Hlavná stránka > Politika súkromia

POLITIKA SÚKROMIA A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Keďže pri návšteve našich portálov nachádzajúcich sa na doméne https://judikaty.info (ďalej len "portál") ako aj pri použití služieb dostupných na portáli (ďalej len "služby") dochádza k spracúvaniu rôznych informácií ako aj osobných údajov, považujeme za dôležité v rámci tejto "Politiky súkromia a ochrany osobných údajov" vysvetliť, aké informácie a osobné údaje našich používateľov získavame a ako ich používame.

INFORMÁCIE O NÁS

Portál je prevádzkovaný:

 • spoločnosťou NEO PROGRES, s.r.o., so sídlom Kukučínova 2043, 069 01 Snina, IČO: 36 506 613, registrovanou v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 16324/P, 

 • spoločnosťou EURO-BRANCH, spol s r.o., Kukučínova 2043, 069 01 Snina, IČO 36 444 685, registrovanou v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 10142/P,

 • spoločnosťou EUROGENIUS GROUP, s.r.o., so sídlom Kukučínova 2043, 069 01 Snina, IČO: 36 517 577, registrovanou v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 17474/P,

 • spoločnosťou EUROPEAN INSTITUTE OF EDUCATION, s.r.o., so sídlom Kukučínova 2043, 069 01 Snina, IČO: 44 450 818, registrovanou v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 20850/P a

 • spoločnosťou VIA PROFIT, s.r.o., so sídlom Kukučínova 2043, 069 01 Snina, IČO: 44 450 818, registrovanou v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 20853/P

 

(ďalej spolu len „prevádzkovateľ“).

V prípade akýchkoľvek otázok, podnetov alebo sťažností nás môžete kontaktovať na tel. č.: 057/762 5238, 0905 412 510 alebo emailom na info@judikaty.info.

 

INFORMÁCIE ZÍSKANÉ PRI NÁVŠTEVE PORTÁLU

V prípade, že navštívite náš portál, zaznamenáme najmä nasledovné informácie:

 • IP adresu – je to adresa počítača, ktorý používate, a ktorá je automaticky zaslaná nášmu serveru keď Váš prehliadač požiada o zobrazenie portálu;

 • Informáciu o type prehliadača, ktorý používateľ používa – podobne ako IP adresa, táto informácia je zasielaná automaticky;

 • Informácie z Google Analytics – naša stránka používa službu Google Analytics, ktorá nám umožňuje zistiť, ako používatelia používajú našu stránku (zisťujú počet návštev, z akej webstránky sa používateľ dostal na našu webstránku a pod.). Tieto informácie sú prenášané spoločnosti Google a pre nás sú dostupné v anonymizovanej forme.

Tieto informácie sú vo vzťahu k nám anonymné a spracúvame ich iba zo štatistických dôvodov.

 

Cookies

Náš portál využíva taktiež tzv. cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré ukladáme do prehliadača používateľa keď používa náš portál. Používame ich na zlepšenie funkcionality nášho portálu a služieb, na ich prispôsobenie používateľovi ako aj na zisťovanie štatistík o ich používaní. Väčšina cookies, ktoré využívame, sú „session cookies“, ktoré umožňujú základnú funkcionalitu fungovania nášho portálu a služieb a sú automaticky vymazané z Vášho prehliadača po tom, čo odídete z portálu alebo po krátkej dobe v nich určenej. Dalšie cookies, ktore sú cookies tretej strany (napr. Google Analytics cookie) ostávajú uložené vo Vašom prehliadači dlhšiu dobu alebo pokiaľ si ich odtiaľ nevymažate manuálne. Poskytujú nám najmä informácie o tom, ako používatelia používajú náš portál.

Keď používateľ naďalej používa náš portál a služby po tom, čo bol bannerom informovaný o cookies, súhlasí s tým, že mu do prehliadača uložíme vyššie spomínané cookies ako aj s tým, že k informáciám uvedeným v týchto cookies pristúpime keď našu stránku opätovne navštívi.

Používateľ má právo kedykoľvek toto svoje rozhodnutie zmeniť, a to nasledovnými spôsobmi:

 • nastavením prehliadača - používateľ si môže nastaviť svoj prehliadač tak, aby webstránky, ktoré navštívi, nemohli do jeho prehliadača ukladať niektoré alebo žiadne cookies. To, akým spôsobom môže používateľ zmeniť tieto cookie nastavenia závisí od druhu jeho prehliadača – viac informácií teda nájde v používateľskej príručke k prehliadaču. Zákazom ukladania cookies však nedôjde k vymazaniu tých cookies, ktoré sú už v prehliadači uložené a je potrebné ich vymazať priamo v prehliadači.

 • použítím Google Analytics Opt-Out Browser Add-on – vďaka jeho inštalácii do svojho prehliadača používateľ zabráni tomu, aby boli jeho údaje používané Google Analytics. Nástroj je dostupný tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

V prípade, že sa používateľ rozhodne zakázať ukladanie cookies alebo ak ich použitiu iným spôsobom zamedzí, niektoré časti nášho portálu alebo niektoré služby mu nemusia správne fungovať.

 

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracúvané osobné údaje, účel ich spracúvania a právny základ

V prípade, že sa rozhodnete registrovať na portáli, začneme spracovať údaje, ktoré ste nám poskytli prostredníctvom registračného formulára, za účelom poskytovania našich služieb. Poskytnutie údajov označených hviezdičkou je povinné, nakoľko ide o údaje nevyhnutné pre realizovanie zmluvného vzťahu, ktorý medzi nami vznikne, resp. pre jeho uzavretie. V prípade, že nám tieto povinné údaje neposkytnete, naše služby Vám nebudeme môcť poskytnúť.

Vaše osobné údaje získané pri registrácii budeme zároveň spracúvať za účelom preukazovania, uplatňovania a obhajovania našich právnych nárokov, a to na základe nášho oprávneného záujmu ako prevádzkovateľa.

Vaše údaje tiež spracúvame za účelom plnenia našich zákonných povinnosti, a to v rozsahu a po dobu určenú v príslušných právnych predpisoch. Ide najmä o povinnosti uložené účtovnými a daňovými predpismi, v zmysle ktorých spracúvame Vaše identifikačné údaje a údaje o službách, ktoré sme Vám poskytli.

Vaše kontaktné údaje, ktoré ste nám poskytli prostredníctvom registračného formulára alebo ktoré sme (v prípade právnických osôb) získali z verejne dostupných zdrojov, spracúvame za účelom priameho marketingu našich služieb, a to na základe nášho oprávneného záujmu ako poskytovateľa služby informovať našich zákazníkov alebo potenciálnych zákazníkov o našich službách a ponúkať im prípadne nové, dosiaľ nepoužívané služby, ako aj informovať o zmenách alebo novinkách v poskytovaných službách alebo o novom obsahu v službách (najmä o novej judikatúre a o zmenách právnych predpisov).

 

Príjemcovia údajov

Príjemcom Vašich údajov je spoločnosť, ktorá nám poskytuje IT služby nachádzajúca sa v Slovenskej republike.

Osobné údaje našich používateľov, ak nie je uvedené inak, neposkytujeme ani nesprístupňujeme tretím osobám, ak nám to výslovne neukladá právny predpis. Rovnako získané údaje nezverejňujeme ani nevykonávame ich prenos do krajín mimo EÚ.

 

Uchovávanie údajov

Vaše osobné údaje sú uchovávané iba počas doby, ktorá je nevyhnutná pre naplnenie účelu ich spracúvania a v prípade, že ich dalšie spracúvanie nie sme povinní alebo oprávnení vykonávať na základe iného právneho základu, pristupujeme k ich likvidácii:

 • údaje, ktoré sú nevyhnutné pre poskytovanie našich služieb uchovávame počas doby poskytovania našich služieb (teda počas trvania nášho zmluvného vzťahu),

 • údaje, ktoré spracúvame za účelom preukazovania a uplatňovania našich právnych nárokov uchovávame počas trvania nášho zmluvného vzťahu a následne po dobu 3 rokov od jeho ukončenia, resp. kým uplynie premlčacia lehota na uplatnenie posledného právneho nároku nás ako prevádzkovateľa alebo Vás ako používateľa služieb v konkrétnom prípade,

 • údaje, ktoré sú nevyhnutné na plnenie našich zákonných povinností uchováme počas doby určenej v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch,

 • konktaktné údaje, ktoré spracúvame pre marketingové účely, sú spracúvané počas doby, v rámci ktorej Vám poskytujeme služby a následne tri roky od ukončenia ich poskytovania.

 

Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej aj „GDPR“) Vám patrí právo:

 • na prístup k Vašim osobným údajom, ktoré zahŕňa právo na získanie potvrdenia o tom, či o Vás spracúvame osobné údaje a ak áno, právo získať informácie o tomto spracúvaní (napr. účel spracúvania, kategórie OÚ, ich príjemcovia, dĺžka uchovávania, zdroj OÚ ak neboli získané od Vás atď.),

 • na opravu Vašich nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov a na ich prípadné doplnenie (v závislosti od typu spracúvania),

 • obmedziť spracúvanie Vašich osobných údajov ak:

  • napadnete ich správnosť, a to počas doby kým ich správnosť overíme,

  • spracúvanie je protizákonné, Vy namietate proti vymazaniu Vašich osobných údajov a namiesto toho žiadate obmedzenie ich použitia,

  • my už Vaše údaje nepotrebujeme ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,

 • namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu alebo proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe nášho oprávneného záujmu,

 • žiadať vymazanie Vašich osobných údajov (s výnimkou prípadov stanovených v čl. 17 ods. 3 GDPR), v prípadoch, že:

  • Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sme ich získali alebo spracúvali,

  • ste namietali proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu,

  • ste namietali proti spracúvaniu Vašich osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na našej strane na ich spracúvanie,

  • Vaše osobné údaje sme spracúvali nezákonne,

  • Vaše osobné údaje musia byť vymazané, aby sme splnili našu zákonná povinnosť.

 • získať Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na zmluve a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

 • právo obrátiť sa so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov.

Niektoré z týchto práv platia iba s určitými výnimkami popísanými v GDPR a iba za podmienky, že Vás budeme vedieť identifikovať – Vašim požiadavkám preto vyhovieme v súlade s týmito zákonnými podmienkami. Svoje práva si u nás môžete uplatniť v listinnej alebo elektronickej podobe na kontaktných údajoch uvedených v záhlaví tejto informácie.

MENU
Hore