Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon). 135/1961 účinný od 01.01.2023 do 31.03.2024

Platnosť od: 07.12.1961
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 31.03.2024
Autor: Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky
Oblasť: Cestná doprava, Pozemné komunikácie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST48JUD15946DS32EUPP27ČL1

Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon). 135/1961 účinný od 01.01.2023 do 31.03.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 135/1961 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 181/2022

Legislatívny proces k zákonu 181/2022§ 3
Orgány štátnej správy pre pozemné komunikácie

(1)
Orgány štátnej správy pre pozemné komunikácie (ďalej len „cestný správny orgán") sú:
a)
ministerstvo,
b)
okresné úrady v sídlach krajov,
c)
okresné úrady.
(2)
Miestnu štátnu správu vo veciach miestnych ciest a účelových ciest vykonávajú obce ako prenesený výkon štátnej správy. Obce na miestnych cestách a na účelových cestách určujú použitie dopravných značiek, dopravných zariadení a povoľujú vyhradené parkoviská. Obce v rámci preneseného výkonu štátnej správy prejednávajú priestupky podľa § 22c na úseku miestnych ciest a účelových ciest.
(3)
Ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy pre pozemné komunikácie
a)
určuje hlavné smery cestnej politiky a rozvoja cestného hospodárstva vrátane jeho organizačnej štruktúry a riadenia,
b)
schvaľuje plán rozvoja diaľnic a ciest vo vlastníctve štátu,
c)
zabezpečuje stavebno-technické vybavenie diaľnic a ciest vo vlastníctve štátu podľa potrieb cestnej dopravy a obrany štátu,
d)
rozhoduje o usporiadaní cestnej siete (§ 4c),
e)
určuje triedy a dopravný charakter jednotlivých cestných ťahov,
f)
zabezpečuje centrálnu technickú evidenciu pozemných komunikácií (ďalej len „centrálna evidencia“),
g)
vykonáva štátnu správu vo veciach diaľnic,
h)
spracúva a koordinuje štátnu koncepciu diaľnic a ciest,
i)
koordinuje celoštátne sčítanie cestnej dopravy na diaľniciach a cestách,
j)
zabezpečuje tvorbu, aktualizáciu a distribúciu jednotnej referenčnej siete pozemných komunikácií z údajov centrálnej evidencie,
k)
zabezpečuje jednotný informačný systém zimnej spravodajskej služby,
l)
zabezpečuje zriadenie a prevádzku váh na meranie hmotnosti vozidla a jeho nápravových tlakov na hraničných priechodoch a vo vnútrozemí a činnosti s tým súvisiace,
m)
vo výnimočných prípadoch udeľuje súhlas na technické riešenie odlišné od slovenských technických noriem a technických predpisov pre pozemné komunikácie,
n)
posudzuje a schvaľuje operačné plány zimnej údržby diaľnic a ciest,
o)
rozhoduje o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu okresného úradu v sídle kraja vo veciach, ktoré sú zákonom ustanovené len okresnému úradu v sídle kraja,
p)
riadi, kontroluje, koordinuje a metodicky usmerňuje výkon štátnej správy uskutočňovaný okresnými úradmi v sídle kraja, okresnými úradmi a obcami ako prenesený výkon štátnej správy,
q)
určuje použitie dopravných značiek a dopravných zariadení, povoľuje zriadenie vyhradených parkovísk na diaľniciach, a ak ide o súvisle zastavané územie alebo o územie určené na zastavanie, aj po prerokovaní s obcou,
r)
sa vyjadruje pri prerokovaní Koncepcie územného rozvoja Slovenska a k územnoplánovacej dokumentácii1d) v prípadoch, keď sú riešením dotknuté diaľnice,
s)
zabezpečuje finančné transfery obciam na prenesený výkon štátnej správy vo veciach miestnych ciest a účelových ciest.
(4)
Okresné úrady v sídle kraja
a)
vykonávajú štátnu správu vo veciach ciest I. triedy,
b)
povoľujú zvláštne užívanie diaľnic a ciest vozidlami alebo jazdnými súpravami, ak svojimi rozmermi alebo hmotnosťami prekračujú najväčšie povolené rozmery (ďalej len „nadrozmerná doprava“) alebo najväčšie povolené hmotnosti (ďalej len „nadmerná doprava“), ak prepravná trasa presahuje územný obvod jedného okresného úradu; ak prepravná trasa presahuje územný obvod kraja, povoľuje ju okresný úrad v sídle kraja, na ktorého území sa preprava začína,
c)
udeľujú sankcie, ak sa nadrozmerná doprava alebo nadmerná doprava vykonala na diaľnici alebo na ceste bez povolenia,
d)
určujú použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na cestách I. triedy a na cestách I. triedy povoľujú zriadenie vyhradených parkovísk, a ak ide o súvisle zastavané územie alebo o územie určené na zastavanie, aj po prerokovaní s obcou,
e)
sa vyjadrujú pri prerokovaní územných plánov regiónov.1e)
(5)
Okresné úrady
a)
vykonávajú štátnu správu vo veciach ciest II. a III. triedy,
b)
povoľujú zvláštne užívanie diaľnic a ciest na nadrozmernú dopravu alebo nadmernú dopravu, ak prepravná trasa nepresahuje územný obvod jedného okresného úradu,
c)
vykonávajú v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje obec,
d)
riadia a kontrolujú výkon štátnej správy uskutočňovanej obcami ako prenesený výkon štátnej správy a výkon štátneho odborného dozoru vykonávaného obcami,
e)
prejednávajú priestupky podľa § 22c na úseku pozemných komunikácií okrem priestupkov na úseku miestnych ciest a účelových ciest,
f)
určujú použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na cestách II. a III. triedy a na cestách II. a III. triedy povoľujú zriadenie vyhradených parkovísk, a ak ide o súvisle zastavané územie alebo o územie určené na zastavanie, aj po prerokovaní s obcou,
g)
sa vyjadrujú pri prerokovaní územných plánov obcí a zón.1d)
(6)
Na činnosti podľa odseku 2 druhej vety, odseku 3 písm. a), b), c), e), f), h), i), j), k), l), m), n), p), q), r) a s), odseku 4 písm. d) a e) a odseku 5 písm. d), f) a g) sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.1)
(7)
Cestný správny orgán a obec určujú používanie dopravných značiek, dopravných zariadení a povoľujú vyhradené parkoviská podľa odseku 2, odseku 4 písm. d) a odseku 5 písm. f) na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a stanoviska dopravného inšpektorátu vydaného v rozsahu jeho pôsobnosti podľa osobitných predpisov.1f)
(8)
Cestný správny orgán určuje používanie dopravných značiek, dopravných zariadení a povoľuje vyhradené parkoviská podľa odseku 3 písm. q) na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a stanoviska Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vydaného v rozsahu jeho pôsobnosti podľa osobitných predpisov.1f)
(9)
Cestný správny orgán môže povoliť zvláštne užívanie diaľnic a ciest podľa odseku 4 písm. b) a odseku 5 písm. b) na základe stanoviska dopravného inšpektorátu vydaného v rozsahu jeho pôsobnosti podľa osobitných predpisov,1f) v ktorého miestnej pôsobnosti sa zvláštne užívanie pozemných komunikácií začína.
zobraziť paragraf
§ 8
Zvláštne užívanie

(1)
Na užívanie diaľnic, ciest, miestnych ciest a verejných účelových ciest iným než zvyčajným spôsobom alebo na iné účely, než na ktoré sú určené (ďalej len „zvláštne užívanie“), je potrebné povolenie cestného správneho orgánu okrem prípadov uvedených v § 8b ods. 9 a 10 vydané na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a stanoviska dopravného inšpektorátu vydaného v rozsahu jeho pôsobnosti podľa osobitných predpisov.1f) Cestný správny orgán môže v povolení určiť podmienky na zvláštne užívanie a pre ich nesplnenie môže udelené povolenie zrušiť. Zvláštne užívanie sa povoľuje na dobu určitú, ak u užívateľa trvajú dôvody, pre ktoré bolo povolenie udelené. Pri zmene užívateľa, podmienok užívania alebo pri inej zmene je potrebné požiadať o nové povolenie alebo o zmenu povolenia. Povolenie cestného správneho orgánu na účely konania automobilových pretekov je možné vydať len po predložení kladného stanoviska od príslušného národného orgánu Medzinárodnej organizácie automobilov (FIA) alebo príslušného národného orgánu Medzinárodnej organizácie motocyklov (FIM).
(2)
Zvláštnym užívaním nie je vlastná činnosť správcov týchto pozemných komunikácií pri ich správe.
(3)
Na rozhodovanie o povoľovaní zvláštneho užívania sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní1) s týmito odchýlkami:
a)
§ 1, 7, 8, 14 a 18 ods. 3 správneho poriadku sa nepoužijú,
b)
odvolanie proti rozhodnutiu vo veciach nadmernej dopravy a nadrozmernej dopravy nemá odkladný účinok.
(4)
Povolenie na zvláštne užívanie nezbavuje užívateľa povinnosti úhrady podľa § 9 ods. 4 až 6.
(5)
Ak na elektrických, telekomunikačných, vodovodných, kanalizačných a iných vedeniach (ďalej len „vedenie“) uložených v pozemných komunikáciách nastane porucha a vznikne nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia, vlastník alebo správca tohto vedenia neodkladne vykoná opatrenia potrebné na zamedzenie rozšírenia škôd a zaistenie bezpečnej premávky na komunikácii. Odstránenie takej poruchy na vedeniach je zvláštnym užívaním, na ktoré sa vopred nevyžaduje povolenie cestného správneho orgánu. Vlastník alebo správca vedenia je povinný do 12 hodín od zistenia oznámiť vznik poruchy vlastníkovi alebo správcovi pozemnej komunikácie. Cestný správny orgán na základe žiadosti predloženej vlastníkom alebo správcom vedenia dodatočne vydaným rozhodnutím určí podmienky uvedenia diaľnice, cesty alebo miestnej cesty do pôvodného stavu na náklady vlastníka alebo správcu vedenia. Správny poplatok sa za toto dodatočne vydané povolenie nevyberá.
(6)
Skládky materiálov alebo reklamné stavby,3) ako aj iné zariadenia, ktoré neslúžia na správu pozemných komunikácií ani na riadenie cestnej premávky a prevádzku dopravy, je zakázané umiestňovať v rozhľadových poliach, v križovatkách, v blízkosti železničných priecestí a pri pozemných komunikáciách tak, aby zasahovali do zorného poľa vodičov vozidiel.
(7)
Športové a iné podujatia konané na cestách presahujúcich územný obvod okresu alebo územný obvod kraja povoľuje okresný úrad v sídle kraja, na ktorého území sa podujatie začína. Športové a iné podujatia konané na miestnych cestách povoľuje obec. Na vydanie povolenia cestného správneho orgánu je potrebný predchádzajúci súhlas dotknutého okresného úradu v sídle kraja, stanovisko správcu pozemnej komunikácie a stanovisko dopravného inšpektorátu vydané v rozsahu jeho pôsobnosti podľa osobitných predpisov.1f)
(8)
Organizovanie športových a kultúrnych podujatí na diaľniciach je zakázané. Vo výnimočných prípadoch ich cestný správny orgán môže povoliť.
zobraziť paragraf
§ 8a
Nadrozmerná doprava a nadmerná doprava

(1)
Nadmerná doprava a nadrozmerná doprava podlieha povoleniu na zvláštne užívanie podľa § 8. Povolenie nie je potrebné pre vozidlá ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a na presun poľnohospodárskych strojov a zariadení pri vykonávaní poľnohospodárskych prác v rámci obhospodarovaného územia.
(2)
Prevádzkovateľ vozidla, ktoré podlieha povoleniu na zvláštne užívanie podľa odseku 1, je povinný zabezpečiť, aby vykonávaná nadmerná doprava a nadrozmerná doprava bola povolená podľa § 8. Prevádzkovateľom vozidla je na účely tohto zákona prevádzkovateľ vozidla alebo prevádzkovateľ jazdnej súpravy, ktorý je zapísaný v osvedčení o evidencii motorového vozidla časť I a časť II ako držiteľ osvedčenia alebo takáto osoba zapísaná v osvedčení o evidencii motorového vozidla vydanom v cudzine.
(3)
Vodič vozidla je pri vykonávaní nadmernej dopravy a nadrozmernej dopravy povinný preukázať sa orgánu Policajného zboru pri kontrole povolením na zvláštne užívanie podľa § 8.
(4)
Ak nadmerná doprava s celkovou hmotnosťou nad 60 ton má na úrovni koľají krížiť železničnú dráhu, žiadateľ je povinný vyžiadať si súhlas na kríženie od vlastníka alebo prevádzkovateľa železničnej dráhy. Ak nadrozmerná doprava pri výške nad 4,5 m má prechádzať pod trolejovým vedením, žiadateľ je povinný vyžiadať si súhlas na kríženie od správcu, vlastníka alebo prevádzkovateľa trolejového vedenia. Na konanie o udelenie súhlasu sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.1)
(5)
Povolenie na zvláštne užívanie podľa odseku 1 možno vydať na jednotlivú dopravu alebo opakovanú dopravu. Jednotlivou dopravou je vykonanie prepravy v jeden deň bez určenia trasy alebo po určenej trase, pričom dopravu možno vykonať v ktorýkoľvek deň v lehote do 30 dní odo dňa oznámenia povolenia žiadateľovi. Opakovanou dopravou je vykonanie viacerých dopráv po určenej trase, viacerých určených trasách alebo bez určenia trasy.
(6)
Povolenie na zvláštne užívanie pre nadmernú dopravu a pre nadrozmernú dopravu sa vykonáva podľa technických podmienok schválených ministerstvom.
zobraziť paragraf
§ 8b
Kontrola rozmerov a hmotností

(1)
Na území Slovenskej republiky okrem hraničných priechodov meranie rozmerov a hmotností vozidla alebo jazdnej súpravy zabezpečujú
a)
správcovia diaľnic, ciest a miestnych ciest v súčinnosti s orgánmi Policajného zboru,
b)
orgány Policajného zboru,3a)
c)
správcovia diaľnic, ciest a miestnych ciest prostredníctvom stacionárneho elektronického zariadenia pre vysokorýchlostne váženie, ktoré je určeným meradlom, a to bez zastavenia vozidla a jazdnej súpravy aj bez súčinnosti orgánov Policajného zboru.
(2)
Na účely výkonu kontroly podľa odseku 1 písm. c) sú správcovia diaľnic, ciest a miestnych ciest oprávnení
a)
získavať a zaznamenávať údaje o evidenčnom čísle vozidla a jazdnej súpravy, type vozidla a jazdnej súpravy a spracúvať podľa osobitného predpisu3aa) údaje o prevádzkovateľovi vozidla podľa osobitného predpisu,3ab) a poskytovať ich okresným úradom v sídle kraja na účel konania o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla podľa § 22d,
b)
zabezpečovať dôkazy o nesplnení povinnosti podľa § 8a ods. 2 a poskytovať ich okresným úradom v sídle kraja na účel konania o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla podľa § 22d.
(3)
Meranie rozmerov vozidla alebo jazdnej súpravy sa vykonáva určeným meradlom3b) alebo povinne kalibrovaným meradlom3ba) a meranie hmotností vozidla alebo jazdnej súpravy sa vykonáva určeným meradlom v rámci
a)
náhodných kontrol pri meraní hmotností,
b)
kontrol rozmerov pri podozrení, že sú prekročené rozmery,
c)
kontrol dokladov a vyhlásení o rozmeroch a hmotnostiach.3c)
(4)
Správcovia diaľnic, ciest a miestnych ciest a orgány Policajného zboru
a)
sú povinní vykonať každý kalendárny rok náležitý počet kontrol hmotností vozidiel alebo jazdných súprav, a to pomerne k celkovému počtu vozidiel kontrolovaných každý rok na jeho území,
b)
sú povinní nahlásiť počet vykonaných kontrol podľa písmena a) a počet zistených preťažených vozidiel alebo jazdných súprav vrátane druhu vozidla alebo druhu jazdnej súpravy a identifikácie prekročených hmotností ministerstvu; ministerstvo tieto informácie zasiela Európskej komisii každé dva roky, najneskôr do 30. septembra roku nasledujúceho po skončení príslušného dvojročného obdobia.
(5)
Orgány Policajného zboru sú povinné zapisovať do vnútroštátneho elektronického registra prevádzkovateľov cestnej dopravy3d) zistené porušenia a sankcie v súvislosti s prekročením najväčších povolených rozmerov a s prekročením najväčších povolených hmotností.
(6)
Vodič je povinný podrobiť sa pokynom osoby obsluhujúcej zariadenie na meranie vozidiel a jazdných súprav a uviesť východiskové miesto a miesto určenia uskutočňovanej dopravy.
(7)
Správcovia diaľnic, ciest a miestnych ciest a orgány Policajného zboru oznámia zistenú nadmernú dopravu alebo nadrozmernú dopravu vykonanú bez povolenia príslušnému cestnému správnemu orgánu.
(8)
Ak sa pri kontrole vozidla alebo jazdnej súpravy zistilo, že sa prekročila najväčšia povolená celková hmotnosť alebo najväčšia povolená šírka nad 3,0 m alebo najväčšia povolená výška nad 4,5 m, vozidlo alebo jazdná súprava nesmie pokračovať v jazde bez povolenia na zvláštne užívanie.
(9)
Na hraničných priechodoch vonkajších hraníc Európskej únie pred vstupom na územie Slovenskej republiky správca priľahlého úseku diaľnice, cesty alebo miestnej cesty vedúcej k hraničnému priechodu vyberá správny poplatok,1c) ak je pri vozidle alebo jazdnej súprave prekročená najväčšia povolená hmotnosť pripadajúca na jednu nápravu (ďalej len „nápravový tlak“) a vozidlo alebo jazdná súprava s nákladom neprekročí najväčšiu povolenú hmotnosť vozidla alebo jazdnej súpravy, šírku nad 3,0 m a výšku nad 4,5 m. Doklad o zaplatení správneho poplatku oprávňuje vykonať nadmernú dopravu a nadrozmernú dopravu na území Slovenskej republiky. V ostatných prípadoch nadmernej a nadrozmernej dopravy sa vodič musí pred vstupom na územie Slovenskej republiky preukázať povolením na zvláštne užívanie vydaným cestným správnym orgánom.
(10)
Na hraničných priechodoch vonkajších hraníc Európskej únie pri výstupe z územia Slovenskej republiky správca priľahlého úseku cesty vedúcej k hraničnému priechodu vyberá za nadmernú dopravu a nadrozmernú dopravu vykonanú bez povolenia správny poplatok podľa osobitného predpisu.1c) Vozidlo alebo jazdná súprava môže opustiť územie Slovenskej republiky až po uhradení správneho poplatku.
(11)
Ak vodič vozidla nepreukáže, že správny poplatok1c) za vykonávanú nadmernú dopravu a nadrozmernú dopravu bol uhradený, colný orgán nepovolí prejazd vozidla alebo jazdnej súpravy cez hraničný priechod.
(12)
Na vykonávanie kontrol rozmerov a hmotností sa vzťahujú obmedzenia ustanovené osobitným predpisom.3e)
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 22d

(1)
Správneho deliktu sa dopustí ten, kto ako prevádzkovateľ vozidla poruší povinnosť podľa § 8a ods. 2.
(2)
Za správny delikt podľa odseku 1 sa uloží pokuta vo výške
a)
375 eur, ak ide o prekročenie najväčšej povolenej celkovej hmotnosti nad 3 % do 10 % vrátane,
b)
750 eur, ak ide o prekročenie najväčšej povolenej celkovej hmotnosti nad 10 % do 20 % vrátane,
c)
1 500 eur, ak ide o prekročenie najväčšej povolenej celkovej hmotnosti nad 20 % do 30 % vrátane,
d)
3 000 eur, ak ide o prekročenie najväčšej povolenej celkovej hmotnosti nad 30 %,
e)
300 eur, ak ide o prekročenie najväčšej povolenej hmotnosti pripadajúcej na nápravu nad 3 % do 10 % vrátane,
f)
600 eur, ak ide o prekročenie najväčšej povolenej hmotnosti pripadajúcej na nápravu nad 10 % do 20 % vrátane,
g)
1 200 eur, ak ide o prekročenie najväčšej povolenej hmotnosti pripadajúcej na nápravu nad 20 % do 30 % vrátane,
h)
2 400 eur, ak ide o prekročenie najväčšej povolenej hmotnosti pripadajúcej na nápravu nad 30 %,
i)
180 eur, ak ide o prekročenie najväčšej povolenej šírky, ak celková šírka vrátane nákladu je do 3,50 m vrátane, najväčšej povolenej výšky, ak celková výška vrátane nákladu je do 4,70 m vrátane alebo najväčšej povolenej dĺžky, ak celková dĺžka vrátane nákladu je do 23,00 m vrátane,
j)
1 500 eur, ak ide o prekročenie najväčšej povolenej šírky ak celková šírka vrátane nákladu je nad 3,50 m, najväčšej povolenej výšky ak celková výška vrátane nákladu je nad 4,70 m alebo najväčšej povolenej dĺžky ak celková dĺžka vrátane nákladu je nad 23,00 metrov.
(3)
Ak dôjde k prekročeniu najväčšej povolenej celkovej hmotnosti a zároveň k prekročeniu najväčšej povolenej hmotnosti pripadajúcej na nápravu, výška pokuty sa určí ako súčet hodnôt podľa odseku 2. Ak dôjde k prekročeniu najväčšej povolenej celkovej hmotnosti, k prekročeniu najväčšej povolenej hmotnosti pripadajúcej na nápravu a zároveň k prekročeniu najväčšej povolenej šírky, najväčšej povolenej výšky alebo najväčšej povolenej dĺžky, výška pokuty sa určí ako súčet hodnôt podľa odseku 2.
(4)
Pri určení výšky pokuty podľa odsekov 2 a 3 za prekročenie najväčšej povolenej hmotnosti pripadajúcej na nápravu sa každá náprava posudzuje samostatne so zohľadnením dvojnáprav a trojnáprav a výška pokuty sa určí len za najviac prekročenú hmotnosť pripadajúcu na nápravu, dvojnápravu alebo trojnápravu.
(5)
Pri špeciálnych prívesoch a návesoch, ktoré majú viac ako tri nápravy, sa každá náprava posudzuje ako jednotlivá náprava s prípustným zaťažením 9,5 t. Dvojnápravy a trojnápravy sa v tomto prípade nezohľadňujú.
(6)
Prekročenie najväčšej povolenej celkovej hmotnosti sa posudzuje pri motorovom vozidle, pri jazdnej súprave, ako aj pri jednotlivom vozidle v súprave okrem návesovej súpravy. Pokuta sa určí z tých celkových hmotností, z ktorých je vyššia sadzba.
(7)
Pri nadmernej doprave sa celková hmotnosť jazdnej súpravy určí ako súčet celkových hmotností jednotlivých motorových vozidiel a prípojných vozidiel.
(8)
Za základ výpočtu pokuty za nadrozmernú dopravu sa považuje najväčší povolený rozmer vozidla alebo jazdnej súpravy vrátane nákladu, ktorý prekračuje najväčšiu povolenú šírku, výšku alebo dĺžku a z ktorého vychádza vyššia sadzba podľa § 22d ods. 2 písm. i) a j).
(9)
Do dĺžky jazdnej súpravy a celkovej hmotnosti jazdnej súpravy sa započítavajú aj motorové vozidlá určené na tlačenie jazdnej súpravy a ostatné pomocné motorové vozidlá zapojené v jazdnej súprave.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 22e

(1)
Ak okresný úrad v sídle kraja zistí spáchanie správneho deliktu podľa § 22d ods. 1 a nie je dôvod na odloženie veci podľa § 22f ods. 1, bezodkladne bez ďalšieho konania vydá rozkaz o uložení pokuty vo výške podľa § 22d ods. 2 až 9. Správny delikt prevádzkovateľa vozidla podľa § 22d ods. 1 možno prejednať a uložiť zaň pokutu v rozkaznom konaní len vtedy, ak dôkaz o jeho spáchaní je získaný a zaznamenaný technickým zariadením, ktoré využívajú správcovia diaľnic, ciest a miestnych ciest.
(2)
Za viac správnych deliktov podľa § 22d ods. 1 toho istého prevádzkovateľa vozidla spáchaných v priebehu jedného kalendárneho dňa tým istým vozidlom alebo tou istou jazdnou súpravou sa v jednom samostatnom rozkaznom konaní uloží len jedna pokuta podľa § 22d ods. 2 podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na správny delikt najprísnejšie postihnuteľný. Viaceré samostatné konania vedené podľa prvej vety nie je možné spojiť do jedného konania.
(3)
O viacerých správnych deliktoch podľa § 22d ods. 1 toho istého prevádzkovateľa vozidla spáchaných v priebehu jedného kalendárneho dňa rôznymi vozidlami alebo rôznymi jazdnými súpravami sa rozhodne a pokuta sa uloží osobitne vo viacerých samostatných konaniach vedených podľa vozidla alebo jazdnej súpravy, ktorými bol správny delikt spáchaný. Samostatné konania o všetkých správnych deliktoch toho istého prevádzkovateľa vozidla podľa § 22d ods. 1 spáchaných viacerými vozidlami alebo viacerými jazdnými súpravami nie je možné spojiť do jedného konania ani o takýchto správnych deliktoch rozhodnúť jedným rozhodnutím.
(4)
Správne delikty podľa § 22d ods. 1 prejednáva okresný úrad v sídle kraja, v ktorého obvode má prevádzkovateľ vozidla sídlo, ak ide o právnickú osobu, miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu. Ak je prevádzkovateľom vozidla osoba s bydliskom, miestom podnikania alebo so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, miestne príslušným na konanie o správnom delikte podľa § 22d ods. 1 je okresný úrad v sídle kraja, v ktorého obvode došlo k prvému zisteniu porušenia povinnosti podľa § 8a ods. 2.
(5)
Rozkaz podľa odseku 1 má rovnaké náležitosti ako rozhodnutie. Spolu s rozkazom sa prevádzkovateľovi vozidla zašle aj dôkaz o porušení povinnosti podľa § 8a ods. 2 a záznam o kontrole. Rozkaz nemožno doručiť verejnou vyhláškou.
(6)
Prevádzkovateľ vozidla môže proti rozkazu podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia odpor okresnému úradu v sídle kraja, ktorý rozkaz vydal. Odpor proti rozkazu sa musí odôvodniť. V odôvodnení uvedie prevádzkovateľ vozidla rozhodujúce skutočnosti, o ktoré opiera svoju obranu proti výroku uvedenému v rozkaze, a zároveň označí dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. K odporu pripojí listinné dôkazy, ktorých sa dovoláva. O tomto musí byť prevádzkovateľ vozidla v rozkaze poučený. Ustanovenie § 19 ods. 3 všeobecného predpisu o správnom konaní1) sa nepoužije.
(7)
Okresný úrad v sídle kraja odmietne odpor, ak
a)
neobsahuje predpísané náležitosti podľa odseku 6 a podľa všeobecného predpisu o správnom konaní,1)
b)
bola pokuta už uhradená,
c)
obsahuje výlučne uvedenie vodiča, ktorý v čase porušenia povinnosti viedol vozidlo, uvedenie nakladajúcej organizácie10a) alebo uvedenie inej osoby ako osoby zodpovednej za porušenie povinnosti.
(8)
Okresný úrad v sídle kraja vydá rozhodnutie o odmietnutí odporu, proti ktorému nie je prípustné odvolanie. Rozkaz nadobúda právoplatnosť márnym uplynutím lehoty na podanie odporu alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia o odmietnutí odporu.
(9)
Včas podaným odporom, ktorý nebol odmietnutý podľa odseku 7, sa rozkaz zrušuje a okresný úrad v sídle kraja pokračuje v konaní o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla, ak v odseku 10 nie je ustanovené inak.
(10)
Ak po podaní odporu okresný úrad v sídle kraja zistí dôvody podľa § 22f ods. 1, konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania nie je prípustné odvolanie.
(11)
Prevádzkovateľovi vozidla, ktorému je po podaní odporu podľa odseku 9 uložená pokuta za správny delikt podľa § 22d ods. 1, okresný úrad v sídle kraja uloží povinnosť uhradiť štátu trovy spojené s prejednaním správneho deliktu vo výške 30 eur. Úhrada trov konania je príjmom štátneho rozpočtu. Trovy konania sú splatné v lehote splatnosti uloženej pokuty.
(12)
O odvolaní proti rozhodnutiu okresného úradu v sídle kraja o správnom delikte podľa odseku 1 vydanému v prvom stupni rozhoduje osobitný organizačný útvar okresného úradu v sídle kraja.
(13)
Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(14)
Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa, keď rozhodnutie o jej uložení nadobudlo právoplatnosť. Ak do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia budú na platobný účet uvedený v rozhodnutí pripísané dve tretiny z uloženej výšky pokuty, pokuta sa považuje za uhradenú v plnej výške.
(15)
Pokuty uložené za správne delikty sú príjmom štátneho rozpočtu.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 22f

(1)
Okresný úrad v sídle kraja vec odloží, ak
a)
nemožno zistiť prevádzkovateľa vozidla alebo osoba prevádzkovateľa vozidla bola nesprávne určená,
b)
bolo nesprávne alebo neúplne vyhodnotené porušenie povinnosti podľa § 8a ods. 2,
c)
zodpovednosť za porušenie povinnosti podľa § 8a ods. 2 zanikla,
d)
bolo v čase porušenia povinnosti podľa § 8a ods. 2 vozidlo alebo jazdná súprava odcudzené alebo bola odcudzená tabuľka s evidenčným číslom vozidla.
(2)
Rozhodnutie o odložení veci podľa odseku 1 sa nevydáva a o odložení veci sa prevádzkovateľ vozidla neupovedomuje.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 22g
Blokové konanie o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla

(1)
Za správny delikt prevádzkovateľa vozidla podľa § 22d ods. 1 môže príslušník Policajného zboru uložiť pokutu v blokovom konaní, ak pri vykonávaní dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky zistí, že vozidlom bola v minulosti porušená povinnosť podľa § 8a ods. 2 a nebolo v tom čase možné zistiť údaje o vozidle a jeho prevádzkovateľovi a prevádzkovateľ vozidla alebo vodič je ochotný pokutu zaplatiť.
(2)
V blokovom konaní podľa odseku 1 sa ukladá pokuta vo výške dvoch tretín pokuty podľa § 22d ods. 2 až 9 a § 22e ods. 2 a 3.
(3)
Proti blokovému konaniu podľa odseku 1 sa nemožno odvolať, nemožno ho obnoviť ani preskúmať mimo odvolacieho konania.
(4)
Bloky na ukladanie pokút vydáva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Do bloku na ukladanie pokút sa zapisujú údaje o
a)
vozidle a jeho prevádzkovateľovi,
b)
osobe preberajúcej blok na pokutu,
c)
skutku,
d)
výške uloženej pokuty.
(5)
Ak nemôže prevádzkovateľ vozidla alebo vodič zaplatiť pokutu na mieste, vydá sa mu blok na pokutu na mieste nezaplatenú s údajmi podľa odseku 4 a s poučením o spôsobe zaplatenia pokuty, lehote jej zaplatenia a následkoch nezaplatenia pokuty. Prevzatie tohto bloku prevádzkovateľ vozidla alebo vodič potvrdí svojím podpisom.
(6)
Ak správny delikt prevádzkovateľa vozidla nemožno prejednať v blokovom konaní, príslušník Policajného zboru je oprávnený uložiť prevádzkovateľovi vozidla alebo vodičovi povinnosť zložiť peňažnú záruku vo výške pokuty podľa § 22d ods. 2 až 9 a § 22e ods. 2 a 3; to neplatí, ak po porušení povinnosti prevádzkovateľa vozidla podľa § 8a ods. 2 došlo preukázateľne k zmene prevádzkovateľa vozidla. Príslušník Policajného zboru prevádzkovateľovi vozidla alebo vodičovi o zložení peňažnej záruky vydá potvrdenie, ktoré obsahuje dôvod uloženia povinnosti zložiť peňažnú záruku, jej výšku a údaje o účte vedenom v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa peňažná záruka vráti.
(7)
Peňažná záruka prepadne v prospech štátu, ak
a)
vodič nepredloží príslušníkovi Policajného zboru hodnoverný doklad s údajmi o prevádzkovateľovi vozidla a vozidle,
b)
nebolo možné začať konanie o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla z iného dôvodu, ako je uvedené v § 22f ods. 1,
c)
pokuta v súvislosti s porušením povinnosti podľa § 8a ods. 2 nebola uložená z iného dôvodu, ako je uvedené v § 22f ods. 1, alebo
d)
pokuta uložená v súvislosti s porušením povinnosti podľa § 8a ods. 2 nebola uhradená do troch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená.
(8)
Príslušník Policajného zboru, ktorému vodič predloží doklad podľa odseku 7 písm. a), tieto údaje bezodkladne zašle orgánu príslušnému na konanie o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla.
(9)
Prepadnutím peňažnej záruky podľa odseku 7 písm. d) sa pokuta uložená prevádzkovateľovi vozidla považuje za uhradenú.
(10)
Peňažná záruka, ktorá neprepadne v prospech štátu, sa bezodkladne vráti.
(11)
Prijaté peňažné záruky sa sústreďujú na samostatnom účte,10b) z ktorého sa aj realizuje ich vrátenie alebo prepadnutie.
zobraziť paragraf
Poznámka
3aa)
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
3ab)
§ 111 ods. 2 a § 113 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
3b)
§ 16 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Poznámka
3ba)
§ 17 zákona č. 157/2018 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
3c)
§ 44 ods. 12 a 13 a § 69 ods. 2 a 7 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Poznámka
3d)
Čl. 18 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým sa zrušuje smernica Rady 96/26/ES (Ú. v. EÚ L 300, 14. 11. 2009) v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
3e)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1100/2008 z 22. októbra 2008 o odstránení kontrol vykonávaných na hraniciach členských štátov v cestnej a vnútrozemskej vodnej doprave (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 304, 14. 11. 2008).
zobraziť paragraf
Poznámka
3f)
§ 11 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
4)
§ 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
zobraziť paragraf
Poznámka
4a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
5)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 595/1990 Zb. o štátnej správe pre životné prostredie v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
6)
Napríklad zákon č. 169/1949 Zb. o vojenských obvodoch, zákon č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení zákona č. 229/1991 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1993 Z. z. (úplné znenie č. 14/1994 Z. z.).
zobraziť paragraf
Poznámka
6a)
Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
6b)
§ 140a a § 140b zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
6c)
§ 4 ods. 3 zákona č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Poznámka
6d)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá v znení neskorších predpisov, zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 282/2015 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
7)
Napríklad zákon č. 51/1964 Zb. o dráhach v znení zákona č. 104/1974 Zb., zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
8)
§ 56 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore,§ 48 a 48a zákona č. 57/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
9)
§ 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) (úplné znenie č. 105/1995 Z. z.).§ 2 Obchodného zákonníka.
zobraziť paragraf
Poznámka
10)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
10a)
§ 2 ods. 30 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 364/2019 Z. z.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore