Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov 305/2005 účinný od 01.01.2023 do 31.03.2023

Platnosť od: 14.07.2005
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 31.03.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rodinné právo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST33JUD359DS26EUPP4ČL1

Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov 305/2005 účinný od 01.01.2023 do 31.03.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 305/2005 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 376/2022

Vládny návrh zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov

K predpisu 305/2005, dátum vydania: 14.07.2005

4

Odôvodnenie

A.Všeobecná časť

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v súvislosti s predložením návrhu zákona o sociálnoprávnej ochrane det í a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladá návrh vyhlášky, ktorou sa vykonáva ustanovenie § 98 uvedeného návrhu zákona.

Návrh vyhlášky ustanovuje štandardy a podrobnosti na vykonávanie ustanovení § 47 ods.3 písm. b) piaty bod, § 52, § 67 a § 73 ods.2 písm. e) piaty bod, § 66 až 70, § 78, 79 a 81.

Podrobnosti o stravovaní, výške stravnej jednotky, úhrady za poskytovanú starostlivosť v detskom domove, podrobnosti poskytovania starostlivosti v detskom domove upravuje v súčasnosti vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 246/2001 Z. z. na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnej pomoci. Vzhľadom na novú právnu úpravu, ktorá, okrem iného, nanovo upravuje podmienky výkonu súdneho rozhodnutia (výkonu ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia a výchovného opatrenia) v detskom domove treba nanovo ustanoviť aj podrobnosti o vykonávaní súdneho rozhodnutia. V úprave podrobností vykonávania súdneho rozhodnutia nedochádza k výrazným zmenám oproti súčasn ému stavu. K zmenám dochádza v určení výšky príspevkov na dosiahnutie účelu ústavnej starostlivosti a na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého. Mierne navàšenie vreckového a sumy na vecné dary pre dieťa, ako aj príspevku na osamostatnenie zodpovedá prebiehajúcim spoločenským zmenám.

Navrhovaná úprava určuje aj podrobnosti o podávaní žiadostí právnických osôb a fyzických osôb o udelenie akreditácie, obsahových náležitostí žiadostí o udelenie akreditácie a o overen í odbornej spôsobilosti a odborných znalostí.

Dopady na verejné financie spojené s novou právnou úpravou sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ako aj s predkladaným vykonávacím predpisom sú obsiahnuté v Doložke finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov a vplyvov na zamestnanosť k zákonu.

B.Osobitná čas ť

K § 1

Upravuje sa predmet úpravy vyhlášky.

K § 2

Návrh vyhlášky určuje počet detí, ktorým sa poskytuje starostlivosť v jednej samostatnej diagnostickej skupine, v samostatnej skupine, v špecializovanej samostatnej skupine a v samostatnej skupine pre mladých dospelých (ďalej len “samostatná skupina”) z dôvodu humanizácie detsk ých domovov. Určené počty detí a mladých dospelých možno prekročiť len so súhlasom zriaďovateľa v odôvodnených prípadoch, najmä ak je to potrebné v záujme zachovania sú rodeneckých a rodinných väzieb. Pri určovaní počtov sa zohľadňuje aj skutočnosť, že v skupine môže zotrvať aj naďalej mladý dospelý až do jeho osamostatnenia sa. Zároveň sa určujú po čty odborných zamestnancov - vychovávateľov a odborných zamestnancov, ktorí vykonávajú odbornú diagnostiku, a ďalších zamestnancov, ktorí zabezpečujú starostlivosť v jednej samostatnej skupine.

K § 3 až 6

Pri úprave podrobností o stravovaní, výške stravnej jednotky v detskom domove vrátane rekreačných pobytov, tá borov, zájazdov, výchovno-rekreačných programov organizovaných pre deti, pre ktoré je vykonávaná sociálna kuratela, o úhrade za stravovanie, obslužné činnosti a za bývanie v detskom domove za dieťa (mlad ého dospelého) sa oproti súčasnej právnej úprave zohľadňuje aj rozšírený okruh osôb, ktorým sa môže, za zákonom ustanovených podmienok, poskytovať stravovanie, bývanie a zaopatrenie, a to o rodičov dieťaťa, tehotné ženy a ďalšie plnoleté osoby. Návrh vyhlášky osobitne upravuje, že pri zabezpečovaní stravy pre maloletého bez sprievodu treba zohľadni ť kultúrne a náboženské odlišnosti (napr. ramadan, neprijateľnosť určitého druhu stravy v niektorých kultúrach a pod.).

K § 7

Navrhuje sa tak, ako v súčasnej právnej úprave postup detského domova pri zabezpečovaní úschovy cenných vecí, vkladný ch knižiek a peňažnej hotovosti dieťaťa a mladého dospelého.

K § 8 až 9

Navrhuje sa, aby v profesionálnej rodine, ak starostlivosť zabezpečuje jeden zamestnanec detského domova, bola poskytovaná starostlivos ť najviac trom deťom, ak sú zamestnancami detského domova manželia, navrhuje sa určiť maximálny počet detí na šesť. Určené počty detí a mladých dospelých možno prekročiť len so sú hlasom zriaďovateľa, najmä ak je to potrebné v záujme zachovania súrodeneckých a rodinných väzieb. Navrhuje sa taktiež ponechať určenie výšky úhrady výdavkov na dieťa alebo mlad ého dospelého v závislosti od veku dieťaťa. Opäť, podobne ako pri skupinách, návrh zohľadňuje skutočnosť, že v profesionálnej rodine sa poskytuje starostlivosť aj mladé mu dospelému až do jeho osamostatnenia sa.

K § 10

Navrhuje sa ponechať doterajší mechanizmus poskytovania vreckového v závislosti od veku dieťaťa, resp. mladého dospelé ho. Oproti súčasnej právnej úprave sa však navrhuje navàšenie sumy na vreckové, vecné dary pri dôležitých životných udalostiach a na jednorázový finančný príspevok na osamostatnenie tak, aby ich v ýška zodpovedala potrebám detí vzhľadom na celkový vývoj v spoločnosti.

K § 11

Navrhuje sa určenie výšky resocializačného príspevku na uľahčenie resocializačného procesu mladistvých a plnoletých fyzických osôb po ich prepustení z výkonu trestu odňatia slobody alebo z výkonu väzby. Určená výška zodpovedá účelu, na ktorý je príspevok určený t. j. vybavenie osobný ch dokladov, nevyhnutných hygienických potrieb a základných vecí osobnej potreby.

K § 12

Návrh ustanovenia upravuje podrobnosti o podávaní žiadosti právnických osôb a fyzických osôb o udelenie akredit ácie .

K § 13

Ustanovenie určuje podrobnosti o obsahových a formálnych náležitostiach žiadosti právnických osôb a fyzických osô b o udelenie akreditácie vrátane jej súčasti.

K § 14

Odborná spôsobilosť sa overuje ústnym pohovorom, akreditačná komisia však môže, ak to povaha veci dovoľu je, od preverenia znalosti ústnym pohovorom upustiť .

Ustanovujú sa bližšie podrobnosti o spôsobe preverenia odborných znalostí ústnym pohovorom tak, aby bolo zrejmé, že preverenie odborných znalostí sa uskutočňuje pred akreditačnou komisiou, a že na pre verenie odborných znalostí možno prizvať aj ďalších odborníkov v záujme komplexného posúdenia odborných znalostí žiadateľa.

K § 15 a 16

Navrhuje sa zrušenie konkrétnych ustanovení vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 246/2001 Z. z. na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnej pomoci.

K § 17

Navrhuje sa, aby vyhláška nadobudla účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

zobraziť dôvodovú správu

Načítavam znenie...
MENU
Hore