Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 195/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, maximálna intenzita investičnej pomoci a maximálna výška investičnej pomoci v regiónoch Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 5/2023 účinný od 15.01.2023

Platnosť od: 04.01.2023
Účinnosť od: 15.01.2023
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 195/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, maximálna intenzita investičnej pomoci a maximálna výška investičnej pomoci v regiónoch Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 5/2023 účinný od 15.01.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 5/2023 s účinnosťou od 15.01.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 195/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, maximálna intenzita investičnej pomoci a maximálna výška investičnej pomoci v regiónoch Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 29 ods. 1 zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 195/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, maximálna intenzita investičnej pomoci a maximálna výška investičnej pomoci v regiónoch Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 429/2020 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 473/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 2 odseky 4 a 5 znejú:

„(4)
Na účely príspevku na vytvorené nové pracovné miesta a na účely § 3 ods. 1 sa okresy regiónov Slovenskej republiky rozdeľujú do týchto zón:
a)
zóna A, okresy s podielom disponibilných uchádzačov o zamestnanie2) najviac 100 % priemerného podielu disponibilných uchádzačov o zamestnanie v Slovenskej republike,

b)
zóna B, okresy s podielom disponibilných uchádzačov o zamestnanie vyšším ako 100 % a nižším ako 135 % priemerného podielu disponibilných uchádzačov o zamestnanie v Slovenskej republike,

c)
zóna C, okresy s podielom disponibilných uchádzačov o zamestnanie najmenej 135 % priemerného podielu disponibilných uchádzačov o zamestnanie v Slovenskej republike, ktoré nie sú okresmi podľa písmena d),

d)
zóna D, okresy, ktoré sú ku dňu podania žiadosti o investičnú pomoc na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo hospodárstva“) najmenej rozvinutými okresmi.3)

(5)
Na zaradenie okresu do zón podľa odseku 4 sa porovnáva
a)
podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v okrese hlavného miesta realizácie investičného zámeru za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom bola ministerstvu hospodárstva doručená žiadosť o investičnú pomoc, a

b)
vážený priemer podielu disponibilných uchádzačov o zamestnanie v okrese hlavného miesta realizácie investičného zámeru za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom bola ministerstvu hospodárstva doručená žiadosť o investičnú pomoc, a podielu disponibilných uchádzačov o zamestnanie v okresoch susediacich s okresom hlavného miesta realizácie investičného zámeru za rovnaké obdobie; váhu podielu disponibilných uchádzačov o zamestnanie v okrese hlavného miesta realizácie investičného zámeru a váhu podielu disponibilných uchádzačov o zamestnanie v okresoch susediacich s okresom hlavného miesta realizácie investičného zámeru tvorí počet obyvateľov v produktívnom veku s trvalým pobytom v okrese za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom bola ministerstvu hospodárstva doručená žiadosť o investičnú pomoc.“.

2.
Za § 11d sa vkladajú § 11e a 11f, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠11e
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. januára 2023
V konaniach o poskytnutí investičnej pomoci začatých od 15. januára 2023 do 30. júna 2023 sa na účely zaradenia okresu do zóny podľa § 2 ods. 4 považuje za podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie miera evidovanej nezamestnanosti za druhý polrok 2022.

§ 11f
Prechodné ustanovenia súvisiace s energetickou krízou a jej negatívnymi vplyvmi účinné od 15. januára 2023
V konaniach o poskytnutí investičnej pomoci začatých od 15. januára 2023 do 31. decembra 2023 sa
a)
podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v okrese hlavného miesta realizácie investičného zámeru a podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v okresoch susediacich s okresom hlavného miesta realizácie investičného zámeru podľa § 2 ods. 5 a 6 posudzuje podľa podielu disponibilných uchádzačov o zamestnanie v kalendárnom polroku, ktorý predchádza kalendárnemu polroku, v ktorom bola na ministerstvo hospodárstva doručená žiadosť o investičnú pomoc,

b)
minimálna výška hodnoty obstaraného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku podľa príloh č. 1 až 3 znižuje na polovicu,

c)
minimálny počet vytvorených nových pracovných miest podľa príloh č. 1 až 3 znižuje na polovicu,

d)
maximálny podiel obstaraných strojov, prístrojov a zariadení v priemyselnej výrobe, ktoré môžu byť umiestnené v doplnkových miestach realizácie investičného zámeru podľa § 7 zvyšuje na 40 % obstarávacej ceny všetkých obstaraných strojov, prístrojov a zariadení, ktoré sú zahrnuté do oprávnených nákladov investičného zámeru, na ktoré je investičná pomoc poskytnutá,

e)
za investičné zámery realizované v prioritných oblastiach priemyselnej výroby považujú všetky investičné zámery realizované v priemyselnej výrobe,

f)
za investičné zámery realizované v prioritných oblastiach technologických centier považujú všetky investičné zámery realizované v technologickom centre, pričom sa použije nižšia z minimálnych hodnôt na poskytnutie investičnej pomoci podľa prílohy č. 2,

g)
za investičné zámery realizované v prioritných oblastiach centier podnikových služieb považujú všetky investičné zámery realizované v centre podnikových služieb, pričom sa použije nižšia z minimálnych hodnôt na poskytnutie investičnej pomoci podľa prílohy č. 3.“.

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. januára 2023.

Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore