Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 341/2022 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 21.10.2022
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Základné práva, Lekári, zdravotnícki zamestnanci, Lekárske komory, Zdravotná a liečebná starostlivosť, Zdravotnícke zariadenia
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 341/2022 účinný od 01.01.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 341/2022 s účinnosťou od 01.01.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 18/2007 Z. z., zákona č. 272/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 464/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 206/2008 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 447/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 560/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 5/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 92/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 4/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 270/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 212/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 383/2019 Z. z., zákona č. 398/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 158/2020 Z. z., zákona č. 243/2020 Z. z., zákona č. 319/2020 Z. z., zákona č. 346/2020 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 347/2020 Z. z., zákona č. 392/2020 Z. z., zákona č. 393/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 133/2021 Z. z., zákona č. 213/2021 Z. z., zákona č. 252/2021 Z. z., zákona č. 264/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 540/2021 Z. z., zákona č. 2/2022 Z. z., zákona č. 67/2022 Z. z., zákona č. 92/2022 Z. z., zákona č. 266/2022 Z. z. a zákona č. 267/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 80a ods. 1 sa slová „v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti (§ 7 ods. 4)“ nahrádzajú slovami „v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, a základná zložka mzdy60aa) lekára [§ 27 ods. 1 písm. a)] pracujúceho v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje ambulanciu záchrannej zdravotnej služby“ a slová „1,25-násobok“ sa nahrádzajú slovami „1,40-násobok“.
2.
V § 80a ods. 2 sa slová „v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti (§ 7 ods. 4)“ nahrádzajú slovami „v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, a základná zložka mzdy60aa) lekára [§ 27 ods. 1 písm. a)] pracujúceho v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje ambulanciu záchrannej zdravotnej služby“.
3.
V § 80aa ods. 1 sa slová „1,25-násobok“ nahrádzajú slovami „1,27-násobok“.
4.
V § 80aa ods. 2 sa slová „1,30-násobok“ nahrádzajú slovami „1,32-násobok“.
5.
V § 80ab ods. 1 sa slová „0,89-násobok“ nahrádzajú slovami „1,00-násobok“.
6.
V § 80ab ods. 2 sa slová „0,94-násobok“ nahrádzajú slovami „1,05-násobok“.
7.
V § 80ab ods. 3 sa slová „1,06-násobok“ nahrádzajú slovami „1,10-násobok“.
8.
V § 80ab ods. 4 sa slová „1,10-násobok“ nahrádzajú slovami „1,15-násobok“.
9.
V § 80ac ods. 1 sa slová „0,89-násobok“ nahrádzajú slovami „1,00-násobok“.
10.
V § 80ac ods. 2 sa slová „0,94-násobok“ nahrádzajú slovami „1,05-násobok“.
11.
V § 80ac ods. 3 sa slová „1,06-násobok“ nahrádzajú slovami „1,10-násobok“.
12.
V § 80ac ods. 4 sa slová „1,10-násobok“ nahrádzajú slovami „1,15-násobok“.
13.
V § 80ad ods. 1 sa slová „0,89-násobok“ nahrádzajú slovami „0,91-násobok“.
14.
V § 80ad ods. 2 sa slová „0,94-násobok“ nahrádzajú slovami „0,96-násobok“.
15.
V § 80ad ods. 3 sa slová „1,06-násobok“ nahrádzajú slovami „1,08-násobok“.
16.
V § 80ae ods. 1 sa slová „0,89-násobok“ nahrádzajú slovami „0,91-násobok“.
17.
V § 80ae ods. 2 sa slová „0,94-násobok“ nahrádzajú slovami „0,96-násobok“.
18.
V § 80ae ods. 3 sa slová „1,06-násobok“ nahrádzajú slovami „1,08-násobok“.
19.
V § 80af ods. 1 sa slová „0,89-násobok“ nahrádzajú slovami „0,91-násobok“.
20.
V § 80af ods. 2 sa slová „0,94-násobok“ nahrádzajú slovami „0,96-násobok“.
21.
V § 80af ods. 3 sa slová „1,06-násobok“ nahrádzajú slovami „1,10-násobok“.
22.
V § 80ag ods. 1 sa slová „0,86-násobok“ nahrádzajú slovami „0,88-násobok“.
23.
V § 80ag ods. 2 sa slová „0,98-násobok“ nahrádzajú slovami „1,00-násobok“.
24.
V § 80ah sa slová „0,86-násobok“ nahrádzajú slovami „0,88-násobok“.
25.
V § 80ai ods. 1 sa slová „0,89-násobok“ nahrádzajú slovami „0,91-násobok“.
26.
V § 80ai ods. 2 sa slová „0,94-násobok“ nahrádzajú slovami „0,96-násobok“.
27.
V § 80ai ods. 3 sa slová „1,06-násobok“ nahrádzajú slovami „1,08-násobok“.
28.
V § 80aj ods. 1 sa slová „1,05-násobok“ nahrádzajú slovami „1,08-násobok“.
29.
V § 80aj ods. 2 sa slová „1,09-násobok“ nahrádzajú slovami „1,13-násobok“.
30.
V § 80ak ods. 1 sa slová „0,89-násobok“ nahrádzajú slovami „0,91-násobok“.
31.
V § 80ak ods. 2 sa slová „0,94-násobok“ nahrádzajú slovami „0,96-násobok“.
32.
V § 80al ods. 1 sa slová „0,89-násobok“ nahrádzajú slovami „0,91-násobok“.
33.
V § 80al ods. 2 sa slová „0,94-násobok“ nahrádzajú slovami „0,96-násobok“.
34.
V § 80am ods. 1 sa slová „0,89-násobok“ nahrádzajú slovami „0,91-násobok“.
35.
V § 80am ods. 2 sa slová „1,06-násobok“ nahrádzajú slovami „1,08-násobok“.
36.
V § 80an sa slová „0,83-násobok“ nahrádzajú slovami „0,85-násobok“.
37.
V § 80ao sa slová „0,83-násobok“ nahrádzajú slovami „0,85-násobok“.
38.
V § 80ap ods. 1 sa slová „0,83-násobok“ nahrádzajú slovami „0,85-násobok“.
39.
V § 80ap sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2)
Základná zložka mzdy60aa) praktickej sestry – asistenta [§ 27 ods. 1 písm. t)], ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti a vykonáva certifikované pracovné činnosti v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 0,89-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

40.
V § 80ap ods. 3 sa slová „0,92-násobok“ nahrádzajú slovami „0,94-násobok“.
41.
V § 80aq sa slová „0,83-násobok“ nahrádzajú slovami „0,85-násobok“.
42.
V § 80ar ods. 1 sa slová „0,66-násobok“ nahrádzajú slovami „0,70-násobok“.
43.
V § 80ar ods. 2 sa slová „0,72-násobok“ nahrádzajú slovami „0,74-násobok“.
44.
V § 80as ods. 1 sa slová „1,17-násobok“ nahrádzajú slovami „1,19-násobok“.
45.
V § 80as ods. 2 sa slová „1,21-násobok“ nahrádzajú slovami „1,23-násobok“.
46.
V § 80as ods. 3 sa slová „1,32-násobok“ nahrádzajú slovami „1,40-násobok“.
47.
V § 80at ods. 1 sa slová „1,17-násobok“ nahrádzajú slovami „1,19-násobok“.
48.
V § 80at ods. 2 sa slová „1,21-násobok“ nahrádzajú slovami „1,23-násobok“.
49.
V § 80at ods. 3 sa slová „1,32-násobok“ nahrádzajú slovami „1,40-násobok“.
50.
V § 80au ods. 1 sa slová „1,17-násobok“ nahrádzajú slovami „1,19-násobok“.
51.
V § 80au ods. 2 sa slová „1,21-násobok“ nahrádzajú slovami „1,23-násobok“.
52.
V § 80au ods. 3 sa slová „1,32-násobok“ nahrádzajú slovami „1,40-násobok“.
53.
V § 80av ods. 1 sa slová „1,25-násobok“ nahrádzajú slovami „1,27-násobok“.
54.
V § 80aw ods. 1 sa slová „1,25-násobok“ nahrádzajú slovami „1,27-násobok“.
55.
V § 80aw ods. 2 sa slová „1,30-násobok“ nahrádzajú slovami „1,32-násobok“.
56.
§ 80b sa dopĺňa odsekmi 5 až 9, ktoré znejú:

„(5)
Základná zložka mzdy zdravotníckeho pracovníka uvedeného v § 80a až 80aw sa navyšuje za každý odpracovaný rok výkonu zdravotníckeho povolania v zdravotníckom zariadení, ktorý je súhrnom dvanástich mesiacov, o 0,01-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy. Základnú zložku mzdy zdravotníckeho pracovníka podľa predchádzajúcej vety možno navýšiť najviac za dvadsať odpracovaných rokov. Ak má zdravotnícky pracovník dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, navýšená základná zložka mzdy za odpracované roky výkonu zdravotníckeho povolania zodpovedá dohodnutému kratšiemu pracovnému času. Ak zdravotnícky pracovník uvedený v § 80a až 80aw vykonáva odborné pracovné činnosti, špecializované pracovné činnosti alebo certifikované pracovné činnosti súbežne vo viacerých zdravotníckych povolaniach alebo vykonáva odborné pracovné činnosti, špecializované pracovné činnosti alebo certifikované pracovné činnosti súbežne v pracovných pomeroch s viacerými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, do počtu odpracovaných rokov tohto zdravotníckeho pracovníka sa započíta doba, počas ktorej súbežne vykonával viacero zdravotníckych povolaní alebo počas ktorej mal súbežne uzatvorené pracovné pomery s viacerými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, iba raz.

(6)
Zdravotníckemu pracovníkovi uvedenému v § 80a až 80aw sa do počtu odpracovaných rokov započítava doba výkonu všetkých odborných pracovných činností, špecializovaných pracovných činností alebo certifikovaných pracovných činností, ktoré vykonával ako zdravotnícky pracovník v zdravotníckom zariadení, najviac však v rozsahu podľa odseku 5.

(7)
Zdravotníckemu pracovníkovi uvedenému v § 80a až 80aw sa do počtu odpracovaných rokov započítava aj doba výkonu zdravotníckeho povolania v rozsahu získaného vzdelania, ktoré vykonával ako zdravotnícky pracovník u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v inom štáte, najviac však v rozsahu podľa odseku 5.

(8)
Zdravotníckemu pracovníkovi uvedenému v § 80a až 80aw sa do počtu odpracovaných rokov započíta aj obdobie materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky a obdobie ďalšej materskej dovolenky alebo ďalšej rodičovskej dovolenky60ad) v rozsahu jej čerpania; na jedno dieťa možno započítať najviac tri roky a za všetky deti súhrnne najviac šesť rokov, ak zdravotnícky pracovník bezprostredne pred odchodom na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku, na ďalšiu materskú dovolenku alebo ďalšiu rodičovskú dovolenku vykonával odborné pracovné činnosti, špecializované pracovné činnosti alebo certifikované pracovné činnosti v zdravotníckom zariadení v rozsahu získaného vzdelania.

(9)
Počet odpracovaných rokov podľa odsekov 5 až 8 je zdravotnícky pracovník povinný preukázať písomným dokladom poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, s ktorým má zdravotnícky pracovník uzatvorený pracovný pomer; to neplatí, ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, s ktorým má zdravotnícky pracovník uzatvorený pracovný pomer, informáciou o počte odpracovaných rokov disponuje. Zdravotnícky pracovník dokladom preukazujúcim počet odpracovaných rokov preukazuje najmä skutočnosť, že vykonával zdravotnícke povolanie v rozsahu získaného vzdelania a počet odpracovaných rokov výkonu zdravotníckeho povolania. Ak doklad preukazujúci počet odpracovaných rokov nebol vydaný v štátnom jazyku alebo v českom jazyku, zdravotnícky pracovník je povinný ho predložiť spolu s úradne osvedčeným prekladom do štátneho jazyka.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 60ad znie:

„60ad) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 5; Ú. v. EÚ L 200, 7. 6. 2004) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 284, 30. 10. 2009) v platnom znení, zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

57.
Za § 102ar sa vkladá § 102as, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠102as
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2023
Zdravotníckemu pracovníkovi uvedenému v § 80a až 80aw sa do počtu odpracovaných rokov podľa § 80b ods. 5 až 8 započíta doba, počas ktorej vykonával zdravotnícke povolanie aj pred 1. januárom 2023.“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2023.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore