Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71096
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
09.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 281/2015 účinný od 21.05.2020


Platnosť od: 29.10.2015
Účinnosť od: 21.05.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Pracovno-právne vzťahy, Vojenská služba

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST10 JUD2 DS10 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 281/2015 účinný od 21.05.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 281/2015 s účinnosťou od 21.05.2020 na základe 126/2020

Legislatívny proces k zákonu 126/2020§ 18

(1)
Funkcia, do ktorej sa občan ustanoví pri prijatí do štátnej služby, sa obsadzuje na základe výberového konania.
(2)
Výberovým konaním sa overuje splnenie podmienok prijatia do štátnej služby. Výberovým konaním sa overuje aj splnenie podmienok, ktoré sú potrebné vzhľadom na povahu činností, ktoré má profesionálny vojak vykonávať bezprostredne po vymenovaní do dočasnej štátnej služby alebo krátkodobej štátnej služby alebo po prijatí do dočasnej štátnej služby, stálej štátnej služby alebo krátkodobej štátnej služby.
(3)
Výberové konanie je verejné a začína sa vyhlásením vo všeobecne prístupných prostriedkoch masovej komunikácie. Výberové konanie vyhlasuje služobný úrad s uvedením údajov, ktorými sú
a)
názov funkcie,
b)
druh štátnej služby,
c)
podmienky prijatia do štátnej služby,
d)
zoznam požadovaných dokladov podľa odseku 5,
e)
termín a miesto na podanie žiadosti o prijatie do štátnej služby,
f)
doba trvania štátnej služby, ak ide o krátkodobú štátnu službu.
(4)
Lehota na podanie žiadosti o prijate do štátnej služby nesmie byť kratšia ako 21 dní odo dňa vyhlásenia výberového konania.
(5)
Vo výberovom konaní občan predloží
a)
vyplnený osobný dotazník, ktorého súčasťou sú osobné údaje uvedené v § 16 ods. 8 písm. a) a b),
b)
životopis,
c)
občiansky preukaz,
d)
doklady o dosiahnutom vzdelaní, o absolvovaných kurzoch, získané osvedčenia alebo oprávnenia alebo ich osvedčené kópie,
e)
potvrdenie o povinnej vojenskej službe, ak ju absolvoval,
f)
čestné vyhlásenie, že
1.
sa považuje za spoľahlivého podľa § 16 ods. 1 písm. g),
2.
ovláda štátny jazyk,
3.
má štátne občianstvo podľa § 16 ods. 1 písm. d),
4.
nevykonáva činnosti, ktorých vykonávanie je v štátnej službe obmedzené alebo zakázané podľa § 12 a 13 alebo, že ku dňu prijatia do štátnej služby vykonávanie činností podľa § 12 skončí a vykonávanie činností podľa § 13 skončí, preruší alebo pozastaví,
5.
voči nemu nie je vedené trestné stíhanie,
6.
súhlasí s výkonom štátnej služby podľa potrieb služobného úradu,
7.
bol oboznámený s podmienkami výkonu štátnej služby,
g)
osvedčenú kópiu rodného listu,
h)
potvrdenie ošetrujúceho lekára o spôsobilosti vykonať previerku fyzickej zdatnosti.
(6)
Vo výberovom konaní na funkciu vo vojenskej odbornosti vojenská duchovná služba občan predloží aj písomné stanovisko príslušnej cirkevnej autority.30)
(7)
Občana, ktorý spĺňa podmienky ustanovené v § 16 ods. 1 písm. a) až j), n) a o), služobný úrad pozve na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho uskutočnením.
zobraziť paragraf
§ 83

(1)
Štátna služba profesionálneho vojaka v dočasnej štátnej službe a stálej štátnej službe sa skončí prepustením zo služobného pomeru (ďalej len "prepustenie"), ak
a)
v dôsledku organizačnej zmeny nemôže vykonávať doterajšiu funkciu a nie je pre neho iná funkcia, do ktorej by mohol byť ustanovený,
b)
podľa právoplatného rozhodnutia prieskumnej komisie je trvalo nespôsobilý vykonávať štátnu službu,
c)
porušil základnú povinnosť profesionálneho vojaka podľa § 134 ods. 1 písm. n) alebo ods. 2 alebo obmedzenie alebo zákaz podľa § 12, alebo zákaz podľa § 13,
d)
podľa platného služobného hodnotenia nedosahuje požadované výsledky a je nespôsobilý vykonávať štátnu službu,
e)
bol právoplatne odsúdený za trestný čin vojenský,24) za prečin, ktorý je úmyselným trestným činom,25) alebo za zločin,26)
f)
prestal spĺňať
1.
niektorú z podmienok podľa § 16 ods. 1 písm. c) až e) a g),
2.
podmienku podľa § 16 ods. 1 písm. l) alebo
3.
predpoklady ustanovené osobitným predpisom,22) a nie je pre neho iná funkcia, do ktorej môže byť ustanovený,
g)
bol zaradený do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov podľa
1.
§ 73 ods. 1 alebo ods. 2 a nie je pre neho iná funkcia, do ktorej môže byť ustanovený,
2.
§ 73 ods. 3 písm. a) alebo písm. b) a nebol vymenovaný do stálej štátnej služby,
3.
§ 73 ods. 3 písm. c) alebo písm. d) a nebola mu povolená výnimka z vekovej hranice podľa § 32 ods. 2 a 3,
h)
dosiahol maximálnu dobu štátnej služby a nebol vymenovaný do stálej štátnej služby,
i)
dosiahol vekovú hranicu alebo uplynul čas, na ktorý mu bola povolená výnimka z vekovej hranice podľa § 32 ods. 2 a 3,
j)
dosiahol dobu podľa § 28 ods. 1 písm. a) alebo § 28 ods. 2,
k)
v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokov nesplnil požadované normy z pohybovej výkonnosti v príslušnej vekovej kategórii,
l)
splnil podmienky nároku na výsluhový dôchodok60) a požiadal o prepustenie,
m)
nastala niektorá z rozhodujúcich skutočností podľa § 223 ods. 1, 3, 6 a 7, § 225 ods. 3 alebo § 227 ods. 4 a 5,
n)
uviedol neúplné údaje alebo nepravdivé údaje v čestnom vyhlásení podľa § 18 ods. 5 písm. f),
o)
porušil povinnosť vyplývajúcu z osobitných predpisov61) a jeho ponechanie v služobnom pomere by bolo na ujmu dôležitých záujmov štátnej služby,
p)
bol odvolaný z funkcie náčelníka generálneho štábu alebo rektora vojenskej vysokej školy a nebolo rozhodnuté o jeho zaradení do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov podľa § 73 ods. 2,
q)
nastane dôvod podľa § 71 ods. 7 a zotrvanie profesionálneho vojaka v štátnej službe nie je v záujme služobného úradu podľa § 6 ods. 1 písm. a) až c), e) alebo písm. f).
(2)
Štátna služba profesionálneho vojaka v prípravnej štátnej službe sa skončí prepustením, ak
a)
nastane dôvod podľa odseku 1 písm. b),
b)
nastane dôvod podľa odseku 1 písm. c), e), f), k), n) a o),
c)
bol vylúčený z vysokoškolského štúdia,
d)
neskončil vysokoškolské štúdium v určenom termíne,
e)
zanechal vysokoškolské štúdium na vlastnú žiadosť,
f)
nebol po zrušení akreditovaného študijného programu prijatý do iného akreditovaného študijného programu,
g)
nedošlo k uzatvoreniu písomnej dohody podľa § 25 ods. 2 alebo § 26 ods. 1,
h)
neskončil úspešne základný vojenský výcvik, odborný výcvik jednotlivca, dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl alebo vojenský program v termíne určenom vzdelávacím alebo výcvikovým programom vzdelávacieho alebo výcvikového zariadenia,
i)
na základe hodnotenia prípravnej štátnej služby nie je spôsobilý na vymenovanie do dočasnej štátnej služby alebo do krátkodobej štátnej služby,
j)
požiadal o prepustenie,
k)
nesúhlasil s vymenovaním do dočasnej štátnej služby alebo do krátkodobej štátnej služby.
(3)
Ustanovenie odseku 2 písm. d) sa nevzťahuje na profesionálneho vojaka, ktorý v určenom termíne neskončil vysokoškolské štúdium z dôvodu dočasnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz.
(4)
Štátna služba profesionálneho vojaka v krátkodobej štátnej službe sa skončí prepustením, ak
a)
uplynula dohodnutá doba a služobný úrad sa nedohodol s profesionálnym vojakom na opätovnom predĺžení doby podľa § 30 ods. 3, alebo nebol vymenovaný do dočasnej štátnej služby podľa § 27 ods. 3,
b)
nastane dôvod podľa odseku 1 písm. a),
c)
nastane dôvod podľa odseku 1 písm. b), c), e), f), n) a o),
d)
sa profesionálny vojak dohodne so služobným úradom na skrátení dohodnutej doby podľa § 30 ods. 3.
(5)
Štátnu službu profesionálneho vojaka v dočasnej štátnej službe a stálej štátnej službe možno skončiť prepustením, ak
a)
nesplnil podmienky nároku na výsluhový dôchodok60) a požiadal o prepustenie,
b)
profesionálny vojak v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch v služobnom hodnotení dosahoval uspokojivé výsledky,
c)
bol právoplatne odsúdený za trestný čin, ak nejde o prípad uvedený v odseku 1 písm. e),
d)
v priebehu 12 po sebe nasledujúcich mesiacov mu bolo opakovane uložené disciplinárne opatrenie podľa § 139 ods. 1 písm. b) alebo mu v čase, keď je vyhlásená mimoriadna situácia,61a) alebo v čase, keď bezprostredne hrozí, že bude alebo už bola vyhlásená krízová situácia,61b) bolo uložené disciplinárne opatrenie podľa § 139 ods. 1 písm. b),
e)
viedol motorové vozidlo pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných alebo psychotropných látok, ak nejde o prípad uvedený v § 134 ods. 2 písm. a) až d), alebo ak sa v súvislosti s vedením motorového vozidla odmietol podrobiť úkonom súvisiacim so zisťovaním prítomnosti alkoholu alebo metabolitov omamných alebo psychotropných látok v organizme,
f)
stratil alebo neoprávnene manipuloval s písomnosťou, nákresom, výkresom, mapou, fotografiou, grafom alebo iným záznamom elektrického, elektromagnetického, elektronického alebo iného fyzikálneho transportného média alebo hmotného nosiča so záznamom informácií, ktorých obsahom sú osobné údaje62) alebo utajované skutočnosti, v dôsledku čoho môže byť ohrozená bezpečnosť alebo obrana Slovenskej republiky,
g)
mal neospravedlnenú neprítomnosť vo výkone štátnej služby viac ako dva služobné dni v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov; neospravedlnené neprítomnosti kratšie ako jeden služobný deň sa sčítavajú.
(6)
Štátnu službu profesionálneho vojaka v prípravnej štátnej službe a krátkodobej štátnej službe možno skončiť prepustením, ak nastane dôvod podľa odseku 5 písm. c) až g).
zobraziť paragraf
§ 95
Prerušenie konania o prepustení

(1)
Služobný úrad preruší konanie o prepustení profesionálneho vojaka
a)
z dôvodov podľa § 83 ods. 1 písm. a), c), d), f) až n), § 83 ods. 4 písm. b) a d) a § 83 ods. 5 písm. b), c), e) až g) v čase, keď bezprostredne hrozí, že bude alebo už bola vyhlásená krízová situácia,
b)
z dôvodov podľa § 83 ods. 1 písm. l) a ods. 5 písm. a), ak je profesionálny vojak vyslaný na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 77 ods. 1 alebo ak plní úlohy v mieste podľa § 78,
c)
v prípade, ak bol veliteľ alebo garant vojenskej odbornosti vyzvaný, aby v určenej lehote oznámil skutočnosti, ktoré majú význam pre konanie o prepustení, alebo ak bol profesionálny vojak vyzvaný, aby v určenej lehote odstránil nedostatky žiadosti o prepustenie alebo odvolania proti personálnemu rozkazu o prepustení.
(2)
Služobný úrad môže prerušiť konanie o prepustení profesionálneho vojaka najdlhšie na dobu
a)
12 mesiacov, ak má byť profesionálny vojak prepustený z dôvodov podľa § 83 ods. 1 písm. l) a ods. 5 písm. a) a profesionálny vojak je ustanovený do funkcie podľa § 65,
b)
10 dní, ak o to z dôležitých dôvodov profesionálny vojak požiada.
(3)
Prerušenie konania podľa odsekov 1 a 2 služobný úrad písomne oznámi profesionálnemu vojakovi.
(4)
Služobný úrad v konaní o prepustení profesionálneho vojaka pokračuje, ak
a)
pominuli prekážky, pre ktoré sa konanie o prepustení prerušilo, a to z vlastného podnetu alebo na podnet profesionálneho vojaka,
b)
uplynula lehota podľa odseku 2.
(5)
Ak je konanie o prepustení prerušené, lehoty podľa tohto zákona neplynú.
zobraziť paragraf
§ 116

(1)
Profesionálny vojak má nárok na poskytnutie služobného voľna, ak nemôže vykonávať štátnu službu pre
a)
prekážky z dôvodu všeobecného záujmu,
b)
dôležité osobné prekážky.
(2)
Profesionálnemu vojakovi veliteľ poskytne služobné voľno v rozsahu najviac 15 služobných dní v kalendárnom roku a osamelému profesionálnemu vojakovi, ktorý má v trvalej starostlivosti aspoň jedno dieťa vo veku do skončenia povinnej školskej dochádzky, v rozsahu najviac 21 služobných dní v kalendárnom roku počas
a)
ošetrovania chorého dieťaťa mladšieho ako 11 rokov,
b)
starostlivosti o dieťa mladšie ako 11 rokov z toho dôvodu, že
1.
predškolské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje dieťaťu starostlivosť, alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie podľa osobitného predpisu,79)
2.
osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela, bolo jej nariadené karanténne opatrenie podľa osobitného predpisu alebo bola prijatá do ústavnej zdravotnej starostlivosti, a preto sa nemôže o dieťa starať,
c)
ošetrovania iného chorého člena rodiny, ktorý žije s profesionálnym vojakom v domácnosti,80) ak jeho zdravotný stav nevyhnutne vyžaduje ošetrenie inou osobou a chorého nie je možné alebo vhodné umiestniť v ústavnej zdravotnej starostlivosti.
(3)
V tom istom prípade ošetrovania alebo starostlivosti sa služobné voľno poskytne len raz a len jednému z oprávnených.
(4)
Profesionálnemu vojakovi počas lehoty na prepustenie veliteľ poskytne na hľadanie nového zamestnania služobné voľno na jeden poldeň v týždni; služobné voľno možno so súhlasom veliteľa zlučovať.
(5)
Profesionálnemu vojakovi, ktorému sa umožnila príprava na trh práce, poskytne veliteľ služobné voľno v rozsahu trvania prípravy na trh práce, najviac však 30 dní; v tejto dobe sa môže profesionálny vojak zúčastniť na príprave aj opakovane. Služobné voľno podľa prvej vety nemožno poskytnúť počas siedmich dní pred uplynutím lehoty na prepustenie.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 235f
Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

(1)
Lehota na podanie žiadosti o prijatie do štátnej služby podľa § 18 ods. 4 vo výberovom konaní vyhlásenom počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia v súvislosti s ochorením COVID-19“) je sedem dní odo dňa vyhlásenia výberového konania.
(2)
Ak počas krízovej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 od 12. marca 2020 do dňa účinnosti tohto zákona podľa § 94 ods. 11 prestala lehota na prepustenie profesionálneho vojaka z dôvodu podľa § 83 ods. 1 písm. i) alebo písm. l) plynúť, lehota na prepustenie začne plynúť odo dňa účinnosti tohto zákona, ak je prepustenie profesionálneho vojaka v záujme služobného úradu. Do lehoty na prepustenie sa nezapočítava doba, počas ktorej lehoty na prepustenie neplynuli.
(3)
Počas krízovej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 služobný úrad konanie o prepustení profesionálneho vojaka z dôvodu podľa § 83 ods. 1 písm. c), i) alebo písm. l), ak je to v záujme služobného úradu, nepreruší.
(4)
Ak počas krízovej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 od 12. marca 2020 do dňa účinnosti tohto zákona služobný úrad podľa § 95 ods. 1 písm. a) v znení účinnom do nadobudnutia účinnosti tohto zákona prerušil konanie o prepustení profesionálneho vojaka z dôvodu podľa § 83 ods. 1 písm. c), i) alebo písm. l) alebo § 83 ods. 5 písm. d) v znení účinnom do nadobudnutia účinnosti tohto zákona, služobný úrad odo dňa účinnosti tohto zákona v tomto konaní pokračuje, ak je to v jeho záujme.
(5)
Ak počas krízovej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 služobný úrad rozhodne o prepustení profesionálneho vojaka z dôvodu podľa § 83 ods. 1 písm. i) alebo písm. l) a personálny rozkaz o prepustení je profesionálnemu vojakovi doručený, lehoty na prepustenie plynú.
(6)
Profesionálnemu vojakovi, ktorý nemôže vykonávať štátnu službu počas krízovej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 z dôvodu nariadenej karantény, veliteľ poskytne služobné voľno po dobu jej trvania.
(7)
Profesionálnemu vojakovi, ktorému bolo poskytnuté služobné voľno podľa odseku 6, patrí za dni služobného voľna služobný plat.
(8)
Profesionálnemu vojakovi môže veliteľ počas krízovej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 umožniť vykonávať služobné povinnosti v mieste jeho trvalého pobytu, prechodného pobytu alebo na inom dohodnutom mieste, ak to povaha služobných povinností a podmienky ich vykonávania profesionálnym vojakom dovoľujú; takéto vykonávanie služobných povinností sa nepovažuje za služobnú cestu.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]68)  § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore