Zákon o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách) 264/2022 účinný od 01.01.2023 do 29.02.2024

Platnosť od: 23.07.2022
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 29.02.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Kultúra, Telekomunikácie a telekomunikačné služby
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5JUDDS2EUPP1ČL0

Zákon o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách) 264/2022 účinný od 01.01.2023 do 29.02.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 264/2022 s účinnosťou od 01.01.2023

Legislatívny proces k zákonu 264/2022Nový paragraf
§ 101
Vplyv na narušenie plurality informácií

(1)
Regulátor posudzuje vplyv poskytovateľa obsahovej služby a mediálnej skupiny na pluralitu informácií na mediálnom trhu a reklamný trh a vyhodnocuje riziko narušenia plurality informácií, ktoré hrozí uplatnením tohto vplyvu.
(2)
Poskytovateľ s rozhodujúcim vplyvom na narušenie plurality informácií je poskytovateľ obsahovej služby, ktorej trhový podiel či už samostatne alebo spolu s ostatnými obsahovými službami mediálnej skupiny presahuje podiel 60 % na celom reklamnom trhu Slovenskej republiky.
(3)
Poskytovateľ s relevantným vplyvom na narušenie plurality informácií je poskytovateľ obsahovej služby, ktorej trhový podiel či už samostatne alebo spolu s ostatnými obsahovými službami mediálnej skupiny presahuje podiel 30 % na celom reklamnom trhu Slovenskej republiky.
(4)
Poskytovateľ s nízkym vplyvom na narušenie plurality informácií je poskytovateľ obsahovej služby, ktorej trhový podiel či už samostatne alebo spolu s ostatnými obsahovými službami mediálnej skupiny nepresahuje podiel 30 % na celom reklamnom trhu Slovenskej republiky.
(5)
Regulátor súhlas podľa tohto zákona, ktorý by viedol k získaniu rozhodujúceho vplyvu na narušenie plurality informácií, neudelí alebo žiadosť o súhlas podľa tohto zákona zamietne. Rovnako regulátor postupuje, ak by získanie relevantného vplyvu na narušenie plurality informácií bolo bezprostredne spôsobilé ohroziť pluralitu informácií poskytovaných verejnosti.
(6)
Podrobnosti o posudzovaní vplyvu na pluralitu informácií na mediálnom trhu, posudzovaní reklamného trhu a podrobnosti o vyhodnocovaní rizík narušenia plurality informácií ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá regulátor.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 148
Pokuty ukladané komisiou na ochranu maloletých

(1)
Komisia na ochranu maloletých uloží pokutu do 100 000 eur vysielateľovi a poskytovateľovi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie za porušenie povinnosti uvedenej v § 62 okrem povinnosti podľa § 62 ods. 1 písm. b).
(2)
Konanie o uložení pokuty podľa odseku 1 možno začať do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa o porušení povinnosti komisia na ochranu maloletých dozvedela, najneskôr však do 18 mesiacov odo dňa, keď bola povinnosť porušená; za deň, keď sa komisia na ochranu maloletých dozvedela o porušení povinnosti podľa odseku 1, sa považuje deň prerokovania správy o kontrole dodržiavania povinností podľa tohto zákona komisiou na ochranu maloletých.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore