Najnovšie účinné predpisy

  Účinný od Predpis Názov Novela
1 01.01.2023 135/1961 Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon). 135/1961 účinný od 01.01.2023 181/2022
ZMENY8DS1
2 01.01.2023 97/1963 Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom 97/1963 účinný od 01.01.2023 150/2022
ZMENY1DS
3 01.01.2023 50/1976 Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 50/1976 účinný od 01.01.2023 do 31.03.2024 172/2022
ZMENY18DS
4 01.01.2023 330/1991 Zákon Slovenskej národnej rady o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách 330/1991 účinný od 01.01.2023 257/2022
ZMENY1DS
5 01.01.2023 455/1991 Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 455/1991 účinný od 01.01.2023 114/2022
ZMENY2DS1
6 01.01.2023 460/1992 Ústava Slovenskej republiky 460/1992 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2024 422/2020
378/2022
ZMENYDS
7 01.01.2023 120/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov 120/1993 účinný od 01.01.2023 252/2022
ZMENY1DS
8 01.01.2023 171/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Policajnom zbore 171/1993 účinný od 01.01.2023 252/2022
ZMENY1DS
9 01.01.2023 145/1995 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 01.01.2023 128/2021
180/2022
181/2022
114/2022
ZMENY1DS3
10 01.01.2023 350/1996 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky 350/1996 účinný od 01.01.2023 252/2022
ZMENY3DS
11 01.01.2023 68/1997 Zákon o Matici slovenskej 68/1997 účinný od 01.01.2023 183/2022
ZMENY2DS
12 01.01.2023 73/1998 Zákon o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície 73/1998 účinný od 01.01.2023 222/2022
76/2021
ZMENY2DS2
13 01.01.2023 385/2000 Zákon o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov 385/2000 účinný od 01.01.2023 150/2022
ZMENY1DS
14 01.01.2023 4/2001 Zákon o Zbore väzenskej a justičnej stráže 4/2001 účinný od 01.01.2023 151/2022
ZMENY1DS
15 01.01.2023 153/2001 Zákon o prokuratúre 153/2001 účinný od 01.01.2023 150/2022
151/2022
ZMENY5DS1
16 01.01.2023 154/2001 Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry 154/2001 účinný od 01.01.2023 151/2022
ZMENY1DS1
17 01.01.2023 311/2001 Zákonník práce 311/2001 účinný od 01.01.2023 248/2022
76/2021
222/2022
ZMENY5DS2
18 01.01.2023 315/2001 Zákon o Hasičskom a záchrannom zbore 315/2001 účinný od 01.01.2023 222/2022
ZMENY1DS1
19 01.01.2023 566/2001 Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) 566/2001 účinný od 01.01.2023 151/2022
ZMENY327DS
20 01.01.2023 575/2001 Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 575/2001 účinný od 01.01.2023 172/2022
ZMENY4DS
21 01.01.2023 185/2002 Zákon o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov 185/2002 účinný od 01.01.2023 151/2022
ZMENY4DS
22 01.01.2023 291/2002 Zákon o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov 291/2002 účinný od 01.01.2023 do 31.05.2023 389/2022
ZMENY5DS
23 01.01.2023 442/2002 Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 442/2002 účinný od 01.01.2023 516/2021
ZMENY3DS
24 01.01.2023 467/2002 Zákon o výrobe a uvádzaní liehu na trh 467/2002 účinný od 01.01.2023 511/2021
ZMENY4DS1
25 01.01.2023 461/2003 Zákon o sociálnom poistení 461/2003 účinný od 01.01.2023 do 31.01.2023 317/2018
352/2022
125/2022
215/2021
385/2019
467/2019
248/2022
198/2020
ZMENY73DS8
26 01.01.2023 462/2003 Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov 462/2003 účinný od 01.01.2023 248/2022
ZMENY2DS
27 01.01.2023 549/2003 Zákon o súdnych úradníkoch 549/2003 účinný od 01.01.2023 338/2022
ZMENY1DS2
28 01.01.2023 553/2003 Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 553/2003 účinný od 01.01.2023 do 30.03.2024 389/2022
ZMENY2DS
29 01.01.2023 595/2003 Zákon o dani z príjmov 595/2003 účinný od 01.01.2023 232/2022
222/2022
317/2018
129/2022
ZMENY9DS3
30 01.01.2023 596/2003 Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 596/2003 účinný od 01.01.2023 do 31.08.2023 394/2022
396/2022
ZMENY4DS
31 01.01.2023 600/2003 Zákon o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 600/2003 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2023 397/2022
232/2022
338/2022
ZMENY3DS
32 01.01.2023 601/2003 Zákon o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov 601/2003 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2024 352/2022
232/2022
397/2022
ZMENY1DS2
33 01.01.2023 608/2003 Zákon o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 608/2003 účinný od 01.01.2023 do 31.03.2024 172/2022
ZMENY6DS1
34 01.01.2023 5/2004 Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 5/2004 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2023 317/2018
112/2022
113/2022
ZMENY22DS5
35 01.01.2023 43/2004 Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 43/2004 účinný od 01.01.2023 352/2022
125/2022
317/2018
ZMENY10DS3
36 01.01.2023 222/2004 Zákon o dani z pridanej hodnoty 222/2004 účinný od 01.01.2023 222/2022
ZMENY1DS1
37 01.01.2023 371/2004 Zákon o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov 371/2004 účinný od 01.01.2023 150/2022
151/2022
ZMENY26DS1
38 01.01.2023 377/2004 Zákon o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 377/2004 účinný od 01.01.2023 367/2022
ZMENY5DS1
39 01.01.2023 523/2004 Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 523/2004 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2023 113/2022
ZMENY1DS3
40 01.01.2023 576/2004 Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 576/2004 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2023 374/2018
540/2021
ZMENY3DS3
41 01.01.2023 577/2004 Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 577/2004 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2023
nový predpis
ZMENY1DS
42 01.01.2023 578/2004 Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 578/2004 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2023 341/2022
267/2022
419/2022
540/2021
ZMENY33DS2
43 01.01.2023 579/2004 Zákon o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 579/2004 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENY1DS
44 01.01.2023 581/2004 Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 581/2004 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2023 540/2021
ZMENY11DS1
45 01.01.2023 650/2004 Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 650/2004 účinný od 01.01.2023 317/2018
ZMENY2DS1
46 01.01.2023 757/2004 Zákon o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 757/2004 účinný od 01.01.2023 150/2022
151/2022
ZMENY132DS1
47 01.01.2023 7/2005 Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 7/2005 účinný od 01.01.2023 150/2022
ZMENY302DS1
48 01.01.2023 36/2005 Zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov 36/2005 účinný od 01.01.2023 338/2022
ZMENY3DS
49 01.01.2023 82/2005 Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 82/2005 účinný od 01.01.2023 112/2022
ZMENY11DS3
50 01.01.2023 301/2005 Trestný poriadok 301/2005 účinný od 01.01.2023 150/2022
ZMENY13DS1
51 01.01.2023 305/2005 Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov 305/2005 účinný od 01.01.2023 376/2022
232/2022
ZMENY3DS1
52 01.01.2023 326/2005 Zákon o lesoch 326/2005 účinný od 01.01.2023 257/2022
ZMENY1DS
53 01.01.2023 538/2005 Zákon o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 538/2005 účinný od 01.01.2023 172/2022
ZMENY2DS1
54 01.01.2023 627/2005 Zákon o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa 627/2005 účinný od 01.01.2023 397/2022
ZMENY2DS
55 01.01.2023 24/2006 Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 24/2006 účinný od 01.01.2023 172/2022
ZMENY1DS1
56 01.01.2023 124/2006 Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 124/2006 účinný od 01.01.2023 114/2022
ZMENY19DS3
57 01.01.2023 125/2006 Zákon o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 125/2006 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2023 113/2022
114/2022
ZMENY11DS4
58 01.01.2023 221/2006 Zákon o výkone väzby 221/2006 účinný od 01.01.2023 339/2022
ZMENY51DS1
59 01.01.2023 647/2007 Zákon o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 647/2007 účinný od 01.01.2023 180/2022
ZMENY9DS1
60 01.01.2023 245/2008 Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 245/2008 účinný od 01.01.2023 do 31.08.2023 394/2022
ZMENY1DS1
61 01.01.2023 297/2008 Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 297/2008 účinný od 01.01.2023 151/2022
ZMENY1DS1
62 01.01.2023 447/2008 Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 447/2008 účinný od 01.01.2023 352/2022
232/2022
ZMENY1DS2
63 01.01.2023 528/2008 Zákon o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva 528/2008 účinný od 01.01.2023 113/2022
ZMENY2DS2
64 01.01.2023 539/2008 Zákon o podpore regionálneho rozvoja 539/2008 účinný od 01.01.2023 113/2022
ZMENY1DS2
65 01.01.2023 561/2008 Zákon o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov 561/2008 účinný od 01.01.2023 338/2022
ZMENY2DS
66 01.01.2023 583/2008 Zákon o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 583/2008 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2023 113/2022
ZMENY2DS2
67 01.01.2023 8/2009 Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 8/2009 účinný od 01.01.2023 366/2022
181/2022
128/2021
ZMENY23DS3
68 01.01.2023 9/2009 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 9/2009 účinný od 01.01.2023 29/2020
ZMENY10DS
69 01.01.2023 309/2009 Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov 309/2009 účinný od 01.01.2023 do 30.12.2023 363/2022
ZMENY10DS1
70 01.01.2023 571/2009 Zákon o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 571/2009 účinný od 01.01.2023 338/2022
ZMENY2DS
71 01.01.2023 443/2010 Zákon o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní 443/2010 účinný od 01.01.2023 358/2020
506/2021
ZMENY2DS3
72 01.01.2023 183/2011 Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 183/2011 účinný od 01.01.2023 150/2022
ZMENY1DS
73 01.01.2023 203/2011 Zákon o kolektívnom investovaní 203/2011 účinný od 01.01.2023 208/2022
ZMENY5DS1
74 01.01.2023 226/2011 Zákon o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí 226/2011 účinný od 01.01.2023 do 31.03.2024 172/2022
ZMENY8DS
75 01.01.2023 404/2011 Zákon o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 404/2011 účinný od 01.01.2023 113/2022
ZMENY1DS2
76 01.01.2023 530/2011 Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov 530/2011 účinný od 01.01.2023 do 12.02.2023 511/2021
ZMENY12DS3
77 01.01.2023 533/2011 Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia nespojená s odňatím slobody alebo probačné opatrenie na účely dohľadu v Európskej únii 533/2011 účinný od 01.01.2023 150/2022
ZMENY1DS1
78 01.01.2023 251/2012 Zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 251/2012 účinný od 01.01.2023 do 31.03.2024 393/2022
ZMENY7DS2
79 01.01.2023 442/2012 Zákon o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní 442/2012 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2023 250/2022
ZMENY23DS1
80 01.01.2023 150/2013 Zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania 150/2013 účinný od 01.01.2023 506/2021
359/2020
ZMENY2DS3
81 01.01.2023 153/2013 Zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 153/2013 účinný od 01.01.2023 540/2021
ZMENY3DS3
82 01.01.2023 161/2013 Zákon o odovzdávaní, uznávaní a výkone rozhodnutí o opatreniach dohľadu ako náhrade väzby v Európskej únii 161/2013 účinný od 01.01.2023 150/2022
ZMENY1DS1
83 01.01.2023 292/2014 Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 292/2014 účinný od 01.01.2023 113/2022
ZMENY1DS2
84 01.01.2023 40/2015 Zákon o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 40/2015 účinný od 01.01.2023 264/2022
ZMENY3DS1
85 01.01.2023 79/2015 Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 79/2015 účinný od 01.01.2023 do 02.07.2024 460/2019
216/2021
372/2021
128/2021
430/2021
292/2017
302/2019
ZMENY11DS9
86 01.01.2023 343/2015 Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 343/2015 účinný od 01.01.2023 do 31.05.2023 151/2022
64/2022
ZMENY1DS2
87 01.01.2023 371/2015 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch 371/2015 účinný od 01.01.2023 348/2020
ZMENY1DS
88 01.01.2023 378/2015 Zákon o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov 378/2015 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENY1DS
89 01.01.2023 423/2015 Zákon o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 423/2015 účinný od 01.01.2023 113/2022
ZMENY2DS3
90 01.01.2023 55/2017 Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 55/2017 účinný od 01.01.2023 do 30.06.2023 232/2022
222/2022
ZMENY2DS1
91 01.01.2023 292/2017 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 292/2017 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS1
92 01.01.2023 106/2018 Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 106/2018 účinný od 01.01.2023 do 19.05.2023 455/2021
ZMENY1DS2
93 01.01.2023 317/2018 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 317/2018 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS1
94 01.01.2023 374/2018 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 374/2018 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS1
95 01.01.2023 382/2018 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti 382/2018 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2026 26/2021
ZMENY1DS
96 01.01.2023 35/2019 Zákon o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 35/2019 účinný od 01.01.2023 76/2021
ZMENY1DS2
97 01.01.2023 302/2019 Zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov 302/2019 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENY1DS1
98 01.01.2023 385/2019 Zákon o kompenzačnom príspevku baníkom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 385/2019 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS1
99 01.01.2023 460/2019 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 460/2019 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS1
100 01.01.2023 467/2019 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 467/2019 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS1
101 01.01.2023 29/2020 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 29/2020 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
102 01.01.2023 46/2020 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 46/2020 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS1
103 01.01.2023 198/2020 Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 198/2020 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS1
104 01.01.2023 296/2020 Zákon o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 296/2020 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS1
105 01.01.2023 348/2020 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov 348/2020 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
106 01.01.2023 358/2020 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov 358/2020 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS1
107 01.01.2023 359/2020 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 359/2020 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS1
108 01.01.2023 422/2020 Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 422/2020 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2024
nový predpis
ZMENYDS
109 01.01.2023 26/2021 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti 26/2021 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2026
nový predpis
ZMENYDS
110 01.01.2023 76/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 76/2021 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS1
111 01.01.2023 128/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 128/2021 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS1
112 01.01.2023 170/2021 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 170/2021 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENY1DS
113 01.01.2023 215/2021 Zákon o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov 215/2021 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS1
114 01.01.2023 216/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 216/2021 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS1
115 01.01.2023 316/2021 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 316/2021 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
116 01.01.2023 372/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 372/2021 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2024
nový predpis
ZMENYDS1
117 01.01.2023 430/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 430/2021 účinný od 01.01.2023 do 02.07.2024
nový predpis
ZMENYDS1
118 01.01.2023 455/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 455/2021 účinný od 01.01.2023 do 19.05.2023
nový predpis
ZMENYDS1
119 01.01.2023 506/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov 506/2021 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS1
120 01.01.2023 511/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov 511/2021 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS1
121 01.01.2023 516/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 516/2021 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
122 01.01.2023 540/2021 Zákon o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 540/2021 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2023
nový predpis
ZMENY7DS1
123 01.01.2023 24/2022 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o zariadeniach poradenstva a prevencie 24/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
124 01.01.2023 64/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony 64/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS1
125 01.01.2023 112/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 112/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS1
126 01.01.2023 113/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 113/2022 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2023
nový predpis
ZMENYDS1
127 01.01.2023 114/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 114/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS1
128 01.01.2023 125/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 125/2022 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2023
nový predpis
ZMENYDS1
129 01.01.2023 129/2022 Zákon o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte a o zmene a doplnení niektorých zákonov 129/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS1
130 01.01.2023 150/2022 Zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov 150/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
131 01.01.2023 151/2022 Zákon o zriadení správnych súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 151/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
132 01.01.2023 172/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 172/2022 účinný od 01.01.2023 do 31.03.2024
nový predpis
ZMENYDS
133 01.01.2023 180/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 180/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
134 01.01.2023 181/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 181/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS1
135 01.01.2023 183/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov 183/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
136 01.01.2023 208/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 208/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS1
137 01.01.2023 222/2022 Zákon o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov 222/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS1
138 01.01.2023 232/2022 Zákon o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov 232/2022 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2023
nový predpis
ZMENY17DS
139 01.01.2023 234/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v niektorých druhoch zariadení sociálnych služieb na rok 2023 234/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
140 01.01.2023 248/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 248/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
141 01.01.2023 250/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 250/2022 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2023
nový predpis
ZMENYDS
142 01.01.2023 252/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 252/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
143 01.01.2023 257/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 257/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
144 01.01.2023 264/2022 Zákon o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách) 264/2022 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2026
nový predpis
ZMENY2DS
145 01.01.2023 267/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 267/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
146 01.01.2023 273/2022 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 273/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
147 01.01.2023 284/2022 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú kľúčové ukazovatele výkonnosti Národného inštitútu pre hodnotu a technológie v zdravotníctve, spôsob ich výpočtu, ich cieľové hodnoty a prislúchajúce percento ich významnosti 284/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
148 01.01.2023 295/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov 295/2022 účinný od 01.01.2023 do 31.08.2023
nový predpis
ZMENYDS
149 01.01.2023 296/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 296/2022 účinný od 01.01.2023 do 31.08.2023
nový predpis
ZMENYDS
150 01.01.2023 305/2022 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov 305/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
151 01.01.2023 312/2022 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike 312/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENY1DS
152 01.01.2023 323/2022 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností vo vodnom hospodárstve 323/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENY1DS
153 01.01.2023 329/2022 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2023 329/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
154 01.01.2023 330/2022 Opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 376/2020 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania 330/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
155 01.01.2023 338/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 338/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
156 01.01.2023 339/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov 339/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
157 01.01.2023 341/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 341/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
158 01.01.2023 347/2022 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vlastnostiach a o podmienkach prevádzkovania, označovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly hasiacich prístrojov 347/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
159 01.01.2023 348/2022 Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 292/2020 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 až 2023 v znení vyhlášky č. 393/2021 Z. z. 348/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
160 01.01.2023 352/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 352/2022 účinný od 01.01.2023 do 31.01.2023
nový predpis
ZMENYDS1
161 01.01.2023 363/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 363/2022 účinný od 01.01.2023 do 30.12.2023
nový predpis
ZMENYDS
162 01.01.2023 366/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 366/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
163 01.01.2023 367/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 92/2019 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 367/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
164 01.01.2023 376/2022 Zákon o profesionálnych náhradných rodičoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 376/2022 účinný od 01.01.2023 do 30.06.2023
nový predpis
ZMENY1DS
165 01.01.2023 378/2022 Ústavný zákon, ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 378/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
166 01.01.2023 386/2022 Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 103/2018 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 386/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
167 01.01.2023 389/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 389/2022 účinný od 01.01.2023 do 31.05.2023
nový predpis
ZMENYDS
168 01.01.2023 393/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 393/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
169 01.01.2023 394/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 394/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
170 01.01.2023 396/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 396/2022 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2024
nový predpis
ZMENYDS
171 01.01.2023 397/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 397/2022 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2023
nový predpis
ZMENYDS
172 01.01.2023 399/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 399/2022 účinný od 01.01.2023 do 30.04.2023
nový predpis
ZMENYDS
173 01.01.2023 400/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 400/2022 účinný od 01.01.2023 do 30.06.2023
nový predpis
ZMENYDS
174 01.01.2023 401/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 401/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
175 01.01.2023 406/2022 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov 406/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
176 01.01.2023 407/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 407/2022 účinný od 01.01.2023 do 21.06.2023
nový predpis
ZMENYDS
177 01.01.2023 408/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony 408/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
178 01.01.2023 409/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov 409/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
179 01.01.2023 410/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 410/2022 účinný od 01.01.2023 do 31.05.2023
nový predpis
ZMENYDS
180 01.01.2023 411/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 411/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
181 01.01.2023 412/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 412/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
182 01.01.2023 413/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov 413/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
183 01.01.2023 414/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov 414/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
184 01.01.2023 419/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 419/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
185 02.01.2023 194/2022 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov 194/2022 účinný od 02.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
MENU
Hore