Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69452
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
25.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 359/2015 účinný od 01.01.2017


Platnosť od: 09.12.2015
Účinnosť od: 01.01.2017
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Finančné právo, Obchodné právo, Národné hospodárstvo, Bankovníctvo a peňažníctvo, Štátna hospodárska politika, Zahraničný obchod

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 359/2015 účinný od 01.01.2017
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 359/2015 s účinnosťou od 01.01.2017 na základe 300/2016

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet zákona

Tento zákon upravuje automatickú výmenu informácií o finančných účtoch na účely správy daní, ...

a)
vo vzťahu k rezidentom členských štátov Európskej únie (ďalej len „členský štát“) a ...
1.
úpravu povinností oznamujúcich finančných inštitúcií pri získavaní informácií o finančných ...
2.
úpravu povinností oznamujúcich finančných inštitúcií pri oznamovaní informácií o rezidentoch ...
3.
zasielanie informácií o finančných účtoch prijatých príslušným orgánom Slovenskej republiky ...
4.
prijímanie informácií o finančných účtoch príslušným orgánom Slovenskej republiky od príslušného ...
b)
v nadväznosti na dohodu medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými na zlepšenie ...
1.
úpravu povinností slovenských oznamujúcich finančných inštitúcií pri získavaní informácií ...
2.
zasielanie informácií o finančných účtoch prijatých príslušným orgánom Slovenskej republiky ...
3.
prijímanie informácií o finančných účtoch príslušným orgánom Slovenskej republiky od príslušného ...
4.
povinnosti súvisiace s platbami nezúčastneným finančným inštitúciám.
Automatická výmena informácií vo vzťahu k rezidentom členských štátov a rezidentom štátov, ktoré sú zmluvnou stranou medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná
§ 2
Základné ustanovenia

Na účely automatickej výmeny informácií podľa § 1 písm. a) sa rozumie

a)
automatickou výmenou informácií systematické oznamovanie vopred určených informácií o rezidentoch ...
b)
zmluvným štátom zmluvná strana medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, s ...
c)
príslušným orgánom Slovenskej republiky ministerstvo financií alebo ním určený iný orgán štátnej ...
d)
držiteľom finančného účtu osoba, ktorú finančná inštitúcia, ktorá účet vedie, označuje ...
e)
postupmi ustanovenými pre predchádzanie a odhaľovanie legalizácie príjmov z trestnej činnosti ...
f)
subjektom právnická osoba alebo právne usporiadanie majetku alebo právne usporiadanie osôb, ktoré ...
g)
prepojením subjektu s iným subjektom, ak
1.
ktorýkoľvek subjekt riadi druhý subjekt; na tento účel subjekt riadi druhý subjekt, ak vlastní ...
2.
sú oba subjekty pod spoločnou kontrolou alebo
3.
sú oba subjekty investičnými subjektmi podľa § 3 ods. 2 písm. c) druhého bodu, majú spoločné ...
h)
daňovým identifikačným číslom identifikačné číslo vydané v štáte rezidencie osoby podliehajúcej ...
i)
písomnými dôkazmi
1.
potvrdenie o daňovej rezidencii, ktoré vydal príslušný orgán verejnej správy členského štátu ...
2.
pri fyzickej osobe platný identifikačný doklad, ktorý vydal príslušný orgán verejnej správy, ...
3.
pri subjekte úradná dokumentácia, ktorú vydal príslušný orgán verejnej správy, v ktorej je ...
4.
auditovaná účtovná závierka, úverová správa vypracovaná treťou stranou, podanie žiadosti ...
5.
pri existujúcom účte subjektu informácia v záznamoch oznamujúcej finančnej inštitúcie týkajúca ...
§ 3
Oznamujúca finančná inštitúcia
(1)

Oznamujúcou finančnou inštitúciou sa rozumie finančná inštitúcia Slovenskej republiky, ktorá ...

(2)

Na účely odseku 1 sa finančnou inštitúciou rozumie inštitúcia úschovy a správy finančných ...

a)
inštitúciou úschovy a správy finančných aktív najmä banka alebo pobočka zahraničnej banky ...
1.
trojročné obdobie, ktoré sa končí 31. decembra alebo posledným dňom hospodárskeho roka predchádzajúceho ...
2.
obdobie, počas ktorého subjekt existoval,
b)
vkladovou inštitúciou najmä banka, pobočka zahraničnej banky, stavebná sporiteľňa a iný subjekt, ...
c)
investičným subjektom najmä obchodník s cennými papiermi,5) pobočka zahraničného obchodníka ...
1.
vykonávajúci ako hlavnú podnikateľskú činnosť jednu činnosť alebo viacero z nasledujúcich ...
1a.
obchodovanie s nástrojmi peňažného trhu, s devízovými hodnotami, s nástrojmi týkajúcimi sa ...
1b.
individuálnu a kolektívnu správu portfólia,6) alebo
1c.
iný spôsob investovania, správy alebo riadenia finančných aktív alebo peňažných prostriedkov ...
2.
ktorého hrubý príjem plynie hlavne z investovania, opakovaného investovania alebo obchodovania s ...
2a.
trojročné obdobie, ktoré sa končí 31. decembra roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa vypočítal ...
2b.
obdobie, počas ktorého subjekt existoval,
d)
špecifikovanou poisťovacou spoločnosťou najmä poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského ...
(3)

Na účely odseku 2 sa finančným aktívom rozumie cenný papier, ktorým je najmä podiel v kapitálovej ...

§ 4
Neoznamujúca finančná inštitúcia
(1)

Neoznamujúcou finančnou inštitúciou sa na účely § 1 písm. a) rozumie

a)
verejný orgán, medzinárodná organizácia a Národná banka Slovenska v rozsahu činnosti nevzťahujúcej ...
b)
dôchodkový fond so širokou účasťou, dôchodkový fond s úzkou účasťou, dôchodkový fond verejného ...
c)
iný subjekt, pri ktorom existuje nízke riziko, že sa použije na daňové úniky, a ktorý má podobné ...
d)
vyňatý subjekt kolektívneho investovania alebo
e)
zverenecký fond, ak je správca zvereneckého fondu oznamujúcou finančnou inštitúciou a v súvislosti ...
(2)

Na účely odseku 1 písm. a) sa rozumie

a)
verejným orgánom štátny orgán, orgán územnej samosprávy, Exportno-importná banka Slovenskej ...
1.
neoddeliteľnou súčasťou Slovenskej republiky je osoba, agentúra, úrad, fond, organizácia alebo ...
2.
ovládaným subjektom je subjekt, ktorý je formálne oddelený od Slovenskej republiky alebo iným ...
2a.
subjekt je úplne vlastnený alebo ovládaný jedným verejným orgánom alebo viacerými verejnými ...
2b.
čisté príjmy subjektu sa pripisujú na jeho vlastný účet alebo na účty jedného verejného orgánu ...
2c.
pri zrušení tohto subjektu sa jeho aktíva zverujú jednému verejnému orgánu alebo viacerým verejným ...
3.
príjem sa nepovažuje za plynúci v prospech súkromnej osoby, ak je táto osoba určeným príjemcom ...
b)
medzinárodnou organizáciou medzinárodná organizácia alebo agentúra v jej vlastníctve alebo jej ...
(3)

Na účely odseku 1 písm. b) sa rozumie

a)
dôchodkovým fondom so širokou účasťou fond zriadený na poskytovanie dôchodkových dávok, dávok ...
1.
nemá iba jediného príjemcu s nárokom na viac než 5 % aktív fondu,
2.
podlieha štátnej regulácii a orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva poskytuje ...
3.
spĺňa najmenej jednu z týchto požiadaviek:
3a.
je oslobodený od zdanenia príjmu z investovania alebo je zdanenie takéhoto príjmu odložené alebo ...
3b.
získava najmenej 50 % svojich celkových príspevkov, okrem presunov aktív z iných plánov určených ...
3c.
výplaty alebo výbery sú povolené, len ak nastanú určené udalosti súvisiace s odchodom do dôchodku, ...
3d.
príspevky okrem niektorých povolených kompenzačných príspevkov od zamestnancov do fondu sú obmedzené ...
b)
dôchodkovým fondom s úzkou účasťou fond zriadený na poskytovanie dôchodkových dávok, dávok ...
1.
fond má menej ako 50 účastníkov,
2.
do fondu prispieva jeden zamestnávateľ alebo viacero zamestnávateľov, ktorí nie sú investičnými ...
3.
príspevky zamestnanca a zamestnávateľa do fondu, okrem presunov aktív z dôchodkových účtov určených ...
4.
účastníci, ktorí nie sú rezidentmi členského štátu alebo zmluvného štátu, v ktorom je fond ...
5.
fond podlieha štátnej regulácii a orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva ...
c)
dôchodkovým fondom verejného orgánu, medzinárodnej organizácie a centrálnej banky subjekt, ktorý ...
d)
kvalifikovaným vydavateľom kreditných kariet banka, pobočka zahraničnej banky, platobná inštitúcia, ...
1.
je finančnou inštitúciou výlučne z toho dôvodu, že je vydavateľom kreditných kariet, ktorý ...
2.
finančná inštitúcia najneskôr do 1. januára 2016 zavedie postupy s cieľom zabrániť tomu, aby ...
(4)

Na účely odseku 1 písm. d) sa vyňatým subjektom kolektívneho investovania rozumie investičný ...

a)
subjekt kolektívneho investovania neemitoval a neemituje žiadne listinné akcie na doručiteľa po ...
b)
subjekt kolektívneho investovania všetky takéto akcie zruší pri ich odovzdaní,
c)
subjekt kolektívneho investovania vykonáva postupy preverovania uvedené v osobitnom predpise a oznamuje ...
d)
subjekt kolektívneho investovania zaviedol postupy, aby zabezpečil, že takéto akcie sú splatené ...
§ 5
Finančný účet
(1)

Finančným účtom sa na účely § 1 písm. a) rozumie účet, ktorý vedie finančná inštitúcia, ...

a)
pri investičnom subjekte akýkoľvek majetkový podiel alebo dlhový podiel vo finančnej inštitúcii; ...
b)
pri finančnej inštitúcii, ktorá nie je uvedená v písmene a), majetkový podiel alebo dlhový podiel ...
c)
poistnú zmluvu s odkupnou hodnotou a anuitnú zmluvu uzatvorenú alebo vedenú finančnou inštitúciou ...
(2)

Na účely odseku 1 sa rozumie

a)
vkladovým účtom najmä obchodný účet, bežný účet,7) sporiaci účet, termínovaný účet,8) ...
b)
správcovským účtom účet iný ako poistná zmluva alebo anuitná zmluva, na ktorom sa nachádza ...
c)
majetkovým podielom pri osobnej obchodnej spoločnosti, ktorá je finančnou inštitúciou, podiel ...
d)
poistnou zmluvou11) zmluva iná ako anuitná zmluva, ktorou sa jej poistiteľ zaväzuje vyplatiť určitú ...
e)
anuitnou zmluvou zmluva, ktorou sa jej poistiteľ zaväzuje vyplácať platby počas určitého časového ...
f)
poistnou zmluvou s odkupnou hodnotou poistná zmluva iná ako zaisťovacia zmluva uzavretá medzi dvoma ...
1.
odkupnou hodnotou je vyššia z týchto súm:
1a.
suma, na ktorú má poistník nárok pri odstúpení od poistnej zmluvy alebo pri jej ukončení bez ...
1b.
suma, ktorú si poistník môže požičať podľa poistnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou,
2.
odkupná hodnota nie je suma, ktorú možno vyplatiť podľa poistnej zmluvy
2a.
len z dôvodu úmrtia fyzickej osoby poistenej v rámci zmluvy o životnom poistení,
2b.
ako plnenie pri úraze alebo chorobe alebo iné plnenie, ktoré predstavuje odškodnenie za ekonomickú ...
2c.
ako refundáciu už zaplateného poistného zníženú o poisťovacie poplatky bez ohľadu na to, či ...
2d.
ako podiel poistníka na zisku, iný ako podiel pri ukončení zmluvy za predpokladu, že podiel na ...
2e.
ako vrátenie poistného zaplateného vopred alebo vkladu určeného na zaplatenie poistného v súvislosti ...
(3)

Finančný účet nezahŕňa vylúčený účet, ktorým sa rozumie ktorýkoľvek z týchto účtov:

a)
účet, ktorý spĺňa tieto požiadavky:
1.
podlieha regulácii ako osobný dôchodkový účet alebo je súčasťou registrovaného alebo regulovaného ...
2.
je daňovo zvýhodnený, to znamená, že príspevky platené na účet, ktoré by za iných okolností ...
3.
vyžaduje sa poskytovanie výkazov s informáciami orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov ...
4.
výbery sú podmienené dosiahnutím presne určeného veku odchodu do dôchodku, invaliditou alebo ...
5.
buď sú ročné príspevky obmedzené na sumu uvedenú v eurách zodpovedajúcu sume najviac 50 000 ...
b)
účet, ktorý spĺňa tieto požiadavky:
1.
podlieha regulácii ako investičný nástroj na iné účely, než je dôchodok, a pravidelne sa s ...
2.
je daňovo zvýhodnený, to znamená, že príspevky platené na účet, ktoré by za iných okolností ...
3.
výbery sú podmienené splnením špecifických kritérií súvisiacich s účelom investičného účtu ...
4.
ročné príspevky sú obmedzené na sumu uvedenú v eurách zodpovedajúcu sume najviac 50 000 USD, ...
c)
zmluva o životnom poistení s obdobím poistného krytia, ktoré sa skončí pred tým, ako poistená ...
1.
pravidelné poistné, ktoré sa v priebehu času neznižuje, sa platí najmenej raz ročne počas obdobia ...
2.
zmluva nemá žiadnu kapitálovú hodnotu, ku ktorej môže mať akákoľvek osoba prístup výberom, ...
3.
suma, okrem pozostalostnej dávky, ktorá sa má vyplatiť pri zrušení alebo ukončení zmluvy, nemôže ...
4.
zmluva nie je v držbe nadobúdateľa po prevode zmluvy za odplatu,
d)
účet, ktorý je vedený výlučne pozostalými osobami, ak dokumentácia k takému účtu zahŕňa ...
e)
účet zriadený v súvislosti s ktoroukoľvek z týchto skutočností:
1.
súdny príkaz alebo rozsudok súdu,
2.
predaj, zámena alebo prenájom nehnuteľného majetku alebo hnuteľného majetku, ak účet spĺňa ...
2a.
účet je financovaný výhradne zálohovou platbou, preddavkom, vkladom vo výške primeranej na zabezpečenie ...
2b.
účet je zriadený a používa sa výhradne na zabezpečenie záväzku kupujúceho zaplatiť kúpnu ...
2c.
aktíva na účte vrátane príjmu, ktorý na ňom vznikol, sa vyplatia alebo iným spôsobom rozdelia ...
2d.
účet nie je maržovým účtom ani podobným účtom zriadeným v súvislosti s predajom alebo zámenou ...
2e.
účet nesúvisí s účtom podľa písmena f),
3.
povinnosť finančnej inštitúcie, ktorá spravuje úver zabezpečený nehnuteľnosťou, vyčleniť ...
4.
povinnosť finančnej inštitúcie zabezpečiť výhradne neskoršiu platbu daní,
f)
vkladový účet, ktorý spĺňa tieto požiadavky:
1.
účet existuje výhradne z toho dôvodu, že klient uskutoční platbu nad rámec splatného zostatku, ...
2.
od 1. januára 2016 alebo pred týmto dátumom finančná inštitúcia zavedie postupy s cieľom zabrániť ...
g)
iný účet, v súvislosti s ktorým existuje nízke riziko, že sa použije na daňové úniky, má ...
(4)

Existujúcim účtom fyzickej osoby sa rozumie existujúci účet, ktorého držiteľom je jedna fyzická ...

a)
finančný účet, ktorý vedie oznamujúca finančná inštitúcia k 31. decembru 2015,
b)
finančný účet držiteľa účtu bez ohľadu na dátum zriadenia takéhoto finančného účtu, ak ...
1.
držiteľ finančného účtu má v oznamujúcej finančnej inštitúcii alebo v prepojenom subjekte ...
2.
na účely splnenia pravidiel v osobitnom predpise a na účely určenia zostatku na finančných účtoch ...
3.
oznamujúca finančná inštitúcia v súvislosti s finančným účtom podliehajúcim postupom ustanoveným ...
4.
otvorenie finančného účtu si nevyžaduje, aby držiteľ účtu poskytoval nové, dodatočné alebo ...
(5)

Novým účtom fyzickej osoby sa rozumie nový účet, ktorého držiteľom je jedna fyzická osoba ...

§ 6
Účet podliehajúci oznamovaniu
(1)

Účtom podliehajúcim oznamovaniu sa na účely § 1 písm. a) rozumie finančný účet, ktorý vedie ...

(2)

Na účely odseku 1 sa rozumie

a)
osobou podliehajúcou oznamovaniu osoba z iného členského štátu alebo osoba z iného zmluvného ...
1.
spoločnosť, s akciami ktorej sa pravidelne obchoduje na jednom regulovanom trhu alebo na viacerých ...
2.
akákoľvek spoločnosť, ktorá je prepojeným subjektom spoločnosti uvedenej v prvom bode,
3.
verejný orgán,
4.
medzinárodná organizácia,
5.
centrálna banka alebo
6.
finančná inštitúcia,
b)
ovládajúcou osobou fyzická osoba alebo viaceré fyzické osoby, ktoré vykonávajú kontrolu nad ...
c)
nefinančným subjektom subjekt, ktorý nie je finančnou inštitúciou, pričom
1.
pasívnym nefinančným subjektom je nefinančný subjekt, ktorý nie je aktívnym nefinančným subjektom, ...
2.
aktívnym nefinančným subjektom je nefinančný subjekt, ktorý spĺňa ktorékoľvek z týchto kritérií: ...
2a.
menej ako 50 % hrubého príjmu nefinančného subjektu za predchádzajúci kalendárny rok alebo iné ...
2b.
s akciami nefinančného subjektu sa pravidelne obchoduje na regulovanom trhu s cennými papiermi alebo ...
2c.
je verejným orgánom, medzinárodnou organizáciou, centrálnou bankou alebo subjektom, ktorý je v ...
2d.
všetky činnosti nefinančného subjektu pozostávajú z úplnej alebo čiastočnej držby emitovaných ...
2e.
v období 24 mesiacov nasledujúcich po jeho zriadení nevykonáva podnikateľskú činnosť a v minulosti ...
2f.
nebol finančnou inštitúciou v posledných piatich rokoch a je v procese likvidácie svojich aktív ...
2g.
zapája sa hlavne do transakcií financovania a zaisťovania s prepojenými subjektmi, ktoré nie sú ...
2h.
spĺňa súčasne tieto požiadavky:
2ha.
je zriadený a vykonáva činnosť v členskom štáte rezidencie alebo zmluvnom štáte rezidencie ...
2hb.
je oslobodený od dane z príjmov vo svojom členskom štáte rezidencie alebo v zmluvnom štáte rezidencie, ...
2hc.
nemá žiadnych akcionárov ani členov, ktorí majú vlastnícky podiel alebo, ktorí sú skutočnými ...
2hd.
právne predpisy členského štátu rezidencie alebo zmluvného štátu rezidencie nefinančného subjektu ...
2he.
právne predpisy členského štátu rezidencie alebo zmluvného štátu rezidencie nefinančného subjektu ...
(3)

Na účely odseku 2 sa osobou z členského štátu a osobou zo zmluvného štátu rozumie fyzická ...

§ 7
Preverovanie finančných účtov
(1)

Oznamujúca finančná inštitúcia je povinná preverovať, či v kalendárnom roku vedie účet podliehajúci ...

(2)

Podrobnosti o požiadavkách oznamovania a o požiadavkách preverovania, postupoch preverovania pri ...

§ 8
Získavanie informácií o finančných účtoch
(1)

Oznamujúca finančná inštitúcia je povinná získavať informácie o rezidentovi členského štátu ...

(2)

Informáciami podľa odseku 1 sú

a)
pri fyzickej osobe, ktorá je držiteľom finančného účtu alebo ovládajúcou osobou,
1.
meno a priezvisko,
2.
adresa bydliska alebo adresa miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou bydliska,
3.
daňové identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené,
4.
dátum a miesto narodenia,
5.
iné údaje ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 7 ods. 2,
b)
pri subjekte, ktorý je držiteľom finančného účtu,
1.
obchodné meno alebo názov,
2.
sídlo,
3.
daňové identifikačné číslo, ak mu bolo pridelené.
§ 9
Oznamovacia povinnosť
(1)

Oznamujúca finančná inštitúcia oznámi príslušnému orgánu Slovenskej republiky za kalendárny ...

a)
obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo oznamujúcej ...
b)
údaje o každom držiteľovi finančného účtu alebo ovládajúcej osobe v rozsahu podľa § 8 ods. ...
c)
číslo finančného účtu alebo jeho funkčný ekvivalent,
d)
zostatok na finančnom účte alebo hodnotu finančného účtu vrátane odkupnej hodnoty pri poistnej ...
e)
pri správcovskom účte
1.
celkovú hrubú sumu úrokov, celkovú hrubú sumu dividend a celkovú hrubú sumu iných príjmov, ...
2.
celkové hrubé výnosy z predaja alebo spätného odkúpenia finančných aktív vyplatené alebo pripísané ...
f)
pri vkladovom účte celkovú hrubú sumu úrokov vyplatených alebo pripísaných na vkladový účet ...
g)
pri finančnom účte, ktorý nie je uvedený v písmene e) alebo písmene f), celkovú hrubú sumu ...
(2)

Ak oznamujúca finančná inštitúcia z preverovania zistí, že v kalendárnom roku alebo inom primeranom ...

(3)

Oznamujúca finančná inštitúcia oznámi príslušnému orgánu Slovenskej republiky údaje podľa ...

§ 9a
Ročné hodnotenie automatickej výmeny informácií medzi členskými štátmi

Príslušný orgán Slovenskej republiky oznamuje každoročne Európskej komisii ročné hodnotenie ...

Automatická výmena informácií v nadväznosti na dohodu FATCA
§ 10
Vymedzenie pojmov na účely dohody FATCA

Na účely tohto zákona sa používajú pojmy, ktoré sú obsahovo vymedzené v dohode FATCA.

§ 11
Povinnosť získať identifikačné číslo na účely dohody FATCA
(1)

Slovenská oznamujúca finančná inštitúcia požiada príslušný orgán Spojených štátov amerických ...

(2)

Slovenská neoznamujúca finančná inštitúcia, ktorá vedie účet oznamovaný Spojeným štátom ...

(3)

Slovenská oznamujúca finančná inštitúcia a slovenská neoznamujúca finančná inštitúcia oznámi ...

§ 12
Preverovanie účtov na účely dohody FATCA
(1)

Slovenská oznamujúca finančná inštitúcia je povinná preverovať, či v kalendárnom roku vedie ...

(2)

Slovenská oznamujúca finančná inštitúcia postupuje pri vykonávaní preverovania podľa postupov ...

§ 13
Získavanie informácií o finančných účtoch na účely dohody FATCA
(1)

Slovenská oznamujúca finančná inštitúcia je povinná získavať informácie o každom držiteľovi ...

a)
určená americká osoba,
b)
neamerický subjekt, ktorého ovládajúcou osobou je určená americká osoba (ďalej len „ovládajúca ...
(2)

Informáciami o držiteľovi účtu oznamovaného Spojeným štátom americkým sú údaje uvedené ...

§ 14
Oznamovacia povinnosť na účely dohody FATCA
(1)

Slovenská oznamujúca finančná inštitúcia, ktorá v kalendárnom roku vedie účet oznamovaný ...

a)
obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo slovenskej oznamujúcej ...
b)
identifikačné číslo pridelené na účely dohody FATCA,
c)
informácie podľa dohody FATCA.
(2)

Ak slovenská oznamujúca finančná inštitúcia z preverovania zistí, že v kalendárnom roku nevedie ...

(3)

Slovenská oznamujúca finančná inštitúcia, ktorá v kalendárnom roku vedie účet, ktorého držiteľom ...

(4)

Slovenská oznamujúca finančná inštitúcia oznámi príslušnému orgánu Slovenskej republiky údaje ...

§ 15
Platby nezúčastneným finančným inštitúciám

Slovenská oznamujúca finančná inštitúcia, ktorá nezúčastnenej finančnej inštitúcii poukáže ...

a)
poskytne tomu, od koho platbu na poukázanie alebo sprostredkovanie prijala, informácie potrebné pre ...
b)
zrazí daň Spojených štátov amerických podľa dohody FATCA a odvedie ju príslušnému orgánu ...
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 16
Vzťah k iným právnym predpisom

Pri automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní sa primerane ...

§ 17
Súčinnosť

Držiteľ finančného účtu alebo ovládajúca osoba je povinná poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť ...

§ 18
Spôsob doručenia oznámenia
(1)

Oznámenie podľa § 9 a 14 sa doručuje príslušnému orgánu Slovenskej republiky elektronickými ...

(2)

Formát a štruktúra oznámenia sa uverejňuje na webovom sídle Finančného riaditeľstva Slovenskej ...

§ 19
Spracúvanie osobných údajov
(1)

Oznamujúca finančná inštitúcia, slovenská oznamujúca finančná inštitúcia a príslušný orgán ...

(2)

Osobné údaje sa spracúvajú na účel poskytnutia informácií o finančných účtoch členskému ...

(3)

Oznamujúca finančná inštitúcia a slovenská oznamujúca finančná inštitúcia spracúvajú údaje ...

§ 20
Zasielanie informácií o finančných účtoch

Príslušný orgán Slovenskej republiky zašle informácie oznámené podľa § 9 a 14 príslušnému ...

§ 21
Prijímanie informácií o finančných účtoch

Príslušný orgán Slovenskej republiky prijíma informácie od príslušného orgánu2) členského ...

§ 22
Ustanovenia na účinné uplatňovanie tohto zákona
(1)

Oznamujúca finančná inštitúcia, slovenská oznamujúca finančná inštitúcia, držiteľ finančného ...

(2)

Oznamujúca finančná inštitúcia vedie záznamy o postupoch preverovania a oznamovania podľa tohto ...

(3)

Slovenská oznamujúca finančná inštitúcia vedie záznamy o postupoch preverovania a oznamovania ...

(4)

Neoznamujúca finančná inštitúcia má odo dňa, keď začne viesť účet podliehajúci oznamovaniu ...

(5)

Slovenská neoznamujúca finančná inštitúcia má odo dňa, keď začne viesť účet podliehajúci ...

(6)

Kontrolu dodržiavania povinností ustanovených týmto zákonom vykonáva Finančné riaditeľstvo ...

(7)

Oznamujúca finančná inštitúcia môže zabezpečiť splnenie postupov preverovania a postupov oznamovania ...

(8)

Na prepočet inej meny, ako je mena euro, sa použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený ...

(9)

Zoznam neoznamujúcich finančných inštitúcií podľa § 4 ods. 1 písm. c) a zoznam vylúčených ...

§ 23
Sankcia za nesplnenie povinnosti

Za nesplnenie povinností podľa § 7 až 9,§ 12 až 15 a § 22 ods. 2 a 3 a dohody FATCA daňový ...

§ 24
Prechodné ustanovenia
(1)

Vo vzťahu k automatickej výmene informácií podľa § 1 písm. a) oznamujúca finančná inštitúcia ...

(2)

Ak slovenská oznamujúca finančná inštitúcia alebo slovenská neoznamujúca finančná inštitúcia ...

(3)

Vo vzťahu k automatickej výmene informácií podľa § 1 písm. b) slovenská oznamujúca finančná ...

(4)

Pri existujúcom účte, ktorý slovenská oznamujúca finančná inštitúcia viedla ku dňu uvedenému ...

(5)

Pri účte, ktorý slovenská oznamujúca finančná inštitúcia viedla ku dňu uvedenému v dohode ...

§ 24a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2017

Príslušný orgán Slovenskej republiky poskytne Európskej komisii do 31. decembra 2017 štatistické ...

§ 25

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

Čl. II

Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení zákona č. 336/1998 ...

§ 37 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa nepovažuje plnenie oznamovacej povinnosti príslušnému ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:

„18a) Zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely ...

Čl. III

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

§ 91 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Za porušenie bankového tajomstva sa nepovažuje plnenie oznamovacej povinnosti príslušnému ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 86g znie:

„86g) Zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely ...

Čl. IV

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 110 sa odsek 1 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:

„n) príslušnému orgánu Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu97bb) pri plnení oznamovacej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 97bb znie:

„97bb) Zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely ...

2.

V § 134 sa odsek 3 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i) príslušnému orgánu Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu97bb) pri plnení oznamovacej ...

Čl. V

Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení ...

V § 4a ods. 2 sa slovo „1 000“ nahrádza slovami „počet ustanovený všeobecne záväzným právnym ...

Čl. VI

Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. ...

V § 162 sa odsek 3 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j) príslušnému orgánu Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu72b) pri plnení oznamovacej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 72b znie:

„72b) Zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely ...

Čl. VII

Zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní sa mení a dopĺňa ...

1.

V § 7 ods. 3 sa vypúšťajú slová „alebo že nemá o tieto informácie záujem, ak druhy informácií ...

2.

Nadpis § 19 znie: „Všeobecné opatrenia“.

3.

§ 19 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Príslušný orgán Slovenskej republiky upovedomí osobu podliehajúcu oznamovaniu o narušení ...

4.

Slovo „pravidelná“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovom „automatická“ ...

5.

Príloha sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

„4. Smernica Rady 2014/107/EÚ z 9. decembra 2014, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide ...

Čl. VIII

Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa takto: ...

V § 72 sa odsek 3 dopĺňa písmenom q), ktoré znie:

„q) príslušnému orgánu Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu41a) pri plnení oznamovacej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 41a znie:

„41a) Zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely ...

Čl. IX

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016 okrem čl. V, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla ...

Andrej Kiska v. r. Peter Pellegrini v. r. Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 359/2015 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Rady 2011/16/EÚ z 15. februára 2011 o administratívnej spolupráci v oblasti daní a zrušení ...

  2.

  Smernica Rady (EÚ) 2015/2376 z 8. decembra 2015, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide ...

Poznámky

 • 1)  Dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach v znení ustanovení Protokolu, ...
 • 2)  Zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní.
 • 3)  § 2 ods. 1 zákona č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva ...
 • 4)  Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred ...
 • 5)  § 99 až 111 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene ...
 • 6)  § 80 až 87 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 7)  § 708 až 715 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 8)  § 716 až 719a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 9)  § 778 až 786 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 10)  Napríklad § 787 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
 • 11)  Napríklad § 788 až 791 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 12)  Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 13)  Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 14)  Zákon č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore