Zákon o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi 486/2013 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 28.12.2013
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo duševného vlastníctva, Colné orgány
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDS2EUPP1ČL0

Zákon o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi 486/2013 účinný od 01.01.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 486/2013 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 422/2022


§ 10
Náklady v súvislosti s prijatím opatrenia na domácom trhu

(1)
Držiteľ rozhodnutia je povinný uhradiť colným orgánom všetky náklady, ktoré im vznikli v súvislosti so zaistením tovaru podľa § 7 ods. 1 alebo § 8 ods. 1, vrátane skladného a nákladov na zaobchádzanie s tovarom, náklady na zničenie tovaru podľa § 9 ods. 1 alebo § 35 ods. 1 a ods. 2 písm. a); tým nie je dotknuté právo držiteľa rozhodnutia na náhradu týchto nákladov od držiteľa tovaru.
(2)
Držiteľ rozhodnutia nemá povinnosť podľa odseku 1, ak v lehote podľa § 7 ods. 6 alebo ods. 9 alebo v lehote podľa § 8 ods. 3 písm. a) alebo ods. 5 nepotvrdí, že právo duševného vlastníctva bolo porušené, a ani nepreukáže, že podal na súd návrh na začatie konania vo veci určenia, či ide o tovar, ktorým sa porušuje jeho právo duševného vlastníctva; to neplatí, ak k zaisteniu tovaru podľa § 7 ods. 1 došlo na základe podnetu držiteľa rozhodnutia.
(3)
Podnetom držiteľa rozhodnutia sa na účely odseku 2 rozumie písomný podnet držiteľa rozhodnutia na zaistenie tovaru podľa § 7 ods. 1, v ktorom držiteľ rozhodnutia uvedie konkrétne informácie o tovare, pri ktorom je podozrenie z porušovania práva duševného vlastníctva a o jeho umiestnení alebo o osobách, ktoré takýto tovar vlastnia, vyrábajú, ponúkajú, predávajú, skladujú, prepravujú alebo prechovávajú. O takomto podnete sa nevydáva rozhodnutie.
(4)
Ustanovenia osobitného predpisu10) sa použijú rovnako.
zobraziť paragraf
§ 15
Postup colného úradu pri zistení tovaru, pri ktorom je podozrenie z porušovania práva duševného vlastníctva

(1)
O pozastavení prepustenia tovaru alebo o zaistení tovaru podľa osobitného predpisu16) colný úrad vydá písomné rozhodnutie, v ktorom zároveň vyzve deklaranta17) alebo držiteľa tovaru, aby sa v lehote ustanovenej osobitným predpisom18) písomne vyjadril, či súhlasí so zničením tovaru. V poučení colný úrad uvedie informácie podľa osobitného predpisu19) a poučí deklaranta alebo držiteľa tovaru o právnych následkoch podľa § 17 ods. 1 a 2.
(2)
Rozhodnutie o pozastavení prepustenia tovaru alebo rozhodnutie o zaistení tovaru colný úrad oznámi deklarantovi alebo držiteľovi tovaru v lehote podľa osobitného predpisu.20)
(3)
Proti rozhodnutiu o pozastavení prepustenia tovaru alebo rozhodnutiu o zaistení tovaru môže deklarant alebo držiteľ tovaru v lehote troch pracovných dní odo dňa doručenia rozhodnutia podať odvolanie; odvolanie nemá odkladný účinok.
(4)
Colný úrad vyzve v oznámení o pozastavení prepustenia tovaru alebo v oznámení o zaistení tovaru pre podozrenie z porušovania práva duševného vlastníctva držiteľa rozhodnutia, aby sa v lehote podľa osobitného predpisu21) písomne vyjadril, či bolo právo duševného vlastníctva porušené a či súhlasí so zničením tovaru. V tomto oznámení colný úrad uvedie informácie podľa osobitného predpisu19) a poučí držiteľa rozhodnutia o právnych následkoch podľa § 17 ods. 2.
(5)
Pri zaistení tovaru colný úrad postupuje podľa osobitného predpisu,22) ak odseky 1 až 4 a § 19 neustanovujú inak.
(6)
Na postup colného úradu pri zistení tovaru, pri ktorom je podozrenie z porušovania práva duševného vlastníctva a na ktorý ešte nebola podaná žiadosť o prijatie opatrenia pri tovare pod colným dohľadom, sa odseky 1 až 5 použijú primerane. Skutočnosti podľa odseku 4 sa v tomto prípade oznamujú osobe, ktorá by mohla byť oprávnenou osobou.
(7)
Ak ide o tovar v malých zásielkach,23) odseky 1 až 3 a 5 sa použijú primerane.
zobraziť paragraf
§ 21

Ak podľa právoplatného rozhodnutia súdu je tovar, pri ktorom bolo vydané rozhodnutie o pozastavení prepustenia tovaru podľa § 15 ods. 1, tovarom, ktorým sa porušuje právo duševného vlastníctva, colný úrad zamietne návrh na prepustenie tovaru do colného režimu alebo na spätný vývoz. Na vydanie tohto rozhodnutia sa primerane použijú ustanovenia o colnom konaní podľa osobitného predpisu.28)
zobraziť paragraf
§ 22
Priestupku alebo iného správneho deliktu sa dopustí ten, kto

a)
podá colné vyhlásenie na prepustenie tovaru, ktorým sa porušuje právo duševného vlastníctva, do colného režimu alebo vyhlásenie o spätnom vývoze,
b)
dosiahne porušením colných predpisov29) prepustenie tovaru, ktorým sa porušuje právo duševného vlastníctva, do colného režimu alebo na spätný vývoz,
c)
dovezie alebo vyvezie tovar, ktorým sa porušuje právo duševného vlastníctva,
d)
vlastní, vyrába, ponúka, predáva, skladuje, prepravuje alebo prechováva tovar, ktorým sa porušuje právo duševného vlastníctva,
e)
neposkytne colnému úradu súčinnosť podľa § 5 ods. 2 alebo na vyžiadanie podľa § 5 ods. 1 písm. b) poskytne colnému úradu nepravdivé alebo neúplné informácie,
f)
nedodrží podmienky na nakladanie s tovarom zaisteným podľa tohto zákona alebo nedodrží podmienky na nakladanie s tovarom poskytnutým na humanitárne účely podľa tohto zákona,
g)
použije informácie o tovare alebo o držiteľovi tovaru získané od colného úradu alebo pri prehliadke tovaru v rozpore s týmto zákonom alebo osobitným predpisom,30)
h)
nevráti vzorky zaisteného tovaru alebo neinformuje colný úrad podľa § 7 ods. 12 alebo § 16 ods. 1,
i)
nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 4 ods. 9 alebo podľa osobitného predpisu.31)
zobraziť paragraf
§ 35

(1)
Ak podľa právoplatného rozhodnutia súdu ide o tovar, ktorým sa porušuje právo duševného vlastníctva a ak colný úrad nerozhodol o jeho prepadnutí alebo zhabaní podľa tohto zákona a nepostupuje sa podľa § 37, colný úrad rozhodne o zničení tohto tovaru a zabezpečí jeho zničenie; o zničení tohto tovaru colný úrad spíše záznam.
(2)
Ak colný úrad rozhodol o prepadnutí alebo zhabaní tovaru, ktorým sa porušuje právo duševného vlastníctva a ak nepostupuje podľa § 37, zabezpečí
a)
jeho zničenie,
b)
odstránenie ochranných známok z tohto tovaru alebo
c)
vykonanie úprav tovaru iných ako uvedených v písmene b) bez porušenia práv duševného vlastníctva.
zobraziť paragraf
§ 36

(1)
Náklady podľa § 10 ods. 1 alebo podľa osobitného predpisu35) oznámi colný úrad držiteľovi rozhodnutia rozhodnutím najneskôr do dvoch rokov po
a)
zničení zaisteného tovaru,
b)
vrátení zaisteného tovaru osobe, ktorej bol tovar zaistený,
c)
poskytnutí tovaru na humanitárne účely podľa § 37 alebo
d)
právoplatnosti rozhodnutia, na základe ktorého zaistený tovar prepadol v prospech štátu alebo bol zhabaný.
(2)
Colný úrad môže jedným rozhodnutím oznámiť držiteľovi rozhodnutia súhrnné náklady vo vzťahu k viacerým prípadom zaistenia tovaru, pri ktorých nastali skutočnosti podľa odseku 1 za obdobie jedného mesiaca, štvrťroka, polroka alebo roka.
(3)
Držiteľ rozhodnutia je povinný uhradiť náklady do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia podľa odseku 1 alebo odseku 2; odvolanie nemá odkladný účinok.
zobraziť paragraf
§ 38
Držiteľ rozhodnutia o schválení žiadosti podľa § 3 ods. 1 a 2 a držiteľ rozhodnutia, ktorým finančné riaditeľstvo v plnom rozsahu alebo čiastočne schváli žiadosť podľa § 13, nemá právo na náhradu škody podľa osobitného predpisu,47) ak colný úrad

a)
nezistí pri tovare pod colným dohľadom, že ide o tovar, ktorým sa porušuje právo duševného vlastníctva,
b)
prepustí tovar uvedený v písmene a) do colného režimu alebo na spätný vývoz,
c)
pri prijímaní opatrení na domácom trhu nezistí tovar, pri ktorom je podozrenie z porušovania práva duševného vlastníctva,
d)
neprijme žiadne opatrenie na zaistenie tovaru uvedeného v písmenách a) a c).
zobraziť paragraf
§ 39

(1)
Ak tento zákon alebo osobitný predpis13) neustanovuje inak, na konanie podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu13) sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.48) Na vymáhanie pokút uložených podľa tohto zákona alebo nákladov oznámených podľa § 36 sa použije daňový poriadok.
(2)
Účastníkom konania o žiadosti podľa § 3 alebo § 13 je osoba, ktorá takúto žiadosť podala.
(3)
Na písomné vyhotovenie rozhodnutia podľa § 4 ods. 1 a na písomné vyhotovenie rozhodnutia, ktorým sa žiadosť o prijatie opatrenia pri tovare pod colným dohľadom alebo žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o prijatie opatrenia pri tovare pod colným dohľadom schvaľuje v plnom rozsahu, sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.48)
(4)
Proti rozhodnutiu podľa § 4 ods. 1 a proti rozhodnutiu, ktorým sa žiadosť podľa § 13 schvaľuje v plnom rozsahu, nemožno podať odvolanie.
(5)
Ak colné orgány rozhodnutie podľa § 15 ods. 1 alebo oznámenie podľa § 15 ods. 4 alebo ods. 6 doručujú prostredníctvom poštového podniku,49) za deň doručenia tohto rozhodnutia alebo oznámenia adresátovi sa považuje deň nasledujúci po odovzdaní tohto rozhodnutia alebo oznámenia na poštovú prepravu.
(6)
Lehota podľa § 7 ods. 2, lehota podľa § 8 ods. 1 a lehota podľa osobitného predpisu50) je zachovaná, ak písomné vyjadrenie deklaranta alebo držiteľa tovaru, či súhlasí so zničením tovaru, je doručené colnému úradu najneskôr v posledný deň lehoty.
(7)
Lehota podľa § 7 ods. 6 písm. a) alebo ods. 9, lehota podľa § 8 ods. 3 písm. a) prvého bodu alebo ods. 5 a lehota podľa osobitného predpisu21) je zachovaná, ak písomné vyjadrenie držiteľa rozhodnutia alebo oprávnenej osoby, či právo duševného vlastníctva bolo porušené a či súhlasí so zničením tovaru, je doručené colnému úradu najneskôr v posledný deň lehoty.
(8)
Lehota podľa § 7 ods. 6 písm. b) alebo ods. 9, lehota podľa § 8 ods. 3 písm. a) druhého bodu alebo ods. 5 a lehota podľa osobitného predpisu51) je zachovaná, ak podanie, ktorým držiteľ rozhodnutia preukazuje, že podal na súd návrh na začatie konania vo veci určenia, či ide o tovar, ktorým sa porušuje jeho právo duševného vlastníctva, je doručené colnému úradu najneskôr v posledný deň lehoty.
(9)
Lehota podľa § 8 ods. 3 písm. b) prvého bodu a lehota podľa osobitného predpisu52) je zachovaná, ak je žiadosť doručená finančnému riaditeľstvu najneskôr v posledný deň lehoty.
(10)
Lehota podľa § 8 ods. 3 písm. b) druhého bodu je zachovaná, ak oznámenie je doručené finančnému riaditeľstvu najneskôr v posledný deň lehoty.
zobraziť paragraf
Poznámka
1)
Čl. 2 bod 1 písm. a) až k) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013 z 12. júna 2013 o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi a zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003 (Ú. v. EÚ, L 181, 29. 6. 2013).
2)
Čl. 2 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013.
3)
Čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013.
4)
Čl. 2 bod 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013.
5)
Čl. 1 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013.
6)
Čl. 2 bod 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013.
7)
§ 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
8)
Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9)
Napríklad § 27 ods. 2 zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení zákona č. 84/2007 Z. z., § 28 ods. 2 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 8 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z.o ochranných známkach.
10)
Čl. 29 ods. 1 druhý pododsek nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013.
11)
Čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 269, 10. 10. 2013) v platnom znení.
12)
Čl. 5 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013.
13)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013.
14)
Čl. 7 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013.
15)
Čl. 7 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013.
16)
Čl. 17 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013.
17)
Čl. 5 bod 15 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 v platnom znení.
18)
Čl. 23 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013.
19)
Čl. 17 ods. 3 štvrtý pododsek nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013.
20)
Čl. 17 ods. 3 prvý pododsek a čl. 26 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013.
21)
Čl. 23 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013.
22)
§ 64 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
23)
Čl. 2 bod 19 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013.
24)
Čl. 19 ods. 2 a 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013.
25)
Napríklad čl. 147 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 v platnom znení.
26)
Čl. 23 ods. 1 druhý pododsek a čl. 26 ods. 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013.
27)
Čl. 24 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013.
28)
Nariadenie (EÚ) č. 952/2013 v platnom znení. Zákon č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
29)
§ 2 písm. a) zákona č. 199/2004 Z. z. v znení zákona č. 672/2006 Z. z.
30)
Čl. 21 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013.
31)
Čl. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013.
32)
Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013.
33)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
34)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
34a)
Zákon č. 312/2020 Z. z. o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
35)
Čl. 29 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013.
36)
Napríklad zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 259/2021 Z. z.
37)
§ 3 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
38)
§ 45 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 466/2008 Z. z.
39)
§ 7 ods. 1 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 653/2007 Z. z.
40)
§ 2 ods. 1 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z.
41)
§ 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
42)
Napríklad zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
43)
Zákon č. 372/2012 Z. z. o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
44)
§ 51 Občianskeho zákonníka.
45)
§ 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
46)
§ 6 až 8 zákona č. 199/2004 Z. z.
47)
Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
48)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
49)
§ 7 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
50)
Čl. 23 ods. 1 písm. c) a čl. 26 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013.
51)
Čl. 23 ods. 5 a čl. 26 ods. 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013.
52)
Čl. 5 ods. 3 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore