Zákon o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 89/2016 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2024

Platnosť od: 19.02.2016
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 31.12.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotníctvo, Jedy, narkotiká, toxikománia
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST6JUDDS2EUPPČL0

Zákon o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 89/2016 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2024
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 89/2016 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 367/2022


§ 2
Základné pojmy

(1)
Nikotín sú alkaloidy nikotínového typu.
(2)
Decht je surový bezvodý a beznikotínový kondenzát dymu.
(3)
Na účely tohto zákona
a)
tabak sú listy a iné prírodné spracované alebo nespracované časti tabakových rastlín vrátane expandovaného a rekonštituovaného tabaku,
b)
fajkový tabak je tabak, ktorý sa môže spotrebúvať počas procesu horenia a je určený výhradne na použitie vo fajke,
c)
tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet je tabak, ktorý môže spotrebiteľ použiť na prípravu cigariet,
d)
tabakový výrobok je výrobok, ktorý sa môže spotrebúvať a pozostáva aspoň čiastočne z tabaku alebo aj z geneticky modifikovaného tabaku,
e)
bezdymový tabakový výrobok je tabakový výrobok, ktorý sa nespotrebúva počas procesu horenia,
f)
žuvací tabak je bezdymový tabakový výrobok určený na žuvanie,
g)
šnupavý tabak je bezdymový tabakový výrobok, ktorý sa môže spotrebúvať nosom,
h)
tabak na orálne použitie je tabakový výrobok určený na orálne použitie okrem tabakového výrobku určeného na inhalovanie alebo žuvanie, ktorý je vyrobený úplne alebo čiastočne z tabaku, vo forme prášku alebo častíc alebo v kombinácii týchto foriem, najmä tých, ktoré sa uvádzajú na trh v podobe porcií v nepriepustných vrecúškach alebo v poréznych vrecúškach,
i)
tabakový výrobok na fajčenie je tabakový výrobok okrem bezdymového tabakového výrobku,
j)
cigareta je tabakový povrazec1) určený na fajčenie,
k)
cigara je tabakový povrazec,1) ktorý sa môže spotrebúvať počas procesu horenia,
l)
cigarka je malý typ cigary,1)
m)
tabak do vodnej fajky je tabakový výrobok na fajčenie, ktorý sa môže spotrebúvať prostredníctvom vodnej fajky; ak výrobok možno použiť prostredníctvom vodnej fajky a aj ako tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet, považuje sa za tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet,
n)
nová kategória tabakových výrobkov je každý tabakový výrobok, ktorý
1.
nie je uvedený v písmenách b), c), j), f) až h) a k) až m) a
2.
bol uvedený na trh po 19. máji 2014,
o)
bylinný výrobok na fajčenie je výrobok, ktorého základom sú rastliny, byliny alebo ovocie, ktorý neobsahuje tabak a ktorý sa môže spotrebúvať počas procesu horenia,
p)
elektronická cigareta je výrobok, ktorý možno použiť na spotrebúvanie výparov obsahujúcich nikotín prostredníctvom náustku, alebo akákoľvek zložka tohto výrobku vrátane zásobníka, nádržky a zariadenia bez zásobníka alebo nádržky; elektronické cigarety môžu byť jednorazové alebo opakovane naplniteľné pomocou plniacej fľaštičky a nádržky alebo opakovane použiteľné pomocou jednorazových zásobníkov,
q)
plniaca fľaštička je nádobka akéhokoľvek tvaru, ktorá obsahuje tekutinu obsahujúcu nikotín a ktorú možno použiť opakovane na plnenie elektronickej cigarety,
r)
nikotínové vrecúško bez obsahu tabaku je výrobok, ktorý obsahuje nikotín a neobsahuje tabak alebo geneticky modifikovaný tabak, nespotrebúva sa počas procesu horenia ani inhalovaním a je určený na orálne použitie cmúľaním, žuvaním alebo inak,
s)
zložka je tabak, prídavná látka, alebo akákoľvek iná látka alebo prvok prítomný v konečnom tabakovom výrobku alebo súvisiacom výrobku vrátane papiera, filtra, atramentov, kapsúl a lepidiel,
t)
emisie sú látky, ktoré sa uvoľňujú pri spotrebe tabakového výrobku alebo súvisiaceho výrobku určeným spôsobom, ktorými sú látky nachádzajúce sa v dyme alebo látky uvoľňované počas spotrebúvania bezdymových tabakových výrobkov,
u)
maximálna úroveň alebo maximálna úroveň emisií je maximálny obsah alebo maximálna emisia, vrátane nulových, určitej látky v tabakovom výrobku merané v miligramoch,
v)
prídavná látka je látka okrem tabaku, ktorá sa pridáva do tabakového výrobku, jeho spotrebiteľského balenia alebo akéhokoľvek vonkajšieho obalu,
w)
aróma je prídavná látka, ktorá dodáva vôňu alebo chuť alebo oboje,
x)
charakteristická aróma je zreteľná vôňa alebo chuť okrem tabakovej chuti, ktorú výrobku dodáva prídavná látka alebo kombinácia prídavných látok vrátane ovocia, korenia, bylín, alkoholu, cukroviniek, mentolu alebo vanilky a ktorú možno rozpoznať pred spotrebou alebo počas spotreby tabakového výrobku,
y)
návykovosť je farmakologický potenciál látky spôsobiť závislosť alebo spôsobiť stav, ktorý ovplyvňuje schopnosť osoby kontrolovať svoje správanie obvykle tým, že má odmeňujúci účinok alebo poskytuje úľavu od abstinenčných príznakov, alebo oboje,
z)
toxicita je miera, v akej môže mať látka v ľudskom organizme škodlivé účinky vrátane účinkov prejavujúcich sa po čase, zvyčajne po opakovanej spotrebe alebo nepretržitej spotrebe alebo expozícii,
aa)
vonkajší obal je každý vonkajší obal, v ktorom sa tabakový výrobok alebo súvisiaci výrobok uvádza na trh a ktorý obsahuje spotrebiteľské balenie alebo súbor spotrebiteľských balení; transparentný obal sa nepovažuje za vonkajší obal,
ab)
spotrebiteľské balenie je najmenšie individuálne balenie tabakového výrobku alebo iného súvisiaceho výrobku, ktorý sa uvádza na trh,
ac)
balíček je spotrebiteľské balenie tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet vo forme obdĺžnikového vrecka s prehnutou časťou, ktorá zakrýva otvor, alebo vo forme stojaceho balíčka,
ad)
zdravotné varovanie je varovanie týkajúce sa nepriaznivých účinkov výrobku na ľudské zdravie alebo iných nežiaducich dôsledkov jeho spotreby zahŕňajúce textové zdravotné varovanie, kombinované zdravotné varovanie, všeobecné varovanie a informačné odkazy,
ae)
textové zdravotné varovanie je zdravotné varovanie uvedené v prílohe č. 1,
af)
kombinované zdravotné varovanie je zdravotné varovanie, ktoré pozostáva z kombinácie textového varovania a zodpovedajúcej fotografie alebo zodpovedajúcej ilustrácie uvedenej v prílohe č. 2,
ag)
cezhraničný predaj na diaľku je predaj spotrebiteľom na diaľku, pri ktorom sa spotrebiteľ v čase objednávky tabakového výrobku z maloobchodnej predajne nachádza v inom členskom štáte Európskej únie a štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“), alebo v tretej krajine, ako má uvedená maloobchodná predajňa sídlo,
ah)
spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá koná na účel nesúvisiaci s jej obchodovaním, podnikaním, remeslom alebo povolaním,
ai)
systém overovania veku je počítačový systém, ktorý elektronicky jednoznačne potvrdí vek spotrebiteľa,
aj)
výrobca je osoba, ktorá tabakový výrobok vyrába alebo ktorá má tabakový výrobok navrhnutý alebo vyrobený a ktorá takýto tabakový výrobok uvádza na trh pod svojím menom alebo pod svojou obchodnou značkou,
ak)
dovoz tabakových výrobkov alebo súvisiacich výrobkov je vstup tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov na územie niektorého z členských štátov, ak nie sú tabakové výrobky alebo súvisiace výrobky prepustené do colného režimu s podmienečným oslobodením od cla pri ich vstupe na územie niektorého z členských štátov, ako aj prepustenie týchto tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov z colného režimu s podmienečným oslobodením od cla,
al)
dovozca tabakových výrobkov alebo súvisiacich výrobkov je vlastník tabakových výrobkov alebo súvisiacich výrobkov alebo osoba, ktorá má právo zaobchádzať s tabakovými výrobkami alebo súvisiacimi výrobkami dovezenými na územie niektorého z členských štátov,
am)
uvádzanie na trh je sprístupnenie tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov bez ohľadu na miesto ich výroby spotrebiteľom, odplatne alebo bezodplatne, a to aj predajom na diaľku; pri cezhraničnom predaji na diaľku sa tabakový výrobok alebo súvisiaci výrobok považuje za uvedený na trh v členskom štáte, v ktorom sa nachádza spotrebiteľ,
an)
maloobchodná predajňa je každá predajňa, v ktorej sa tabakové výrobky, súvisiace výrobky uvádzajú na trh fyzickou osobou – podnikateľom alebo právnickou osobou a nikotínové vrecúška bez obsahu tabaku,
ao)
súvisiacimi výrobkami sa rozumejú najmä elektronické cigarety, plniace fľaštičky a bylinné výrobky na fajčenie,
ap)
distribútor tabakových výrobkov je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba nakladajúca s tabakovými výrobkami, ktorá nie je výrobcom, dovozcom ani osobou, ktorá tabakové výrobky uvádza na trh,
aq)
databáza únie je elektronická registračná databáza Európskej únie (EU-CEG)2) určená na zadávanie údajov o tabakových výrobkoch, elektronických cigaretách a plniacich fľaštičkách určených na predaj v Slovenskej republike výrobcami a dovozcami tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 15a
Nikotínové vrecúška bez obsahu tabaku

(1)
Výrobca, dovozca alebo distribútor nikotínových vrecúšok bez obsahu tabaku je povinný zaslať Slovenskej obchodnej inšpekcii oznámenie o každom výrobku, ktorý chce uviesť na trh. Toto oznámenie sa predkladá v elektronickej podobe najneskôr tri mesiace pred predpokladaným uvedením na trh. Nové oznámenie sa predkladá pri každej zmene nikotínových vrecúšok bez obsahu tabaku, pri ktorej dochádza k zmene údajov oznámených podľa odseku 2 písm. b) až d), najneskôr jeden mesiac pred uvedením výrobku s takouto zmenou na trh.
(2)
Oznámenie podľa odseku 1 obsahuje
a)
názov a kontaktné údaje výrobcu, dovozcu alebo distribútora,
b)
zoznam všetkých zložiek obsiahnutých vo výrobku,
c)
dostupné toxikologické údaje týkajúce sa zložiek podľa písmena b), najmä vzhľadom na ich účinky na zdravie spotrebiteľov pri konzumácii a návykový účinok,
d)
informácie o dávkach nikotínu a jeho vstrebávaní pri konzumácii za obvyklých alebo odôvodnene predvídateľných podmienok,
e)
vyhlásenie, že výrobca, dovozca alebo distribútor je zodpovedný za kvalitu a bezpečnosť výrobku pri jeho uvedení na trh a pri používaní za obvyklých a odôvodnene predvídateľných podmienok, a
f)
plánovaný dátum uvedenia na trh.
(3)
Výrobca, dovozca alebo distribútor nikotínových vrecúšok bez obsahu tabaku je povinný zabezpečiť, aby
a)
nikotínové vrecúško bez obsahu tabaku neobsahovalo nikotín v množstve viac ako 20 mg,
b)
nikotínové vrecúško bez obsahu tabaku neobsahovalo prídavné látky uvedené v § 5 ods. 2,
c)
sa pri výrobe zmesi obsahujúcej nikotín používali len zložky vysokej čistoty; iné látky ako zložky uvedené v zozname podľa odseku 2 písm. b) smú byť v zmesi obsahujúcej nikotín prítomné len v stopových množstvách, ak sú tieto stopové množstvá v procese výroby technicky nevyhnutné, a
d)
spotrebiteľské balenia nikotínových vrecúšok bez obsahu tabaku boli odolné voči manipulácii deťmi podľa medzinárodnej normy a voči neoprávnenej manipulácii.
(4)
Výrobca, dovozca alebo distribútor nikotínových vrecúšok bez obsahu tabaku je povinný zabezpečiť, aby sa na spotrebiteľských baleniach a na akýchkoľvek vonkajších obaloch nikotínových vrecúšok bez obsahu tabaku
a)
uvádzal v zostupnom poradí zoznam všetkých zložiek nachádzajúcich sa vo výrobku podľa hmotnosti, pričom zložky, ktorých účelom je ochutenie výrobku, môžu byť súhrnne uvádzané pod označením „aróma“,
b)
uvádzal obsah nikotínu v spotrebiteľskom balení a obsah nikotínu v jednej dávke,
c)
uvádzalo číslo šarže,
d)
uvádzalo odporúčanie, aby sa výrobok uchovával mimo dosahu detí,
e)
neuvádzali prvky ani znaky ustanovené v § 11 okrem § 11 ods. 1 písm. a) a c) v súvislosti s informáciou o obsahu nikotínu a o arómach,
f)
uvádzalo toto zdravotné varovanie: „Tento výrobok obsahuje nikotín, ktorý je vysoko návykovou látkou“,
g)
uvádzalo: „Zakazuje sa predaj osobám mladším ako 18 rokov.“.
(5)
Zdravotné varovanie podľa odseku 4 písm. f)
a)
sa nachádza na najväčšom povrchu spotrebiteľského balenia a každého vonkajšieho obalu,
b)
pokrýva 30 % povrchu spotrebiteľského balenia a každého vonkajšieho obalu a
c)
je vytlačené čiernym tučným písmom typu Helvetica na bielom podklade, bodová veľkosť písma musí byť taká, aby príslušný text zaberal čo najväčšiu časť plochy vyhradenej pre požadované varovanie.
(6)
Výrobca, dovozca alebo distribútor nikotínových vrecúšok bez obsahu tabaku je povinný každoročne za predchádzajúci kalendárny rok do 30. júna predkladať ministerstvu
a)
komplexné údaje o objeme predaja podľa obchodnej značky a typu výrobku,
b)
dostupné informácie o preferenciách rôznych skupín spotrebiteľov vrátane mladistvých, nefajčiarov a hlavných typov súčasných používateľov,
c)
informácie o spôsobe predaja výrobkov a
d)
prehľadné súhrny akýchkoľvek trhových prieskumov vykonaných v súvislosti s uvedenými skupinami vrátane ich prekladu do anglického jazyka.
(7)
Výrobca, dovozca alebo distribútor nikotínových vrecúšok bez obsahu tabaku je povinný zabezpečiť systém na zber informácií o všetkých nepriaznivých účinkoch týchto výrobkov na ľudské zdravie, ak je podozrenie, že existujú, a predkladať ich ministerstvu každoročne za predchádzajúci kalendárny rok do 30. júna.
(8)
Ak sa výrobca, dovozca alebo distribútor domnieva, že nikotínové vrecúška bez obsahu tabaku, ktoré má v držbe a ktoré majú byť uvedené na trh alebo sú už uvedené na trh, nie sú bezpečné, nemajú požadovanú kvalitu ani nezodpovedajú požiadavkám tohto zákona, bezodkladne prijme nápravné opatrenia, aby bol dotknutý výrobok uvedený do súladu s týmto zákonom alebo stiahnutý z trhu; bezodkladne sú povinní informovať Štátnu veterinárnu a potravinovú správu Slovenskej republiky a poskytnúť jej podrobné informácie najmä o riziku pre ľudské zdravie a bezpečnosť a o všetkých prijatých nápravných opatreniach a o ich výsledkoch.
(9)
Zakazuje sa predaj nikotínových vrecúšok bez obsahu tabaku osobám mladším ako 18 rokov. Každý, kto predáva nikotínové vrecúška bez obsahu tabaku, je povinný odoprieť ich predaj osobe, ktorá je mladšia ako 18 rokov.
(10)
Osoby mladšie ako 18 rokov nesmú užívať nikotínové vrecúška bez obsahu tabaku.
(11)
Každý, kto predáva nikotínové vrecúška bez obsahu tabaku, je povinný upozorniť verejnosť na zákaz podľa odsekov 9 a 10.
zobraziť paragraf
§ 20
Správne delikty

(1)
Správneho deliktu sa dopustí výrobca, dovozca alebo distribútor, ak
a)
neuvádza zdravotné varovania v súlade s § 6,
b)
neuvádza všeobecné varovania a informačné odkazy v súlade s § 7,
c)
neuvádza kombinované varovné označenia v súlade s § 8,
d)
neoznačuje tabakové výrobky na fajčenie okrem cigariet, tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet a tabaku do vodnej fajky podľa § 9,
e)
neoznačuje bezdymové tabakové výrobky podľa § 10,
f)
si neplní povinnosti v oblasti prezentácie výrobkov uvedených v § 11,
g)
poruší povinnosti o vzhľade a obsahu spotrebiteľských balení podľa § 12,
h)
si nesplní oznamovacie povinnosti podľa § 14,
i)
si nesplní oznamovacie povinnosti podľa § 15 ods. 1 a 2 alebo poruší povinnosť podľa § 15 ods. 4 až 6,
j)
poruší ustanovenie na zadávanie komerčných oznamov a zadávanie verejného alebo súkromného príspevku, ktorých cieľom alebo priamym či nepriamym účinkom je propagovanie elektronických cigariet a plniacich fľaštičiek podľa § 15 ods. 7,
k)
si nesplní oznamovacie povinnosti podľa § 15a ods. 1 a 2 alebo poruší povinnosť podľa § 15a ods. 4 a 5,
l)
si nesplní povinnosti v oblasti umiestňovania zdravotných varovaní uvedených v § 16,
m)
si nesplní povinnosti ustanovené podľa § 18.
(2)
Správneho deliktu sa dopustí výrobca, dovozca alebo distribútor, ak
a)
poruší limity na zložky a emisie uvedené v § 3,
b)
uvedie na trh výrobky, ktoré obsahujú zakázané prídavné látky podľa § 5,
c)
uvedie na trh tabak na orálne použitie v rozpore s § 13,
d)
nezabezpečí limity látok uvedených v § 15 ods. 3 alebo § 15a ods. 3,
e)
si nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ods. 11 alebo § 15a ods. 8.
(3)
Správneho deliktu sa dopustí výrobca, dovozca alebo distribútor, ak si nesplní
a)
oznamovacie povinnosti v oblasti zložiek a emisií uvedených v § 4,
b)
oznamovacie povinnosti v oblasti elektronických cigariet uvedených v § 15 ods. 8,
c)
oznamovacie povinnosti v oblasti nikotínových vrecúšok bez obsahu tabaku uvedených v § 15a ods. 6,
d)
nahlasovacie povinnosti uvedené v § 17.
(4)
Správneho deliktu sa dopustí výrobca alebo dovozca, ak
a)
neoznačí spotrebiteľské balenie tabakového výrobku, ktoré má byť uvedené na trh v Slovenskej republike, jedinečným identifikátorom vydaným vydavateľom,
b)
neuzatvorí zmluvu o uchovávaní údajov uvedených v § 12a ods. 3 a 8 s poskytovateľom uchovávania údajov,5f)
c)
neuhradí náklady na kontrolu činnosti poskytovateľa uchovávania údajov externým audítorom.
(5)
Správneho deliktu sa dopustí výrobca, ak nezabezpečí distribútorovi, dovozcovi alebo inému výrobcovi zariadenie potrebné na zaznamenávanie kúpy, predaja, uskladnenia a prepravy tabakového výrobku alebo iného nakladania s ním.
(6)
Správneho deliktu sa dopustí výrobca, dovozca alebo distribútor, ak
a)
nezaznamená prostredníctvom jedinečného identifikátora tabakového výrobku údaje podľa § 12a ods. 8,
b)
nezabezpečí uchovávanie úplných a presných záznamov podľa § 12a ods. 8 alebo v nich vykoná dodatočné zmeny alebo ich odstráni alebo zničí.
(7)
Správneho deliktu sa dopustí osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia tabakového výroku, ktorá skladuje, predáva alebo ponúka na predaj spotrebiteľské balenie tabakového výrobku, ktoré nie je označené jedinečným identifikátorom vydaným vydavateľom.
(8)
Priestupku sa dopustí ten, kto
a)
poruší zákaz v §15a ods. 9,
b)
poruší zákaz užívania nikotínových vrecúšok bez obsahu tabaku podľa § 15a ods. 10.
(9)
Za priestupok uvedený v odseku 8 možno uložiť pokutu do 497 eur.
(10)
Colný úrad uloží pokutu do 10 000 eur za správne delikty uvedené v odsekoch 4 až 7.
(11)
Slovenská obchodná inšpekcia uloží pokutu od 100 eur do 10 000 eur za správne delikty uvedené v odseku 1.
(12)
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky uloží pokutu od 100 eur do 10 000 eur za správny delikt uvedený v odseku 2.
(13)
Priestupky podľa odseku 8 prejednáva obec; tieto priestupky v blokovom konaní môžu prejednávať aj orgány Policajného zboru a obecnej polície. Priestupky podľa odseku 8 sa prejednávajú so zákonným zástupcom osoby mladšej ako 18 rokov, ktorá sa dopustila priestupku podľa odseku 8 písm. b).
(14)
Orgány štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva uložia pokutu od 100 eur do 10 000 eur za správne delikty uvedené v odseku 3.
(15)
Pokuty podľa tohto zákona možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď kontrolný orgán zistil porušenie povinnosti, najneskôr však do piatich rokov odo dňa, keď bola povinnosť porušená.
(16)
Pri ukladaní pokút sa prihliada na závažnosť porušenia povinností, čas trvania a na vzniknuté alebo hroziace škodlivé následky na zdravie.
(17)
Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.
(18)
Na ukladanie pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.10)
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 21b
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. januára 2023

(1)
Oznámenia podľa § 15a ods. 1 vo vzťahu k výrobkom uvedeným na trh pred účinnosťou tohto zákona sú výrobcovia, dovozcovia alebo distribútori nikotínových vrecúšok bez obsahu tabaku povinní zaslať Slovenskej obchodnej inšpekcii najneskôr do jedného mesiaca po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.
(2)
Spotrebiteľské balenie nikotínových vrecúšok bez obsahu tabaku vyrobené alebo uvedené na trh pred účinnosťou tohto zákona možno uvádzať na trh do 31.decembra 2023.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore