Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 467/2019 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 27.12.2019
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotná a liečebná starostlivosť, Zdravotnícke zariadenia, Sociálne poistenie, Zdravotné poistenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5JUDDS2EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 467/2019 účinný od 01.01.2023
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 467/2019 s účinnosťou od 01.01.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. ...

1.

V § 19 ods. 2 písm. b) druhom bode sa slová „prvej vete“ nahrádzajú slovami „písm. b) až d)“.

2.

V § 26 odseky 3 a 4 znejú:

„(3) Zamestnancovi sa prerušuje povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné ...

3.

V § 26 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Ak v tom istom čase súčasne trvajú dôvody podľa odseku 3 alebo odseku 4 písm. a) až c), pre ktoré ...

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

4.

V § 39 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) ošetruje chorého príbuzného v priamom rade, choré dieťa, ktoré nie je príbuzný v priamom rade, chorého ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 50b znie:

„50b) § 12b zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním ...

5.

§ 39 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ak v tom istom prípade dôjde k opätovnému prevzatiu ošetrovania fyzickej osoby uvedenej v odseku ...

6.

V § 42 sa vypúšťajú slová ,,a zaniká dňom skončenia potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo ...

a)

14 dní od vzniku potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo potreby osobnej a celodennej starostlivosti, ...

b)

90 dní trvania nároku na výplatu ošetrovného v úhrne všetkým poistencom, ak nárok na ošetrovné vznikol ...

7.

V § 43 ods. 2 sa za slová „písm. a)“ vkladajú slová ,,prvom bode“ a na konci sa pripájajú tieto vety: ...

8.

V § 54 ods. 9 a § 57 ods. 1 písm. c) sa slová ,,ods. 5“ nahrádzajú slovami ,,ods. 6“.

9.

V § 54 ods. 10 písm. a) štvrtý bod znie:

„4. trvá 4a. potreba osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby uvedenej v § 39 ods. 1 písm. ...

10.

V § 82b odsek 4 znie:

„(4) Obdobie dôchodkového poistenia na účely minimálneho dôchodku je a) obdobie dôchodkového poistenia, b) obdobie, ...

11.

V § 140 ods. 1 písm. b) sa za slová „písm. a)“ vkladajú slová „prvom bode“ a slovo „desiateho“ sa nahrádza ...

12.

V § 140 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) od prvého dňa osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby uvedenej v § 39 ods. 1 písm. a) ...

13.

V § 140 ods. 1 písm. c) sa za slová „písm. a)“ vkladajú slová „prvom bode“ a slovo „desiateho“ sa nahrádza ...

14.

V § 140 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) prvého dňa osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby uvedenej v § 39 ods. 1 písm. a) druhom ...

15.

Za § 293eo sa vkladá § 293ep, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 293ep Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2021 Ak potreba osobného a celodenného ...

Čl. II

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej ...

1.

V § 8 ods. 5 písm. a) sa za slová „detská psychiatria,“ vkladajú slová „v špecializačnom odbore klinická ...

2.

V § 12a sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Lekár podľa odseku 1 písm. b) uzná dočasnú pracovnú neschopnosť aj sprievodcovi osoby v ústavnej ...

Doterajšie odseky 2 až 15 sa označujú ako odseky 3 až 16.

3.

V § 12a ods. 5 sa slová „odsekoch 14 a 15“ nahrádzajú slovami „odsekoch 15 a 16“.

4.

V § 12a ods. 6 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak nejde o osobu, ktorej sa poskytuje osobná ...

5.

V § 12a ods. 13 a 14 sa slová „odsekov 10 a 11“ nahrádzajú slovami „odsekov 11 a 12“.

6.

V § 12a ods. 15 sa slová „odseku 15“ nahrádzajú slovami „odseku 16“.

7.

V § 12a ods. 16 sa slová „odseku 14“ nahrádzajú slovami „odseku 15“.

8.

Za § 12a sa vkladá § 12b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 12b Osobná starostlivosť v prirodzenom prostredí osoby (1) Osobná starostlivosť v prirodzenom prostredí ...

9.

V § 19 ods. 2 písm. f) sa za slovo „neschopnosti,“ vkladajú slová „údaje o osobnej starostlivosti,“.

Čl. III

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských ...

1.

V § 79 sa odsek 1 dopĺňa písmenom be), ktoré znie:

„be) plniť povinnosti v súvislosti s dočasnou pracovnou neschopnosťou alebo osobnou starostlivosťou ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 55jawf znie:

„55jawf) § 233 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. § 12a a 12b zákona č. 576/2004 ...

2.

V § 82 ods. 1 písm. b) sa slová „ag) a ai)“ nahrádzajú slovami „ag), ai) a be)“.

Čl. IV

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve ...

1.

V § 11 ods. 7 písmeno m) znie:

„m) fyzickú osobu, 1. ktorá poberá náhradu príjmu, nemocenské, ošetrovné alebo materské podľa osobitného ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 41až 44c znejú:

„41) Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu ...

2.

V § 29b ods. 12 sa slovo „piateho“ nahrádza slovom „šiesteho“.

3.

V § 29b ods. 13 sa slovo „tretieho“ nahrádza slovom „štvrtého“.

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020 okrem čl. II a III, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára ...

Zuzana Čaputová v. r. Andrej Danko v. r. Peter Pellegrini v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore