Civilný mimosporový poriadok 161/2015 účinný od 01.01.2023 do 31.01.2023

Platnosť od: 17.07.2015
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 31.01.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske súdne konanie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST11JUD305DS10EUPPČL20

Civilný mimosporový poriadok 161/2015 účinný od 01.01.2023 do 31.01.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 161/2015 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 338/2022 a 466/2022

Legislatívny proces k zákonu 338/2022Nový paragraf
§ 6a

(1)
V konaniach podľa druhej časti prvej hlavy, tretej časti a štvrtej časti sa na miestne príslušnom súde návrh na začatie konania týkajúci sa toho istého maloletého alebo jeho súrodencov, ak majú spoločných oboch rodičov ako maloletý, prideľuje sudcovi, ktorému bol pridelený prvý návrh na začatie konania týkajúci sa tohto maloletého, a ak sa konanie začalo bez návrhu, sudcovi, ktorý začal prvé konanie bez návrhu; ustanovenia o prideľovaní veci náhodným výberom sa nepoužijú.
(2)
Ak na miestne príslušnom súde nemožno postupovať podľa odseku 1, návrh na začatie konania vo veciach podľa odseku 1 sa prideľuje náhodným výberom.
(3)
Odseky 1 a 2 sa nepoužijú v konaní o nariadenie neodkladného opatrenia podľa § 365 a 368, v ktorom je sudca určený rozvrhom služieb.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 13a
Účasť komisára pre osoby so zdravotným postihnutím


Komisár pre osoby so zdravotným postihnutím môže vstúpiť do začatého konania o
a)
spôsobilosti na právne úkony,
b)
prípustnosti prevzatia a držania v zdravotníckom zariadení,
c)
ustanovení opatrovníka.
zobraziť paragraf
§ 23

(1)
Konanie sa začína na návrh.
(2)
Ak tento zákon neustanovuje inak, možno začať konanie aj bez návrhu. O začatí konania bez návrhu súd vydá uznesenie.
(3)
Ak sa konanie začalo bez návrhu, súd konanie zastaví, ak odpadli dôvody, pre ktoré bolo začaté.
zobraziť paragraf
§ 28

(1)
Navrhovateľ môže počas konania so súhlasom súdu meniť návrh na začatie konania. V konaniach, ktoré možno začať len na návrh, súd doručí zmenu návrhu na začatie konania ostatným účastníkom do vlastných rúk, ak neboli prítomní na pojednávaní, na ktorom došlo k zmene.
(2)
V konaniach, ktoré možno začať len na návrh, súd zmenu návrhu na začatie konania nepripustí, ak by výsledky konania nemohli byť podkladom pre konanie o zmene návrhu. Po vydaní uznesenia, ktorým súd zmenu návrhu nepripustil, pokračuje v konaní o pôvodnom návrhu.
zobraziť paragraf
§ 42

Vo veciach starostlivosti súdu o maloletých sa rozsudok vyhotoví a odošle do 15 dní odo dňa jeho vyhlásenia.
zobraziť paragraf
§ 56

Povinnosť nahradiť trovy konania nemožno uložiť prokurátorovi a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím.
zobraziť paragraf
§ 58

(1)
O nároku na náhradu a o výške trov konania rozhoduje súd v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí.
(2)
O nároku štátu na náhradu trov konania a o výške náhrady trov konania štátu môže súd rozhodnúť samostatným uznesením aj po vydaní rozhodnutia, ktorým sa konanie končí.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 65a
Odvolanie podané komisárom pre osoby so zdravotným postihnutím

(1)
Komisár pre osoby so zdravotným postihnutím môže podať odvolanie, ak vstúpil do konania podľa § 13a alebo ak bol súdom pribratý postupom podľa § 12 ods. 2 do konania uvedeného v § 13a.
(2)
Komisár pre osoby so zdravotným postihnutím môže do konania vstúpiť aj po vydaní rozhodnutia súdu prvej inštancie, ak rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 75a
Žaloba na obnovu konania podaná komisárom pre osoby so zdravotným postihnutím


Komisár pre osoby so zdravotným postihnutím môže podať žalobu na obnovu konania, ak vstúpil do konania podľa § 13a alebo ak bol súdom pribratý postupom podľa § 12 ods. 2 do konania uvedeného v § 13a.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 77a
Dovolanie podané komisárom pre osoby so zdravotným postihnutím


Komisár pre osoby so zdravotným postihnutím môže podať dovolanie, ak vstúpil do konania podľa § 13a alebo ak bol súdom pribratý postupom podľa § 12 ods. 2 do konania uvedeného v § 13a.
zobraziť paragraf
§ 111

V konaní vo veciach starostlivosti súdu o maloletých súd rozhoduje o
a)
mene a priezvisku maloletého,
b)
úprave výkonu rodičovských práv a povinností,
c)
výžive maloletého,
d)
styku s maloletým,
e)
poručníctve,
f)
opatrovníctve maloletého,
g)
odovzdaní maloletého,
h)
veciach maloletého, o ktorých sa rodičia nevedia dohodnúť,
i)
schválení právneho úkonu maloletého,
j)
zastupovaní maloletého,
k)
správe majetku maloletého,
l)
ústavnej starostlivosti,
m)
výchovných opatreniach,
n)
ochranných opatreniach,
o)
pestúnskej starostlivosti,
p)
zverení dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti,
r)
iných veciach, ak to vyplýva z osobitného predpisu.
zobraziť paragraf
§ 112
Miestna príslušnosť súdu

(1)
Na konanie vo veciach starostlivosti súdu o maloletých je miestne príslušný súd, v ktorého obvode má maloletý v čase začatia konania bydlisko určené dohodou rodičov alebo iným zákonným spôsobom.
(2)
Ak sa zákonným spôsobom zmenia okolnosti, podľa ktorých sa posudzuje miestna príslušnosť, môže súd preniesť svoju príslušnosť na iný súd, ak to vyžaduje záujem maloletého. Ak tento súd nesúhlasí s prenesením príslušnosti, rozhodne jeho nadriadený súd; zmena bydliska maloletého z dôvodu umiestnenia maloletého v zariadení na základe rozhodnutia súdu podľa § 111 písm. l) až n) nie je dôvodom na zmenu miestnej príslušnosti súdu.
(3)
Ak ide o maloletého, ktorý nemá v Slovenskej republike bydlisko určené podľa odseku 1, a na konanie vo veciach starostlivosti súdu o maloletých má súd právomoc podľa osobitného predpisu, je na konanie miestne príslušný súd, ktorý je s ohľadom na záujem maloletého a okolnosti prípadu vhodný na prejednanie veci.
zobraziť paragraf
§ 120

Súd rozhoduje vo veciach starostlivosti súdu o maloletých rozsudkom, ktorý okrem všeobecných náležitostí obsahuje aj poučenie o spôsoboch výkonu rozhodnutia.
zobraziť paragraf
§ 139

Súd v konaní vyslúchne toho, v koho starostlivosti sa dieťa nachádza, alebo štatutárny orgán zariadenia na výkon rozhodnutia súdu, v ktorom je dieťa umiestnené. Súd v konaní o osvojiteľnosti skúma aj okolnosti na strane dieťaťa vylučujúce splnenie účelu osvojenia.
zobraziť paragraf
§ 154
Miestna príslušnosť súdu


Na konanie vo veciach výživného plnoletých osôb a iných obdobných nárokov je miestne príslušný všeobecný súd osoby oprávnenej na výživné.
zobraziť paragraf
§ 156

Účastníkmi konania vo veciach výživného plnoletých osôb sú osoba oprávnená na výživné a osoba, ktorá je podľa návrhu povinná platiť výživné.
zobraziť paragraf
§ 365
Neodkladné opatrenie vo veciach ochrany maloletého

(1)
Ak sa ocitne maloletý bez akejkoľvek starostlivosti alebo ak je jeho život, zdravie a priaznivý vývoj vážne ohrozený alebo narušený, súd neodkladným opatrením nariadi, aby bol maloletý dočasne, najdlhšie na šesť mesiacov, zverený do starostlivosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorú v uznesení určí. Obmedzenie času trvania neodkladného opatrenia neplatí, ak do šiestich mesiacov od nariadenia neodkladného opatrenia je začaté konanie vo veci samej, ak bolo do starostlivosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby zverené maloleté dieťa bez sprievodu alebo ak nebolo možné v lehote šiestich mesiacov zlúčiť maloletého cudzinca s jeho rodinou.
(2)
O návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia rozhodne súd najneskôr do 24 hodín od doručenia návrhu. V tejto lehote súd uznesenie vyhotoví.
(3)
Uznesenie o nariadení neodkladného opatrenia je vykonateľné vyhlásením; ak sa nevyhlasuje, je vykonateľné, len čo bolo vyhotovené.
(4)
V konaní o nariadenie neodkladného opatrenia netreba ustanovovať maloletému procesného opatrovníka.
(5)
Uznesenie o nariadení neodkladného opatrenia sa doručuje účastníkom až pri uskutočnení jeho výkonu. Účastníkom, ktorí neboli prítomní pri výkone uznesenia, doručí súd uznesenie spolu so zápisnicou o priebehu výkonu dodatočne.
(6)
Ak do šiestich mesiacov od nariadenia neodkladného opatrenia nebol podaný návrh na začatie konania vo veci samej a súd zistí, že existujú dôvody pre ďalšie zotrvanie maloletého v náhradnej starostlivosti, začne konanie vo veci samej aj bez návrhu.
(7)
Súd zruší neodkladné opatrenie, ak sa zmenia pomery alebo ak odpadli dôvody, pre ktoré bolo nariadené.
(8)
O návrhu na zrušenie neodkladného opatrenia rozhodne súd do desiatich dní od jeho doručenia.
zobraziť paragraf
§ 367
Neodkladné opatrenie vo veciach osobnej starostlivosti o maloletého

(1)
Neodkladným opatrením môže súd nariadiť, aby ten, kto má maloletého dočasne pri sebe, maloletého dočasne odovzdal do starostlivosti toho, koho označí súd, alebo do striedavej osobnej starostlivosti.
(2)
Ak súd neodkladným opatrením nariadi odovzdanie maloletého do starostlivosti zariadenia na výkon rozhodnutia súdu, určí zároveň čas trvania neodkladného opatrenia, a to najdlhšie na šesť mesiacov.
(3)
O návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia rozhodne súd najneskôr do siedmich dní od doručenia návrhu. V tejto lehote súd uznesenie vyhotoví.
(4)
Uznesenie o nariadení neodkladného opatrenia je vykonateľné vyhlásením; ak sa nevyhlasuje, je vykonateľné, len čo bolo vyhotovené.
(5)
Uznesenie o nariadení neodkladného opatrenia súd môže doručiť účastníkom až pri uskutočnení jeho výkonu, ak je predpoklad, že by bol výkon rozhodnutia inak zmarený. Účastníkom, ktorí neboli prítomní pri výkone uznesenia, doručí súd uznesenie spolu so zápisnicou o priebehu výkonu dodatočne.
(6)
Ak do šiestich mesiacov od nariadenia neodkladného opatrenia nebol podaný návrh na začatie konania vo veci samej a súd zistí, že existujú dôvody pre ďalšie zotrvanie maloletého v náhradnej starostlivosti, začne konanie vo veci samej aj bez návrhu.
(7)
Súd zruší neodkladné opatrenie, ak sa zmenia pomery alebo ak odpadli dôvody, pre ktoré bolo nariadené.
(8)
O návrhu na zrušenie neodkladného opatrenia rozhodne súd do desiatich dní od jeho doručenia.
zobraziť paragraf
§ 371
Miestna príslušnosť súdu

(1)
Na výkon rozhodnutia vo veciach maloletých je miestne príslušný súd, v ktorého obvode má maloletý bydlisko určené dohodou rodičov alebo iným zákonným spôsobom.
(2)
Ak sa zákonným spôsobom zmenia okolnosti, podľa ktorých sa posudzuje miestna príslušnosť podľa odseku 1, môže súd preniesť svoju miestnu príslušnosť na iný súd, ak to vyžaduje záujem maloletého. Ak tento súd nesúhlasí s prenesením miestnej príslušnosti, rozhodne jeho nadriadený súd.
(3)
Ak nie je miestne príslušný súd známy alebo ak nemôže včas zakročiť, nariadi a uskutoční výkon súd, v ktorého obvode sa maloletý zdržuje. Len čo je to však možné, postúpi vec miestne príslušnému súdu.
(4)
Na výkon neodkladného opatrenia je miestne príslušný súd, ktorý neodkladné opatrenie nariadil a ak neodkladné opatrenie nariadil odvolací súd, je miestne príslušný súd prvej inštancie; odseky 2 a 3 a § 113 sa nepoužijú.
(5)
Na výkon rozhodnutia o návrat maloletého do cudziny pri neoprávnenom premiestnení alebo zadržaní je miestne príslušný súd, ktorý vo veci konal v prvej inštancii.
zobraziť paragraf
§ 374

(1)
Súd na prejednanie veci nariadi pojednávanie.
(2)
Pojednávanie netreba nariadiť, ak ide o výkon rozhodnutia
a)
o návrat maloletého do cudziny pri neoprávnenom premiestnení alebo zadržaní,
b)
o nariadení ústavnej starostlivosti,
c)
o uložení výchovného opatrenia, ktorým súd nariadil maloletému pobyt v zariadení podľa osobitného predpisu, alebo
d)
o nariadení neodkladného opatrenia podľa § 365, § 367 ods. 2 alebo § 368.
zobraziť paragraf
§ 376

(1)
Ak povinný dobrovoľne nesplní, čo mu ukladá vykonateľný exekučný titul, môže oprávnený podať návrh na nariadenie výkonu rozhodnutia.
(2)
Súd môže nariadiť výkon rozhodnutia aj bez návrhu.
(3)
Konanie o výkone neodkladného opatrenia nariadi súd aj bez návrhu.
zobraziť paragraf
§ 377

(1)
Súd rozhodne o nariadení výkonu rozhodnutia alebo o zamietnutí návrhu na nariadenie výkonu rozhodnutia do šiestich mesiacov od začatia konania.
(2)
Proti uzneseniu o nariadení výkonu rozhodnutia a proti uzneseniu o zamietnutí návrhu na nariadenie výkonu rozhodnutia je odvolanie prípustné.
(3)
Odvolanie proti nariadeniu výkonu rozhodnutia možno odôvodniť len tým, že exekučný titul nie je vykonateľný alebo že okolnosti, ktoré nastali po vzniku exekučného titulu, spôsobili zánik uloženej povinnosti.
(4)
Odvolanie proti uzneseniu o nariadení výkonu rozhodnutia nie je prekážkou, aby súd prvej inštancie výkon rozhodnutia uskutočnil.
zobraziť paragraf
§ 386

(1)
Súd odníme maloletého tomu, u koho podľa rozhodnutia nemá byť, a postará sa o jeho odovzdanie tomu, komu bol podľa rozhodnutia zverený, alebo tomu, komu rozhodnutie priznáva právo na styk s maloletým po obmedzený čas, alebo tomu, kto je oprávnený neoprávnene premiestneného alebo zadržaného maloletého prevziať.
(2)
Sudca je oprávnený poveriť súdneho úradníka zabezpečením odňatia maloletého; to neplatí pri výkone rozhodnutia, ktorým sa priznáva právo na styk s maloletým po obmedzený čas alebo pri výkone rozhodnutia o návrate maloletého do cudziny pri neoprávnenom premiestnení alebo zadržaní. Poverený súdny úradník má pri výkone rozhodnutia rovnaké oprávnenia podľa tohto zákona ako sudca.
zobraziť paragraf
§ 390
Zastavenie výkonu rozhodnutia

(1)
Súd aj bez návrhu uznesením konanie o výkon rozhodnutia zastaví, ak
a)
sa exekučný titul dovtedy nestal vykonateľným,
b)
exekučný titul bol po nariadení výkonu rozhodnutia zrušený,
c)
výkon rozhodnutia bol súdom vyhlásený za neprípustný, pretože je tu iný dôvod, pre ktorý rozhodnutie nemožno vykonať,
d)
okolnosti, ktoré nastali po vzniku exekučného titulu spôsobili zánik uloženej povinnosti,
e)
došlo k splneniu povinnosti,
f)
došlo k uskutočneniu výkonu rozhodnutia,
g)
to vyplýva z osobitného predpisu.
(2)
Súd pokračuje v konaní o výkon rozhodnutia do času, kým exekučný titul nebol právoplatne zrušený alebo právoplatne zmenený. Ak bol exekučný titul právoplatne zmenený, súd pokračuje v konaní o výkon rozhodnutia, ak je to možné s ohľadom na povahu zmeny a ak s tým oprávnený súhlasí.
(3)
Ak súd nevydá uznesenie o zastavení konania o výkon rozhodnutia o návrate maloletého do cudziny pri neoprávnenom premiestnení alebo zadržaní do šiestich týždňov od začatia konania, o dôvodoch omeškania vykoná bezodkladne záznam v súdnom spise.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 396c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2023

(1)
Ak k 1. januáru 2023 prebieha na súde konanie podľa § 6a ods. 1, ďalšie návrhy na začatie konania týkajúce sa toho istého maloletého alebo jeho súrodencov, ak majú spoločných oboch rodičov ako maloletý, sa prideľujú sudcovi, ktorý je k 1. januáru 2023 zákonným sudcom v tomto konaní; to platí aj vtedy, ak sa ďalšie konanie týkajúce sa toho istého maloletého alebo jeho súrodencov začne bez návrhu.
(2)
Ak k 1. januáru 2023 prebiehajú na súde dve alebo viac konaní podľa § 6a ods. 1, ďalšie návrhy na začatie konania týkajúce sa toho istého maloletého alebo jeho súrodencov, ak majú spoločných oboch rodičov ako maloletý, sa prideľujú sudcovi, ktorý je k 1. januáru 2023 zákonným sudcom v konaní, ktoré sa začalo ako posledné; to platí aj vtedy, ak sa ďalšie konanie týkajúce sa toho istého maloletého alebo jeho súrodencov začne bez návrhu.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore