Zákon o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 359/2015 účinný od 01.01.2021

Platnosť od: 09.12.2015
Účinnosť od: 01.01.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Finančné právo, Obchodné právo, Národné hospodárstvo, Bankovníctvo a peňažníctvo, Štátna hospodárska politika, Zahraničný obchod

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5JUDDS3EUPPČL0

Zákon o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 359/2015 účinný od 01.01.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 359/2015 s účinnosťou od 01.01.2021 na základe 416/2020

Legislatívny proces k zákonu 416/2020

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet zákona

Tento zákon upravuje automatickú výmenu informácií o finančných účtoch na účely správy daní, ktorá zahŕňa ...

a)
vo vzťahu k rezidentom členských štátov Európskej únie (ďalej len „členský štát“) a rezidentom štátov, ...
1.
úpravu povinností oznamujúcich finančných inštitúcií pri získavaní informácií o finančných účtoch,
2.
úpravu povinností oznamujúcich finančných inštitúcií pri oznamovaní informácií o rezidentoch členských ...
3.
zasielanie informácií o finančných účtoch prijatých príslušným orgánom Slovenskej republiky od finančných ...
4.
prijímanie informácií o finančných účtoch príslušným orgánom Slovenskej republiky od príslušného orgánu ...
b)
v nadväznosti na dohodu medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými na zlepšenie dodržiavania ...
1.
úpravu povinností slovenských oznamujúcich finančných inštitúcií pri získavaní informácií o finančných ...
2.
zasielanie informácií o finančných účtoch prijatých príslušným orgánom Slovenskej republiky od slovenských ...
3.
prijímanie informácií o finančných účtoch príslušným orgánom Slovenskej republiky od príslušného orgánu ...
4.
povinnosti súvisiace s platbami nezúčastneným finančným inštitúciám.
Automatická výmena informácií vo vzťahu k rezidentom členských štátov a rezidentom štátov, ktoré sú zmluvnou stranou medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná
§ 2
Základné ustanovenia

Na účely automatickej výmeny informácií podľa § 1 písm. a) sa rozumie

a)
automatickou výmenou informácií systematické oznamovanie vopred určených informácií o rezidentoch členských ...
b)
zmluvným štátom zmluvná strana medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, s ktorou ...
c)
príslušným orgánom Slovenskej republiky ministerstvo financií alebo ním určený iný orgán štátnej správy ...
d)
držiteľom finančného účtu osoba, ktorú finančná inštitúcia, ktorá účet vedie, označuje ako držiteľa ...
e)
postupmi ustanovenými pre predchádzanie a odhaľovanie legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania ...
f)
subjektom právnická osoba alebo právne usporiadanie majetku alebo právne usporiadanie osôb, ktoré nemá ...
g)
prepojením subjektu s iným subjektom, ak
1.
ktorýkoľvek subjekt riadi druhý subjekt; na tento účel subjekt riadi druhý subjekt, ak vlastní viac ...
2.
sú oba subjekty pod spoločnou kontrolou alebo
3.
sú oba subjekty investičnými subjektmi podľa § 3 ods. 2 písm. c) druhého bodu, majú spoločné vedenie, ...
h)
daňovým identifikačným číslom identifikačné číslo vydané v štáte rezidencie osoby podliehajúcej oznamovaniu, ...
i)
písomnými dôkazmi
1.
potvrdenie o daňovej rezidencii, ktoré vydal príslušný orgán verejnej správy členského štátu alebo zmluvného ...
2.
pri fyzickej osobe platný identifikačný doklad, ktorý vydal príslušný orgán verejnej správy, v ktorom ...
3.
pri subjekte úradná dokumentácia, ktorú vydal príslušný orgán verejnej správy, v ktorej je uvedený názov ...
4.
auditovaná účtovná závierka, úverová správa vypracovaná treťou stranou, podanie žiadosti o konkurz alebo ...
5.
pri existujúcom účte subjektu informácia v záznamoch oznamujúcej finančnej inštitúcie týkajúca sa držiteľa ...
§ 3
Oznamujúca finančná inštitúcia
(1)

Oznamujúcou finančnou inštitúciou sa rozumie finančná inštitúcia Slovenskej republiky, ktorá nie je ...

(2)

Na účely odseku 1 sa finančnou inštitúciou rozumie inštitúcia úschovy a správy finančných aktív, vkladová ...

a)
inštitúciou úschovy a správy finančných aktív najmä banka alebo pobočka zahraničnej banky zabezpečujúca ...
1.
trojročné obdobie, ktoré sa končí 31. decembra alebo posledným dňom hospodárskeho roka predchádzajúceho ...
2.
obdobie, počas ktorého subjekt existoval,
b)
vkladovou inštitúciou najmä banka, pobočka zahraničnej banky, stavebná sporiteľňa a iný subjekt, ktorý ...
c)
investičným subjektom najmä obchodník s cennými papiermi,5) pobočka zahraničného obchodníka s cennými ...
1.
vykonávajúci ako hlavnú podnikateľskú činnosť jednu činnosť alebo viacero z nasledujúcich činností alebo ...
1a.
obchodovanie s nástrojmi peňažného trhu, s devízovými hodnotami, s nástrojmi týkajúcimi sa devízových ...
1b.
individuálnu a kolektívnu správu portfólia,6) alebo
1c.
iný spôsob investovania, správy alebo riadenia finančných aktív alebo peňažných prostriedkov v mene ...
2.
ktorého hrubý príjem plynie hlavne z investovania, opakovaného investovania alebo obchodovania s finančnými ...
2a.
trojročné obdobie, ktoré sa končí 31. decembra roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa vypočítal podiel ...
2b.
obdobie, počas ktorého subjekt existoval,
d)
špecifikovanou poisťovacou spoločnosťou najmä poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, ...
(3)

Na účely odseku 2 sa finančným aktívom rozumie cenný papier, ktorým je najmä podiel v kapitálovej spoločnosti, ...

§ 4
Neoznamujúca finančná inštitúcia
(1)

Neoznamujúcou finančnou inštitúciou sa na účely § 1 písm. a) rozumie

a)
verejný orgán, medzinárodná organizácia a Národná banka Slovenska v rozsahu činnosti nevzťahujúcej sa ...
b)
dôchodkový fond so širokou účasťou, dôchodkový fond s úzkou účasťou, dôchodkový fond verejného orgánu, ...
c)
iný subjekt, pri ktorom existuje nízke riziko, že sa použije na daňové úniky, a ktorý má podobné charakteristické ...
d)
vyňatý subjekt kolektívneho investovania alebo
e)
zverenecký fond, ak je správca zvereneckého fondu oznamujúcou finančnou inštitúciou a v súvislosti so ...
(2)

Na účely odseku 1 písm. a) sa rozumie

a)
verejným orgánom štátny orgán, orgán územnej samosprávy, Exportno-importná banka Slovenskej republiky, ...
1.
neoddeliteľnou súčasťou Slovenskej republiky je osoba, agentúra, úrad, fond, organizácia alebo iný orgán, ...
2.
ovládaným subjektom je subjekt, ktorý je formálne oddelený od Slovenskej republiky alebo iným spôsobom ...
2a.
subjekt je úplne vlastnený alebo ovládaný jedným verejným orgánom alebo viacerými verejnými orgánmi ...
2b.
čisté príjmy subjektu sa pripisujú na jeho vlastný účet alebo na účty jedného verejného orgánu alebo ...
2c.
pri zrušení tohto subjektu sa jeho aktíva zverujú jednému verejnému orgánu alebo viacerým verejným orgánom, ...
3.
príjem sa nepovažuje za plynúci v prospech súkromnej osoby, ak je táto osoba určeným príjemcom vládneho ...
b)
medzinárodnou organizáciou medzinárodná organizácia alebo agentúra v jej vlastníctve alebo jej pomocná ...
(3)

Na účely odseku 1 písm. b) sa rozumie

a)
dôchodkovým fondom so širokou účasťou fond zriadený na poskytovanie dôchodkových dávok, dávok v invalidite ...
1.
nemá iba jediného príjemcu s nárokom na viac než 5 % aktív fondu,
2.
podlieha štátnej regulácii a orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva poskytuje ...
3.
spĺňa najmenej jednu z týchto požiadaviek:
3a.
je oslobodený od zdanenia príjmu z investovania alebo je zdanenie takéhoto príjmu odložené alebo sa ...
3b.
získava najmenej 50 % svojich celkových príspevkov, okrem presunov aktív z iných plánov určených v písmenách ...
3c.
výplaty alebo výbery sú povolené, len ak nastanú určené udalosti súvisiace s odchodom do dôchodku, invaliditou ...
3d.
príspevky okrem niektorých povolených kompenzačných príspevkov od zamestnancov do fondu sú obmedzené ...
b)
dôchodkovým fondom s úzkou účasťou fond zriadený na poskytovanie dôchodkových dávok, dávok v invalidite ...
1.
fond má menej ako 50 účastníkov,
2.
do fondu prispieva jeden zamestnávateľ alebo viacero zamestnávateľov, ktorí nie sú investičnými subjektmi ...
3.
príspevky zamestnanca a zamestnávateľa do fondu, okrem presunov aktív z dôchodkových účtov určených ...
4.
účastníci, ktorí nie sú rezidentmi členského štátu alebo zmluvného štátu, v ktorom je fond zriadený, ...
5.
fond podlieha štátnej regulácii a orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva poskytuje ...
c)
dôchodkovým fondom verejného orgánu, medzinárodnej organizácie a centrálnej banky subjekt, ktorý poskytuje ...
d)
kvalifikovaným vydavateľom kreditných kariet banka, pobočka zahraničnej banky, platobná inštitúcia, ...
1.
je finančnou inštitúciou výlučne z toho dôvodu, že je vydavateľom kreditných kariet, ktorý prijíma peňažné ...
2.
finančná inštitúcia najneskôr do 1. januára 2016 zavedie postupy s cieľom zabrániť tomu, aby klient ...
(4)

Na účely odseku 1 písm. d) sa vyňatým subjektom kolektívneho investovania rozumie investičný subjekt, ...

a)
subjekt kolektívneho investovania neemitoval a neemituje žiadne listinné akcie na doručiteľa po 31. ...
b)
subjekt kolektívneho investovania všetky takéto akcie zruší pri ich odovzdaní,
c)
subjekt kolektívneho investovania vykonáva postupy preverovania uvedené v osobitnom predpise a oznamuje ...
d)
subjekt kolektívneho investovania zaviedol postupy, aby zabezpečil, že takéto akcie sú splatené alebo ...
§ 5
Finančný účet
(1)

Finančným účtom sa na účely § 1 písm. a) rozumie účet, ktorý vedie finančná inštitúcia, a zahŕňa vkladový ...

a)
pri investičnom subjekte akýkoľvek majetkový podiel alebo dlhový podiel vo finančnej inštitúcii; bez ...
b)
pri finančnej inštitúcii, ktorá nie je uvedená v písmene a), majetkový podiel alebo dlhový podiel vo ...
c)
poistnú zmluvu s odkupnou hodnotou a anuitnú zmluvu uzatvorenú alebo vedenú finančnou inštitúciou okrem ...
(2)

Na účely odseku 1 sa rozumie

a)
vkladovým účtom najmä obchodný účet, bežný účet,7) sporiaci účet, termínovaný účet,8) záložný účet, ...
b)
správcovským účtom účet iný ako poistná zmluva alebo anuitná zmluva, na ktorom sa nachádza jedno alebo ...
c)
majetkovým podielom pri osobnej obchodnej spoločnosti, ktorá je finančnou inštitúciou, podiel na imaní ...
d)
poistnou zmluvou11) zmluva iná ako anuitná zmluva, ktorou sa jej poistiteľ zaväzuje vyplatiť určitú ...
e)
anuitnou zmluvou zmluva, ktorou sa jej poistiteľ zaväzuje vyplácať platby počas určitého časového obdobia ...
f)
poistnou zmluvou s odkupnou hodnotou poistná zmluva iná ako zaisťovacia zmluva uzavretá medzi dvoma ...
1.
odkupnou hodnotou je vyššia z týchto súm:
1a.
suma, na ktorú má poistník nárok pri odstúpení od poistnej zmluvy alebo pri jej ukončení bez odpočítania ...
1b.
suma, ktorú si poistník môže požičať podľa poistnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou,
2.
odkupná hodnota nie je suma, ktorú možno vyplatiť podľa poistnej zmluvy
2a.
len z dôvodu úmrtia fyzickej osoby poistenej v rámci zmluvy o životnom poistení,
2b.
ako plnenie pri úraze alebo chorobe alebo iné plnenie, ktoré predstavuje odškodnenie za ekonomickú stratu ...
2c.
ako refundáciu už zaplateného poistného zníženú o poisťovacie poplatky bez ohľadu na to, či boli skutočne ...
2d.
ako podiel poistníka na zisku, iný ako podiel pri ukončení zmluvy za predpokladu, že podiel na zisku ...
2e.
ako vrátenie poistného zaplateného vopred alebo vkladu určeného na zaplatenie poistného v súvislosti ...
(3)

Finančný účet nezahŕňa vylúčený účet, ktorým sa rozumie ktorýkoľvek z týchto účtov:

a)
účet, ktorý spĺňa tieto požiadavky:
1.
podlieha regulácii ako osobný dôchodkový účet alebo je súčasťou registrovaného alebo regulovaného plánu ...
2.
je daňovo zvýhodnený, to znamená, že príspevky platené na účet, ktoré by za iných okolností podliehali ...
3.
vyžaduje sa poskytovanie výkazov s informáciami orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva, ...
4.
výbery sú podmienené dosiahnutím presne určeného veku odchodu do dôchodku, invaliditou alebo úmrtím, ...
5.
buď sú ročné príspevky obmedzené na sumu uvedenú v eurách zodpovedajúcu sume najviac 50 000 USD, alebo ...
b)
účet, ktorý spĺňa tieto požiadavky:
1.
podlieha regulácii ako investičný nástroj na iné účely, než je dôchodok, a pravidelne sa s ním obchoduje ...
2.
je daňovo zvýhodnený, to znamená, že príspevky platené na účet, ktoré by za iných okolností podliehali ...
3.
výbery sú podmienené splnením špecifických kritérií súvisiacich s účelom investičného účtu alebo sporiaceho ...
4.
ročné príspevky sú obmedzené na sumu uvedenú v eurách zodpovedajúcu sume najviac 50 000 USD, pričom ...
c)
zmluva o životnom poistení s obdobím poistného krytia, ktoré sa skončí pred tým, ako poistená fyzická ...
1.
pravidelné poistné, ktoré sa v priebehu času neznižuje, sa platí najmenej raz ročne počas obdobia trvania ...
2.
zmluva nemá žiadnu kapitálovú hodnotu, ku ktorej môže mať akákoľvek osoba prístup výberom, úverom alebo ...
3.
suma, okrem pozostalostnej dávky, ktorá sa má vyplatiť pri zrušení alebo ukončení zmluvy, nemôže presiahnuť ...
4.
zmluva nie je v držbe nadobúdateľa po prevode zmluvy za odplatu,
d)
účet, ktorý je vedený výlučne pozostalými osobami, ak dokumentácia k takému účtu zahŕňa kópiu závetu ...
e)
účet zriadený v súvislosti s ktoroukoľvek z týchto skutočností:
1.
súdny príkaz alebo rozsudok súdu,
2.
predaj, zámena alebo prenájom nehnuteľného majetku alebo hnuteľného majetku, ak účet spĺňa tieto podmienky: ...
2a.
účet je financovaný výhradne zálohovou platbou, preddavkom, vkladom vo výške primeranej na zabezpečenie ...
2b.
účet je zriadený a používa sa výhradne na zabezpečenie záväzku kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu za majetok, ...
2c.
aktíva na účte vrátane príjmu, ktorý na ňom vznikol, sa vyplatia alebo iným spôsobom rozdelia v prospech ...
2d.
účet nie je maržovým účtom ani podobným účtom zriadeným v súvislosti s predajom alebo zámenou finančného ...
2e.
účet nesúvisí s účtom podľa písmena f),
3.
povinnosť finančnej inštitúcie, ktorá spravuje úver zabezpečený nehnuteľnosťou, vyčleniť časť platby ...
4.
povinnosť finančnej inštitúcie zabezpečiť výhradne neskoršiu platbu daní,
f)
vkladový účet, ktorý spĺňa tieto požiadavky:
1.
účet existuje výhradne z toho dôvodu, že klient uskutoční platbu nad rámec splatného zostatku, ak ide ...
2.
od 1. januára 2016 alebo pred týmto dátumom finančná inštitúcia zavedie postupy s cieľom zabrániť tomu, ...
g)
iný účet, v súvislosti s ktorým existuje nízke riziko, že sa použije na daňové úniky, má podobné charakteristické ...
(4)

Existujúcim účtom fyzickej osoby sa rozumie existujúci účet, ktorého držiteľom je jedna fyzická osoba ...

a)
finančný účet, ktorý vedie oznamujúca finančná inštitúcia k 31. decembru 2015,
b)
finančný účet držiteľa účtu bez ohľadu na dátum zriadenia takéhoto finančného účtu, ak
1.
držiteľ finančného účtu má v oznamujúcej finančnej inštitúcii alebo v prepojenom subjekte v rámci Slovenskej ...
2.
na účely splnenia pravidiel v osobitnom predpise a na účely určenia zostatku na finančných účtoch alebo ...
3.
oznamujúca finančná inštitúcia v súvislosti s finančným účtom podliehajúcim postupom ustanoveným pre ...
4.
otvorenie finančného účtu si nevyžaduje, aby držiteľ účtu poskytoval nové, dodatočné alebo zmenené informácie ...
(5)

Novým účtom fyzickej osoby sa rozumie nový účet, ktorého držiteľom je jedna fyzická osoba alebo viac ...

§ 6
Účet podliehajúci oznamovaniu
(1)

Účtom podliehajúcim oznamovaniu sa na účely § 1 písm. a) rozumie finančný účet, ktorý vedie oznamujúca ...

(2)

Na účely odseku 1 sa rozumie

a)
osobou podliehajúcou oznamovaniu osoba z iného členského štátu alebo osoba z iného zmluvného štátu vrátane ...
1.
spoločnosť, s akciami ktorej sa pravidelne obchoduje na jednom regulovanom trhu alebo na viacerých regulovaných ...
2.
akákoľvek spoločnosť, ktorá je prepojeným subjektom spoločnosti uvedenej v prvom bode,
3.
verejný orgán,
4.
medzinárodná organizácia,
5.
centrálna banka alebo
6.
finančná inštitúcia,
b)
ovládajúcou osobou fyzická osoba alebo viaceré fyzické osoby, ktoré vykonávajú kontrolu nad subjektom; ...
c)
nefinančným subjektom subjekt, ktorý nie je finančnou inštitúciou, pričom
1.
pasívnym nefinančným subjektom je nefinančný subjekt, ktorý nie je aktívnym nefinančným subjektom, alebo ...
2.
aktívnym nefinančným subjektom je nefinančný subjekt, ktorý spĺňa ktorékoľvek z týchto kritérií:
2a.
menej ako 50 % hrubého príjmu nefinančného subjektu za predchádzajúci kalendárny rok alebo iné primerané ...
2b.
s akciami nefinančného subjektu sa pravidelne obchoduje na regulovanom trhu s cennými papiermi alebo ...
2c.
je verejným orgánom, medzinárodnou organizáciou, centrálnou bankou alebo subjektom, ktorý je v úplnom ...
2d.
všetky činnosti nefinančného subjektu pozostávajú z úplnej alebo čiastočnej držby emitovaných akcií ...
2e.
v období 24 mesiacov nasledujúcich po jeho zriadení nevykonáva podnikateľskú činnosť a v minulosti nevykonával ...
2f.
nebol finančnou inštitúciou v posledných piatich rokoch a je v procese likvidácie svojich aktív alebo ...
2g.
zapája sa hlavne do transakcií financovania a zaisťovania s prepojenými subjektmi, ktoré nie sú finančnými ...
2h.
spĺňa súčasne tieto požiadavky:
2ha.
je zriadený a vykonáva činnosť v členskom štáte rezidencie alebo zmluvnom štáte rezidencie výlučne na ...
2hb.
je oslobodený od dane z príjmov vo svojom členskom štáte rezidencie alebo v zmluvnom štáte rezidencie, ...
2hc.
nemá žiadnych akcionárov ani členov, ktorí majú vlastnícky podiel alebo, ktorí sú skutočnými vlastníkmi ...
2hd.
právne predpisy členského štátu rezidencie alebo zmluvného štátu rezidencie nefinančného subjektu alebo ...
2he.
právne predpisy členského štátu rezidencie alebo zmluvného štátu rezidencie nefinančného subjektu alebo ...
(3)

Na účely odseku 2 sa osobou z členského štátu a osobou zo zmluvného štátu rozumie fyzická osoba alebo ...

§ 7
Preverovanie finančných účtov
(1)

Oznamujúca finančná inštitúcia je povinná preverovať, či v kalendárnom roku vedie účet podliehajúci ...

(2)

Podrobnosti o požiadavkách oznamovania a o požiadavkách preverovania, postupoch preverovania pri existujúcich ...

§ 8
Získavanie informácií o finančných účtoch
(1)

Oznamujúca finančná inštitúcia je povinná získavať informácie o rezidentovi členského štátu alebo rezidentovi ...

(2)

Informáciami podľa odseku 1 sú

a)
pri fyzickej osobe, ktorá je držiteľom finančného účtu alebo ovládajúcou osobou,
1.
meno a priezvisko,
2.
adresa bydliska,
3.
daňové identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené,
4.
názov štátu rezidencie na daňové účely,
5.
dátum a miesto narodenia,
6.
iné údaje ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 7 ods. 2,
b)
pri subjekte, ktorý je držiteľom finančného účtu,
1.
obchodné meno alebo názov,
2.
sídlo,
3.
daňové identifikačné číslo, ak mu bolo pridelené,
4.
názov štátu rezidencie na daňové účely.
§ 9
Oznamovacia povinnosť
(1)

Oznamujúca finančná inštitúcia oznámi príslušnému orgánu Slovenskej republiky za kalendárny rok alebo ...

a)
obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo oznamujúcej finančnej inštitúcie, ...
b)
údaje o každom držiteľovi finančného účtu alebo ovládajúcej osobe v rozsahu podľa § 8 ods. 2,
c)
číslo finančného účtu alebo jeho funkčný ekvivalent,
d)
zostatok na finančnom účte alebo hodnotu finančného účtu vrátane odkupnej hodnoty pri poistnej zmluve ...
e)
pri správcovskom účte
1.
celkovú hrubú sumu úrokov, celkovú hrubú sumu dividend a celkovú hrubú sumu iných príjmov, ktoré vznikli ...
2.
celkové hrubé výnosy z predaja alebo spätného odkúpenia finančných aktív vyplatené alebo pripísané na ...
f)
pri vkladovom účte celkovú hrubú sumu úrokov vyplatených alebo pripísaných na vkladový účet počas kalendárneho ...
g)
pri finančnom účte, ktorý nie je uvedený v písmene e) alebo písmene f), celkovú hrubú sumu vyplatenú ...
(2)

Ak oznamujúca finančná inštitúcia z preverovania zistí, že v kalendárnom roku alebo inom primeranom ...

(3)

Oznamujúca finančná inštitúcia oznámi príslušnému orgánu Slovenskej republiky údaje podľa odsekov 1 ...

(4)

Oznamujúca finančná inštitúcia, ktorá ukončí činnosť alebo zanikne počas oznamovacieho obdobia, oznámi ...

§ 9a
Ročné hodnotenie automatickej výmeny informácií medzi členskými štátmi

Príslušný orgán Slovenskej republiky oznamuje každoročne Európskej komisii ročné hodnotenie efektívnosti ...

Automatická výmena informácií v nadväznosti na dohodu FATCA
§ 10
Vymedzenie pojmov na účely dohody FATCA

Na účely tohto zákona sa používajú pojmy, ktoré sú obsahovo vymedzené v dohode FATCA.

§ 11
Povinnosť získať identifikačné číslo na účely dohody FATCA
(1)

Slovenská oznamujúca finančná inštitúcia požiada príslušný orgán Spojených štátov amerických o pridelenie ...

(2)

Slovenská neoznamujúca finančná inštitúcia, ktorá vedie účet oznamovaný Spojeným štátom americkým, požiada ...

(3)

Slovenská oznamujúca finančná inštitúcia a slovenská neoznamujúca finančná inštitúcia oznámi pridelené ...

(4)

Slovenská oznamujúca finančná inštitúcia a slovenská neoznamujúca finančná inštitúcia, ktorá zanikla ...

§ 12
Preverovanie účtov na účely dohody FATCA
(1)

Slovenská oznamujúca finančná inštitúcia je povinná preverovať, či v kalendárnom roku vedie účet oznamovaný ...

(2)

Slovenská oznamujúca finančná inštitúcia postupuje pri vykonávaní preverovania podľa postupov preverovania ...

§ 13
Získavanie informácií o finančných účtoch na účely dohody FATCA
(1)

Slovenská oznamujúca finančná inštitúcia je povinná získavať informácie o každom držiteľovi účtu oznamovanom ...

a)
určená americká osoba,
b)
neamerický subjekt, ktorého ovládajúcou osobou je určená americká osoba (ďalej len „ovládajúca osoba“). ...
(2)

Informáciami o držiteľovi účtu oznamovaného Spojeným štátom americkým sú údaje uvedené v dohode FATCA, ...

§ 14
Oznamovacia povinnosť na účely dohody FATCA
(1)

Slovenská oznamujúca finančná inštitúcia, ktorá v kalendárnom roku vedie účet oznamovaný Spojeným štátom ...

a)
obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo slovenskej oznamujúcej finančnej ...
b)
identifikačné číslo pridelené na účely dohody FATCA,
c)
informácie podľa dohody FATCA.
(2)

Ak slovenská oznamujúca finančná inštitúcia a slovenská neoznamujúca finančná inštitúcia, ktorá má pridelené ...

(3)

Slovenská oznamujúca finančná inštitúcia, ktorá v kalendárnom roku vedie účet, ktorého držiteľom je ...

(4)

Slovenská oznamujúca finančná inštitúcia oznámi príslušnému orgánu Slovenskej republiky údaje podľa ...

(5)

Slovenská oznamujúca finančná inštitúcia, ktorá ukončí činnosť alebo zanikne počas oznamovacieho obdobia, ...

§ 15
Platby nezúčastneným finančným inštitúciám

Slovenská oznamujúca finančná inštitúcia, ktorá nezúčastnenej finančnej inštitúcii poukáže alebo sprostredkuje ...

a)
poskytne tomu, od koho platbu na poukázanie alebo sprostredkovanie prijala, informácie potrebné pre ...
b)
zrazí daň Spojených štátov amerických podľa dohody FATCA a odvedie ju príslušnému orgánu Spojených štátov ...
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 16
Vzťah k iným právnym predpisom

Pri automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní sa primerane postupuje podľa ...

§ 17
Súčinnosť

Držiteľ finančného účtu alebo ovládajúca osoba je povinná poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť oznamujúcej ...

§ 18
Spôsob doručenia oznámenia
(1)

Oznámenie podľa § 9 a 14 sa doručuje príslušnému orgánu Slovenskej republiky elektronickými prostriedkami. ...

(2)

Formát a štruktúra oznámenia sa uverejňuje na webovom sídle Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky. ...

§ 19
Spracúvanie osobných údajov
(1)

Oznamujúca finančná inštitúcia, slovenská oznamujúca finančná inštitúcia a príslušný orgán Slovenskej ...

(2)

Osobné údaje sa spracúvajú na účel poskytnutia informácií o finančných účtoch členskému štátu daňovej ...

(3)

Oznamujúca finančná inštitúcia a slovenská oznamujúca finančná inštitúcia spracúvajú údaje uvedené v ...

§ 20
Zasielanie informácií o finančných účtoch

Príslušný orgán Slovenskej republiky zašle informácie oznámené podľa § 9 a 14 príslušnému orgánu2) členského ...

§ 21
Prijímanie informácií o finančných účtoch

Príslušný orgán Slovenskej republiky prijíma informácie od príslušného orgánu2) členského štátu, príslušného ...

§ 22
Ustanovenia na účinné uplatňovanie tohto zákona
(1)

Oznamujúca finančná inštitúcia, slovenská oznamujúca finančná inštitúcia, držiteľ finančného účtu, osoba ...

(2)

Oznamujúca finančná inštitúcia vedie záznamy o postupoch preverovania a oznamovania podľa tohto zákona ...

(3)

Slovenská oznamujúca finančná inštitúcia vedie záznamy o postupoch preverovania a oznamovania podľa ...

(4)

Neoznamujúca finančná inštitúcia má odo dňa, keď začne viesť účet podliehajúci oznamovaniu alebo začne ...

(5)

Slovenská neoznamujúca finančná inštitúcia má odo dňa, keď začne viesť účet podliehajúci oznamovaniu ...

(6)

Kontrolu dodržiavania povinností ustanovených týmto zákonom vykonáva Finančné riaditeľstvo Slovenskej ...

(7)

Oznamujúca finančná inštitúcia môže zabezpečiť splnenie postupov preverovania a postupov oznamovania ...

(8)

Na prepočet inej meny, ako je mena euro, sa použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou ...

(9)

Zoznam neoznamujúcich finančných inštitúcií podľa § 4 ods. 1 písm. c) a zoznam vylúčených finančných ...

§ 23
Sankcia za nesplnenie povinnosti
(1)

Za nesplnenie povinností podľa § 7 až 9,§ 12 až 15 a § 22 ods. 2 a 3 a dohody FATCA daňový úrad uloží ...

(2)

Ak príslušný orgán Slovenskej republiky na základe informácie od príslušného orgánu zmluvného štátu ...

§ 24
Prechodné ustanovenia
(1)

Vo vzťahu k automatickej výmene informácií podľa § 1 písm. a) oznamujúca finančná inštitúcia oznamuje ...

(2)

Ak slovenská oznamujúca finančná inštitúcia alebo slovenská neoznamujúca finančná inštitúcia požiadala ...

(3)

Vo vzťahu k automatickej výmene informácií podľa § 1 písm. b) slovenská oznamujúca finančná inštitúcia ...

(4)

Pri existujúcom účte, ktorý slovenská oznamujúca finančná inštitúcia viedla ku dňu uvedenému v dohode ...

(5)

Pri účte, ktorý slovenská oznamujúca finančná inštitúcia viedla ku dňu uvedenému v dohode FATCA, slovenská ...

§ 24a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2017

Príslušný orgán Slovenskej republiky poskytne Európskej komisii do 31. decembra 2017 štatistické údaje ...

§ 25

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

Čl. II

Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení zákona č. 336/1998 Z. ...

§ 37 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa nepovažuje plnenie oznamovacej povinnosti príslušnému orgánu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:

„18a) Zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní ...

Čl. III

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 566/2001 ...

§ 91 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Za porušenie bankového tajomstva sa nepovažuje plnenie oznamovacej povinnosti príslušnému orgánu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 86g znie:

„86g) Zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní ...

Čl. IV

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 110 sa odsek 1 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:

„n) príslušnému orgánu Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu97bb) pri plnení oznamovacej povinnosti.“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 97bb znie:

„97bb) Zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy ...

2.

V § 134 sa odsek 3 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i) príslušnému orgánu Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu97bb) pri plnení oznamovacej povinnosti.“. ...

Čl. V

Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona ...

V § 4a ods. 2 sa slovo „1 000“ nahrádza slovami „počet ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, ...

Čl. VI

Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 206/2013 ...

V § 162 sa odsek 3 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j) príslušnému orgánu Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu72b) pri plnení oznamovacej povinnosti.“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 72b znie:

„72b) Zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní ...

Čl. VII

Zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní sa mení a dopĺňa takto:

1.

V § 7 ods. 3 sa vypúšťajú slová „alebo že nemá o tieto informácie záujem, ak druhy informácií podľa ...

2.

Nadpis § 19 znie: „Všeobecné opatrenia“.

3.

§ 19 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Príslušný orgán Slovenskej republiky upovedomí osobu podliehajúcu oznamovaniu o narušení bezpečnosti, ...

4.

Slovo „pravidelná“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovom „automatická“ v príslušnom ...

5.

Príloha sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

„4. Smernica Rady 2014/107/EÚ z 9. decembra 2014, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú ...

Čl. VIII

Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa takto:

V § 72 sa odsek 3 dopĺňa písmenom q), ktoré znie:

„q) príslušnému orgánu Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu41a) pri plnení oznamovacej povinnosti.“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 41a znie:

„41a) Zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní ...

Čl. IX

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016 okrem čl. V, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2016.

Andrej Kiska v. r. Peter Pellegrini v. r. Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 359/2015 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Rady 2011/16/EÚ z 15. februára 2011 o administratívnej spolupráci v oblasti daní a zrušení ...

  2.

  Smernica Rady (EÚ) 2015/2376 z 8. decembra 2015, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú ...

Poznámky

 • 1)  Dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach v znení ustanovení Protokolu, ...
 • 2)  Zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní.
 • 3)  § 2 ods. 1 zákona č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva ...
 • 4)  Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním ...
 • 5)  § 99 až 111 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení ...
 • 6)  § 80 až 87 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 7)  § 708 až 715 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 8)  § 716 až 719a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 9)  § 778 až 786 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 10)  Napríklad § 787 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
 • 11)  Napríklad § 788 až 791 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 12)  Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 13)  Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 13a)  Napríklad § 5 ods. 1 písm. j) zákona č. 297/2008 Z. z. v znení zákona č. 52/2018 Z. z.
 • 14)  Zákon č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Načítavam znenie...
MENU
Hore