Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 106/2013 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 145/2018 Z. z. 512/2022 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2023

Platnosť od: 29.12.2022
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 31.12.2023
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna politika práce

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 106/2013 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 145/2018 Z. z. 512/2022 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 512/2022 s účinnosťou od 01.01.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 106/2013 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 145/2018 Z. z.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 69 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 106/2013 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 145/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.

V § 2 sa slová „ods. 12“ nahrádzajú slovami „ods. 11“.

2.

V § 3 písm. g) sa slová „dočasnej pracovnej neschopnosti alebo z dôvodu vzniku nároku na materské“ nahrádzajú slovami „rekvalifikácie, z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti, z dôvodu osobnej starostlivosti o blízku osobu alebo jej ošetrovania, ktoré si vyžaduje jej zdravotný stav, alebo z dôvodu vzniku nároku na materské“.

3.

V § 3 písm. j) sa slová „46 alebo § 51“ nahrádzajú slovami „§ 46, § 46a alebo § 51“.

4.

V § 3 písm. k) sa slová „ods. 12“ nahrádzajú slovami „ods. 11“ a slová „ods. 8 a § 46 ods. 5“ sa nahrádzajú slovami „ods. 8, § 46 ods. 5 a § 46a ods. 5“.

5.

V § 3 sa vypúšťa písmeno l).

Doterajšie písmená m) až r) sa označujú ako písmená l) až p).

6.

V § 3 písm. l) sa slová „ods. 4 alebo § 52a ods. 3“ nahrádzajú slovami „ods. 5“.

7.

V § 3 písm. m) sa slová „§ 50, 50j alebo § 56“ nahrádzajú slovami „§ 50 alebo § 56“ a slová „§ 50k, 56a, 59 alebo § 60“ sa nahrádzajú slovami „§ 56a, § 59 alebo § 60“.

9.

V § 3 písm. n) sa vypúšťajú slová „alebo o vykonávaní aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona“ a slovo „ich“ sa nahrádza slovom „jej“.

10.

V nadpise § 4, § 4 ods. 1 úvodnej vete a ods. 2 sa vypúšťa slovo „osobného“.

11.

§ 7 a 9 sa vypúšťajú.

12.

V § 10 ods. 1 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až l) sa označujú ako písmená a) až k).

13.

Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 11a Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2023 Pri poskytovaní príspevku na dochádzku za prácou podľa § 53 ods. 3 zákona na základe žiadosti podanej do 31. decembra 2022 sa postupuje podľa § 10 v znení účinnom do 31. decembra 2022.“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2023 okrem čl. I bodu 8, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2024.

Milan Krajniak v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore