Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách 154/1994 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 27.06.1994
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Evidencia obyvateľstva
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST16JUD2DS3EUPP4ČL1

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 154/1994 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 408/2022


zobraziť paragraf
Poznámka
18b)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
18c)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
19)
Napríklad zákon č. 540/2001 Z. z. v znení zákona č. 215/2004 Z. z., § 23 ods. 6 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
19a)
§ 22 písm. b) zákona č. 253/1998 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
19aa)
Napríklad § 49 až 55 zákona č. 305/2013 o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
20)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
21)
§ 21 až 23 zákona č. 382/2004 Z. z.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore