Zákon o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 583/2008 účinný od 01.01.2023 do 31.01.2023

Platnosť od: 20.12.2008
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 31.01.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Bankovníctvo a peňažníctvo, Colné právo, Účtovníctvo, Obchod a podnikanie, Štátne orgány, Colné orgány
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST13JUDDS10EUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 583/2008 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 113/2022

Legislatívny proces k zákonu 113/2022§ 11

(1)
Dotáciu možno poskytnúť najviac do 80 % predpokladaných výdavkov projektu.
(2)
Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý preukáže, že má na financovanie projektu zabezpečených aspoň 20 % finančných prostriedkov z iného zdroja ako zo štátneho rozpočtu.
(3)
Na projekt v príslušnom rozpočtovom roku možno dotáciu poskytnúť len raz.
(4)
Žiadateľovi nemožno poskytnúť dotáciu, ak
a)
je štátnym orgánom, štátnou rozpočtovou organizáciou, štátnou príspevkovou organizáciou alebo štátnym účelovým fondom,
b)
nemá vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
c)
má nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitného predpisu,2a)
d)
má evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa eviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov,2b)
e)
je v likvidácii, konkurze, reštrukturalizácii, exekučnom konaní alebo bol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku; to sa nevzťahuje na vyšší územný celok a obec, alebo
f)
bola mu uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu.3)
(5)
Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.
zobraziť paragraf
§ 12

(1)
Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi na základe písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“).
(2)
Žiadateľ o poskytnutie dotácie postupom podľa § 5 ods. 3 písm. d) žiadosť predkladá okresnému úradu v sídle kraja, v ktorého územnom obvode má trvalý pobyt, ak žiadateľom je fyzická osoba, alebo sídlo, ak žiadateľom je právnická osoba. Ak žiadateľom je vyšší územný celok alebo obec, žiadosť predkladajú okresnému úradu v sídle kraja, v ktorého územnom obvode sa nachádzajú.
(3)
Žiadateľ o poskytnutie dotácie postupom podľa § 6 ods. 1 písm. d) žiadosť predkladá príslušnému ministerstvu.
(4)
Žiadosť obsahuje,
a)
ak žiadateľ je fyzická osoba,
1.
meno, priezvisko, rodné priezvisko, akademický titul,
2.
dátum narodenia,
3.
rodné číslo,
4.
adresu trvalého pobytu,
5.
identifikačné číslo organizácie, ak žiadateľ je fyzická osoba – podnikateľ,
b)
ak žiadateľ je právnická osoba,
1.
názov a právnu formu,
2.
adresu sídla,
3.
identifikačné číslo organizácie,
4.
daňové identifikačné číslo,
5.
meno, priezvisko, akademický titul a adresu trvalého pobytu štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu.
(5)
Žiadosť ďalej obsahuje
a)
vymedzenie cieľa, obsahu, foriem a metód realizácie projektu a jeho očakávaný prínos,
b)
termín a miesto realizácie projektu,
c)
predmet činnosti žiadateľa, ak žiadateľ je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba; to sa nevzťahuje na vyšší územný celok a obec,
d)
rozpočet príjmov a výdavkov projektu.
(6)
Prílohou žiadosti je
a)
projekt, ktorý obsahuje najmä opis aktuálneho stavu riešeného projektom, subjekt a miesto realizácie projektu, časový harmonogram aktivity v oblasti prevencie kriminality, spôsob jej priebežného sledovania a spôsob vyhodnotenia projektu,
b)
doklad o splnení podmienky podľa § 11 ods. 2,
c)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,3a)
d)
potvrdenie konkurzného súdu, ktoré nie je staršie ako tri mesiace, že žiadateľ nie je v konkurze, reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku; to sa nevzťahuje na vyšší územný celok a obec,
e)
čestné vyhlásenie žiadateľa s osvedčením pravosti podpisu, že
1.
má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
2.
nie je v likvidácii alebo exekučnom konaní; to sa nevzťahuje na vyšší územný celok a obec,
3.
nebola mu uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania; ak ide o žiadateľa oprávneného podnikať, potvrdenie inšpektorátu práce.4)
(7)
Najneskôr 15 pracovných dní pred podaním žiadosti podľa odseku 1 žiadateľ uloží účtovnú závierku za predchádzajúce účtovné obdobie v registri účtovných závierok,4a) ak takáto účtovná závierka nie je v registri účtovných závierok uložená.
(8)
Za bezúhonnú osobu sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené. Bezúhonnosť sa na účely tohto zákona preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne žiadateľ údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.3a) Údaje podľa odseku 6 písm. c) okresný úrad v sídle kraja, ak ide o poskytnutie dotácie postupom podľa § 5 ods. 3 písm. d), alebo ministerstvo, ak ide o poskytnutie dotácie postupom podľa § 6 ods. 1 písm. d), bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore