Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 407/2022 účinný od 01.01.2023 do 21.06.2023

Platnosť od: 01.12.2022
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 21.06.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Jednoduché účtovníctvo, Podvojné účtovníctvo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 407/2022 účinný od 01.01.2023 do 21.06.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 407/2022 s účinnosťou od 01.01.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z., zákona č. 561/2004 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 540/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 61/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 486/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 423/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 275/2017 Z. z., zákona č. 213/2018 Z. z., zákona č. 363/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 421/2020 Z. z., zákona č. 456/2021 Z. z. a zákona č. 249/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 2 ods. 14 sa za slovo „únie“ vkladajú slová „alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore“.
2.
V § 17 ods. 5 prvej vete sa za slovo ,,závierku“ vkladá čiarka a slová ,,okrem súhrnnej účtovnej závierky podľa § 22a,“.
3.
V § 17a ods. 3 písm. a) sa slová „na regulovanom trhu,22aa)“ nahrádzajú slovami „na regulovanom trhu členského štátu,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22aa sa vypúšťa.

4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22ac znie:

„22ac) Medzinárodný účtovný štandard 27 bod 38, Medzinárodné účtovné štandardy 28 a 31 Prílohy k nariadeniu (ES) č. 1126/2008 v platnom znení.“.

5.
V § 19 ods. 1 písm. b), § 20 ods. 6 a § 39d ods. 1 sa za slová „na regulovanom trhu“ vkladajú slová „členského štátu“.
7.
V § 20 ods. 2 sa slová „odsekoch 1 a 16“ nahrádzajú slovami „odsekoch 1 a 17“.
8.
V § 20 ods. 3 písm. e) sa za slová „v nej“ vkladajú slová „získaných počas auditu účtovnej závierky“.
9.
V § 20 ods. 7 úvodná veta znie:

„Ak účtovná jednotka emitovala cenné papiere, a aspoň niektoré z nich sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu členského štátu a týka sa ich ponuka na prevzatie, je povinná vo výročnej správe uviesť aj údaje o“.

10.
V § 20 ods. 7 písm. a) sa slovo „neboli“ nahrádza slovami „nie sú“ a vypúšťajú sa slová „alebo štáte Európskeho hospodárskeho priestoru“.
11.
V § 20 odseky 8 a 9 znejú:

„(8)
Členovia predstavenstva účtovnej jednotky, ktorá emitovala cenné papiere a tie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu členského štátu, predložia valnému zhromaždeniu vysvetľujúcu správu k obsahovým náležitostiam výročnej správy podľa odseku 7.

(9)
Subjekt verejného záujmu, ktorého priemerný prepočítaný počet zamestnancov za účtovné obdobie presiahol 500 zamestnancov, uvádza vo výročnej správe aj nefinančné informácie o vývoji, konaní, pozícii a o vplyve činnosti účtovnej jednotky na environmentálnu, sociálnu a zamestnaneckú oblasť, informácie o dodržiavaní ľudských práv a o boji proti korupcii a úplatkárstvu (ďalej len „oblasť spoločenskej zodpovednosti“), ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie, spĺňa zároveň aj jednu z týchto podmienok:
a)
celková suma majetku presiahla 20 000 000 eur, pričom sumou majetku na tento účel sa rozumie suma zistená zo súvahy v ocenení upravenom o položky podľa § 26 ods. 3,

b)
čistý obrat presiahol 40 000 000 eur.“.

12.
V § 20 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:

„(10)
Subjekt verejného záujmu podľa odseku 9 uvedie vo výročnej správe najmä
a)
stručný opis obchodného modelu,

b)
opis a výsledky používania politiky, ktorú účtovná jednotka uplatňuje v oblasti spoločenskej zodpovednosti, vrátane uplatňovaných postupov náležitej starostlivosti,

c)
opis hlavných rizík vplyvu účtovnej jednotky na oblasť spoločenskej zodpovednosti vyplývajúceho z činnosti účtovnej jednotky, ktorý by mohol mať nepriaznivé dôsledky, a ak je to primerané, aj opis jej obchodných vzťahov, produktov alebo služieb, ktoré súvisia s týmito rizikami vplyvu, a opis spôsobu, akým účtovná jednotka tieto riziká riadi,

d)
významné nefinančné informácie o činnosti účtovnej jednotky podľa jednotlivých činností,

e)
odkaz na informácie o sumách vykázaných v účtovnej závierke a vysvetlenie týchto súm z hľadiska vplyvov na oblasť spoločenskej zodpovednosti, ak je to vhodné.“.

Doterajšie odseky 10 až 16 sa označujú ako odseky 11 až 17.

13.
V § 20 ods. 11 až 13 a 16 sa slová „odseku 9“ nahrádzajú slovami „odsekov 9 a 10“.
14.
V § 20 ods. 14 úvodnej vete sa za slovo „závierka“ vkladajú slová „a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie“.
15.
V § 20 ods. 15 sa slová „odseku 13“ nahrádzajú slovami „odseku 14“.
18.
V § 22 ods. 11 prvej vete sa vypúšťajú slová „alebo štátu Európskeho hospodárskeho priestoru“.
19.
V § 22a sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
verejných výskumných inštitúcií29bb).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 29bb znie:

„29bb) Zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 346/2021 Z. z.“.

20.
V § 22a ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety: ,,Ministerstvo je povinné zostaviť súhrnnú účtovnú závierku najneskôr do deviatich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa súhrnná účtovná závierka zostavuje. Ministerstvo ukladá súhrnnú účtovnú závierku v registri do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa súhrnná účtovná závierka zostavuje.“.
22.
V § 23a ods. 3 prvej vete sa za slovo „ak“ vkladajú slová „§ 22a ods. 3 alebo“.
26.
V § 27 ods. 5 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „za cenu ponúkanú na tomto trhu“.
27.
V § 29 ods. 3 prvá veta znie: „Pri hmotnom majetku okrem zásob a peňažných prostriedkov v hotovosti môže účtovná jednotka vykonať inventarizáciu v inej lehote, ako je ustanovená v odseku 2, ktorá však nesmie prekročiť štyri roky, okrem účtovnej jednotky, ktorou je štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia, štátny fond, obec, vyšší územný celok a rozpočtová organizácia a príspevková organizácia v ich zriaďovateľskej pôsobnosti, ktoré vykonávajú inventarizáciu v lehote ustanovenej v odseku 2.“.
28.
V § 31 ods. 8 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Daňový úrad vyzve účtovnú jednotku na predloženie účtovných záznamov v ním určenej lehote29ic) a poučí ju o následkoch nepredloženia účtovných záznamov.“.
30.
V § 38 ods. 1 písm. k) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo nevyhovela výzve podľa § 31 ods. 8 v určenej lehote alebo určenom rozsahu“.
32.
V § 38 ods. 2 písm. e) sa za slová „písm. c)“ vkladajú slová „a k)“.
34.
Za § 39x sa vkladajú § 39y až 39za, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠39y
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 31. decembra 2022
Ustanovenia § 20 ods. 7 až 17 v znení účinnom od 31. decembra 2022 sa prvýkrát použijú pri vyhotovení výročnej správy za účtovné obdobie končiace k 31. decembru 2022.

§ 39z
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2023
Ustanovenia § 38 ods. 1 písm. k) a ods. 2 písm. e) v znení účinnom od 1. januára 2023 sa použijú na správne delikty spáchané po 31. decembri 2022.“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 31. decembra 2022 okrem čl. I bodov 8, 26 až 28, 30, 32 a § 39z v bode 34, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023, a čl. I bodov 6, 16, 17, 21, 23 až 25, 29, 31, 33, § 39za v bode 34, bodu 35 a čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť 22. júna 2023.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore