Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 281/2015 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 29.10.2015
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Pracovno-právne vzťahy, Vojenská služba
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST18JUD16DS17EUPPČL2

Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 281/2015 účinný od 01.01.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 281/2015 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 420/2022


§ 2

(1)
Štátna služba je činnosť, ktorou profesionálny vojak plní úlohy vyplývajúce z tohto zákona a z osobitných predpisov.1)
(2)
Profesionálny vojak je fyzická osoba, ktorá vykonáva štátnu službu v služobnom pomere k Slovenskej republike. Ak sa v tomto zákone používa pojem profesionálny vojak, rozumie sa tým aj profesionálna vojačka.
(3)
Minimálna doba štátnej služby vo vojenskej hodnosti je časový úsek, po ktorého uplynutí možno profesionálneho vojaka povýšiť do inej vojenskej hodnosti. Do minimálnej doby štátnej služby vo vojenskej hodnosti sa započítava aj doba štátnej služby v predchádzajúcom služobnom pomere podľa tohto zákona v dosiahnutej vojenskej hodnosti. Minimálne doby štátnej služby vo vojenskej hodnosti sú uvedené v prílohe č. 1.
(4)
Maximálna doba štátnej služby je časový úsek ustanovený na zotrvanie profesionálneho vojaka v dočasnej štátnej službe. Maximálne doby štátnej služby sú uvedené v prílohe č. 1.
(5)
Veková hranica je vymedzenie fyzického veku profesionálneho vojaka, do ktorého môže zotrvať v štátnej službe. Vekové hranice sú uvedené v prílohe č. 1.
(6)
Doba na vymenovanie do vojenskej hodnosti alebo povýšenie do vojenskej hodnosti (ďalej len „doba povýšenia“) je časový úsek, počas ktorého môže byť profesionálny vojak vymenovaný alebo povýšený do vojenskej hodnosti. Doba povýšenia začína plynúť odo dňa nasledujúceho po uplynutí minimálnej doby štátnej služby vo vojenskej hodnosti. Plynutie doby povýšenia sa preruší 12 mesiacov pred uplynutím maximálnej doby štátnej služby alebo 12 mesiacov pred dosiahnutím vekovej hranice. Doba povýšenia začne opäť plynúť odo dňa nasledujúceho po rozhodnutí o vymenovaní do stálej štátnej služby alebo po rozhodnutí o povolení výnimky na zotrvanie v služobnom pomere po dosiahnutí vekovej hranice profesionálneho vojaka.
zobraziť paragraf
§ 3

Na účely tohto zákona
a)
miesto výkonu štátnej služby je obec alebo inak určené miesto, v ktorom profesionálny vojak vykonáva štátnu službu,
b)
občan je občan Slovenskej republiky, ktorý sa uchádza o prijatie do štátnej služby,
c)
kontaktná osoba je blízka osoba2) alebo iná osoba, ktorú profesionálny vojak určí na účely zabezpečenia kontaktu pri mimoriadnej udalosti podľa tohto zákona alebo aj inej udalosti, ak je zabezpečenie kontaktu potrebné; kontaktná osoba musí byť spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,3)
d)
služobná kariéra je postup profesionálneho vojaka vo vojenských hodnostiach, do ktorých je vymenovaný alebo povýšený, a vo funkciách, do ktorých je vymenovaný alebo ustanovený počas trvania služobného pomeru,
e)
organizačná zmena je
1.
zrušenie funkcie; za zrušenie funkcie sa nepovažuje zmena názvu funkcie bez podstatnej zmeny opisu činností vyplývajúcich z funkcie, zmena názvu organizačnej zložky, v ktorej je funkcia zaradená, alebo zaradenie funkcie do podriadenosti iného veliteľa bez zmeny miesta výkonu štátnej služby,
2.
zmena vojenskej hodnosti plánovanej na funkciu, do ktorej je profesionálny vojak ustanovený, alebo
3.
zmena vojenskej odbornosti a jej špecializácie, ak profesionálny vojak v dôsledku takejto zmeny prestane spĺňať kvalifikačné predpoklady alebo požiadavky na výkon štátnej služby,
f)
iná funkcia je funkcia, do ktorej môže byť profesionálny vojak ustanovený, okrem funkcie,
1.
pri ktorej sa na ustanovenie vyžaduje vyčlenenie podľa § 71 ods. 1,
2.
pri ktorej sa na ustanovenie vyžaduje skončenie vyčlenenia, ak ide o profesionálneho vojaka vyčleneného na plnenie úloh Vojenského spravodajstva alebo
3.
ktorá je podľa § 80 ods. 4 určená na ustanovenie profesionálneho vojaka po skončení jeho vyslania na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky,
g)
medzinárodná organizácia je najmä Organizácia Severoatlantickej zmluvy, Európska únia, Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a Organizácia Spojených národov.
zobraziť paragraf
§ 4
Zákaz diskriminácie

(1)
Služobný úrad je povinný zaobchádzať s občanom a profesionálnym vojakom v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou osobitným predpisom,4) najmä ak ide o podmienky prijatia do štátnej služby, podmienky výkonu štátnej služby, odmeňovanie a iné plnenie peňažnej hodnoty a nepeňažnej hodnoty poskytované v súvislosti s výkonom štátnej služby, vzdelávanie a skončenie štátnej služby.
(2)
V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania sa zakazuje diskriminácia občana a profesionálneho vojaka z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasového pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, povinností k rodine, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia alebo z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti.5)
(3)
Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo štátnej služby musí byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na ujmu druhého.
(4)
Občan pri prijímaní do štátnej služby alebo profesionálny vojak, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté nedodržaním zásady rovnakého zaobchádzania, sa môže domáhať ochrany v služobnom úrade alebo na súde.4)
(5)
Služobný úrad alebo veliteľ nesmie profesionálneho vojaka žiadnym spôsobom postihovať alebo znevýhodňovať preto, že sa zákonným spôsobom domáha svojich práv vyplývajúcich z výkonu štátnej služby alebo z uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania.
(6)
Služobný úrad zabezpečí oboznámenie občana a profesionálneho vojaka s ustanoveniami o zákaze diskriminácie podľa odsekov 1 až 5.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 4a

(1)
Vojenský ombudsman chráni základné práva a slobody profesionálnych vojakov pred ich porušovaním pri konaní, rozhodovaní alebo nečinnosti niektorého zo subjektov uvedených v odseku 2, ktoré v mene štátu konajú a rozhodujú vo veciach týkajúcich sa služobného pomeru profesionálneho vojaka podľa tohto zákona a v právnych vzťahoch súvisiacich so štátnou službou profesionálneho vojaka podľa osobitných predpisov.5a)
(2)
Pôsobnosť vojenského ombudsmana sa vzťahuje na
a)
hlavný služobný úrad,
b)
služobný úrad a služobný úrad podľa osobitného predpisu5b) okrem služobného úradu, ktorým je Vojenské spravodajstvo,
c)
veliteľa v pôsobnosti služobného úradu podľa písmena b),
d)
Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia vo veciach týkajúcich sa konania o dávkach úrazového zabezpečenia a poskytovania služieb sociálneho zabezpečenia počas trvania štátnej služby profesionálneho vojaka,5c)
e)
Vojenskú políciu pri plnení úloh podľa osobitného predpisu.5d)
(3)
Pôsobnosť vojenského ombudsmana sa nevzťahuje na rozhodovacie právomoci poverených príslušníkov Vojenskej polície v konaní o trestných činoch profesionálnych vojakov vedenom podľa osobitného predpisu.5e)
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 4b

(1)
Vojenský ombudsman vykonáva svoju funkciu v štátnozamestnaneckom pomere podľa osobitného predpisu.5f) Vojenský ombudsman je za výkon svojej funkcie a plnenie svojich zákonom ustanovených úloh zodpovedný ministrovi obrany Slovenskej republiky (ďalej len „minister“).
(2)
Funkciu vojenského ombudsmana môže vykonávať občan Slovenskej republiky, ktorý má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a odbornú prax5g) najmenej desať rokov.
(3)
Vojenský ombudsman sa na ochrane základných práv a slobôd profesionálnych vojakov podľa § 4a ods. 1 podieľa nezávislým a objektívnym prešetrovaním podozrení z porušenia základných práv a slobôd profesionálnych vojakov, pri ktorého uskutočňovaní je viazaný len Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, právne záväznými aktmi Európskej únie, a zohľadňuje medzinárodne uznávané štandardy pre profesionálnu prax vojenských ombudsmanov.
(4)
Vojenského ombudsmana nemožno poverovať činnosťami, ktoré nesúvisia s ochranou základných práv a slobôd profesionálnych vojakov podľa § 4a ods. 1 alebo sú v rozpore s nezávislosťou plnenia úloh vojenského ombudsmana podľa tohto zákona.
(5)
Vojenský ombudsman je vylúčený z prešetrovania podozrení z porušenia základných práv a slobôd profesionálnych vojakov, ak so zreteľom na jeho vzťah k veci, dotknutému profesionálnemu vojakovi alebo k osobám zúčastneným na prešetrovaní podozrení z porušenia základných práv a slobôd profesionálnych vojakov možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti. Ak vojenský ombudsman zistí skutočnosti, pre ktoré je vylúčený z prešetrovania podozrení z porušenia základných práv a slobôd profesionálnych vojakov, bezodkladne ich oznámi ministrovi, pričom v prešetrovanej veci môže zatiaľ urobiť len také úkony, ktoré nepripúšťajú odklad. O vylúčení vojenského ombudsmana a pridelení prešetrovanej veci na vybavenie inému štátnemu zamestnancovi bezodkladne rozhoduje minister.
(6)
Vojenský ombudsman predkladá ministrovi každoročne do 31. marca správu o činnosti za predchádzajúci rok, v ktorej uvedie svoje poznatky o dodržiavaní základných práv a slobôd profesionálnych vojakov subjektmi podľa § 4a ods. 2 a návrhy a odporúčania na nápravu zistených nedostatkov. Správu o činnosti za predchádzajúci rok vojenský ombudsman zverejňuje vo všeobecne prístupných prostriedkoch masovej komunikácie a v publikačnom orgáne Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(7)
Ak vojenský ombudsman zistí skutočnosti nasvedčujúce tomu, že porušenie základného práva alebo slobody profesionálneho vojaka je závažné alebo sa týka väčšieho počtu profesionálnych vojakov predloží ministrovi mimoriadnu správu kedykoľvek.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 4c

(1)
Vojenský ombudsman prešetruje podozrenia z porušenia základných práv a slobôd profesionálnych vojakov na základe podnetu alebo z vlastnej iniciatívy.
(2)
Na vojenského ombudsmana sa môže obrátiť každý profesionálny vojak, ktorý sa domnieva, že pri konaní, rozhodovaní alebo nečinnosti niektorého zo subjektov podľa § 4a ods. 2 boli porušené jeho základné práva a slobody v rozpore s právnym poriadkom alebo princípmi demokratického a právneho štátu. Na vojenského ombudsmana sa z rovnakého dôvodu môže obrátiť aj občan, ktorého služobný pomer sa skončil podľa § 94 ods. 6, a to v lehote do šiestich mesiacov odo dňa doručenia personálneho rozkazu o prepustení.
(3)
Ak sa profesionálny vojak domnieva, že jeho základné práva a slobody porušil niektorý zo subjektov podľa § 4a ods. 2 vydaním rozhodnutia v rozpore s právnym poriadkom alebo princípmi demokratického a právneho štátu, môže sa na vojenského ombudsmana obrátiť až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
(4)
Ak sa profesionálny vojak domnieva, že jeho základné práva a slobody porušil veliteľ vydaním vojenského rozkazu, nariadenia, príkazu alebo pokynu na vykonávanie štátnej služby alebo v súvislosti s jej výkonom alebo nečinnosťou v rozpore s právnym poriadkom alebo princípmi demokratického a právneho štátu, môže sa na vojenského ombudsmana obrátiť až po uplatnení postupu podľa § 132 ods. 3 a 5 alebo § 133 ods. 1 písm. h).
(5)
Vojenský ombudsman neprešetruje podnety, ktoré sú podľa obsahu podaním, na základe ktorého sa začína konanie vo veciach správnych alebo súdnych, opravným prostriedkom podľa predpisov o konaní vo veciach správnych alebo súdnych, žalobou alebo opravným prostriedkom v správnom súdnictve, ústavnou sťažnosťou, podnetom na vykonanie kontroly v štátnej správe podľa osobitného predpisu,5h) sťažnosťou,5i) petíciou,5j) oznámením alebo kvalifikovaným oznámením vo veciach protispoločenskej činnosti podľa osobitného predpisu5k) alebo podnetom na prešetrenie postupu orgánov zodpovedných za výkon kontroly dodržiavania právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a inšpekcie práce podľa osobitných predpisov.5l)
(6)
Vojenský ombudsman môže v rámci svojej pôsobnosti podľa § 4a ods. 2 z vlastnej iniciatívy prešetriť podozrenia z porušenia základných práv a slobôd profesionálnych vojakov, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojej funkcie, ak na ich základe dospeje k záveru, že pri konaní, rozhodovaní alebo nečinnosti niektorého zo subjektov podľa § 4a ods. 2 boli porušené základné práva a slobody profesionálneho vojaka v rozpore s právnym poriadkom alebo princípmi demokratického a právneho štátu. Na prešetrovanie podľa prvej vety sa primerane použijú ustanovenia § 4d až 4f.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 4d

(1)
Vojenský ombudsman podnet profesionálneho vojaka alebo občana podľa § 4c ods. 2 druhej vety (ďalej len „podávateľ podnetu“) preskúma v lehote do 15 pracovných dní od jeho doručenia.
(2)
Vojenský ombudsman začne prešetrovanie podozrení z porušenia základných práv a slobôd podávateľa podnetu, ak po preskúmaní podnetu podľa odseku 1 dospeje k záveru, že podozrenia z porušenia základných práv a slobôd podávateľa podnetu sú dôvodné. O začatí prešetrovania podľa prvej vety vojenský ombudsman podávateľa podnetu upovedomí doručením písomného oznámenia.
(3)
Vojenský ombudsman podnet odloží, ak
a)
po preskúmaní podnetu podľa odseku 1 dospeje k záveru, že podozrenia z porušenia základných práv a slobôd podávateľa podnetu nie sú dôvodné,
b)
vec, ktorej sa podnet týka, nepatrí do jeho pôsobnosti,
c)
ide o podnet, ktorý podľa § 4c ods. 5 nie je oprávnený prešetriť,
d)
podávateľ podnetu nedodrží postup podľa § 4c ods. 3 a 4,
e)
vec, ktorej sa podnet týka, preskúmava alebo už preskúmala prokuratúra,
f)
vo veci, ktorej sa podnet týka, koná alebo rozhoduje príslušný orgán verejnej správy alebo iný orgán verejnej moci, ktorý nepatrí do jeho pôsobnosti, alebo o veci, ktorej sa podnet týka, už rozhodol príslušný orgán verejnej správy alebo iný orgán verejnej moci, ktorý nepatrí do jeho pôsobnosti,
g)
pri prešetrovaní podozrení z porušenia základných práv a slobôd podávateľa podnetu vyšlo najavo, že základné práva a slobody podávateľa podnetu neboli porušené,
h)
podávateľ podnetu vezme svoj podnet späť alebo oznámi, že na ďalšom prešetrovaní podozrení z porušenia jeho základných práv a slobôd netrvá,
i)
ide o opakovaný podnet toho istého podávateľa podnetu, v tej istej veci, ak v ňom neuvádza nové skutočnosti,
j)
ide o podnet, ktorý je anonymný.
(4)
O odložení podnetu a o dôvodoch jeho odloženia vojenský ombudsman upovedomí podávateľa podnetu doručením písomného oznámenia; to neplatí, ak ide o podnet, ktorý je anonymný. Ak vojenský ombudsman podnet odloží z dôvodov podľa odseku 3 písm. b) a c), písomné oznámenie podľa prvej vety obsahuje aj poučenie o správnom postupe.
(5)
Ak podávateľ podnetu požiada vojenského ombudsmana o utajenie svojej totožnosti, alebo ak je utajenie totožnosti v záujme prešetrenia podozrení z porušenia základných práv a slobôd podávateľa podnetu, vojenský ombudsman pri vykonávaní procesných úkonov postupuje len na základe odpisu podnetu, v ktorom sa neuvádzajú osobné údaje.5m) Každý zúčastnený na prešetrovaní podozrení z porušenia základných práv a slobôd podávateľa podnetu, komu je totožnosť podávateľa podnetu známa, je povinný o nej zachovať mlčanlivosť.
(6)
Ak podávateľ podnetu požiada o utajenie svojej totožnosti, ale charakter prešetrovaných podozrení z porušenia základných práv a slobôd podávateľa podnetu neumožňuje vybavenie podnetu bez uvedenia niektorého z osobných údajov, vojenský ombudsman podávateľa podnetu o tejto skutočnosti bezodkladne upovedomí. Vojenský ombudsman zároveň podávateľa podnetu upovedomí o tom, že v prešetrovaní podozrení z porušenia jeho základných práv a slobôd sa bude pokračovať len vtedy, ak v určenej lehote písomne udelí súhlas s uvedením určitého potrebného údaja o svojej osobe.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 4e

(1)
Pri prešetrovaní podozrení z porušenia základných práv a slobôd profesionálnych vojakov je vojenský ombudsman oprávnený
a)
vstupovať do objektov a priestorov subjektov podľa § 4a ods. 2,
b)
vyžadovať od subjektov podľa § 4a ods. 2 poskytnutie spisov a dokladov, ako aj vysvetlenie k veci, ktorej sa podnet týka, a to aj ak osobitný predpis obmedzuje právo nahliadať do spisov len vymedzenému okruhu subjektov,5n)
c)
klásť otázky profesionálnym vojakom a zamestnancom subjektov podľa § 4a ods. 2,
d)
hovoriť aj bez prítomnosti iných osôb s podávateľom podnetu alebo osobou, ktorú podávateľ podnetu označí ako osobu, ktorá sa môže k veci vyjadriť.
(2)
Subjekt podľa § 4a ods. 2 je povinný na žiadosť vojenského ombudsmana
a)
poskytnúť mu informácie a vysvetlenia,
b)
umožniť mu nahliadnutie do spisu alebo mu spis zapožičať,
c)
predložiť mu písomné stanovisko ku skutkovým a k právnym otázkam prešetrovanej veci,
d)
vysporiadať sa s dôkazmi, ktoré navrhne,
e)
vykonať opatrenia, ktoré navrhne pri ich nečinnosti, ak vykonanie takých opatrení vyplýva zo zákona alebo z iného všeobecne záväzného právneho predpisu.
(3)
Subjekt podľa § 4a ods. 2 je povinný umožniť vojenskému ombudsmanovi využiť oprávnenia podľa odseku 1 a vyhovieť žiadosti vojenského ombudsmana podľa odseku 2 písm. a) a b) bezodkladne a vyhovieť žiadosti vojenského ombudsmana podľa odseku 2 písm. c) až e) do desiatich pracovných dní odo dňa jej doručenia; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov.5o) Vojenský ombudsman môže na žiadosť subjektu podľa § 4a ods. 2 predĺžiť lehotu na splnenie povinností podľa odseku 2 písm. c) až e) o desať pracovných dní. Lehota na prešetrenie podozrení z porušenia základných práv a slobôd profesionálnych vojakov počas plnenia povinností podľa odseku 2 písm. c) až e) neplynie.
(4)
Ak subjekt podľa § 4a ods. 2 nevyhovie žiadosti vojenského ombudsmana podľa odseku 2, vojenský ombudsman túto skutočnosť oznámi ministrovi. Týmto nie je dotknuté ustanovenie odseku 7.
(5)
Minister po doručení oznámenia podľa odseku 4 v primeranej lehote rozhodne o ďalšom postupe a oznámi vojenskému ombudsmanovi opatrenia, ktoré vo veci prijal.
(6)
Ak vojenský ombudsman môže procesný úkon vykonať len s ťažkosťami alebo ak je to účelné z iných dôvodov, je oprávnený písomne poveriť jeho vykonaním podriadeného štátneho zamestnanca. Poverený štátny zamestnanec má pri vykonávaní procesného úkonu oprávnenia a povinnosti v rozsahu podľa odsekov 1, 3 a 4. Subjekty podľa § 4a ods. 2 sú poverenému štátnemu zamestnancovi povinné poskytnúť súčinnosť v rozsahu podľa odsekov 2 a 3.
(7)
Ustanovením § 4c ods. 2 nie je dotknutá povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa osobitného predpisu.5p) Pri prešetrovaní podozrení z porušenia základných práv a slobôd profesionálnych vojakov, ktoré súvisia s plnením úloh podľa osobitného predpisu,5q) môže Vojenské spravodajstvo poskytnúť vojenskému ombudsmanovi súčinnosť, ak tým nedôjde k ohrozeniu plnenia konkrétnej úlohy Vojenského spravodajstva alebo k odhaleniu jeho zdrojov, prostriedkov, totožnosti jeho príslušníkov alebo osôb konajúcich v jeho prospech, alebo k ohrozeniu medzinárodnej spravodajskej spolupráce.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 4f

(1)
Vojenský ombudsman je povinný prešetriť podozrenia z porušenia základných práv a slobôd profesionálnych vojakov v lehote do 30 pracovných dní odo dňa začatia prešetrovania podľa § 4d ods. 2. Vo zvlášť zložitých prípadoch môže vojenský ombudsman túto lehotu predĺžiť o ďalších 30 pracovných dní, o čom podávateľa podnetu bezodkladne upovedomí.
(2)
Vojenský ombudsman je povinný poskytnúť podávateľovi podnetu na jeho žiadosť informácie o stave prešetrovania podozrení z porušenia základných práv a slobôd profesionálnych vojakov vedeného v jeho veci.
(3)
Ak pri prešetrovaní podozrení z porušenia základných práv a slobôd podávateľa podnetu vojenský ombudsman dospeje k záveru, že pri konaní, rozhodovaní alebo nečinnosti niektorého zo subjektov podľa § 4a ods. 2 boli porušené základné práva a slobody podávateľa podnetu v rozpore s právnym poriadkom alebo princípmi demokratického a právneho štátu, vojenský ombudsman
a)
postúpi vec na vybavenie príslušnému prokurátorovi5r) alebo urobí iné vhodné opatrenie na nápravu zisteného protiprávneho stavu,5s)
b)
podá ministrovi návrh na prijatie iných primeraných opatrení na odstránenie zisteného protiprávneho stavu alebo iných nedostatkov.
(4)
O spôsobe ukončenia prešetrovania podozrení z porušenia základných práv a slobôd profesionálnych vojakov podľa odseku 3 vojenský ombudsman upovedomí podávateľa podnetu, dotknutý subjekt podľa § 4a ods. 2 a ministra doručením písomného oznámenia.
(5)
Na doručovanie písomností podávateľovi podnetu v súvislosti s prešetrovaním podozrení z porušenia základných práv a slobôd profesionálnych vojakov sa primerane vzťahuje § 218.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 4g

Podrobnosti o prešetrovaní podnetov, prijímaní opatrení na odstránenie prešetrovaním zisteného protiprávneho stavu alebo iných nedostatkov a podrobnosti o predkladaní a zverejňovaní správy o činnosti vojenského ombudsmana určí minister interným predpisom.
zobraziť paragraf
§ 5
Hlavný služobný úrad

(1)
Hlavný služobný úrad na účely tohto zákona je ministerstvo. Vedúcim hlavného služobného úradu je minister.
(2)
Hlavný služobný úrad
a)
riadi služobné úrady,
b)
zabezpečuje jednotný postup pri uplatňovaní tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov a služobných predpisov vydaných na jeho vykonanie,
c)
kontroluje dodržiavanie tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov a služobných predpisov vydaných na jeho vykonanie,
d)
plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona.
(3)
Hlavný služobný úrad je služobným úradom pre
a)
náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len "náčelník generálneho štábu"),
b)
riaditeľa Vojenského spravodajstva,
c)
riaditeľa Vojenskej polície,
d)
rektora vojenskej vysokej školy,
e)
profesionálnych vojakov ustanovených do funkcie v služobnom úrade podľa § 6 ods. 1 písm. a), c) až f) v prípadoch skončenia štátnej služby prepustením zo služobného pomeru podľa § 83 ods. 5 písm. g) a h), ak v § 7 ods. 3 nie je ustanovené inak.
zobraziť paragraf
§ 6
Služobný úrad

(1)
Služobný úrad na účely tohto zákona je
a)
ministerstvo pre profesionálnych vojakov vyčlenených podľa § 71 ods. 1 písm. a),
b)
organizačná zložka ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len "ozbrojené sily") pre profesionálnych vojakov ozbrojených síl a pre profesionálnych vojakov, ktorým sa skončilo vyčlenenie podľa § 71 ods. 5,
c)
Vojenská kancelária prezidenta Slovenskej republiky (ďalej len "vojenská kancelária prezidenta") pre profesionálnych vojakov vyčlenených na plnenie úloh vojenskej kancelárie prezidenta a Čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky (ďalej len "čestná stráž prezidenta"),
d)
Vojenské spravodajstvo pre profesionálnych vojakov vyčlenených na plnenie úloh Vojenského spravodajstva,
e)
Vojenská polícia pre profesionálnych vojakov vyčlenených na plnenie úloh Vojenskej polície,
f)
vojenská vysoká škola pre profesionálnych vojakov vyčlenených na plnenie úloh vojenskej vysokej školy.
(2)
Služobný úrad v mene štátu koná a rozhoduje vo veciach týkajúcich sa služobného pomeru profesionálneho vojaka a v právnych vzťahoch s ním súvisiacich a plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona alebo ak tak ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy a služobné predpisy vydané na vykonanie tohto zákona.
(3)
V mene štátu koná a rozhoduje vo veciach týkajúcich sa služobného pomeru profesionálneho vojaka a v právnych vzťahoch s ním súvisiacich v rozsahu ustanovenom zákonom aj minister.
(4)
Služobný úrad a minister v mene štátu rozhodujú vo veciach týkajúcich sa služobného pomeru profesionálneho vojaka, ktorý je oznamovateľom kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti,5) a v právnych vzťahoch s ním súvisiacich, ak nastane dôvod skončenia štátnej služby prepustením zo služobného pomeru podľa § 83 ods. 1 písm. a), c), d), f) tretieho bodu, g) a k), ods. 2 písm. h) a i) a ods. 5 písm. b) až k) iba s predchádzajúcim súhlasom príslušného orgánu podľa osobitného predpisu.6)
(5)
Služobné úrady podľa odseku 1 písm. b) ustanoví služobný predpis.
zobraziť paragraf
§ 7
Vedúci služobného úradu

(1)
V služobnom úrade rozhoduje vedúci služobného úradu.
(2)
Na účely tohto zákona vedúcim služobného úradu je
a)
generálny tajomník služobného úradu ministerstva7) v služobnom úrade podľa § 6 ods. 1 písm. a),
b)
vedúci organizačnej zložky ozbrojených síl v služobnom úrade podľa § 6 ods. 1 písm. b),
c)
náčelník vojenskej kancelárie prezidenta v služobnom úrade podľa § 6 ods. 1 písm. c),
d)
riaditeľ Vojenského spravodajstva v služobnom úrade podľa § 6 ods. 1 písm. d),
e)
riaditeľ Vojenskej polície v služobnom úrade podľa § 6 ods. 1 písm. e),
f)
rektor vojenskej vysokej školy v služobnom úrade podľa § 6 ods. 1 písm. f).
(3)
Vo veciach týkajúcich sa služobného pomeru náčelníka vojenskej kancelárie prezidenta a v právnych vzťahoch s ním súvisiacich rozhoduje prezident Slovenskej republiky (ďalej len "prezident").
(4)
Vo veciach týkajúcich sa služobného pomeru profesionálnych vojakov vyčlenených na plnenie úloh Vojenského spravodajstva a v právnych vzťahoch s ním súvisiacich rozhoduje riaditeľ Vojenského spravodajstva.
(5)
V čase neprítomnosti vedúceho služobného úradu alebo ak funkcia vedúceho služobného úradu nie je obsadená, za vedúceho služobného úradu rozhoduje
a)
profesionálny vojak, ktorému zastupovanie neprítomného vedúceho služobného úradu vyplýva z funkcie,
b)
profesionálny vojak, ktorý je poverený
1.
zastupovaním neprítomného vedúceho služobného úradu alebo
2.
výkonom voľnej funkcie vedúceho služobného úradu, alebo
c)
vedúci štátny zamestnanec,8) alebo vedúci zamestnanec,9) ktorý je poverený zastupovaním neprítomného vedúceho služobného úradu.
(6)
Rozsah pôsobnosti vedúceho služobného úradu podľa odseku 2 písm. a) až c), e) a f) ustanoví služobný predpis.
zobraziť paragraf
§ 8
Veliteľ

(1)
Veliteľ na účely tohto zákona je profesionálny vojak, ktorý je oprávnený vydávať podriadenému profesionálnemu vojakovi vojenské rozkazy, nariadenia, príkazy a pokyny na vykonávanie štátnej služby alebo v súvislosti s jej výkonom v určenom rozsahu.
(2)
Veliteľ podľa odseku 1 je aj profesionálny vojak,
a)
ktorému zastupovanie neprítomného veliteľa vyplýva z funkcie,
b)
ktorý je poverený zastupovaním neprítomného veliteľa,
c)
ktorý je poverený výkonom voľnej funkcie veliteľa.
(3)
Veliteľ podľa odseku 1 je aj
a)
prezident, minister, štátny tajomník ministerstva a riaditeľ Vojenského spravodajstva,
b)
generálny tajomník služobného úradu ministerstva,7) vedúci štátny zamestnanec,8) vedúci zamestnanec,9) štátny zamestnanec9a) poverený zastupovaním neprítomného veliteľa a zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme9b) poverený zastupovaním neprítomného veliteľa.
(4)
Pri uplatňovaní pôsobnosti voči podriadeným profesionálnym vojakom je veliteľ podľa odseku 1 nadriadený podľa funkcie. Ak veliteľ nie je nadriadený podľa funkcie, je nadriadený podľa vojenskej hodnosti.
(5)
Rozsah pôsobnosti veliteľa podľa odseku 1 a odseku 3 písm. b) ustanoví služobný predpis.
(6)
Rozsah pôsobnosti veliteľa ustanovený osobitným predpisom10) nie je týmto zákonom dotknutý.
zobraziť paragraf
§ 11
Systemizácia

(1)
Systemizácia na účely tohto zákona je určenie počtu miest profesionálnych vojakov a určenie objemu finančných prostriedkov na platy profesionálnych vojakov.
(2)
Počet miest profesionálnych vojakov, pri zachovaní celkových početných stavov profesionálnych vojakov12) a objem finančných prostriedkov na platy profesionálnych vojakov schvaľuje každoročne vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) pri prerokúvaní návrhu zákona o štátnom rozpočte. Návrh počtu miest a objemu finančných prostriedkov na platy profesionálnych vojakov pripravuje ministerstvo v spolupráci s Ministerstvom financií Slovenskej republiky. Počet miest profesionálnych vojakov vyčlenených na plnenie úloh Vojenského spravodajstva a objem finančných prostriedkov na ich platy sa pripravuje, určuje a schvaľuje osobitne.
(3)
Systemizáciu určuje
a)
minister pre služobné úrady podľa § 6 ods. 1 písm. a), b), d) až f),
b)
prezident pre služobný úrad podľa § 6 ods. 1 písm. c).
(4)
Zmeny v systemizácii, ktoré nezvyšujú počet miest profesionálnych vojakov alebo ktoré nezakladajú nárok na štátny rozpočet, môže vykonať
a)
minister v služobnom úrade podľa § 6 ods. 1 písm. a), b), d) až f),
b)
prezident v služobnom úrade podľa § 6 ods. 1 písm. c).
(5)
Zmeny v systemizácií minister vykoná, ak v priebehu roka vláda alebo na základe jej splnomocnenia minister financií Slovenskej republiky vykoná úpravu počtu miest profesionálnych vojakov alebo objemu finančných prostriedkov na platy profesionálnych vojakov.
zobraziť paragraf
§ 13

(1)
Profesionálny vojak nesmie
a)
podnikať,
b)
vykonávať inú zárobkovú činnosť; inou zárobkovou činnosťou sa na účely tohto zákona rozumie činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zdaňovaný podľa osobitného predpisu,14)
c)
byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť.
(2)
Zákaz podľa odseku 1 písm. b) sa nevzťahuje na
a)
poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
b)
lekársku posudkovú činnosť,
c)
poskytovanie veterinárnej starostlivosti,
d)
výkon osobnej asistencie podľa osobitného predpisu,15)
e)
vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, pastoračnú činnosť, publikačnú činnosť, literárnu činnosť, športovú činnosť, trénerskú činnosť, činnosť profesionálneho vojaka rezortného športového strediska15a) podľa zmluvy o sponzorstve v športe podľa osobitného predpisu,15b) umeleckú činnosť, znaleckú činnosť, tlmočnícku činnosť alebo na prekladateľskú činnosť;16) činnosti, ktorých obsahom je praktické predvádzanie postupov manipulácie so zbraňami, strelecká príprava, vedenie boja alebo predvádzanie iných vojenských zručností, je možné vykonávať len so súhlasom veliteľa,
f)
činnosť vedúceho tábora pre deti a mládež, jeho zástupcu pre hospodárske a zdravotné veci, oddielového vedúceho, vychovávateľa, inštruktora, alebo zdravotníckeho pracovníka v táboroch pre deti a mládež,
g)
správu vlastného majetku, majetku maloletého dieťaťa17) a na správu majetku osoby, ktorá bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo ktorej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,
h)
činnosť v orgánoch spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov,
i)
činnosť v poradnom orgáne vlády,
j)
vykonávanie funkcie člena a zapisovateľa volebnej komisie alebo funkcie člena komisie pre referendum alebo
k)
činnosť člena v rozkladovej komisii.
(3)
Zákaz podľa odseku 1 sa nevzťahuje na profesionálneho vojaka, ktorý plní úlohy pod dočasnou legendou alebo trvalou legendou.
(4)
Zákaz podľa odseku 1 písm. c) sa nevzťahuje na profesionálneho vojaka, ktorý je vyslaný do riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu právnickej osoby vládou alebo ministrom.
(5)
Profesionálny vojak uvedený v odseku 4 nesmie za členstvo v týchto orgánoch poberať odmenu alebo iné výhody.
zobraziť paragraf
§ 15
Druhy štátnej služby

(1)
Druhy štátnej služby sú
a)
prípravná štátna služba,
b)
dočasná štátna služba,
c)
stála štátna služba,
d)
krátkodobá štátna služba.
(2)
Prípravná štátna služba je štátna služba, počas ktorej sa profesionálny vojak pripravuje na vykonávanie dočasnej štátnej služby alebo krátkodobej štátnej služby.
(3)
Dočasná štátna služba je štátna služba, ktorú profesionálny vojak vykonáva od jeho vymenovania alebo prijatia do dočasnej štátnej služby a ktorá trvá do
a)
doby uvedenej v § 28 ods. 1 písm. a) alebo v § 28 ods. 2 alebo ods. 3,
b)
uplynutia maximálnej doby štátnej služby alebo
c)
vekovej hranice, ak túto vekovú hranicu profesionálny vojak dosiahne pred uplynutím maximálnej doby štátnej služby a nebola mu povolená výnimka podľa § 32.
(4)
Stála štátna služba je štátna služba, ktorú profesionálny vojak vykonáva od jeho vymenovania alebo prijatia do stálej štátnej služby a ktorá trvá do dosiahnutia vekovej hranice, ak tento zákon v § 32 neustanovuje inak.
(5)
Krátkodobá štátna služba je štátna služba, ktorú profesionálny vojak vykonáva od jeho vymenovania alebo prijatia do krátkodobej štátnej služby vo funkcii určenej služobným úradom a ktorá trvá po dobu dohodnutú so služobným úradom.
zobraziť paragraf
§ 16

(1)
Do štátnej služby možno prijať občana, ak
a)
požiadal o prijatie do štátnej služby,
b)
ku dňu prijatia do štátnej služby dosiahol najmenej 18 rokov veku,
c)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
d)
má štátne občianstvo Slovenskej republiky alebo štátne občianstvo Slovenskej republiky a štátne občianstvo štátu, ktorý je
1.
členským štátom Európskej únie, alebo
2.
členom medzinárodnej organizácie zabezpečujúcej spoločnú obranu proti napadnutiu, ktorej členom je Slovenská republika,
e)
má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
f)
je bezúhonný,
g)
je spoľahlivý,
h)
ovláda štátny jazyk,
i)
dosiahol vzdelanie na vojenskú hodnosť a na výkon funkcie, do ktorej má byť po skončení prípravnej štátnej služby ustanovený; to neplatí, ak ide o profesionálneho vojaka, ktorý počas prípravnej štátnej služby absolvuje vysokoškolské štúdium, na ktoré bol prijatý,
j)
ku dňu prijatia do štátnej služby nie je evidovaný ako občan, ktorý odoprel výkon mimoriadnej služby podľa osobitného predpisu,21)
k)
je zdravotne spôsobilý, psychicky spôsobilý a fyzicky zdatný,
l)
spĺňa predpoklady ustanovené osobitným predpisom,22) ak sú požadované na výkon funkcie, do ktorej bude ustanovený vo Vojenskom spravodajstve,
m)
ku dňu prijatia do štátnej služby skončil činnosti, ktorých vykonávanie je obmedzené alebo zakázané podľa § 12 a ku dňu prijatia do štátnej služby skončil, prerušil alebo pozastavil výkon činností, ktorých vykonávanie je zakázané podľa § 13,
n)
nie je voči nemu vedené trestné stíhanie,23)
o)
súhlasí s výkonom štátnej služby podľa potrieb služobného úradu,
p)
úspešne absolvoval prijímacie konanie.
(2)
Podmienky podľa odseku 1 písm. c) až g), k) a l) musí profesionálny vojak spĺňať po celý čas štátnej služby.
(3)
O prijatie do štátnej služby možno požiadať služobný úrad písomne. Žiadosť o prijatie do štátnej služby podaná elektronickými prostriedkami musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom. Ak občan podá žiadosť elektronickými prostriedkami nepodpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom, je povinný doručiť služobného úradu žiadosť aj v listinnej podobe najneskôr do piatich dní odo dňa podania žiadosti elektronickými prostriedkami.
(4)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje občan, ktorý bol právoplatne odsúdený za trestný čin vojenský24) alebo úmyselný trestný čin,25) a v prípade trestného činu vojenského a zločinu26) aj občan, ktorému bolo odsúdenie za takýto trestný čin zahladené alebo na ktorého sa hľadí, akoby nebol za takýto trestný čin odsúdený.
(5)
Za spoľahlivého sa na účely tohto zákona nepovažuje občan, ak
a)
trestné stíhanie vedené proti nemu pre trestný čin podľa odseku 4 sa skončilo právoplatným schválením zmieru a odo dňa nadobudnutia právoplatnosti uznesenia o schválení zmieru do dňa prijatia do štátnej služby neuplynuli tri roky,
b)
trestné stíhanie vedené proti nemu pre trestný čin podľa odseku 4 bolo právoplatne podmienečne zastavené, až do uplynutia skúšobnej lehoty,
c)
je alebo bol liečený zo závislosti od alkoholu alebo iných omamných látok alebo psychotropných látok (ďalej len "omamné alebo psychotropné látky") alebo preukázateľne nadmerne požíva alkohol alebo požíva iné omamné alebo psychotropné látky alebo je alebo bol liečený z patologického hráčstva,
d)
je alebo bol členom alebo sympatizantom skupiny, hnutia alebo ideológie, ktoré smerujú k potlačeniu základných práv a slobôd osôb alebo ktoré hlásajú rasovú, etnickú, národnostnú alebo náboženskú nenávisť, alebo ktoré v minulosti smerovali k potlačeniu základných práv a slobôd osôb, alebo sa podieľa alebo podieľal na ich podpore alebo propagácii alebo na aktivitách nimi organizovaných,
e)
bol zo štátnej služby podľa tohto zákona alebo z predchádzajúceho služobného pomeru prepustený z dôvodu, že
1.
na základe záverov služobného hodnotenia bol hodnotený ako nespôsobilý vykonávať štátnu službu alebo profesionálnu službu,
2.
porušil základnú povinnosť profesionálneho vojaka, obmedzenie alebo zákaz podľa tohto zákona alebo z dôvodu, že závažným spôsobom porušil niektorú zo základných povinností profesionálneho vojaka alebo zákaz podľa predchádzajúcich právnych predpisov,
3.
mu bolo opakovane uložené disciplinárne opatrenie podľa tohto zákona alebo z dôvodu, že opakovane porušil základnú povinnosť podľa predchádzajúcich právnych predpisov,
4.
bol právoplatne odsúdený na trest zákazu činnosti, ktorú má ako profesionálny vojak vykonávať, alebo trest straty vojenskej a inej hodnosti,
f)
jeho predchádzajúci služobný pomer podľa osobitných predpisov27) sa skončil z dôvodov, že
1.
na základe záverov služobného hodnotenia bol hodnotený ako nespôsobilý vykonávať akúkoľvek funkciu v štátnej službe podľa osobitných predpisov,
2.
porušil služobnú prísahu alebo služobnú povinnosť zvlášť hrubým spôsobom,
3.
nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia prepustenia zo štátnej služby podľa osobitného predpisu,28)
g)
jeho predchádzajúci štátnozamestnanecký pomer sa skončil z dôvodu závažného porušenia služobnej disciplíny alebo jeho predchádzajúci pracovný pomer sa skončil z dôvodu závažného porušenia pracovnej disciplíny,
h)
bez povolenia vykonával vojenskú službu v ozbrojených silách iného štátu, ak sa takéto povolenie vyžaduje,28a)
i)
sa na území iného štátu aktívne podieľal na bojovej činnosti organizovanej ozbrojenej skupiny alebo túto činnosť podnecoval alebo podporoval finančne alebo inými prostriedkami a službami.
(6)
Bezúhonnosť podľa odseku 4 a spoľahlivosť podľa odseku 5 písm. a) a b) sa v prijímacom konaní preukazuje odpisom registra trestov; v prijímacom konaní možno bezúhonnosť a spoľahlivosť preukázať aj odpisom registra trestov, ktorý bol služobnému úradu vydaný na účely preukázania bezúhonnosti podľa osobitného zákona.22) Na účel preukázania bezúhonnosti občan v prijímacom konaní poskytne služobnému úradu údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov. Údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov služobný úrad bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie odpisu registra trestov.
(7)
Za spoľahlivého sa na účely tohto zákona nepovažuje ani občan, ktorý podľa iných skutočností nedáva záruku riadneho výkonu štátnej služby a má byť prijatý do štátnej služby na plnenie úloh Vojenského spravodajstva.
(8)
Služobný úrad je oprávnený na účely zistenia, či občan spĺňa podmienky prijatia do štátnej služby, spracúvať
a)
jeho údaje
1.
meno, priezvisko a rodné priezvisko,
2.
titul, vedeckú hodnosť,
3.
rodné číslo,
4.
dátum, miesto, okres a štát narodenia,
5.
adresu trvalého pobytu a prechodného pobytu,
6.
štátne občianstvo, prípadne ďalšie štátne občianstvo, zmeny štátneho občianstva,
7.
číslo občianskeho preukazu, miesto a dátum jeho vydania,
8.
vzdelanie, prehľad absolvovaných škôl, kurzov, získaných osvedčení a oprávnení,
9.
znalosť cudzieho jazyka,
10.
zamestnanie, sídlo zamestnávateľa,
11.
prehľad predchádzajúcich zamestnávateľov aj s pracovným zaradením,
12.
miesto, čas trvania štátnej služby vykonávanej v služobnom pomere (§ 31) a dosiahnutú vojenskú hodnosť alebo inú hodnosť,
13.
závislosť od požívania alkoholu alebo iných omamných alebo psychotropných látok, alebo od patologického hráčstva,
14.
vykonávanie podnikateľskej činnosti a inej zárobkovej činnosti,
15.
členstvo v združeniach28b) a účasť na ich činnosti, okrem členstva v odborových organizáciách a účasti na ich činnosti a náboženskej príslušnosti,
b)
meno, priezvisko a rodné priezvisko jeho rodičov,
c)
závery lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti,
d)
závery psychodiagnostického vyšetrenia o psychickej spôsobilosti,
e)
závery previerky fyzickej zdatnosti,
f)
závery psychofyziologického overenia pravdovravnosti.
(9)
Po prijatí občana do štátnej služby služobný úrad spracúva na účely
a)
plnenia úloh podľa tohto zákona a posúdenia nárokov profesionálneho vojaka v súvislosti s výkonom štátnej služby
1.
údaje podľa odseku 8,
2.
príslušnosť k vojenskému útvaru,
3.
osobné údaje o jeho rodinnom stave,
4.
údaje o oprávnení oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom,22)
5.
údaje o zdravotnej klasifikácii, očkovaní, krvnej skupine a o zdravotnom poistení,
6.
zobrazenie podoby tváre,
7.
meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a prechodného pobytu kontaktnej osoby a spôsob vyrozumenia kontaktnej osoby,
8.
meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a prechodného pobytu jeho blízkych osôb,2)
9.
potvrdenie o registrácii v príslušnej komore zdravotníckych pracovníkov a výsledok hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka, ak je profesionálny vojak zdravotníckym pracovníkom a vykonáva zdravotnícke povolanie v štátnej službe po ustanovení do funkcie vo vojenskej odbornosti vojenské zdravotníctvo,
b)
kontroly dodržiavania liečebného režimu, posudzovania dočasnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz a posudzovania podľa osobitného predpisu29)
1.
adresu uvedenú na potvrdení dočasnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz alebo na tieto účely zaznamenanú v systéme elektronického zdravotníctva v elektronickej podobe,29a)
2.
začiatok, trvanie a koniec dočasnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz,
3.
meno a priezvisko ošetrujúceho lekára,
4.
miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia ošetrujúceho lekára.
(10)
Služobný úrad podľa § 6 ods. 1 písm. d) môže so súhlasom ministra výnimočne prijať do štátnej služby na plnenie úloh Vojenského spravodajstva aj občana, ktorý nespĺňa podmienky zdravotnej spôsobilosti a fyzickej zdatnosti.
zobraziť paragraf
§ 18
Prijímacie konanie

(1)
Občan sa prijíma do štátnej služby na základe výsledkov prijímacieho konania.
(2)
Prijímacím konaním sa overuje splnenie podmienok prijatia do štátnej služby. Prijímacím konaním sa overuje aj splnenie podmienok, ktoré sú potrebné vzhľadom na povahu činností, ktoré má profesionálny vojak vykonávať bezprostredne po vymenovaní do dočasnej štátnej služby alebo krátkodobej štátnej služby alebo po prijatí do dočasnej štátnej služby, stálej štátnej služby alebo krátkodobej štátnej služby.
(3)
Prijímacie konanie uskutočňuje prijímacia komisia, ktorú zriaďuje služobný úrad.
(4)
V prijímacom konaní sa u občana
a)
posudzuje zdravotná spôsobilosť
1.
lekárskou prehliadkou, ktorú možno doplniť na náklady služobného úradu odborným vyšetrením,
2.
vyšetrením na prítomnosť metabolitov omamných látok alebo psychotropných látok v organizme,
b)
posudzuje psychická spôsobilosť psychodiagnostickým vyšetrením, ktoré vykonáva psychológ spĺňajúci podmienky na vykonávanie psychologickej činnosti,31)
c)
vykonáva previerka fyzickej zdatnosti praktickým preskúšaním.
(5)
Prijímacie konanie sa vo vzťahu k občanovi, ktorý podal žiadosť o prijatie do štátnej služby, skončí
a)
oznámením o prijatí občana do štátnej služby,
b)
oznámením o neprijatí občana do štátnej služby,
c)
zamietnutím žiadosti o prijatie do štátnej služby,
d)
späťvzatím žiadosti o prijatie do štátnej služby.
(6)
Skutočnosti podľa odseku 5 písm. a) až c) sa písomne oznámia občanovi, ktorý žiada o prijatie do štátnej služby najneskôr do 30 dní od vyhodnotenia splnenia podmienok na prijatie do štátnej služby, ak odsek 7 neustanovuje inak. Ak sa občan nezúčastní na prijímacom konaní, skutočnosti podľa odseku 5 písm. a) a b) sa mu neoznamujú. Skutočnosť podľa odseku 5 písm. d) sa vyznačí v dokumentácii k prijímaciemu konaniu.
(7)
Služobný úrad môže občana, ktorý splní podmienky prijatia do štátnej služby, s jeho súhlasom zaradiť do evidencie spôsobilých žiadateľov o prijatie do štátnej služby najdlhšie na 12 mesiacov od vyhodnotenia splnenia podmienok na prijatie do štátnej služby. Zaradenie do evidencie spôsobilých žiadateľov o prijatie do štátnej služby služobný úrad oznámi občanovi do 30 dní od vyhodnotenia splnenia podmienok na prijatie do štátnej služby. Prijímacie konanie voči občanovi zaradenému do evidencie spôsobilých žiadateľov o prijatie do štátnej služby sa skončí oznámením o jeho prijatí do štátnej služby alebo neprijatí do štátnej služby, ktoré je služobný úrad povinný oznámiť občanovi najneskôr do 12 mesiacov od vyhodnotenia splnenia podmienok na prijatie do štátnej služby.
(8)
Podrobnosti o prijímacom konaní, o vytvorení a zložení prijímacej komisie, o postupe a spôsobe overenia splnenia podmienok na prijatie do štátnej služby a o vyhodnotení výsledkov prijímacieho konania ustanoví služobný predpis.
(9)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví
a)
posudzovanie zdravotnej spôsobilosti občana na prijatie do štátnej služby,
b)
spôsob posudzovania psychickej spôsobilosti a previerky fyzickej zdatnosti občana na prijatie do štátnej služby.
zobraziť paragraf
§ 19
Prijímacie konanie v služobných úradoch podľa § 6 ods. 1 písm. a) až c), e) a f)

(1)
Na účely prijatia občana do štátnej služby služobný úrad podľa § 6 ods. 1 písm. a) až c), e) alebo písm. f) zverejní vo všeobecne prístupných prostriedkoch masovej komunikácie oznámenie, na základe ktorého sa môže občan uchádzať o prijatie do štátnej služby. Oznámenie obsahuje najmä
a)
názov funkcie,
b)
druh štátnej služby,
c)
podmienky prijatia do štátnej služby,
d)
zoznam požadovaných dokladov podľa odseku 3,
e)
termín a miesto na podanie žiadosti o prijatie do štátnej služby,
f)
informáciu, či sa na funkcii vyžaduje oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa osobitného predpisu.22)
(2)
Lehota na podanie žiadosti o prijatie do štátnej služby nesmie byť kratšia ako sedem dní odo dňa zverejnenia oznámenia podľa odseku 1.
(3)
Občan predloží súčasne so žiadosťou o prijatie do štátnej služby
a)
vyplnený osobný dotazník, ktorého súčasťou sú osobné údaje uvedené v § 16 ods. 8 písm. a) a b),
b)
životopis,
c)
občiansky preukaz,
d)
doklady alebo úradne osvedčené kópie dokladov o vzdelaní, o absolvovaných kurzoch, získané osvedčenia alebo oprávnenia alebo ich úradne osvedčené kópie; ak je vzdelanie získané v cudzine doklady o jeho získaní alebo ich úradne osvedčené kópie, okrem dokladov vydaných v českom jazyku, sa predkladajú spolu s kópiou ich osvedčeného prekladu do štátneho jazyka,
e)
potvrdenie o dobe trvania zamestnania, ktoré možno podľa § 31 započítať do času trvania štátnej služby a dosiahnutej hodnosti, ak ho vykonával,
f)
čestné vyhlásenie, že
1.
sa považuje za bezúhonného a spoľahlivého podľa § 16 ods. 1 písm. f) a g),
2.
je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
3.
ovláda štátny jazyk,
4.
má štátne občianstvo podľa § 16 ods. 1 písm. d),
5.
nevykonáva činnosti, ktorých vykonávanie je v štátnej službe obmedzené alebo zakázané podľa § 12 a 13 alebo, že ku dňu prijatia do štátnej služby vykonávanie činností podľa § 12 skončí a vykonávanie činností podľa § 13 skončí, preruší alebo pozastaví,
6.
voči nemu nie je vedené trestné stíhanie,
7.
súhlasí s výkonom štátnej služby podľa potrieb služobného úradu,
8.
je oboznámený s podmienkami výkonu štátnej služby,
9.
vykonáva alebo vykonával zamestnanie, ktoré možno podľa § 31 započítať do času trvania štátnej služby a dosiahol hodnosť, ak nemôže predložiť potvrdenie podľa písmena e) z dôvodu, že je v služobnom pomere podľa osobitného predpisu;27) potvrdenie podľa písmena e) predloží najneskôr v deň vzniku služobného pomeru,
g)
potvrdenie ošetrujúceho lekára o spôsobilosti vykonať previerku fyzickej zdatnosti.
(4)
Prijímacie konanie začína prijatím žiadosti občana o prijatie do štátnej služby. Podmienkou začatia prijímacieho konania je predloženie dokladov podľa odseku 3.
(5)
V prijímacom konaní na funkciu vo vojenskej odbornosti vojenská duchovná služba občan predloží aj písomné stanovisko príslušnej cirkevnej autority.30)
(6)
Občana, ktorý spĺňa podmienky podľa § 16 ods. 1 písm. a) až e), h) až j), n) a o) služobný úrad pozve na posúdenie psychickej spôsobilosti a previerku fyzickej zdatnosti najmenej sedem dní pred ich uskutočnením.
zobraziť paragraf
§ 20
Prijímacie konanie v služobnom úrade podľa § 6 ods. 1 písm. d)

(1)
Na prijímacie konanie v služobnom úrade podľa § 6 ods. 1 písm. d) sa nevzťahuje § 19, ak odsek 3 neustanovuje inak.
(2)
Prijímacie konanie v služobnom úrade podľa § 6 ods. 1 písm. d) je neverejné a začína sa zaradením občana do prijímacieho konania na základe podanej žiadosti občana o prijatie do štátnej služby. O zaradení alebo nezaradení občana do prijímacieho konania rozhoduje služobný úrad uvedený v § 6 ods. 1 písm. d). Zaradenie alebo nezaradenie občana do prijímacieho konania sa občanovi oznámi do 60 dní odo dňa doručenia jeho žiadosti o prijatie do štátnej služby.
(3)
V prijímacom konaní občan predloží dokumenty a doklady uvedené v § 19 ods. 3 písm. a) až f). Na účel overenia splnenia podmienok prijatia do štátnej služby možno občana požiadať aj o predloženie ďalších dokladov, ktoré je občan povinný predložiť do desiatich dní odo dňa požiadania. Spôsobilosť vykonať previerku fyzickej zdatnosti potvrdzuje lekár určený služobným úradom podľa § 6 ods. 1 písm. d).
(4)
Na účely zistenia spoľahlivosti podľa § 16 ods. 5 písm. c), d), h) a i) a ods. 7 sa v prijímacom konaní občan podrobuje aj psychofyziologickému overeniu pravdovravnosti. Podmienky výkonu psychofyziologického overenia pravdovravnosti ustanoví služobný predpis.
(5)
Skutočnosti podľa odseku 2 a § 18 ods. 5 písm. a) až c) sa nezdôvodňujú.
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
§ 25

(1)
S profesionálnym vojakom, ktorý je ustanovený do funkcie čakateľ alebo kadet, služobný úrad bezprostredne po skončení základného vojenského výcviku uzatvorí dohodu o úhrade nákladov vynaložených na zabezpečenie odborného výcviku jednotlivca alebo dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl vo vzdelávacom zariadení alebo výcvikovom zariadení v pôsobnosti ministerstva; to neplatí, ak je profesionálny vojak po skončení prípravnej štátnej služby ustanovený do funkcie v krátkodobej štátnej službe.
(2)
Dohoda podľa odseku 1 obsahuje
a)
názov a sídlo vzdelávacieho zariadenia alebo výcvikového zariadenia,
b)
dĺžku trvania odborného výcviku jednotlivca alebo dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl,
c)
povinnosť profesionálneho vojaka uhradiť náklady vynaložené na zabezpečenie odborného výcviku jednotlivca alebo dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl, ak sa počas prípravnej štátnej služby skončí jeho služobný pomer z dôvodov podľa § 83 ods. 2 písm. b), písm. h) druhého bodu, písm. i) až k) alebo § 83 ods. 6, alebo ak sa po vymenovaní do dočasnej štátnej služby jeho služobný pomer skončí v dobe podľa § 28 ods. 1 písm. a) z dôvodov podľa § 83 ods. 1 písm. c) až f), k), n) a o) alebo podľa § 83 ods. 5,
d)
najvyššiu sumu vynaložených nákladov podľa písmena c),
e)
podmienky odstúpenia od dohody.
(3)
Ak sa prípravná štátna služba profesionálneho vojaka skončí prepustením podľa § 83 ods. 2 písm. b), písm. h) druhého bodu, písm. i) až k) alebo § 83 ods. 6, alebo ak profesionálny vojak zotrvá v dočasnej štátnej službe menej ako je uvedené v § 28 ods. 1 písm. a), suma podľa odseku 2 písm. d) sa pomerne zníži.
(4)
Služobný úrad môže v odôvodnených prípadoch na žiadosť profesionálneho vojaka znížiť sumu nákladov, ktoré je inak profesionálny vojak povinný uhradiť podľa dohody uzatvorenej podľa odseku 1.
(5)
Služobný úrad vráti profesionálnemu vojakovi sumu podľa odseku 3 alebo odseku 4, ktorú uhradil z dôvodu skončenia štátnej služby prepustením zo služobného pomeru, ak dodatočne splní povinnosť zotrvať v služobnom pomere. Ak profesionálny vojak splní uvedenú povinnosť len sčasti, služobný úrad mu vráti sumu, ktorá zodpovedá miere splnenia povinnosti zotrvať v služobnom pomere. Nárok na vyplatenie sumy podľa prvej vety vzniká nasledujúcim dňom po dni, v ktorom profesionálny vojak splní povinnosť zotrvať v služobnom pomere.
(6)
Určenie sumy nákladov a spôsob výpočtu pomerného zníženia nákladov vynaložených na zabezpečenie odborného výcviku jednotlivca a dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl ustanoví služobný predpis.
zobraziť paragraf
§ 26

(1)
S profesionálnym vojakom v prípravnej štátnej službe, na ktorého sa vzťahuje § 23 ods. 3 písm. a) alebo písm. b) služobný úrad bezprostredne po ustanovení do funkcie kadeta, najneskôr však v deň skončenia základného vojenského výcviku, uzatvorí písomnú dohodu o umožnení získania vysokoškolského vzdelania a vojenského programu.
(2)
Dohoda podľa odseku 1 obsahuje
a)
názov a sídlo vysokej školy,
b)
stupeň vysokoškolského vzdelania a formu štúdia,35)
c)
študijný odbor a študijný program,36)
d)
dĺžku trvania štúdia,
e)
povinnosť profesionálneho vojaka uhradiť náklady vynaložené na zabezpečenie vysokoškolského štúdia a vojenského programu, ak sa počas prípravnej štátnej služby skončí jeho služobný pomer z dôvodov podľa § 83 ods. 2 písm. b) až e), písm. h) druhého bodu, písm. i) až k) alebo § 83 ods. 6 alebo, ak nezotrvá v dočasnej štátnej službe po dobu deviatich rokov z dôvodu, že služobný pomer sa skončil podľa § 83 ods. 1 písm. c) až f), k), n) a o) alebo podľa § 83 ods. 5,
f)
najvyššiu sumu vynaložených nákladov podľa písmena e),
g)
podmienky odstúpenia od dohody.
(3)
Suma podľa odseku 2 písm. f) sa pomerne zníži, ak
a)
sa prípravná štátna služba profesionálneho vojaka skončí prepustením podľa § 83 ods. 2 písm. b) až e), písm. h) druhého bodu, písm. i) až k) alebo § 83 ods. 6 alebo
b)
profesionálny vojak zotrvá v dočasnej štátnej službe menej ako deväť rokov z dôvodu, že služobný pomer sa skončil podľa § 83 ods. 1 písm. c) až f), k), n) a o) alebo podľa § 83 ods. 5.
(4)
Služobný úrad môže v odôvodnených prípadoch na žiadosť profesionálneho vojaka znížiť sumu nákladov, ktoré je inak profesionálny vojak povinný uhradiť podľa dohody uzatvorenej podľa odseku 1.
(5)
Služobný úrad vráti profesionálnemu vojakovi sumu podľa odseku 3 alebo odseku 4, ktorú uhradil z dôvodu skončenia štátnej služby prepustením zo služobného pomeru, ak dodatočne splní povinnosť zotrvať v služobnom pomere. Ak profesionálny vojak splní uvedenú povinnosť len sčasti, služobný úrad mu vráti sumu, ktorá zodpovedá miere splnenia povinnosti zotrvať v služobnom pomere. Nárok na vyplatenie sumy podľa prvej vety vzniká nasledujúcim dňom po dni, v ktorom profesionálny vojak splní povinnosť zotrvať v služobnom pomere.
(6)
Povinnosť profesionálneho vojaka uhradiť náklady vynaložené na zabezpečenie vysokoškolského štúdia a vojenského programu v sume podľa odseku 3 písm. a) sa nevzťahuje na profesionálneho vojaka, ktorý je bezprostredne po skončení prípravnej štátnej služby vymenovaný do dočasnej štátnej služby podľa § 28 ods. 2, ak zotrvá v dočasnej štátnej službe počas troch rokov.
(7)
Ak profesionálny vojak, ktorý je vymenovaný do dočasnej štátnej služby podľa § 28 ods. 2, nezotrvá v dočasnej štátnej službe počas troch rokov z dôvodu, že jeho služobný pomer sa skončí podľa § 83 ods. 1 písm. c) až f), k), n) a o) alebo podľa § 83 ods. 5, vznikne mu povinnosť uhradiť náklady vynaložené na zabezpečenie vysokoškolského štúdia a vojenského programu v sume podľa odseku 3 písm. a), ktorá sa pomerne zníži.
(8)
Určenie sumy nákladov vynaložených na zabezpečenie vysokoškolského štúdia a vojenského programu a spôsob výpočtu pomerného zníženia vynaložených nákladov ustanoví služobný predpis.
zobraziť paragraf
§ 27

(1)
Do dočasnej štátnej služby môže služobný úrad vymenovať profesionálneho vojaka po skončení prípravnej štátnej služby.
(2)
Do dočasnej štátnej služby bez vykonania prípravnej štátnej služby môže služobný úrad prijať občana, ak
a)
spĺňa podmienky podľa § 16 ods. 1 písm. a) až h) a j) až p),
b)
vykonával štátnu službu v služobnom pomere menej ako 17 rokov,
c)
spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon štátnej služby,
d)
mu možno priznať vojenskú hodnosť podľa § 50,
e)
do uplynutia maximálnej doby štátnej služby mu chýba najmenej jeden rok,
f)
v roku prijatia do štátnej služby dosiahne vek najviac 45 rokov.
(3)
Služobný úrad môže profesionálneho vojaka vymenovať do dočasnej štátnej služby aj z krátkodobej štátnej služby, ak
a)
spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon štátnej služby,
b)
súhlasí s vymenovaním do dočasnej štátnej služby,
c)
bol prijatý do krátkodobej štátnej služby podľa § 30 ods. 1,
d)
jeho krátkodobá štátna služba trvala najmenej dva roky a
e)
vykonával štátnu službu v služobnom pomere menej ako 17 rokov.
(4)
Ustanovenie odseku 2 písm. e) a f) sa nevzťahuje na občana, ktorý má byť ustanovený do funkcie vo vojenskej odbornosti vojenské spravodajstvo alebo vojenská duchovná služba.
(5)
Výnimku z odseku 2 písm. e) a f) môže podľa potrieb služobného úradu v odôvodnených prípadoch povoliť minister.
zobraziť paragraf
§ 28

(1)
Do dočasnej štátnej služby sa
a)
vymenuje profesionálny vojak po skončení prípravnej štátnej služby na
1.
tri roky, ak je súčasne povýšený do vojenskej hodnosti vojak 2. stupňa alebo
2.
deväť rokov, ak je súčasne vymenovaný do vojenskej hodnosti poručík,
b)
prijíma občan bez vykonania prípravnej štátnej služby na čas chýbajúci do uplynutia maximálnej doby štátnej služby vo vojenskej hodnosti, ktorá mu bude priznaná podľa § 50.
(2)
Služobný úrad môže profesionálneho vojaka v prípravnej štátnej službe, ktorý je vylúčený zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo študijného programu a zo študijného poriadku vysokej školy, riadne neskončí štúdium,34a) zanechá vysokoškolské štúdium na vlastnú žiadosť, alebo ktorý po zrušení akreditovaného študijného programu nepokračuje v štúdiu iného akreditovaného študijného programu, na základe jeho písomnej žiadosti vymenovať do dočasnej štátnej služby na tri roky, ak je súčasne povýšený do vojenskej hodnosti vojak 2. stupňa podľa § 43 ods. 2 písm. a).
(3)
Čas trvania dočasnej štátnej služby podľa odseku 1 písm. a) a odseku 2 možno opätovne predlžovať na základe dohody, najviac však do uplynutia maximálnej doby štátnej služby.
(4)
Ak je profesionálny vojak podľa odsekov 1 až 3 vymenovaný do vojenskej hodnosti alebo povýšený, čas trvania jeho dočasnej štátnej služby sa zmení na čas do uplynutia maximálnej doby štátnej služby alebo do vekovej hranice, ak táto uplynie skôr.
zobraziť paragraf
§ 29
Stála štátna služba

(1)
Do stálej štátnej služby môže služobný úrad vymenovať profesionálneho vojaka po dosiahnutí maximálnej doby štátnej služby a na základe zhodnotenia jeho dočasnej štátnej služby, ak
a)
profesionálny vojak požiadal o vymenovanie do stálej štátnej služby a
b)
je to v záujme služobného úradu.
(2)
Žiadosť podľa odseku 1 písm. a) profesionálny vojak predkladá služobnému úradu najskôr 12 mesiacov a najneskôr 9 mesiacov pred uplynutím maximálnej doby štátnej služby; služobný úrad o žiadosti rozhodne najneskôr 6 mesiacov pred uplynutím maximálnej doby štátnej služby.
(3)
Do stálej štátnej služby môže služobný úrad vymenovať profesionálneho vojaka aj, ak o to požiada v lehote kratšej ako je uvedené v odseku 2 a služobný úrad mu na základe jeho žiadosti odpustí zmeškanie lehoty na podanie žiadosti podľa odseku 1 písm. a). Služobný úrad rozhodne o žiadosti bezodkladne.
(4)
Do stálej štátnej služby môže služobný úrad vymenovať profesionálneho vojaka, ktorému bol personálny rozkaz o prepustení zo služobného pomeru právoplatne zrušený, ak požiadal o vymenovanie do stálej štátnej služby. Profesionálny vojak, ktorému bol personálny rozkaz o prepustení zo služobného pomeru právoplatne zrušený, predkladá žiadosť služobnému úradu v lehote podľa odseku 2. Ak nie je možné lehotu podľa odseku 2 dodržať, profesionálny vojak, ktorému bol personálny rozkaz o prepustení zo služobného pomeru právoplatne zrušený, predkladá žiadosť služobnému úradu do 10 dní odo dňa jeho nástupu na výkon štátnej služby po právoplatnom zrušení personálneho rozkazu alebo odo dňa jeho zaradenia do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov podľa § 73 ods. 3 písm. a) alebo písm. b). Služobný úrad rozhodne o žiadosti bezodkladne.
(5)
Do stálej štátnej služby služobný úrad vymenuje profesionálneho vojaka, ktorý bol vymenovaný do funkcie podľa osobitných predpisov,37) dosiahol maximálnu dobu štátnej služby a túto funkciu vykonáva. Odseky 1 až 3 sa neuplatňujú.
(6)
Do stálej štátnej služby sa nevymenuje profesionálny vojak vo vojenskej hodnosti vojak 2. stupňa, slobodník a poručík; to neplatí pre profesionálneho vojaka vyčleneného na plnenie úloh Vojenského spravodajstva a pre profesionálneho vojaka vo vojenskej hodnosti poručík, ak je vymenovaný do vojenskej hodnosti poručík na základe výberu na dôstojnícku funkciu podľa § 66.
(7)
Do stálej štátnej služby môže služobný úrad prijať občana, ak
a)
spĺňa podmienky podľa § 16 ods. 1 písm. a) až h) a j) až p),
b)
vykonával štátnu službu v služobnom pomere najmenej 17 rokov,
c)
spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon štátnej služby,
d)
mu možno priznať vojenskú hodnosť podľa § 50,
e)
do dovŕšenia vekovej hranice ustanovenej pre priznanú vojenskú hodnosť chýbajú najmenej tri roky.
(8)
Ustanovenie odseku 7 písm. e) sa nevzťahuje na občana, ktorý má byť ustanovený do funkcie vo vojenskej odbornosti vojenské spravodajstvo alebo vojenská duchovná služba.
(9)
Výnimku z odseku 7 písm. e) môže podľa potrieb služobného úradu v odôvodnených prípadoch povoliť minister.
(10)
Kritériá na zhodnotenie dočasnej štátnej služby a podrobnosti na vymenovanie profesionálneho vojaka do stálej štátnej služby ustanoví služobný predpis.
zobraziť paragraf
§ 31

(1)
Do času trvania štátnej služby vykonávanej v služobnom pomere podľa § 15 ods. 3 a 4, § 27 ods. 2 písm. b) a e) a § 29 ods. 7 písm. b) a e) sa profesionálnemu vojakovi započítava doba
a)
výkonu základnej vojenskej služby alebo náhradnej vojenskej služby v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom platným v dobe jej výkonu,
b)
výkonu prípravnej vojenskej služby v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom platným v dobe jej výkonu,
c)
trvania služobného pomeru v ozbrojených silách, ozbrojených bezpečnostných zboroch a ozbrojených zboroch Československej republiky, Československej socialistickej republiky, Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a Slovenskej republiky,
d)
trvania služobného pomeru v Armáde Slovenskej republiky,
e)
trvania služobného pomeru vo Vojskách ministerstva vnútra a v Železničnom vojsku do 31. decembra 2002,
f)
trvania služobného pomeru v Hasičskom a záchrannom zbore, Horskej záchrannej službe, Slovenskej informačnej službe a Národnom bezpečnostnom úrade a trvania služobného pomeru príslušníka finančnej správy okrem doby, počas ktorej bol neozbrojeným príslušníkom finančnej správy,37a)
g)
trvania služobného pomeru príslušníka Federálnej bezpečnostnej informačnej služby v období od 1. júla 1991 do 31. decembra 1992,
h)
trvania služobného pomeru v Armáde Českej republiky v období od 1. januára 1993 do 31. marca 1993,
i)
trvania pracovného pomeru, ktorý sa podľa osobitných predpisov38) považuje za služobný pomer,
j)
hodnotená ako doba služby podľa predpisu o súdnych rehabilitáciách a podľa predpisu o mimosúdnych rehabilitáciách.39)
(2)
Do času trvania štátnej služby vykonávanej v služobnom pomere podľa § 15 ods. 3 a 4, § 27 ods. 2 písm. b) a e) a § 29 ods. 7 písm. b) a e) sa profesionálnemu vojakovi nezapočítava doba služobného voľna bez nároku na služobný plat a doba neplatenej zálohy, ak trvali nepretržite aspoň jeden mesiac, okrem doby zaradenia profesionálneho vojaka do neplatenej zálohy z dôvodu poskytnutia rodičovskej dovolenky, počas ktorej nemá nárok na materské podľa osobitného predpisu,40) doba neospravedlnenej neprítomnosti v štátnej službe a doba výkonu väzby, ak trestné stíhanie nebolo zastavené alebo sa neskončilo právoplatným oslobodzujúcim rozsudkom.
zobraziť paragraf
§ 32

(1)
Veková hranica sa nevzťahuje na náčelníka generálneho štábu, riaditeľa Vojenského spravodajstva, riaditeľa Vojenskej polície a rektora vojenskej vysokej školy počas výkonu funkcie a po skončení výkonu funkcie do dňa povolenia výnimky na zotrvanie profesionálneho vojaka v služobnom pomere po dosiahnutí vekovej hranice na základe žiadosti. Žiadosť na zotrvanie v služobnom pomere po dosiahnutí vekovej hranice môže profesionálny vojak podať najneskôr do troch mesiacov od skončenia výkonu funkcie podľa prvej vety.
(2)
Výnimku na zotrvanie profesionálneho vojaka v služobnom pomere po dosiahnutí vekovej hranice môže na základe žiadosti profesionálneho vojaka, ak to vyžaduje plnenie úloh vyplývajúcich z funkcie, do ktorej bol alebo má byť profesionálny vojak vymenovaný alebo ustanovený, povoliť služobný úrad, najviac do dovŕšenia veku profesionálneho vojaka potrebného na nárok na starobný dôchodok podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení.
(3)
Výnimku na zotrvanie profesionálneho vojaka v služobnom pomere po dosiahnutí vekovej hranice môže povoliť minister na základe žiadosti profesionálneho vojaka, ak to vyžaduje plnenie úloh vyplývajúcich z funkcie, do ktorej bol alebo má byť profesionálny vojak vymenovaný alebo ustanovený a ak profesionálny vojak dovŕšil vek potrebný na nárok na starobný dôchodok podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení.
(4)
Profesionálnemu vojakovi vyčlenenému na plnenie úloh Vojenského spravodajstva možno výnimku podľa odsekov 2 a 3 povoliť súčasne s prijatím do štátnej služby najviac na päť rokov, ak nie je v odseku 1 ustanovené inak. Žiadosť na zotrvanie profesionálneho vojaka v služobnom pomere po dosiahnutí vekovej hranice sa pri prijatí do štátnej služby nepodáva.
(5)
Výnimku podľa odsekov 2 a 3 náčelníkovi vojenskej kancelárie prezidenta povoľuje prezident.
(6)
Na povolenie výnimky podľa odseku 2 pre profesionálneho vojaka vo vojenskej odbornosti vojenská duchovná služba sa vyžaduje vyjadrenie príslušnej cirkevnej autority,30) ktoré je pre služobný úrad záväzné.
(7)
Podrobnosti o povolení výnimky podľa odsekov 2 a 3 ustanoví služobný predpis.
zobraziť paragraf
§ 36

(1)
Profesionálny vojak v dočasnej štátnej službe alebo v stálej štátnej službe v hodnostnom zbore mužstva a v hodnostnom zbore poddôstojníkov, ak o to požiada, môže byť v súlade s potrebami služobného úradu vyslaný na
a)
nadstavbové štúdium alebo pomaturitné štúdium v externej forme štúdia na náklady služobného úradu, ak má byť ustanovený do funkcie, na výkon ktorej sa vyžaduje úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie,
b)
vysokoškolské štúdium prvého stupňa alebo vysokoškolské štúdium druhého stupňa v externej forme štúdia na náklady služobného úradu, ak má byť ustanovený do funkcie, na ktorej výkon sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie.
(2)
O vyslaní profesionálneho vojaka na štúdium podľa odseku 1 rozhoduje služobný úrad.
(3)
Služobný úrad môže vyslať profesionálneho vojaka na vysokoškolské štúdium podľa odseku 1 písm. b) aj mimo územia Slovenskej republiky.
(4)
Počet profesionálnych vojakov vysielaných na nadstavbové štúdium alebo pomaturitné štúdium podľa odseku 1 písm. a) a na vysokoškolské štúdium podľa odseku 1 písm. b) ustanoví každoročne služobný predpis.
zobraziť paragraf
§ 37

(1)
Požiadavky podľa § 33 ods. 2 získava profesionálny vojak v prípravnej štátnej službe, dočasnej štátnej službe a v stálej štátnej službe v špecializačnom štúdiu na výkon špecializovaných pracovných činností, v certifikačnej príprave na výkon certifikovaných pracovných činností, v kurzoch na vojenskú hodnosť, v kurzoch na výkon funkcie a v jazykových kurzoch.
(2)
Profesionálny vojak, ktorý dosiahol vojenskú hodnosť v hodnostnom zbore mužstva a má byť vymenovaný do vojenskej hodnosti čatár podľa § 45 ods. 2, § 46 písm. a) alebo § 47 písm. a), absolvuje poddôstojnícky kurz pred vymenovaním do vojenskej hodnosti.
(3)
Profesionálny vojak, ktorý dosiahol vojenskú hodnosť v hodnostnom zbore mužstva alebo v hodnostnom zbore poddôstojníkov a má byť vymenovaný do vojenskej hodnosti poručík podľa § 45 ods. 3, § 46 písm. a) alebo § 47 písm. a) absolvuje dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl pred vymenovaním do vojenskej hodnosti.
(4)
Profesionálny vojak, ktorý bol v služobnom pomere podľa osobitných predpisov, absolvuje do jedného roka po prijatí do štátnej služby na plnenie úloh Vojenského spravodajstva základný spravodajský kurz.
(5)
Profesionálny vojak môže absolvovať aj iné kurzy, ktorými si prehlbuje kvalifikáciu, ak to výkon štátnej služby vyžaduje.
(6)
Na špecializačné štúdium, do certifikačnej prípravy, do kurzu podľa odsekov 1 až 4 a do kurzu podľa odseku 5, ktorý trvá nepretržite desať mesiacov alebo viac, vysiela profesionálneho vojaka služobný úrad.
(7)
Do kurzu podľa odseku 5 vysiela profesionálneho vojaka veliteľ.
(8)
Požiadavky na vojenskú hodnosť a odborné požiadavky na výkon funkcie, úroveň znalosti cudzieho jazyka na vojenskú hodnosť a na výkon funkcie, spôsob ich získavania, podmienky uznávania požiadaviek na vojenskú hodnosť a odborných požiadaviek na výkon funkcie dosiahnutých pred účinnosťou tohto zákona ustanoví služobný predpis.
zobraziť paragraf
§ 38

(1)
Profesionálny vojak, ktorý bol vyslaný na štúdium podľa § 36 alebo § 37 ods. 1, prípravu podľa § 37 ods. 1 alebo na kurz podľa § 37 ods. 1 až 5 a ktorého služobný pomer sa skončí pred uplynutím doby zotrvania v služobnom pomere, je povinný uhradiť služobnému úradu náklady spojené so štúdiom, prípravou alebo kurzom alebo ich pomernú časť. Tieto náklady je profesionálny vojak povinný uhradiť aj vtedy, ak štúdium, prípravu alebo kurz neskončí. Doba na zotrvanie v služobnom pomere nesmie byť dlhšia ako desať rokov.
(2)
Služobný úrad uzavrie písomnú dohodu o dobe zotrvania v služobnom pomere v závislosti od dĺžky trvania štúdia, prípravy alebo kurzu s profesionálnym vojakom, ktorý je vyslaný
a)
na štúdium podľa § 36 alebo § 37 ods. 1,
b)
do prípravy podľa § 37 ods. 1,
c)
do kurzu podľa § 37 ods. 1 až 5, ktorý trvá najmenej 40 dní, alebo
d)
do kurzu podľa § 37 ods. 1 až 5, ktorý trvá menej ako 40 dní a priame náklady na kurz sú vyššie ako 2 500 eur.
(3)
Súčasťou dohody podľa odseku 2 je aj povinnosť uhradiť náklady alebo ich pomernú časť, spojené so štúdiom podľa § 36 alebo § 37 ods. 1, prípravou podľa § 37 ods. 1 alebo kurzom podľa § 37 ods. 1 až 5, ak služobný pomer profesionálneho vojaka skončí pred uplynutím doby zotrvania v služobnom pomere alebo, ak profesionálny vojak štúdium podľa § 36 alebo § 37 ods. 1, prípravu podľa § 37 ods. 1 alebo kurz podľa § 37 ods. 1 až 5 neskončí.
(4)
Povinnosť uhradiť náklady spojené so štúdiom podľa § 36 alebo § 37 ods. 1, prípravou podľa § 37 ods. 1 alebo kurzom podľa § 37 ods. 1 až 5 profesionálnemu vojakovi nevznikne, ak
a)
je zrušený učebný odbor, študijný odbor, študijný program, štúdium, príprava alebo kurz, do ktorého bol vyslaný,
b)
sa skončí jeho služobný pomer podľa § 83 ods. 1 písm. a), b), g) až i) alebo podľa § 85 písm. b) alebo
c)
neskončí štúdium, prípravu alebo kurz z dôvodov ním nezavinených alebo zo zdravotných dôvodov.
(5)
Služobný úrad môže v odôvodnených prípadoch na žiadosť profesionálneho vojaka znížiť alebo odpustiť úhradu nákladov, ktoré je inak profesionálny vojak povinný uhradiť podľa odseku 3.
(6)
Služobný úrad vráti profesionálnemu vojakovi náklady podľa odseku 3, ktoré je povinný uhradiť z dôvodu skončenia štátnej služby prepustením zo služobného pomeru, a ktoré uhradil, ak dodatočne splní povinnosť zotrvať v služobnom pomere. Nárok na vyplatenie uhradených nákladov vzniká nasledujúcim dňom po dni, v ktorom profesionálny vojak splní záväzok na zotrvanie v služobnom pomere. Ak profesionálny vojak splní uvedený záväzok len sčasti, služobný úrad mu vráti uhradené náklady, ktoré zodpovedajú miere splnenia záväzku. Nárok vzniká nasledujúcim dňom po dni, v ktorom je profesionálny vojak prepustený zo služobného pomeru vo výške zodpovedajúcej zostatku predtým uhradených nákladov po odpočítaní nákladov zodpovedajúcich nesplnenému záväzku.
(7)
Náklady na účely
a)
odseku 2 písm. a) a b) sa určujú paušálnou sumou za jeden mesiac štúdia alebo prípravy,
b)
odseku 2 písm. c) sa určujú paušálnou sumou za jeden deň kurzu podľa § 37 ods. 1 až 5, pričom za jeden deň kurzu sa považuje deň, v ktorom sa obvykle uskutočňuje kurz,
c)
odseku 2 písm. d) sú najmä účastnícky poplatok a ďalšie náklady spojené s účasťou v kurze podľa § 37 ods. 1 až 5.
(8)
Do nákladov sa nezahŕňajú náklady, ktoré sa účtujú podľa osobitného predpisu.82)
(9)
Služobný predpis ustanoví
a)
náležitosti dohody podľa odseku 2,
b)
dobu zotrvania v služobnom pomere v závislosti od dĺžky trvania štúdia, prípravy alebo kurzu a pri kurze podľa odseku 2 písm. d) aj v závislosti od výšky nákladov,
c)
paušálnu sumu podľa odseku 7 písm. a) a b) a
d)
spôsob výpočtu pomerného zníženia nákladov.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 38a

(1)
Pri vzniku služobného pomeru môže služobný úrad poskytnúť profesionálnemu vojakovi peňažné prostriedky na úplné alebo čiastočné splnenie jeho záväzku uhradiť náklady vynaložené na vzdelávanie predchádzajúcemu zamestnávateľovi (ďalej len „kompenzácia záväzku“). Pri poskytnutí kompenzácie záväzku je občan najneskôr v deň prijatia do štátnej služby povinný so služobným úradom uzavrieť dohodu o zotrvaní v dočasnej štátnej službe alebo v stálej štátnej službe.
(2)
Suma kompenzácie záväzku nesmie presiahnuť tridsaťnásobok hodnostného platu vojaka 2. stupňa bez zvýšenia funkčnej tarify podľa § 157 ods. 2 a bez zvýšenia hodnostného platu podľa § 157a.
(3)
Profesionálny vojak, s ktorým služobný úrad uzatvoril dohodu podľa odseku 1, a ktorého služobný pomer sa skončí pred uplynutím doby určenej v dohode podľa odseku 1, je povinný vrátiť služobnému úradu kompenzáciu záväzku alebo jeho pomernú časť. Doba určená na zotrvanie v dočasnej štátnej službe alebo v stálej štátnej službe nesmie byť dlhšia ako desať rokov.
(4)
Dohoda podľa odseku 1 obsahuje
a)
získané vzdelanie, osvedčenie alebo oprávnenie, za ktoré sa poskytuje kompenzácia záväzku,
b)
názov a sídlo zamestnávateľa, ku ktorému má profesionálny vojak záväzok,
c)
spôsob poskytnutia a výšku kompenzácie záväzku,
d)
dobu určenú na zotrvanie v dočasnej štátnej službe alebo v stálej štátnej službe,
e)
povinnosť profesionálneho vojaka vrátiť poskytnutú kompenzáciu záväzku, ak nezotrvá v dočasnej štátnej službe alebo v stálej štátnej službe po dobu určenú na zotrvanie z dôvodu, že služobný pomer sa skončil podľa § 83 ods. 1 písm. c) až f), k), n) a o) alebo podľa § 83 ods. 5.
(5)
Dobu na zotrvanie v dočasnej štátnej službe alebo v stálej štátnej službe podľa odseku 4 písm. d) v závislosti od výšky kompenzácie záväzku ustanoví služobný predpis.
zobraziť paragraf
§ 40

(1)
Služobný pomer nevznikne, ak občan nenastúpi do štátnej služby v určený deň alebo ak občan odmietol zložiť vojenskú prísahu, alebo ju zložil s výhradou.
(2)
Služobný pomer nevznikne, ak občan, ktorý má byť prijatý do štátnej služby na plnenie úloh Vojenského spravodajstva
a)
nepredloží potvrdenie podľa § 19 ods. 3 písm. e),
b)
uvedie v čestnom vyhlásení podľa § 19 ods. 3 písm. f) nepravdivé údaje.
(3)
Ak občan nemôže nastúpiť do štátnej služby, pretože deň vzniku služobného pomeru pripadol na sobotu alebo deň pracovného pokoja,47) podmienka vzniku služobného pomeru v určený deň sa považuje za splnenú, ak občan nastúpi do štátnej služby v najbližší pracovný deň a zloží vojenskú prísahu.
(4)
Ak občan nenastúpi do štátnej služby pre prekážku z dôvodu všeobecného záujmu alebo pre dôležitú osobnú prekážku a ak o tejto prekážke včas informoval služobný úrad, služobný pomer vznikne odo dňa nasledujúceho po dni, keď prekážka odpadne a občan zloží vojenskú prísahu. Služobný úrad v personálnom rozkaze uvedie skutočný deň vzniku služobného pomeru.
zobraziť paragraf
§ 41
Štruktúra služobnej kariéry

(1)
Štruktúra služobnej kariéry sa vytvára pre vojenské hodnosti v hodnostnom zbore mužstva od vojenskej hodnosti vojak 2. stupňa, v hodnostnom zbore poddôstojníkov, v hodnostnom zbore dôstojníkov a v hodnostnom zbore generálov.
(2)
Štruktúru služobnej kariéry vytvára a určuje ten, komu zodpovednosť za vojenskú odbornosť a jej špecializáciu vyplýva z funkcie (ďalej len „garant vojenskej odbornosti“).
(3)
Veliteľ v súčinnosti s príslušným garantom vojenskej odbornosti vytvára pre plánovanie služobnej kariéry profesionálneho vojaka personálny zámer.
(4)
Zmenu vojenskej odbornosti alebo jej špecializácie pri personálnych opatreniach s profesionálnym vojakom môže služobný úrad vykonať len so súhlasom príslušných garantov vojenskej odbornosti; to neplatí pre vojenskú odbornosť vojenské spravodajstvo, vojenská polícia, vojenská duchovná služba a pre profesionálnych vojakov ustanovených do funkcií s plánovanou vojenskou hodnosťou vojak 2. stupňa a slobodník.
(5)
Ak garant vojenskej odbornosti nesúhlasí so zmenou vojenskej odbornosti alebo jej špecializácie, môže o zmene vojenskej odbornosti alebo jej špecializácie rozhodnúť
a)
minister, ak má byť profesionálny vojak ustanovený do funkcie v služobnom úrade podľa § 6 ods. 1 písm. a),
b)
náčelník generálneho štábu, ak má byť profesionálny vojak ustanovený do funkcie v služobnom úrade podľa § 6 ods. 1 písm. b), c) a f).
(6)
Ustanovenie odseku 3 sa nevzťahuje na Vojenské spravodajstvo a Vojenskú políciu.
(7)
Podrobnosti o vojenských odbornostiach a ich špecializáciách, podrobnosti o plánovaní funkcií pre profesionálnych vojakov a určenie funkcií garantov vojenských odborností ustanoví služobný predpis.
zobraziť paragraf
§ 42

(1)
Profesionálnemu vojakovi patrí vojenská hodnosť.
(2)
Vojenskou hodnosťou sa vyjadruje pripravenosť profesionálneho vojaka na výkon činností zodpovedajúcich vojenskej hodnosti. Charakteristiky vojenských hodností podľa vykonávaných činností sú uvedené v prílohe č. 2.
(3)
Vojenské hodnosti od najnižšej po najvyššiu sú
a)
vojak 1. stupňa,
b)
vojak 2. stupňa,
c)
slobodník,
d)
desiatnik,
e)
čatár,
f)
rotný,
g)
rotmajster,
h)
nadrotmajster,
i)
štábny nadrotmajster,
j)
poručík,
k)
nadporučík,
l)
kapitán,
m)
major,
n)
podplukovník,
o)
plukovník,
p)
brigádny generál,
q)
generálmajor,
r)
generálporučík,
s)
generál.
(4)
Vojenské hodnosti uvedené v odseku 3
a)
písm. a) až d) tvoria hodnostný zbor mužstva,
b)
písm. e) až i) tvoria hodnostný zbor poddôstojníkov,
c)
písm. j) až o) tvoria hodnostný zbor dôstojníkov,
d)
písm. p) až s) tvoria hodnostný zbor generálov.
zobraziť paragraf
§ 43

(1)
Dňom prijatia do prípravnej štátnej služby služobný úrad vymenuje profesionálneho vojaka do vojenskej hodnosti vojak 1. stupňa.
(2)
Dňom vymenovania do dočasnej štátnej služby alebo do krátkodobej štátnej služby služobný úrad profesionálneho vojaka
a)
povýši do vojenskej hodnosti vojak 2. stupňa, ak bol pripravovaný pre hodnostný zbor
1.
mužstva,
2.
poddôstojníkov a absolvoval odborný výcvik jednotlivca alebo
3.
dôstojníkov a nedokončil vysokoškolské štúdium,
b)
vymenuje do vojenskej hodnosti poručík, ak bol pripravovaný pre hodnostný zbor dôstojníkov.
zobraziť paragraf
§ 44

(1)
Do vojenskej hodnosti vojak 1. stupňa, čatár, poručík a brigádny generál je profesionálny vojak vymenúvaný; do ostatných vojenských hodností je profesionálny vojak povyšovaný.
(2)
Profesionálneho vojaka možno povýšiť len o jednu vojenskú hodnosť.
(3)
Profesionálneho vojaka v krátkodobej štátnej službe počas výkonu štátnej služby nemožno vymenovať do inej vojenskej hodnosti ani povýšiť.
zobraziť paragraf
§ 45

(1)
Profesionálneho vojaka v dočasnej štátnej službe alebo v stálej štátnej službe služobný úrad povýši, ak
a)
od jeho posledného vymenovania do vojenskej hodnosti, povýšenia, priznania vojenskej hodnosti alebo nahradenia vojenskej hodnosti uplynie minimálna doba štátnej služby vo vojenskej hodnosti,
b)
podľa priemeru bodových hodnotení v služobnom hodnotení za obdobie výkonu štátnej služby v dosiahnutej vojenskej hodnosti dosahuje mimoriadne dobré alebo dobré výsledky,
c)
je ustanovený do funkcie, na ktorú je táto vojenská hodnosť plánovaná,
d)
spĺňa kvalifikačné predpoklady a požiadavky na výkon štátnej služby.
(2)
Profesionálneho vojaka v dočasnej štátnej službe alebo v stálej štátnej službe, ktorý dosiahne vojenskú hodnosť v hodnostnom zbore mužstva, spĺňa kvalifikačné predpoklady a požiadavky na výkon štátnej služby, služobný úrad vymenuje do vojenskej hodnosti čatár, ak
a)
v prípravnej štátnej službe je pripravovaný pre hodnostný zbor poddôstojníkov a absolvuje odborný výcvik jednotlivca a jeho služobný pomer trvá najmenej tri roky alebo
b)
je podľa § 66 určený na ustanovenie do funkcie s plánovanou vojenskou hodnosťou v hodnostnom zbore poddôstojníkov.
(3)
Profesionálneho vojaka v dočasnej štátnej službe alebo v stálej štátnej službe, ktorý dosiahne vojenskú hodnosť v hodnostnom zbore mužstva alebo v hodnostnom zbore poddôstojníkov, spĺňa kvalifikačné predpoklady a požiadavky na výkon štátnej služby, služobný úrad vymenuje do vojenskej hodnosti poručík, ak
a)
absolvuje vysokoškolské štúdium druhého stupňa, na ktoré bol vyslaný služobným úradom podľa § 36 ods. 1 písm. b) alebo
b)
je podľa § 66 určený na ustanovenie do funkcie s plánovanou vojenskou hodnosťou v hodnostnom zbore dôstojníkov.
(4)
Vymenovanie do vojenskej hodnosti alebo povýšenie profesionálneho vojaka sa vykoná súčasne s ustanovením do funkcie, na ktorú je táto vojenská hodnosť plánovaná; to neplatí, ak ide o vymenovanie profesionálneho vojaka do vojenskej hodnosti brigádny generál alebo o povýšenie do vojenskej hodnosti generálmajor, generálporučík a generál.
zobraziť paragraf
§ 46

Profesionálneho vojaka, ktorý je alebo bude vymenovaný alebo ustanovený do funkcie vo vojenskej odbornosti vojenská polícia, vojenská hudba, vojenská duchovná služba, právna služba, finančno-ekonomická služba, špeciálne operácie, spravodajstvo a elektronický boj, kybernetické operácie, vojenské zdravotníctvo alebo vojenský vrcholový šport, do funkcie v špecializácii psychológ, pilot, lietajúci letovod, palubný špecialista letectva, padákový odborník letectva, odborník riadenia letovej prevádzky, odborník meteorologickej služby, palubný inžinier a palubný technik, odborník na likvidáciu výbušnín, munície a nástražných výbušných systémov, odborník informatiky a automatizácie velenia, odborník na horizontálne a vertikálne stavby, do funkcie s plánovanou vojenskou hodnosťou v hodnostnom zbore poddôstojníkov vo vojenskej odbornosti inžinierska letecká služba, do funkcie v štátnej správe na úseku leteckej prevádzky, do funkcie vysokoškolského učiteľa,47a) do funkcie v silách pre špeciálne operácie, do funkcie podľa § 65a a profesionálneho vojaka, ktorý je vyslaný na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 77 ods. 1 písm. b), služobný úrad
a)
vymenuje do vojenskej hodnosti čatár alebo poručík, ak
1.
podľa priemeru bodových hodnotení v služobnom hodnotení za obdobie výkonu štátnej služby v dosiahnutej vojenskej hodnosti dosahuje mimoriadne dobré alebo dobré výsledky,
2.
spĺňa vzdelanie na vojenskú hodnosť, požiadavky na vojenskú hodnosť a úroveň znalosti cudzieho jazyka, ak sa na vojenskú hodnosť vyžadujú,
3.
je na funkcii plánovaná vyššia vojenská hodnosť, než akú dosiahol, alebo
b)
povýši, ak spĺňa podmienky podľa písmena a) a ak od jeho posledného vymenovania do vojenskej hodnosti, povýšenia, priznania vojenskej hodnosti alebo nahradenia vojenskej hodnosti uplynula minimálna doba štátnej služby vo vojenskej hodnosti.
zobraziť paragraf
§ 47

Profesionálneho vojaka, ktorý je alebo bude vymenovaný alebo ustanovený do funkcie vo vojenskej odbornosti vojenské spravodajstvo, služobný úrad uvedený v § 6 ods. 1 písm. d)
a)
vymenuje do vojenskej hodnosti čatár alebo poručík, ak
1.
podľa priemeru bodových hodnotení v služobnom hodnotení za obdobie výkonu štátnej služby v dosiahnutej vojenskej hodnosti dosahuje mimoriadne dobré alebo dobré výsledky,
2.
spĺňa vzdelanie na vojenskú hodnosť, požiadavky na vojenskú hodnosť a úroveň znalosti cudzieho jazyka, ak sa na vojenskú hodnosť vyžadujú,
3.
je na funkcii plánovaná vyššia vojenská hodnosť, než akú dosiahol, alebo
b)
povýši, ak spĺňa podmienky podľa písmena a) a ak od jeho posledného vymenovania do vojenskej hodnosti, povýšenia, priznania vojenskej hodnosti alebo nahradenia vojenskej hodnosti uplynula minimálna doba štátnej služby vo vojenskej hodnosti.
zobraziť paragraf
§ 48

(1)
Profesionálneho vojaka môže minister na návrh náčelníka generálneho štábu alebo vedúceho služobného úradu podľa § 6 ods. 1 písm. a), c) až f) mimoriadne povýšiť, ak profesionálny vojak spĺňa podmienky podľa § 45 ods. 1 písm. c) a d) alebo podľa § 46 písm. a) druhého bodu a tretieho bodu alebo § 47 písm. a) druhého bodu a tretieho bodu a
a)
od jeho posledného vymenovania do vojenskej hodnosti, povýšenia, priznania vojenskej hodnosti alebo nahradenia vojenskej hodnosti uplynie najmenej polovica minimálnej doby štátnej služby vo vojenskej hodnosti,
b)
podľa služobných hodnotení v dosiahnutej vojenskej hodnosti dosahuje mimoriadne dobré výsledky.
(2)
Profesionálneho vojaka v služobnom úrade podľa § 6 ods. 1 písm. b) môže náčelník generálneho štábu mimoriadne povýšiť, ak profesionálny vojak spĺňa podmienky podľa § 45 ods. 1 písm. c) a d) alebo podľa § 46 písm. a) druhého bodu a tretieho bodu alebo § 47 písm. a) druhého bodu a tretieho bodu a
a)
od jeho posledného vymenovania do vojenskej hodnosti, povýšenia, priznania vojenskej hodnosti alebo nahradenia vojenskej hodnosti uplynie najmenej polovica minimálnej doby štátnej služby vo vojenskej hodnosti,
b)
podľa služobných hodnotení v dosiahnutej vojenskej hodnosti dosahuje mimoriadne dobré výsledky.
(3)
Profesionálneho vojaka podľa odseku 2 počas služobnej kariéry môže náčelník generálneho štábu mimoriadne povýšiť len jedenkrát.
zobraziť paragraf
§ 49

(1)
Profesionálneho vojaka, ktorý spĺňa podmienky podľa § 45 ods. 1, § 46 alebo § 47, do vojenskej hodnosti brigádny generál vymenúva a do vojenskej hodnosti generálmajor, generálporučík a generál povyšuje prezident; návrh na vymenovanie a povýšenie predkladá prezidentovi vláda na návrh ministra.
(2)
Do vojenskej hodnosti brigádny generál možno vymenovať len profesionálneho vojaka vo vojenskej hodnosti plukovník.
(3)
Podmienka priemeru bodových hodnotení v služobnom hodnotení za obdobie výkonu štátnej služby v dosiahnutej vojenskej hodnosti profesionálneho vojaka, na ktorého sa vzťahuje § 54 ods. 12, sa na účely tohto zákona považuje za splnenú.
zobraziť paragraf
§ 50
Priznanie vojenskej hodnosti

(1)
Občanovi pri prijatí do dočasnej štátnej služby alebo do stálej štátnej služby služobný úrad prizná vojenskú hodnosť, ktorú predtým dosiahol alebo ktorá mu je priznaná podľa osobitného predpisu,48) a ak ide o občana, ktorý vykonával štátnu službu v služobnom pomere, uplynula mu minimálna doba štátnej služby vo vojenskej hodnosti podľa tohto zákona a spĺňa podmienky podľa § 45, 46 alebo § 47 môže priznať vojenskú hodnosť o jeden stupeň vyššiu než akú dosiahol pri skončení štátnej služby.
(2)
Služobný úrad prizná vojenskú hodnosť podľa tohto zákona občanovi, ktorý je po skončení služobného pomeru podľa osobitného predpisu27)
a)
bezprostredne nasledujúcim dňom prijatý do dočasnej štátnej služby alebo stálej štátnej služby podľa tohto zákona,
b)
prijatý do dočasnej štátnej služby alebo stálej štátnej služby podľa tohto zákona a ktorému nemožno priznať vojenskú hodnosť podľa odseku 1.
(3)
Priznaná vojenská hodnosť podľa odsekov 1 a 2 musí byť rovnaká ako vojenská hodnosť plánovaná na funkcii, do ktorej bude profesionálny vojak ustanovený.
(4)
Občanovi, ktorý bude po prijatí do dočasnej štátnej služby alebo stálej štátnej služby ustanovený do funkcie podľa § 65 ods. 1 služobný úrad prizná vojenskú hodnosť podľa odseku 1 alebo odseku 2 aj v prípade, ak je na funkcii, do ktorej bude ustanovený, plánovaná vyššia vojenská hodnosť.
(5)
Občanovi, ktorý bude po prijatí do dočasnej štátnej služby alebo stálej štátnej služby ustanovený do funkcie vo vojenskej odbornosti vojenské spravodajstvo alebo vojenská duchovná služba, služobný úrad môže priznať vojenskú hodnosť podľa odseku 1 alebo odseku 2 aj v prípade, ak je na funkcii, do ktorej bude ustanovený, plánovaná nižšia alebo vyššia vojenská hodnosť.
(6)
Ak nemožno vojenskú hodnosť priznať podľa odseku 1 alebo odseku 2 za podmienok podľa odseku 3 alebo odseku 4, možno občanovi na základe jeho písomného súhlasu priznať nižšiu vojenskú hodnosť, než akú dosiahol, ak je taká vojenská hodnosť plánovaná na funkcii, do ktorej bude ustanovený. Priznaním nižšej vojenskej hodnosti predtým dosiahnutá vojenská hodnosť zaniká.
(7)
Občanovi pri prijatí do krátkodobej štátnej služby služobný úrad prizná vojenskú hodnosť podľa odseku 1 alebo odseku 2 aj v prípade, ak je na funkcii, do ktorej bude ustanovený, plánovaná nižšia alebo vyššia vojenská hodnosť.
(8)
Občanovi pri prijatí do krátkodobej štátnej služby podľa § 30 ods. 2 služobný úrad podľa § 6 ods. 1 písm. d) prizná vojenskú hodnosť vojak 2. stupňa, ak mu nemožno priznať vojenskú hodnosť podľa odseku 1 alebo odseku 2.
(9)
Podrobnosti o priznávaní vojenskej hodnosti podľa odseku 2 ustanoví služobný predpis.
zobraziť paragraf
§ 51
Zapožičanie vojenskej hodnosti

(1)
Profesionálnemu vojakovi ustanovenému do funkcie, na ktorú je plánovaná vyššia vojenská hodnosť, než akú dosiahol, minister môže na dobu výkonu funkcie zapožičať vyššiu vojenskú hodnosť. Vojenskú hodnosť možno zapožičať aj dňom ustanovenia profesionálneho vojaka do funkcie.
(2)
Vojenská hodnosť sa zapožičiava na návrh veliteľa.
(3)
Vojenskú hodnosť brigádny generál, generálmajor, generálporučík a generál nemožno zapožičať.
(4)
Profesionálny vojak má počas zapožičania vojenskej hodnosti práva a povinnosti spojené s touto vojenskou hodnosťou.
(5)
Profesionálnemu vojakovi počas zapožičania vojenskej hodnosti plynie doba štátnej služby vo vojenskej hodnosti, ktorú dosiahol.
(6)
Profesionálnemu vojakovi zaniká zapožičanie vojenskej hodnosti dňom
a)
vymenovania alebo povýšenia do vojenskej hodnosti, ktorá je rovnaká ako zapožičaná vojenská hodnosť,
b)
ustanovenia do inej funkcie,
c)
zapožičania inej vojenskej hodnosti,
d)
zaradenia do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov,
e)
zaradenia do neplatenej zálohy,
f)
dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby alebo
g)
skončenia štátnej služby.
zobraziť paragraf
§ 54

(1)
Služobné hodnotenie profesionálneho vojaka v dočasnej štátnej službe a profesionálneho vojaka v stálej štátnej službe (ďalej len "služobné hodnotenie") je základným podkladom na rozhodovanie služobného úradu vo veciach služobného pomeru, postupu v služobnej kariére v príslušnom hodnostnom zbore a plánovania kariérneho rozvoja profesionálneho vojaka v dočasnej štátnej službe a stálej štátnej službe.
(2)
Služobné hodnotenie obsahuje bodové hodnotenie plnenia služobných povinností, služobných schopností, zručností a vlastností profesionálneho vojaka a návrh opatrení v služobnej kariére profesionálneho vojaka.
(3)
Služobné hodnotenie okrem zodpovedajúceho bodového hodnotenia môže obsahovať aj slovné zhodnotenie. V závere služobného hodnotenia sa uvedie, že profesionálny vojak
a)
dosahuje mimoriadne dobré výsledky,
b)
dosahuje dobré výsledky,
c)
dosahuje uspokojivé výsledky alebo
d)
nedosahuje požadované výsledky a je nespôsobilý vykonávať štátnu službu.
(4)
Služobné hodnotenie spracúva hodnotiteľ písomne za predchádzajúci kalendárny rok do 31. januára a profesionálneho vojaka so služobným hodnotením preukázateľne oboznámi najneskôr do 15. februára. Profesionálny vojak oboznámenie so služobným hodnotením potvrdí svojím podpisom.
(5)
Ak výkon štátnej služby neumožňuje spracovať služobné hodnotenie profesionálneho vojaka, ktorý je vyslaný na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 77 ods. 1 písm. a) alebo písm. c), v termíne na spracovanie služobného hodnotenia podľa odseku 4, spracuje hodnotiteľ služobné hodnotenie písomne za predchádzajúci kalendárny rok po pominutí dôvodov brániacich v jeho spracovaní, najneskôr však do 10 dní odo dňa návratu profesionálneho vojaka na územie Slovenskej republiky. So služobným hodnotením hodnotiteľ preukázateľne oboznámi profesionálneho vojaka do 15 dní od jeho spracovania.
(6)
Ak profesionálneho vojaka z dôvodu neprítomnosti v štátnej službe nemožno preukázateľne oboznámiť so služobným hodnotením v termíne podľa odseku 4 alebo v lehote podľa odseku 5, hodnotiteľ takéto oboznámenie vykoná najneskôr do troch dní odo dňa skončenia jeho neprítomnosti v štátnej službe. Profesionálny vojak oboznámenie sa so služobným hodnotením potvrdí svojím podpisom.
(7)
Ak podmienky výkonu štátnej služby neumožňujú, alebo ak z dôvodu neprítomnosti v štátnej službe hodnotiteľa alebo profesionálneho vojaka vyčleneného na plnenie úloh Vojenského spravodajstva nemožno spracovať služobné hodnotenie profesionálneho vojaka vyčleneného na plnenie úloh Vojenského spravodajstva alebo profesionálneho vojaka vyčleneného na plnenie úloh Vojenského spravodajstva nemožno so služobným hodnotením preukázateľne oboznámiť v termíne podľa odseku 4, spracuje hodnotiteľ služobné hodnotenie písomne za predchádzajúci kalendárny rok najneskôr do troch dní po pominutí dôvodov brániacich v jeho spracovaní. So služobným hodnotením hodnotiteľ preukázateľne oboznámi profesionálneho vojaka vyčleneného na plnenie úloh Vojenského spravodajstva do siedmich dní od jeho spracovania. Ak do 30. apríla hodnotiteľ nemôže podľa prvej vety
a)
spracovať služobné hodnotenie, služobné hodnotenie spracuje nadriadený veliteľ hodnotiteľa,
b)
preukázateľne oboznámiť so služobným hodnotením profesionálneho vojaka vyčleneného na plnenie úloh Vojenského spravodajstva, na oboznámenie profesionálneho vojaka so služobným hodnotením sa primerane vzťahuje § 218 ods. 1.
(8)
Ak profesionálny vojak odmietne potvrdiť oboznámenie sa so služobným hodnotením, hodnotiteľ urobí o tom záznam do služobného hodnotenia; vykonanie záznamu má účinky oboznámenia.
(9)
Služobné hodnotenie na vojenského duchovného hodnotiteľ spracúva v súčinnosti s príslušnou cirkevnou autoritou.30)
(10)
Služobné hodnotenie sa nespracúva
a)
za kalendárny rok, v ktorom vznikol služobný pomer profesionálneho vojaka, ak služobný pomer trval menej ako šesť mesiacov,
b)
ak hodnotené obdobie alebo výkon funkcie z dôvodu neprítomnosti v štátnej službe trvali menej ako štyri mesiace,
c)
počas zaradenia profesionálneho vojaka do neplatenej zálohy.
(11)
Profesionálny vojak je oprávnený vyžiadať si kópiu svojho služobného hodnotenia.
(12)
Služobné hodnotenie náčelníka generálneho štábu, riaditeľa Vojenského spravodajstva, riaditeľa Vojenskej polície, náčelníka vojenskej kancelárie prezidenta, rektora vojenskej vysokej školy, generálneho duchovného Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky a ordinára ozbrojených síl Slovenskej republiky a ozbrojených zborov Slovenskej republiky sa nespracúva.
zobraziť paragraf
§ 55

(1)
Priebežné hodnotenie slúži ako podklad na spracovanie služobného hodnotenia a spracúva ho hodnotiteľ, ak
a)
je profesionálny vojak ustanovený do funkcie k inému hodnotiteľovi,
b)
je profesionálny vojak zaradený do personálnej zálohy podľa § 72,
c)
je profesionálny vojak dočasne pozbavený výkonu štátnej služby podľa § 76 alebo
d)
dôjde k zmene hodnotiteľa.
(2)
Ak vznikne v hodnotenom období opätovne dôvod na spracovanie priebežného hodnotenia, priebežné hodnotenie sa spracuje podľa odseku 1, len ak pôvodne spracované priebežné hodnotenie nezodpovedá dosahovaným výsledkom hodnoteného profesionálneho vojaka.
(3)
S priebežným hodnotením hodnotiteľ preukázateľne oboznámi profesionálneho vojaka najneskôr posledný služobný deň pred vykonaním opatrenia podľa odseku 1 a profesionálny vojak oboznámenie s priebežným hodnotením potvrdí svojím podpisom.
(4)
Na priebežné hodnotenie sa vzťahuje § 54 ods. 2, 3, 5 až 9, 11 a 12 rovnako.
(5)
Proti priebežnému hodnoteniu sa nemožno odvolať.
zobraziť paragraf
§ 58

Podrobnosti o služobnom hodnotení, priebežnom hodnotení, o spôsobe oboznamovania profesionálneho vojaka so služobným hodnotením, priebežným hodnotením, o komisii podľa § 57 ods. 2, o náležitostiach rozhodnutia o odvolaní proti služobnému hodnoteniu a odvolacie orgány ustanoví služobný predpis.
zobraziť paragraf
§ 63

(1)
Profesionálneho vojaka po prijatí do prípravnej štátnej služby služobný úrad ustanoví do funkcie podľa § 22 ods. 1.
(2)
Profesionálneho vojaka služobný úrad ustanoví do funkcie podľa § 64, 65 alebo § 65a ods. 1 po
a)
vymenovaní alebo po prijatí do dočasnej štátnej služby,
b)
prijatí do stálej štátnej služby alebo
c)
vymenovaní alebo po prijatí do krátkodobej štátnej služby.
(3)
Profesionálny vojak vymenovaný do funkcie podľa osobitných predpisov37) sa považuje za profesionálneho vojaka ustanoveného do funkcie podľa tohto zákona.
zobraziť paragraf
§ 64

(1)
Profesionálneho vojaka môže služobný úrad ustanoviť do funkcie, ak spĺňa kvalifikačné predpoklady a požiadavky na výkon štátnej služby a
a)
spĺňa podmienky podľa § 45 na vymenovanie do vojenskej hodnosti alebo povýšenie do vojenskej hodnosti, ktorá je plánovaná na funkcii a do ktorej má byť ustanovený, alebo
b)
dosiahol vojenskú hodnosť, ktorá je na funkcii plánovaná.
(2)
Profesionálneho vojaka možno ustanoviť do funkcie v inej vojenskej odbornosti alebo jej špecializácii len za podmienok podľa odseku 1 a § 41 ods. 4 alebo ods. 5.
zobraziť paragraf
§ 65

(1)
Profesionálneho vojaka môže služobný úrad ustanoviť do funkcie vo vojenskej odbornosti vojenská polícia, vojenská hudba, právna služba, finančno-ekonomická služba, špeciálne operácie, spravodajstvo a elektronický boj, kybernetické operácie, vojenské zdravotníctvo alebo vojenský vrcholový šport, do funkcie v špecializácii psychológ, pilot, lietajúci letovod, palubný špecialista letectva, padákový odborník letectva, odborník riadenia letovej prevádzky, odborník meteorologickej služby, palubný inžinier a palubný technik, odborník na likvidáciu výbušnín, munície a nástražných výbušných systémov, odborník informatiky a automatizácie velenia, odborník na horizontálne a vertikálne stavby, do funkcie s plánovanou vojenskou hodnosťou v hodnostnom zbore poddôstojníkov vo vojenskej odbornosti inžinierska letecká služba, do funkcie vysokoškolského učiteľa, do funkcie v silách pre špeciálne operácie a do funkcie v štátnej správe na úseku leteckej prevádzky, ak
a)
spĺňa vzdelanie na výkon funkcie, do ktorej má byť ustanovený,
b)
spĺňa odborné požiadavky na výkon funkcie, do ktorej má byť ustanovený,
c)
spĺňa úroveň znalosti cudzieho jazyka, ak sa na výkon funkcie vyžaduje, a
d)
je na funkcii plánovaná rovnaká alebo vyššia vojenská hodnosť, než akú dosiahol.
(2)
Profesionálneho vojaka, ktorý je alebo bude ustanovený do funkcie vo vojenskej odbornosti vojenská duchovná služba alebo ktorý je alebo bude vyslaný na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 77 ods. 1 písm. a), môže služobný úrad ustanoviť do funkcie, ak spĺňa podmienky podľa odseku 1 písm. a) a c).
(3)
Profesionálneho vojaka, ktorý je alebo bude ustanovený do funkcie vo vojenskej odbornosti vojenské spravodajstvo alebo ktorý je alebo bude vyslaný na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 77 ods. 2, môže služobný úrad ustanoviť do funkcie, na ktorú je plánovaná rovnaká, vyššia alebo najviac o dva stupne nižšia vojenská hodnosť, než akú dosiahol, ak spĺňa podmienky podľa odseku 1 písm. a) a c).
(4)
Profesionálneho vojaka, ktorý je alebo bude vyčlenený na plnenie úloh podľa § 71 ods. 1 písm. f) alebo ktorý je alebo bude vyslaný na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 77 ods. 1 písm. b) môže služobný úrad ustanoviť do funkcie, ak spĺňa podmienky podľa odseku 1 písm. a) až c).
(5)
Profesionálneho vojaka vo vojenskej odbornosti vojenská duchovná služba možno ustanoviť do inej funkcie len na základe predchádzajúceho súhlasu príslušnej cirkevnej autority.
(6)
Profesionálneho vojaka možno ustanoviť do funkcie v inej vojenskej odbornosti alebo jej špecializácii len za podmienok podľa odseku 1 a § 41 ods. 4 alebo ods. 5.
zobraziť paragraf
§ 65a

(1)
Profesionálneho vojaka vo vojenskej hodnosti vojak 2. stupňa môže služobný úrad výnimočne ustanoviť, ak v § 65 nie je ustanovené inak, do funkcie s plánovanou vojenskou hodnosťou až o dva stupne vyššou, než akú profesionálny vojak dosiahol, ak
a)
spĺňa vzdelanie na výkon funkcie, do ktorej má byť ustanovený,
b)
spĺňa odborné požiadavky na výkon funkcie, do ktorej má byť ustanovený, a
c)
spĺňa úroveň znalosti cudzieho jazyka, ak sa na výkon funkcie vyžaduje.
(2)
Profesionálneho vojaka vo vojenskej hodnosti slobodník, desiatnik, čatár, rotný, rotmajster, poručík, nadporučík, kapitán, major a podplukovník môže služobný úrad výnimočne ustanoviť, ak v § 65 nie je ustanovené inak, do funkcie s plánovanou vojenskou hodnosťou o jeden stupeň vyššou, než akú profesionálny vojak dosiahol, ak
a)
spĺňa vzdelanie na výkon funkcie, do ktorej má byť ustanovený,
b)
spĺňa odborné požiadavky na výkon funkcie, do ktorej má byť ustanovený,
c)
spĺňa úroveň znalosti cudzieho jazyka, ak sa na výkon funkcie vyžaduje a
d)
podľa priemeru bodových hodnotení v služobnom hodnotení za obdobie výkonu štátnej služby v dosiahnutej vojenskej hodnosti dosahuje mimoriadne dobré výsledky alebo dobré výsledky.
(3)
Profesionálneho vojaka možno ustanoviť do funkcie v inej vojenskej odbornosti alebo jej špecializácii len za podmienok podľa odseku 1 alebo odseku 2 a § 41 ods. 4 alebo ods. 5.
zobraziť paragraf
§ 66

(1)
Profesionálneho vojaka v dočasnej štátnej službe alebo v stálej štátnej službe môže služobný úrad podľa § 64 alebo § 65 ustanoviť do voľnej funkcie v rovnakom hodnostnom zbore aj na základe výberu (ďalej len „výber na funkciu“).
(2)
Pre doplňovanie hodnostného zboru poddôstojníkov alebo hodnostného zboru dôstojníkov môže služobný úrad vyhlásiť výber pre profesionálnych vojakov
a)
v hodnostnom zbore mužstva na ustanovenie do funkcie v hodnostnom zbore poddôstojníkov (ďalej len „výber na poddôstojnícku funkciu“),
b)
v hodnostnom zbore mužstva a v hodnostnom zbore poddôstojníkov na ustanovenie do funkcie v hodnostnom zbore dôstojníkov (ďalej len „výber na dôstojnícku funkciu“).
(3)
Výber na funkciu, výber na poddôstojnícku funkciu a výber na dôstojnícku funkciu sa môže vykonať aj na funkciu, ktorá sa uvoľní do šiestich mesiacov od vyhlásenia výberu.
(4)
Výber na funkciu, výber na poddôstojnícku funkciu a výber na dôstojnícku funkciu vyhlasuje služobný úrad na svojom webovom sídle najmenej 21 dní pred jeho uskutočnením. Oznámenie o výbere na funkciu, výbere na poddôstojnícku funkciu a výbere na dôstojnícku funkciu obsahuje najmä
a)
názov organizačnej zložky,
b)
názov funkcie vrátane plánovanej vojenskej hodnosti, vojenskej odbornosti a jej špecializácie a miesta výkonu štátnej služby,
c)
stručný opis činností vyplývajúcich z funkcie,
d)
požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky na výkon štátnej služby,
e)
údaje o tom, či sa na výkon funkcie vyžadujú predpoklady ustanovené osobitným predpisom,22)
f)
ďalšie požiadavky, ktoré sú potrebné na výkon funkcie,
g)
zoznam požadovaných dokladov,
h)
termín a miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberu.
(5)
Žiadosť o zaradenie do výberu na funkciu, do výberu na poddôstojnícku funkciu a do výberu na dôstojnícku funkciu podáva profesionálny vojak písomne. Žiadosť o zaradenie do výberu na funkciu, do výberu na poddôstojnícku funkciu a do výberu na dôstojnícku funkciu podaná elektronickými prostriedkami musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom. Ak profesionálny vojak podá žiadosť o zaradenie do výberu na funkciu, do výberu na poddôstojnícku funkciu a do výberu na dôstojnícku funkciu elektronickými prostriedkami nepodpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom, je povinný ju doručiť služobnému úradu aj v listinnej podobe, najneskôr do piatich dní odo dňa jej podania elektronickými prostriedkami.
(6)
Výber na funkciu, výber na poddôstojnícku funkciu a výber na dôstojnícku funkciu vykonáva výberová komisia, ktorú zriaďuje služobný úrad.
(7)
Výberom na funkciu sa overujú schopnosti, osobnostné vlastnosti a odborné znalosti profesionálneho vojaka, ktoré sú potrebné alebo vhodné vzhľadom na povahu činností, ktoré má profesionálny vojak vykonávať v príslušnej funkcii.
(8)
Výberom na poddôstojnícku funkciu sa overuje splnenie podmienok na ustanovenie do funkcie s plánovanou vojenskou hodnosťou v hodnostnom zbore poddôstojníkov, najmä splnenie kvalifikačných predpokladov, osobnostných predpokladov na výkon štátnej služby v hodnostnom zbore poddôstojníkov a splnenie požadovaných odborných znalostí profesionálneho vojaka, ktoré sú potrebné pre profesionálneho vojaka v hodnostnom zbore poddôstojníkov v príslušnej vojenskej odbornosti a jej špecializácii.
(9)
Výberom na dôstojnícku funkciu sa overuje splnenie podmienok na ustanovenie do funkcie s plánovanou vojenskou hodnosťou v hodnostnom zbore dôstojníkov, najmä splnenie kvalifikačných predpokladov, osobnostných predpokladov na výkon štátnej služby v hodnostnom zbore dôstojníkov a splnenie požadovaných odborných znalostí profesionálneho vojaka, ktoré sú potrebné pre profesionálneho vojaka v hodnostnom zbore dôstojníkov v príslušnej vojenskej odbornosti a jej špecializácii.
(10)
Poradie profesionálnych vojakov získané na základe výsledkov výberu na funkciu, výberu na poddôstojnícku funkciu alebo výberu na dôstojnícku funkciu je záväzné pre ustanovenie profesionálneho vojaka do funkcie.
(11)
Služobný úrad písomne oznámi profesionálnemu vojakovi výsledok výberu na funkciu, výberu na poddôstojnícku funkciu alebo výberu na dôstojnícku funkciu do desiatich dní od jeho skončenia.
(12)
Služobný úrad zaradí do výberu na funkciu profesionálneho vojaka vo vojenskej hodnosti o jeden stupeň nižšej, než je vojenská hodnosť plánovaná na obsadzovanej funkcii, ak profesionálnemu vojakovi uplynie minimálna doba štátnej služby vo vojenskej hodnosti a ak o to profesionálny vojak požiada alebo na návrh veliteľa; služobný úrad môže zaradiť do výberu na funkciu aj profesionálneho vojaka, ktorý požiada o zaradenie do výberu na funkciu a dosiahne vojenskú hodnosť, v ktorej je vyhlásený výber.
(13)
Služobný úrad zaradí do výberu na poddôstojnícku funkciu alebo do výberu na dôstojnícku funkciu profesionálneho vojaka, ak o to profesionálny vojak požiada alebo na návrh veliteľa.
(14)
Veliteľ môže návrh na zaradenie do výberu na funkciu, výberu na poddôstojnícku funkciu alebo do výberu na dôstojnícku funkciu predložiť len s predchádzajúcim súhlasom profesionálneho vojaka. Návrh na zaradenie do výberu na funkciu, výberu na poddôstojnícku funkciu a výberu na dôstojnícku funkciu v služobnom úrade uvedenom v § 6 ods. 1 písm. d) môže podať aj služobný úrad podľa § 6 ods. 1 písm. a) až c), e) alebo písm. f), ak ho na to služobný úrad uvedený v § 6 ods. 1 písm. d) vyzve.
(15)
Služobný úrad vyhlásený výber na funkciu, výber na poddôstojnícku funkciu a výber na dôstojnícku funkciu zruší, ak žiaden profesionálny vojak nesplní určené kritériá alebo do skončenia výberu na funkciu, výberu na poddôstojnícku funkciu alebo výberu na dôstojnícku funkciu je zrušená funkcia, na ktorú je výber na funkciu, výber na poddôstojnícku funkciu alebo výber na dôstojnícku funkciu vyhlásený, alebo funkcia je obsadená iným spôsobom. Ak funkcia, na ktorú je vyhlásený výber na funkciu, výber na poddôstojnícku funkciu a výber na dôstojnícku funkciu, je zrušená po skončení výberu, profesionálneho vojaka, ktorý je určený na ustanovenie do tejto funkcie, môže s jeho súhlasom služobný úrad ustanoviť do inej funkcie v rovnakej vojenskej odbornosti. Služobný úrad je povinný zrušenie výberu na funkciu, výberu na poddôstojnícku funkciu a výberu na dôstojnícku funkciu bezodkladne oznámiť profesionálnemu vojakovi, ktorý je do výberu zaradený.
(16)
Ustanovenia odsekov 4, 5, 12 a 13 sa nevzťahujú na výber na funkciu, výber na poddôstojnícku funkciu a výber na dôstojnícku funkciu vo Vojenskom spravodajstve. Služobný úrad podľa § 6 ods. 1 písm. d) zaradí do výberu na poddôstojnícku funkciu alebo do výberu na dôstojnícku funkciu profesionálneho vojaka na návrh veliteľa.
(17)
Podrobnosti o výbere na funkciu, výbere na poddôstojnícku funkciu a výbere na dôstojnícku funkciu, o vytvorení a zložení výberovej komisie a o vyhodnotení výsledkov výberu na funkciu, výberu na poddôstojnícku funkciu a výberu na dôstojnícku funkciu ustanoví služobný predpis.
zobraziť paragraf
§ 67

(1)
Profesionálneho vojaka, ktorý spĺňa podmienky podľa § 64 alebo § 65, môže na jeho žiadosť služobný úrad z naliehavých osobných alebo rodinných dôvodov ustanoviť do inej funkcie alebo do funkcie, pri ktorej sa na ustanovenie vyžaduje vyčlenenie alebo skončenie vyčlenenia podľa § 71, ak sa na ustanovenie do tejto funkcie nevyžaduje vymenovanie do vojenskej hodnosti alebo povýšenie.
(2)
Ak profesionálny vojak vykonávajúci štátnu službu vo vojenskej odbornosti vojenské zdravotníctvo alebo vo vojenskej odbornosti vojenské spravodajstvo má v záujme služobného úradu vykonávať funkciu, do ktorej je ustanovený, v inom mieste výkonu štátnej služby, služobný úrad profesionálnemu vojakovi zmení miesto výkonu štátnej služby bez ustanovenia do funkcie podľa § 63 až 65a.
zobraziť paragraf
§ 68
Poverenie výkonom voľnej veliteľskej funkcie

(1)
Služobný úrad môže, ak je to nevyhnutné, poveriť profesionálneho vojaka v dočasnej štátnej službe alebo v stálej štátnej službe, ktorý spĺňa vzdelanie na výkon funkcie a vzdelanie na vojenskú hodnosť, ktorá je plánovaná na funkcii, výkonom voľnej veliteľskej funkcie najviac na šesť mesiacov; túto dobu možno s písomným súhlasom povereného profesionálneho vojaka predĺžiť najviac o šesť mesiacov.
(2)
Profesionálneho vojaka, ktorý je ustanovený do funkcie zástupcu nemožno poveriť výkonom voľnej veliteľskej funkcie, ktorej zastupovanie mu vyplýva z jeho funkcie.
(3)
Profesionálneho vojaka nemožno poveriť výkonom voľnej veliteľskej funkcie s nižšou plánovanou vojenskou hodnosťou, než akú dosiahol alebo než aká je plánovaná na funkcii, do ktorej je ustanovený, ak je vyčlenený na plnenie úloh Vojenského spravodajstva.
zobraziť paragraf
§ 69
Poverenie zastupovaním

(1)
Ak profesionálny vojak, ktorý je ustanovený do veliteľskej funkcie alebo do funkcie, s ktorou je spojená hmotná zodpovednosť, nemôže vykonávať túto funkciu, veliteľ môže poveriť iného profesionálneho vojaka v dočasnej štátnej službe alebo v stálej štátnej službe jeho zastupovaním v určenom rozsahu, a to najviac na šesť mesiacov v kalendárnom roku.
(2)
Veliteľ môže poveriť profesionálneho vojaka aj zastupovaním vedúceho štátneho zamestnanca8) alebo vedúceho zamestnanca9) v určenom rozsahu v čase jeho neprítomnosti nepresahujúcej desať služobných dní.
(3)
Veliteľ môže poveriť zastupovaním profesionálneho vojaka, ktorý je ustanovený do veliteľskej funkcie, aj podriadeného štátneho zamestnanca alebo podriadeného zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme v určenom rozsahu, a to najviac na 14 po sebe nasledujúcich dní. Podriadeného zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme možno poveriť zastupovaním len s jeho predchádzajúcim súhlasom.
(4)
Zastupovaním podľa odsekov 1 a 2 nemožno poveriť profesionálneho vojaka, ktorému toto zastupovanie vyplýva z funkcie. Profesionálneho vojaka vyčleneného na plnenie úloh Vojenského spravodajstva nemožno poveriť zastupovaním iného profesionálneho vojaka ustanoveného do funkcie s nižšou plánovanou vojenskou hodnosťou, než aká je plánovaná na funkcii, do ktorej je profesionálny vojak ustanovený.
(5)
Ak profesionálnemu vojakovi poverenému zastupovaním podľa odsekov 1 a 2 veliteľ neurčí rozsah oprávnení, profesionálny vojak vykonáva oprávnenia zastupovaného profesionálneho vojaka, vedúceho štátneho zamestnanca alebo vedúceho zamestnanca v plnom rozsahu.
(6)
Ak štátnemu zamestnancovi alebo zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme poverenému zastupovaním podľa odseku 3 veliteľ neurčí rozsah oprávnení, štátny zamestnanec alebo zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme vykonáva oprávnenia zastupovaného profesionálneho vojaka v plnom rozsahu.
zobraziť paragraf
§ 71
Vyčlenenie profesionálneho vojaka

(1)
Profesionálneho vojaka možno vyčleniť na plnenie úloh
a)
ministerstva, k inej právnickej osobe na koordináciu činností orgánov štátnej správy, orgánov územnej samosprávy a iných právnických osôb pri príprave na obranu Slovenskej republiky alebo na úseku koordinácie a riadenia letovej prevádzky podľa osobitných predpisov,50) rozpočtovej organizácie, príspevkovej organizácie, štátneho podniku a akciovej spoločnosti v zakladateľskej alebo zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva,
b)
Vojenského spravodajstva,
c)
Vojenskej polície,
d)
vojenskej kancelárie prezidenta a čestnej stráže prezidenta po dohode s náčelníkom vojenskej kancelárie prezidenta,
e)
vojenskej vysokej školy po dohode s rektorom vojenskej vysokej školy,
f)
vyplývajúcich zo zastupovania Slovenskej republiky v medzinárodnej organizácii na území Slovenskej republiky.
(2)
O vyčlenení profesionálneho vojaka a o skončení jeho vyčlenenia podľa
a)
odseku 1 písm. a) až c) rozhoduje minister,
b)
odseku 1 písm. d) až f) rozhoduje služobný úrad.
(3)
O vyčlenení profesionálneho vojaka na plnenie úloh iných právnických osôb pri príprave na obranu Slovenskej republiky alebo na úseku koordinácie a riadenia letovej prevádzky podľa osobitných predpisov50) rozhoduje minister podľa počtu funkcií určených vládou a po predchádzajúcom prerokovaní so štatutárnym orgánom príslušnej právnickej osoby.
(4)
Za vyčleneného sa považuje aj profesionálny vojak prijatý do štátnej služby na plnenie úloh Vojenského spravodajstva alebo Vojenskej polície.
(5)
Skončiť vyčlenenie profesionálneho vojaka možno, ak
a)
má byť ustanovený do funkcie v inom služobnom úrade,
b)
má byť vyslaný na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 77 ods. 1 písm. a) alebo písm. b),
c)
bude zaradený do personálnej zálohy podľa § 73 ods. 1 písm. a) až c), e) až h).
(6)
Skončiť vyčlenenie profesionálneho vojaka podľa odseku 5 písm. a) možno aj na žiadosť profesionálneho vojaka.
(7)
Skončiť vyčlenenie profesionálneho vojaka možno aj na návrh náčelníka generálneho štábu alebo na návrh vedúceho služobného úradu, v pôsobnosti ktorého je profesionálny vojak vyčlenený; to neplatí pre profesionálneho vojaka prijatého na plnenie úloh Vojenského spravodajstva podľa § 16 ods. 10.
(8)
Vyčlenenie podľa odsekov 5 a 6 sa skončí dňom, ktorý predchádza personálnemu opatreniu podľa odseku 5.
(9)
Vyčlenenie podľa odseku 7 sa skončí dňom, ktorý predchádza personálnemu opatreniu podľa odseku 5 alebo zaradeniu do personálnej zálohy podľa § 73 ods. 1 písm. d), ak je to v záujme služobného úradu, v ktorom môže byť toto personálne opatrenie realizované.
(10)
Profesionálny vojak, ktorý má byť vyčlenený podľa odseku 1 písm. b), sa pred vyčlenením podrobí posúdeniu psychickej spôsobilosti podľa § 18 ods. 4 písm. b) a psychofyziologickému overeniu pravdovravnosti podľa § 20 ods. 4.
(11)
Vyčlenenie vojenského duchovného sa vykonáva na základe súhlasu príslušnej cirkevnej autority.30)
zobraziť paragraf
§ 72
Zaradenie do personálnej zálohy

(1)
Do personálnej zálohy služobný úrad zaradí profesionálneho vojaka, ak z dôvodov uvedených v § 73 až § 76 ods. 1 a 2 nemôže vykonávať doterajšiu funkciu.
(2)
Druhy personálnej zálohy sú
a)
záloha pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov,
b)
neplatená záloha,
c)
záloha pre profesionálnych vojakov zaradených do prípravy na získanie požiadaviek na výkon štátnej služby.
(3)
Počas zaradenia do personálnej zálohy podľa odseku 2 služobný úrad rozhodne o
a)
ustanovení profesionálneho vojaka do funkcie,
b)
ustanovení profesionálneho vojaka, ktorému bol personálny rozkaz o prepustení zo služobného pomeru právoplatne zrušený v čase najviac štyri mesiace pred uplynutím maximálnej doby štátnej služby alebo po uplynutí maximálnej doby štátnej služby, do funkcie, ak takýto profesionálny vojak bude vymenovaný do stálej štátnej služby,
c)
ustanovení profesionálneho vojaka, ktorému bol personálny rozkaz o prepustení zo služobného pomeru právoplatne zrušený po dosiahnutí vekovej hranice alebo po uplynutí času, na ktorý mu bola povolená výnimka z vekovej hranice, do funkcie, ak takémuto profesionálnemu vojakovi bude povolená výnimka z vekovej hranice podľa § 32 ods. 2 alebo ods. 3,
d)
ustanovení profesionálneho vojaka do funkcie, ak sa dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby profesionálneho vojaka zruší podľa § 76 ods. 6,
e)
ustanovení profesionálneho vojaka do funkcie, ak sa dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby profesionálneho vojaka skončí podľa § 76 ods. 8,
f)
ustanovení profesionálneho vojaka, ktorému bol personálny rozkaz o prepustení zo služobného pomeru právoplatne zrušený a ktorý nemohol pokračovať vo výkone funkcie, do ktorej bol ustanovený pred prepustením alebo nemohol byť ustanovený do inej funkcie podľa tohto zákona z dôvodu, že na výkon tejto funkcie nespĺňal predpoklady ustanovené osobitným predpisom,22) do funkcie, ak takémuto profesionálnemu vojakovi bude vydané osvedčenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami51) alebo
g)
skončení štátnej služby profesionálneho vojaka prepustením zo služobného pomeru.
zobraziť paragraf
§ 73
Záloha pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov

(1)
Do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov služobný úrad zaradí profesionálneho vojaka najviac na tri mesiace, ak nebolo rozhodnuté o jeho ustanovení do inej funkcie alebo nebolo rozhodnuté o skončení jeho štátnej služby prepustením zo služobného pomeru a
a)
podľa právoplatného rozhodnutia prieskumnej komisie je trvalo nespôsobilý vykonávať funkciu,
b)
je blízkou osobou2) veliteľa alebo profesionálneho vojaka v jeho priamej podriadenosti alebo nadriadenosti, alebo ak jeden podlieha pokladničnej kontrole alebo účtovnej kontrole druhého,
c)
skončilo jeho vyslanie na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky,
d)
skončilo jeho vyčlenenie,
e)
nebol ustanovený do funkcie po skončení zaradenia do zálohy pre profesionálnych vojakov zaradených do prípravy na získanie požiadaviek na výkon štátnej služby,
f)
nebol ustanovený do funkcie po skončení zaradenia do neplatenej zálohy okrem skončenia zaradenia do neplatenej zálohy podľa § 74 ods. 1 písm. a),
g)
mu bol uložený zákaz činnosti podľa osobitného predpisu52) alebo
h)
nespĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon štátnej služby.
(2)
Profesionálneho vojaka, ktorý bol odvolaný z funkcie podľa osobitných predpisov37) a profesionálneho vojaka, ktorý bol odvolaný z funkcie na základe rozhodnutia príslušnej cirkevnej autority,30) a u ktorých nebolo rozhodnuté o ich ustanovení do inej funkcie, služobný úrad môže zaradiť do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov.
(3)
Do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov služobný úrad zaradí najviac na tri mesiace aj profesionálneho vojaka, ktorému bol personálny rozkaz o prepustení právoplatne zrušený
a)
v čase najviac štyri mesiace pred uplynutím maximálnej doby štátnej služby,
b)
po uplynutí maximálnej doby štátnej služby,
c)
po dosiahnutí vekovej hranice alebo
d)
po uplynutí času, na ktorý mu bola povolená výnimka z vekovej hranice.
(4)
Do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov služobný úrad zaradí najviac na deväť mesiacov profesionálneho vojaka, ktorému bol personálny rozkaz o prepustení právoplatne zrušený a ktorý nemôže pokračovať vo výkone funkcie, do ktorej bol ustanovený pred prepustením, alebo nemôže byť ustanovený do inej funkcie podľa tohto zákona z dôvodu, že na výkon tejto funkcie sa vyžaduje splnenie predpokladov ustanovených osobitným predpisom;22) ustanovenie § 83 ods. 1 písm. f) druhý bod alebo tretí bod sa uplatní po vydaní rozhodnutia podľa osobitného predpisu,53) alebo ak profesionálny vojak nedá súhlas na oprávnenie oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami a na vykonanie bezpečnostnej previerky.54)
(5)
Do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov služobný úrad môže zaradiť profesionálneho vojaka dočasne pozbaveného výkonu štátnej služby podľa § 76 ods. 1 alebo ods. 2, ak výkon funkcie, ktorú profesionálny vojak nemôže vykonávať, je nevyhnutný pre služobný úrad; dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby trvá.
(6)
Počas zaradenia profesionálneho vojaka do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov plní profesionálny vojak služobné povinnosti podľa rozhodnutia veliteľa, ktorého určí služobný úrad.
(7)
Zaradenie do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov trvá do dňa, ktorý predchádza dňu ustanovenia alebo vymenovania profesionálneho vojaka do inej funkcie alebo zaradenia do iného druhu personálnej zálohy.
(8)
Ak počas zaradenia do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov služobný úrad rozhodne o skončení štátnej služby profesionálneho vojaka prepustením zo služobného pomeru, zaradenie do personálnej zálohy trvá do dňa skončenia štátnej služby.
zobraziť paragraf
§ 74
Neplatená záloha

(1)
Do neplatenej zálohy služobný úrad zaradí profesionálneho vojaka,
a)
ktorému je poskytnutá rodičovská dovolenka, počas ktorej nemá nárok na materské podľa osobitného predpisu,40)
b)
ktorý je vyslaný do medzinárodnej organizácie podľa § 81,
c)
ktorý nasleduje manžela (manželku) vyslaného na špecializačné štúdium, do certifikačnej prípravy alebo do kurzu mimo územia Slovenskej republiky podľa § 37 ods. 1 až 5 nepretržite na desať mesiacov alebo viac alebo manžela (manželku) vyslaného na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 77 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo podľa § 77 ods. 2 alebo manžela (manželku) dočasne vyslaného na vykonávanie štátnej služby do cudziny podľa osobitného predpisu,55) alebo ktorý nasleduje manžela (manželku), ktorý podľa pracovnej zmluvy vykonáva práce vo verejnom záujme v cudzine, alebo ktorý nasleduje zamestnanca, ktorý vykonáva zahraničnú službu.
(2)
Profesionálneho vojaka v prípravnej štátnej službe, ktorý je pripravovaný pre hodnostný zbor dôstojníkov, služobný úrad zaradí do neplatenej zálohy na čas prerušenia štúdia.
zobraziť paragraf
§ 76
Dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby

(1)
Služobný úrad profesionálneho vojaka dočasne pozbaví výkonu štátnej služby, ak bolo voči nemu vznesené obvinenie,23) podľa ktorého sa stal dôvodne podozrivým, že spáchal trestný čin vojenský,24) prečin, ktorý je úmyselným trestným činom,25) alebo zločin.26)
(2)
Služobný úrad môže profesionálneho vojaka dočasne pozbaviť výkonu štátnej služby, ak bolo voči nemu vznesené obvinenie23) a ak nejde o prípad uvedený v odseku 1.
(3)
Profesionálneho vojaka, ktorý sa stal dôvodne podozrivým, že porušil základnú povinnosť podľa § 134 ods. 2 písm. a) alebo písm. d), služobný úrad dočasne pozbaví výkonu štátnej služby, a to na čas nevyhnutne potrebný na objasnenie jeho konania, najviac na tri mesiace. Ak v tejto lehote nedošlo k objasneniu jeho konania, môže služobný úrad tento čas výnimočne predĺžiť, najviac však o ďalšie tri mesiace.
(4)
Po dobu dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby sa profesionálnemu vojakovi zakazuje nosiť vojenskú rovnošatu a odoberie sa mu osobná identifikačná karta a služobná zbraň. Počas tejto doby sa na profesionálneho vojaka nevzťahuje povinnosť vykonávať štátnu službu a plniť základné povinnosti podľa § 134 ods. 1 písm. c) až g), m), n) a v), a ak vykonáva funkciu veliteľa, plniť základné povinnosti veliteľa podľa § 9. Ostatné základné povinnosti, povinnosti, obmedzenia a zákazy podľa tohto zákona je profesionálny vojak povinný plniť a dodržiavať aj po dobu dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby.
(5)
Po dobu dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby je profesionálny vojak povinný zdržiavať sa v mieste trvalého pobytu alebo v mieste určenom veliteľom v čase zodpovedajúcom rozvrhnutiu služobného času. Z miesta trvalého pobytu alebo z miesta určeného veliteľom sa môže profesionálny vojak dočasne vzdialiť z dôvodov uvedených v § 116 ods. 1 alebo ods. 2, o čom je povinný vopred informovať veliteľa. Po dobu pozbavenia výkonu štátnej služby je profesionálny vojak povinný byť zastihnuteľný tak, aby sa na výzvu veliteľa dostavil v určenom čase na určené miesto.
(6)
Dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby profesionálneho vojaka sa zruší, ak
a)
bolo trestné stíhanie voči profesionálnemu vojakovi právoplatne zastavené,
b)
bol profesionálny vojak spod obžaloby právoplatne oslobodený,
c)
je zrušené uznesenie o vznesení obvinenia profesionálneho vojaka,55a)
d)
počas trestného stíhania vyšlo najavo, že skutok, pre ktorý bol dočasne pozbavený výkonu štátnej služby podľa odseku 1 alebo odseku 2, nie je trestným činom a zároveň profesionálneho vojaka nemožno za tento skutok dočasne pozbaviť výkonu štátnej služby podľa odseku 3,
e)
sa nepotvrdia dôvody, pre ktoré bol profesionálny vojak dočasne pozbavený výkonu štátnej služby podľa odseku 3.
(7)
Ak je na profesionálneho vojaka za trestný čin podľa odseku 1 podaná obžaloba55b) alebo je profesionálny vojak právoplatne odsúdený za trestný čin podľa odseku 1 alebo odseku 2, alebo sa potvrdia dôvody, pre ktoré je profesionálny vojak dočasne pozbavený výkonu štátnej služby podľa odseku 3, dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby profesionálneho vojaka sa skončí dňom skončenia jeho štátnej služby prepustením zo služobného pomeru.
(8)
Ak bolo trestné stíhanie voči profesionálnemu vojakovi podmienečne zastavené alebo ak bolo trestné stíhanie zastavené preto, že bol schválený zmier, dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby sa skončí právoplatnosťou uznesenia o podmienečnom zastavení trestného stíhania alebo uznesenia o schválení zmieru a zastavení trestného stíhania. Ak sa profesionálny vojak v skúšobnej dobe podľa osobitného predpisu56) neosvedčí, služobný úrad opätovne rozhodne o dočasnom pozbavení výkonu štátnej služby podľa odseku 1 alebo odseku 2.
(9)
Dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby profesionálneho vojaka sa skončí aj vtedy, ak bol profesionálny vojak vzatý do väzby. Počas väzby sa na profesionálneho vojaka nevzťahuje povinnosť vykonávať štátnu službu.
(10)
Konanie o dočasnom pozbavení výkonu štátnej služby sa preruší, ak do doručenia personálneho rozkazu o dočasnom pozbavení výkonu štátnej služby bude profesionálny vojak vzatý do väzby; konanie sa nezačne, ak sa služobný úrad dozvedel o vzatí profesionálneho vojaka do väzby pred začatím konania o dočasnom pozbavení výkonu štátnej služby.
(11)
Ak po prepustení profesionálneho vojaka z väzby trvajú dôvody na dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby, služobný úrad rozhodne o dočasnom pozbavení výkonu štátnej služby podľa odseku 1 alebo odseku 2.
(12)
Ak je personálny rozkaz o prepustení zo služobného pomeru právoplatne zrušený profesionálnemu vojakovi, ktorý je v čase prepustenia zo služobného pomeru dočasne pozbavený výkonu štátnej služby, dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby trvá, ak trvajú dôvody podľa odseku 1 alebo odseku 2.
zobraziť paragraf
§ 82

(1)
Služobný úrad odovzdá alebo doručí profesionálnemu vojakovi písomné oznámenie podľa § 39 ods. 2 najneskôr
a)
v deň
1.
ustanovenia do funkcie alebo vymenovania do funkcie podľa osobitných predpisov,37)
2.
vymenovania do vojenskej hodnosti alebo povýšenia,
3.
poverenia výkonom voľnej veliteľskej funkcie,
4.
zaradenia do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov,
5.
dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby,
6.
zapožičania vojenskej hodnosti,
7.
zmeny výšky a zloženia služobného platu,
8.
vymenovania do stálej štátnej služby,
9.
určenia služobného času podľa § 129 a 130,
b)
siedmy deň odo dňa účinnosti zmeny výšky a zloženia služobného platu, ak k zmene došlo z dôvodu zvýšenia hodnostného platu podľa § 157 ods. 5,
c)
tridsiaty prvý deň odo dňa poverenia zastupovaním, ak poverenie zastupovaním trvá nepretržite v určenom rozsahu viac ako 30 dní.
(2)
Služobný úrad odovzdá alebo doručí profesionálnemu vojakovi opis činností vyplývajúcich z funkcie pri zmene v služobnom pomere podľa odseku 1 písm. a) prvého a tretieho bodu a písm. c), alebo ak počas trvania služobného pomeru došlo k zmene opisu činností vyplývajúcich z funkcie; opis činností vyplývajúcich z funkcie sa profesionálnemu vojakovi odovzdá alebo doručí v deň zmeny.
zobraziť paragraf
§ 83

(1)
Štátna služba profesionálneho vojaka v dočasnej štátnej službe a stálej štátnej službe sa skončí prepustením zo služobného pomeru (ďalej len "prepustenie"), ak
a)
v dôsledku organizačnej zmeny nemôže vykonávať doterajšiu funkciu a nie je pre neho iná funkcia, do ktorej by mohol byť ustanovený,
b)
podľa právoplatného rozhodnutia prieskumnej komisie je trvalo nespôsobilý vykonávať štátnu službu, alebo, ak sa na neho vzťahoval pri prijatí do štátnej služby § 16 ods. 10 a podľa právoplatného rozhodnutia prieskumnej komisie je trvalo nespôsobilý vykonávať štátnu službu alebo funkciu, do ktorej je ustanovený, ak v odseku 7 nie je uvedené inak,
c)
poruší obmedzenie alebo zákaz podľa § 12, alebo zákaz podľa § 13, alebo základnú povinnosť profesionálneho vojaka podľa § 134 ods. 1 písm. n) alebo ods. 2 písm. a), c), písm. d) prvého bodu alebo písm. e), alebo opakovane poruší základnú povinnosť profesionálneho vojaka podľa § 134 ods. 2 písm. b) alebo písm. d) druhého bodu,
d)
podľa platného služobného hodnotenia nedosahuje požadované výsledky a je nespôsobilý vykonávať štátnu službu,
e)
za trestný čin vojenský,24) za prečin, ktorý je úmyselným trestným činom,25) alebo za zločin26) je
1.
právoplatne odsúdený, bez ohľadu na to, či mu je odsúdenie za takýto trestný čin zahladené, alebo sa na neho hľadí, akoby nebol za takýto trestný čin odsúdený, alebo
2.
na neho podaná obžaloba,55b)
f)
prestal spĺňať
1.
niektorú z podmienok podľa § 16 ods. 1 písm. c) až e) a g),
2.
podmienku podľa § 16 ods. 1 písm. l) alebo
3.
predpoklady ustanovené osobitným predpisom,22) a nie je pre neho iná funkcia, do ktorej môže byť ustanovený,
g)
bol zaradený do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov podľa
1.
§ 73 ods. 1, 2 alebo ods. 5 a nie je pre neho iná funkcia, do ktorej môže byť ustanovený,
2.
§ 73 ods. 3 písm. a) alebo písm. b) a nebol vymenovaný do stálej štátnej služby,
3.
§ 73 ods. 3 písm. c) alebo písm. d) a nebola mu povolená výnimka podľa § 32 ods. 2 a 3,
h)
dosiahol maximálnu dobu štátnej služby a nebol vymenovaný do stálej štátnej služby,
i)
dosiahne vekovú hranicu, nepodá si žiadosť podľa § 32 ods. 1 a od skončenia výkonu jeho funkcie uvedenej v § 32 ods. 1 prvej vete uplynie deväť mesiacov alebo uplynie čas, na ktorý mu je povolená výnimka podľa § 32 ods. 2 a 3,
j)
dosiahne dobu podľa § 28 ods. 1 písm. a), § 28 ods. 2 alebo § 28 ods. 3,
k)
v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokov nesplnil požadované normy z pohybovej výkonnosti v príslušnej vekovej kategórii,
l)
splnil podmienky nároku na výsluhový dôchodok60) a požiadal o prepustenie,
m)
nastala niektorá z rozhodujúcich skutočností podľa § 223 ods. 1, 3, 6 a 7, § 225 ods. 3 alebo § 227 ods. 4 a 5,
n)
uviedol neúplné údaje alebo nepravdivé údaje v čestnom vyhlásení podľa § 19 ods. 3 písm. f),
o)
porušil povinnosť vyplývajúcu z osobitných predpisov61) a jeho ponechanie v služobnom pomere by bolo na ujmu dôležitých záujmov štátnej služby,
p)
je odvolaný z funkcie, do ktorej bol vymenovaný podľa osobitných predpisov37) alebo je odvolaný z funkcie na základe rozhodnutia príslušnej cirkevnej autority, a nie je rozhodnuté o jeho ustanovení do inej funkcie alebo o zaradení do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov podľa § 73 ods. 2,
q)
nastane dôvod podľa § 71 ods. 7, vyčlenenie nie je skončené a jeho zotrvanie v štátnej službe nie je v záujme žiadneho služobného úradu.
(2)
Štátna služba profesionálneho vojaka v prípravnej štátnej službe sa skončí prepustením, ak
a)
nastane dôvod podľa odseku 1 písm. b),
b)
nastane dôvod podľa odseku 1 písm. c), e), f), k), n) a o),
c)
je vylúčený z vysokoškolského štúdia pre nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo študijného programu a zo študijného poriadku vysokej školy a nie je vymenovaný do dočasnej štátnej služby podľa § 28 ods. 2,
d)
neskončí vysokoškolské štúdium v určenom termíne a nie je vymenovaný do dočasnej štátnej služby podľa § 28 ods. 2,
e)
zanechal vysokoškolské štúdium na vlastnú žiadosť a nie je vymenovaný do dočasnej štátnej služby podľa § 28 ods. 2,
f)
nie je po zrušení akreditovaného študijného programu prijatý do iného akreditovaného študijného programu a nie je vymenovaný do dočasnej štátnej služby podľa § 28 ods. 2,
g)
nie je uzavretá písomná dohoda podľa § 25 ods. 1 alebo § 26 ods. 1,
h)
neskončí v termíne určenom vzdelávacím programom alebo výcvikovým programom vzdelávacieho zariadenia alebo výcvikového zariadenia úspešne
1.
základný vojenský výcvik alebo
2.
odborný výcvik jednotlivca, dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl alebo vojenský program,
i)
na základe hodnotenia prípravnej štátnej služby nie je spôsobilý na vymenovanie do dočasnej štátnej služby alebo do krátkodobej štátnej služby,
j)
požiadal o prepustenie,
k)
nesúhlasil s vymenovaním do dočasnej štátnej služby alebo do krátkodobej štátnej služby.
(3)
Ustanovenie odseku 2 písm. d) sa nevzťahuje na profesionálneho vojaka, ktorý v určenom termíne neskončil vysokoškolské štúdium z dôvodu dočasnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz.
(4)
Štátna služba profesionálneho vojaka v krátkodobej štátnej službe sa skončí prepustením, ak
a)
uplynula dohodnutá doba a služobný úrad sa nedohodol s profesionálnym vojakom na opätovnom predĺžení doby podľa § 30 ods. 3, alebo nebol vymenovaný do dočasnej štátnej služby podľa § 27 ods. 3,
b)
nastane dôvod podľa odseku 1 písm. a),
c)
nastane dôvod podľa odseku 1 písm. b), c), e), f), n) a o),
d)
sa profesionálny vojak dohodne so služobným úradom na skrátení dohodnutej doby podľa § 30 ods. 3.
(5)
Štátnu službu profesionálneho vojaka v dočasnej štátnej službe a stálej štátnej službe možno skončiť prepustením, ak
a)
nesplnil podmienky nároku na výsluhový dôchodok60) a požiadal o prepustenie,
b)
profesionálny vojak v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch v služobnom hodnotení dosahoval uspokojivé výsledky,
c)
bol právoplatne odsúdený za trestný čin, ak nejde o prípad uvedený v odseku 1 písm. e),
d)
počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov mu je opakovane uložené disciplinárne opatrenie podľa § 139 ods. 1 písm. b) alebo mu je uložené disciplinárne opatrenie zníženia služobného platu podľa § 139 ods. 1 písm. b) vo výške 10 % alebo viac na obdobie dlhšie ako štyri mesiace, alebo mu v čase, keď je vyhlásená mimoriadna situácia,61a) alebo v čase, keď bezprostredne hrozí, že bude alebo už bola vyhlásená krízová situácia,61b) je uložené disciplinárne opatrenie podľa § 139 ods. 1 písm. b),
e)
poruší základnú povinnosť profesionálneho vojaka podľa § 134 ods. 1 písm. d),
f)
poruší základnú povinnosť podľa § 134 ods. 1 písm. p),
g)
poruší základnú povinnosť podľa § 134 ods. 2 písm. b),
h)
poruší základnú povinnosť podľa § 134 ods. 2 písm. d) druhého bodu,
i)
poruší základnú povinnosť podľa § 134 ods. 3 písm. f),
j)
stratil alebo neoprávnene manipuloval s písomnosťou, nákresom, výkresom, mapou, fotografiou, grafom alebo iným záznamom elektrického, elektromagnetického, elektronického alebo iného fyzikálneho transportného média alebo hmotného nosiča so záznamom informácií, ktorých obsahom sú osobné údaje62) alebo utajované skutočnosti, v dôsledku čoho môže byť ohrozená bezpečnosť alebo obrana Slovenskej republiky,
k)
mal neospravedlnenú neprítomnosť vo výkone štátnej služby viac ako dva služobné dni v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov; neospravedlnené neprítomnosti kratšie ako jeden služobný deň sa sčítavajú.
(6)
Štátnu službu profesionálneho vojaka v prípravnej štátnej službe a krátkodobej štátnej službe možno skončiť prepustením, ak nastane dôvod podľa odseku 5 písm. c) až k).
(7)
Ustanovenie odseku 1 písm. b) sa neuplatní, ak služobný úrad so súhlasom profesionálneho vojaka požiada ministra o súhlas na ponechanie profesionálneho vojaka v štátnej službe a minister tento súhlas služobnému úradu udelí. Služobný úrad, ktorého sa súhlas podľa prvej vety týka, ponechá profesionálneho vojaka vo funkcii alebo ho ustanoví do funkcie, ktorej výkon nie je na ujmu jeho zdravia.
zobraziť paragraf
§ 88
Nároky po zrušení personálneho rozkazu o prepustení

(1)
Ak bol personálny rozkaz o prepustení právoplatne zrušený, služobný pomer profesionálneho vojaka trvá a profesionálny vojak dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zrušení personálneho rozkazu o prepustení
a)
pokračuje vo výkone funkcie, do ktorej bol ustanovený pred prepustením, alebo
b)
je zaradený do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov podľa § 73 ods. 3, 4 alebo ods. 5.
(2)
Ak po zrušení personálneho rozkazu o prepustení nie je funkcia podľa odseku 1 písm. a) voľná alebo bola zrušená, profesionálny vojak sa ustanoví do inej funkcie podľa tohto zákona.
(3)
Ak bol personálny rozkaz o prepustení profesionálneho vojaka v krátkodobej štátnej službe právoplatne zrušený, jeho služobný pomer trvá najdlhšie do uplynutia dohodnutej doby podľa § 30 ods. 3.
(4)
Profesionálnemu vojakovi sa za čas neplatného prepustenia doplatí plat, aktivačný príspevok a stabilizačný príspevok, ktorý by mu patril, ak by k prepusteniu nedošlo. Ak celkový čas, za ktorý by sa mal profesionálnemu vojakovi doplatiť plat, aktivačný príspevok a stabilizačný príspevok, presiahne 12 mesiacov, môže súd na základe dôvodov uvedených v žiadosti služobného úradu jeho povinnosť doplatiť plat, aktivačný príspevok a stabilizačný príspevok za čas presahujúci 12 mesiacov primerane znížiť, prípadne plat, aktivačný príspevok a stabilizačný príspevok za čas presahujúci 12 mesiacov profesionálnemu vojakovi vôbec nepriznať. Plat, aktivačný príspevok a stabilizačný príspevok môže byť priznaný najviac za čas 36 mesiacov.
zobraziť paragraf
§ 91

(1)
Personálny rozkaz sa vydáva
a)
pri prijatí občana do štátnej služby podľa § 22 ods. 2, § 27 ods. 2, § 28 ods. 1 písm. b), § 29 ods. 7, § 30 ods. 1 písm. b) a ods. 2, § 32 ods. 4, § 43 ods. 1, § 50 a § 63 ods. 1,
b)
v právnych vzťahoch profesionálneho vojaka súvisiacich so zmenami v štátnej službe podľa § 24, § 27 ods. 1 a 3, § 28 ods. 1 písm. a), ods. 2 a 3, § 29 ods. 1 až 5, § 30 ods. 1 písm. a) a ods. 3, § 32 ods. 2, 3 a 5, § 36 ods. 1 až 3, § 37 ods. 6, § 43 ods. 2, § 45 až 48, § 51 ods. 1, § 63 ods. 2, § 64, § 65, § 65a, § 67, § 68 ods. 1, § 70 ods. 1 a 4, § 71, § 73 ods. 1 až 5, § 74, § 75 ods. 1, § 76 ods. 1 až 3 a 6 až 12, § 77 ods. 1 písm. a), b) a ods. 2, § 80 ods. 1 a 2, § 81, § 115 ods. 1 a § 227 ods. 3,
c)
pri skončení štátnej služby prepustením podľa § 83 ods. 1, 2 a ods. 4 až 6, § 84 a § 98 ods. 1 písm. a) až e) a ods. 2.
(2)
Personálny rozkaz vydáva služobný úrad a musí byť v súlade s právnymi predpismi a musí vychádzať zo skutočného stavu veci. Personálny rozkaz podľa odseku 1 písm. b) a c) vydáva aj minister.
(3)
Personálny rozkaz podľa odseku 1 písm. a) obsahuje
a)
označenie služobného úradu,
b)
výrok o prijatí do štátnej služby s uvedením ustanovení právnych predpisov, podľa ktorých sa personálny rozkaz vydal,
c)
titul, meno a priezvisko občana,
d)
dátum a miesto narodenia občana,
e)
deň prijatia do štátnej služby,
f)
druh štátnej služby,
g)
čas trvania štátnej služby,
h)
vojenskú hodnosť, do ktorej je občan vymenovaný pri prijatí do prípravnej štátnej služby, alebo ktorá mu je priznaná pri prijatí do dočasnej štátnej služby, stálej štátnej služby alebo krátkodobej štátnej služby,
i)
funkciu, do ktorej je občan ustanovený alebo vymenovaný vrátane vojenskej odbornosti a jej špecializácie,
j)
miesto výkonu štátnej služby,
k)
evidenčné a štatistické údaje,
l)
odôvodnenie, v ktorom sa uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom pre personálny rozkaz, akými úvahami bol vedený služobný úrad, ktorý personálny rozkaz vydal pri hodnotení dôkazov a pri použití právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval,
m)
poučenie o tom, či je personálny rozkaz konečný, či a v akej lehote sa možno proti nemu odvolať, komu a kde možno odvolanie podať a či je personálny rozkaz preskúmateľný súdom,
n)
dátum vydania personálneho rozkazu a odtlačok okrúhlej pečiatky so štátnym znakom,
o)
meno, priezvisko, funkcia a podpis vedúceho služobného úradu, ktorý personálny rozkaz vydal; ak ide o profesionálneho vojaka aj vojenskú hodnosť.
(4)
Personálny rozkaz podľa odseku 1 písm. b) a c) obsahuje
a)
označenie služobného úradu,
b)
výrok vo veci s uvedením ustanovení právnych predpisov, podľa ktorých sa personálny rozkaz vydal,
c)
vojenskú hodnosť, titul, meno a priezvisko profesionálneho vojaka,
d)
dátum a miesto narodenia profesionálneho vojaka,
e)
funkciu a miesto výkonu štátnej služby profesionálneho vojaka,
f)
evidenčné a štatistické údaje,
g)
odôvodnenie, v ktorom sa uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom pre personálny rozkaz, akými úvahami bol vedený služobný úrad, ktorý personálny rozkaz vydal pri hodnotení dôkazov a pri použití právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval,
h)
poučenie o tom, či je personálny rozkaz konečný, či a v akej lehote sa možno proti nemu odvolať, komu a kde možno odvolanie podať a či je personálny rozkaz preskúmateľný súdom,
i)
dátum vydania personálneho rozkazu a odtlačok okrúhlej pečiatky so štátnym znakom,
j)
meno, priezvisko, funkcia a podpis vedúceho služobného úradu, ktorý personálny rozkaz vydal; ak ide o profesionálneho vojaka aj vojenskú hodnosť.
(5)
Personálny rozkaz podľa odseku 1 písm. b), ak ide o profesionálneho vojaka vyslaného na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky, okrem údajov podľa odseku 4, obsahuje aj
a)
dobu vyslania na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky,
b)
menu, v ktorej sa bude vyplácať zahraničný príspevok alebo zahraničný plat, prípadne ich časť,
c)
ďalšie plnenia spojené s plnením úloh mimo územia Slovenskej republiky v peniazoch alebo naturáliách,
d)
prípadné podmienky návratu profesionálneho vojaka z územia mimo Slovenskej republiky.
(6)
Personálny rozkaz podľa odseku 1 môže obsahovať aj iné údaje súvisiace s výkonom štátnej služby.
(7)
S dôvodmi na vydanie personálneho rozkazu podľa odseku 1 písm. b) a c) musí byť profesionálny vojak vopred preukázateľne oboznámený.
(8)
Personálny rozkaz musí byť profesionálnemu vojakovi doručený. Personálny rozkaz o ustanovení do funkcie, personálny rozkaz o zaradení do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov z dôvodov uvedených v § 73 ods. 1 a 2 a personálny rozkaz o dočasnom pozbavení výkonu štátnej služby musí byť profesionálnemu vojakovi doručený najneskôr deň pred jeho vykonateľnosťou. Profesionálnemu vojakovi, ktorému bol personálny rozkaz o prepustení právoplatne zrušený musí byť personálny rozkaz o ustanovení do funkcie podľa § 88 ods. 2 alebo personálny rozkaz o zaradení do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov z dôvodov uvedených v § 73 ods. 3 a 4 doručený najneskôr do troch služobných dní odo dňa nástupu na výkon štátnej služby.
(9)
Proti personálnemu rozkazu podľa odseku 1 písm. a), b) a d) sa nemožno odvolať; proti personálnemu rozkazu podľa odseku 1 písm. c) sa možno odvolať. Personálny rozkaz, proti ktorému sa nemožno odvolať, je právoplatný.
(10)
Personálny rozkaz podľa odseku 1 písm. a) a b) nie je preskúmateľný súdom a personálny rozkaz podľa odseku 1 písm. c) je preskúmateľný súdom po využití riadneho opravného prostriedku.
(11)
Ak v personálnom rozkaze podľa odseku 1 písm. b) nie je určená doba trvania personálneho opatrenia, vydá sa personálny rozkaz o skončení personálneho opatrenia.
(12)
Ak po vydaní personálneho rozkazu podľa odseku 1 písm. a) a b) nastanú nové skutočnosti, služobný úrad, ktorý tento personálny rozkaz vydal, ho môže zmeniť alebo zrušiť.
(13)
Ak po vydaní personálneho rozkazu podľa odseku 1 písm. c) z dôvodu prepustenia podľa § 83 ods. 1 písm. h) rozhodne služobný úrad o vymenovaní profesionálneho vojaka do stálej štátnej služby podľa § 29 ods. 3, služobný úrad, ktorý personálny rozkaz podľa odseku 1 písm. c) vydal, zruší.
(14)
Chyby v písaní, počítaní a iné zrejmé nesprávnosti v personálnom rozkaze služobný úrad, ktorý personálny rozkaz vydal, opraví a o oprave upovedomí profesionálneho vojaka.
zobraziť paragraf
§ 92
Začatie konania o prepustení

(1)
Konanie o prepustení zo služobného pomeru (ďalej len "konanie o prepustení") sa začína na žiadosť profesionálneho vojaka, na návrh veliteľa alebo na podnet služobného úradu.
(2)
Konanie o prepustení je začaté dňom
a)
doručenia žiadosti o prepustenie podľa § 83 ods. 1 písm. l), § 83 ods. 2 písm. j) alebo § 83 ods. 5 písm. a) služobnému úradu,
b)
doručenia žiadosti o skrátenie dohodnutej doby podľa § 30 ods. 3 služobnému úradu,
c)
zvolenia, rozhodnutia o poverení alebo rozhodnutia o vymenovaní do funkcie uvedenej v § 84,
d)
doručenia návrhu na prepustenie podľa § 93 ods. 1 služobnému úradu,
e)
keď služobný úrad zistil dôvod na prepustenie a nejde o prípady uvedené v písmenách a) až d).
(3)
O začatí konania o prepustení služobný úrad oboznámi profesionálneho vojaka a veliteľa profesionálneho vojaka, o ktorého prepustení sa koná.
(4)
Ak nedošlo k skončeniu služobného pomeru prepustením z dôvodov podľa § 83 ods. 1 písm. a), g) až j), l) a m) alebo § 83 ods. 5 písm. a), možno začať nové konanie o prepustení, ak nastanú dôvody na prepustenie podľa § 83 ods. 1 písm. b) až f), k), n), o) a q), § 83 ods. 5 písm. b) až k) alebo § 84.
zobraziť paragraf
§ 93
Návrh na prepustenie

(1)
Návrh na prepustenie spracuje veliteľ
a)
do 7 dní odo dňa, keď zistil dôvod na prepustenie podľa § 83 ods. 1 písm. o) a q) a § 83 ods. 2 písm. a) až i) a k),
b)
do 30 dní odo dňa, keď zistil dôvod na prepustenie podľa § 83 ods. 1 písm. a) až g), k) a n), § 83 ods. 4 písm. b) a c), § 83 ods. 5 písm. b) až k) a § 83 ods. 6,
c)
najneskôr 30 dní pred splnením dôvodu uvedeného v § 83 ods. 4 písm. a),
d)
najneskôr 5 mesiacov pred splnením dôvodu uvedeného v § 83 ods. 1 písm. h), i), j) a m).
(2)
V lehotách podľa odseku 1 veliteľ profesionálneho vojaka aj preukázateľne oboznámi s návrhom na prepustenie a návrh odošle služobnému úradu.
(3)
Návrh na prepustenie vojenského duchovného spracuje veliteľ na základe súhlasu príslušnej cirkevnej autority30) v lehotách podľa odseku 1.
(4)
Ak služobný úrad začal konanie o prepustení podľa § 92 ods. 2 písm. a) až c) a e), veliteľ návrh podľa odseku 1 nespracuje.
(5)
Na požiadanie služobného úradu je veliteľ a garant vojenskej odbornosti povinný oznámiť skutočnosti, ktoré majú význam pre konanie o prepustení a vydanie personálneho rozkazu.
(6)
Žiadosť o skrátenie dohodnutej doby podľa § 30 ods. 3 a žiadosť o prepustenie podľa § 83 ods. 1 písm. l), § 83 ods. 2 písm. j) alebo § 83 ods. 5 písm. a) podáva profesionálny vojak služobnému úradu. Profesionálny vojak môže žiadosť podľa prvej vety vziať späť len s písomným súhlasom vedúceho služobného úradu.
zobraziť paragraf
§ 94
Rozhodovanie o prepustení

(1)
O prepustení profesionálneho vojaka rozhodne služobný úrad z dôvodu podľa
a)
§ 83 ods. 1 písm. o), p) a q), § 83 ods. 2 a § 83 ods. 4 písm. a) a d) najneskôr do 15 dní odo dňa začatia konania o prepustení,
b)
§ 83 ods. 1 písm. a), b), d), k) a l), § 83 ods. 4 písm. b) a c), § 83 ods. 6 a § 84 najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa začatia konania o prepustení,
c)
§ 83 ods. 1 písm. g) najneskôr do troch mesiacov odo dňa zaradenia do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov,
d)
§ 83 ods. 1 písm. h) až j) a m) počas štvrtého mesiaca pred splnením dôvodu na prepustenie zo služobného pomeru,
e)
§ 83 ods. 1 písm. c), e), f) a n) najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa začatia konania o prepustení, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď tento dôvod vznikol,
f)
§ 83 ods. 5 písm. a), b), d), e), f), i) až k) najneskôr do troch mesiacov odo dňa začatia konania o prepustení,
g)
§ 83 ods. 5 písm. c), g) a h) najneskôr do troch mesiacov odo dňa začatia konania o prepustení, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď tento dôvod vznikol.
(2)
V lehotách podľa odseku 1 sa musí personálny rozkaz o prepustení profesionálnemu vojakovi aj doručiť. Ak je personálny rozkaz o prepustení zrušený a vec je vrátená na ďalšie konanie, začnú plynúť nové lehoty podľa odseku 1 písm. a) až c) a e) až g); nová lehota podľa odseku 1 písm. d) je dva mesiace odo dňa, keď sa o zrušenom personálnom rozkaze a vrátení veci na ďalšie konanie služobný úrad dozvedel.
(3)
Ak bolo rozhodnuté o prepustení z dôvodu podľa § 83 ods. 1 písm. a), g) až j) a m), § 83 ods. 4 písm. b) alebo podľa § 83 ods. 5 písm. a), služobný pomer sa skončí uplynutím lehoty na prepustenie.
(4)
Ak sa služobný pomer končí z dôvodu podľa § 83 ods. 1 písm. a) a g), § 83 ods. 4 písm. b) alebo podľa § 83 ods. 5 písm. a), lehota na prepustenie je dva kalendárne mesiace. Lehota začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dni doručenia personálneho rozkazu profesionálnemu vojakovi a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak sa služobný úrad a profesionálny vojak nedohodnú na skoršom termíne.
(5)
Ak sa služobný pomer končí z dôvodu podľa § 83 ods. 1 písm. h) až j) a m), lehota na prepustenie je tri kalendárne mesiace. Lehota začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dni doručenia personálneho rozkazu profesionálnemu vojakovi a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Ak je profesionálnemu vojakovi doručený personálny rozkaz tak, že lehota na prepustenie má uplynúť skôr ako nastane dôvod na prepustenie podľa prvej vety, služobný pomer sa skončí uplynutím posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom nastane dôvod na prepustenie podľa prvej vety.
(6)
Ak bolo rozhodnuté o prepustení z dôvodu podľa , § 83 ods. 1 písm. b) až f), k), n) až q), § 83 ods. 2, § 83 ods. 4 písm. c), § 83 ods. 5 písm. b) až k), § 83 ods. 6 alebo podľa § 84, služobný pomer sa skončí dňom doručenia personálneho rozkazu. Deň doručenia sa vyznačí v personálnom rozkaze.
(7)
Ak sa služobný pomer končí z dôvodu podľa § 83 ods. 1 písm. l) a služobný úrad sa s profesionálnym vojakom nedohodne na skoršom termíne skončenia služobného pomeru, lehota na prepustenie je
a)
tri kalendárne mesiace, ak ide o profesionálneho vojaka v dočasnej štátnej službe,
b)
šesť kalendárnych mesiacov, ak ide o profesionálneho vojaka v stálej štátnej službe.
(8)
Lehota na prepustenie podľa odseku 7 začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dni doručenia personálneho rozkazu profesionálnemu vojakovi a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
(9)
Pri prepustení podľa § 83 ods. 4 písm. a) a d) sa služobný pomer profesionálneho vojaka skončí dohodnutým dňom.
(10)
Ak do dňa prepustenia podľa § 83 ods. 1 písm. a) bude profesionálny vojak s jeho predchádzajúcim súhlasom ustanovený do inej funkcie, personálny rozkaz o prepustení zruší ten, kto ho vydal.
(11)
Personálny rozkaz o prepustení podľa § 83 ods. 1 písm. a), g) až j), l) a m) alebo § 83 ods. 5 písm. a) zruší ten, kto ho vydal aj vtedy, ak do skončenia služobného pomeru začalo nové konanie o prepustení podľa § 92 ods. 4. Proti personálnemu rozkazu o zrušení personálneho rozkazu o prepustení podľa § 83 ods. 1 písm. a), g) až j), l) a m) alebo § 83 ods. 5 písm. a) sa nemožno odvolať.
(12)
V čase, keď bezprostredne hrozí, že bude alebo už bola vyhlásená krízová situácia a služobný úrad rozhodol o prepustení profesionálneho vojaka podľa § 83 ods. 1 písm. a), g až j), l) a m), § 83 ods. 4 písm. b) alebo § 83 ods. 5 písm. a) a personálny rozkaz o prepustení bol profesionálnemu vojakovi doručený, lehoty na prepustenie neplynú; to neplatí, ak je prepustenie profesionálneho vojaka v záujme služobného úradu.
(13)
Ak je profesionálny vojak po začatí konania o prepustení ustanovený do inej funkcie alebo zaradený do personálnej zálohy v inom služobnom úrade, v konaní o prepustení rozhodne služobný úrad, do ktorého pôsobnosti je profesionálny vojak po začatí konania ustanovený do funkcie alebo zaradený do personálnej zálohy.
zobraziť paragraf
§ 95
Prerušenie konania o prepustení

(1)
Služobný úrad preruší konanie o prepustení profesionálneho vojaka
a)
z dôvodov podľa § 83 ods. 1 písm. a), c), d), f) až n), § 83 ods. 4 písm. b) a d) a § 83 ods. 5 písm. b) až k) v čase, keď bezprostredne hrozí, že bude alebo už bola vyhlásená krízová situácia; to neplatí, ak je prepustenie profesionálneho vojaka v záujme služobného úradu,
b)
z dôvodov podľa § 83 ods. 1 písm. l) a ods. 5 písm. a), ak je profesionálny vojak vyslaný na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 77 ods. 1 alebo ak plní úlohy v mieste podľa § 78,
c)
v prípade, ak bol veliteľ alebo garant vojenskej odbornosti vyzvaný, aby v určenej lehote oznámil skutočnosti, ktoré majú význam pre konanie o prepustení, alebo ak bol profesionálny vojak vyzvaný, aby v určenej lehote odstránil nedostatky žiadosti o prepustenie alebo odvolania proti personálnemu rozkazu o prepustení; to neplatí, ak služobný úrad zabezpečí, že veliteľ alebo garant vojenskej odbornosti oznámi skutočnosti, ktoré majú význam pre konanie o prepustení, alebo profesionálny vojak odstráni nedostatky žiadosti o prepustenie alebo odvolania proti personálnemu rozkazu o prepustení v lehote piatich služobných dní,
d)
ak profesionálny vojak požiada o vymenovanie do stálej štátnej služby podľa § 29 ods. 3.
(2)
Služobný úrad môže prerušiť konanie o prepustení profesionálneho vojaka najdlhšie na dobu
a)
12 mesiacov, ak má byť profesionálny vojak prepustený z dôvodov podľa § 83 ods. 1 písm. l) a ods. 5 písm. a) a profesionálny vojak je ustanovený do funkcie podľa § 65,
b)
10 dní, ak o to z dôležitých dôvodov profesionálny vojak požiada.
(3)
Prerušenie konania podľa odsekov 1 a 2 služobný úrad písomne oznámi profesionálnemu vojakovi.
(4)
Služobný úrad v konaní o prepustení profesionálneho vojaka pokračuje, ak
a)
pominuli prekážky, pre ktoré sa konanie o prepustení prerušilo, a to z vlastného podnetu alebo na podnet profesionálneho vojaka,
b)
uplynula lehota podľa odseku 1 písm. c) alebo odseku 2.
(5)
Ak je konanie o prepustení prerušené, lehoty podľa tohto zákona neplynú.
zobraziť paragraf
§ 96

(1)
Proti personálnemu rozkazu o prepustení sa môže profesionálny vojak písomne odvolať v lehote do 15 dní odo dňa doručenia personálneho rozkazu o prepustení.
(2)
Odvolanie sa podáva služobnému úradu, ktorý personálny rozkaz o prepustení vydal.
(3)
Ak personálny rozkaz o prepustení vydal generálny tajomník služobného úradu ministerstva,7) náčelník generálneho štábu, náčelník vojenskej kancelárie prezidenta, riaditeľ Vojenského spravodajstva, riaditeľ Vojenskej polície alebo rektor vojenskej vysokej školy, odvolacím orgánom proti tomuto personálnemu rozkazu je minister. V ostatných prípadoch odvolania proti personálnemu rozkazu o prepustení je odvolacím orgánom náčelník generálneho štábu.
(4)
Ak personálny rozkaz o prepustení vydal minister, o odvolaní rozhoduje minister na základe návrhu ním ustanovenej osobitnej komisie. Proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať.
(5)
Ustanovenia § 94 ods. 11 až 13, § 95 a 98 sa primerane vzťahujú aj na odvolacie konanie pri prepustení.
zobraziť paragraf
§ 98
Zastavenie konania o prepustení

(1)
Služobný úrad konanie o prepustení profesionálneho vojaka zastaví, ak
a)
odpadne dôvod konania začatého na návrh veliteľa alebo na podnet služobného úradu,
b)
profesionálny vojak vezme svoju žiadosť o prepustenie späť a služobný úrad so späťvzatím žiadosti o prepustenie súhlasí,
c)
služobný pomer zanikne podľa § 85 písm. a),
d)
profesionálny vojak na výzvu služobného úradu v určenej lehote neodstráni nedostatky svojej žiadosti o prepustenie a je o možnosti zastavenia konania poučený,
e)
v tej istej veci sa právoplatne rozhodlo a skutkový stav sa podstatne nezmenil,
f)
profesionálny vojak zomrel alebo je vyhlásený za mŕtveho.
(2)
Konanie o prepustení podľa § 83 ods. 1 písm. a), g) až j), l) a m) alebo § 83 ods. 5 písm. a) služobný úrad zastaví aj vtedy, ak začne nové konanie o prepustení podľa § 92 ods. 4.
(3)
Proti personálnemu rozkazu o zastavení konania o prepustení podľa odseku 1 písm. a) až c) a odseku 2 sa nemožno odvolať.
(4)
Zastavenie konania o prepustení podľa odseku 1 písm. f) služobný úrad len vyznačí v spise.
zobraziť paragraf
§ 100

(1)
Prieskumné konanie je zamerané na posúdenie zdravotného stavu profesionálneho vojaka, pri ktorom sa určuje zdravotná spôsobilosť na ďalší výkon štátnej služby. Zdravotná spôsobilosť sa zisťuje na základe lekárskej prehliadky, ktorú možno doplniť odborným vyšetrením.
(2)
Prieskumné konanie sa vykoná na návrh veliteľa, ošetrujúceho lekára alebo iného lekára určeného služobným úradom, ak
a)
dočasná neschopnosť pre chorobu alebo úraz u profesionálneho vojaka v priebehu kalendárneho roka presiahne v úhrne šesť mesiacov,
b)
dočasná neschopnosť pre chorobu alebo úraz profesionálneho vojaka trvá nepretržite šesť mesiacov alebo
c)
sa na profesionálneho vojaka vzťahoval pri prijatí do štátnej služby § 16 ods. 10 a uplynú najviac tri roky od jeho prijatia do štátnej služby alebo od vykonania prieskumného konania, alebo sa mu podstatne zhorší jeho zdravotný stav.
(3)
Prieskumné konanie možno vykonať aj v iných odôvodnených prípadoch na návrh veliteľa, ošetrujúceho lekára, iného lekára určeného služobným úradom alebo na žiadosť profesionálneho vojaka.
zobraziť paragraf
§ 103
Rozvrhnutie služobného času

(1)
Služobný čas sa rozvrhuje spravidla na päť služobných dní v týždni a na obdobie jedného mesiaca. O rozvrhnutí služobného času rozhoduje veliteľ, ktorý určí aj začiatok a koniec služobného času v jednotlivých služobných dňoch.
(2)
Ak to povaha štátnej služby vyžaduje, veliteľ môže služobný čas rozvrhnúť aj nerovnomerne na jednotlivé týždne. Priemerný týždenný služobný čas nesmie pritom presiahnuť v období najviac šesť po sebe nasledujúcich mesiacov týždenný služobný čas podľa § 102 ods. 2.
(3)
S rozvrhnutím a so zmenou rozvrhnutia služobného času v týždni musí byť profesionálny vojak oboznámený najneskôr tri dni pred výkonom štátnej služby. Ak to povaha štátnej služby vyžaduje, môže veliteľ výnimočne rozvrhnúť služobný čas aj v čase kratšom ako tri dni pred jej výkonom, o čom musí byť profesionálny vojak oboznámený.
(4)
Ak to povaha štátnej služby umožňuje, môže v služobnom úrade podľa § 6 ods. 1 písm. d) veliteľ so súhlasom profesionálneho vojaka vyčleneného na plnenie úloh Vojenského spravodajstva zaviesť pružný služobný čas. Pružný služobný čas je spôsob rovnomerného alebo nerovnomerného rozvrhnutia služobného času.
(5)
Dĺžka služobného času v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 13 hodín.
(6)
Veliteľ je povinný rozvrhnúť služobný čas tak, aby profesionálny vojak mal medzi koncom služobného času a začiatkom nasledujúceho služobného času minimálny odpočinok v trvaní 8 po sebe nasledujúcich hodín v priebehu 24 hodín.
(7)
Ustanovenie odseku 5 sa nevzťahuje na profesionálnych vojakov pri plnení špecifických činností. Špecifické činnosti a dĺžku služobného času pri plnení špecifických činností ustanoví služobný predpis.
zobraziť paragraf
§ 105
Služobná pohotovosť

(1)
Veliteľ môže profesionálnemu vojakovi spravidla písomne nariadiť služobnú pohotovosť, počas ktorej je profesionálny vojak pripravený plniť služobné povinnosti. Služobná pohotovosť sa nariaďuje nad rámec rozvrhnutého služobného času a profesionálny vojak sa počas nej zdržiava po určený čas
a)
v mieste výkonu štátnej služby, ktorým je spravidla pracovisko, alebo
b)
na inom dohodnutom mieste.
(2)
Služobnú pohotovosť podľa odseku 1 písm. a) možno nariadiť najviac na 15 hodín v týždni alebo na 50 hodín v mesiaci a najviac na 250 hodín v kalendárnom roku.
(3)
Služobnú pohotovosť podľa odseku 1 písm. b) možno nariadiť najviac na 7 po sebe nasledujúcich dní, pričom služobná pohotovosť môže byť v mesiaci najviac 14 dní.
(4)
Služobná pohotovosť presahujúca rozsah uvedený v odsekoch 2 a 3 je prípustná len na základe písomnej dohody s profesionálnym vojakom.
(5)
Pri nariadení služobnej pohotovosti podľa odseku 1 písm. a) musí byť vymedzený priestor na odpočinok.
zobraziť paragraf
§ 106

(1)
Ustanovenia § 103 až 105 sa na profesionálneho vojaka nevzťahujú počas
a)
plnenia úloh pohotovosti a bojovej pohotovosti vrátane prípravy a nácviku pohotovosti a bojovej pohotovosti,
b)
vojenského cvičenia,
c)
vykonávania záchranných prác pri mimoriadnej udalosti,68) alebo keď bezprostredne hrozí, že vznikne alebo už vznikla krízová situácia alebo počas poskytovania odbornej, zdravotnej, technickej a ďalšej potrebnej pomoci v tiesni,69)
d)
plnenia úloh pri ochrane štátnej hranice a stráženého objektu, pri ochrane verejného poriadku alebo v boji proti terorizmu a organizovanému zločinu podľa rozhodnutia vlády,70)
e)
odstraňovania následkov mimoriadnej udalosti vzniknutej v pôsobnosti ministerstva, ktoré nariadil minister, alebo v ozbrojených silách, ktoré nariadil náčelník generálneho štábu,
f)
plnenia úloh prípravnej štátnej služby,
g)
výcviku pred vyslaním a počas vyslania na špecializačné štúdium, do certifikačnej prípravy alebo do kurzu mimo územia Slovenskej republiky podľa § 37 ods. 1 až 5, na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 77 ods. 1 písm. a) a c) a ods. 2 a počas plnenia úloh v mieste podľa § 78, ktoré je ohrozené alebo postihnuté ozbrojeným konfliktom,
h)
prípravy na vyslanie na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 77 ods. 1 písm. b),
i)
získavania kvalifikačných predpokladov a požiadaviek na výkon štátnej služby,
j)
služobnej cesty podľa § 113 ods. 4.
(2)
Vojenským cvičením podľa odseku 1 písm. b) sa rozumie
a)
intenzívny vojenský výcvik, v ktorom nepretržitý sled výcvikových a zabezpečovacích činností trvá najviac 48 hodín,
b)
nepretržitý vojenský výcvik, v ktorom nepretržitý sled výcvikových a zabezpečovacích činností trvá viac ako 48 hodín.
(3)
Za mimoriadnu udalosť podľa odseku 1 písm. e) sa považujú najmä
a)
trestné činy proti republike,
b)
trestné činy násilia voči nadriadenému,
c)
násilné útoky proti vojenským objektom a zariadeniam a napadnutie vojenských stráží,
d)
prípady porušovania povinností pri obrane vzdušného priestoru Slovenskej republiky,
e)
havárie vojenskej leteckej, automobilovej a raketovej techniky, pri ktorých dôjde k zničeniu techniky alebo v dôsledku vážneho poškodenia k ich vyradeniu z prevádzky,
f)
prípady nedovoleného ozbrojovania a obchodovania s vojenskými zbraňami, straty a krádeže vojenských zbraní, munície, výbušnín, rádioaktívnych látok a látok špeciálnej chémie, jedov a bojovej techniky,
g)
porušovanie práv a chránených záujmov profesionálnych vojakov,
h)
trestné činy, ktoré boli spáchané profesionálnymi vojakmi v služobnom čase alebo vo vojenských útvaroch a zariadeniach, pri ktorých došlo k usmrteniu osôb alebo ťažkej ujme na zdraví, alebo k škode veľkého rozsahu na vojenskej technike a inom majetku v pôsobnosti ministerstva,
i)
zbehnutie profesionálneho vojaka od vojenského útvaru alebo zariadenia s vojenskou zbraňou, vojenským zbraňovým systémom, strelivom a výbušninami,
j)
samovraždy a samovražedné pokusy profesionálnych vojakov v služobnom čase alebo vo vojenských útvaroch a zariadeniach,
k)
nehody a poškodenia vojenskej výzbroje a ostatnej vojenskej techniky, ktoré boli zavinené vojenskou obsluhou alebo vojenským vodičom, alebo keď sú tieto osoby spolupáchateľmi, pri ktorých došlo k usmrteniu osôb alebo k ťažkej ujme na zdraví, alebo k škode veľkého rozsahu na vojenskej technike a inom majetku v pôsobnosti ministerstva,
l)
požiare, ropné havárie a škody preukázateľne zavinené porušením služobných povinností profesionálnymi vojakmi alebo civilným personálom ozbrojených síl, ak vznikne značná škoda na majetku štátu v pôsobnosti ministerstva,
m)
prípady usmrtenia, ťažkej ujmy na zdraví jednej osoby alebo viacerých osôb, ku ktorým došlo počas plnenia služobných povinností profesionálnymi vojakmi,
n)
úmrtie alebo ťažká ujma na zdraví profesionálneho vojaka počas vyslania mimo územia Slovenskej republiky.
(4)
Profesionálny vojak pri plnení úloh podľa odseku 1 má nárok na odpočinok v trvaní najmenej 6 po sebe nasledujúcich hodín v priebehu 24 hodín.
(5)
Odpočinok podľa odseku 4 možno u profesionálneho vojaka plniaceho úlohy podľa odseku 1 písm. a) až h) v priebehu 24 hodín rozdeliť na dve časti.
(6)
Ak charakter plnených úloh neumožňuje poskytnúť profesionálnemu vojakovi odpočinok, za čas plnenia úloh sa poskytne rovnocenný nepretržitý náhradný odpočinok v najbližšom možnom termíne.
(7)
Začiatok a koniec plnenia úloh podľa odseku 1 profesionálnemu vojakovi určí veliteľ.
(8)
Podrobnosti o vyhlásení mimoriadnej udalosti podľa odseku 3 ustanoví služobný predpis.
zobraziť paragraf
§ 109
Nástup a čerpanie dovolenky

(1)
V záujme organizovaného čerpania dovoleniek profesionálnych vojakov veliteľ spracúva plán čerpania dovolenky na rok s prihliadnutím na potreby služobného úradu a oprávnené záujmy profesionálneho vojaka. Čerpanie dovolenky profesionálnemu vojakovi určuje veliteľ spravidla po častiach, pričom jedna časť musí trvať najmenej dva týždne.
(2)
Dovolenku možno profesionálnemu vojakovi určiť aj pred splnením podmienky ustanovenej v § 108 ods. 1. Ak profesionálny vojak do konca kalendárneho roka alebo do skončenia štátnej služby túto podmienku nesplní, je povinný vrátiť plat, ktorý mu bol vyplatený za časť dovolenky, na ktorú mu nevznikol nárok.
(3)
Nástup na dovolenku sa určí tak, aby ju profesionálny vojak mohol vyčerpať spravidla do konca kalendárneho roka; ak ju nemohol vyčerpať, veliteľ určí nástup dovolenky tak, aby ju profesionálny vojak vyčerpal najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho roka.
(4)
Deň nástupu na dovolenku sa profesionálnemu vojakovi oznámi najmenej sedem dní vopred; túto lehotu možno so súhlasom profesionálneho vojaka skrátiť.
(5)
Veliteľ nemôže určiť profesionálnemu vojakovi čerpanie dovolenky v čase, keď je profesionálny vojak uznaný za dočasne neschopného pre chorobu alebo úraz, v čase materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, alebo keď profesionálny vojak čerpá služobné voľno alebo náhradné voľno.
(6)
Ak profesionálny vojak nemôže vyčerpať dovolenku v lehote podľa odseku 3 z dôvodu dočasnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz alebo z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky, veliteľ mu určí čerpanie dovolenky tak, že ju vyčerpá do šiestich mesiacov po skončení dočasnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz alebo po skončení rodičovskej dovolenky.
(7)
Ak profesionálny vojak nemôže vyčerpať dovolenku v lehote podľa odseku 3 z dôvodu vyslania na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 77 alebo plnenia úloh v mieste podľa § 78, veliteľ mu určí čerpanie dovolenky tak, aby ju vyčerpal do šiestich mesiacov po skončení vyslania podľa § 77 alebo plnenia úloh v mieste podľa § 78.
(8)
Ak to vyžaduje dôležitý záujem štátnej služby, môže veliteľ zmeniť profesionálnemu vojakovi pôvodne určený nástup na dovolenku alebo ho odvolať z dovolenky; profesionálny vojak má nárok na náhradu účelne vynaložených nákladov, ktoré mu tým bez jeho zavinenia vznikli.
zobraziť paragraf
§ 111
Krátenie dovolenky

(1)
Profesionálnemu vojakovi sa kráti dovolenka za prvých 120 dní jeho neprítomnosti v štátnej službe o jednu dvanástinu a za každých ďalších 30 dní o jednu dvanástinu z dôvodu
a)
dočasnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz,
b)
čerpania služobného voľna bez nároku na služobný plat,
c)
čerpania rodičovskej dovolenky, počas ktorej má nárok na rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu.71)
(2)
Profesionálnemu vojakovi sa kráti dovolenka za každých 30 dní jeho neprítomnosti v štátnej službe o jednu dvanástinu z dôvodu
a)
dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby, ak sa dočasné pozbavenie nezrušilo,
b)
výkonu väzby alebo
c)
zaradenia do neplatenej zálohy podľa § 74 ods. 1 písm. b) a c) a ods. 2.
(3)
Profesionálnemu vojakovi dovolenka nepatrí, ak bol celý kalendárny rok neprítomný v štátnej službe.
(4)
Neprítomnosť profesionálneho vojaka vo výkone štátnej služby v príslušnom kalendárnom roku podľa odseku 1 alebo odseku 2 sa sčítava.
(5)
Dovolenka sa profesionálnemu vojakovi kráti o jeden týždeň, ak mu bola poskytnutá preventívna rehabilitácia podľa § 126 ods. 2 písm. a) a profesionálny vojak ju vykonal. Ak profesionálny vojak zo závažných osobných, rodinných alebo zdravotných dôvodov alebo z dôvodu podľa § 127 ods. 3 písm. c) alebo písm. d) nevykonal preventívnu rehabilitáciu v plnom rozsahu, dovolenka sa mu kráti až po vykonaní 14 dní preventívnej rehabilitácie v pomere jeden deň dovolenky za jeden deň preventívnej rehabilitácie, ktorá presiahla 14 dní.
(6)
Za jeden deň neospravedlnenej neprítomnosti profesionálneho vojaka v štátnej službe sa dovolenka kráti o dva dni; neospravedlnené neprítomnosti kratšie ako jeden služobný deň sa sčítavajú.
(7)
Za neospravedlnenú neprítomnosť profesionálneho vojaka v štátnej službe sa považuje
a)
neprítomnosť profesionálneho vojaka v štátnej službe, ktorú nemožno ospravedlniť z dôvodov uvedených v tomto zákone alebo v osobitnom predpise,72) pričom do neprítomnosti profesionálneho vojaka v štátnej službe sa započítavajú aj dni pracovného pokoja, ktoré nie sú obvyklými dňami štátnej služby profesionálneho vojaka, spadajúce do doby neospravedlnenej neprítomnosti,
b)
čas od zistenia výkonu štátnej služby pod vplyvom omamných látok, psychotropných látok alebo alkoholu do skončenia obvyklého služobného času.
(8)
Ak nastane dôvod na krátenie dovolenky uvedený v odsekoch 1, 2, 5 alebo v odseku 6 po vyčerpaní dovolenky, na ktorú profesionálnemu vojakovi vznikol nárok, je povinný vrátiť plat, ktorý mu bol vyplatený za časť dovolenky, na ktorú mu nevznikol nárok.
(9)
Dovolenka sa podľa odseku 1 písm. a) nekráti, ak je profesionálny vojak uznaný za dočasne neschopného pre chorobu alebo úraz v priamej súvislosti s výkonom štátnej služby alebo choroby z povolania.
(10)
Dovolenka, na ktorú profesionálnemu vojakovi vznikol nárok v príslušnom kalendárnom roku, sa kráti len z dôvodov, ktoré vznikli v tom roku.
zobraziť paragraf
§ 112
Dodatková dovolenka

(1)
Profesionálny vojak má nárok na dodatkovú dovolenku v dĺžke šiestich služobných dní, ak po celý kalendárny rok vykonával
a)
rizikové práce,73)
b)
činnosti v mimoriadne náročnom prostredí, v ktorom by mohlo dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia alebo
c)
mimoriadne náročnú činnosť, pri ktorej by mohlo dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia.
(2)
Ak profesionálny vojak vykonával činnosti podľa odseku 1 len časť kalendárneho roka, patrí mu za každých 21 dní, v ktorých tieto činnosti vykonával, jedna dvanástina dodatkovej dovolenky.
(3)
Veliteľ určí nástup dodatkovej dovolenky tak, že ju profesionálny vojak vyčerpá prednostne pred čerpaním dovolenky.
(4)
Pri skončení služobného pomeru profesionálny vojak čerpá dodatkovú dovolenku tak, že ju vyčerpá do skončenia služobného pomeru; za nevyčerpanú dodatkovú dovolenku nepatrí náhrada platu.
(5)
Činnosti v mimoriadne náročnom prostredí, v ktorom by mohlo dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia, a mimoriadne náročné činnosti, pri ktorých by mohlo dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia na účely nároku na dodatkovú dovolenku, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky.
(6)
Na prerušenie dodatkovej dovolenky sa použije § 110.
zobraziť paragraf
§ 113

(1)
Služobná cesta na účely tohto zákona je čas od nástupu profesionálneho vojaka na cestu na výkon štátnej služby do iného miesta výkonu štátnej služby vrátane výkonu štátnej služby v tomto mieste do skončenia tejto cesty.
(2)
Zahraničná služobná cesta na účely tohto zákona je čas služobnej cesty podľa odseku 1 mimo územia Slovenskej republiky, vrátane výkonu štátnej služby mimo územia Slovenskej republiky, do skončenia tejto cesty.
(3)
Za výkon štátnej služby v inom mieste výkonu štátnej služby sa považuje plnenie služobných povinností vyplývajúcich profesionálnemu vojakovi z
a)
funkcie, do ktorej je ustanovený alebo vymenovaný,
b)
jeho zaradenia do pracovného tímu alebo
c)
písomného rozkazu, alebo nariadenia veliteľa.
(4)
Za služobnú cestu sa považuje aj vyslanie profesionálneho vojaka
a)
do zdravotníckeho zariadenia z dôvodu
1.
poskytnutia špecifickej zdravotnej starostlivosti podľa § 123 ods. 1 písm. a) až d),
2.
prieskumného konania,
3.
zistenia alebo potvrdenia zdravotnej spôsobilosti na výkon štátnej služby alebo funkcie,
4.
zistenia zdravotnej spôsobilosti pred vyslaním na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky a po jeho skončení,
b)
na rokovanie prieskumnej komisie, ak bol profesionálny vojak, s ktorým bolo začaté prieskumné konanie, na toto rokovanie predvolaný,
c)
na preventívnu rehabilitáciu podľa § 126 ods. 2 písm. a) alebo písm. b),
d)
do iného miesta výkonu štátnej služby v súvislosti s ustanovením do funkcie.
(5)
Služobnou cestou na účely tohto zákona nie je plnenie úloh pohotovosti a bojovej pohotovosti vrátane prípravy a nácviku pohotovosti a bojovej pohotovosti, vojenské cvičenie, plnenie úloh ozbrojených síl podľa osobitných predpisov74) a vyslanie profesionálneho vojaka na vysokoškolské štúdium podľa § 24.
zobraziť paragraf
§ 114

(1)
Profesionálneho vojaka vysiela na služobnú cestu veliteľ.
(2)
Veliteľ určí miesto a čas nástupu profesionálneho vojaka na služobnú cestu, miesto výkonu štátnej služby, spôsob prepravy, miesto a čas skončenia služobnej cesty. Veliteľ určí aj ďalšie podmienky služobnej cesty, pričom prihliada na oprávnené záujmy profesionálneho vojaka.
(3)
Veliteľ môže povoliť profesionálnemu vojakovi prerušenie služobnej cesty, ktorá trvá viac ako sedem po sebe nasledujúcich dní, alebo zahraničnej služobnej cesty, ak profesionálny vojak počas nich neplní služobné povinnosti podľa § 113 ods. 3 v sobotu alebo v dňoch pracovného pokoja; prerušenie služobnej cesty alebo zahraničnej služobnej cesty sa môže uskutočniť aj v období pred začatím výkonu služobných povinností na služobnej ceste alebo zahraničnej služobnej ceste alebo v období po skončení výkonu služobných povinností na služobnej ceste alebo zahraničnej služobnej ceste.
(4)
Profesionálny vojak je povinný nastúpiť na služobnú cestu aj v sobotu alebo v deň pracovného pokoja,47) ak je to potrebné na výkon štátnej služby; osobitné podmienky výkonu štátnej služby podľa § 128 tým nie sú dotknuté.
zobraziť paragraf
§ 119
Študijné voľno

(1)
Profesionálny vojak má počas vyslania na nadstavbové štúdium alebo na pomaturitné štúdium v externej forme štúdia na náklady služobného úradu nárok na študijné voľno
a)
na účasť na výchove a vzdelávaní podľa príslušného školského vzdelávacieho programu,
b)
na prípravu a vykonanie maturitnej skúšky, ak ide o nadstavbové štúdium, v rozsahu desiatich služobných dní súhrnne alebo na prípravu a vykonanie odbornej zložky maturitnej skúšky alebo na prípravu a vykonanie odbornej zložky maturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky, ak ide o pomaturitné štúdium, v rozsahu desiatich služobných dní súhrnne a
c)
na prepravu do školy a späť na nevyhnutne potrebný čas, ak je táto škola v inom mieste, ako je miesto výkonu štátnej služby profesionálneho vojaka.
(2)
Profesionálny vojak má počas vyslania na vysokoškolské štúdium v externej forme štúdia na náklady služobného úradu nárok na študijné voľno
a)
na účasť na štúdiu podľa príslušného študijného programu,
b)
na prípravu a vykonanie každej skúšky v rozsahu 2 služobných dní,
c)
na prípravu a vykonanie štátnych skúšok v rozsahu 30 služobných dní súhrnne,
d)
na vypracovanie záverečnej práce v rozsahu 10 služobných dní a
e)
na prepravu do školy a späť na nevyhnutne potrebný čas, ak je táto škola v inom mieste, ako je miesto výkonu štátnej služby profesionálneho vojaka.
(3)
Študijné voľno možno čerpať po celý školský rok alebo akademický rok; nevyčerpané študijné voľno nemožno čerpať v inom školskom roku alebo v inom akademickom roku.
(4)
Čerpanie študijného voľna sa prerušuje uznaním dočasnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz alebo nariadením karanténneho opatrenia podľa osobitného predpisu.79)
(5)
Na účasť na prijímacích skúškach na nadstavbové štúdium, pomaturitné štúdium alebo vysokoškolské štúdium možno profesionálnemu vojakovi na jeho žiadosť poskytnúť študijné voľno v nevyhnutne potrebnom rozsahu, ak je to v záujme služobného úradu.
(6)
Ak si to povaha študijného odboru alebo charakter vykonávanej skúšky podľa odseku 1 písm. b) vyžaduje, veliteľ môže profesionálnemu vojakovi udeliť ďalšie služobné voľno v súlade s organizáciou skúšky podľa odseku 1 písm. b) v príslušnej strednej škole.81a)
zobraziť paragraf
§ 120

(1)
Veliteľ
a)
vytvára podmienky pre ďalšie vzdelávanie profesionálnych vojakov,
b)
vytvára podmienky na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti,
c)
zabezpečuje vybavenie pracovísk pre riadny výkon štátnej služby,
d)
vytvára podmienky na udržiavanie fyzickej zdatnosti profesionálneho vojaka,
e)
vytvára podmienky na uspokojovanie kultúrnych, rekreačných a telovýchovných potrieb a záujmov profesionálnych vojakov,
f)
vytvára podmienky na duchovný život a vykonávanie náboženských aktivít v spolupráci s vojenskými duchovnými,
g)
zabezpečuje spoluprácu s rodinami profesionálnych vojakov vyslaných na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky,
h)
zabezpečuje profesionálnym vojakom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo v mieste, kde profesionálny vojak vykonáva štátnu službu, alebo v jeho blízkosti; túto povinnosť nemá voči profesionálnym vojakom vyslaným na služobnú cestu alebo vykonávajúcim štátnu službu mimo územia Slovenskej republiky, v prípadoch, ak to vylučujú podmienky výkonu štátnej služby a voči profesionálnym vojakom, ktorým poskytuje účelovo viazaný finančný príspevok na stravovanie (ďalej len „finančný príspevok na stravovanie“),
i)
zabezpečuje vybavenie pracoviska prostriedkami na poskytovanie prvej pomoci vrátane zabezpečenia prostriedkov umožňujúcich privolať rýchlu lekársku pomoc,
j)
vytvára podmienky na zvyšovanie starostlivosti o profesionálnych vojakov a ich rodiny.
(2)
Stravovanie profesionálnych vojakov sa zabezpečuje najmä podávaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja profesionálnemu vojakovi v priebehu jeho služobného dňa vo vlastnom stravovacom zariadení, v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, ak ich sprostredkuje u právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby. Na účely stravovania sa za služobný deň považuje plnenie služobných povinností trvajúce dlhšie ako 4 hodiny. Ak plnenie služobných povinností trvá dlhšie ako 11 hodín, veliteľ môže zabezpečiť poskytnutie ďalšieho teplého hlavného jedla.
(3)
Príspevok na stravovanie podľa odseku 1 písm. h) a odseku 2 sa poskytuje vo výške 65 % ceny teplého hlavného jedla. Príspevok na stravovanie nesmie presiahnuť 65 % sumy stravného poskytovaného pri služobnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu,82) rovnako tak sa príspevok poskytuje podľa osobitného predpisu,83) ak tento zákon v § 204 neustanovuje inak.
(4)
Veliteľ poskytne profesionálnemu vojakovi finančný príspevok na stravovanie v sume uvedenej v odseku 3 iba vtedy, ak
a)
povinnosť zabezpečiť profesionálnemu vojakovi stravovanie vylučujú podmienky výkonu štátnej služby,
b)
veliteľ nemôže zabezpečiť stravovanie podľa odseku 2, alebo
c)
nejde o poskytnutie proviantných náležitostí podľa § 204 a profesionálny vojak na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania profesionálnych vojakov zabezpečených veliteľom.
(5)
Ak nie je možné zabezpečiť stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, a ak nejde o prípady podľa odseku 4, veliteľ umožní profesionálnemu vojakovi výber medzi zabezpečením stravovania prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby formou stravovacej poukážky, alebo finančným príspevkom na stravovanie v sume uvedenej v odseku 3. Profesionálny vojak je viazaný svojím výberom počas 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa výber viaže. Podrobnosti výberu ustanoví služobný predpis.
(6)
Na profesionálneho vojaka sa pri plnení úloh ozbrojených síl84) a plnení úloh podľa osobitných predpisov85) vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu upravujúceho bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,86) len ak to technické možnosti zbraní, zbraňových systémov, výzbroje a vojenskej techniky umožňujú; ak to technické možnosti neumožňujú, veliteľ zabezpečí najvyššiu možnú úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia.
(7)
Mimovládna nezisková organizácia, ktorej údaje sa zapisujú do registra mimovládnych neziskových organizácií86a) môže uzatvoriť s ministerstvom písomnú zmluvu o spolupráci pri vytváraní podmienok na zvyšovanie starostlivosti o profesionálnych vojakov a ich rodiny.
(8)
Na zabezpečenie oprávnených záujmov a potrieb profesionálnych vojakov, na zlepšenie podmienok výkonu štátnej služby, zdravotných, sociálnych a kultúrnych podmienok vrátane podmienok na využívanie voľného času môže uzatvoriť veliteľ a štatutárny orgán mimovládnej neziskovej organizácie, ktorá má s ministerstvom zmluvu podľa odseku 7, dohodu. Mimovládna nezisková organizácia s profesijným vzťahom k ozbrojeným silám, ktorá má s ministerstvom zmluvu podľa odseku 7, môže vedúcim služobných úradov podľa § 7 ods. 2 písm. a) až c), e) a f) predkladať návrhy súvisiace s odmeňovaním a ďalšími peňažnými náležitosťami, sociálnym a zdravotným zabezpečením profesionálnych vojakov.
zobraziť paragraf
§ 123

(1)
Špecifickou zdravotnou starostlivosťou sa na účely tohto zákona rozumie poskytovanie
a)
periodickej preventívnej lekárskej prehliadky, ktorá sa poskytuje raz za rok, a to mimo preventívnej prehliadky vykonávanej podľa osobitného predpisu,88)
b)
osobitnej preventívnej lekárskej prehliadky vo vzťahu k výkonu štátnej služby,89)
c)
očkovania a ďalších profylaktických opatrení nad rozsah povinného očkovania,
d)
zdravotných výkonov po skončení vyslania profesionálneho vojaka na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky do epidemiologicky rizikovej oblasti alebo na zahraničnú služobnú cestu do epidemiologicky rizikovej oblasti, ak vyslanie trvalo najmenej tridsať dní,
e)
zdravotných výkonov pri činnostiach uvedených v § 106 ods. 1 písm. a) až h),
f)
neodkladnej prepravy89a) pri činnostiach uvedených v § 106 ods. 1 písm. a) až h) v koordinácii s operačným strediskom tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby,
g)
prepravy.89b)
(2)
Špecifická zdravotná starostlivosť podľa odseku 1 písm. a) až d) sa poskytuje v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti ministerstva alebo v zdravotníckych zariadeniach určených ministerstvom.
(3)
Špecifickú zdravotnú starostlivosť podľa odseku 1 písm. e) až g) poskytuje zdravotnícky pracovník ustanovený do funkcie vo vojenskej odbornosti vojenské zdravotníctvo a profesionálnym vojakom vyčleneným na plnenie úloh Vojenského spravodajstva zdravotnícky pracovník určený ministrom.
(4)
Náklady na špecifickú zdravotnú starostlivosť hradí ministerstvo.
(5)
Podrobnosti o poskytovaní špecifickej zdravotnej starostlivosti ustanoví služobný predpis.
zobraziť paragraf
§ 132

(1)
Služobná disciplína je povinnosť dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, právne záväzné akty Európskej únie, zákony, ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a vojenskú prísahu. Služobná disciplína je aj povinnosť dodržiavať vojenské rozkazy, nariadenia, príkazy a pokyny veliteľov, Etický kódex profesionálneho vojaka, vojenské predpisy, služobné predpisy a ostatné interné predpisy, s ktorými bol profesionálny vojak riadne oboznámený.
(2)
Vojenský rozkaz, nariadenie, príkaz a pokyn nesmú byť vydané v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, právne záväznými aktmi Európskej únie, zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, vojenskou prísahou, Etickým kódexom profesionálneho vojaka, vojenskými predpismi, služobnými predpismi a ostatnými internými predpismi.
(3)
Ak sa profesionálny vojak domnieva, že vojenský rozkaz, nariadenie, príkaz alebo pokyn veliteľa je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, právne záväznými aktmi Európskej únie, zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, vojenskou prísahou, Etickým kódexom profesionálneho vojaka, vojenskými predpismi, služobnými predpismi a ostatnými internými predpismi, je povinný na to veliteľa upozorniť.
(4)
Ak veliteľ trvá na splnení vojenského rozkazu, nariadenia, príkazu alebo pokynu, musí ho profesionálnemu vojakovi písomne potvrdiť a profesionálny vojak je povinný ho splniť. Písomné potvrdenie sa nevyžaduje, ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania.
(5)
Profesionálny vojak je povinný odoprieť splnenie vojenského rozkazu, nariadenia, príkazu alebo pokynu veliteľa, ak by jeho splnením spáchal trestný čin alebo priestupok; túto skutočnosť oznámi bezodkladne najbližšiemu nadriadenému toho veliteľa, ktorý vojenský rozkaz, nariadenie, príkaz alebo pokyn vydal.
(6)
O posúdenie závažnosti konania profesionálneho vojaka, ktorým poruší Etický kódex profesionálneho vojaka, môže služobný úrad požiadať ním zriadenú etickú komisiu. Stanovisko etickej komisie má pre služobný úrad odporúčajúci charakter.
(7)
Etický kódex profesionálneho vojaka a podrobnosti o zložení a pôsobnosti etickej komisie ustanoví služobný predpis.
zobraziť paragraf
§ 134
Základné povinnosti profesionálneho vojaka

(1)
Profesionálny vojak je povinný
a)
dodržiavať služobnú disciplínu,
b)
dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania podľa § 4,
c)
vykonávať štátnu službu osobne, nestranne, riadne, v určenom služobnom čase a v medziach svojho oprávnenia,
d)
vykonávať štátnu službu v mieste alebo vo funkcii podľa potrieb služobného úradu,
e)
bezodkladne oznámiť veliteľovi vznik havárií, porúch a nedostatkov, ktoré sťažujú výkon štátnej služby, ohrozujú život, zdravie alebo bezpečnosť, a hroziacu škodu,
f)
zakročiť, ak pri výkone štátnej služby hrozí škoda a na jej odvrátenie je potrebný neodkladný zákrok; nemusí tak urobiť, ak mu v tom bráni dôležitá okolnosť alebo ak by tým seba alebo iné osoby vystavil vážnemu ohrozeniu života alebo zdravia,
g)
dodržiavať predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri výkone štátnej služby, s ktorými bol riadne oboznámený,
h)
zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť ku konfliktu verejného záujmu s osobnými záujmami, najmä nezneužívať informácie nadobudnuté pri vykonávaní štátnej služby na vlastný prospech alebo v prospech blízkych osôb,2) alebo iných fyzických osôb alebo právnických osôb,
i)
poskytnúť služobnému úradu údaje podľa § 16, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu práv a povinností vyplývajúcich zo služobného pomeru, a bezodkladne hlásiť zmeny týchto údajov,
j)
bezodkladne oznámiť služobnému úradu príbuzenské vzťahy podľa § 17 ods. 1, ktoré vznikli počas trvania služobného pomeru,
k)
zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s vykonávaním štátnej služby a ktoré v záujme ozbrojených síl nemožno oznamovať iným osobám, a to aj po skončení služobného pomeru, ak ho tejto povinnosti nezbaví služobný úrad; povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na oznámenie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti,5)
l)
bezodkladne služobnému úradu
1.
predložiť právoplatné rozhodnutie zakladajúce stratu bezúhonnosti,
2.
predložiť uznesenie o vznesení obvinenia proti svojej osobe, ak je dôvodom na dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby,
3.
oznámiť výsledok trestného konania, v súvislosti s ktorým bol dočasne pozbavený výkonu štátnej služby,
4.
oznámiť, že je na neho podaná obžaloba,55b)
5.
oznámiť skutočnosť zakladajúcu skončenie služobného pomeru podľa § 84,
m)
zúčastniť sa každoročne na preskúšaní z pohybovej výkonnosti podľa nariadenia veliteľa, ak to zdravotný stav profesionálneho vojaka a výkon štátnej služby umožňuje, a splniť požadované normy z pohybovej výkonnosti v príslušnej vekovej kategórii; povinnosť sa nevzťahuje na profesionálneho vojaka prijatého do štátnej služby za podmienok podľa § 16 ods. 10,
n)
podrobiť sa v súvislosti s výkonom štátnej služby vyšetreniu na zistenie prítomnosti alkoholu alebo metabolitov omamných alebo psychotropných látok v organizme,
o)
uzatvoriť dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu,92) ak mu veliteľ určil poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,93)
p)
podrobiť sa
1.
lekárskej prehliadke a odbornému vyšetreniu,
2.
očkovaniu a ďalším profylaktickým opatreniam, ktoré súvisia s výkonom štátnej služby,
3.
lekárskemu a psychologickému vyšetreniu na posúdenie zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na výkon štátnej služby alebo funkcie,
4.
prieskumnému konaniu,
5.
úkonom, ktoré súvisia s jeho identifikáciou podľa § 60,
6.
zdravotným výkonom podľa § 123 ods. 1 písm. d) a e),
q)
ochraňovať majetok štátu, ktorý mu bol zverený, pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím, nakladať s ním účelne a hospodárne a využívať ho iba na oprávnené účely,
r)
nastúpiť na výkon štátnej služby bezodkladne po právoplatnom zrušení personálneho rozkazu o prepustení,
s)
počas dočasnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz dodržiavať liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom,
t)
zdržiavať sa na adrese uvedenej na potvrdení dočasnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz alebo na tieto účely zaznamenanej v systéme elektronického zdravotníctva v elektronickej podobe,
u)
bezodkladne oznámiť veliteľovi zmenu adresy podľa písmena t),
v)
počas výkonu štátnej služby nosiť vojenskú rovnošatu, predpísané výstrojové súčiastky a špecifické znaky vojenskej rovnošaty, ak tento zákon v § 206 ods. 5 a 6 neustanovuje inak, byť ustrojený a dbať o náležitú úpravu svojho zovňajšku.
(2)
Profesionálny vojak nesmie
a)
užiť omamné alebo psychotropné látky,
b)
nastúpiť v služobnom čase na výkon štátnej služby pod vplyvom alkoholu,
c)
požiť alkoholické nápoje v služobnom čase alebo počas vyslania na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 77 ods. 1 písm. a) a c) alebo podľa § 78,
d)
viesť motorové vozidlo pod vplyvom alkoholu
1.
v čase výkonu štátnej služby,
2.
mimo času výkonu štátnej služby,
e)
úmyselne porušiť povinnosti podľa § 135 ods. 1, § 136 ods. 3 alebo úmyselne uviesť neúplné údaje alebo nepravdivé údaje v majetkovom priznaní alebo v čestnom vyhlásení profesionálneho vojaka podľa § 135 ods. 6.
(3)
Profesionálny vojak ďalej nesmie
a)
sprostredkúvať pre inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu obchodný styk
1.
so štátom,
2.
s obcou,
3.
s vyšším územným celkom,
4.
so štátnym podnikom, štátnym účelovým fondom, Fondom národného majetku Slovenskej republiky a s inou právnickou osobou zriadenou štátom,
5.
s rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, inou právnickou osobou alebo zariadením obce,
6.
s rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, inou právnickou osobou vyššieho územného celku alebo
7.
s inou právnickou osobou s majetkovou účasťou Slovenskej republiky, Fondu národného majetku Slovenskej republiky, obce alebo vyššieho územného celku,
b)
požadovať dary alebo iné výhody, alebo navádzať iného na poskytovanie darov alebo iných výhod v súvislosti s vykonávaním štátnej služby,
c)
prijímať dary alebo iné výhody od fyzickej osoby alebo právnickej osoby v súvislosti s vykonávaním štátnej služby okrem darov alebo iných výhod poskytovaných služobným úradom a darov poskytovaných pri oficiálnych rokovaniach alebo stretnutiach,
d)
nadobúdať majetok od Slovenskej republiky, obce, vyššieho územného celku alebo Fondu národného majetku Slovenskej republiky inak ako vo verejnej súťaži alebo vo verejnej dražbe, ak osobitný predpis94) neustanovuje inak; to sa vzťahuje aj na blízke osoby2) profesionálneho vojaka,
e)
používať symboly spojené s výkonom štátnej služby na osobný prospech,
f)
šíriť a sprostredkúvať nepravdivé, pravdu skresľujúce alebo zavádzajúce informácie, ktoré poškodzujú alebo by mohli poškodiť povesť služobného úradu alebo ostatných profesionálnych vojakov,
g)
zvýhodňovať blízke osoby2) pri vykonávaní štátnej služby, poskytovať nepravdivé vyhlásenia, vyhotovovať falzifikáty a nepravdivé dokumenty súvisiace s vykonávaním štátnej služby,
h)
podieľať sa alebo zúčastňovať sa na činnostiach zameraných na prípravu obyvateľstva na obranu štátu alebo na výchovu obyvateľstva k vlastenectvu; to neplatí, ak ide o plnenie úloh podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov1) alebo o spoluprácu s mimovládnymi neziskovými organizáciami s profesijným vzťahom k ozbrojeným silám, ktoré majú s ministerstvom uzavretú zmluvu podľa § 120 ods. 7.
(4)
Výnimku z ustanovenia odseku 2 písm. c) môže profesionálnemu vojakovi povoliť veliteľ. Podrobnosti o výnimke z odseku 2 písm. c) ustanoví služobný predpis.
(5)
Ustanovenie odseku 3 písm. a) sa nevzťahuje na profesionálneho vojaka, ktorému sprostredkúvanie obchodného styku vyplýva z jeho funkcie, alebo ak je na takú činnosť splnomocnený služobným úradom.
(6)
Podrobnosti o preskúšaní profesionálnych vojakov z pohybovej výkonnosti ustanoví služobný predpis.
(7)
Podrobnosti o úprave zovňajšku profesionálneho vojaka ustanoví služobný predpis.
zobraziť paragraf
§ 135

(1)
Počas trvania služobného pomeru je profesionálny vojak povinný podať majetkové priznanie
a)
do 30 dní odo dňa vzniku služobného pomeru podľa stavu ku dňu vzniku služobného pomeru,
b)
do 31. marca každého kalendárneho roka podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka.
(2)
Ak v čase podávania majetkového priznania podľa odseku 1 písm. b) je profesionálny vojak vyslaný na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 77 ods. 1 písm. a) a c) alebo ak plní úlohy v inom mieste podľa § 78, ktoré je ohrozené alebo postihnuté ozbrojeným konfliktom, je povinný podať majetkové priznanie do 30 dní po skončení vyslania na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 77 ods. 1 písm. a) a c) alebo po skončení plnenia úloh v inom mieste podľa § 78, ktoré je ohrozené alebo postihnuté ozbrojeným konfliktom, podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka.
(3)
Ak sa majetkové pomery profesionálneho vojaka od podania posledného majetkového priznania nezmenia, profesionálny vojak môže nahradiť majetkové priznanie čestným vyhlásením o nezmenených majetkových pomeroch. Profesionálny vojak, ktorý štyrikrát po sebe nahradí majetkové priznanie čestným vyhlásením o nezmenených majetkových pomeroch, je povinný podať majetkové priznanie podľa odseku 1 alebo odseku 2 aj, ak sa jeho majetkové pomery nezmenia.
(4)
Majetkové priznanie obsahuje údaje o
a)
nehnuteľnom majetku,
b)
hnuteľných veciach,
c)
majetkových právach a iných majetkových hodnotách.
(5)
Majetok uvedený v odseku 4 písm. a) sa neoceňuje. Majetok uvedený v odseku 4 písm. b) a c) sa na účely majetkového priznania ocení obvyklou cenou. Tento majetok sa v majetkovom priznaní uvedie len vtedy, ak je jeho súhrnná hodnota vyššia ako 35 000 eur. Majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov sa na účely majetkového priznania delí rovnakým dielom, ak osobitný predpis95) neustanovuje inak.
(6)
Súčasťou majetkového priznania profesionálneho vojaka je aj čestné vyhlásenie profesionálneho vojaka, že nemá vedomosť o takých príjmoch osôb žijúcich s ním v domácnosti, ktoré možno považovať za nezdanené príjmy alebo za príjmy z nestatočných zdrojov.
zobraziť paragraf
§ 136

(1)
Majetkové priznanie sa podáva veliteľovi.
(2)
Veliteľ podľa odseku 1 zabezpečí vyhodnotenie majetkových priznaní na účely zistenia prírastku majetku profesionálneho vojaka a ich uchovávanie.
(3)
Ak sú odôvodnené pochybnosti o pravdivosti deklarovaných údajov, veliteľ vyzve profesionálneho vojaka, aby v lehote 30 dní predložil v majetkovom priznaní, ak ide o majetok podľa § 135 ods. 4 písm. a), aj údaje o právnom dôvode a dátume jeho nadobudnutia, o cene jeho obstarania, pri vlastnej výstavbe výdavky na jeho obstaranie, pri bezodplatnom nadobudnutí cenu podľa osobitného predpisu96) a aj údaje o majetku podľa § 135 ods. 4 písm. b) a c), ktorého súhrnná hodnota je nižšia ako 35 000 eur.
(4)
Podrobnosti o podávaní majetkového priznania, jeho vyhodnocovaní a uchovávaní ustanoví služobný predpis.
zobraziť paragraf
§ 139
Disciplinárne opatrenie

(1)
Za disciplinárne previnenie sa profesionálnemu vojakovi uloží disciplinárne opatrenie, ktorým je
a)
písomné pokarhanie alebo
b)
zníženie služobného platu až o 15 % najdlhšie na šesť mesiacov formou zrážok zo služobného platu, ktorý mu bol priznaný ku dňu, v ktorom sa profesionálny vojak disciplinárneho previnenia dopustil.
(2)
Od uloženia disciplinárneho opatrenia možno v disciplinárnom rozkaze upustiť, ak na nápravu a obnovenie služobnej disciplíny za menej závažné konanie postačuje prejednanie disciplinárneho previnenia.
(3)
Za disciplinárne previnenie porušenia základnej povinnosti profesionálneho vojaka podľa § 134 ods. 1 písm. m) sa profesionálnemu vojakovi uloží disciplinárne opatrenie podľa odseku 1 písm. b). Za ostatné disciplinárne previnenia možno profesionálnemu vojakovi uložiť len jedno z disciplinárnych opatrení uvedených v odseku 1.
(4)
Ak je profesionálnemu vojakovi za viac disciplinárnych previnení uložených viac disciplinárnych opatrení podľa odseku 1 písm. b), vykonávajú sa postupne, vždy po vykonaní predchádzajúceho disciplinárneho opatrenia.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 139a
Prerokovanie disciplinárneho previnenia

(1)
Menej závažné konanie, ktoré je disciplinárnym previnením, môže veliteľ prerokovať s profesionálnym vojakom bez začatia disciplinárneho konania a uloženia disciplinárneho opatrenia, ak je disciplinárne previnenie spoľahlivo zistené, profesionálny vojak sa k spáchaniu disciplinárneho previnenia prizná, a takýto postup postačuje na nápravu profesionálneho vojaka a na obnovenie služobnej disciplíny.
(2)
O prerokovaní disciplinárneho previnenia sa vyhotovuje písomný záznam. Záznam o prerokovaní disciplinárneho previnenia podpisuje veliteľ a profesionálny vojak.
(3)
Proti prerokovaniu disciplinárneho previnenia sa nemožno odvolať, nemožno ho obnoviť ani preskúmať mimo odvolacieho konania a nemožno ho preskúmať súdom.
zobraziť paragraf
§ 140
Rozkazné konanie

(1)
Ak je nepochybné, že profesionálny vojak sa disciplinárneho previnenia dopustil, môže veliteľ bez ďalšieho konania vydať disciplinárny rozkaz v rozkaznom konaní.
(2)
V rozkaznom konaní možno uložiť disciplinárne opatrenie podľa § 139 ods. 1 písm. a).
(3)
Disciplinárny rozkaz vydaný v rozkaznom konaní obsahuje náležitosti podľa § 150 ods. 1 a vydáva sa vždy písomne.
(4)
Profesionálny vojak môže proti disciplinárnemu rozkazu vydanému v rozkaznom konaní podať do siedmich dní odo dňa jeho doručenia odpor veliteľovi, ktorý tento disciplinárny rozkaz vydal. Včasným podaním odporu sa disciplinárny rozkaz vydaný v rozkaznom konaní zrušuje a veliteľ pokračuje v disciplinárnom konaní. Profesionálnemu vojakovi nemožno uložiť iný druh disciplinárneho opatrenia, ako je uvedený v disciplinárnom rozkaze vydanom v rozkaznom konaní, s výnimkou postupu veliteľa podľa § 139 ods. 2, ak sa pri prejednávaní disciplinárneho previnenia nezistia nové podstatné skutkové okolnosti.
(5)
Disciplinárny rozkaz vydaný v rozkaznom konaní, proti ktorému nie je včas podaný odpor, má účinky právoplatného rozhodnutia.
zobraziť paragraf
§ 143

(1)
Profesionálny vojak sa môže proti disciplinárnemu rozkazu o uložení disciplinárneho opatrenia odvolať v lehote do siedmich dní odo dňa doručenia disciplinárneho rozkazu. Profesionálny vojak podáva odvolanie veliteľovi, ktorý disciplinárny rozkaz vydal.
(2)
Veliteľ o odvolaní proti disciplinárnemu rozkazu sám rozhodne, ak odvolaniu v plnom rozsahu vyhovie, inak predloží odvolanie proti disciplinárnemu rozkazu do siedmich dní odo dňa doručenia odvolania odvolaciemu orgánu spolu s napadnutým disciplinárnym rozkazom a so svojím písomným vyjadrením k odvolaniu.
(3)
Disciplinárny rozkaz, proti ktorému sa nemožno odvolať, je právoplatný.
(4)
Disciplinárny rozkaz o uložení disciplinárneho opatrenia podľa § 139 ods. 1 písm. b) je vykonateľný dňom nadobudnutia právoplatnosti.
zobraziť paragraf
§ 145

(1)
Odvolací orgán rozhodne o odvolaní proti disciplinárnemu rozkazu spravidla do siedmich dní, najneskôr do jedného mesiaca odo dňa doručenia stanoviska komisie.
(2)
Ak sú na to dôvody, odvolací orgán disciplinárny rozkaz zmení alebo zruší, inak odvolanie proti disciplinárnemu rozkazu zamietne a disciplinárny rozkaz potvrdí.
(3)
Odvolací orgán disciplinárny rozkaz zruší a vec vráti veliteľovi, ktorý ho vydal, na ďalšie konanie a nové rozhodnutie, ak je to vhodnejšie najmä z dôvodov rýchlosti alebo hospodárnosti; veliteľ je právnym názorom odvolacieho orgánu viazaný.
(4)
Proti rozhodnutiu o odvolaní proti disciplinárnemu rozkazu nemožno podať ďalší opravný prostriedok.
(5)
Rozhodnutie o odvolaní proti disciplinárnemu rozkazu musí byť doručené profesionálnemu vojakovi, ktorý sa odvolal, a veliteľovi, ktorý disciplinárny rozkaz vydal.
(6)
Ustanovenia § 146 a 147 sa primerane vzťahujú aj na odvolacie konanie.
zobraziť paragraf
§ 146

(1)
Ak je predmetom disciplinárneho konania porušenie základnej povinnosti, zákazu alebo obmedzenia profesionálneho vojaka, ktoré je súčasne dôvodom na prepustenie, po podaní návrhu na prepustenie veliteľ disciplinárne konanie nezačne alebo začaté disciplinárne konanie preruší. Disciplinárne konanie sa nezačne alebo sa preruší aj v prípade dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby profesionálneho vojaka.
(2)
Ak sa konanie o prepustení profesionálneho vojaka zastaví alebo sa návrh na prepustenie zamietne a profesionálny vojak sa neprepustí alebo, ak sa dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby profesionálneho vojaka zruší, veliteľ disciplinárne konanie začne alebo v prerušenom disciplinárnom konaní pokračuje.
(3)
Počas prerušenia disciplinárneho konania podľa odseku 1 lehota podľa § 141 ods. 4 neplynie. Ak sa disciplinárne konanie nezačalo z dôvodov podľa odseku 1, lehota podľa § 141 ods. 4 začne plynúť, keď sa veliteľ dozvie o zastavení konania o prepustení alebo o zamietnutí návrhu na prepustenie a profesionálny vojak sa neprepustí alebo o zrušení dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby.
zobraziť paragraf
§ 147

(1)
Veliteľ disciplinárne konanie zastaví, ak sa v ňom zistí, že
a)
skutok nespáchal profesionálny vojak obvinený z disciplinárneho previnenia,
b)
skutok, o ktorom sa koná, sa nestal alebo nie je disciplinárnym previnením,
c)
spáchanie disciplinárneho previnenia, o ktorom sa koná, nie je profesionálnemu vojakovi preukázané,
d)
o skutku už je právoplatne rozhodnuté správnym orgánom, orgánom činným v trestnom konaní alebo súdom,
e)
štátna služba profesionálneho vojaka obvineného z disciplinárneho previnenia sa skončí prepustením alebo zánikom služobného pomeru,
f)
zodpovednosť za disciplinárne previnenie zanikla.
(2)
Proti disciplinárnemu rozkazu o zastavení disciplinárneho konania sa nemožno odvolať.
(3)
Disciplinárny rozkaz o zastavení disciplinárneho konania podľa odseku 1 písm. d) až f) veliteľ vyznačí v spise. O zastavení disciplinárneho konania podľa odseku 1 písm. d) a f) sa profesionálny vojak len upovedomí.
zobraziť paragraf
§ 148
Disciplinárna odmena

(1)
Za príkladné plnenie služobných povinností alebo za záslužný čin možno profesionálnemu vojakovi udeliť disciplinárnu odmenu, ktorou je
a)
odpustenie výkonu disciplinárneho opatrenia alebo jeho časti s účinkami zahladenia,
b)
zahladenie skôr uloženého disciplinárneho opatrenia pred uplynutím jedného roka od jeho uloženia,
c)
písomná pochvala,
d)
zapísanie do vojenskej kroniky alebo
e)
vecný dar.
(2)
Disciplinárna odmena musí byť úmerná príkladnému plneniu služobných povinností alebo záslužnému činu, za ktoré sa udeľuje. Za to isté konanie možno udeliť len jednu disciplinárnu odmenu.
(3)
Profesionálnemu vojakovi nemožno udeliť disciplinárnu odmenu podľa odseku 1 písm. c) až e) v čase, keď mu bolo uložené disciplinárne opatrenie, ktoré ešte nebolo zahladené.
(4)
Profesionálnemu vojakovi môže disciplinárnu odmenu podľa odseku 1 písm. a) a b) udeliť veliteľ, ktorý o disciplinárnom opatrení rozhodol, alebo nadriadený tohto veliteľa. Ak je profesionálny vojak, ktorému bolo uložené disciplinárne opatrenie, ustanovený do funkcie v podriadenosti iného veliteľa, môže disciplinárnu odmenu podľa odseku 1 písm. a) a b) udeliť veliteľ, do ktorého podriadenosti bol profesionálny vojak ustanovený, ak je tento veliteľ na rovnakej alebo vyššej úrovni velenia.
(5)
Disciplinárnu odmenu podľa odseku 1 veliteľ udelí profesionálnemu vojakovi v rozkaznom konaní. Na rozkazné konanie o udelení odmeny sa primerane použije § 140 ods. 2 až 4.
zobraziť paragraf
§ 150

(1)
Disciplinárny rozkaz, ktorým sa ukladá disciplinárne opatrenie, obsahuje
a)
označenie organizačnej zložky ministerstva alebo organizačnej zložky ozbrojených síl, ktorej veliteľ rozhodoval v disciplinárnom konaní,
b)
meno, priezvisko, funkciu a podpis veliteľa, ktorý disciplinárny rozkaz vydal; ak ide o profesionálneho vojaka, aj vojenskú hodnosť,
c)
výrok vo veci s uvedením ustanovení právnych predpisov, podľa ktorých sa disciplinárny rozkaz vydal, popisu disciplinárneho previnenia, miesta a času spáchania disciplinárneho previnenia, druhu a výšky disciplinárneho opatrenia,
d)
vojenskú hodnosť, titul, meno, priezvisko a dátum narodenia profesionálneho vojaka, ktorého disciplinárne previnenie bolo predmetom disciplinárneho konania,
e)
odôvodnenie, v ktorom sa uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom pre disciplinárny rozkaz, akými úvahami bol vedený veliteľ, ktorý disciplinárny rozkaz vydal, pri hodnotení dôkazov a pri použití právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval,
f)
poučenie o tom, či je disciplinárny rozkaz konečný, či a v akej lehote sa možno proti nemu odvolať (podať odpor), komu a kde možno odvolanie (odpor) podať a či je disciplinárny rozkaz preskúmateľný súdom,
g)
dátum vydania disciplinárneho rozkazu a odtlačok okrúhlej pečiatky so štátnym znakom.
(2)
Na disciplinárny rozkaz, ktorým sa ukladá disciplinárna odmena, sa primerane vzťahuje odsek 1.
(3)
Veliteľ, ktorý vydal disciplinárny rozkaz, opraví chyby v písaní, počítaní a iné zrejmé nesprávnosti v disciplinárnom rozkaze.
(4)
Podrobnosti o ukladaní disciplinárnych opatrení a udeľovaní disciplinárnych odmien, odvolacie orgány v disciplinárnom konaní, podrobnosti o odvolacom konaní, o komisii podľa § 144 ods. 1, o evidencii disciplinárneho konania ustanoví služobný predpis.
zobraziť paragraf
§ 151

(1)
Profesionálny vojak je zodpovedný za konanie, ktoré má znaky priestupku99) (ďalej len "priestupok").
(2)
Priestupok prejedná veliteľ, ak osobitný predpis neustanovuje inak.99a)
(3)
Na prejednávanie priestupku sa primerane vzťahujú ustanovenia o rozkaznom konaní a o disciplinárnom konaní.
(4)
Veliteľ je oprávnený v nevyhnutných prípadoch požadovať od orgánu, ktorý priestupok objasňuje, vykonanie úkonov v záujme došetrenia skutočností nevyhnutných na prejednanie priestupku, ak tieto úkony nemôže vzhľadom na ich povahu vykonať vlastnými silami a prostriedkami. Do vykonania úkonov v záujme došetrenia veliteľ konanie o priestupku preruší.
(5)
Rozsah právomocí veliteľa na prejednávanie priestupku ustanoví služobný predpis.
zobraziť paragraf
§ 154

(1)
Na ocenenie výkonu štátnej služby, osobitných zásluh alebo mimoriadneho prínosu k rozvoju ozbrojených síl, plnenia úloh podľa osobitných predpisov,101) záslužného činu alebo obetavosti pri plnení úloh počas krízovej situácie67) alebo mimoriadnej udalosti68) možno profesionálnemu vojakovi udeliť vojenské vyznamenania.
(2)
Vojenské vyznamenania sú
a)
vojenské medaily
1.
Za statočnosť,
2.
Za zranenie v boji,
3.
Za službu v mierových pozorovateľských misiách,
4.
Za humanitárnu pomoc,
5.
Pamätná medaila ministra obrany Slovenskej republiky,
6.
Medaila Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky,
7.
Medaila Vojenského spravodajstva,
8.
Medaila Vojenskej polície,
b)
vojenské kríže
1.
Za vernosť ozbrojeným silám Slovenskej republiky,
2.
Pamätný kríž za účasť vo vojenskej operácii,
3.
Pamätný kríž náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky,
c)
vojenské odznaky
1.
Čestný odznak ozbrojených síl Slovenskej republiky,
2.
Odznak náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky,
3.
Za bojový kontakt.
(3)
Na ocenenie výkonu štátnej služby, záslužného činu alebo spolupráce s ozbrojenými silami Slovenskej republiky môže minister služobným predpisom zriadiť aj ďalšie vojenské vyznamenania.
(4)
Vojenské vyznamenania sa môžu v závislosti od miery zásluh deliť na stupne.
(5)
Vojenské vyznamenania možno udeliť aj príslušníkovi ozbrojených síl cudzích štátov, kolektívu osôb, štátnemu občanovi Slovenskej republiky alebo cudzincovi, ktorí sa významným spôsobom podieľali na spolupráci s ozbrojenými silami.
(6)
Vojenské vyznamenania možno udeliť aj in memoriam.
(7)
Vojenskú medailu Za statočnosť udeľuje prezident.
(8)
Vojenskú medailu Za zranenie v boji, Za humanitárnu pomoc, Pamätnú medailu ministra obrany Slovenskej republiky a Pamätný kríž za účasť vo vojenskej operácii udeľuje minister.
(9)
Vojenskú medailu Za službu v mierových pozorovateľských misiách, vojenský kríž Za vernosť ozbrojeným silám Slovenskej republiky, Pamätný kríž náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky, vojenský odznak Čestný odznak ozbrojených síl Slovenskej republiky, Odznak náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky a vojenský odznak Za bojový kontakt udeľuje náčelník generálneho štábu.
(10)
Medailu Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky udeľuje náčelník vojenskej kancelárie, Medailu Vojenského spravodajstva udeľuje riaditeľ Vojenského spravodajstva a Medailu Vojenskej polície udeľuje riaditeľ Vojenskej polície.
(11)
Stupne vojenských vyznamenaní, podmienky ich udeľovania a vyobrazenie ich záväznej výtvarnej podoby ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
zobraziť paragraf
§ 156

(1)
Profesionálnemu vojakovi za podmienok ustanovených týmto zákonom patrí plat, ktorý tvorí
a)
hodnostný plat,
b)
zvýšenie hodnostného platu za čas trvania štátnej služby,
c)
platová kompenzácia za sťažené vykonávanie štátnej služby,
d)
príplatok výkonným letcom,
e)
príplatok výsadkárom,
f)
príplatok za ohrozenie života alebo zdravia,
g)
príplatok príslušníkom Vojenskej polície,
h)
príplatok zdravotníckym pracovníkom,
i)
príplatok vrcholovým športovcom a trénerom,
j)
príplatok za výkon špecializovanej činnosti,
k)
príplatok za zastupovanie alebo za výkon voľnej veliteľskej funkcie,
l)
odmena,
m)
zahraničný príspevok.
(2)
Služobný plat na účely tohto zákona tvorí súčet zložiek platu určených mesačnou sumou podľa odseku 1 písm. a) až k). Služobný plat je aj doplatok k služobnému platu podľa § 232 a vyrovnanie podľa § 235b.
(3)
Služobný plat profesionálneho vojaka je určený už s prihliadnutím na štátnu službu vykonanú v noci, v sobotu, v nedeľu, vo sviatok a na štátnu službu nadčas nepresahujúcu päť hodín v týždni. Služobný plat profesionálneho vojaka je tiež určený už s prihliadnutím na služobnú pohotovosť.
(4)
Služobný plat profesionálnemu vojakovi patrí odo dňa ustanovenia alebo vymenovania do funkcie.
zobraziť paragraf
§ 163
Príplatok zdravotníckym pracovníkom

(1)
Profesionálnemu vojakovi, ktorý je zdravotníckym pracovníkom podľa osobitného predpisu103) alebo vykonáva funkciu, na ktorej výkon je potrebná odborná spôsobilosť podľa osobitného predpisu,43) v závislosti od stupňa zodpovednosti za zdravotný stav profesionálnych vojakov alebo za hygienický stav a epidemiologickú situáciu v útvaroch a zariadeniach ozbrojených síl alebo v objektoch a zariadeniach Vojenského spravodajstva, alebo za organizáciu, pripravenosť a výcvik personálu vojenského zdravotníctva na plnenie úloh v zdravotne rizikových oblastiach a profesionálnemu vojakovi, ktorý vykonáva štátnu službu vo vojenskej odbornosti vojenské zdravotníctvo vo funkcii v špecializácii odborník vo veterinárstve, v závislosti od stupňa zodpovednosti za úroveň potravinovej bezpečnosti ministerstva, rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva, útvarov a zariadení ozbrojených síl, objektov a zariadení Vojenského spravodajstva alebo objektov a zariadení Vojenskej polície, alebo za diagnostiku biologických agensov, prevenciu zoonóz, za zdravotný stav služobných zvierat, za biologickú ochranu letísk, alebo za organizáciu, pripravenosť a výcvik veterinárneho personálu vojenského zdravotníctva na plnenie odborných veterinárnych činností patrí príplatok až do výšky 30 % zo súčtu jeho hodnostného platu podľa § 157 ods. 1, zvýšenia funkčnej tarify podľa § 157 ods. 2 a zvýšenia jeho hodnostného platu podľa § 157a.
(2)
Výšku príplatku podľa odseku 1 ustanoví služobný predpis.
(3)
Príplatok podľa odseku 1 sa zaokrúhľuje na 50 eurocentov nahor.
zobraziť paragraf
§ 164
Príplatok vrcholovým športovcom a trénerom

(1)
Profesionálnemu vojakovi, ktorý je ustanovený do funkcie vrcholového športovca, v závislosti od dosiahnutých športových výsledkov a od charakteru súťaže, v ktorej pôsobí, patrí príplatok až do výšky 30 % zo súčtu jeho hodnostného platu podľa § 157 ods. 1, zvýšenia funkčnej tarify podľa § 157 ods. 2 a zvýšenia jeho hodnostného platu podľa § 157a.
(2)
Profesionálnemu vojakovi, ktorý je ustanovený do funkcie trénera, v závislosti od dosiahnutého umiestnenia športovcov zaradených v rezortnom športovom stredisku, ktorým priamo riadi, plánuje a organizuje športovú prípravu a od charakteru súťaže, v ktorej pôsobia, patrí príplatok až do výšky 30 % zo súčtu jeho hodnostného platu podľa § 157 ods. 1, zvýšenia funkčnej tarify podľa § 157 ods. 2 a zvýšenia jeho hodnostného platu podľa § 157a.
(3)
Výšku príplatku podľa odsekov l a 2 ustanoví služobný predpis.
(4)
Príplatok podľa odsekov l a 2 sa zaokrúhľuje na 50 eurocentov nahor.
zobraziť paragraf
§ 166
Odmena

(1)
Profesionálnemu vojakovi možno udeliť odmenu až do výšky súčtu jeho hodnostného platu podľa § 157 ods. 1, zvýšenia funkčnej tarify podľa § 157 ods. 2 a zvýšenia jeho hodnostného platu podľa § 157a
a)
za kvalitné plnenie úloh alebo za vykonanie služobných úloh nad rozsah činností uvedených v opise činností vyplývajúcich z funkcie,
b)
za splnenie mimoriadnej služobnej úlohy, významnej služobnej úlohy alebo vopred určenej služobnej úlohy alebo jej ucelenej časti,
c)
za plnenie služobných úloh neprítomného profesionálneho vojaka, ak mu nepatrí príplatok podľa § 165,
d)
pri dosiahnutí 30 rokov trvania štátnej služby,
e)
pri skončení služobného pomeru podľa § 83 ods. 1 písm. a), b) a h) za kvalitné plnenie služobných úloh.
(2)
Návrh na udelenie odmeny profesionálnemu vojakovi vrátane jej výšky písomne odôvodní veliteľ.
(3)
Profesionálnemu vojakovi, ktorému sa poskytuje zahraničný plat podľa § 168, sa odmena udeľuje bez prepočtu platovým koeficientom.
zobraziť paragraf
§ 168

(1)
Profesionálnemu vojakovi, ktorý je vyslaný na špecializačné štúdium, do certifikačnej prípravy alebo do kurzu mimo územia Slovenskej republiky podľa § 37 ods. 1 až 5 nepretržite na desať mesiacov alebo viac alebo ktorý je vyslaný na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 77 ods. 1 písm. b) alebo ods. 2, sa poskytuje zahraničný plat, ktorým je služobný plat podľa § 156 ods. 2 vynásobený platovým koeficientom príslušnej krajiny. Zahraničný plat sa zaokrúhli na najbližší eurocent nahor.
(2)
Profesionálnemu vojakovi podľa odseku 1, ktorému patrí služobný plat podľa § 175 ods. 1, § 176 ods. 1 a § 182, sa poskytuje zahraničný plat. Rovnako sa postupuje pri určení a poskytovaní náhrady služobného platu podľa osobitného predpisu.11) Služobný plat podľa § 177 sa poskytuje bez prepočtu platovým koeficientom.
(3)
Zahraničný plat podľa odsekov 1 a 2 sa profesionálnemu vojakovi poskytuje odo dňa ustanovenia do funkcie alebo odo dňa vyslania na špecializačné štúdium, do certifikačnej prípravy alebo do kurzu podľa § 37 ods. 1 až 5 mimo územia Slovenskej republiky nepretržite na desať mesiacov alebo viac, najskôr však odo dňa prekročenia štátnej hranice Slovenskej republiky, až do dňa skončenia vyslania na špecializačné štúdium, do certifikačnej prípravy, do kurzu alebo na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky.
(4)
Zahraničný plat podľa odsekov 1 a 2 sa poskytuje profesionálnemu vojakovi aj počas evakuácie najdlhšie však po dobu piatich mesiacov v rozsahu a za podmienok ako pred evakuáciou, a to bez ohľadu na to, do akého štátu je evakuovaný.
(5)
Zahraničný plat podľa odsekov 1 a 2 sa neposkytuje profesionálnemu vojakovi, ktorého predpokladané vykonávanie štátnej služby mimo územia Slovenskej republiky nepresiahne 30 dní.
(6)
Služobný úrad na písomnú žiadosť profesionálneho vojaka, ktorý je vyslaný na špecializačné štúdium, do certifikačnej prípravy alebo do kurzu mimo územia Slovenskej republiky podľa § 37 ods. 1 až 5 nepretržite na desať mesiacov alebo viac alebo ktorý je vyslaný na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 77 ods. 1 písm. b) alebo ods. 2 do krajiny, ktorá nie je členským štátom eurozóny, po vykonaní zrážok z platu vyplatí zahraničný plat alebo jeho časť, zložky platu podľa § 156 ods. 1 písm. k) a l), § 158 ods. 3 a § 177, plnenia poskytované profesionálnemu vojakovi podľa osobitných predpisov105) alebo ich časť v cudzej mene. Na prepočet sa použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska,104) ktorý je platný k prvému dňu mesiaca, za ktorý patrí profesionálnemu vojakovi zahraničný plat. Zahraničný plat a plnenia alebo ich časť podľa prvej vety v inej mene sa zaokrúhli na najbližšiu čiastkovú menovú jednotku bežne prijímanú alebo vydávanú bankami alebo pobočkami zahraničných bánk nahor.
zobraziť paragraf
§ 169

(1)
Profesionálnemu vojakovi sa na zahraničný plat poskytne návratný preddavok do výšky dvojnásobku mesačného zahraničného platu.
(2)
Poskytnutý návratný preddavok
a)
sa zúčtuje do šiestich mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom mu bol poskytnutý,
b)
profesionálny vojak vráti do 14 dní od skončenia výkonu štátnej služby mimo územia Slovenskej republiky, ak sa skončenie vyslania uskutočnilo pred uplynutím času uvedeného v písmene a); to platí aj pre časť poskytnutého návratného preddavku, na ktorú profesionálnemu vojakovi nevznikol nárok.
(3)
Služobný úrad na písomnú žiadosť profesionálneho vojaka, ktorý je vyslaný na špecializačné štúdium, do certifikačnej prípravy alebo do kurzu mimo územia Slovenskej republiky podľa § 37 ods. 1 až 5 nepretržite na desať mesiacov alebo viac alebo ktorý je vyslaný na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 77 ods. 1 písm. b) alebo ods. 2 do krajiny, ktorá nie je členským štátom eurozóny, poskytne návratný preddavok v cudzej mene. Na určenie sumy návratného preddavku podľa odseku 1 v cudzej mene sa použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska,104) ktorý je platný k prvému dňu mesiaca, v ktorom sa tento návratný preddavok poskytne. Návratný preddavok v inej mene sa zaokrúhli na najbližšiu čiastkovú menovú jednotku bežne prijímanú alebo vydávanú bankami alebo pobočkami zahraničných bánk nahor.
zobraziť paragraf
§ 171
Platové pomery profesionálneho vojaka v prípravnej štátnej službe


Profesionálnemu vojakovi v prípravnej štátnej službe patrí plat vo výške 50 % hodnostného platu vojaka 2. stupňa bez zvýšenia funkčnej tarify podľa § 157 ods. 2 a bez zvýšenia hodnostného platu podľa § 157a. Ustanovenia upravujúce odmeňovanie a ďalšie peňažné náležitosti a cestovné náhrady podľa tohto zákona okrem § 166 ods. 1 písm. b), § 175, 176 ods. 1 a 2, § 178 až 180, § 182, § 184 až 188, § 195, § 196 a § 199 až 202 sa na profesionálneho vojaka v prípravnej štátnej službe nevzťahujú.
zobraziť paragraf
§ 173
Plat počas zaradenia do personálnej zálohy

(1)
Profesionálnemu vojakovi, ktorý je zaradený do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov alebo do zálohy pre profesionálnych vojakov zaradených do prípravy na získanie požiadaviek na výkon štátnej služby, patrí služobný plat, ktorý by mu patril, ak by nebol zaradený do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov alebo do zálohy pre profesionálnych vojakov zaradených do prípravy na získanie požiadaviek na výkon štátnej služby; to neplatí, ak je profesionálnemu vojakovi poskytovaný zahraničný plat.
(2)
Profesionálnemu vojakovi, ktorý je zaradený do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov podľa § 73 ods. 5 z dôvodu, že je dočasne pozbavený výkonu štátnej služby, patrí plat podľa § 179.
zobraziť paragraf
§ 188
Jednorazová nenávratná peňažná výpomoc

(1)
Minister môže v osobitne odôvodnených prípadoch profesionálnemu vojakovi na jeho žiadosť priznať jednorazovú nenávratnú peňažnú výpomoc až do sumy desaťnásobku hodnostného platu vojaka 2. stupňa bez zvýšenia funkčnej tarify podľa § 157 ods. 2 a bez zvýšenia hodnostného platu podľa § 157a na prekonanie prechodnej, ním nezavinenej ťaživej sociálnej situácie.
(2)
Žiadosť o jednorazovú nenávratnú peňažnú výpomoc podľa odseku 1 obsahuje
a)
meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, vojenskú hodnosť, titul a adresu miesta pobytu profesionálneho vojaka,
b)
funkciu a miesto výkonu štátnej služby,
c)
dôvod podania žiadosti,
d)
potvrdenie o príjme za rok pred vznikom ťaživej sociálnej situácie a potvrdenie o príjme po vzniku ťaživej sociálnej situácie,
e)
meno, priezvisko, rodné priezvisko a dátum narodenia manžela a ostatných osôb žijúcich s profesionálnym vojakom v domácnosti,
f)
potvrdenie o príjme manžela a ostatných osôb žijúcich s profesionálnym vojakom v domácnosti za rok pred vznikom ťaživej sociálnej situácie a potvrdenie o príjme po vzniku ťaživej sociálnej situácie,
g)
potvrdenie ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave profesionálneho vojaka, ak ťaživá sociálna situácia vznikne ako dôsledok jeho choroby alebo úrazu,
h)
potvrdenie ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave manžela a ostatných osôb žijúcich s profesionálnym vojakom v domácnosti, ak ťaživá sociálna situácia vznikla ako dôsledok ich choroby alebo úrazu.
(3)
V osobitne odôvodnených prípadoch na prekonanie ťaživej sociálnej situácie vzniknutej zánikom služobného pomeru profesionálneho vojaka podľa § 85 písm. b) pri plnení služobných úloh, môže minister priznať jednorazovú nenávratnú peňažnú výpomoc podľa odseku 1 manželovi profesionálneho vojaka alebo nezaopatreným deťom111a) profesionálneho vojaka, ak s ním v čase zániku služobného pomeru žili v domácnosti, na základe ich žiadosti.
(4)
Žiadosť o jednorazovú nenávratnú peňažnú výpomoc podľa odseku 3 obsahuje
a)
meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, titul a adresu miesta pobytu žiadateľa,
b)
meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, vojenskú hodnosť, titul a adresu miesta pobytu profesionálneho vojaka, ktorému zanikol služobný pomer podľa § 85 písm. b) pri plnení služobných úloh,
c)
dôvod podania žiadosti,
d)
potvrdenie o príjme za rok pred vznikom ťaživej sociálnej situácie a potvrdenie o príjme po vzniku ťaživej sociálnej situácie žiadateľa,
e)
potvrdenie o príjme ostatných osôb žijúcich so žiadateľom v domácnosti za rok pred vznikom ťaživej sociálnej situácie a potvrdenie o príjme po vzniku ťaživej sociálnej situácie,
f)
meno, priezvisko, rodné priezvisko a dátum narodenia nezaopatrených detí, ktoré žili s profesionálnym vojakom v domácnosti,
g)
potvrdenie o návšteve školy po skončení povinnej školskej dochádzky108a) nezaopatreným dieťaťom v roku vzniku ťaživej sociálnej situácie,
h)
potvrdenie o štúdiu na vysokej škole108b) nezaopatreným dieťaťom v roku vzniku ťaživej sociálnej situácie,
i)
doklad preukazujúci, že dieťa profesionálneho vojaka, ktoré s ním žilo v domácnosti v roku vzniku ťaživej sociálnej situácie, sa považuje za nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu,108c) ak nie je možné predložiť potvrdenie podľa písmen g) a h).
(5)
Potvrdenie o príjme plnoletého nezaopatreného dieťaťa podľa odseku 4 písm. d) alebo písm. e), možno nahradiť jeho čestným vyhlásením.
(6)
Celková suma priznanej jednorazovej nenávratnej peňažnej výpomoci pre manžela a nezaopatrené deti podľa odseku 3 nesmie prekročiť trojnásobok sumy podľa odseku 1.
(7)
Kritériá na priznanie jednorazovej nenávratnej peňažnej výpomoci v rámci rozpätia podľa odsekov 1 a 6 a lehotu na predloženie žiadosti podľa odseku 3 ustanoví služobný predpis.
zobraziť paragraf
§ 189
Aktivačný príspevok

(1)
Profesionálnemu vojakovi, ktorý získal vzdelanie požadované na výkon štátnej služby štúdiom na inej ako vojenskej škole alebo na inej ako policajnej škole alebo získal takéto vzdelanie štúdiom na vojenskej škole alebo policajnej škole bez poskytovania pracovných úľav a hmotného zabezpečenia zamestnávateľom, možno poskytnúť pri prvom prijatí alebo vymenovaní do dočasnej štátnej služby v závislosti od funkcie, do ktorej bude ustanovený, aktivačný príspevok až do výšky desaťnásobku hodnostného platu vojaka 2. stupňa bez zvýšenia funkčnej tarify podľa § 157 ods. 2 a bez zvýšenia hodnostného platu podľa § 157a. Sumu aktivačného príspevku uvedie služobný úrad v personálnom rozkaze o prijatí alebo vymenovaní do dočasnej štátnej služby.
(2)
Aktivačný príspevok sa poskytuje v pomerných častiach pripadajúcich na jeden rok počas prvých troch rokov trvania dočasnej štátnej služby.
(3)
Pomerná časť aktivačného príspevku je splatná spolu s platom za kalendárny mesiac, ktorý je posledným mesiacom prvého, druhého a tretieho roka trvania dočasnej štátnej služby.
(4)
Pomerná časť aktivačného príspevku sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.
(5)
Ak je profesionálny vojak ustanovený do inej funkcie v záujme služobného úradu, vymenovaný alebo povýšený do vyššej vojenskej hodnosti, nárok na vyplatenie aktivačného príspevku sa zachováva.
(6)
Profesionálnemu vojakovi, ktorý bol ustanovený na vlastnú žiadosť do funkcie, pre ktorú aktivačný príspevok nepatrí, nárok na aktivačný príspevok zaniká dňom ustanovenia do tejto funkcie. Zánik nároku na vyplatenie služobný úrad uvedie v personálnom rozkaze. Časť aktivačného príspevku za výkon funkcie, pre ktorú patril aktivačný príspevok, je splatná spolu s platom za kalendárny mesiac, ktorý je posledným mesiacom výkonu takejto funkcie.
(7)
Profesionálny vojak nemá nárok na vyplatenie aktivačného príspevku počas dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby. Ak sa dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby zruší podľa § 76 ods. 6, doplatí sa profesionálnemu vojakovi nevyplatený aktivačný príspevok. Doplatenie aktivačného príspevku služobný úrad uvedie v personálnom rozkaze.
(8)
Pomerná časť aktivačného príspevku podľa odseku 2 sa profesionálnemu vojakovi neposkytne, ak bolo pred termínom jeho splatnosti právoplatne rozhodnuté o skončení jeho služobného pomeru prepustením podľa § 83 ods. 1 písm. c) až f), k), n) a o) alebo ods. 5 alebo, ak jeho služobný pomer zanikol podľa § 85 písm. a).
(9)
Profesionálny vojak, ktorému bol poskytnutý aktivačný príspevok podľa odseku 1 a jeho služobný pomer sa skončí pred uplynutím doby určenej podľa § 28 ods. 1, je povinný vrátiť služobnému úradu poskytnutý aktivačný príspevok alebo jeho pomernú časť.
(10)
O povinnosti vrátiť aktivačný príspevok alebo jeho pomernú časť podľa odseku 9 rozhodne služobný úrad. Personálny rozkaz musí obsahovať výšku poskytnutého aktivačného príspevku, ktorú je profesionálny vojak povinný vrátiť spolu s lehotou na jeho vrátenie.
(11)
Povinnosť vrátiť aktivačný príspevok alebo jeho pomernú časť podľa odseku 9 nevznikne, ak sa služobný pomer profesionálneho vojaka skončí prepustením podľa § 83 ods. 1 písm. a), b) a g) alebo zanikne podľa § 85 písm. b).
(12)
Profesionálnemu vojakovi, ktorý uzavrie so služobným úradom dohodu podľa § 38a ods. 1, aktivačný príspevok nemožno poskytnúť.
(13)
Okruh funkcií a výšku aktivačného príspevku v rámci rozpätia podľa odseku 1 ustanoví služobný predpis.
zobraziť paragraf
§ 192

(1)
Nárok na stabilizačný príspevok a jeho výplatu zanikne profesionálnemu vojakovi podľa § 190 ods. 1 prepustením alebo zánikom služobného pomeru.
(2)
Nárok na výplatu stabilizačného príspevku zaniká profesionálnemu vojakovi podľa § 190 ods. 1
a)
počas dní neospravedlnenej neprítomnosti vo výkone štátnej služby; ak neospravedlnená neprítomnosť trvá menej ako jeden deň, čas neospravedlnenej neprítomnosti sa sčítava za obdobie jedného kalendárneho mesiaca,
b)
odo dňa vyslania na špecializačné štúdium, do certifikačnej prípravy alebo do kurzu mimo územia Slovenskej republiky podľa § 37 ods. 1 až 5 nepretržite na desať mesiacov alebo viac,
c)
odo dňa zaradenia do neplatenej zálohy podľa § 74 ods. 1 písm. b) alebo písm. c),
d)
odo dňa vyslania na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 77 ods. 1 písm. b) a ods. 2,
e)
nepredložením čestného vyhlásenia v lehote podľa § 191 ods. 2 až 4,
f)
odo dňa dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby,
g)
odo dňa vzatia do väzby,
h)
počas čerpania služobného voľna bez nároku na služobný plat.
(3)
Nárok na výplatu stabilizačného príspevku vznikne profesionálnemu vojakovi podľa § 190 ods. 1 opätovne odo dňa
a)
nasledujúceho po dni skončenia vyslania na špecializačné štúdium, do certifikačnej prípravy alebo do kurzu mimo územia Slovenskej republiky podľa § 37 ods. 1 až 5 nepretržite na desať mesiacov alebo viac,
b)
nasledujúceho po dni skončenia zaradenia do neplatenej zálohy podľa § 74 ods. 1 písm. b) alebo písm. c),
c)
nasledujúceho po dni skončenia vyslania na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 77 ods. 1 písm. b) a ods. 2,
d)
predloženia čestného vyhlásenia podľa § 191 ods. 2 až 4,
e)
nasledujúceho po dni skončenia alebo zrušenia dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby,
f)
nasledujúceho po dni prepustenia z väzby,
g)
nasledujúceho po dni skončenia čerpania služobného voľna bez nároku na služobný plat.
(4)
Ak sa dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby profesionálneho vojaka zrušilo podľa § 76 ods. 6, patrí mu odo dňa dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby stabilizačný príspevok vo výške, ktorá mu patrila pred týmto pozbavením.
(5)
Ak bol stabilizačný príspevok vyplácaný neoprávnene alebo vo vyššej sume, ako patril, hoci profesionálny vojak splnil povinnosti podľa tohto zákona, veliteľ stabilizačný príspevok odníme alebo jeho sumu zníži od nasledujúceho dňa po zistení tejto skutočnosti.
(6)
Ak bol stabilizačný príspevok vyplácaný v nižšej sume, ako patril, alebo ak sa nevyplácal, hoci profesionálny vojak splnil povinnosti podľa tohto zákona, veliteľ stabilizačný príspevok zvýši alebo určí vo výške podľa § 190 ods. 2 alebo ods. 3. Stabilizačný príspevok sa doplatí za čas, za ktorý bol vyplácaný v nižšej sume, alebo sa vyplatí za čas, za ktorý sa nevyplácal.
(7)
Nárok na doplatenie alebo vyplatenie stabilizačného príspevku podľa odseku 6 zaniká uplynutím jedného roka od poslednej výplaty stabilizačného príspevku v nižšej sume, ako patril, alebo od posledného kalendárneho mesiaca, za ktorý sa mal vyplatiť.
(8)
Ak profesionálny vojak podľa § 190 ods. 1 spôsobil, že sa stabilizačný príspevok vyplatil neoprávnene, je povinný stabilizačný príspevok alebo jeho časť vrátiť. Nárok na vrátenie stabilizačného príspevku vyplateného neoprávnene alebo na vrátenie jeho časti zaniká uplynutím dvoch rokov odo dňa, keď veliteľ túto skutočnosť zistil, najneskôr uplynutím troch rokov odo dňa poslednej neoprávnenej výplaty stabilizačného príspevku.
zobraziť paragraf
§ 194

(1)
Osobitný stabilizačný príspevok možno poskytnúť aj profesionálnemu vojakovi za každý ukončený rok v dočasnej štátnej službe alebo v stálej štátnej službe v závislosti od vykonávanej funkcie do výšky hodnostného platu profesionálneho vojaka 2. stupňa bez zvýšenia funkčnej tarify podľa § 157 ods. 2 a bez zvýšenia hodnostného platu podľa § 157a ročne.
(2)
Osobitný stabilizačný príspevok v rozsahu podľa odseku 1 sa za každý ukončený rok v dočasnej štátnej službe alebo stálej štátnej službe vyplatí spolu s platom za kalendárny mesiac, ktorý je posledným mesiacom ukončeného roka.
(3)
Do doby trvania výkonu štátnej služby podľa odseku 1 sa nezapočítava doba
a)
zaradenia do neplatenej zálohy podľa § 74 ods. 1,
b)
dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby, ak dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby nebolo zrušené podľa § 76 ods. 6,
c)
neospravedlnenej neprítomnosti vo výkone štátnej služby; ak neospravedlnená neprítomnosť trvá menej ako jeden deň, čas neprítomnosti sa sčítava za obdobie jedného roka,
d)
služobného voľna bez nároku na služobný plat a doba neplatenej zálohy, ak trvali nepretržite aspoň jeden mesiac, okrem doby zaradenia profesionálneho vojaka do neplatenej zálohy z dôvodu poskytnutia rodičovskej dovolenky, počas ktorej nemá nárok na materské podľa osobitného predpisu.40)
(4)
Osobitný stabilizačný príspevok podľa odseku 1 sa neposkytne, ak bolo pred termínom jeho splatnosti rozhodnuté o prepustení profesionálneho vojaka podľa § 83 ods. 1 písm. c) až f), k), n), a o) alebo ods. 5 alebo mu zanikol služobný pomer podľa § 85 písm. a).
(5)
Profesionálnemu vojakovi, ktorému sa poskytuje osobitný stabilizačný príspevok podľa odseku 1, sa osobitný stabilizačný príspevok podľa § 193 neposkytuje.
(6)
Okruh funkcií a výšku osobitného stabilizačného príspevku podľa odseku 1 ustanoví služobný predpis.
zobraziť paragraf
§ 199
Náhrada výdavkov počas vysokoškolského štúdia

(1)
Profesionálnemu vojakovi, ktorý je počas prípravnej štátnej služby vyslaný na vysokoškolské štúdium podľa § 24, nepatria náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu;82) to neplatí, ak je profesionálny vojak počas vysokoškolského štúdia vyslaný na služobnú cestu alebo zahraničnú služobnú cestu.
(2)
Profesionálnemu vojakovi uvedenému v odseku 1 patrí náhrada preukázaných cestovných výdavkov na cestu z miesta trvalého pobytu do miesta prijímajúcej vysokej školy a späť na zápis na štúdium112) a jedenkrát počas akademického roka.
(3)
Profesionálnemu vojakovi podľa odseku 1 patria aj náhrady iných výdavkov, ak tieto náhrady vyplývajú z dohody medzi služobným úradom a prijímajúcou vysokou školou. Ak z dohody medzi služobným úradom a prijímajúcou vysokou školou vyplýva profesionálnemu vojakovi náhrada výdavkov, ktoré by mu inak patrili podľa odseku 2, náhrada týchto výdavkov podľa tohto zákona sa profesionálnemu vojakovi neposkytne.
(4)
Profesionálnemu vojakovi, ktorý je počas dočasnej štátnej služby alebo stálej štátnej služby vyslaný na vysokoškolské štúdium podľa § 36 ods. 1 písm. b), patria náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu.82)
zobraziť paragraf
§ 200
Náhrada výdavkov v súvislosti so získavaním kvalifikačných predpokladov na výkon štátnej služby, so zaradením do prípravy na získanie požiadaviek na výkon štátnej služby alebo v súvislosti s vyslaním na stáž na území Slovenskej republiky


Profesionálnemu vojakovi, ktorý získava kvalifikačné predpoklady na výkon štátnej služby nadstavbovým štúdiom alebo pomaturitným štúdiom v externej forme štúdia na náklady služobného úradu, je zaradený do prípravy na získanie požiadaviek na výkon štátnej služby alebo je vyslaný na stáž na území Slovenskej republiky, patria náhrady výdavkov ako pri služobnej ceste.
zobraziť paragraf
§ 206

(1)
Vojenská rovnošata je vojenský odev, ktorý má špecifické znaky vyjadrujúce príslušnosť profesionálneho vojaka k ozbrojeným silám.
(2)
Na vojenskej rovnošate a jej súčastiach nosí profesionálny vojak štátny znak Slovenskej republiky.
(3)
Na vojenskej rovnošate a jej súčastiach nosí profesionálny vojak, ak si to vyžaduje charakter plnenia služobných úloh, údaj o krvnej skupine.
(4)
Na vojenskej rovnošate je oprávnený nosiť profesionálny vojak udelené
a)
vojenské vyznamenania,
b)
vojenské vyznamenania ozbrojených síl cudzích štátov, ak mu boli udelené príslušným orgánom štátu, ktorý je členským štátom Európskej únie alebo členom medzinárodnej organizácie zabezpečujúcej spoločnú obranu proti napadnutiu, ktorej členom je Slovenská republika,
c)
alebo zapožičané vyznamenania Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu115) a
d)
iné vyznamenania, na ktorých nosenie mu hlavný služobný úrad udelil súhlas.
(5)
Profesionálny vojak ustanovený do funkcie vo vojenskej odbornosti vojenská duchovná služba nosí na vojenskej rovnošate hodnostné označenie, ak tak rozhodne príslušná cirkevná autorita.
(6)
Veliteľ môže povoliť výnimky z povinnosti nosiť vojenskú rovnošatu a predpísané výstrojové súčiastky počas výkonu štátnej služby profesionálnej vojačke počas tehotenstva a profesionálnemu vojakovi, ak
a)
plní úlohy podľa osobitných predpisov,13)
b)
si to vyžaduje charakter plnenia služobných úloh,
c)
potrebuje vojenskú rovnošatu neštandardných veľkostí, a to len dovtedy, kým mu nebude vydaná vojenská rovnošata potrebnej veľkosti,
d)
zdravotný stav profesionálneho vojaka nedovoľuje nosiť vojenskú rovnošatu alebo predpísané výstrojové súčiastky; povolenie sa udeľuje dočasne na základe návrhu ošetrujúceho lekára alebo iného lekára určeného služobným úradom.
(7)
Služobný úrad môže povoliť profesionálnemu vojakovi, ktorému sa skončí jeho služobný pomer podľa § 83 ods. 1 písm. a), b), g) až j), l), m), p) a q), ods. 4 alebo ods. 5 písm. a), nosenie vojenskej rovnošaty po skončení služobného pomeru.
zobraziť paragraf
§ 207
Prepravné náležitosti

(1)
Prepravnými náležitosťami sa rozumie bezplatné poskytovanie prepravy profesionálnemu vojakovi z miesta trvalého pobytu do miesta výkonu štátnej služby pri prijatí do štátnej služby.
(2)
Prepravnými náležitosťami sa rozumie aj bezplatné poskytovanie prepravy profesionálnemu vojakovi v dočasnej štátnej službe alebo v stálej štátnej službe na presťahovanie bytového zariadenia a príslušníkov jeho domácnosti, ak sa sťahujú spolu s ním do miesta výkonu štátnej služby alebo jeho blízkeho okolia. O bezplatné poskytnutie prepravy podľa prvej vety môže profesionálny vojak požiadať najneskôr do 12 mesiacov od ustanovenia do funkcie v inom mieste výkonu štátnej služby.
(3)
Bezplatné poskytovanie prepravy podľa odseku 2 profesionálnemu vojakovi nepatrí, ak bol ustanovený do inej funkcie na jeho žiadosť.
(4)
Preprava podľa odsekov 1 a 2 a pri služobnej ceste sa uskutočňuje
a)
vojenským dopravným prostriedkom,
b)
dopravnými prostriedkami verejnej pravidelnej dopravy s poskytnutím peňažnej náhrady preukázaného cestovného,
c)
súkromným cestným motorovým vozidlom s poskytnutím peňažnej náhrady.
(5)
Ak nemožno poskytnúť prepravu podľa odseku 4 písm. a) alebo použitie takejto prepravy je nehospodárne, veliteľ rozhodne o možnosti poskytnutia peňažnej náhrady preukázaného cestovného s výnimkou leteckej prepravy alebo o nároku na náhradu za použitie súkromného cestného motorového vozidla.
(6)
O povolení použitia súkromného cestného motorového vozidla profesionálnemu vojakovi môže veliteľ rozhodnúť až po predložení dokladu o zaplatení havarijného poistenia tohto vozidla; to neplatí, ak je profesionálnemu vojakovi nariadené plnenie úloh podľa § 106 ods. 1 písm. a), c) až e).
(7)
Pri skončení služobného pomeru podľa § 83 ods. 1 písm. a) a b) možno profesionálnemu vojakovi a príslušníkom jeho domácnosti poskytnúť bezplatnú prepravu a bezplatnú prepravu bytového zariadenia pri ceste do zvoleného miesta pobytu.90)
(8)
Pri skončení služobného pomeru podľa § 83 ods. 2 písm. e) sa profesionálnemu vojakovi poskytne bezplatná preprava pri ceste do zvoleného miesta pobytu.90)
(9)
Veliteľ môže povoliť použitie vojenského dopravného prostriedku na cestu z dohodnutého miesta do miesta plnenia služobných úloh a späť pri nariadenej služobnej pohotovosti, návrate zo služobnej cesty mimo rozvrhnutého služobného času alebo, ak je to v záujme služobného úradu.
zobraziť paragraf
§ 209
Predchádzanie škodám

(1)
Na ochranu majetku štátu veliteľ môže poveriť profesionálneho vojaka vykonávaním kontroly vecí, ktoré profesionálny vojak vnáša na pracovisko, do vojenského útvaru alebo vojenského zariadenia, alebo ktoré z nich odnáša, alebo vykonať aj prehliadku profesionálneho vojaka. Pri kontrole sa musia dodržať predpisy o ochrane osobnej slobody a nesmie byť ponižovaná ľudská dôstojnosť.
(2)
Kontrolu podľa odseku 1 u profesionálneho vojaka vyčleneného na plnenie úloh Vojenského spravodajstva môže vykonať len profesionálny vojak poverený riaditeľom Vojenského spravodajstva a u profesionálneho vojaka vyčleneného na plnenie úloh Vojenskej polície len profesionálny vojak poverený riaditeľom Vojenskej polície.
(3)
Podmienky kontroly podľa odseku 1 ustanoví služobný predpis.
zobraziť paragraf
§ 210

(1)
Za správcu majetku štátu vo veciach náhrady škody koná veliteľ.
(2)
Veliteľ je povinný vymáhať od profesionálneho vojaka náhradu škody, za ktorú profesionálny vojak zodpovedá, ak tento zákon v § 213 neustanovuje inak.
(3)
Požadovanú náhradu škody určí veliteľ. Pri určovaní náhrady škody sa prihliada najmä na výšku spôsobenej škody, okolnosti jej vzniku a mieru zavinenia.
zobraziť paragraf
§ 211

(1)
Profesionálny vojak, ktorý je vyslaný na vysokoškolské štúdium podľa § 36 ods. 1 mimo územia Slovenskej republiky, na špecializačné štúdium, do certifikačnej prípravy alebo do kurzu mimo územia Slovenskej republiky podľa § 37 ods. 1 až 5, na stáž mimo územia Slovenskej republiky podľa § 115 alebo ktorý plní úlohy mimo územia Slovenskej republiky podľa § 77, zodpovedá za škodu spôsobenú z nedbanlivosti najviac do sumy štvornásobku služobného platu priznaného v čase vzniku škody.
(2)
Ak profesionálnemu vojakovi patril počas vzniku škody zahraničný plat, výška náhrady škody sa určí z tohto platu.
zobraziť paragraf
§ 213
Upustenie od uplatnenia náhrady škody a od vymáhania zostatku náhrady škody

(1)
Od uplatnenia náhrady škody možno upustiť celkom alebo čiastočne, ak došlo ku škode najmä pri
a)
výcviku vojakov,
b)
plnení úloh vyplývajúcich z osobitných predpisov115a) a bezprostredne po nich,
c)
plnení úloh v rámci vyslania na vysokoškolské štúdium podľa § 36 ods. 1 mimo územia Slovenskej republiky, na špecializačné štúdium, do certifikačnej prípravy alebo do kurzu mimo územia Slovenskej republiky podľa § 37 ods. 1 až 5 alebo na stáž mimo územia Slovenskej republiky podľa § 115,
d)
vyslaní na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 77 alebo pri plnení úloh v inom mieste podľa § 78 alebo
e)
vážnej ujme na zdraví, ktorú profesionálny vojak utrpel v súvislosti so spôsobením škody.
(2)
Veliteľ môže upustiť od vymáhania neuhradeného zostatku náhrady škody, ak profesionálny vojak o to požiadal, riadne a včas uhradil aspoň dve tretiny sumy z určenej náhrady škody a ak
a)
vo výkone štátnej služby dosahuje výsledky podľa § 54 ods. 3 písm. a) alebo
b)
sa preukázateľne dostal do ťaživej sociálnej situácie, ktorú si sám nezavinil.
(3)
Minister môže upustiť od vymáhania neuhradeného zostatku náhrady škody, ak profesionálny vojak, na ktorého sa vzťahuje § 54 ods. 12, o to požiada a riadne a včas uhradí aspoň dve tretiny sumy z určenej náhrady škody.
zobraziť paragraf
§ 217

(1)
Na právne vzťahy profesionálnych vojakov pri vykonávaní štátnej služby sa primerane použijú aj ustanovenia § 1 ods. 4, § 15, 16, § 17 ods. 1 a 3, § 18, § 19 ods. 1, § 20, § 32 až 35, § 37, § 38a, § 39 ods. 1, § 40 ods. 1, 2, 6, 7 a 11, § 48 ods. 7 a 8, § 49 ods. 4, § 75 ods. 3, § 85 ods. 2 a 3, § 86 ods. 2, § 90 ods. 1, 2, 7, 8 a 11, § 91 ods. 1, 3 až 6, § 92 ods. 3, § 93, § 94 ods. 1, § 97 ods. 4, § 99, 117, 118, § 122 ods. 4, § 129 až 132, § 136 ods. 1, § 137 ods. 1, ods. 4 písm. b) a c), ods. 5 písm. a), b), i) a j), § 138, § 141 ods. 1, ods. 2 písm. a) až e), g) a h), ods. 3 písm. c) a d), ods. 4 až 6, § 144 ods. 1 a 2, § 144a ods. 1 písm. a), c) až f), ods. 2 písm. b), c) a f), § 146, § 150, § 152 ods. 4 a 5, § 152a, § 152b, § 160, 161, § 170, § 178 až 180, § 181 ods. 1 a 2, § 182 až 184, § 185 ods. 1 a 2, § 186 až 189, § 191 ods. 2, § 192 až 198, § 217 až 219, § 220 ods. 1 a 2, § 221 a 222 Zákonníka práce.
(2)
Na právne vzťahy profesionálnych vojakov vyčlenených na plnenie úloh Vojenského spravodajstva sa pri zavedení pružného služobného času primerane použijú aj ustanovenia § 88 ods. 2 až 5, § 89, § 97 ods. 3 a § 143 Zákonníka práce.
(3)
Na podávanie, prijímanie, evidovanie, prešetrovanie, vybavovanie, písomné oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti a kontrolu vybavovania sťažností vo veciach výkonu štátnej služby vrátane sťažností v súvislosti s porušením zásady rovnakého zaobchádzania podľa § 4 sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu.116a)
(4)
K zániku práva z dôvodu, že nebolo vykonané v ustanovenej lehote, dochádza v prípadoch uvedených v § 93, 94 a 141; na zánik práva sa prihliadne, aj keď sa to v konaní nenamieta.
zobraziť paragraf
§ 218
Doručovanie

(1)
Profesionálnemu vojakovi sa rozhodnutie, personálny rozkaz, disciplinárny rozkaz a ďalšie písomnosti, ktorých doručenie profesionálnemu vojakovi sa považuje za nevyhnutné a účelné, doručuje do vlastných rúk v mieste výkonu štátnej služby, v mieste pobytu alebo kdekoľvek je profesionálny vojak zastihnutý. Ak to nie je možné, rozhodnutie, personálny rozkaz, disciplinárny rozkaz a ďalšie písomnosti podľa prvej vety možno doručiť profesionálnemu vojakovi poštovým podnikom117) na poslednú známu adresu profesionálneho vojaka.
(2)
Všetky písomnosti, doručované poštovým podnikom, sa profesionálnemu vojakovi doručujú ako doporučené zásielky s vyznačenou poznámkou „uložiť 10 dní“ a rozhodnutie, personálny rozkaz, disciplinárny rozkaz a ďalšie písomnosti podľa odseku 1 aj s doručenkou a vyznačenou poznámkou „do vlastných rúk“.
(3)
Údaje uvedené na potvrdení o doručení písomnosti sa považujú za pravdivé, ak sa nepreukáže opak.
(4)
Písomnosti podľa odseku 1 sa považujú za doručené, ak ich profesionálny vojak prevezme, ak ich poštový podnik vráti odosielateľovi ako nedoručiteľné, alebo ak ich doručenie je zmarené konaním alebo opomenutím profesionálneho vojaka. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak profesionálny vojak prijatie rozhodnutia, personálneho rozkazu, disciplinárneho rozkazu alebo ďalšej písomnosti podľa odseku 1 odmietne, a to dňom odmietnutia prijatia písomnosti.
(5)
Profesionálny vojak doručuje všetky písomnosti v sídle služobného úradu alebo v mieste výkonu štátnej služby, ak nie je totožné so sídlom služobného úradu, a ak to nie je možné, poštovým podnikom.
(6)
Ak profesionálny vojak určí na doručovanie písomností doručovaných do vlastných rúk zástupcu, písomnosti uvedené v odseku 1 sa doručujú len zvolenému zástupcovi. Na doručovanie písomnosti zvolenému zástupcovi sa primerane použijú odseky 1 až 4. Ak z písomnosti doručovanej do vlastných rúk vyplýva, že profesionálny vojak je povinný osobne niečo vykonať, doručuje sa písomnosť podľa odseku 1 nielen zástupcovi, ale aj profesionálnemu vojakovi.
zobraziť paragraf
§ 219
Vzťah k správnemu poriadku

(1)
Ak nie je v tomto zákone ustanovené inak, použije sa na konania podľa tohto zákona správny poriadok.
(2)
Na konanie vo veciach služobného pomeru v prípadoch uvedených v § 91 ods. 1 písm. a) a b) sa nevzťahuje § 1 až 13, § 18 až 61, § 71 až 82 správneho poriadku.
(3)
Na konanie vo veciach služobného pomeru v prípadoch uvedených v § 91 ods. 1 písm. c) sa nevzťahuje § 3 ods. 3, 6 a 7, § 4 ods. 2, § 7 a 8, § 15a, § 18, § 19 ods. 1, 3 až 5, § 25 ods. 1 až 4, § 26, § 29 a 30, § 34 až 36, § 37 ods. 2, § 38 a 39, § 44, § 46 až 51, § 54 až 56, § 58, § 61, § 71 až 82 správneho poriadku.
(4)
Na disciplinárne konanie podľa § 141 až 147 a § 150 sa nevzťahuje § 3 ods. 3, 6 a 7, § 4 ods. 2, § 5 až 13, § 15a, § 18, § 19 ods. 4, § 25 ods. 1 až 4, § 26, § 47 ods. 2 až 5 a 7, § 48 až 50, § 52 a 53, § 54 ods. 1, 2 a 4, § 55 ods. 2 a 3, § 56, § 57 ods. 2, § 58 a 59, § 71 až 81 a § 82 ods. 3 správneho poriadku.
(5)
Na konanie vo veciach služobného hodnotenia podľa § 54 až 57 a na konanie o náhrade škody podľa § 210 až 215 sa nevzťahuje správny poriadok.
(6)
Na konanie vojenského ombudsmana vo veci prešetrovania podozrenia z porušenia základných práv a slobôd profesionálnych vojakov podľa § 4c až 4f sa nevzťahuje správny poriadok.
zobraziť paragraf
§ 222

(1)
Občan, o ktorého prijatí do prípravnej štátnej služby bolo rozhodnuté podľa doterajšieho predpisu, a ktorému služobný pomer vznikne po účinnosti tohto zákona, sa považuje za profesionálneho vojaka v prípravnej štátnej službe podľa tohto zákona.
(2)
Občan, o ktorého prijatí do dočasnej štátnej služby bolo rozhodnuté podľa doterajšieho predpisu a ktorému služobný pomer vznikne po účinnosti tohto zákona, sa považuje za profesionálneho vojaka
a)
v dočasnej štátnej službe podľa tohto zákona, ak jeho štátna služba podľa § 31 ku dňu prijatia trvala menej ako 16 rokov,
b)
v stálej štátnej službe podľa tohto zákona, ak jeho štátna služba podľa § 31 ku dňu prijatia trvala 16 rokov a viac.
(3)
Profesionálny vojak, ktorý bol k 31. decembru 2015 podľa doterajšieho predpisu v prípravnej štátnej službe a ktorému štátna služba ku dňu účinnosti tohto zákona trvá, sa odo dňa účinnosti tohto zákona považuje za profesionálneho vojaka v prípravnej štátnej službe podľa tohto zákona.
(4)
Profesionálny vojak, ktorý bol k 31. decembru 2015 v dočasnej štátnej službe podľa doterajšieho predpisu vo vojenskej hodnosti desiatnik, čatár, rotný, rotmajster, nadrotmajster, štábny nadrotmajster, podpráporčík, práporčík, nadpráporčík, nadporučík, kapitán, major, podplukovník, plukovník, brigádny generál, generálmajor, generálporučík a generál a ktorému štátna služba podľa § 31 ku dňu účinnosti tohto zákona trvá
a)
menej ako 16 rokov, sa odo dňa účinnosti tohto zákona považuje za profesionálneho vojaka v dočasnej štátnej službe podľa tohto zákona,
b)
16 rokov a viac, sa odo dňa účinnosti tohto zákona považuje za profesionálneho vojaka v stálej štátnej službe podľa tohto zákona.
(5)
Profesionálny vojak, ktorý bol k 31. decembru 2015 v dočasnej štátnej službe podľa doterajšieho predpisu vo vojenskej hodnosti vojak 2. stupňa a slobodník a ktorému štátna služba ku dňu účinnosti tohto zákona trvá, sa odo dňa účinnosti tohto zákona považuje za profesionálneho vojaka v dočasnej štátnej službe podľa tohto zákona.
(6)
Profesionálnemu vojakovi podľa odseku 5 sa ustanovuje maximálna doba štátnej služby 17 rokov alebo veková hranica 55 rokov, ak tento zákon v § 223 neustanovuje inak. Maximálna doba štátnej služby alebo veková hranica sa na profesionálneho vojaka vzťahuje aj v prípade, ak bude povýšený do vojenskej hodnosti podľa tohto zákona. Pre trvanie služobného pomeru je rozhodujúca skutočnosť, ktorá u profesionálneho vojaka nastane skôr.
(7)
Profesionálny vojak, ktorý bol k 31. decembru 2015 v dočasnej štátnej službe podľa doterajšieho predpisu vo vojenskej hodnosti poručík a ktorému štátna služba podľa § 31 ku dňu účinnosti tohto zákona trvá
a)
menej ako 16 rokov, sa odo dňa účinnosti tohto zákona považuje za profesionálneho vojaka v dočasnej štátnej službe podľa tohto zákona,
b)
16 rokov a viac, sa odo dňa účinnosti tohto zákona považuje za profesionálneho vojaka v stálej štátnej službe podľa tohto zákona.
(8)
Profesionálnemu vojakovi podľa odseku 7 písm. a) sa ustanovuje maximálna doba štátnej služby 17 rokov.
(9)
Profesionálnemu vojakovi podľa odseku 7 písm. a), ktorý bude vymenovaný do stálej štátnej služby, a profesionálnemu vojakovi podľa odseku 7 písm. b) sa ustanovuje veková hranica 55 rokov.
(10)
Na profesionálneho vojaka podľa odseku 7 písm. a) sa nevzťahuje § 29 ods. 7.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 235j

(1)
Konanie vo veci prijatia občana do štátnej služby začaté pred 1. januárom 2023, ktoré nie je právoplatne skončené, sa dokončí podľa ustanovení tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2022.
(2)
Občan, na ktorého sa vzťahuje odsek 1 a občan, s ktorým je skončené výberové konanie alebo prijímacie konanie a je prijatý do štátnej služby po 1. januári 2023, nemá povinnosť uzavrieť dohodu o úhrade nákladov vynaložených na naturálne a finančné zabezpečenie základného vojenského výcviku profesionálneho vojaka vo vzdelávacom zariadení alebo výcvikovom zariadení počas výkonu prípravnej štátnej služby podľa § 25 ods. 1 v znení účinnom do 31. decembra 2022.
(3)
Na profesionálneho vojaka, ktorý je vyslaný na vysokoškolské štúdium prvého stupňa alebo vysokoškolské štúdium druhého stupňa v externej forme štúdia podľa § 36, na špecializačné štúdium, do certifikačnej prípravy alebo do kurzu podľa § 37 ods. 1 až 3 do 31. decembra 2022 sa vzťahuje § 38 v znení účinnom do 31. decembra 2022.
(4)
Dohoda o úhrade nákladov vynaložených na naturálne a finančné zabezpečenie základného vojenského výcviku profesionálneho vojaka vo vzdelávacom zariadení alebo výcvikovom zariadení počas výkonu prípravnej štátnej služby s profesionálnym vojakom, ktorý je k 1. januáru 2023 v služobnom pomere, sa dňom 1. januára 2023 zrušuje.
(5)
Ak profesionálnemu vojakovi vznikne služobný pomer pred 1. januárom 2023, spĺňanie podmienky podľa § 16 ods. 1 písm. g) sa posudzuje podľa § 16 ods. 5 v znení účinnom do 31. decembra 2022.
(6)
Na profesionálneho vojaka, ktorý bol v služobnom pomere podľa osobitných predpisov,27) prijatého do štátnej služby pred 1. januárom 2023, sa povinnosť absolvovať základný spravodajský kurz podľa § 37 ods. 4 nevzťahuje.
(7)
Povýšenie profesionálneho vojaka do vojenskej hodnosti čatár podľa ustanovení účinných do 31. decembra 2022 sa od 1. januára 2023 považuje za vymenovanie do vojenskej hodnosti čatár.
(8)
Profesionálny vojak, ktorý bol poverený výkonom voľnej veliteľskej funkcie podľa § 68 a profesionálny vojak, ktorý bol poverený zastupovaním podľa § 69 pred 1. januárom 2023, vykonáva tieto funkcie najdlhšie do dňa skončenia poverenia.
(9)
Na profesionálneho vojaka, ktorému vznikol služobný pomer pred 1. januárom 2023 a pri prijatí do štátnej služby sa na neho vzťahoval § 16 ods. 10, sa § 100 ods. 2 písm. c) nevzťahuje.
(10)
Služobný pomer profesionálneho vojaka vo vojenskej hodnosti vojak 2. stupňa, slobodník alebo poručík, okrem profesionálneho vojaka vyčleneného na plnenie úloh Vojenského spravodajstva, ktorý do 31. decembra 2022 dosiahol 55 rokov veku, trvá do 31. decembra 2023, ak mu nie je povolená výnimka z vekovej hranice podľa § 32 na základe žiadosti na zotrvanie v služobnom pomere po dosiahnutí vekovej hranice. Žiadosť na zotrvanie v služobnom pomere po dosiahnutí vekovej hranice môže profesionálny vojak podať najneskôr do 30. júna 2023.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 235k

(1)
Profesionálnemu vojakovi, ktorý bol prijatý do štátnej služby do 31. decembra 2022, sa do minimálnej doby štátnej služby vo vojenskej hodnosti započíta aj doba výkonu štátnej služby profesionálneho vojaka v predchádzajúcom služobnom pomere v dosiahnutej vojenskej hodnosti.
(2)
Profesionálneho vojaka, na ktorého sa vzťahuje odsek 1, a ktorý k 1. januáru 2023 spĺňa alebo do 31. januára 2023 splní podmienky na povýšenie podľa § 46 alebo § 47, služobný úrad dňom 1. marca 2023 povýši.
(3)
Profesionálneho vojaka ustanoveného do funkcie podľa § 65a, na ktorého sa vzťahuje odsek 1, a ktorý k 1. januáru 2023 spĺňa alebo do 31. januára 2023 splní podmienky na povýšenie podľa § 45, služobný úrad dňom 1. marca 2023 povýši.
(4)
Profesionálneho vojaka, ktorý k 1. januáru 2023 spĺňa podmienky na vymenovanie do vojenskej hodnosti alebo povýšenie podľa § 46 alebo § 47, služobný úrad dňom 1. marca 2023 vymenuje do vojenskej hodnosti alebo povýši.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 235l

(1)
Profesionálnemu vojakovi, ktorému bolo možné udeliť odmenu podľa § 166 ods. 1 písm. d) pri dosiahnutí 50 rokov veku v znení účinnom do 31. decembra 2022, odmenu podľa § 166 ods. 1 písm. d) v znení účinnom od 1. januára 2023 nemožno udeliť.
(2)
Profesionálnemu vojakovi, ktorý k 1. januáru 2023 splnil podmienky na udelenie odmeny podľa § 166 ods. 1 písm. d) tým, že dosiahol najmenej 30 rokov trvania štátnej služby, možno navrhnúť odmenu podľa § 166 ods. 1 písm. d) v mesiaci, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom profesionálny vojak dosiahne ďalší rok trvania štátnej služby. Odmenu podľa prvej vety možno poskytnúť najneskôr do 31. decembra 2023.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 235m

Dohody na zabezpečenie oprávnených záujmov a potrieb profesionálnych vojakov, na zlepšenie podmienok výkonu štátnej služby, zdravotných, sociálnych a kultúrnych podmienok vrátane podmienok na využívanie voľného času uzatvorené podľa § 120 ods. 8 v znení účinnom do 31. decembra 2022 zostávajú v platnosti.
zobraziť paragraf
Poznámka
5a)
Zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov. Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
5b)
§ 80 ods. 1 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
5c)
§ 5 až 24, § 69 a 70 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
5d)
§ 3 ods. 1 písm. a), b) a d) zákona č. 124/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
5e)
§ 10 ods. 7 písm. e) a § 202 ods. 2 Trestného poriadku.
zobraziť paragraf
Poznámka
5f)
§ 7 ods. 1 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Poznámka
5g)
§ 38 ods. 2 písm. d) zákona č. 55/2017 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
5h)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
5i)
§ 3 ods. 1 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.
zobraziť paragraf
Poznámka
5j)
§ 1 ods. 1 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
5k)
§ 2 písm. b) a c) zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Poznámka
5l)
Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
5m)
§ 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Poznámka
5n)
§ 23 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
5o)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov. Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
5p)
§ 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
5q)
§ 2 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
5r)
§ 20 až 36b zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
5s)
§ 62 až 68 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
6)
§ 7 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov .
zobraziť paragraf
Poznámka
7)
§ 17 zákona č. 55/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
8)
§ 20 zákona č. 55/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
9)
§ 9 ods. 3 Zákonníka práce. Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
9a)
§ 7 zákona č. 55/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
9b)
§ 2 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
10)
§ 7 zákona č. 321/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
11)
§ 29 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
12)
§ 3 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve.§ 6 ods. 2 písm. c) zákona č. 321/2002 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
13)
Zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
14)
§ 5 a 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
15)
§ 20 a 22 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 180/2011 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
15a)
§ 3 písm. c) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
15b)
§ 50 zákona č. 440/2015 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
16)
Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
17)
§ 32 a 33 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Poznámka
18)
§ 4 ods. 1 a ods. 3 písm. a) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Poznámka
19)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
20)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
21)
§ 4 zákona č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
22)
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
23)
§ 206 Trestného poriadku v znení zákona č. 195/2014 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
24)
§ 393 až 415 Trestného zákona.
zobraziť paragraf
Poznámka
25)
§ 10 ods. 1 písm. b) Trestného zákona.
zobraziť paragraf
Poznámka
26)
§ 11 Trestného zákona v znení zákona č. 650/2005 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
27)
Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
28)
§ 77 písm. c) až e) zákona č. 315/2001 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
28a)
§ 19 zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
28b)
§ 2 ods. 1 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.
zobraziť paragraf
Poznámka
29)
§ 80 ods. 5 až 11, § 86a a § 87 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
29a)
§ 12a zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
30)
Napríklad Základná zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 326/2001 Z. z.), Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o duchovnej službe katolíckym veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 648/2002 Z. z.), Zmluva č. 250/2002 Z. z. medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami.
zobraziť paragraf
Poznámka
31)
§ 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1994 Z. z. o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov.
zobraziť paragraf
Poznámka
32)
§ 43 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
33)
§ 54a a 58a zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
34)
§ 52 ods. 3, § 53 ods. 4, § 54 ods. 2 a § 65 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
34a)
§ 65 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení zákona č. 137/2022 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
35)
§ 2 ods. 5 a § 60 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
36)
§ 50 a § 52 až 54a zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
37)
Napríklad § 4 ods. 2 zákona č. 124/1992 Zb. v znení zákona č. 240/2005 Z. z., § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. v znení zákona č. 319/2012 Z. z., § 43 ods. 5 písm. a) a d) zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 3 písm. f) a ods. 5 zákona č. 321/2002 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
37a)
§ 71 ods. 10 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Poznámka
38)
§ 266 ods. 1 a 2 zákona č. 200/1998 Z. z. v znení zákona č. 389/2011 Z. z.§ 194 ods. 2 a 3, § 194a ods. 2 až 4, § 194b ods. 2 až 4, § 195 až 196a, § 209c ods. 1 až 4 zákona č. 315/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
39)
§ 25 ods. 1 zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii.§ 24 ods. 1 až 3 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách.
zobraziť paragraf
Poznámka
40)
§ 10 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
41)
§ 16 a 17 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.§ 52 až 54 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
42)
Napríklad § 7 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
43)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
46)
§ 3 ods. 1 a § 18 ods. 3 zákona č. 321/2002 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
47)
§ 94 ods. 1 Zákonníka práce.
zobraziť paragraf
Poznámka
47a)
§ 75 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
48)
§ 21 ods. 13 zákona č. 570/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
49)
§ 52 až 54 a§ 110 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
50)
Napríklad § 12 ods. 1 písm. a) až c), e) a f) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 78/2005 Z. z., zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
51)
§ 26 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
52)
Napríklad § 22 ods. 2 písm. a) až c) a písm. e) a § 29 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, § 61 Trestného zákona v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
53)
§ 26 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
54)
§ 10 ods. 1 písm. d) zákona č. 215/2004 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
55)
§ 64 zákona č. 55/2017 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
55a)
§ 194 ods. 1 Trestného poriadku.
zobraziť paragraf
Poznámka
55b)
§ 234 Trestného poriadku.
zobraziť paragraf
Poznámka
56)
§ 217 a 219 Trestného poriadku.
zobraziť paragraf
Poznámka
57)
Čl. 86 písm. l) a čl. 119 písm. o) a p) Ústavy Slovenskej republiky.§ 11 a 12 zákona č. 321/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
58)
Severoatlantická zmluva (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 301/2004 Z. z.). Protokol o statuse medzinárodných vojenských veliteľstiev zriadených podľa Severoatlantickej zmluvy (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 551/2004 Z. z.).
zobraziť paragraf
Poznámka
59)
§ 12 ods. 8 zákona č. 321/2002 Z. z.§ 37a ods. 3 zákona č. 124/1992 Zb. v znení zákona č. 393/2008 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
60)
§ 38 a 143aa zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
61)
Zákon č. 124/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 321/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
61a)
§ 3 ods. 1 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
61b)
Čl. 1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.
zobraziť paragraf
Poznámka
62)
§ 4 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
63)
§ 64 Trestného zákona.
zobraziť paragraf
Poznámka
64)
§ 220 až 230 Civilného mimosporového poriadku.
zobraziť paragraf
Poznámka
65)
§ 6, 17 a 18 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
66)
§ 104 až 108 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
68)
§ 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
69)
§ 2 ods. 2 písm. a) a § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení zákona č. 10/2006 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
70)
§ 70 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
71)
§ 3 zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
72)
§ 141 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
73)
§ 31 ods. 6 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 204/2014 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
74)
Čl. 1 ods. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. v znení ústavného zákona č. 566/2005 Z. z.§ 4 ods. 1 až 5 zákona č. 321/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
75)
§ 3 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 172/2011 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
76)
§ 4 ods. 1 písm. b) a c) a ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 342/2011 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
77)
§ 23 ods. 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
78)
Zákon č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
79)
§ 2 ods. 1 písm. n), § 51 a § 62 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
80)
§ 115 Občianskeho zákonníka.
zobraziť paragraf
Poznámka
81)
§ 13 zákona č. 129/2002 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
81a)
§ 93 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 61/2015 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
82)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
83)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
84)
§ 4, 9 a § 12 ods. 1 písm. d) a e) zákona č. 321/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
85)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 9 zákona č. 129/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
86)
Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
86a)
§ 2 ods. 2 zákona č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Poznámka
87)
Napríklad zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
88)
§ 2 zákona č. 577/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
89)
Napríklad § 12 ods. 4 písm. c) a § 30e zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 204/2014 Z. z., § 87 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
89a)
§ 2 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 420/2022 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
89b)
§ 14 ods. 4 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
90)
§ 3 až 8 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 1 k zákonu č. 281/2015 Z. z.


MINIMÁLNE DOBY ŠTÁTNEJ SLUŽBY VO VOJENSKEJ HODNOSTI, MAXIMÁLNE DOBY ŠTÁTNEJ SLUŽBY A VEKOVÉ HRANICE
Vojenská hodnosť Minimálna doba štátnej služby
vo vojenskej
hodnosti Maximálna doba štátnej služby (dočasná štátna služba) Veková hranica Profesionálni vojaci okrem príslušníkov
Vojenského
spravodajstva Príslušníci Vojenského
spravodajstva Profesionálni vojaci okrem príslušníkov
Vojenského
spravodajstva Príslušníci Vojenského
spravodajstva Vojak 1. stupňa neustanovuje sa neustanovuje sa neustanovuje sa neustanovuje sa neustanovuje sa Vojak 2. stupňa 1 rok 9 rokov 17 rokov 55 rokov
55 rokov Slobodník 2 roky 14 rokov 17 rokov 55 rokov
55 rokov Desiatnik neustanovuje sa
17 rokov 17 rokov 55 rokov 55 rokov Čatár 3 roky 17 rokov 17 rokov 55 rokov 55 rokov Rotný 4 roky 17 rokov 17 rokov 55 rokov 55 rokov Rotmajster 5 rokov 17 rokov 17 rokov 55 rokov 55 rokov Nadrotmajster 5 rokov 17 rokov 17 rokov 55 rokov 55 rokov Štábny nadrotmajster neustanovuje sa 17 rokov 17 rokov 55 rokov 55 rokov Poručík 3 roky 17 rokov 17 rokov 55 rokov
55 rokov Nadporučík 3 roky 17 rokov 17 rokov 55 rokov 55 rokov Kapitán 4 roky 17 rokov 17 rokov 55 rokov 55 rokov Major 4 roky 17 rokov 17 rokov 55 rokov 55 rokov Podplukovník 3 roky 17 rokov 17 rokov 55 rokov 55 rokov Plukovník neustanovuje sa 17 rokov 17 rokov 55 rokov 55 rokov Brigádny generál neustanovuje sa neustanovuje sa neustanovuje sa 55 rokov 55 rokov Generálmajor neustanovuje sa neustanovuje sa neustanovuje sa 55 rokov 55 rokov Generálporučík neustanovuje sa neustanovuje sa neustanovuje sa 55 rokov 55 rokov Generál neustanovuje sa neustanovuje sa neustanovuje sa neustanovuje sa neustanovuje sa
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore