Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 396/2022 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2024

Platnosť od: 29.11.2022
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 31.12.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia, Dane z príjmu
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 396/2022 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2024
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 396/2022 s účinnosťou od 01.01.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

11.
V čl. III sa vypúšťajú body 1, 3 a 6 až 8.
12.
V čl. XI sa vypúšťajú slová „čl. I,“, vypúšťajú sa slová „čl. III bodov 1, 3, 6 a 8, čl. IV a V, čl. VI bodu 1 a čl. VIII až X,“ a slová „čl. III bodu 7, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2024“ sa nahrádzajú slovami „čl. I, čl. IV a V, čl. VI bodu 1 a čl. VIII až X, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2025“.

Čl. II

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 475/2005 Z. z., zákona č. 279/2006 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 312/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 177/2017 Z. z., zákona č. 182/2017 Z. z., zákona č. 54/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 365/2018 Z. z., zákona č. 138/2019 Z. z., zákona č. 209/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 93/2020 Z. z., zákona č. 271/2021 Z. z., zákona č. 273/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 415/2021 Z. z., zákona č. 488/2021 Z. z., zákona č. 507/2021 Z. z., zákona č. 176/2022 Z. z., zákona č. 325/2022 Z. z. a zákona č. 394/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 37 odsek 1 znie:

„(1)
Priestupku sa dopustí zákonný zástupca dieťaťa, ktorý
a)
ohrozuje jeho výchovu a vzdelávanie,

b)
zanedbáva starostlivosť o povinnú školskú dochádzku dieťaťa, najmä ak dieťa neprihlási na povinnú školskú dochádzku alebo dieťa neospravedlnene vynechá viac ako 15 vyučovacích hodín v mesiaci alebo viac ako 60 vyučovacích hodín v príslušnom školskom roku alebo

c)
zanedbáva starostlivosť o povinné predprimárne vzdelávanie dieťaťa, najmä ak dieťa neprihlási na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania alebo ak dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, neospravedlnene vynechá viac ako päť dní v mesiaci.“.

2.
V § 37 odsek 3 znie:

„(3)
Za priestupok podľa odseku 1 sa uloží pokuta od 30 eur do 331,50 eur, a to aj opakovane. Za priestupok podľa odseku 2 sa uloží pokuta do 331,50 eur, a to aj opakovane.“.

3.
V § 37a odsek 1 znie:

„(1)
Obec uloží pokutu od 30 eur do 331,50 eur, a to aj opakovane, zákonnému zástupcovi dieťaťa, ktorý je právnickou osobou a ktorý
a)
ohrozuje jeho výchovu a vzdelávanie,

b)
zanedbáva starostlivosť o povinnú školskú dochádzku dieťaťa, najmä ak dieťa neprihlási na povinnú školskú dochádzku alebo dieťa neospravedlnene vynechá viac ako 15 vyučovacích hodín v mesiaci alebo viac ako 60 vyučovacích hodín v príslušnom školskom roku alebo

c)
zanedbáva starostlivosť o povinné predprimárne vzdelávanie dieťaťa, najmä ak dieťa neprihlási na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania alebo ak dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, neospravedlnene vynechá viac ako päť dní v mesiaci.“.

4.
Za § 39hi sa vkladá § 39hj, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠39hj
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2023
Konanie o priestupku alebo konanie o správnom delikte, ktoré bolo začaté a právoplatne neukončené do 31. decembra 2022, sa dokončia podľa zákona v znení účinnom do 31. decembra 2022.“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2023 okrem čl. I bodov 1 až 10, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2025.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore