Zákon o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 57/2018 účinný od 01.01.2023 do 30.04.2023

Platnosť od: 07.03.2018
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 30.04.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Zamestnanosť, Dane z príjmu
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST9JUDDS5EUPP2ČL0

Zákon o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 57/2018 účinný od 01.01.2023 do 30.04.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 57/2018 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 488/2022


§ 5
Vymedzenie základných pojmov


Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
investičným zámerom projekt počiatočnej investície do dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku zameraný na
1.
zriadenie novej prevádzkarne,
2.
rozšírenie kapacity existujúcej prevádzkarne,
3.
diverzifikáciu produkcie existujúcej prevádzkarne o výrobky alebo o služby, ktoré v prevádzkarni doposiaľ neboli vyrábané alebo poskytované,
4.
zásadnú zmenu celkového výrobného procesu existujúcej prevádzkarne,
b)
technologickým centrom prevádzkareň, v ktorej sa vykonáva vývoj alebo inovácia technicky vyspelých výrobkov, technológií alebo výrobných procesov, za účelom ich použitia vo výrobe alebo zvýšenia pridanej hodnoty, pričom za vývoj a inováciu sa nepovažujú bežné alebo pravidelné úpravy výrobkov, výrobných liniek, výrobných postupov, služieb a ostatných prebiehajúcich operácií, a to ani vtedy, ak by takéto úpravy predstavovali zlepšenie; výrobný proces sa nepovažuje za činnosť technologického centra,
c)
centrom podnikových služieb prevádzkareň, v ktorej sa poskytujú centralizované podporné služby, najmä služby v oblasti riadenia spoločnosti, informačných technológií, účtovníctva, financií, právnych služieb, kontroly, obstarávania, marketingu a ľudských zdrojov okrem služieb v oblasti prenájmu pracovnej sily,
d)
novým strojom, prístrojom a zariadením stroj, prístroj a zariadenie, ktoré boli vyrobené najviac dva roky pred ich obstaraním a do dňa obstarania neboli odpisované,
e)
novým pozemkom a budovou pozemok a budova, ktorých obstaranie v minulosti nebolo podporené štátnou pomocou alebo minimálnou pomocou,
f)
hlavným miestom realizácie investičného zámeru miesto, v ktorom sa nachádza prevádzkareň prijímateľa, ktorej sa investičný zámer týka; okres hlavného miesta realizácie investičného zámeru je rozhodujúci na určenie maximálnej intenzity investičnej pomoci pre investičný zámer,
g)
doplnkovým miestom realizácie investičného zámeru miesto, v ktorom prijímateľ realizuje investičný zámer v priemyselnej výrobe mimo hlavného miesta realizácie investičného zámeru; doplnkové miesto realizácie investičného zámeru sa nachádza v prevádzkarni dodávateľa prijímateľa umiestnenej v niektorom z okresov podporovaných podľa tohto zákona rovnakou maximálnou intenzitou alebo vyššou maximálnou intenzitou investičnej pomoci, pričom doplnkových miest realizácie investičného zámeru môže byť viac ako jedno,
h)
začatím prác na investičnom zámere vznik záväzku prijímateľa, na základe ktorého je realizácia investičného zámeru nezvratná, najmä objednanie stavebných prác, objednanie dlhodobého hmotného majetku alebo dlhodobého nehmotného majetku alebo kúpa dlhodobého hmotného majetku alebo dlhodobého nehmotného majetku; kúpa pozemku a prípravné práce, ako je vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti a získanie povolení,19) sa nepovažuje za začatie prác,
i)
ukončením prác na investičnom zámere nadobudnutie právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na poslednú stavbu alebo vydanie povolenia stavebného úradu na uvedenie stavby alebo technológie, ktorá je súčasťou oprávnených investičných nákladov, do trvalej prevádzky, alebo zaradenie poslednej technológie do trvalej prevádzky; ak v priebehu realizácie investičného zámeru nastali viaceré skutočnosti, ktoré zakladajú ukončenie prác na investičnom zámere, za ukončenie prác na investičnom zámere sa považuje skutočnosť, ktorá nastala neskôr,
j)
dňom vytvorenia nového pracovného miesta deň nástupu zamestnanca do práce v súlade s pracovnou zmluvou uzatvorenou v priamej súvislosti s realizáciou investičného zámeru, ak zamestnanec vykonáva pre prijímateľa závislú prácu; pracovné miesta vytvorené pred podaním žiadosti o investičnú pomoc na ministerstvo hospodárstva sa nepovažujú za pracovné miesta vytvorené v priamej súvislosti s realizáciou investičného zámeru,
k)
čistým nárastom pracovných miest čistý nárast počtu pracovných miest pri porovnaní pracovných miest v prevádzkarni s priemerom za posledných 12 mesiacov, ktoré predchádzajú kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola žiadosť podaná na ministerstvo hospodárstva; počet pracovných miest znamená počet osôb zamestnaných počas sledovaného obdobia v prevádzkarni na výkon závislej práce v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas alebo na kratší pracovný čas, pričom pracovné miesta, ktoré zanikli počas obdobia 12 mesiacov, sa odpočítajú od počtu pracovných miest vytvorených počas toho istého obdobia a počet osôb zamestnaných na kratší pracovný čas, ako je ustanovený týždenný pracovný čas, sa do celkového počtu pracovných miest započítava ako podiel pracovných jednotiek vo vzťahu k ustanovenému týždennému pracovnému času,
l)
dňom poskytnutia investičnej pomoci deň vydania rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci,
m)
intenzitou investičnej pomoci percentuálny podiel celkovej diskontovanej výšky investičnej pomoci k celkovej diskontovanej výške oprávnených nákladov súvisiacich s realizáciou investičného zámeru; intenzita investičnej pomoci je vyjadrená ekvivalentom hrubého grantu, ktorý predstavuje výšku investičnej pomoci pred zaplatením dane z príjmov,
n)
podielom disponibilných uchádzačov o zamestnanie podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie na obyvateľstve v produktívnom veku zverejnený v štatistických údajoch ústredia práce.
zobraziť paragraf
§ 29
Splnomocňovacie ustanovenia

(1)
Vláda nariadením ustanoví
a)
minimálnu výšku hodnoty obstaraného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku podľa § 7 ods. 1 písm. b), § 8 písm. b) a § 9 písm. b),
b)
minimálnu výšku podielu nových strojov, prístrojov a zariadení podľa § 7 ods. 1 písm. c),
c)
minimálny počet vytvorených nových pracovných miest podľa § 7 ods. 1 písm. d), § 8 písm. d) a § 9 písm. d),
d)
minimálny násobok priemernej mesačnej mzdy podľa § 8 písm. c) a § 9 písm. c),
e)
maximálny podiel obstaraných strojov, prístrojov a zariadení podľa § 7 ods. 1 písm. e), ktoré môžu byť umiestnené v doplnkových miestach realizácie investičného zámeru,
f)
prioritné oblasti v priemyselnej výrobe, technologických centrách a centrách podnikových služieb,
g)
hodnoty podľa písmen a) až e) pre investičný zámer realizovaný v
1.
prioritných oblastiach priemyselnej výroby,
2.
prioritných oblastiach technologických centier,
3.
prioritných oblastiach centier podnikových služieb,
4.
priemyselnej výrobe mikropodnikom, malým podnikom a stredným podnikom,
5.
priemyselnej výrobe v okresoch, v ktorých podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom bola ministerstvu hospodárstva doručená žiadosť, presahuje priemerný podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v Slovenskej republike,
6.
priemyselnej výrobe v okresoch, ktoré boli ku dňu podania žiadosti o investičnú pomoc na ministerstvo hospodárstva najmenej rozvinutými okresmi,37)
h)
maximálnu intenzitu investičnej pomoci a maximálnu výšku investičnej pomoci podľa formy investičnej pomoci a podielu disponibilných uchádzačov o zamestnanie v okresoch podľa jednotlivých regiónov Slovenskej republiky.
(2)
Ministerstvo hospodárstva všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoví náležitosti
a)
žiadosti podľa § 14 ods. 1 a jej prílohy,
b)
akceptácie ponuky podľa § 18 ods. 1 a jej prílohy,
c)
správ podľa § 22 ods. 17 a ich prílohy,
d)
informačnej tabule podľa § 22 ods. 18.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore