Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 43/2004 účinný od 01.01.2023 do 30.04.2023

Platnosť od: 31.01.2004
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 30.04.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo, Cenné papiere, Správa finančných trhov, Dane z príjmu, Kontrolné orgány, Štátna hospodárska politika, Dôchodkové zabezpečenie, Sociálne poistenie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST55JUD651DS49EUPP33ČL0

Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 43/2004 účinný od 01.01.2023 do 30.04.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 43/2004 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 317/2018, 125/2022, 352/2022 a 399/2022

Legislatívny proces k zákonu 399/2022
Legislatívny proces k zákonu 352/2022
Legislatívny proces k zákonu 125/2022
Legislatívny proces k zákonu 317/2018§ 22
Sadzba povinných príspevkov


Sadzba povinných príspevkov je
a)
od 1. septembra 2012 do 31. decembra 2016 4 % z vymeriavacieho základu,
b)
v roku 2017 4,25 % z vymeriavacieho základu,
c)
v roku 2018 4,50 % z vymeriavacieho základu,
d)
v roku 2019 4,75 % z vymeriavacieho základu,
e)
v roku 2020 5 % z vymeriavacieho základu,
f)
v roku 2021 5,25 % z vymeriavacieho základu,
g)
v rokoch 2022 až 2024 5,50 % z vymeriavacieho základu,
h)
v rokoch 2025 a 2026 5,75 % z vymeriavacieho základu,
i)
v roku 2027 a nasledujúcich rokoch 6 % z vymeriavacieho základu.
zobraziť paragraf
§ 23
Vymeriavací základ

(1)
Vymeriavací základ zamestnávateľa je vymeriavací základ zamestnávateľa na platenie poistného na dôchodkové poistenie podľa osobitného predpisu.20)
(2)
Vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby povinne dôchodkovo poistenej podľa osobitného predpisu3) zúčastnenej na starobnom dôchodkovom sporení je vymeriavací základ povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby podľa osobitného predpisu.20)
(3)
Vymeriavací základ dobrovoľne dôchodkovo poistenej osoby podľa osobitného predpisu3) zúčastnenej na starobnom dôchodkovom sporení je vymeriavací základ dobrovoľne dôchodkovo poistenej osoby na platenie poistného na dôchodkové poistenie podľa osobitného predpisu.20)
(4)
Ak účasť na starobnom dôchodkovom sporení trvala len časť kalendárneho mesiaca alebo v kalendárnom mesiaci sú obdobia podľa § 25, úprava a zaokrúhľovanie vymeriavacieho základu sa vykoná rovnako ako úprava a zaokrúhľovanie vymeriavacieho základu podľa osobitného predpisu.20)
(5)
Vymeriavací základ fyzickej osoby uvedenej v § 27 ods. 7 je ňou určená suma podľa osobitného predpisu.21)
(6)
Vymeriavací základ, z ktorého Sociálna poisťovňa platí povinné príspevky za poberateľa úrazovej renty podľa osobitného predpisu,3) je vymeriavací základ, z ktorého Sociálna poisťovňa platí poistné na starobné poistenie za poberateľa úrazovej renty podľa osobitného predpisu.20)
(7)
Vymeriavací základ, z ktorého štát platí povinné príspevky podľa § 21 ods. 2, je vymeriavací základ, z ktorého štát platí poistné na starobné poistenie a invalidné poistenie podľa osobitného predpisu.20)
(8)
Vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.
zobraziť paragraf
§ 23a
Určenie vymeriavacieho základu z príjmu plynúceho z neplatne skončeného právneho vzťahu zamestnanca k zamestnávateľovi


Ak súd rozhodol o neplatnosti skončenia právneho vzťahu zamestnanca k zamestnávateľovi, vymeriavací základ za každý kalendárny mesiac neplatne skončeného právneho vzťahu zamestnanca k zamestnávateľovi je časť príjmu plynúceho z neplatne skončeného právneho vzťahu zamestnanca k zamestnávateľovi pripadajúca na každý taký kalendárny mesiac; § 23 ods. 1, 4 a 8 platia rovnako.
zobraziť paragraf
§ 27
Platenie povinných príspevkov a ich postupovanie

(1)
Povinné príspevky sa platia na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici. Na zhodnocovanie dočasne voľných finančných prostriedkov, ktorými sú povinné príspevky, sa nepoužije osobitný predpis.33)
(2)
Sociálna poisťovňa postupuje povinné príspevky a penále na účet nepriradených platieb dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má sporiteľ uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, ak v odsekoch 3 a 4 nie je ustanovené inak.
(3)
Sociálna poisťovňa nepostupuje povinné príspevky a penále odo dňa vydania certifikátu do dňa skončenia záväznosti ponúk vyhotovených sporiteľovi cez ponukový systém.
(4)
Sociálna poisťovňa povinné príspevky a penále nepostúpené podľa odseku 3
a)
postupuje na účet nepriradených platieb dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou sporiteľ uzatvoril dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom,
b)
postupuje poistiteľovi, s ktorým sporiteľ uzatvoril zmluvu o poistení dôchodku, na základe ktorej vypláca doživotný starobný dôchodok alebo doživotný predčasný starobný dôchodok, ak niet dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa písmena a),
c)
postupuje poistiteľovi, s ktorým sporiteľ uzatvoril zmluvu o poistení dôchodku, na základe ktorej vypláca dočasný starobný dôchodok alebo dočasný predčasný starobný dôchodok, ak niet dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa písmena a) a ani poistiteľa podľa písmena b),
d)
postupuje na účet nepriradených platieb dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má sporiteľ uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, odo dňa, ktorý nasleduje po dni, v ktorom skončila záväznosť ponúk vyhotovených sporiteľovi cez ponukový systém, ak niet dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa písmena a) a ani poistiteľa podľa písmena b) alebo písmena c),
e)
vyplatí fyzickej osobe, za ktorú boli zaplatené, ak niet dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa písmena a) alebo písmena d) a ani poistiteľa podľa písmena b) alebo písmena c).
(5)
Povinné príspevky sa platia na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici podľa odseku 1 za kalendárny mesiac pozadu, ak tento zákon neustanovuje inak.
(6)
Ak sporiteľovi trvala účasť na starobnom dôchodkovom sporení len časť kalendárneho mesiaca, povinné príspevky sa platia len za túto časť. Na určenie vymeriavacieho základu na platenie povinných príspevkov platí § 23 ods. 4 rovnako.
(7)
Povinné príspevky sa môžu zaplatiť aj dodatočne za obdobie, za ktoré fyzická osoba môže zaplatiť poistné na dôchodkové poistenie dodatočne podľa osobitného predpisu.34)
(8)
Samostatne zárobkovo činná osoba povinne dôchodkovo poistená podľa osobitného predpisu3) zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení platí povinné príspevky z vymeriavacieho základu zmeneného na základe dodatočného daňového priznania alebo na základe dodatočného platobného výmeru odo dňa, od ktorého platí poistné z vymeriavacieho základu zmeneného na základe dodatočného daňového priznania alebo dodatočného platobného výmeru podľa osobitného predpisu.35)
(9)
Ak dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba podľa osobitného predpisu3) zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení zmení vymeriavací základ, povinné príspevky sa platia zo zmeneného vymeriavacieho základu od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa zmena vymeriavacieho základu písomne oznámila Sociálnej poisťovni.
(10)
Povinné príspevky sa platia
a)
bezhotovostným prevodom,
b)
poštovým poukazom.
zobraziť paragraf
§ 28a
Vrátenie povinných príspevkov a penále

(1)
Ak Sociálna poisťovňa postúpila dôchodkovej správcovskej spoločnosti povinné príspevky vo vyššej sume, ako mala postúpiť, zúčtuje sumu zodpovedajúcu rozdielu medzi postúpenou sumou povinných príspevkov a správnou sumou povinných príspevkov so sumou povinných príspevkov, ktoré postúpi po zistení tejto skutočnosti.
(2)
Sociálna poisťovňa je povinná elektronickými prostriedkami vyžiadať od dôchodkovej správcovskej spoločnosti vrátenie povinných príspevkov, ktoré boli za sporiteľa postúpené bez právneho dôvodu, ak
a)
sporiteľovi do 1 roka od zániku jeho účasti na starobnom dôchodkovom sporení nevznikla nová účasť na starobnom dôchodkovom sporení alebo
b)
sporiteľ dovŕšil 53 rokov veku.
(3)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná do piatich pracovných dní odo dňa, v ktorom sa dozvedela o smrti sporiteľa, oznámiť elektronickými prostriedkami túto skutočnosť Sociálnej poisťovni. Sociálna poisťovňa je povinná do 90 dní odo dňa, v ktorom sa dozvedela o smrti sporiteľa, elektronickými prostriedkami vyžiadať od dôchodkovej správcovskej spoločnosti vrátenie povinných príspevkov, ktoré boli za zomretého sporiteľa postúpené bez právneho dôvodu, oznámiť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, že postúpi povinné príspevky alebo že neeviduje povinné príspevky postúpené bez právneho dôvodu. Dôchodková správcovská spoločnosť bezodkladne po doručení žiadosti Sociálnej poisťovne podľa druhej vety vráti povinné príspevky, ktoré boli vyžiadané podľa druhej vety, z majetku zodpovedajúceho aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu zomretého sporiteľa ku dňu, v ktorom sa dôchodková správcovská spoločnosť dozvedela o smrti sporiteľa.
(4)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bezodkladne od doručenia žiadosti Sociálnej poisťovne podľa odseku 2 previesť z bežného účtu dôchodkového fondu na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici sumu rovnajúcu sa súčinu počtu dôchodkových jednotiek pripísaných na osobný dôchodkový účet sporiteľa z povinných príspevkov postúpených bez právneho dôvodu a aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky zo dňa, ktorý predchádza dňu prevodu, a to z vlastného majetku dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Ak je na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa počet dôchodkových jednotiek nižší ako počet dôchodkových jednotiek pripísaných z povinných príspevkov postúpených bez právneho dôvodu, dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bezodkladne od doručenia žiadosti Sociálnej poisťovne podľa odseku 2 previesť z bežného účtu dôchodkového fondu na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu zo dňa, ktorý predchádza dňu prevodu.
(5)
Po uplynutí 90 dní odo dňa, v ktorom sa Sociálna poisťovňa dozvedela o smrti sporiteľa, nemôže žiadať od dôchodkovej správcovskej spoločnosti vrátenie povinných príspevkov postúpených bez právneho dôvodu.
(6)
Na vrátenie penále podľa osobitného predpisu36a) odseky 1 až 5 platia rovnako.
zobraziť paragraf
§ 33
Dočasný dôchodok

(1)
Dočasný starobný dôchodok a dočasný predčasný starobný dôchodok poistiteľ vypláca počas doby dohodnutej v zmluve o poistení dôchodku; ak smrť sporiteľa nastane pred uplynutím doby dohodnutej v zmluve o poistení dôchodku, poistiteľ vypláca dočasný starobný dôchodok alebo dočasný predčasný starobný dôchodok do smrti poberateľa tohto dôchodku.
(2)
Vyplácanie dočasného starobného dôchodku a dočasného predčasného starobného dôchodku možno dohodnúť, ak súčet súm dôchodkových dávok podľa osobitného predpisu,3) výsluhového dôchodku,38) invalidného výsluhového dôchodku,38a) invalidného dôchodku a čiastočného invalidného dôchodku,38b) vdovského výsluhového dôchodku,38c) vdoveckého výsluhového dôchodku38d) a obdobného dôchodku vyplácaného z cudziny, ktoré majú byť vyplácané ku dňu povinnosti poistiteľa plniť zo zmluvy o poistení dôchodku, a sumy doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku ku dňu evidencie poznámky o uzatvorení zmluvy o poistení dôchodku, na základe ktorej sa bude vyplácať dočasný starobný dôchodok alebo dočasný predčasný starobný dôchodok, je vyšší ako platná referenčná suma podľa § 46da. Do súčtu súm podľa prvej vety sa nezapočítava jednorazový doplatok k starobnému dôchodku a rodičovský dôchodok podľa osobitného predpisu.38e)
(3)
Vyplácanie dočasného starobného dôchodku alebo dočasného predčasného starobného dôchodku podľa § 31 písm. a) možno dohodnúť aj vtedy, ak Sociálna poisťovňa oznámi sporiteľovi, že žiadny poistiteľ nevyhotovil ponuku doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku a sporiteľ nespĺňa podmienky vyplácania dočasného starobného dôchodku alebo dočasného predčasného starobného dôchodku podľa odseku 2.
(4)
Doba vyplácania dočasného starobného dôchodku a dočasného predčasného starobného dôchodku podľa odseku 2 je päť rokov, sedem rokov alebo desať rokov. Dobu vyplácania starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku podľa predchádzajúcej vety určí sporiteľ v zmluve o poistení dôchodku.
(5)
Dočasný starobný dôchodok a dočasný predčasný starobný dôchodok podľa odseku 3 je mesačne najviac v sume podľa § 46e ods. 9 platnej v kalendárnom roku, v ktorom bola vyhotovená ponuka dočasného starobného dôchodku alebo dočasného predčasného starobného dôchodku.
(6)
Ak sporiteľ ku dňu evidencie poznámky o uzatvorení zmluvy o poistení dôchodku, na základe ktorej sa vypláca doživotný starobný dôchodok alebo doživotný predčasný starobný dôchodok, zmluvy o poistení dôchodku, na základe ktorej sa vypláca dočasný starobný dôchodok alebo dočasný predčasný starobný dôchodok, alebo dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom splnil podmienky podľa odseku 2, považujú sa tieto podmienky pri uzatváraní zmluvy o poistení dôchodku, na základe ktorej sa má vyplácať dočasný starobný dôchodok alebo dočasný predčasný starobný dôchodok, za splnené.
zobraziť paragraf
§ 33a
Programový výber

(1)
Programovým výberom dôchodková správcovská spoločnosť vypláca starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok zo sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu sporiteľa vedeného pre dlhopisový garantovaný dôchodkový fond alebo z jej časti.
(2)
Vyplácanie starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku programovým výberom možno dohodnúť, ak súčet súm dôchodkových dávok podľa osobitného predpisu,3) výsluhového dôchodku,38) invalidného výsluhového dôchodku,38a) invalidného dôchodku a čiastočného invalidného dôchodku,38b) vdovského výsluhového dôchodku,38c) vdoveckého výsluhového dôchodku38d) a obdobného dôchodku vyplácaného z cudziny, ktoré majú byť vyplácané ku dňu účinnosti dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom, a sumy doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku ku dňu evidencie poznámky o uzatvorení dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom je vyšší ako platná referenčná suma podľa § 46da. Do súčtu súm podľa prvej vety sa nezapočítava jednorazový doplatok k starobnému dôchodku a rodičovský dôchodok podľa osobitného predpisu.38e)
(3)
Vyplácanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku podľa § 31 písm. a) programovým výberom možno dohodnúť aj vtedy, ak Sociálna poisťovňa oznámi sporiteľovi, že žiadny poistiteľ nevyhotovil ponuku doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku a sporiteľ nespĺňa podmienky vyplácania starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom podľa odseku 2.
(4)
Vyplácanie starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku programovým výberom možno dohodnúť aj vtedy, ak je aktuálna hodnota osobného dôchodkového účtu sporiteľa tvorená aj z dobrovoľných príspevkov; na vyplácanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom možno použiť sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote dôchodkových jednotiek pripísaných z dobrovoľných príspevkov alebo jej časť.
(5)
Dobu vyplácania starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom podľa odsekov 2 a 4 alebo mesačnú sumu tohto dôchodku určí sporiteľ v dohode o vyplácaní dôchodku programovým výberom.
(6)
Starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok podľa odseku 3 je mesačne najviac v sume podľa § 46e ods. 9 platnej v kalendárnom roku, v ktorom bola uzatvorená dohoda o vyplácaní dôchodku programovým výberom.
(7)
Dôchodková správcovská spoločnosť nie je povinná vyplácať starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok programovým výberom v sume nižšej ako suma podľa § 46e ods. 9 platnej v kalendárnom roku, v ktorom bola uzatvorená dohoda o vyplácaní dôchodku programovým výberom; to neplatí, ak ide o poslednú splátku starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku vyplácaného programovým výberom.
(8)
Ak sporiteľ ku dňu evidencie poznámky o uzatvorení zmluvy o poistení dôchodku, na základe ktorej sa vypláca doživotný starobný dôchodok alebo doživotný predčasný starobný dôchodok, zmluvy o poistení dôchodku, na základe ktorej sa vypláca dočasný starobný dôchodok alebo dočasný predčasný starobný dôchodok, alebo dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom splnil podmienky podľa odseku 2, považujú sa tieto podmienky pri uzatváraní dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom za splnené.
zobraziť paragraf
§ 60
Primeranosť vlastných zdrojov dôchodkovej správcovskej spoločnosti

(1)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná dodržiavať primeranosť vlastných zdrojov.
(2)
Vlastné zdroje dôchodkovej správcovskej spoločnosti sú primerané podľa tohto zákona, ak
a)
nie sú nižšie ako 25 % všeobecných prevádzkových výdavkov za predchádzajúci kalendárny rok; ak dôchodková správcovská spoločnosť vykonáva svoju činnosť menej ako jeden rok, 25 % z hodnoty všeobecných prevádzkových výdavkov uvedených v jej obchodno-finančnom pláne a
b)
pomer rozdielu likvidných aktív a záväzkov a pohľadávok k hodnote majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde, ktorý dôchodková správcovská spoločnosť spravuje, nie je nižší ako 0,005.
(3)
Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktorého úplné znenie vyhlási uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, vymedzenie vlastných zdrojov, ktoré je dôchodková správcovská spoločnosť povinná dodržiavať, spôsob výpočtu sumy vlastných zdrojov, vymedzenie všeobecných prevádzkových výdavkov, likvidných aktív, záväzkov a pohľadávok, spôsob výpočtu sumy likvidných aktív a spôsob preukazovania splnenia podmienky o primeranosti vlastných zdrojov podľa odseku 2.
zobraziť paragraf
§ 63
Odplata dôchodkovej správcovskej spoločnosti

(1)
Dôchodková správcovská spoločnosť má za podmienok ustanovených týmto zákonom právo na odplatu za správu dôchodkového fondu.
(2)
Výšku odplaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa odseku 1 a jej zmenu určuje dôchodková správcovská spoločnosť; zmena odplaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti je zvýšenie odplaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo zníženie odplaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
(3)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná informovať o zmene odplaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa odseku 1 v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou a na svojom webovom sídle najneskôr 30 dní predo dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmeny. Informáciu podľa prvej vety je dôchodková správcovská spoločnosť povinná mať zverejnenú na svojom webovom sídle nepretržite najmenej 60 dní od jej uverejnenia.
(4)
Pri výpočte a zúčtovaní odplaty za správu dôchodkového fondu nemožno znížiť počet dôchodkových jednotiek v dôchodkovom fonde. Odplatu za správu dôchodkového fondu možno vypočítať a zúčtovať len znížením čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.
zobraziť paragraf
§ 63a
Odplata za správu dôchodkového fondu

(1)
Odplata za správu dôchodkového fondu zahŕňa náklady dôchodkovej správcovskej spoločnosti spojené so správou majetku v dôchodkovom fonde okrem
a)
daní vzťahujúcich sa na majetok v dôchodkovom fonde,
b)
poplatkov subjektu zabezpečujúcemu vyrovnanie obchodov s finančnými nástrojmi,
c)
poplatkov za vedenie bežných účtov a vkladových účtov,
d)
poplatkov obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi,
e)
poplatkov centrálnemu depozitárovi cenných papierov alebo členovi centrálneho depozitára súvisiacich so správou cenných papierov, alebo osobe s obdobným predmetom činnosti mimo územia Slovenskej republiky a
f)
pomernej časti odplaty za výkon činnosti depozitára zodpovedajúcej podielu majetku v tomto dôchodkovom fonde k celkovému majetku spravovanému dôchodkovou správcovskou spoločnosťou.
(2)
Náklady podľa odseku 1 písm. a) až f) sa uhrádzajú z majetku dôchodkového fondu.
(3)
Odplata za správu dôchodkového fondu za jeden kalendárny rok správy dôchodkového fondu určená v štatúte dôchodkového fondu nesmie presiahnuť 0,4 % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.
(4)
Na výpočet odplaty za správu dôchodkového fondu sa použije údaj o čistej predbežnej hodnote majetku v dôchodkovom fonde vypočítaný podľa § 75 ods. 4.
(5)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná každý pracovný deň určiť pomernú časť odplaty za správu dôchodkového fondu. V ten istý pracovný deň sa zníži o sumu tejto pomernej časti odplaty za správu dôchodkového fondu hodnota majetku v dôchodkovom fonde.
zobraziť paragraf
§ 63d
Individuálna garancia

(1)
Individuálna garancia je suma určená dôchodkovou správcovskou spoločnosťou ku dňu vydania certifikátu ako rozdiel
a)
sumy, ktorá sa rovná súčtu
1.
povinných príspevkov a penále pripísaných na osobný dôchodkový účet sporiteľa vedený pre dlhopisový garantovaný dôchodkový fond a
2.
sumy, ktorá bola pripísaná na osobný dôchodkový účet sporiteľa vedený pre dlhopisový garantovaný dôchodkový fond pri
2a.
prestupe sporiteľa z iného dôchodkového fondu spravovaného tou istou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou,
2b.
zmene pomeru rozloženia majetku sporiteľa podľa § 92 a
2c.
prestupe sporiteľa z iného dôchodkového fondu spravovaného inou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, a
b)
sumy, ktorá bola odpísaná z osobného dôchodkového účtu sporiteľa vedeného pre dlhopisový garantovaný dôchodkový fond z dôvodu
1.
prestupu sporiteľa do iného dôchodkového fondu spravovaného tou istou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou,
2.
prestupu sporiteľa do iného dôchodkového fondu spravovaného inou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou,
3.
vrátenia povinných príspevkov a penále podľa § 28a,
4.
vyplatenia výnosu z investovania a
5.
zúčtovania odplaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
(2)
Ak je hodnota individuálnej garancie vyššia ako suma prislúchajúca časti majetku sporiteľa v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde určená na vyplácanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku, suma v certifikáte sa zvýši o rozdiel medzi hodnotou individuálnej garancie a sumou prislúchajúcou časti majetku sporiteľa v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde určenou na vyplácanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku.
(3)
Ak je majetok sporiteľa určený na výplatu starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku nižší ako suma uvedená v certifikáte, na základe ktorého sporiteľ uzatvára zmluvu o poistení dôchodku alebo dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom, dôchodková správcovská spoločnosť je povinná doplatiť rozdiel z vlastného majetku na osobný dôchodkový účet sporiteľa.
(4)
Ak boli z osobného dôchodkového účtu sporiteľa vedeného pre dlhopisový garantovaný dôchodkový fond odpísané všetky dôchodkové jednotky tvorené z povinných príspevkov a penále, individuálna garancia je nulová. Individuálna garancia sa začne opätovne tvoriť po pripísaní sumy podľa odseku 1 písm. a) na osobný dôchodkový účet sporiteľa vedený pre dlhopisový garantovaný dôchodkový fond.
(5)
Individuálna garancia sa nevzťahuje na majetok tvorený z dobrovoľných príspevkov.
zobraziť paragraf
§ 63e
Výdavky dôchodkovej správcovskej spoločnosti a výdavky, ktoré vynaložili fyzické osoby a právnické osoby v prospech dôchodkovej správcovskej spoločnosti

(1)
Výdavky dôchodkovej správcovskej spoločnosti a výdavky, ktoré vynaložili fyzické osoby a právnické osoby v prospech dôchodkovej správcovskej spoločnosti na uzatvorenie jednej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení podľa § 64 ods. 1 a 2 vrátane jej zmien a na činnosti s tým súvisiace, nesmú presiahnuť 8 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa uzatvorila zmluva o starobnom dôchodkovom sporení vrátane jej zmien. Na uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení podľa § 64b, vrátane jej zmien a na činnosti s tým súvisiace, sa nesmú vynakladať žiadne výdavky; to neplatí, ak ide o nevyhnutné administratívno-technické výdavky spojené s uzatvorením takejto zmluvy.
(2)
Výdavky dôchodkovej správcovskej spoločnosti a výdavky, ktoré vynaložili fyzické osoby a právnické osoby v prospech dôchodkovej správcovskej spoločnosti na propagáciu a reklamu podľa § 47 ods. 2 písm. c) a § 112 ods. 1 a 3 za kalendárny rok, sú najviac vo výške 1000-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa tieto výdavky vynaložili.
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
§ 64

(1)
Prvú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení môže s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou uzatvoriť fyzická osoba,
a)
ktorej vzniklo prvé dôchodkové poistenie a
b)
ktorá ku dňu podpisu prvej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení nedovŕšila 35 rokov veku.
(2)
Prvú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení môže s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou uzatvoriť aj fyzická osoba, ktorá bola pred 1. januárom 2005 dôchodkovo poistená podľa osobitného predpisu,3) v období od 1. januára 2005 do 30. júna 2006 bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo sa sústavne pripravovala na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole po dovŕšení 16 rokov veku a počas tohto zaradenia alebo tejto sústavnej prípravy a po ich skončení až do 31. decembra 2012 nebola dôchodkovo poistená ako zamestnanec, povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba alebo dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba podľa osobitného predpisu,3) ak jej po 31. decembri 2012 vzniklo dôchodkové poistenie podľa osobitného predpisu.3)
(3)
Pri prestupe podľa § 64b sporiteľ uzatvára s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení.
(4)
V rovnakom období môže mať sporiteľ alebo fyzická osoba podľa odsekov 1 a 2 uzatvorenú iba jednu účinnú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení; to neplatí
a)
v období odo dňa zápisu zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv pri prestupe sporiteľa podľa § 64b do dňa prestupu sporiteľa podľa § 64b ods. 2, v ktorom môže mať sporiteľ uzatvorené dve účinné zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení, alebo
b)
ak má sporiteľ uzatvorené dve dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom z dôvodu podľa § 46h ods. 8 druhej vety.
(5)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná oboznámiť záujemcu o uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení pred uzatvorením zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení
a)
s kľúčovými informáciami, a to v dostatočnom časovom predstihu,
b)
so štatútom dôchodkového fondu,
c)
so správou o hospodárení s majetkom každého dôchodkového fondu, ktorý dôchodková správcovská spoločnosť vytvára a spravuje, a
d)
so správou o hospodárení dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
(6)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná oboznámiť sporiteľa s kľúčovými informáciami v dostatočnom časovom predstihu pred zmenou zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení z dôvodu zmeny dôchodkového fondu, zmeny pomeru platenia príspevkov do jednotlivých dôchodkových fondov alebo zmeny pomeru sporenia v jednotlivých dôchodkových fondoch podľa odseku 10.
(7)
Povinnosti podľa odsekov 5 a 6 sú splnené, aj ak ich dôchodková správcovská spoločnosť splní prostredníctvom finančného agenta podľa § 47a ods. 1.
(8)
Dôchodková správcovská spoločnosť zodpovedá za škodu spôsobenú pri činnosti, ktorá súvisí s uzatváraním alebo so zmenou zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení.
(9)
Zmluva o starobnom dôchodkovom sporení musí obsahovať
a)
obchodné meno a sídlo dôchodkovej správcovskej spoločnosti, identifikačné číslo, označenie obchodného registra, ktorý ju zapísal, a číslo zápisu,
b)
meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu, dátum narodenia a identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia fyzickej osoby, ktorá uzatvára zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení,
c)
názov dôchodkového fondu, ktorý si sporiteľ zvolil,
d)
záväzok dôchodkovej správcovskej spoločnosti spravovať dôchodkový fond, ktorý si sporiteľ zvolil,
e)
informáciu, z ktorej vyplýva, v ktorom dôchodkovom fonde je dôchodková správcovská spoločnosť povinná dopĺňať majetok, ak poklesne hodnota dôchodkovej jednotky,
f)
prejav vôle osoby, ktorá uzatvára zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, platiť dobrovoľné príspevky podľa tohto zákona, ak je osoba, ktorá uzatvára zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení rozhodnutá platiť dobrovoľné príspevky, ako aj podmienky platenia dobrovoľných príspevkov; súčasťou zmluvy nemôže byť sankcia za neplatenie dobrovoľných príspevkov,
g)
dátum a miesto uzatvorenia zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení,
h)
vyhlásenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti o splnení povinností podľa odsekov 5 a 6 a potvrdenie tejto skutočnosti sporiteľom,
i)
podpisy zmluvných strán.
(10)
V zmluve o starobnom dôchodkovom sporení sa môže dohodnúť pomer platenia príspevkov do jednotlivých dôchodkových fondov a k určitému dňu pomer sporenia v jednotlivých dôchodkových fondoch, ktorým sa rozumie pomer rozloženia majetku sporiteľa v dôchodkových fondoch. Ak pomer sporenia v jednotlivých dôchodkových fondoch dohodnutý v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení nezodpovedá ustanoveniu § 92, je zmluva o starobnom dôchodkovom sporení v tejto časti neplatná a pre pomer sporenia v jednotlivých dôchodkových fondoch platia ustanovenia tohto zákona.
(11)
Ak fyzická osoba, ktorá uzatvára zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, alebo sporiteľ určí pre prípad svojej smrti ako oprávnenú osobu podľa § 40 ods. 1 fyzickú osobu, zmluva o starobnom dôchodkovom sporení musí obsahovať aj jej meno, priezvisko, rodné číslo a miesto trvalého pobytu; ak za oprávnenú osobu podľa § 40 ods. 1 je určená právnická osoba, zmluva o starobnom dôchodkovom sporení musí obsahovať aj názov, identifikačné číslo a adresu sídla tejto právnickej osoby.
(12)
Od zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení nemožno odstúpiť, vypovedať ju ani zrušiť dohodou zmluvných strán. Zmluva o starobnom dôchodkovom sporení zaniká dňom
a)
úmrtia sporiteľa,
b)
prestupu sporiteľa z dôchodkovej správcovskej spoločnosti do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa § 64b,
c)
zániku právneho postavenia sporiteľa podľa § 17a,
d)
nadobudnutia účinnosti dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom uzatvorenej medzi sporiteľom a dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, ktorej nebol sporiteľom, ak po prevedení majetku na základe tejto dohody hodnota osobného dôchodkového účtu sporiteľa v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, z ktorej bol tento majetok prevedený, má nulový zostatok alebo ak nebol prevedený majetok v tejto hodnote a
1.
došlo k dohode podľa § 46h ods. 12 písm. a) alebo
2.
uplynula lehota troch mesiacov odo dňa evidencie poznámky o uzatvorení dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom,
e)
vyplatenia poslednej splátky starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom, ak sporiteľ nemá druhý osobný dôchodkový účet s kladným zostatkom,
f)
vzniku povinnosti poistiteľa plniť zo zmluvy o poistení dôchodku, ak po zaplatení jednorazového poistného na základe tejto zmluvy hodnota osobného dôchodkového účtu sporiteľa v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, z ktorej bol tento majetok prevedený, má nulový zostatok alebo ak nebolo zaplatené jednorazové poistné v tejto sume a
1.
došlo k dohode podľa § 46f ods. 9 písm. a) alebo písm. b) alebo
2.
uplynula lehota troch mesiacov odo dňa evidencie poznámky o uzatvorení zmluvy o poistení dôchodku,
g)
vyplatenia sumy podľa § 45 ods. 6.
(13)
Sporiteľ, ktorému Sociálna poisťovňa určila dôchodkovú správcovskú spoločnosť, sa považuje za sporiteľa, ktorý uzatvoril zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení.
(14)
Zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení môže s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou uzatvoriť aj fyzická osoba, ktorá prevádza svoje dôchodkové práva z dôchodkového systému Európskej únie alebo jej inštitúcie do starobného dôchodkového sporenia.
zobraziť paragraf
§ 64a
Register zmlúv

(1)
Sociálna poisťovňa zriadi a vedie register zmlúv.
(2)
Zmluva o starobnom dôchodkovom sporení nadobúda účinnosť okamihom jej zápisu do registra zmlúv.
(3)
Sociálna poisťovňa do registra zmlúv nezapíše zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, ak
a)
obsahuje neúplné alebo chybné údaje,
b)
fyzická osoba, ktorá uzatvorila zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, nespĺňa podmienky na uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení podľa § 64 alebo § 64b,
c)
sporiteľovi, ktorý uzatvoril zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení podľa § 64b ods. 1, Sociálna poisťovňa nevydala akceptačný list podľa § 64b ods. 2,
d)
sporiteľ uzatvoril zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení podľa § 64b ods. 1 po zadaní pokynu na vydanie certifikátu pre tohto sporiteľa a záväznosť ponúk podľa § 46, § 46a alebo § 46b trvá.
(4)
Ak Sociálnej poisťovni bola doručená viac ako jedna zmluva o starobnom dôchodkovom sporení, Sociálna poisťovňa zapíše do registra zmlúv tú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, ktorá jej bola doručená ako prvá.
(5)
Sociálna poisťovňa oznámi bez zbytočného odkladu dôchodkovej správcovskej spoločnosti zápis zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv. O zápise zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv je povinná bez zbytočného odkladu písomne informovať sporiteľa dôchodková správcovská spoločnosť, ktorá s ním túto zmluvu uzatvorila.
(6)
Ak Sociálna poisťovňa nezapíše zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv, bez zbytočného odkladu oznámi túto skutočnosť s uvedením dôvodov podľa odseku 3 dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Ak Sociálna poisťovňa nezapíše zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv z dôvodov uvedených v odseku 3, dôchodková správcovská spoločnosť je povinná písomne informovať fyzickú osobu, ktorá zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení uzatvorila, o jej nezapísaní do registra zmlúv z dôvodov uvedených v odseku 3. Ak dôchodková správcovská spoločnosť odstráni dôvod nezapísania zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení podľa druhej vety a zašle opätovne údaje z tejto zmluvy podľa § 65 ods. 3 Sociálnej poisťovni, Sociálna poisťovňa zapíše túto zmluvu do registra zmlúv ku dňu, v ktorom bola zmluva spĺňajúca náležitosti podľa tohto zákona doručená Sociálnej poisťovni.
(7)
Ak Sociálna poisťovňa nezapíše zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv z iných dôvodov ako z dôvodov uvedených v odseku 3 písm. a), táto zmluva zaniká dňom, ktorým Sociálna poisťovňa oznámila dôchodkovej správcovskej spoločnosti nezapísanie tejto zmluvy do registra zmlúv. O zániku zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení podľa prvej vety je dôchodková správcovská spoločnosť povinná bez zbytočného odkladu písomne informovať fyzickú osobu, ktorej zmluva o starobnom dôchodkovom sporení zanikla.
(8)
Sociálna poisťovňa vymaže bez zbytočného odkladu z registra zmlúv zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, ktorá zanikla, zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, ktorá nemala byť zapísaná do registra zmlúv z dôvodu uvedeného v odseku 3, ak sa tento dôvod zistí po jej zapísaní do registra zmlúv, a zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, ktorá je podľa právoplatného rozhodnutia súdu neplatná alebo nevznikla. Sociálna poisťovňa oznámi bez zbytočného odkladu dôchodkovej správcovskej spoločnosti výmaz zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení z registra zmlúv. O tejto skutočnosti je dôchodková správcovská spoločnosť povinná bez zbytočného odkladu písomne informovať fyzickú osobu, ktorej zmluva o starobnom dôchodkovom sporení je vymazaná z registra zmlúv.
(9)
Ak zmluva o starobnom dôchodkovom sporení je podľa právoplatného rozhodnutia súdu neplatná alebo nevznikla, alebo bola vymazaná z registra zmlúv z dôvodu, že nemala byť podľa odseku 3 zapísaná do registra zmlúv, dôchodková správcovská spoločnosť je povinná do piatich pracovných dní odo dňa oznámenia Sociálnej poisťovne o výmaze zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení z registra zmlúv podľa odseku 8 druhej vety previesť z bežného účtu dôchodkového fondu na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici sumu zodpovedajúcu nominálnej hodnote zaplatených povinných príspevkov a penále na bežný účet dôchodkového fondu. Suma zodpovedajúca rozdielu medzi sumou zodpovedajúcou aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu ku dňu, ktorý predchádza dňu prevodu podľa prvej vety a sumou prevedenou podľa prvej vety je spoločným majetkom sporiteľov dôchodkového fondu.
(10)
Ak zmluva o starobnom dôchodkovom sporení je podľa právoplatného rozhodnutia súdu neplatná alebo nevznikla alebo bola vymazaná z registra zmlúv z dôvodu, že nemala byť podľa odseku 3 zapísaná do registra zmlúv, a suma zodpovedajúca aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu je nižšia ako suma zodpovedajúca nominálnej hodnote zaplatených povinných príspevkov a penále na bežný účet dôchodkového fondu, dôchodková správcovská spoločnosť je povinná do piatich pracovných dní odo dňa oznámenia Sociálnej poisťovne o výmaze zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení z registra zmlúv podľa odseku 8 druhej vety previesť z bežného účtu dôchodkového fondu na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu ku dňu, ktorý predchádza dňu prevodu a previesť z bežného účtu dôchodkovej správcovskej spoločnosti na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici sumu zodpovedajúcu rozdielu medzi sumou zodpovedajúcou nominálnej hodnote zaplatených povinných príspevkov a penále a sumou zodpovedajúcou aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu ku dňu, ktorý predchádza dňu prevodu.
(11)
Ak Sociálna poisťovňa postúpila dôchodkovej správcovskej spoločnosti povinné príspevky za fyzickú osobu, ktorej zmluva o starobnom dôchodkovom sporení bola vymazaná z registra zmlúv, alebo zaplatila penále podľa osobitného predpisu36a) z týchto povinných príspevkov, je povinná elektronickými prostriedkami vyžiadať od dôchodkovej správcovskej spoločnosti vrátenie týchto povinných príspevkov alebo penále.
(12)
Ak zmluva o starobnom dôchodkovom sporení zanikla dňom zániku právneho postavenia sporiteľa podľa § 17a, je dôchodková správcovská spoločnosť povinná do
a)
piatich pracovných dní odo dňa oznámenia Sociálnej poisťovne o výmaze zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení z registra zmlúv podľa odseku 8 druhej vety previesť z bežného účtu dôchodkového fondu na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici sumu zodpovedajúcu súčinu počtu dôchodkových jednotiek pripísaných z povinných príspevkov evidovaných na osobnom dôchodkovom účte fyzickej osoby, ktorej zaniklo právne postavenie sporiteľa podľa § 17a, a aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky ku dňu, ktorý predchádza dňu prevodu, a
b)
troch pracovných dní odo dňa prevodu podľa písmena a) zrušiť osobný dôchodkový účet sporiteľa.
(13)
Ak dôchodková správcovská spoločnosť prevádza z bežného účtu dôchodkového fondu na účet Sociálnej poisťovne sumu podľa odsekov 9, 10 a 12, je povinná vrátiť sumu zodpovedajúcu súčinu počtu dôchodkových jednotiek, ktoré boli pripísané z dobrovoľných príspevkov a aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky ku dňu, ktorý predchádza dňu prevodu, osobe, na ktorej meno bol vedený osobný dôchodkový účet, na ktorom boli tieto dôchodkové jednotky evidované, a ak to nie je možné, osobe, ktorá preukáže, že má na tieto finančné prostriedky nárok.
zobraziť paragraf
§ 64b
Prestup sporiteľa z dôchodkovej správcovskej spoločnosti do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti

(1)
Sporiteľ môže prestúpiť z dôchodkovej správcovskej spoločnosti do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou uzatvorí zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, najskôr po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa posledného prestupu, ak v odseku 4 nie je ustanovené inak.
(2)
Ak sporiteľ prestupuje z dôchodkovej správcovskej spoločnosti do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti a zmluva o starobnom dôchodkovom sporení bola zapísaná do registra zmlúv
a)
do 15. dňa kalendárneho mesiaca, je deň prestupu do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti prvý deň kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola zmluva zapísaná do registra zmlúv,
b)
po 15. dni kalendárneho mesiaca, je deň prestupu do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti prvý deň druhého kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola zmluva zapísaná do registra zmlúv.
(3)
Sociálna poisťovňa je povinná
a)
bez zbytočného odkladu po zápise zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení uzatvorenej s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, do ktorej sporiteľ prestupuje, informovať o tomto zápise dôchodkovú správcovskú spoločnosť, z ktorej sporiteľ prestupuje, a dôchodkovú správcovskú spoločnosť, do ktorej sporiteľ prestupuje,
b)
súčasne so zápisom zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení uzatvorenej s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, do ktorej sporiteľ prestupuje, zaevidovať túto skutočnosť v ponukovom systéme.
(4)
Sporiteľ nemôže prestúpiť do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti
a)
odo dňa zadania pokynu na vydanie certifikátu do dňa skončenia záväznosti ponuky podľa § 46, § 46a a 46b,
b)
odo dňa uzatvorenia zmluvy o poistení dôchodku alebo dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom alebo
c)
v období jedného roka odo dňa uzatvorenia
1.
prvej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení alebo
2.
zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení podľa § 64 ods. 2.
zobraziť paragraf
§ 72

(1)
Dôchodkový fond tvoria príspevky, penále a majetok nadobudnutý z týchto príspevkov a penále ich investovaním, výnosy z majetku nadobudnutého z príspevkov a penále a majetok nadobudnutý z výnosov z majetku nadobudnutého z príspevkov a penále (ďalej len „majetok v dôchodkovom fonde“). Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktorého úplné znenie vyhlási uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, metódy a postupy určenia hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.
(2)
Dôchodkový fond vytvára dôchodková správcovská spoločnosť na základe povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa § 48.
(3)
Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie vytvoriť iné dôchodkové fondy ako tie, ktorých vytvorenie a správu Národná banka Slovenska povolila rozhodnutím o udelení povolenia podľa odseku 2.
(4)
Dôchodková správcovská spoločnosť povinne vytvára a spravuje
a)
jeden dlhopisový garantovaný dôchodkový fond a
b)
jeden akciový negarantovaný dôchodkový fond.
(5)
Dôchodková správcovská spoločnosť môže okrem dôchodkových fondov uvedených v odseku 4 vytvoriť a spravovať aj iné dôchodkové fondy, pri ktorých sa v štatúte dôchodkového fondu
a)
zaviaže doplniť majetok do tohto dôchodkového fondu (ďalej len „garantovaný dôchodkový fond“) alebo
b)
nezaviaže doplniť majetok do tohto dôchodkového fondu (ďalej len „negarantovaný dôchodkový fond“).
(6)
Garantovaný dôchodkový fond musí mať v názve slovo „garantovaný“ a negarantovaný dôchodkový fond musí mať v názve slovo „negarantovaný“.
(7)
Dôchodkové fondy uvedené v odseku 4 sa odlišujú v investovaní majetku v dôchodkovom fonde podľa druhu finančných nástrojov,70) ktorým sa má zabezpečiť zväčšenie majetku v dôchodkovom fonde (odsek 1), vytvoreným portfóliom,71) podľa miery rizika zhodnocovania majetku v dôchodkovom fonde (ďalej len „miera rizika“) a v názve.
(8)
Dôchodkový fond môže mať skrátený a neskrátený názov; súčasťou názvu dôchodkového fondu musí byť aj obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti spravujúcej tento dôchodkový fond a názov dôchodkového fondu spolu s uvedením slov „akciový negarantovaný dôchodkový fond“, „dlhopisový garantovaný dôchodkový fond“ alebo uvedením neskráteného názvu dôchodkového fondu podľa § 72 ods. 5. Okrem neskráteného názvu možno ako rovnocenný používať skrátený názov, pričom slovo „akciový“ možno nahradiť skratkou „a.“, slovo „dlhopisový“ možno nahradiť skratkou „d.“ a slová „dôchodkový fond“ možno nahradiť skratkou „d. f.“. Názov dôchodkového fondu ani označenie s ním zameniteľné v slovenskom jazyku alebo v cudzom jazyku nesmie na svoje označenie alebo na opis svojej činnosti používať iná fyzická osoba ani právnická osoba; to neplatí, ak osobitný predpis71a) ustanovuje inak. Názov dôchodkového fondu v spojení s obchodným menom dôchodkovej správcovskej spoločnosti nesmie byť zameniteľný s názvom iného dôchodkového fondu a nesmie poskytovať zavádzajúcu predstavu o zameraní a cieľoch investičnej stratégie dôchodkového fondu.
(9)
Dôchodkový fond možno vytvoriť iba na neurčitý čas.
(10)
Dôchodkový fond začína dôchodková správcovská spoločnosť vytvárať v okamihu pripísania prvého príspevku na bežný účet dôchodkového fondu u depozitára.
(11)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť Národnej banke Slovenska začatie vytvárania dôchodkového fondu.
zobraziť paragraf
§ 74a
Účet nepriradených platieb

(1)
Majetok evidovaný na účte nepriradených platieb okrem výnosov podľa odseku 3 nie je súčasťou majetku dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
(2)
Poplatky depozitárovi za vedenie účtu nepriradených platieb a poplatky za poskytovanie platobných služieb v súvislosti s účtom nepriradených platieb znáša dôchodková správcovská spoločnosť.
(3)
Výnosy plynúce z peňažných prostriedkov na účte nepriradených platieb sú príjmom dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
(4)
Všetky platby postupované Sociálnou poisťovňou, prevádzané dôchodkovou správcovskou spoločnosťou pri prestupe sporiteľa a platby dobrovoľných príspevkov musia byť realizované prostredníctvom účtu nepriradených platieb. Účet nepriradených platieb možno použiť na vedenie peňažných prostriedkov sporiteľa, ktorých suma je uvedená v certifikáte, a to odo dňa vydania certifikátu, alebo na vedenie peňažných prostriedkov po zomretom sporiteľovi. Z účtu nepriradených platieb možno vykonať prevod dobrovoľných príspevkov dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa § 21 ods. 6 písm. a), prevod dobrovoľných príspevkov poistiteľovi podľa § 21 ods. 6 písm. b) a c), prevod sumy podľa § 40 ods. 1 na osobný dôchodkový účet oprávnenej osoby alebo dediča, ak sú sporiteľmi, výplatu dobrovoľných príspevkov fyzickej osobe podľa § 21 ods. 6 písm. d) a výplatu sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu zomretého sporiteľa podľa § 40 ods. 1.
(5)
Peňažné prostriedky na účte nepriradených platieb okrem výnosov podľa odseku 3 nie sú súčasťou konkurznej podstaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti ani nesmú byť použité na vyrovnanie s veriteľmi dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa osobitného predpisu.49)
zobraziť paragraf
§ 75
Dôchodková jednotka a čistá hodnota majetku

(1)
Dôchodková jednotka je podiel na majetku v dôchodkovom fonde.
(2)
Hodnota dôchodkovej jednotky sa vyjadruje v eurách a určuje sa s presnosťou na šesť desatinných miest.
(3)
Prvý deň, keď dôchodková správcovská spoločnosť začne vytvárať dôchodkový fond podľa § 72 ods. 10, je počiatočná hodnota dôchodkovej jednotky 0,033194 eura. Po tomto dni sa určuje aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky.
(4)
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde je rozdiel medzi hodnotou majetku v dôchodkovom fonde a jeho záväzkami. Na účely určenia odplaty podľa § 63a sa v deň, za ktorý sa odplata určuje, vypočíta aj predbežná čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde, ktorá nie je znížená o odplatu podľa § 63a.
(5)
Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky v deň výpočtu sa určí ako podiel čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a počtu všetkých dôchodkových jednotiek evidovaných na osobných dôchodkových účtoch všetkých sporiteľov dôchodkového fondu v deň výpočtu.
(6)
Čistú hodnotu majetku v dôchodkovom fonde a aktuálnu hodnotu dôchodkovej jednotky je dôchodková správcovská spoločnosť povinná vypočítať každý pracovný deň a oznámiť Národnej banke Slovenska a depozitárovi.
zobraziť paragraf
§ 77
Štatút dôchodkového fondu

(1)
Každý dôchodkový fond musí mať svoj štatút.
(2)
Štatút je účinný dňom, ktorým nadobudne právoplatnosť rozhodnutie Národnej banky Slovenska podľa § 48 ods. 6. Zmeny štatútu sú účinné 15. dňom od ich uverejnenia na webovom sídle dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ak nie je ustanovený neskorší dátum účinnosti. Ak ide o skutočnosti podľa § 52 ods. 10, sú zmeny štatútu účinné 15. dňom od ich uverejnenia na webovom sídle dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorému predchádza rozhodnutie predstavenstva dôchodkovej správcovskej spoločnosti o zmenách štatútu. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zverejniť na webovom sídle aj dátum uverejnenia zmeny štatútu.
(3)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná po každej zmene štatútu bez zbytočného odkladu predložiť Národnej banke Slovenska príslušné zmeny štatútu, jeho aktuálne plné znenie a spôsobom určeným v štatúte oboznámiť sporiteľov s príslušnými zmenami.
(4)
Štatút obsahuje najmä
a)
názov dôchodkového fondu a dátum jeho vytvorenia,
b)
obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje dôchodkový fond, jej sídlo a identifikačné číslo,
c)
obchodné meno a sídlo depozitára a výšku odplaty za výkon činnosti depozitára dohodnutú v depozitárskej zmluve,
d)
zameranie a ciele investičnej stratégie dôchodkovej správcovskej spoločnosti s majetkom v dôchodkovom fonde, najmä aké cenné papiere a nástroje peňažného trhu a na akých regulovaných trhoch sa budú obstarávať zo zhromaždených peňažných prostriedkov, ako aj prípadné odvetvové alebo teritoriálne členenie investícií, pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika, ak sú prísnejšie, ako ustanovuje tento zákon,
e)
zásady hospodárenia s majetkom v dôchodkovom fonde,
f)
výšku odplaty za správu dôchodkového fondu,
g)
informáciu o individuálnej garancii,
h)
postup pri zmene štatútu a spôsob informovania sporiteľov o týchto zmenách,
i)
vyhlásenie predstavenstva dôchodkovej správcovskej spoločnosti, že skutočnosti uvedené v štatúte sú aktuálne, úplné a pravdivé.
(5)
Ak sa dôchodková správcovská spoločnosť v štatúte dôchodkového fondu zaviaže dopĺňať majetok do dôchodkového fondu podľa tohto zákona, tento záväzok nemôže zrušiť a nemôže ani zmeniť dĺžku sledovaného obdobia.
zobraziť paragraf
§ 79
(1) Zlúčiť dôchodkové fondy podľa odsekov 2 až 11 možno iba a) súčasne so zlúčením dôchodkovej správcovskej spoločnosti spravujúcej zanikajúce dôchodkové fondy s inou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, ktorá bude spravovať preberajúce dôchodkové fondy, a to na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 52 ods. 1 písm. d), b) súčasne s prechodom správy dôchodkových fondov na preberajúcu dôchodkovú správcovskú spoločnosť podľa tohto zákona.

(2)
Zlúčenie dôchodkových fondov podľa odseku 1 je proces spojenia majetku v dôchodkových fondoch rovnakého druhu, ku ktorému dochádza ku dňu prechodu správy dôchodkových fondov na preberajúcu dôchodkovú správcovskú spoločnosť. Sporitelia dôchodkového fondu, ktorého správa prešla na preberajúcu dôchodkovú správcovskú spoločnosť, sa stávajú sporiteľmi dôchodkového fondu preberajúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
(3)
Pri zlúčení podľa odseku 1 sa zakazuje
a)
zlúčenie akciového negarantovaného dôchodkového fondu s iným ako akciovým negarantovaným dôchodkovým fondom a
b)
zlúčenie dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu s iným ako dlhopisovým garantovaným dôchodkovým fondom.
(4)
Ak sa zlučujú dôchodkové fondy podľa odseku 1 písm. a), dochádza k zlúčeniu dôchodkových fondov ku dňu zlúčenia dôchodkovej správcovskej spoločnosti s inou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou.
(5)
Ak sa zlučujú dôchodkové fondy podľa odseku 1 písm. b), dochádza k zlúčeniu dôchodkových fondov ku dňu prechodu správy dôchodkových fondov na dôchodkovú správcovskú spoločnosť, na ktorú prešla správa dôchodkových fondov.
(6)
Dôchodková správcovská spoločnosť, z ktorej prechádza správa dôchodkových fondov na preberajúcu dôchodkovú správcovskú spoločnosť, skončí každému sporiteľovi ku dňu prechodu správy dôchodkových fondov vedenie osobného dôchodkového účtu.
(7)
Preberajúca dôchodková správcovská spoločnosť otvorí každému sporiteľovi dôchodkového fondu, ktorého správa prešla na preberajúcu dôchodkovú správcovskú spoločnosť, nový osobný dôchodkový účet podľa § 96 a 97.
(8)
Preberajúca dôchodková správcovská spoločnosť je povinná do 30 dní po prechode správy dôchodkových fondov oznámiť sporiteľom, ktorých sa prechod správy dôchodkových fondov týka, že došlo k prechodu správy dôchodkových fondov. V oznámení sporiteľom uvedie najmä svoje obchodné meno a sídlo, informácie o štatútoch dôchodkových fondov a o iných súvisiacich podmienkach starobného dôchodkového sporenia, ktoré vo vzťahu k nim preberajúca dôchodková správcovská spoločnosť vykonáva. Oznámenie podľa predchádzajúcej vety je preberajúca dôchodková správcovská spoločnosť povinná zverejniť v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou prvýkrát bez zbytočného odkladu po prechode správy dôchodkových fondov a opätovne v lehote 30 dní po prvom zverejnení.
(9)
Súčasne s prechodom správy dôchodkových fondov je dôchodková správcovská spoločnosť, ktorá spravovala zanikajúce dôchodkové fondy, povinná odovzdať všetku dokumentáciu týkajúcu sa tejto správy a ďalších práv a povinností tejto dôchodkovej správcovskej spoločnosti preberajúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
(10)
Zlúčením dôchodkových fondov podľa odsekov 1 až 9 zaniká zmluva o výkone činnosti depozitára. Depozitár je povinný bez zbytočného odkladu po zániku zmluvy o výkone činnosti depozitára postupovať podľa § 100 ods. 9.
(11)
Depozitár podľa odseku 10 je povinný preberajúcu dôchodkovú správcovskú spoločnosť upozorniť aj na opatrenia, ktoré sú potrebné na to, aby sa zánikom zmlúv zabránilo vzniku škody alebo inej ujmy.
zobraziť paragraf
§ 79a

(1)
Ustanovenia odsekov 2 až 9 sa vzťahujú na zlúčenie, ktoré nie je zlúčením podľa § 79.
(2)
Zlúčenie je proces spojenia majetku v jednom alebo vo viacerých zanikajúcich dôchodkových fondoch s majetkom v nástupníckom dôchodkovom fonde, pri ktorom sa
a)
majetok a záväzky v jednom alebo vo viacerých zanikajúcich dôchodkových fondoch prevedú do majetku a záväzkov iného nástupníckeho dôchodkového fondu vytvoreného pred dňom zlučovania, pričom sa sporiteľom v deň účinnosti zlúčenia v zanikajúcich dôchodkových fondoch odpíšu ich dôchodkové jednotky a na ich osobný dôchodkový účet v nástupníckom dôchodkovom fonde sa pripíšu dôchodkové jednotky nástupníckeho dôchodkového fondu, alebo
b)
majetok a záväzky v dvoch alebo vo viacerých zanikajúcich dôchodkových fondoch prevedú do majetku a záväzkov nástupníckeho dôchodkového fondu, ktorý sa zlúčením vytvorí, pričom sa sporiteľom v deň účinnosti zlúčenia v zanikajúcich dôchodkových fondoch odpíšu ich dôchodkové jednotky a na ich osobný dôchodkový účet v nástupníckom dôchodkovom fonde sa pripíšu dôchodkové jednotky nástupníckeho dôchodkového fondu.
(3)
Zlúčiť možno len dôchodkové fondy spravované tou istou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. Zanikajúcim dôchodkovým fondom môže byť len dôchodkový fond podľa § 72 ods. 5. Nástupníckym dôchodkovým fondom môže byť ktorýkoľvek dôchodkový fond.
(4)
Zanikajúce dôchodkové fondy zanikajú dňom účinnosti zlúčenia; k tomuto dňu sa sporitelia v týchto dôchodkových fondoch stávajú sporiteľmi v nástupníckom dôchodkovom fonde.
(5)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná informovať sporiteľov o zámere zlúčiť dôchodkové fondy podľa odseku 1 pred podaním žiadosti o predchádzajúci súhlas podľa § 52 ods. 4 a do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska o vydaní predchádzajúceho súhlasu zverejniť toto rozhodnutie, kľúčové informácie nástupníckeho dôchodkového fondu a informovať dotknutých sporiteľov podľa postupu určeného v štatúte na oboznamovanie sporiteľov so zmenami štatútu a kľúčových informácií. Informácie podľa prvej vety obsahujú najmä stručný popis investičnej stratégie a hlavných rizík nástupníckeho dôchodkového fondu.
(6)
Dôchodková správcovská spoločnosť určí deň, ku ktorému sa vypočíta konečný počet dôchodkových jednotiek v zanikajúcom dôchodkovom fonde, a čistú hodnotu majetku zanikajúceho dôchodkového fondu.
(7)
Za deň účinnosti zlúčenia musí byť určený najneskôr tretí pracovný deň odo dňa podľa odseku 6. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná informovať Národnú banku Slovenska o dni určenom podľa odseku 6 a o určenom dni účinnosti zlúčenia najmenej desať dní vopred.
(8)
Zlúčenie dôchodkových fondov nemožno vyhlásiť za neplatné.
(9)
Ak v dôsledku zlúčenia dôchodkových fondov dôjde k nedodržaniu obmedzení pre zloženie majetku v nástupníckom dôchodkovom fonde podľa tohto zákona alebo podľa štatútu nástupníckeho dôchodkového fondu, dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zosúladiť zloženie majetku s ustanoveniami tohto zákona v lehote do šiestich mesiacov odo dňa účinnosti zlúčenia dôchodkových fondov. V odôvodnených prípadoch a v záujme ochrany majetku sporiteľov môže Národná banka Slovenska na žiadosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti lehotu podľa prvej vety predĺžiť.
zobraziť paragraf
§ 97

(1)
V deň prestupu sporiteľa z dôchodkovej správcovskej spoločnosti do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti dôchodková správcovská spoločnosť, z ktorej sporiteľ prestupuje, zruší všetky osobné dôchodkové účty sporiteľa. Sporiteľ je v deň prestupu určenom podľa § 64b ods. 2 sporiteľom v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, do ktorej prestupuje.
(2)
Dôchodková správcovská spoločnosť, z ktorej sporiteľ prestupuje, je povinná do troch pracovných dní odo dňa prestupu sporiteľa previesť sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu sporiteľa zo dňa jeho prestupu z bežného účtu dôchodkového fondu na účet nepriradených platieb dôchodkovej správcovskej spoločnosti, do ktorej sporiteľ prestupuje, pričom je povinná uviesť, aká časť z tejto sumy zodpovedá aktuálnej hodnote dôchodkových jednotiek pripísaných z dobrovoľných príspevkov. Ak deň prestupu sporiteľa pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, za deň prestupu sa považuje nasledujúci prvý pracovný deň.
(3)
Pred zrušením osobného dôchodkového účtu sporiteľa podľa odseku 1 dôchodková správcovská spoločnosť, z ktorej sporiteľ prestupuje, odpíše z osobného dôchodkového účtu všetky dôchodkové jednotky sporiteľa. Dôchodková správcovská spoločnosť, do ktorej sporiteľ prestupuje, postupuje primerane podľa § 95 ods. 1.
(4)
Dôchodková správcovská spoločnosť, do ktorej sporiteľ prestupuje, pripíše na jeden alebo dva osobné dôchodkové účty sporiteľa dôchodkové jednotky v súlade s § 95 ods. 1.
zobraziť paragraf
§ 110

(1)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť elektronický prevod dát bezpečnou komunikáciou na register poistencov a sporiteľov,89) ktorý vedie Sociálna poisťovňa. Dáta podľa prvej vety sú údaje potrebné na výkon sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia, ktorých štruktúru určí Sociálna poisťovňa.
(2)
Dôchodková správcovská spoločnosť je oprávnená získavať z registra poistencov a sporiteľov údaje potrebné na výkon starobného dôchodkového sporenia, ktorými sú najmä
a)
údaje o zapísaní alebo nezapísaní zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv,
b)
podrobný rozpis povinných príspevkov postúpených na bežný účet dôchodkového fondu príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
c)
podrobný rozpis penále postúpené na bežný účet dôchodkového fondu príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti s uvedením počtu dní, za ktoré sa platí penále.
(3)
Dôchodková správcovská spoločnosť a jej depozitár sú povinní každý pracovný deň poskytovať Národnej banke Slovenska informácie o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde a o stave majetku v dôchodkovom fonde, a to elektronickým prevodom dát bezpečnou komunikáciou. Štruktúru, rozsah, obsah, formu, členenie, termíny, spôsob, postup, miesto a metodiku poskytovania týchto informácií ustanoví Národná banka Slovenska opatrením, ktorého úplné znenie vyhlási uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Ak posledný deň sledovaného obdobia príslušného kalendárneho mesiaca pripadne na deň pracovného pokoja, dôchodková správcovská spoločnosť použije na všetky výpočty údaje a hodnoty platné k poslednému pracovnému dňu, ktorý predchádza poslednému dňu sledovaného obdobia. Informácie podľa prvej vety musia byť zrozumiteľné, prehľadné, preukazné, musia poskytovať pravdivý obraz o hlásených skutočnostiach a musia byť predložené včas. Ak predložené informácie nezodpovedajú ustanovenej metodike alebo ak vzniknú dôvodné pochybnosti o ich správnosti alebo úplnosti, dôchodková správcovská spoločnosť a jej depozitár sú povinní na vyžiadanie Národnej banky Slovenska predložiť podklady a podať vysvetlenie v ňou určenej lehote.
(4)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná poskytovať Štatistickému úradu Slovenskej republiky štatistické údaje a údaje z administratívnych zdrojov podľa osobitného predpisu.90)
(5)
Dôchodková správcovská spoločnosť poskytuje ministerstvu a ministerstvu financií údaje vrátane osobných údajov, ktoré spracúva podľa tohto zákona, o sporiteľovi, poberateľovi dôchodkovej dávky vyplácanej zo starobného dôchodkového sporenia, sporiteľovi, ktorému sa vypláca výnos z investovania, a oprávnenej osobe, a to v rozsahu nevyhnutnom na plnenie úloh podľa osobitných predpisov.91) Ministerstvo a ministerstvo financií sú povinné osobné údaje získané podľa prvej vety šifrovať ihneď, ako je to možné, a ak šifrovanie nie je v odôvodnených prípadoch možné, pseudonymizovať ihneď, ako je to možné.
zobraziť paragraf
§ 118
Nútená správa dôchodkového fondu

(1)
Nútená správa na účely tohto zákona je správa dôchodkového fondu, ktorá sa vykonáva na základe vykonateľného rozhodnutia Národnej banky Slovenska o nariadení nútenej správy. Nútenú správu vykonáva nútený správca určený rozhodnutím Národnej banky Slovenska o nariadení nútenej správy.
(2)
Účelom nútenej správy je najmä
a)
ochrana majetku v dôchodkovom fonde pred vznikom alebo narastaním škody na tomto majetku a zastavenie znehodnocovania tohto majetku,
b)
zistenie skutočného stavu majetku v dôchodkovom fonde, ak to nemožno zistiť v súlade s inými ustanoveniami tohto zákona.
(3)
Národná banka Slovenska nariadi nútenú správu dôchodkového fondu vždy, ak
a)
pozastaví na vymedzené obdobie a vo vymedzenom rozsahu nakladanie s majetkom v dôchodkovom fonde (§ 119),
b)
odoberie dôchodkovej správcovskej spoločnosti povolenie na jej vznik a činnosť [§ 115 ods. 1 písm. p)],
c)
bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dôchodcovskej správcovskej spoločnosti (§ 71 ods. 5),
d)
bolo voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti začaté trestné stíhanie za trestný čin, za ktorý možno uložiť trest zrušenia právnickej osoby alebo trest prepadnutia majetku,
e)
tak ustanovuje tento zákon.
(4)
Za núteného správcu dôchodkového fondu určí Národná banka Slovenska depozitára tohto dôchodkového fondu. Ak nemožno určiť za núteného správcu tohto depozitára, Národná banka Slovenska určí za núteného správcu inú právnickú osobu oprávnenú podľa tohto zákona vykonávať činnosť depozitára.
(5)
Náhradným núteným správcom podľa odseku 4 môže byť len iná právnická osoba oprávnená podľa tohto zákona vykonávať činnosť depozitára.
(6)
Ak Národná banka Slovenska nariadi nútenú správu dôchodkového fondu, dôchodková správcovská spoločnosť je povinná odovzdať správu dôchodkového fondu a s ňou súvisiacu dokumentáciu určenému nútenému správcovi najneskôr do 15 dní od doručenia rozhodnutia o nariadení nútenej správy alebo v lehote určenej Národnou bankou Slovenska. Dňom doručenia tohto rozhodnutia sa zavádza nútená správa a je účinná voči všetkým osobám. Opravný prostriedok proti rozhodnutiu Národnej banky Slovenska, ktorým bola nariadená nútená správa a určený nútený správca, nemá odkladný účinok. Zavedením nútenej správy prechádza pôsobnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti vo vzťahu k dôchodkovému fondu na núteného správcu. Nútený správca sa zapisuje do obchodného registra na návrh Národnej banky Slovenska. Dôchodková správcovská spoločnosť a nútený správca sú povinní bez zbytočného odkladu predložiť Národnej banke Slovenska správu o odovzdaní správy dôchodkového fondu nútenému správcovi.
(7)
Zavedením nútenej správy sa výkon práva sporiteľa uzavrieť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s inou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou pozastavuje na obdobie 60 dní.
(8)
Nútený správca určený podľa § 118 ods. 4 je povinný odovzdať správu dôchodkového fondu späť dôchodkovej správcovskej spoločnosti do 30 dní po skončení nútenej správy; to platí rovnako v prípade, ak bola nútená správa nariadená podľa § 71 ods. 6 skončená dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu. Nútený správca určený podľa § 118 ods. 4 alebo § 71 ods. 6 je povinný odovzdať správu dôchodkového fondu a s ňou súvisiacu dokumentáciu dôchodkovej správcovskej spoločnosti určenej v rozhodnutí Národnej banky Slovenska podľa § 120 ods. 3 alebo § 71 ods. 6 písm. b) do 30 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia Národnej banky Slovenska.
(9)
Na núteného správcu sa rovnako vzťahujú ustanovenia tohto zákona upravujúce povinnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti pri správe dôchodkového fondu. Nútený správca vykonáva správu dôchodkového fondu len v rozsahu nevyhnutne potrebnom na zabezpečenie záujmov sporiteľov, pričom je viazaný obmedzeniami uvedenými v rozhodnutí o nariadení nútenej správy.
(10)
Nútený správca koná vo vlastnom mene a na účet sporiteľov a je povinný
a)
hospodáriť so spravovaným majetkom s odbornou starostlivosťou,
b)
dbať na ochranu záujmov sporiteľov,
c)
viesť účtovníctvo oddelene pre každý takto spravovaný dôchodkový fond.
(11)
Za výkon nútenej správy nútenému správcovi prináleží odplata v jej alikvotnej čiastke za obdobie výkonu správy a za tých istých podmienok, za akých bola dohodnutá odplata dôchodkovej správcovskej spoločnosti za správu dôchodkového fondu.
(12)
Nútená správa sa končí dňom určeným podľa rozhodnutia Národnej banky Slovenska o nariadení nútenej správy alebo rozhodnutím Národnej banky Slovenska o jej skončení.
(13)
Národná banka Slovenska určí bez zbytočného odkladu nového núteného správcu, ak
a)
sa nútený správca zruší,
b)
sa nútený správca vzdá svojej funkcie písomným oznámením doručeným Národnej banke Slovenska,
c)
nútený správca porušuje svoje povinnosti,
d)
nútenému správcovi zaniklo oprávnenie na výkon činnosti depozitára.
(14)
Opravný prostriedok proti rozhodnutiu podľa odseku 12 nemá odkladný účinok.
(15)
Ak dôjde k zmene núteného správcu z dôvodu uvedeného v odseku 13 písm. b) alebo písm. c), nútený správca je povinný plniť povinnosti núteného správcu až do vykonateľnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska o určení nového núteného správcu.
(16)
Na určenie nového núteného správcu podľa odseku 13 sa použije ustanovenie odseku 5.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 123ax

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zaslať sporiteľovi výpis z jeho osobného dôchodkového účtu k 31. decembru 2022 najneskôr do 28. februára 2023.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 123ay

Ustanovenie § 123aj sa od 1. januára 2023 neuplatňuje.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 123az

Ak pred 1. januárom 2023 vznikol nárok na odplatu podľa § 63b alebo § 63c v znení účinnom do 31. decembra 2022, na jej výpočet a zúčtovanie sa použije tento zákon v znení účinnom do 31. decembra 2022.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 123ba

(1)
Do 31. decembra 2024 sa § 63a ods. 3 nepoužije.
(2)
Odplata za správu dôchodkového fondu za jeden kalendárny rok správy dôchodkového fondu nesmie v roku
a)
2023 presiahnuť 0,45 % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde,
b)
2024 presiahnuť 0,425 % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 123be

(1)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná do 28. februára 2023 zaslať informáciu, že od 1. júla 2023 sa stáva sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii, ak v lehote podľa odseku 2 neprejaví vôľu nebyť sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii, sporiteľovi,
a)
ktorý sa narodil po roku 1968,
b)
ktorý sa podľa §123ai ods. 2 stal sporiteľom v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde,
c)
ktorý odo dňa, v ktorom sa stal sporiteľom podľa písmena b) do 31. decembra 2022
1.
nevykonal právny úkon smerujúci k zmene pomeru platenia príspevkov do dôchodkových fondov,
2.
nevykonal právny úkon smerujúci k zmene pomeru sporenia v dôchodkových fondoch, a
d)
o ktorom dôchodková správcovská spoločnosť nemá od Sociálnej poisťovne informáciu podľa § 64b ods. 3 písm. a) v znení účinnom od 1. januára 2023.
(2)
Sporiteľ podľa odseku 1, ktorý do 31. mája 2023 neprejavil vôľu nebyť sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii, je sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii od 1. júla 2023. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zosúladiť majetok sporiteľa podľa prvej vety s predvolenou investičnou stratégiou najneskôr do 31. decembra 2025. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná postupovať podľa plánu zosúladenia majetku sporiteľov s predvolenou investičnou stratégiou podľa druhej vety, ktorý obsahuje spôsob a harmonogram postupného presunu tohto majetku. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná tento plán zaslať Národnej banke Slovenska a zverejniť ho na svojom webovom sídle najneskôr do 31. januára 2023.
(3)
Pri výkone povinnosti podľa odseku 2 je dôchodková správcovská spoločnosť povinná konať s odbornou starostlivosťou a obozretnosťou a v najlepšom záujme sporiteľa a so zohľadnením všetkých významných rizík pre dôchodkové fondy, ktorých sa presun majetku sporiteľa podľa odseku 2 týka.
(4)
Dôchodková správcovská spoločnosť zastaví zosúlaďovanie majetku sporiteľa podľa odseku 2 prvej vety s predvolenou investičnou stratégiou, ak
a)
sporiteľ vykonal právny úkon smerujúci k zmene pomeru platenia príspevkov do dôchodkových fondov,
b)
sporiteľ vykonal právny úkon smerujúci k zmene pomeru sporenia v dôchodkových fondoch alebo
c)
dôchodková správcovská spoločnosť získa od Sociálnej poisťovne o tomto sporiteľovi informáciu podľa § 64b ods. 3 písm. a) v znení účinnom od 1. januára 2023.
(5)
Na žiadosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti môže Národná banka Slovenska lehotu podľa odseku 2 druhej vety predĺžiť najviac o dva roky, ak je to odôvodnené záujmami ochrany sporiteľov.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 123bf

(1)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná do 28. februára 2023 zaslať informáciu, že od 1. júla 2023 budú dôchodkové jednotky tvorené z jeho povinných príspevkov pripisované na jeho osobný dôchodkový účet vedený pre indexový negarantovaný dôchodkový fond, ktorý je určený pre predvolenú investičnú stratégiu, ak v lehote podľa odseku 2 neprejaví vôľu zostať sporiteľom výlučne v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde, sporiteľovi,
a)
ktorý sa narodil v roku 1968 a skôr,
b)
ktorý sa podľa §123ai ods. 2 stal sporiteľom v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde,
c)
ktorý odo dňa, v ktorom sa stal sporiteľom podľa písmena b) do 31. decembra 2022
1.
nevykonal právny úkon smerujúci k zmene pomeru platenia príspevkov do dôchodkových fondov,
2.
nevykonal právny úkon smerujúci k zmene pomeru sporenia v dôchodkových fondoch, a
d)
o ktorom dôchodková správcovská spoločnosť nemá od Sociálnej poisťovne informáciu podľa § 64b ods. 3 písm. a) v znení účinnom od 1. januára 2023.
(2)
Sporiteľovi podľa odseku 1, ktorý do 31. mája 2023 neprejavil vôľu zostať sporiteľom výlučne v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde, je od 1. júla 2023 dôchodková správcovská spoločnosť povinná pripisovať dôchodkové jednotky tvorené z jeho povinných príspevkov na jeho osobný dôchodkový účet vedený pre indexový negarantovaný dôchodkový fond, ktorý je určený pre predvolenú investičnú stratégiu.
(3)
Sporiteľ podľa odseku 1 sa stáva sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii, ak rozloženie jeho majetku v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde a dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde dosiahne pomer podľa § 92 ods. 1 v znení účinnom od 1. mája 2023.
(4)
Dôchodková správcovská spoločnosť zastaví pripisovanie dôchodkových jednotiek tvorených z povinných príspevkov podľa odseku 2, ak sporiteľ podľa odseku 3 vykoná zmenu v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení podľa § 64 ods. 11 v znení účinnom od 1. januára 2023.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 123bg

(1)
Sporiteľovi, ktorý nie je poberateľom starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku a nie je sporiteľom podľa § 123be a 123bf, dôchodková správcovská spoločnosť zašle do 28. februára 2023 informáciu, že
a)
nie je sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii, čo môže mať negatívny vplyv na výšku jeho budúceho starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku a
b)
má možnosť požiadať dôchodkovú správcovskú spoločnosť, aby sa stal sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii.
(2)
Na zaslanie informácie podľa odseku 1 sa § 108 ods. 2 prvá veta a druhá veta použije rovnako.
(3)
Ak sporiteľ podľa odseku 1 doručí dôchodkovej správcovskej spoločnosti prejav vôle byť zúčastnený v predvolenej investičnej stratégii do 31. mája 2023,
a)
od 1. júla 2023 sa stáva sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii,
b)
na zosúladenie majetku tohto sporiteľa s predvolenou investičnou stratégiou sa § 123be ods. 2 druhá veta až štvrtá veta použije rovnako.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 123bh

Dôchodková správcovská spoločnosť informuje fyzickú osobu, s ktorou uzatvorila zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení v období od 1. januára 2023 do 30. apríla 2023, o možnosti požiadať dôchodkovú správcovskú spoločnosť, aby sa stala sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii od 1. mája 2023.
zobraziť paragraf
Poznámka
1)
Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov. Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov. Zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
4)
§ 4 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 543/2010 Z. z.
5)
§ 5 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 543/2010 Z. z.
6)
§ 27 zákona č. 461/2003 Z. z.
6a)
Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.
7)
§ 7 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 543/2010 Z. z.
8)
§ 2 ods. 1 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8a)
§ 2 ods. 2 zákona č. 8/2008 Z. z.
8b)
§ 2 ods. 4 zákona č. 8/2008 Z. z.
8c)
Príloha č. 1 časť A siedmy bod zákona č. 8/2008 Z. z. v znení zákona č. 183/2014 Z. z.
19)
§ 26 zákona č. 461/2003 Z. z.
20)
§ 138 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 543/2010 Z. z.
21)
§ 138 ods. 9 písm. b) a ods. 12 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
29)
§ 139 zákona č. 461/2003 Z. z.
30)
§ 140 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
31)
§ 140 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
32)
§ 140 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
33)
§ 12 ods. 4 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
34)
§ 142 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z.
35)
§ 142 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z.
36a)
§ 241a ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 555/2007 Z. z.
36b)
§ 67 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
36c)
§ 67 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
37)
§ 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
38)
§ 38 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
38a)
§ 40 zákona č. 328/2002 Z. z.
38b)
§ 126 a 143c ods. 4 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení zákona č. 732/2004 Z. z.
38c)
§ 46 a 129 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení zákona č. 80/2013 Z. z.
38d)
§ 51 a 129 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
38e)
§ 66b a § 293fg zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
40)
Zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov.
41)
Zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
41a)
Zákon č. 231/2019 Z. z. o výkone detencie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
42)
§ 3 ods. 1 zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
42a)
§ 81 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
42b)
§ 179 ods. 1 písm. h) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 183/2014 Z. z.
42ba)
Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení neskorších predpisov.
42bb)
Napríklad § 32a ods. 1 písm. a) šiesty bod zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 548/2010 Z. z., § 24 ods. 1 zákona č. 221/2006 Z. z. v znení zákona č. 371/2013 Z. z.
42c)
§ 2 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 129/2010 Z. z.
43)
Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
45)
Obchodný zákonník.
45a)
§ 7 a 8 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
45b)
§ 1 ods. 1 písm. c) zákona č. 186/2009 Z. z.
45c)
§ 5 ods. 3 zákona č. 186/2009 Z. z.
45d)
§ 21 ods. 3 písm. a) zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 129/2010 Z. z.
45e)
§ 22 zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 129/2010 Z. z.
46)
§ 8 písm. f) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.
47)
§ 9 ods. 3 Zákonníka práce.
48)
§ 8 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z.
48a)
§ 10 ods. 4 a 5 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
49)
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
50)
§ 37 ods. 1 zákona č. 96/2002 Z. z.
51)
§ 144 ods. 7 zákona č. 566/2001 Z. z.§ 50 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. § 48 ods. 6 zákona č. 95/2002 Z. z.§ 60 ods. 3 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov.
51a)
§ 7 ods. 14 až 16 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
52)
§ 8 písm. i) zákona č. 566/2001 Z. z.
53)
§ 8 písm. j) zákona č. 566/2001 Z. z.
54)
§ 8 písm. h) zákona č. 566/2001 Z. z.
56)
§ 66b Obchodného zákonníka.
57)
Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení zákona č. 465/2002 Z. z.
58a)
§ 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
58b)
§ 4 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z.
58c)
Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
58d)
§ 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 122/2013 Z. z.
58e)
§ 4 ods. 3 písm. a) prvý bod a druhý bod zákona č. 122/2013 Z. z.
58f)
§ 31 zákona č. 122/2013 Z. z.
59)
§ 17 až 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
60)
§ 116 Občianskeho zákonníka.
61)
§ 138 až 143 zákona č. 566/2001 Z. z.§ 44 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 603/2003 Z. z.§ 43 zákona č. 95/2002 Z. z.
62)
Napríklad § 133 zákona č. 566/2001 Z. z., § 25 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 603/2003 Z. z.
63)
§ 3 ods. 4 zákona č. 429/2002 Z. z.
64)
Civilný sporový poriadok.
65)
Trestný poriadok.
66)
§ 2 ods.1 písm. d) a § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
67)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
68)
Trestný zákon.
68a)
§ 226 ods. 1 písm. k) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
69)
§ 11 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
70)
§ 5 zákona č. 566/2001 Z. z.
71)
§ 8 písm. a) zákona č. 566/2001 Z. z.
71a)
Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
72)
Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
73)
Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní.
74)
Napríklad zákon č. 594/2003 Z. z., zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 8/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
75)
§ 8 písm. m) zákona č. 566/2001 Z. z.
76)
§ 8 písm. n) zákona č. 566/2001 Z. z.
77)
§ 5 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
77a)
§ 22 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
78)
§ 27g zákona č. 530/1990 Zb. v znení zákona č. 279/2017 Z. z.§ 122ya zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 279/ 2017 Z. z.
78a)
§ 67 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
79)
§ 41 a 42 zákona č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
79a)
Zákon č. 92/2008 Z. z. o komoditnej burze a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 397/2008 Z. z.
79b)
Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
80)
§ 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z.
81)
Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
82)
Napríklad Obchodný zákonník, zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
83)
§ 9 ods. 1 a § 50 až 65 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
84)
§ 156 zákona č. 566/2001 Z. z.
84a)
Napríklad § 8 a 8a zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
85)
§ 708 až 715 Obchodného zákonníka.
86)
§ 716 až 719a Obchodného zákonníka.
87)
Napríklad § 2 ods. 1 písm. d) a § 4 ods. 1 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z., § 91 ods. 4 písm. h) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
88)
Zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších predpisov. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
88a)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.
88b)
§ 34 ods. 3 písm. d) zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
89)
§ 226 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 43/2004 Z. z.
90)
Zákon č. 540/2001 Z. z. štátnej štatistike.
91)
Napríklad § 35 až 38 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, § 14 ods. 5 a § 30aa ods. 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
92)
Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
93)
Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní.
93a)
Napríklad zákon č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 659/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
93b)
§ 19 ods. 4 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
94)
Napríklad Trestný poriadok, Zákonník práce.
94a)
§ 10 ods. 5 zákona č. 747/2004 Z. z.
95)
§ 178 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka.
96)
§ 178 ods. 3 Obchodného zákonníka.
97)
§ 156a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
98)
§ 1 ods. 2 písm. i), § 2 a 18 zákona č. 659/2007 Z. z.
99)
§ 293ex ods. 1 až 3 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 95/2020 Z. z.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 3 k zákonu č. 43/2004 Z. z.


VYHLÁSENIE
Podpísaný
.........................................................................................................................................................................
(meno, priezvisko, dátum narodenia a bydlisko)
týmto vyhlasujem, že som si vedomý skutočnosti, že v akciovom negarantovanom dôchodkovom fonde, v zmiešanom negarantovanom dôchodkovom fonde a v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde nie je dôchodková správcovská spoločnosť povinná dopĺňať majetok podľa § 63d zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. S vedomím tejto skutočnosti som rozhodnutý zostať sporiteľom v dôchodkovom fonde, v ktorom som k dnešnému dňu sporiteľom.
V .................................. dňa ................... 2013

........................................
Podpis
Poučenie: Podľa § 123ai zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 252/2012 Z. z., je sporiteľ, ktorý má záujem zostať sporiteľom v akciovom negarantovanom dôchodkovom fonde, v zmiešanom negarantovanom dôchodkovom fonde a v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde, povinný toto vyhlásenie podpísať a doručiť dôchodkovej správcovskej spoločnosti najneskôr do 31. marca 2013, inak sa dňom 30. apríla 2013 stane sporiteľom výlučne v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore