Najnovšie účinné predpisy

  Účinný od Predpis Názov Novela
1 01.01.2023 135/1961 Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon). 135/1961 účinný od 01.01.2023 do 31.03.2024 181/2022
ZMENY9DS1
2 01.01.2023 97/1963 Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom 97/1963 účinný od 01.01.2023 150/2022
ZMENY1DS1
3 01.01.2023 50/1976 Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 50/1976 účinný od 01.01.2023 do 31.03.2023 172/2022
ZMENY18DS1
4 01.01.2023 330/1991 Zákon Slovenskej národnej rady o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách 330/1991 účinný od 01.01.2023 do 31.01.2023 257/2022
ZMENY2DS1
5 01.01.2023 455/1991 Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 455/1991 účinný od 01.01.2023 do 31.01.2023 114/2022
ZMENY2DS1
6 01.01.2023 460/1992 Ústava Slovenskej republiky 460/1992 účinný od 01.01.2023 do 25.01.2023 378/2022
422/2020
ZMENY2DS1
7 01.01.2023 120/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov 120/1993 účinný od 01.01.2023 252/2022
ZMENY2DS1
8 01.01.2023 171/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Policajnom zbore 171/1993 účinný od 01.01.2023 do 06.03.2023 252/2022
ZMENY2DS1
9 01.01.2023 241/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch 241/1993 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2023 414/2022
409/2022
ZMENY1DS
10 01.01.2023 300/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o mene a priezvisku 300/1993 účinný od 01.01.2023 408/2022
ZMENY3DS
11 01.01.2023 152/1994 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov 152/1994 účinný od 01.01.2023 389/2022
ZMENY2DS1
12 01.01.2023 154/1994 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách 154/1994 účinný od 01.01.2023 408/2022
ZMENY2DS
13 01.01.2023 145/1995 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 01.01.2023 do 01.01.2023 114/2022
181/2022
128/2021
408/2022
427/2022
ZMENY3DS3
14 01.01.2023 350/1996 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky 350/1996 účinný od 01.01.2023 do 30.04.2023 252/2022
ZMENY4DS1
15 01.01.2023 68/1997 Zákon o Matici slovenskej 68/1997 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2023 183/2022
ZMENY2DS1
16 01.01.2023 73/1998 Zákon o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície 73/1998 účinný od 01.01.2023 do 30.06.2023 76/2021
222/2022
ZMENY3DS2
17 01.01.2023 211/2000 Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 211/2000 účinný od 01.01.2023 428/2022
ZMENY11DS
18 01.01.2023 385/2000 Zákon o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov 385/2000 účinný od 01.01.2023 150/2022
ZMENY2DS1
19 01.01.2023 4/2001 Zákon o Zbore väzenskej a justičnej stráže 4/2001 účinný od 01.01.2023 151/2022
ZMENY1DS1
20 01.01.2023 311/2001 Zákonník práce 311/2001 účinný od 01.01.2023 do 31.03.2023 248/2022
76/2021
222/2022
ZMENY5DS3
21 01.01.2023 315/2001 Zákon o Hasičskom a záchrannom zbore 315/2001 účinný od 01.01.2023 222/2022
413/2022
ZMENY16DS1
22 01.01.2023 575/2001 Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 575/2001 účinný od 01.01.2023 do 01.01.2023 172/2022
ZMENY4DS1
23 01.01.2023 131/2002 Zákon o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 131/2002 účinný od 01.01.2023 412/2022
ZMENY2DS
24 01.01.2023 291/2002 Zákon o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov 291/2002 účinný od 01.01.2023 do 31.05.2023 389/2022
ZMENY6DS1
25 01.01.2023 328/2002 Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 328/2002 účinný od 01.01.2023 do 06.06.2023 420/2022
ZMENY4DS
26 01.01.2023 431/2002 Zákon o účtovníctve 431/2002 účinný od 01.01.2023 do 21.06.2023 407/2022
ZMENY6DS
27 01.01.2023 442/2002 Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 442/2002 účinný od 01.01.2023 do 10.01.2023 516/2021
ZMENY3DS
28 01.01.2023 467/2002 Zákon o výrobe a uvádzaní liehu na trh 467/2002 účinný od 01.01.2023 511/2021
ZMENY4DS1
29 01.01.2023 480/2002 Zákon o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov 480/2002 účinný od 01.01.2023 do 26.05.2023 518/2022
ZMENY8DS1
30 01.01.2023 461/2003 Zákon o sociálnom poistení 461/2003 účinný od 01.01.2023 do 31.01.2023 317/2018
198/2020
248/2022
399/2022
421/2022
125/2022
352/2022
215/2021
ZMENY76DS8
31 01.01.2023 462/2003 Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov 462/2003 účinný od 01.01.2023 248/2022
ZMENY2DS1
32 01.01.2023 530/2003 Zákon o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov 530/2003 účinný od 01.01.2023 do 31.01.2023 494/2022
ZMENY2DS2
33 01.01.2023 549/2003 Zákon o súdnych úradníkoch 549/2003 účinný od 01.01.2023 338/2022
ZMENY1DS3
34 01.01.2023 553/2003 Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 553/2003 účinný od 01.01.2023 do 29.05.2023 389/2022
ZMENY2DS3
35 01.01.2023 595/2003 Zákon o dani z príjmov 595/2003 účinný od 01.01.2023 do 26.02.2023 496/2022
129/2022
222/2022
ZMENY23DS3
36 01.01.2023 596/2003 Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 596/2003 účinný od 01.01.2023 do 29.05.2023 396/2022
394/2022
ZMENY4DS2
37 01.01.2023 600/2003 Zákon o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 600/2003 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2023 397/2022
338/2022
ZMENY4DS2
38 01.01.2023 601/2003 Zákon o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov 601/2003 účinný od 01.01.2023 do 31.03.2023 397/2022
352/2022
ZMENY2DS3
39 01.01.2023 608/2003 Zákon o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 608/2003 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2023 172/2022
ZMENY5DS2
40 01.01.2023 5/2004 Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 5/2004 účinný od 01.01.2023 do 27.02.2023 430/2022
426/2022
113/2022
112/2022
488/2022
ZMENY71DS5
41 01.01.2023 43/2004 Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 43/2004 účinný od 01.01.2023 do 30.04.2023 352/2022
399/2022
317/2018
125/2022
ZMENY36DS4
42 01.01.2023 222/2004 Zákon o dani z pridanej hodnoty 222/2004 účinný od 01.01.2023 do 31.03.2023 516/2022
222/2022
ZMENY20DS2
43 01.01.2023 377/2004 Zákon o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 377/2004 účinný od 01.01.2023 367/2022
ZMENY6DS1
44 01.01.2023 523/2004 Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 523/2004 účinný od 01.01.2023 do 06.03.2023 113/2022
ZMENY1DS3
45 01.01.2023 564/2004 Zákon o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 564/2004 účinný od 01.01.2023 do 18.04.2023 496/2022
ZMENY1DS2
46 01.01.2023 576/2004 Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 576/2004 účinný od 01.01.2023 do 28.02.2023 420/2022
494/2022
518/2022
ZMENY9DS3
47 01.01.2023 577/2004 Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 577/2004 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2023 518/2022
420/2022
ZMENY3DS1
48 01.01.2023 578/2004 Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 578/2004 účinný od 01.01.2023 do 28.02.2023 267/2022
341/2022
419/2022
518/2022
540/2021
ZMENY38DS4
49 01.01.2023 579/2004 Zákon o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 579/2004 účinný od 01.01.2023 do 31.07.2023 420/2022
ZMENY1DS
50 01.01.2023 580/2004 Zákon o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 580/2004 účinný od 01.01.2023 do 30.04.2023 518/2022
ZMENY26DS1
51 01.01.2023 581/2004 Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 581/2004 účinný od 01.01.2023 do 30.04.2023 518/2022
540/2021
420/2022
ZMENY53DS2
52 01.01.2023 650/2004 Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 650/2004 účinný od 01.01.2023 do 31.05.2023 410/2022
ZMENY5DS
53 01.01.2023 36/2005 Zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov 36/2005 účinný od 01.01.2023 338/2022
408/2022
ZMENY7DS1
54 01.01.2023 82/2005 Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 82/2005 účinný od 01.01.2023 112/2022
ZMENY10DS3
55 01.01.2023 305/2005 Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov 305/2005 účinný od 01.01.2023 do 31.03.2023 376/2022
ZMENY3DS1
56 01.01.2023 326/2005 Zákon o lesoch 326/2005 účinný od 01.01.2023 do 31.03.2024 257/2022
ZMENY2DS1
57 01.01.2023 538/2005 Zákon o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 538/2005 účinný od 01.01.2023 do 31.03.2024 172/2022
ZMENY2DS2
58 01.01.2023 543/2005 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy 543/2005 účinný od 01.01.2023 do 14.05.2023 305/2022
406/2022
ZMENY69DS
59 01.01.2023 627/2005 Zákon o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa 627/2005 účinný od 01.01.2023 do 30.04.2023 397/2022
ZMENY3DS1
60 01.01.2023 24/2006 Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 24/2006 účinný od 01.01.2023 do 31.03.2023 172/2022
ZMENY1DS2
61 01.01.2023 124/2006 Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 124/2006 účinný od 01.01.2023 do 31.03.2025 114/2022
ZMENY18DS3
62 01.01.2023 125/2006 Zákon o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 125/2006 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2023 114/2022
113/2022
ZMENY12DS4
63 01.01.2023 221/2006 Zákon o výkone väzby 221/2006 účinný od 01.01.2023 339/2022
ZMENY47DS2
64 01.01.2023 437/2006 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Poriadok výkonu väzby 437/2006 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2023 510/2022
ZMENY41DS
65 01.01.2023 245/2008 Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 245/2008 účinný od 01.01.2023 do 29.05.2023 394/2022
ZMENY1DS1
66 01.01.2023 447/2008 Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 447/2008 účinný od 01.01.2023 do 30.04.2023 401/2022
352/2022
400/2022
ZMENY10DS2
67 01.01.2023 448/2008 Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 448/2008 účinný od 01.01.2023 do 31.03.2025 494/2022
ZMENY2DS1
68 01.01.2023 528/2008 Zákon o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva 528/2008 účinný od 01.01.2023 do 31.08.2023 113/2022
ZMENY2DS2
69 01.01.2023 539/2008 Zákon o podpore regionálneho rozvoja 539/2008 účinný od 01.01.2023 do 31.08.2023 113/2022
ZMENY1DS2
70 01.01.2023 561/2008 Zákon o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov 561/2008 účinný od 01.01.2023 338/2022
ZMENY3DS1
71 01.01.2023 583/2008 Zákon o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 583/2008 účinný od 01.01.2023 do 31.01.2023 113/2022
ZMENY2DS2
72 01.01.2023 630/2008 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia 630/2008 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2023
nový predpis
ZMENYDS
73 01.01.2023 8/2009 Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 8/2009 účinný od 01.01.2023 do 01.01.2023 181/2022
128/2021
366/2022
ZMENY21DS3
74 01.01.2023 9/2009 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 9/2009 účinný od 01.01.2023 do 31.03.2023 316/2021
480/2022
29/2020
ZMENY7DS
75 01.01.2023 309/2009 Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov 309/2009 účinný od 01.01.2023 do 30.12.2023 363/2022
ZMENY8DS2
76 01.01.2023 563/2009 Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 563/2009 účinný od 01.01.2023 do 26.02.2023 496/2022
ZMENY11DS2
77 01.01.2023 571/2009 Zákon o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 571/2009 účinný od 01.01.2023 do 29.05.2023 338/2022
ZMENY3DS1
78 01.01.2023 443/2010 Zákon o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní 443/2010 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2023 506/2021
358/2020
ZMENY2DS3
79 01.01.2023 203/2011 Zákon o kolektívnom investovaní 203/2011 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2023 208/2022
ZMENY6DS1
80 01.01.2023 226/2011 Zákon o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí 226/2011 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2023 172/2022
ZMENY8DS1
81 01.01.2023 362/2011 Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 362/2011 účinný od 01.01.2023 do 31.07.2023 518/2022
ZMENY3DS2
82 01.01.2023 404/2011 Zákon o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 404/2011 účinný od 01.01.2023 do 13.02.2024 488/2022
113/2022
ZMENY2DS3
83 01.01.2023 530/2011 Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov 530/2011 účinný od 01.01.2023 do 12.02.2023 511/2021
ZMENY12DS3
84 01.01.2023 251/2012 Zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 251/2012 účinný od 01.01.2023 do 04.02.2023 393/2022
ZMENY8DS2
85 01.01.2023 442/2012 Zákon o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní 442/2012 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2023 250/2022
ZMENY23DS2
86 01.01.2023 150/2013 Zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania 150/2013 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2023 359/2020
506/2021
ZMENY2DS3
87 01.01.2023 153/2013 Zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 153/2013 účinný od 01.01.2023 do 29.12.2023 518/2022
ZMENY1DS3
88 01.01.2023 417/2013 Zákon o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 417/2013 účinný od 01.01.2023 do 31.03.2023 488/2022
ZMENY5DS1
89 01.01.2023 486/2013 Zákon o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi 486/2013 účinný od 01.01.2023 422/2022
ZMENY9DS1
90 01.01.2023 292/2014 Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 292/2014 účinný od 01.01.2023 do 31.08.2023 113/2022
ZMENY1DS2
91 01.01.2023 40/2015 Zákon o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 40/2015 účinný od 01.01.2023 264/2022
ZMENY3DS2
92 01.01.2023 79/2015 Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 79/2015 účinný od 01.01.2023 do 30.06.2023 216/2021
302/2019
128/2021
430/2021
460/2019
372/2021
292/2017
ZMENY11DS9
93 01.01.2023 161/2015 Civilný mimosporový poriadok 161/2015 účinný od 01.01.2023 do 31.01.2023 338/2022
466/2022
ZMENY25DS4
94 01.01.2023 281/2015 Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 281/2015 účinný od 01.01.2023 420/2022
ZMENY128DS1
95 01.01.2023 336/2015 Zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 336/2015 účinný od 01.01.2023 488/2022
ZMENYDS2
96 01.01.2023 343/2015 Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 343/2015 účinný od 01.01.2023 do 31.05.2023 64/2022
ZMENY1DS2
97 01.01.2023 371/2015 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch 371/2015 účinný od 01.01.2023 do 01.01.2023 348/2020
ZMENY1DS
98 01.01.2023 378/2015 Zákon o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov 378/2015 účinný od 01.01.2023 420/2022
ZMENY1DS1
99 01.01.2023 422/2015 Zákon o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 422/2015 účinný od 01.01.2023 do 31.07.2023 114/2022
ZMENY2DS3
100 01.01.2023 423/2015 Zákon o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 423/2015 účinný od 01.01.2023 do 29.02.2024 113/2022
ZMENY2DS3
101 01.01.2023 89/2016 Zákon o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 89/2016 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2024 367/2022
ZMENY4DS1
102 01.01.2023 55/2017 Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 55/2017 účinný od 01.01.2023 do 30.06.2023 222/2022
ZMENY1DS1
103 01.01.2023 280/2017 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 280/2017 účinný od 01.01.2023 do 31.07.2023 411/2022
ZMENY13DS1
104 01.01.2023 292/2017 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 292/2017 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS1
105 01.01.2023 57/2018 Zákon o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 57/2018 účinný od 01.01.2023 do 30.04.2023 488/2022
ZMENY2DS2
106 01.01.2023 103/2018 Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 103/2018 účinný od 01.01.2023 do 31.08.2023 386/2022
ZMENY1DS
107 01.01.2023 106/2018 Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 106/2018 účinný od 01.01.2023 do 01.01.2023 455/2021
ZMENY2DS2
108 01.01.2023 112/2018 Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 112/2018 účinný od 01.01.2023 do 30.06.2023 113/2022
494/2022
488/2022
ZMENY32DS4
109 01.01.2023 317/2018 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 317/2018 účinný od 01.01.2023 125/2022
ZMENYDS2
110 01.01.2023 382/2018 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti 382/2018 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2026 26/2021
ZMENY3DS
111 01.01.2023 396/2018 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe 396/2018 účinný od 01.01.2023 do 31.01.2024 505/2022
ZMENYDS
112 01.01.2023 35/2019 Zákon o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 35/2019 účinný od 01.01.2023 76/2021
ZMENY1DS2
113 01.01.2023 302/2019 Zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov 302/2019 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENY1DS1
114 01.01.2023 385/2019 Zákon o kompenzačnom príspevku baníkom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 385/2019 účinný od 01.01.2023 125/2022
ZMENYDS2
115 01.01.2023 460/2019 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 460/2019 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS1
116 01.01.2023 467/2019 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 467/2019 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS1
117 01.01.2023 29/2020 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 29/2020 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
118 01.01.2023 46/2020 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 46/2020 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS1
119 01.01.2023 198/2020 Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 198/2020 účinný od 01.01.2023 125/2022
ZMENYDS2
120 01.01.2023 228/2020 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, ciest I. triedy a ciest II. triedy s výberom mýta 228/2020 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2023 521/2022
ZMENYDS
121 01.01.2023 292/2020 Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 až 2023 292/2020 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2024 348/2022
ZMENYDS
122 01.01.2023 296/2020 Zákon o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 296/2020 účinný od 01.01.2023 do 24.11.2023
nový predpis
ZMENYDS1
123 01.01.2023 348/2020 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov 348/2020 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
124 01.01.2023 358/2020 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov 358/2020 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS1
125 01.01.2023 359/2020 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 359/2020 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS1
126 01.01.2023 376/2020 Opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania 376/2020 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2023 330/2022
ZMENYDS
127 01.01.2023 422/2020 Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 422/2020 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2024
nový predpis
ZMENYDS1
128 01.01.2023 26/2021 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti 26/2021 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2026
nový predpis
ZMENYDS
129 01.01.2023 76/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 76/2021 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS1
130 01.01.2023 128/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 128/2021 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS1
131 01.01.2023 170/2021 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 170/2021 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENY1DS
132 01.01.2023 215/2021 Zákon o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov 215/2021 účinný od 01.01.2023 125/2022
113/2022
ZMENY3DS3
133 01.01.2023 216/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 216/2021 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS1
134 01.01.2023 316/2021 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 316/2021 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
135 01.01.2023 372/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 372/2021 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2024
nový predpis
ZMENYDS1
136 01.01.2023 430/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 430/2021 účinný od 01.01.2023 do 02.07.2024
nový predpis
ZMENYDS1
137 01.01.2023 455/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 455/2021 účinný od 01.01.2023 do 19.05.2023
nový predpis
ZMENYDS1
138 01.01.2023 506/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov 506/2021 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS1
139 01.01.2023 511/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov 511/2021 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS1
140 01.01.2023 516/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 516/2021 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
141 01.01.2023 521/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vysokokvalifikovaným štátnym príslušníkom tretích krajín 521/2021 účinný od 01.01.2023 do 30.09.2023 471/2022
ZMENY4DS
142 01.01.2023 540/2021 Zákon o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 540/2021 účinný od 01.01.2023 do 05.12.2023 518/2022
ZMENY6DS2
143 01.01.2023 24/2022 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o zariadeniach poradenstva a prevencie 24/2022 účinný od 01.01.2023 do 31.08.2023
nový predpis
ZMENYDS
144 01.01.2023 64/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony 64/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS1
145 01.01.2023 112/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 112/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS1
146 01.01.2023 113/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 113/2022 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2023
nový predpis
ZMENYDS1
147 01.01.2023 114/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 114/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS1
148 01.01.2023 125/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 125/2022 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2023
nový predpis
ZMENYDS1
149 01.01.2023 129/2022 Zákon o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte a o zmene a doplnení niektorých zákonov 129/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS1
150 01.01.2023 150/2022 Zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov 150/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS1
151 01.01.2023 151/2022 Zákon o zriadení správnych súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 151/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS1
152 01.01.2023 172/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 172/2022 účinný od 01.01.2023 do 30.03.2024
nový predpis
ZMENYDS1
153 01.01.2023 180/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 180/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS1
154 01.01.2023 181/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 181/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS1
155 01.01.2023 183/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov 183/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS1
156 01.01.2023 208/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 208/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS1
157 01.01.2023 222/2022 Zákon o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov 222/2022 účinný od 01.01.2023 do 24.06.2023
nový predpis
ZMENYDS1
158 01.01.2023 232/2022 Zákon o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov 232/2022 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2023 496/2022
396/2022
ZMENYDS1
159 01.01.2023 234/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v niektorých druhoch zariadení sociálnych služieb na rok 2023 234/2022 účinný od 01.01.2023 do 30.06.2023
nový predpis
ZMENYDS
160 01.01.2023 248/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 248/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS1
161 01.01.2023 250/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 250/2022 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2023
nový predpis
ZMENYDS1
162 01.01.2023 252/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 252/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS1
163 01.01.2023 257/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 257/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS1
164 01.01.2023 264/2022 Zákon o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách) 264/2022 účinný od 01.01.2023 do 29.02.2024
nový predpis
ZMENY2DS1
165 01.01.2023 267/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 267/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS1
166 01.01.2023 273/2022 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 273/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
167 01.01.2023 284/2022 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú kľúčové ukazovatele výkonnosti Národného inštitútu pre hodnotu a technológie v zdravotníctve, spôsob ich výpočtu, ich cieľové hodnoty a prislúchajúce percento ich významnosti 284/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
168 01.01.2023 295/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov 295/2022 účinný od 01.01.2023 do 31.08.2023
nový predpis
ZMENYDS
169 01.01.2023 296/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 296/2022 účinný od 01.01.2023 do 31.08.2023
nový predpis
ZMENYDS
170 01.01.2023 305/2022 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov 305/2022 účinný od 01.01.2023 do 31.05.2023
nový predpis
ZMENYDS
171 01.01.2023 312/2022 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike 312/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENY1DS
172 01.01.2023 323/2022 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností vo vodnom hospodárstve 323/2022 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2023
nový predpis
ZMENY1DS
173 01.01.2023 329/2022 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2023 329/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
174 01.01.2023 330/2022 Opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 376/2020 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania 330/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
175 01.01.2023 338/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 338/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS1
176 01.01.2023 339/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov 339/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS1
177 01.01.2023 341/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 341/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
178 01.01.2023 347/2022 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vlastnostiach a o podmienkach prevádzkovania, označovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly hasiacich prístrojov 347/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
179 01.01.2023 348/2022 Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 292/2020 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 až 2023 v znení vyhlášky č. 393/2021 Z. z. 348/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
180 01.01.2023 352/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 352/2022 účinný od 01.01.2023 do 31.01.2023
nový predpis
ZMENYDS1
181 01.01.2023 363/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 363/2022 účinný od 01.01.2023 do 30.12.2023
nový predpis
ZMENYDS1
182 01.01.2023 366/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 366/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
183 01.01.2023 367/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 92/2019 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 367/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
184 01.01.2023 376/2022 Zákon o profesionálnych náhradných rodičoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 376/2022 účinný od 01.01.2023 do 30.06.2023
nový predpis
ZMENY1DS
185 01.01.2023 378/2022 Ústavný zákon, ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 378/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
186 01.01.2023 386/2022 Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 103/2018 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 386/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
187 01.01.2023 389/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 389/2022 účinný od 01.01.2023 do 31.05.2023
nový predpis
ZMENYDS1
188 01.01.2023 393/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 393/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
189 01.01.2023 394/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 394/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
190 01.01.2023 396/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 396/2022 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2024
nový predpis
ZMENYDS
191 01.01.2023 397/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 397/2022 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2023
nový predpis
ZMENYDS1
192 01.01.2023 399/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 399/2022 účinný od 01.01.2023 do 30.04.2023
nový predpis
ZMENYDS1
193 01.01.2023 400/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 400/2022 účinný od 01.01.2023 do 30.06.2023
nový predpis
ZMENYDS
194 01.01.2023 401/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 401/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
195 01.01.2023 406/2022 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov 406/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
196 01.01.2023 407/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 407/2022 účinný od 01.01.2023 do 21.06.2023
nový predpis
ZMENYDS
197 01.01.2023 408/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony 408/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
198 01.01.2023 409/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov 409/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
199 01.01.2023 410/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 410/2022 účinný od 01.01.2023 do 31.05.2023
nový predpis
ZMENYDS
200 01.01.2023 411/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 411/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
201 01.01.2023 412/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 412/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
202 01.01.2023 413/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov 413/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
203 01.01.2023 414/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov 414/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
204 01.01.2023 419/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 419/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
205 01.01.2023 420/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 420/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
206 01.01.2023 421/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 421/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
207 01.01.2023 422/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 486/2013 Z. z. o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi v znení zákona č. 312/2020 Z. z. 422/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
208 01.01.2023 426/2022 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 426/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
209 01.01.2023 427/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 427/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
210 01.01.2023 428/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov 428/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
211 01.01.2023 430/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 430/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
212 01.01.2023 432/2022 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného 432/2022 účinný od 01.01.2023 do 31.05.2023
nový predpis
ZMENYDS
213 01.01.2023 434/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra 434/2022 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2023
nový predpis
ZMENYDS
214 01.01.2023 438/2022 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm a koeficientov kompenzačného príspevku baníkom 438/2022 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2023
nový predpis
ZMENYDS
215 01.01.2023 439/2022 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi 439/2022 účinný od 01.01.2023 do 30.09.2023
nový predpis
ZMENYDS
216 01.01.2023 444/2022 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení súm rodičovského príspevku 444/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
217 01.01.2023 445/2022 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia odberu povrchovej vody a energetickej vody z vodných tokov a využívania hydroenergetického potenciálu vodných tokov 445/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENY1DS
218 01.01.2023 446/2022 Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti občana na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka, o spôsobe posudzovania psychickej spôsobilosti a o previerke fyzickej zdatnosti občana na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka a o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti profesionálneho vojaka na výkon štátnej služby profesionálneho vojaka alebo na výkon funkcie 446/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
219 01.01.2023 447/2022 Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 443/2019 Z. z. o požadovaných študijných odboroch a učebných odboroch stredného vzdelania, požadovaných študijných odboroch vysokoškolského vzdelania na výkon funkcie a o požadovanej odbornej spôsobilosti na výkon niektorých odborných činností v štátnej službe profesionálnych vojakov v znení vyhlášky č. 319/2021 Z. z. 447/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
220 01.01.2023 450/2022 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia dodávky plynu 450/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENY1DS
221 01.01.2023 459/2022 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 771/2004 Z. z. o forme a náležitostiach pitevného protokolu, o zozname pracovísk, na ktorých sa vykonávajú pitvy, a o požiadavkách na materiálno-technické vybavenie pracovísk, na ktorých sa vykonávajú pitvy v znení neskorších predpisov 459/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
222 01.01.2023 466/2022 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov 466/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
223 01.01.2023 469/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko 469/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
224 01.01.2023 470/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 410/2014 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 19/2020 Z. z. 470/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
225 01.01.2023 471/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 521/2021 Z. z. o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vysokokvalifikovaným štátnym príslušníkom tretích krajín 471/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
226 01.01.2023 472/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov 472/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
227 01.01.2023 473/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov 473/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
228 01.01.2023 478/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška povinného príspevku a povinnej platby a podrobnosti o spôsobe výberu a platenia povinného príspevku a povinnej platby na účet Národného jadrového fondu 478/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
229 01.01.2023 479/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 438/2006 Z. z. o nežiaducich látkach v krmivách a o iných ukazovateľoch bezpečnosti a použiteľnosti krmív v znení neskorších predpisov 479/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
230 01.01.2023 480/2022 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 480/2022 účinný od 01.01.2023 do 30.06.2023
nový predpis
ZMENYDS
231 01.01.2023 483/2022 Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje platový koeficient príslušného štátu 483/2022 účinný od 01.01.2023 do 31.08.2023
nový predpis
ZMENYDS
232 01.01.2023 488/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 488/2022 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2023
nový predpis
ZMENYDS1
233 01.01.2023 489/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov 489/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
234 01.01.2023 491/2022 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 18/2001 Z. z. o vykonávaní kontroly úžitkovosti, kontroly dedičnosti a testovania úžitkových vlastností, kontroly zdravia, kontroly dedičnosti a testovania zdravia, hodnotenia zovňajška hospodárskych zvierat, o založení a vedení plemennej knihy, založení a vedení plemenného registra, vedení predpísanej evidencie a o overovaní pôvodu hospodárskych zvierat 491/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
235 01.01.2023 492/2022 Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa ustanovujú znalostné štandardy v oblasti kybernetickej bezpečnosti 492/2022 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2023
nový predpis
ZMENYDS
236 01.01.2023 493/2022 Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o audite kybernetickej bezpečnosti 493/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
237 01.01.2023 494/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 494/2022 účinný od 01.01.2023 do 30.06.2023
nový predpis
ZMENYDS1
238 01.01.2023 496/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 496/2022 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2023
nový predpis
ZMENYDS1
239 01.01.2023 503/2022 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje teplota teplej vody na odbernom mieste a pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo tepla dodaného v teplej vode, nákladov na množstvo dodaného tepla na vykurovanie, nákladov na množstvo dodaného tepla alebo množstva tepla vyrobeného v decentralizovanom zdroji tepla a ekonomicky oprávnených nákladov na teplo vyrobené v decentralizovanom zdroji tepla 503/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
240 01.01.2023 504/2022 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 373/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby v znení vyhlášky č. 216/2017 Z. z. 504/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
241 01.01.2023 505/2022 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 396/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe v znení neskorších predpisov 505/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
242 01.01.2023 507/2022 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 327/2015 Z. z. o výpočte a plnení cieľov energetickej efektívnosti 507/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
243 01.01.2023 508/2022 Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty 508/2022 účinný od 01.01.2023 do 31.08.2023
nový predpis
ZMENYDS
244 01.01.2023 510/2022 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 437/2006 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu väzby v znení neskorších predpisov 510/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
245 01.01.2023 511/2022 Vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky o uznaných spôsoboch autorizácie 511/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
246 01.01.2023 512/2022 Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 106/2013 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 145/2018 Z. z. 512/2022 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2023
nový predpis
ZMENYDS
247 01.01.2023 516/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 516/2022 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2023
nový predpis
ZMENYDS1
248 01.01.2023 518/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 518/2022 účinný od 01.01.2023 do 30.04.2023
nový predpis
ZMENYDS1
249 01.01.2023 521/2022 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 228/2020 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, ciest I. triedy a ciest II. triedy s výberom mýta v znení neskorších predpisov 521/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
250 01.01.2023 526/2022 Zákon o štátnom rozpočte na rok 2023 526/2022 účinný od 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
251 02.01.2023 145/1995 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 02.01.2023 do 14.04.2023 429/2022
ZMENY1DS
252 02.01.2023 575/2001 Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 575/2001 účinný od 02.01.2023 do 28.02.2023 429/2022
ZMENY1DS
253 02.01.2023 8/2009 Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 8/2009 účinný od 02.01.2023 do 31.03.2023 429/2022
ZMENY8DS1
254 02.01.2023 371/2015 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch 371/2015 účinný od 02.01.2023 do 30.06.2023 194/2022
ZMENY1DS
255 02.01.2023 106/2018 Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 106/2018 účinný od 02.01.2023 do 19.05.2023 429/2022
ZMENY8DS1
256 02.01.2023 194/2022 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov 194/2022 účinný od 02.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
257 02.01.2023 429/2022 Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s rozvojom automatizovaných vozidiel 429/2022 účinný od 02.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
258 02.01.2023 442/2022 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 131/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel v znení neskorších predpisov 442/2022 účinný od 02.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
259 11.01.2023 442/2002 Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 442/2002 účinný od 11.01.2023 do 11.01.2023 12/2023
ZMENYDS
260 11.01.2023 12/2023 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 5/2022 z 13. decembra 2022 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovenia § 4 ods. 1 v slovách: „Opravy a údržbu vodovodnej prípojky zrealizovanej na verejnom priestranstve vrátane projektovej činnosti zabezpečuje a náklady znáša vlastník verejného vodovodu, na ktorý sa vodovodná prípojka pripája. Náklady na opravy a údržbu vrátane projektovej činnosti sú ekonomicky oprávnený náklad.“ a ustanovenia § 15 ods. 1 písm. f) v slovách: „a opravy a údržbu vodovodnej prípojky zrealizovanej na verejnom priestranstve vrátane projektovej činnosti“ zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 516/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 12/2023 účinný od 11.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
261 11.01.2023 13/2023 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 37/2018 z 13. decembra 2022 vo veci návrhu na vyslovenie nesúladu § 768db Obchodného zákonníka 13/2023 účinný od 11.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
262 12.01.2023 442/2002 Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 442/2002 účinný od 12.01.2023 do 31.03.2024 517/2022
ZMENY9DS
263 12.01.2023 364/2004 Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) 364/2004 účinný od 12.01.2023 do 30.04.2023 517/2022
ZMENY11DS4
264 12.01.2023 355/2007 Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 355/2007 účinný od 12.01.2023 do 31.03.2024 517/2022
ZMENY41DS1
265 12.01.2023 517/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 517/2022 účinný od 12.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
266 13.01.2023 15/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby 15/2023 účinný od 13.01.2023 do 31.08.2023
nový predpis
ZMENYDS
267 13.01.2023 16/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 465/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny 16/2023 účinný od 13.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
268 13.01.2023 18/2023 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatku o pristúpení zamestnávateľov ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa medzi Asociáciou priemyslu, poľnohospodárstva a služieb a Odborovým zväzom výroby, obchodu a služieb 18/2023 účinný od 13.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
269 15.01.2023 544/2002 Zákon o Horskej záchrannej službe 544/2002 účinný od 15.01.2023 do 31.03.2023 456/2022
ZMENY4DS1
270 15.01.2023 50/2007 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o registrácii odrôd pestovaných rastlín 50/2007 účinný od 15.01.2023 do 30.06.2023 4/2023
ZMENY3DS
271 15.01.2023 114/2017 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú štátnozamestnanecké miesta, na ktorých môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky 114/2017 účinný od 15.01.2023 17/2023
ZMENYDS
272 15.01.2023 195/2018 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, maximálna intenzita investičnej pomoci a maximálna výška investičnej pomoci v regiónoch Slovenskej republiky 195/2018 účinný od 15.01.2023 5/2023
ZMENYDS
273 15.01.2023 102/2020 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 102/2020 účinný od 15.01.2023 do 30.04.2023 14/2023
ZMENYDS
274 15.01.2023 456/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov 456/2022 účinný od 15.01.2023 do 31.03.2023
nový predpis
ZMENYDS1
275 15.01.2023 525/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko 525/2022 účinný od 15.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
276 15.01.2023 3/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory na neprojektové opatrenia Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky 3/2023 účinný od 15.01.2023 do 31.12.2023
nový predpis
ZMENYDS
277 15.01.2023 4/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov 4/2023 účinný od 15.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
278 15.01.2023 5/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 195/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, maximálna intenzita investičnej pomoci a maximálna výška investičnej pomoci v regiónoch Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 5/2023 účinný od 15.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
279 15.01.2023 10/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory na vykonávanie opatrení Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky v sektore včelárstva 10/2023 účinný od 15.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
280 15.01.2023 14/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov 14/2023 účinný od 15.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
281 15.01.2023 17/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 114/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú štátnozamestnanecké miesta, na ktorých môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky 17/2023 účinný od 15.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
282 18.01.2023 19/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú maximálne ceny za časť regulovanej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v domácnosti a malých odberateľov plynu a regulovanej dodávky elektriny pre malých odberateľov elektriny a podmienky ich uplatnenia 19/2023 účinný od 18.01.2023 do 30.06.2023
nový predpis
ZMENYDS
283 24.01.2023 22/2023 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 150. výročia spustenia parnej prevádzky na železničnej trati Bratislava – Trnava 22/2023 účinný od 24.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
284 24.01.2023 23/2023 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia narodenia Viktora Kubala 23/2023 účinný od 24.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
285 26.01.2023 460/1992 Ústava Slovenskej republiky 460/1992 účinný od 26.01.2023 do 30.06.2023 24/2023
ZMENY5DS
286 26.01.2023 24/2023 Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 24/2023 účinný od 26.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
287 26.01.2023 25/2023 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa uzatvorených medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Odborovým zväzom polície v Slovenskej republike, medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Odborovým zväzom hasičov a Slovenským odborovým zväzom verejnej správy a kultúry, medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Odborovým zväzom polície v Slovenskej republike, medzi Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky a Odborovým zväzom Zboru väzenskej a justičnej stráže, medzi Organizáciou zamestnávateľov skupiny COOP Jednota a Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu, medzi Asociáciou vodárenských spoločností a Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA 25/2023 účinný od 26.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
288 27.01.2023 27/2023 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 10. januára 2023 č. 1/2023, ktorým sa ustanovujú národné voľby pre inštitúcie podľa osobitného predpisu 27/2023 účinný od 27.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
289 28.01.2023 419/2014 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o limitoch výdavkov na obstaranie osobných automobilov štátnymi rozpočtovými organizáciami a štátnymi príspevkovými organizáciami 419/2014 účinný od 28.01.2023 do 31.03.2023 28/2023
ZMENYDS
290 28.01.2023 28/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 419/2014 Z. z. o limitoch výdavkov na obstaranie osobných automobilov štátnymi rozpočtovými organizáciami a štátnymi príspevkovými organizáciami 28/2023 účinný od 28.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
291 28.01.2023 30/2023 Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 25. januára 2023 č. S11615-2023-OL, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov 30/2023 účinný od 28.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
292 28.01.2023 31/2023 Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 16. januára 2023 č. S08743-2023-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov 31/2023 účinný od 28.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
MENU
Hore