Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72012
Dôvodové správy: 2581
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
13.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 467/2019 účinný od 01.01.2021 do 31.12.2022


Platnosť od: 27.12.2019
Účinnosť od: 01.01.2021
Účinnosť do: 31.12.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotná a liečebná starostlivosť, Zdravotnícke zariadenia, Zdravotné poistenie, Sociálne poistenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD DS2 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 467/2019 účinný od 01.01.2021 do 31.12.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 467/2019 s účinnosťou od 01.01.2021

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. ...

1.

V § 19 ods. 2 písm. b) druhom bode sa slová „prvej vete“ nahrádzajú slovami „písm. b) až d)“.

2.

V § 26 odseky 3 a 4 znejú:

„(3) Zamestnancovi sa prerušuje povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné ...

3.

V § 26 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Ak v tom istom čase súčasne trvajú dôvody podľa odseku 3 alebo odseku 4 písm. a) až c), pre ktoré ...

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

4.

V § 39 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) ošetruje chorého príbuzného v priamom rade, choré dieťa, ktoré nie je príbuzný v priamom rade, chorého ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 50b znie:

„50b) § 12b zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním ...

5.

§ 39 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ak v tom istom prípade dôjde k opätovnému prevzatiu ošetrovania fyzickej osoby uvedenej v odseku ...

6.

V § 42 sa vypúšťajú slová ,,a zaniká dňom skončenia potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo ...

a)

14 dní od vzniku potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo potreby osobnej a celodennej starostlivosti, ...

b)

90 dní trvania nároku na výplatu ošetrovného v úhrne všetkým poistencom, ak nárok na ošetrovné vznikol ...

7.

V § 43 ods. 2 sa za slová „písm. a)“ vkladajú slová ,,prvom bode“ a na konci sa pripájajú tieto vety: ...

8.

V § 54 ods. 9 a § 57 ods. 1 písm. c) sa slová ,,ods. 5“ nahrádzajú slovami ,,ods. 6“.

10.

V § 82b odsek 4 znie:

„(4) Obdobie dôchodkového poistenia na účely minimálneho dôchodku je a) obdobie dôchodkového poistenia, b) obdobie, ...

11.

V § 140 ods. 1 písm. b) sa za slová „písm. a)“ vkladajú slová „prvom bode“ a slovo „desiateho“ sa nahrádza ...

12.

V § 140 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) od prvého dňa osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby uvedenej v § 39 ods. 1 písm. a) ...

15.

Za § 293eo sa vkladá § 293ep, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 293ep Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2021 Ak potreba osobného a celodenného ...

Čl. II

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej ...

1.

V § 8 ods. 5 písm. a) sa za slová „detská psychiatria,“ vkladajú slová „v špecializačnom odbore klinická ...

2.

V § 12a sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Lekár podľa odseku 1 písm. b) uzná dočasnú pracovnú neschopnosť aj sprievodcovi osoby v ústavnej ...

Doterajšie odseky 2 až 15 sa označujú ako odseky 3 až 16.

3.

V § 12a ods. 5 sa slová „odsekoch 14 a 15“ nahrádzajú slovami „odsekoch 15 a 16“.

4.

V § 12a ods. 6 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak nejde o osobu, ktorej sa poskytuje osobná ...

5.

V § 12a ods. 13 a 14 sa slová „odsekov 10 a 11“ nahrádzajú slovami „odsekov 11 a 12“.

6.

V § 12a ods. 15 sa slová „odseku 15“ nahrádzajú slovami „odseku 16“.

7.

V § 12a ods. 16 sa slová „odseku 14“ nahrádzajú slovami „odseku 15“.

8.

Za § 12a sa vkladá § 12b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 12b Osobná starostlivosť v prirodzenom prostredí osoby (1) Osobná starostlivosť v prirodzenom prostredí ...

9.

V § 19 ods. 2 písm. f) sa za slovo „neschopnosti,“ vkladajú slová „údaje o osobnej starostlivosti,“.

Čl. III

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských ...

1.

V § 79 sa odsek 1 dopĺňa písmenom be), ktoré znie:

„be) plniť povinnosti v súvislosti s dočasnou pracovnou neschopnosťou alebo osobnou starostlivosťou ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 55jawf znie:

„55jawf) § 233 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. § 12a a 12b zákona č. 576/2004 ...

2.

V § 82 ods. 1 písm. b) sa slová „ag) a ai)“ nahrádzajú slovami „ag), ai) a be)“.

Čl. IV

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve ...

1.

V § 11 ods. 7 písmeno m) znie:

„m) fyzickú osobu, 1. ktorá poberá náhradu príjmu, nemocenské, ošetrovné alebo materské podľa osobitného ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 41až 44c znejú:

„41) Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu ...

2.

V § 29b ods. 12 sa slovo „piateho“ nahrádza slovom „šiesteho“.

3.

V § 29b ods. 13 sa slovo „tretieho“ nahrádza slovom „štvrtého“.

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020 okrem čl. I bodov 1 až 8, 11, 12 a 15, čl. II až IV, ktoré ...

Zuzana Čaputová v. r. Andrej Danko v. r. Peter Pellegrini v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore