Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 170/2021 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 06.05.2021
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia, Príroda a krajina

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 170/2021 účinný od 01.01.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 170/2021 s účinnosťou od 01.01.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 6 ods. 4, ...

§ 1 - Zoznam biotopov európskeho významu a biotopov národného významu a podrobnosti o podmienkach vydávania ...
(1)

Zoznam biotopov európskeho významu vrátane prioritných biotopov a biotopov národného významu je uvedený ...

(2)

Pri posudzovaní žiadosti o vydane súhlasu podľa § 6 ods. 2 zákona sa prihliada na

a)
ekologické funkcie biotopu,
b)
vzácnosť výskytu biotopu v danej lokalite alebo regióne,
c)
vytváranie a udržiavanie územného systému ekologickej stability,
d)
ciele ochrany chráneného územia, ak sa biotop vyskytuje v chránenom území,
e)
limity záberu biotopu uvedené v prílohe č. 1.
(3)

Za primerané opatrenie na kompenzovanie negatívnych účinkov činnosti na biotop európskeho významu alebo ...

(4)

Primerané opatrenia na kompenzovanie negatívnych účinkov činnosti na biotop európskeho významu alebo ...

§ 2 - Podrobnosti o podmienkach vydávania súhlasu na výsadbu a pestovanie nepôvodných druhov rastlín a na ...
(1)

Zoznam nepôvodných druhov rastlín, ktoré sa môžu vysádzať alebo pestovať bez súhlasu štátneho orgánu ...

(2)

Zoznam nepôvodných druhov živočíchov, ktoré sa môžu vypúšťať do životného prostredia bez súhlasu orgánu ...

(3)

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 7 ods. 3 zákona obsahuje

a)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania ...
b)
názov nepôvodného druhu a počet jedincov, ktoré sa plánujú vysádzať, pestovať alebo vypúšťať alebo výmeru ...
c)
lokalitu plánovanej výsadby, pestovania alebo vypustenia jedincov s uvedením katastrálneho územia a ...
d)
dôvod plánovanej výsadby, pestovania alebo vypustenia jedincov,
e)
obdobie plánovanej výsadby, pestovania alebo vypustenia jedincov,
f)
spôsob odstránenia alebo odchytu jedincov, ak je ich pestovanie alebo vypustenie dočasného charakteru, ...
g)
spôsob uvedenia plochy po ukončení pestovania do stavu podľa druhu pozemku evidovaného v katastri nehnuteľností. ...
(4)

Pri posudzovaní žiadosti o vydanie súhlasu podľa § 7 ods. 3 zákona sa prihliada na

a)
krajinu pôvodu jedincov a ich genetický pôvod vrátane krížencov,
b)
biológiu druhu, spôsob rozmnožovania, schopnosť adaptácie na iné prostredie, trofické nároky, priemernú ...
c)
možné vplyvy na pôvodné druhy a prírodné biotopy vrátane možnosti kríženia sa s pôvodnými druhmi a rizika ...
d)
klimatické a ekologické podmienky lokality plánovanej výsadby, pestovania a vypustenia nepôvodného druhu, ...
e)
predchádzajúci a súčasný výskyt nepôvodného druhu v lokalite a jeho vplyv na pôvodné druhy a prírodné ...
f)
osobitné záujmy ochrany prírody v lokalite plánovanej výsadby, pestovania a vypustenia nepôvodného druhu ...
g)
metódy odstraňovania nepôvodných druhov a ich sprievodné vplyvy a iné nakladanie s nimi.
§ 3 - Zoznam chránených rastlín a zoznam chránených živočíchov (§ 33 ods. 1 a 5 zákona)
(1)

Zoznam chránených rastlín je uvedený v prílohe č. 4.

(2)

Zoznam chránených živočíchov je uvedený v prílohe č. 5.

§ 4 - Podrobnosti o druhovej ochrane chránených rastlín (§ 34 ods. 4 zákona)
(1)

Základom ochrany pôvodných druhov chránených rastlín je ochrana ich biotopov a bezprostredného okolia; ...

(2)

Ochrana chránených rastlín zahŕňa najmä

a)
ochranu chránených rastlín v ich prírodných populáciách a v zariadeniach uvedených v § 45 ods. 1 písm. ...
b)
ochranu prirodzených a účelovo vytvorených biotopov chránených rastlín,
c)
ochranu chránených rastlín pred nepovoleným nakladaním s nimi,
d)
opatrenia starostlivosti o populácie chránených rastlín a ich biotopy, najmä vytváranie vhodných podmienok ...
§ 5 - Podrobnosti o druhovej ochrane chránených živočíchov a zoznam vybraných druhov chránených živočíchov, ...
(1)

Základom ochrany pôvodných druhov chránených živočíchov je ochrana ich biotopov a bezprostredného okolia; ...

(2)

Ochrana chránených živočíchov zahŕňa najmä

a)
ochranu chránených živočíchov v ich prírodných populáciách a v zariadeniach uvedených v § 44 a § 45 ...
b)
ochranu prirodzených a účelovo vytvorených biotopov chránených živočíchov najmä miest ich hniezdenia, ...
c)
ochranu chránených živočíchov pred nepovoleným nakladaním s nimi,
d)
opatrenia starostlivosti o populácie chránených živočíchov a ich biotopy, najmä vytváranie vhodných ...
e)
opatrenia na zamedzenie antropického vplyvu spôsobujúceho zmenu prirodzeného správania chránených živočíchov, ...
(3)

Pri uskutočnení stavby alebo stavebných a udržiavacích prác na stavbe, najmä na obvodových plášťoch ...

(4)

Preukázanie úhynu chránených živočíchov potvrdením veterinárneho lekára sa vzťahuje na plazy, vtáky ...

§ 6 - Zoznam druhov vtákov, na ktoré sa nevzťahujú vybrané zákazy druhovej ochrany (§ 35 ods. 5 zákona)

Zoznam druhov vtákov, ktoré sa môžu držať, chovať v ľudskej opatere, prepravovať, predávať, vymieňať ...

§ 7 - Zoznam zakázaných metód a prostriedkov odchytu a usmrcovania chránených živočíchov (§ 36 ods. 2 zákona) ...

Zakázanou metódou a prostriedkom odchytu a usmrcovania chránených živočíchov je pre

a)
vtáky a cicavce použitie
1.
oka, lepu, háčika, siete, nášľapnej pasce alebo čeľusťovej pasce,
2.
pasce založenej na princípe neselektívneho odchytu alebo pasce, ktorá pri použití chytá neselektívne, ...
3.
pasce na lov vtákov,
4.
slepého, zmrzačeného alebo inak hendikepovaného živočícha slúžiaceho ako návnada,
5.
magnetofónu alebo iného nosiča zvuku,
6.
elektrického alebo elektronického zariadenia schopného zabíjať alebo omráčiť,
7.
umelého svetelného zdroja,
8.
zrkadla alebo iného oslňujúceho zariadenia,
9.
zariadenia na osvetľovanie cieľov,
10.
pozorovacieho zariadenia na nočné strieľanie s elektronickým zväčšením obrazu alebo konvertorom obrazu ...
11.
výbušniny,
12.
kuše alebo luku,
13.
chemikálie, jedu, návnady s jedom alebo s anestetikom alebo návnady, ktorá obsahuje chemickú látku, ...
14.
plynu alebo dymu,
15.
samonabíjacej alebo samočinnej zbrane strieľajúcej jednotlivo alebo dávkou so zásobníkom, ktorý môže ...
16.
oloveného streliva pri love vtákov v mokradiach [§ 2 ods. 2 písm. g) zákona],
17.
lietadiel, plavidiel, motorových vozidiel, snežných skútrov alebo iných vozidiel,
b)
ryby použitie
1.
elektriny so striedavým prúdom,
2.
výbušniny,
3.
chemikálie, jedu alebo návnady s jedom alebo s anestetikom,
4.
umelého svetelného zdroja,
5.
strelnej zbrane,
6.
inej metódy a prostriedku odchytu a usmrcovania zakázaného podľa osobitného predpisu.1)
§ 8 - Zoznam vybraných druhov živočíchov, vybrané podmienky druhovej ochrany a podrobnosti o nich (§ 37 zákona) ...
(1)

Zoznam vybraných druhov živočíchov, vybraných podmienok druhovej ochrany a podrobnosti o nich sú uvedené ...

(2)

Pri odchyte a usmrcovaní vybraných druhov živočíchov uvedených v prílohe č. 7 je zakázané používať metódy ...

§ 9 - Zoznam druhov európskeho významu a druhov národného významu, na ktorých ochranu sa vyhlasujú chránené ...
(1)

Druhy rastlín európskeho významu vrátane prioritných druhov a druhy rastlín národného významu, na ktorých ...

(2)

Druhy živočíchov európskeho významu vrátane prioritných druhov a druhy živočíchov národného významu, ...

§ 10 - Zoznam chránených nerastov a chránených skamenelín a podrobnosti o ich ochrane a odbere (§ 33 ods. 2 ...
(1)

Chráneným nerastom je

a)
nález nového nerastu z územia Slovenskej republiky, ktorý je prvýkrát opísaný pre vedu, uvedený v prílohe ...
b)
nerast predstavujúci prírodný prvkok alebo chemickú zlúčeninu zväčša s kryštálovou štruktúrou, ktoré ...
c)
sintrová výplň jaskyne, ktorá sa nachádza na území Slovenskej republiky, uvedená v prílohe č. 8 časti ...
d)
meteorit nájdený na území Slovenskej republiky.
(2)

Chránenou skamenelinou je

a)
nález nového druhu alebo nižšej taxonomickej jednotky skamenelého organizmu, jeho zvyškov alebo stôp ...
b)
skamenelina dostatočne zachovaná na jej spoľahlivé určenie, ktorá je zvyškom fosílnej rastliny alebo ...
(3)

Ochrana chráneného nerastu a chránenej skameneliny zahŕňa

a)
zachovanie mineralogicky najcennejších nerastov a paleontologicky najcennejších skamenelín bez zmeny ...
b)
ochranu miesta ich prirodzeného nálezu,
c)
ich odber z miesta prirodzeného nálezu oddelením nerastu, jeho agregátu alebo skameneliny s časťou horninového ...
d)
ich ochranu ako predmetov múzejnej hodnoty vrátane zabezpečenia trvalej odbornej starostlivosti o ne, ...
e)
ich trvalé zachovanie v jednotlivých vzorkách alebo v zbierkach na území Slovenskej republiky,
f)
ochranu pred nepovoleným nakladaním s nimi.
(4)

Odber vzoriek chráneného nerastu a chránenej skameneliny z miesta prirodzeného nálezu, pri ktorom sa ...

a)
nie je možné zabezpečiť ich ochranu pred poškodením alebo zničením v dôsledku prírodných vplyvov alebo ...
b)
je odber potrebný na ich identifikáciu a vedecké skúmanie.
(5)

Odobratý chránený nerast a chránená skamenelina sa prednostne uložia v zbierkach tých štátnych múzeí ...

(6)

Odobratým chráneným nerastom a chráneným skamenelinám uloženým v jednotlivých vzorkách alebo v zbierkach ...

(7)

Trvalé zachovanie chráneného nerastu a chránenej skameneliny v jednotlivých vzorkách alebo v zbierkach ...

(8)

Potvrdenie o oznámení nálezu, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 10, je dokladom, ktorý potvrdzuje ...

Podrobnosti o vedení evidencie chránených rastlín a chránených živočíchov a obsah a vzory evidenčného zoznamu chránených rastlín, druhovej karty chráneného živočícha a jeho vývinových štádií a knihy držby a chovu chráneného živočícha v ľudskej opatere (§ 41 ods. 15 zákona)
§ 11 - Evidenčný zoznam chránených rastlín
(1)

Evidenčný zoznam chránených rastlín (ďalej len „evidenčný zoznam“) sa vedie osobitne pre každý rod chránených ...

(2)

Súčasťou evidenčného zoznamu je doklad preukazujúci spôsob nadobudnutia a pôvod chránenej rastliny, ...

a)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo názov alebo obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania ...
b)
hmotnosť alebo množstvo nadobudnutých chránených rastlín a spôsob ich nadobudnutia,
c)
údaje preukazujúce pôvod chránenej rastliny podľa prílohy č. 12,
d)
dátum nadobudnutia chránenej rastliny, napríklad dátum odobratia chránenej rastliny z voľnej prírody ...
(3)

Každá strana evidenčného zoznamu sa očísluje a označuje odtlačkom pečiatky okresného úradu.

(4)

Chránená rastlina sa do evidenčného zoznamu zapisuje v deň jej nadobudnutia.

(5)

Chránená rastlina sa vyraďuje z evidenčného zoznamu v deň jej predaja, darovania, výmeny, zapožičania, ...

§ 12 - Druhová karta chráneného živočícha a jeho vývinových štádií
(1)

Do druhovej karty chráneného živočícha a jeho vývinových štádií (ďalej len „druhová karta“) sa zapisujú ...

(2)

Chránený živočích sa do druhovej karty zapisuje v deň jeho narodenia, vyliahnutia alebo iného nadobudnutia. ...

(3)

Chránený živočích sa vyraďuje z evidencie v druhovej karte v deň jeho predaja, darovania, výmeny, zapožičania, ...

§ 13 - Kniha držby a chovu chráneného živočícha v ľudskej opatere
(1)

Kniha držby a chovu chráneného živočícha v ľudskej opatere (ďalej len „kniha chovu“) sa vedie osobitne ...

(2)

Evidencia chránených živočíchov, s ktorými sa obchoduje, sa vedie v knihe chovu označenej slovom „obchod“ ...

(3)

Do knihy chovu sa zapisuje

a)
evidenčné číslo držiteľa,
b)
novonadobudnutý chránený živočích v deň jeho nadobudnutia,
c)
pohlavie chráneného živočícha, ak je ho možné určiť,
d)
každá zmena v stave chránených živočíchov a ich vývinových štádií v deň zmeny s uvedením jej dátumu ...
e)
vyradenie chránených živočíchov v deň jeho uskutočnenia s uvedením dátumu a hmotnosti alebo množstva ...
f)
dátum a hmotnosť alebo množstvo chránených živočíchov v deň ich úhynu a príčina úhynu,
g)
údaj o pôvode chráneného živočícha podľa prílohy č. 12,
h)
spôsob nadobudnutia,
i)
iný údaj o držbe a chove v ľudskej opatere.
(4)

Súčasťou knihy chovu je doklad preukazujúci spôsob nadobudnutia a pôvod chráneného živočícha, ktorý ...

a)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania ...
b)
hmotnosť alebo množstvo nadobudnutých chránených živočíchov a spôsob ich nadobudnutia,
c)
údaje preukazujúce pôvod chráneného živočícha podľa prílohy č. 12,
d)
dátum nadobudnutia chráneného živočícha, napríklad dátum odobratia chráneného živočícha z voľnej prírody ...
(5)

Evidencia za predchádzajúci kalendárny rok sa uzatvára k 31. decembru a do evidencie nového roka sa ...

§ 14 - Obsah a vzor preukazu o pôvode chráneného živočícha a postup pri jeho zabezpečení a vyplnení (§ 42 ods. ...
(1)

Preukaz o pôvode chráneného živočícha (ďalej len „preukaz o pôvode“) sa bezodkladne vydá na konečné ...

(2)

Preukaz o pôvode sa vydá osobitne pre každého chráneného živočícha len jedenkrát.

(3)

Do preukazu o pôvode sa zapisujú údaje o držiteľovi chráneného živočícha a chránenom živočíchovi. Vzor ...

(4)

Ak chránený živočích uhynie a držiteľ si ho chce ponechať vypreparovaného ako dermoplastický preparát ...

§ 15 - Podrobnosti o obsahových náležitostiach evidencie chránených živočíchov a chránených rastlín, ktoré ...

Súčasťou evidencie chránených živočíchov a chránených rastlín, ktoré sú v držbe právnických osôb a fyzických ...

§ 16 - Podrobnosti o evidencii nájdených hendikepovaných, uhynutých alebo náhodne odchytených, zranených alebo ...

Evidencia nájdených hendikepovaných, uhynutých alebo náhodne odchytených, zranených alebo usmrtených ...

a)
vedecké meno a slovenské meno chráneného živočícha,
b)
počet jedincov,
c)
pohlavie a vek jedinca a údaje o jeho nezameniteľnom označení, ak sú známe,
d)
stav jedinca a jeho zranenia pri nájdení,
e)
dátum, čas a miesto nálezu s jeho bližším určením, najmä uvedením GPS súradníc, ak sú známe,
f)
opis situácie, ako k nálezu došlo,
g)
údaje o nakladaní s jedincom od jeho nájdenia po odovzdanie, najmä údaje o kŕmení alebo podávaní liekov, ...
h)
opis činnosti, pri ktorej došlo k poraneniu, poškodeniu, úhynu alebo náhodnému odchytu alebo usmrteniu ...
i)
predpokladanú príčinu poranenia, poškodenia, úhynu alebo náhodného odchytu alebo usmrtenia jedinca,
j)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu nahlasujúcej osoby a telefonický kontakt na ňu,
k)
údaje o určení ďalšieho nakladania s jedincom vrátane určenia dĺžky rehabilitácie.
§ 17 - Podrobnosti o nezameniteľnom označovaní chránených živočíchov (§ 43 ods. 5 zákona)
(1)

Za nezameniteľné označenie živých chránených živočíchov druhov plazov, vtákov a cicavcov sa považuje

a)
nedeliteľný, nesnímateľný krúžok bez prerušenia alebo spojenia umiestnený na nohe chráneného živočícha, ...
b)
injekčný transpondér (ďalej len „mikročip“) na elektronickú identifikáciu živých chránených živočíchov ...
c)
iné vhodné nezameniteľné označenie určené okresným úradom na základe stanoviska organizácie ochrany ...
(2)

Vtáky vyliahnuté z chovu v ľudskej opatere sa označujú podľa odseku 1 písm. a). Ak sa na základe stanoviska ...

(3)

Vtáky, ktoré nie sú vyliahnuté z chovu v ľudskej opatere, a iné živé stavovce sa označujú podľa odseku ...

(4)

Za nezameniteľné označenie živých chránených živočíchov druhov plazov, vtákov a cicavcov sa tiež považuje ...

(5)

Nezameniteľné označenie sa nevykonáva

a)
na mláďatách cicavcov v období dojčenia, ak tento úkon môže ohroziť ich život alebo ich zdravotný stav, ...
b)
na vajciach vtákov a na ich mláďatách, ak ostávajú v hniezde alebo v starostlivosti rodičov, ak tento ...
c)
na vajciach plazov a na ich mláďatách, a to do troch mesiacov veku, ak ostávajú u pôvodného držiteľa, ...
d)
na živočíchoch, ktoré sú umiestnené v zariadeniach na záchranu chránených živočíchov uvedených v § 45 ...
e)
ak ide o druhy vtákov uvedené v prílohe č. 6 a v osobitnom predpise,3) alebo
f)
ak podľa stanoviska organizácie ochrany prírody vydaného na základe potvrdenia od veterinárneho lekára ...
(6)

Ak sa nezameniteľné označenie nevykonáva z dôvodu uvedeného v odseku 5 písm. f), zaznamená sa skutočnosť, ...

(7)

Ak označovanie živých chránených živočíchov vyžaduje upevnenie štítka, pásky, krúžku alebo iného zariadenia, ...

§ 18 - Podrobnosti o žiadosti na vydanie súhlasu na sprístupnenie a prevádzkovanie jaskyne alebo jej časti ...
(1)

Žiadosť o vydanie súhlasu na sprístupnenie a prevádzkovanie jaskyne alebo jej časti (ďalej len „sprístupnenie ...

a)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania ...
b)
odôvodnenie požadovaného využívania jaskyne.
(2)

K žiadosti podľa odseku 1 sa pripojí

a)
zámer sprístupnenia jaskyne vypracovaný podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 15,
b)
súhlas Štátnej kúpeľnej komisie,4) ak ide o jaskyňu sprístupnenú na liečebné účely,
c)
vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy z hľadiska ochrany vodných pomerov,5) ak ide o jaskyňu s vodným ...
d)
stanovisko obvodného banského úradu6)
e)
stanovisko Slovenskej speleologickej spoločnosti,
f)
stanovisko správcu jaskyne,
g)
stanovisko vlastníka, správcu alebo nájomcu dotknutých pozemkov.
(3)

Žiadateľ môže v žiadosti uviesť aj iné údaje a pripojiť iné doklady, ktoré preukazujú splnenie podmienok ...

(4)

Jaskyňu možno sprístupniť, ak

a)
zámerom sprístupnenia jaskyne je náučná prezentácia jej prírodných hodnôt alebo pobyt na liečebné účely, ...
b)
sprístupnením jaskyne nemôže dôjsť ku skutočnostiam uvedeným v § 24 ods. 15 zákona,
c)
rozmery a morfológia podzemných priestorov umožňujú viesť navrhovanú prehliadkovú trasu alebo upraviť ...
d)
v priestoroch, ktoré sú súčasťou navrhovanej prehliadkovej trasy, alebo v priestoroch určených na liečebné ...
e)
navrhovaná prehliadková trasa v jaskyni je dostatočne preskúmaná a zdokumentovaná,
f)
v jaskyni je zaistený bezpečný pohyb a pobyt návštevníkov.
(5)

Pri posudzovaní žiadosti o vydanie súhlasu na sprístupnenie jaskyne sa prihliada na

a)
odborné stanovisko organizácie ochrany prírody,
b)
rozhodnutia, stanoviská a iné doklady podľa odseku 2,
c)
vhodnosť a predpoklady jaskyne na jej kultúrno-výchovné alebo liečebné využívanie,
d)
vhodnosť navrhovaného spôsobu sprístupnenia jaskyne vzhľadom na prírodné hodnoty v podzemí a na povrchu, ...
e)
aktuálnosť údajov prieskumu a výskumu jaskyne uvedených v zámere,
f)
rozsah plánovaných úprav, spôsob inštalácie osvetlenia a iných technických zariadení v jaskyni a uzáveru ...
g)
návrh vedenia prehliadkovej trasy a spôsob jej vyznačenia v jaskyni,
h)
vhodnosť technických zariadení a vybavenia, ktoré sa plánujú využívať pri vykonávaní liečebných pobytov. ...
(6)

Pred začatím sprístupňovacích prác sa podrobne zdokumentujú prírodné a kultúrne hodnoty jaskyne, najmä ...

§ 19 - Podrobnosti o primeranom hodnotení vplyvov na územia európskej sústavy chránených území (§ 28 ods. 16 ...
(1)

Účelom primeraného hodnotenia je zhodnotiť vplyvy plánu, programu alebo projektu (ďalej len „plán alebo ...

(2)

V rámci primeraného hodnotenia sa hodnotia vplyvy plánu alebo projektu, ktoré môžu nastať pri jeho príprave, ...

(3)

Pri identifikovaní priamo i nepriamo dotknutých území sústavy Natura 2000 sa berú do úvahy možné vplyvy ...

(4)

Predmetom hodnotenia vplyvov je najmä možná reakcia predmetov ochrany dotknutých území sústavy Natura ...

(5)

Na hodnotenie vplyvov sa využívajú aktuálne údaje o výskyte a stave dotknutých predmetov ochrany zabezpečené ...

(6)

Vplyvy plánu alebo projektu sa hodnotia na základe cieľov ochrany stanovených pre územia sústavy Natura ...

(7)

Významnosť vplyvov plánu alebo projektu na predmet ochrany územia sústavy Natura 2000 a tým na integritu ...

(8)

Závery primeraného hodnotenia musia byť odborne zdôvodnené. Súčasťou primeraného hodnotenia sú aj údaje ...

(9)

V primeranom hodnotení je potrebné vychádzať z princípu predbežnej opatrnosti vždy, ak nie je možné ...

(10)

Ak sú v primeranom hodnotení identifikované mierne negatívne vplyvy, ktoré je možné minimalizovať alebo ...

(11)

V rámci primeraného hodnotenia sa vplyvy každého variantu plánu alebo projektu hodnotia osobitne. Ak ...

(12)

V rámci primeraného hodnotenia sa hodnotia aj vplyvy na dotknuté územia sústavy Natura 2000, ktoré sa ...

§ 20 - Podrobnosti o kompenzačných opatreniach (§ 28 ods. 16 zákona)
(1)

Kompenzačné opatrenia predstavujú súbor opatrení, ktorých vykonaním sa zabezpečí

a)
zlepšenie stavu biotopov alebo obnova biotopov v dotknutom území sústavy Natura 2000 alebo v inom území ...
b)
obnova alebo vytvorenie biotopov v novej alebo rozšírenej lokalite, ktorá sa začlení do sústavy Natura ...
(2)

Kompenzačné opatrenia podľa odseku 1 písm. b) možno uskutočniť, len ak nemožno uskutočniť kompenzačné ...

(3)

Súčasťou kompenzačných opatrení podľa odseku 1 môže byť aj opätovné zavádzanie druhov, ozdravenie alebo ...

(4)

Vzor návrhu kompenzačných opatrení je uvedený v prílohe č. 17.

§ 21 - Podrobnosti o vydaní osvedčenia, odbornej spôsobilosti, odbornej príprave a skúške odbornej spôsobilosti ...
(1)

Žiadosť o vydanie osvedčenia podľa § 28a ods. 1 zákona obsahuje

a)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, číslo telefónu a adresu elektronickej pošty žiadateľa,
b)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov8) na preukázanie bezúhonnosti.
(2)

K žiadosti podľa odseku 1 sa pripojí

a)
overený doklad o dosiahnutom vysokoškolskom vzdelaní príslušného odborného zamerania s uvedením absolvovaného ...
b)
doklad o dĺžke odbornej praxe v oblasti ochrany prírody a krajiny,
c)
súhlas s uverejnením údajov podľa odseku 1 písm. a) na webovom sídle ministerstva.
(3)

Požadovaným vysokoškolským vzdelaním, ktoré je podmienkou na vydanie osvedčenia, je vysokoškolské vzdelanie ...

(4)

Ministerstvom poverená organizácia najmenej raz ročne pozve žiadateľov na odbornú prípravu, ktorej absolvovanie ...

(5)

Skúška odbornej spôsobilosti sa uskutočňuje pred komisiou, ktorej predsedu a ostatných členov vymenúva ...

(6)

Skúška odbornej spôsobilosti má písomnú časť a ústnu časť.

(7)

Písomná časť skúšky je zameraná na odborné znalosti. Termín a miesto písomnej skúšky sa oznámi žiadateľovi ...

(8)

Ústna časť skúšky je prezentáciou vopred vypracovaného primeraného hodnotenia a návrhu kompenzačných ...

(9)

Skúška sa hodnotí stupňom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“. Komisia oznámi žiadateľovi výsledok skúšky bezprostredne ...

(10)

Ak žiadateľ na skúške nevyhovel, môže vykonať ďalšiu skúšku až po opätovnom absolvovaní odbornej prípravy. ...

(11)

Do zoznamu autorizovaných osôb, ktorý vedie ministerstvo, sa pri každej osobe zapisuje

a)
meno a priezvisko,
b)
adresa trvalého pobytu a ďalšie kontaktné údaje,
c)
číslo osvedčenia,
d)
dátum zapísania do zoznamu,
e)
doba, na ktorú je osvedčenie vydané.
§ 22 - Podrobnosti o ochrane, ošetrovaní a udržiavaní drevín, o podmienkach na vydávanie súhlasu na výrub drevín, ...
(1)

Ochrana drevín je činnosť zameraná na udržanie ich ekologických a estetických funkcií a na predchádzanie ...

(2)

Poškodzovanie drevín je každé konanie, ktoré môže bezprostredne alebo následne podstatne alebo trvalo ...

(3)

Ničenie drevín je každé konanie, ktorého dôsledkom môže byť bezprostredné alebo následné odumretie drevín ...

(4)

Ošetrovanie drevín je činnosť zameraná na udržanie alebo zlepšenie ich zdravotného stavu alebo na zmiernenie ...

a)
zabezpečením priaznivých podmienok pri výsadbe drevín vhodnou prípravou stanovišťa na výsadbu,
b)
kyprením, prihnojovaním, odburiňovaním a zalievaním pôdy v koreňovej mise dreviny,
c)
starostlivosťou o koreňovú misu dreviny s cieľom zabezpečiť priepustnosť pôdneho povrchu,
d)
vytváraním vhodného vývojového priestoru pre dreviny,
e)
odborne realizovaným a cieleným rezom dreviny,9)
f)
odstraňovaním odumretých častí drevín, ktoré ohrozujú ich stabilitu a okolie,
g)
vykonávaním nevyhnutných mechanických, biologických alebo iných opatrení proti škodcom a chorobám,
h)
ochranou drevín pred ich poškodením, najmä pri stavebnej činnosti,9)
i)
včasným ošetrením poranenia dreviny,
j)
odborným inštalovaním stabilizačných nedeštruktívnych väzieb a viazaní koruny dreviny.
(5)

Ošetrovanie a udržiavanie drevín sa vykonáva s ohľadom na ochranu chránených živočíchov. Ošetrovanie ...

(6)

Obnovou produkčných ovocných drevín sa rozumie výmena ovocných drevín rastúcich v ovocných sadoch alebo ...

(7)

Pod bezprostredným ohrozením zdravia alebo života človeka alebo pod bezprostrednou hrozbou vzniku značnej ...

(8)

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny obsahuje

a)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania ...
b)
označenie katastrálneho územia a pozemku, na ktorom drevina rastie, s uvedením čísla parcely katastra ...
c)
súhlas vlastníka alebo správcu pozemku, na ktorom drevina rastie, alebo súhlas nájomcu takéhoto pozemku, ...
d)
špecifikáciu dreviny, ktorá sa má vyrúbať, najmä jej druh, počet, zdravotný stav, obvod kmeňa meraný ...
e)
odôvodnenie žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny.
(9)

Doklady podľa odseku 8 písm. c) sa nevyžadujú, ak ide o žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny z ...

(10)

Pri posudzovaní žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny sa prihliada na

a)
druh a zdravotný stav dreviny,
b)
funkciu a význam dreviny pre životné prostredie,
c)
ochranu osobitne chránených častí prírody a krajiny.
(11)

Ak je výrub dreviny odôvodnený, pri vydaní súhlasu na výrub dreviny sa prihliada na to, aby sa vykonal ...

(12)

Stromy určené na výrub sa vyznačujú jednotlivo nezmazateľným farebným znakom kruhového tvaru s priemerom ...

(13)

Krovité porasty určené na výrub sa vyznačujú plošne a nezameniteľne vhodným spôsobom.

(14)

Oznámenie o plánovanom výrube dreviny podľa § 47 ods. 7 zákona obsahuje

a)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania ...
b)
označenie katastrálneho územia a pozemku, na ktorom drevina rastie, s uvedením čísla parcely katastra ...
c)
špecifikáciu dreviny, ktorá sa má vyrúbať, najmä jej druh, počet, obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm ...
d)
odôvodnenie nevyhnutnosti výrubu podľa osobitných predpisov,11) s uvedením konkrétneho ustanovenia, ...
e)
doklad preukazujúci oprávnenie na výrub, ak oprávnenie osobe nevyplýva priamo z osobitného predpisu.
(15)

Ustanovenie odseku 14 písm. c) sa nevzťahuje na oznámenia o plánovanom výrube podľa osobitného predpisu12) ...

§ 23 - Podrobnosti o vedení štátneho zoznamu osobitne chránených častí prírody a krajiny (§ 51 ods. 10 zákona) ...
(1)

Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody a krajiny (ďalej len „štátny zoznam“) tvorí register ...

(2)

Obsah registra osobitne chránených častí prírody a krajiny je uvedený v prílohe č. 18.

(3)

Zbierka listín osobitne chránených častí prírody a krajiny obsahuje

a)
právne predpisy o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany osobitne chránených častí prírody a krajiny, ...
b)
mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany osobitne chránených častí prírody a krajiny s vyznačenými ...
c)
doklady týkajúce sa oznámenia a prerokovania zámeru na vyhlásenie, zmenu alebo zrušenie osobitne chránených ...
d)
doklady týkajúce sa vyznačenia osobitne chránených častí prírody a krajiny v katastri nehnuteľností.
(4)

Dokumenty podľa odseku 3 písm. a) a b) sú podkladom na zapísanie, zmenu a vyškrtnutie osobitne chránenej ...

(5)

Dokumenty týkajúce sa osobitne chránených častí prírody a krajiny tvoriace zbierku listín archivuje ...

§ 24 - Podrobnosti o označení osobitne chránených častí prírody a krajiny (§ 52 ods. 5 zákona)
(1)

Na označenie chránených území a ich ochranných pásiem okrem súkromných chránených území a obecných chránených ...

(2)

Tabuľa na označenie chránených území a ich ochranných pásiem má rozmery 40 cm × 30 cm, tabuľa na označenie ...

(3)

Tabuľa s rozmermi 40 cm × 30 cm sa spravidla pripevňuje na drevený hranol s rozmermi 10 cm x 10 cm a ...

(4)

Na označenie zón chránených území sa použije tabuľa so štátnym znakom podľa odsekov 1 a 2, pod ktorú ...

(5)

Ak je to potrebné na označenie hraníc chránených území a ich ochranných pásiem na vodnej hladine, použijú ...

(6)

Na označenie súkromných chránených území a obecných chránených území sa používa tabuľa s osobitným označením, ...

(7)

Okrem tabule podľa odsekov 1, 2 a 4 sa prírodné rezervácie, národné prírodné rezervácie, prírodné pamiatky, ...

(8)

Pruhové označenie na hraničných stromoch a na stĺpikoch po obvode chráneného územia a jeho ochranného ...

(9)

Zabezpečenie identifikácie lomových bodov chráneného územia, jeho ochranného pásma a zón okrem chránenej ...

(10)

Poloha lomových bodov chránených území a ich ochranných pásiem a zón, ak ju v teréne nemožno jednoznačne ...

(11)

Chránené územia a ich časti a zariadenia ochrany prírody a krajiny v nich a chránené stromy môže organizácia ...

a)
tabuľami s rozmermi 40 cm × 30 cm s doplňujúcimi informáciami o osobitne chránenej časti prírody a krajiny ...
b)
grafickými tabuľami s rozmermi spravidla 10 cm x 10 cm alebo tabuľami s textom, ktoré vyjadrujú niektoré ...
c)
panelmi rôznej veľkosti podávajúcimi špecializované informácie o náučných lokalitách alebo o náučných ...
(12)

Označenie podľa odseku 11 písm. c) môže so súhlasom orgánu ochrany prírody podľa § 52 ods. 3 zákona ...

(13)

Ak si to vyžaduje ochrana prírodnej rezervácie, národnej prírodnej rezervácie, prírodnej pamiatky, národnej ...

Podrobnosti o dokumentácii ochrany prírody a krajiny (§ 54 ods. 27 zákona)
§ 25 - Koncepcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny
(1)

Koncepcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny hodnotí stav ochrany prírody, biodiverzity a krajiny ...

(2)

Koncepcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny je podkladom na vypracovanie dokumentov podľa § 26 ...

§ 26 - Dokumenty starostlivosti o osobitne chránené časti prírody a krajiny
(1)

Program starostlivosti o chránené územie určuje najmä ciele ochrany a opatrenia na ich dosiahnutie v ...

(2)

Program starostlivosti o chránený strom určuje najmä ciele ochrany a opatrenia na ich dosiahnutie. Program ...

(3)

Program starostlivosti o chránené druhy a vybrané druhy rastlín a živočíchov sa vypracuje, keď je pre ...

(4)

Program záchrany chráneného územia sa vypracuje pri ohrození predmetu ochrany chráneného areálu, prírodnej ...

(5)

Program záchrany chráneného stromu sa vypracuje pri ohrození chráneného stromu alebo jeho ochranného ...

(6)

Program záchrany chránených druhov rastlín a živočíchov sa vypracuje pri ohrození chránených rastlín ...

(7)

Zásady starostlivosti o biotopy európskeho významu a biotopy druhov európskeho významu v územiach európskeho ...

§ 27 - Dokumenty územného systému ekologickej stability
(1)

Generel nadregionálneho územného systému ekologickej stability Slovenskej republiky je základom stratégie ...

(2)

Dokument regionálneho územného systému ekologickej stability sa zameriava na ochranu rozmanitosti podmienok ...

(3)

Dokument regionálneho územného systému ekologickej stability sa vypracuje spravidla pre územie okresu ...

(4)

Dokument miestneho územného systému ekologickej stability je základným dokumentom na ochranu rozmanitosti ...

(5)

Dokument miestneho územného systému ekologickej stability sa vypracuje spravidla pre katastrálne územie. ...

§ 28 - Dokumenty osobitne chránených častí prírody a krajiny
(1)

Projekt ochrany chráneného územia sa vypracuje ako podklad na vyhlásenie a zmenu ochrany chráneného ...

(2)

Projekt ochrany chráneného stromu sa vypracuje ako podklad na vyhlásenie a zmenu ochrany chráneného ...

(3)

Návrh chráneného vtáčieho územia a návrh územia európskeho významu obsahuje základné údaje o biotopoch ...

(4)

Výsledky inventarizačných výskumov a monitoringu osobitne chránených častí prírody a krajiny predstavujú ...

(5)

Rezervačné knihy chránených území a chránených stromov predstavujú kompletnú zbierku listinných, mapových, ...

(6)

Národný červený zoznam vzácnych, zriedkavých a ohrozených druhov rastlín a živočíchov sa vypracuje podľa ...

(7)

Národná databáza chránených druhov, biotopov európskeho významu, biotopov národného významu, jaskýň ...

(8)

Národná databáza chránených rastlín a chránených živočíchov eviduje zaznamenané výskytové údaje chránených ...

(9)

Národná databáza chránených nerastov a chránených skamenelín slúži na evidenciu identifikovaných chránených ...

(10)

Národná databáza biotopov európskeho významu a biotopov národného významu eviduje zaznamenané výskyty ...

(11)

Národná databáza jaskýň a prírodných vodopádov slúži na evidenciu a dokumentáciu jaskýň a prírodných ...

§ 29 - Dokumenty starostlivosti o dreviny

Dokument starostlivosti o dreviny poskytuje prehľad o rozmiestnení, stave, kvalite a ekologickom, krajinotvornom, ...

§ 30 - Obstarávanie, vypracovanie, aktualizácia a uloženie dokumentácie ochrany prírody a krajiny
(1)

Pri obstaraní a vypracovaní dokumentácie ochrany prírody a krajiny sa dbá na vzájomný súlad jednotlivých ...

(2)

Dokumentácia ochrany prírody a krajiny podľa § 25 až 27 a § 29 sa vyhotovuje na obdobie najmenej desať ...

(3)

Pri aktualizácii programu starostlivosti o chránené územie a programu starostlivosti o chránený strom ...

(4)

Dokumentácia ochrany prírody a krajiny je uložená

a)
na orgáne ochrany prírody príslušnom na jej schválenie; dokumentácia, ktorú schvaľuje vláda Slovenskej ...
b)
v štátnom zozname (§ 23) alebo územne príslušnom organizačnom útvare organizácie ochrany prírody.
§ 31 - Podrobnosti o zápise do zoznamu odborne spôsobilých osôb a vedení tohto zoznamu (§ 55 ods. 9 zákona)
(1)

Ak je žiadateľom o zapísanie do zoznamu odborne spôsobilých osôb fyzická osoba, v žiadosti uvedie

a)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, číslo telefónu a adresu elektronickej pošty,
b)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov na preukázanie bezúhonnosti,
c)
druh dokumentácie ochrany prírody a krajiny, ktorú má záujem vyhotovovať.
(2)

K žiadosti podľa odseku 1 žiadateľ pripojí

a)
overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
b)
doklad alebo čestné vyhlásenie o dĺžke jeho odbornej praxe,
c)
iné doklady a informácie o jeho odbornej profilácii,
d)
prehľad odbornej, publikačnej a vedeckej činnosti vo vzťahu k odboru, v ktorom vykonáva svoju činnosť, ...
e)
súhlas s uverejnením údajov podľa odseku 1 písm. a) a c) vo vestníku ministerstva a na webovom sídle ...
(3)

Ak je žiadateľom o zapísanie do zoznamu odborne spôsobilých osôb právnická osoba, v žiadosti uvedie

a)
názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie, číslo telefónu a adresu elektronickej pošty,
b)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, číslo telefónu a adresu elektronickej pošty štatutárneho orgánu ...
c)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov zamestnanca, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady ...
d)
druh dokumentácie ochrany prírody a krajiny, ktorú má záujem vyhotovovať,
e)
stručnú charakteristiku predmetu činnosti a personálneho, technického a iného vybavenia.
(4)

K žiadosti podľa odseku 3 žiadateľ pripojí

a)
overenú listinu o vzniku,
b)
iné doklady a informácie o jeho odbornej profilácii,
c)
prehľad odbornej, publikačnej a vedeckej činnosti vo vzťahu k odboru, v ktorom vykonáva svoju činnosť. ...
(5)

Ak ide o žiadosť podľa § 55 ods. 8 zákona, žiadateľ k žiadosti pripojí prehľad dokumentácie ochrany ...

(6)

Zoznam odborne spôsobilých osôb vedie ministerstvo osobitne pre fyzické osoby a osobitne pre právnické ...

§ 32 - Vzor oznámenia o začatí a ukončení prieskumu a výskumu osobitne chránenej časti prírody a krajiny a ...
(1)

Vzor oznámenia o začatí a ukončení prieskumu a výskumu osobitne chránenej časti prírody a krajiny je ...

(2)

Vzor správy o výsledku prieskumu a výskumu osobitne chránenej časti prírody a krajiny, ktorý sa použije ...

§ 33 - Podmienky zámeny pozemkov (§ 61 ods. 8 zákona)
(1)

Náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania, formou zámeny pozemkov, sa poskytuje v prvom rade za ...

(2)

Pozemky nachádzajúce sa v chránenom území, ktoré nie sú vo vlastníctve štátu, sa v prvom rade zamieňajú ...

(3)

Pozemky vo vlastníctve štátu nemožno zameniť, ak zámena pozemkov nie je možná z dôvodov ustanovených ...

(4)

Organizácia ochrany prírody na základe žiadosti vlastníka pozemku v chránenom území alebo z vlastného ...

(5)

Žiadosť vlastníka pozemku v chránenom území obsahuje

a)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania ...
b)
zoznam pozemkov vo vlastníctve žiadateľa navrhovaných na zámenu s uvedením katastrálneho územia a čísla ...
c)
určenie hodnoty pozemkov vo vlastníctve žiadateľa navrhovaných na zámenu,
d)
odôvodnenie zámeny pozemkov.
(6)

Správca pozemkov vo vlastníctve štátu podľa žiadosti organizácie ochrany prírody určí pozemky vhodné ...

(7)

Na základe oznámenia správcu pozemkov vo vlastníctve štátu organizácia ochrany prírody prerokuje s vlastníkom ...

(8)

Po vykonaní miestnej ohliadky zamieňaných pozemkov (§ 61a ods. 5 zákona) organizácia ochrany prírody ...

§ 34 - Podrobnosti o zápise do zoznamu členov stráže prírody (§ 72 ods. 9 zákona)
(1)

Návrh na zápis do zoznamu členov stráže prírody obsahuje

a)
meno, priezvisko a titul navrhovanej osoby,
b)
dátum a miesto jej narodenia,
c)
adresu trvalého pobytu,
d)
číslo občianskeho preukazu,
e)
navrhovaný obvod pôsobnosti, ktorý sa aspoň sčasti musí prekrývať s územným obvodom okresného úradu ...
(2)

K návrhu na zápis do zoznamu členov stráže prírody sa pripojí

a)
potvrdenie všeobecného lekára o zdravotnej, psychickej a fyzickej spôsobilosti vykonávať funkciu člena ...
b)
doklad o úspešnom absolvovaní skúšky odbornej spôsobilosti,
c)
fotografia s rozmermi 3 cm × 3,5 cm.
(3)

Prípravu na skúšku odbornej spôsobilosti člena stráže prírody zabezpečuje organizácia ochrany prírody ...

(4)

Príprava na skúšku odbornej spôsobilosti pozostáva zo školení, kurzov a workshopov súvisiacich so získavaním ...

§ 35 - Vzor preukazu člena stráže prírody a vzor odznaku člena stráže prírody (§ 74 ods. 3 zákona)
(1)

Preukaz člena stráže prírody je zelenej farby a má rozmery 8,6 cm x 5,4 cm. Na prednej strane preukazu ...

(2)

Odznak člena stráže prírody je vyrobený z kovu, oválneho tvaru s rozmermi 3,5 cm × 5,5 cm, zelenej farby ...

Podrobnosti o rovnošate a označení zamestnancov orgánu ochrany prírody a zamestnancov organizácie ochrany prírody (§ 80 ods. 2 zákona)
§ 36 - Rovnošata zamestnancov ochrany prírody
(1)

Zamestnanci orgánu ochrany prírody a organizácie ochrany prírody (ďalej len „zamestnanec ochrany prírody“) ...

(2)

Rovnošata zamestnancov ochrany prírody je zelenej farby a jej súčasťami sú tričko s krátkymi rukávmi, ...

(3)

Rovnošatu nemožno dopĺňať časťami iného oblečenia okrem osobných ochranných pracovných prostriedkov, ...

§ 37 - Označenie zamestnancov ochrany prírody
(1)

Označenie zamestnancov ochrany prírody sa skladá zo

a)
služobného odznaku,
b)
nášiviek na rovnošate,
c)
rukávovej pásky.
(2)

Služobný odznak je vyrobený z kovu, oválneho tvaru s rozmermi 3,5 cm × 5,5 cm, sivostriebornej farby ...

(3)

Služobný odznak nosia zamestnanci ochrany prírody spravidla pri výkone pracovnej činnosti, najmä pri ...

(4)

Nášivka na rovnošate obsahuje znak orgánu ochrany prírody, organizácie ochrany prírody alebo organizačných ...

(5)

Rukávová páska sa umiestňuje po obvode celej ruky v ramennej časti, je snímateľná, zelenej farby a vyrobená ...

(6)

Rukávovú pásku nosia zamestnanci organizácie ochrany prírody spravidla pri výkone pracovnej činnosti ...

Spoločenská hodnota chránených rastlín, chránených živočíchov, vybraných druhov živočíchov, chránených nerastov, chránených skamenelín, drevín, biotopov európskeho významu a biotopov národného významu (§ 95 ods. 4 zákona)
§ 38 - Spoločenská hodnota chránených rastlín
(1)

Spoločenská hodnota chránených rastlín, ktoré sa prirodzene vyskytujú na území Slovenskej republiky, ...

(2)

Spoločenská hodnota húb uvedená v prílohe č. 4 časti A sa viaže na jednu plodnicu huby; ak sa nenachádzajú ...

(3)

Spoločenská hodnota lichenizovaných húb uvedená v prílohe č. 4 časti A sa v závislosti od druhu viaže ...

(4)

Spoločenská hodnota machorastov uvedená v prílohe č. 4 časti A sa viaže na 1 cm2 plochy porastenej machorastom; ...

(5)

Spoločenská hodnota cievnatých rastlín uvedená v prílohe č. 4 časti A sa viaže na jedného jedinca a ...

(6)

Spoločenská hodnota chránených rastlín sa zvýši trojnásobne, ak ide o rastliny, ktoré sa vyskytujú v ...

(7)

Spoločenská hodnota chránených rastlín, ktoré sa prirodzene nevyskytujú na území Slovenskej republiky, ...

(8)

Spoločenská hodnota krížencov, z ktorých aspoň jeden rodičovský jedinec je chránenou rastlinou, sa rovná ...

§ 39 - Spoločenská hodnota chránených živočíchov
(1)

Spoločenská hodnota chránených živočíchov, ktoré sa prirodzene vyskytujú na území Slovenskej republiky, ...

(2)

Spoločenská hodnota chránených živočíchov sa zvýši trojnásobne, ak ide o živočíchy, ktoré sa vyskytujú ...

(3)

Spoločenská hodnota chránených živočíchov, ktoré sa prirodzene nevyskytujú na území Slovenskej republiky, ...

(4)

Spoločenská hodnota krížencov, z ktorých aspoň jeden rodičovský jedinec je chráneným živočíchom, sa ...

§ 40 - Spoločenská hodnota vybraných druhov živočíchov
(1)

Spoločenská hodnota jedincov vybraných druhov živočíchov je uvedená v prílohe č. 7.

(2)

Spoločenská hodnota jedincov vybraných druhov živočíchov sa zvýši trojnásobne, ak ide o živočíchy, ktoré ...

§ 41 - Spoločenská hodnota chránených nerastov a chránených skamenelín
(1)

Spoločenská hodnota chránených nerastov okrem typových nerastov, sintrovej výplne jaskyne a meteoritov ...

(2)

Spoločenská hodnota sintrovej výplne jaskyne je uvedená v prílohe č. 8 časti C.

(3)

Spoločenská hodnota chránených skamenelín okrem typových skamenelín je uvedená v prílohe č. 9 časti ...

(4)

Spoločenská hodnota typových nerastov, meteoritov a typových skamenelín sa určuje znaleckým posudkom. ...

§ 42 - Spoločenská hodnota drevín
(1)

Spoločenská hodnota drevín je uvedená podľa druhu drevín a ich veľkosti v prílohe č. 36. Spoločenská ...

(2)

Veľkosť stromov sa zisťuje meraním obvodu kmeňa vo výške 130 cm nad zemou alebo meraním ich výšky, ak ...

(3)

Ak nemožno vykonať priame meranie podľa odseku 2, obvod kmeňa stromov sa určuje použitím prepočtu hodnôt ...

(4)

Veľkosť krov a krovitých porastov sa zisťuje meraním plošného priemetu vymedzeného jednotlivou alebo ...

(5)

Plošný priemet koruny krov a krovitých porastov vyrúbaných alebo inak zničených sa určuje ako plocha ...

(6)

Pri výpočte spoločenskej hodnoty stromov len na základe dostupnosti drevnej hmoty sa za obvod kmeňa ...

(7)

Spoločenská hodnota drevín zničených pri požiaroch, iných živelných pohromách alebo iným spôsobom tak, ...

(8)

Spoločenská hodnota drevín určená podľa odsekov 1 až 7 sa upravuje prirážkovým indexom podľa prílohy ...

(9)

Spoločenská hodnota drevín určená podľa odsekov 3, 6 a 7 sa neupravuje prirážkovým indexom podľa prílohy ...

§ 43 - Spoločenská hodnota biotopov európskeho významu a biotopov národného významu
(1)

Spoločenská hodnota biotopov európskeho významu a biotopov národného významu je uvedená v prílohe č. ...

(2)

Spoločenská hodnota sa pri poškodení a zničení biotopu európskeho významu a biotopu národného významu ...

(3)

Spoločenská hodnota biotopu európskeho významu a biotopu národného významu sa zníži až o polovicu, ak ...

(4)

Za poškodenie biotopu európskeho významu a biotopu národného významu sa považuje zásah do biotopu, v ...

(5)

Za zničenie biotopu európskeho významu a biotopu národného významu sa považuje zásah do biotopu, v dôsledku ...

§ 44 - Zoznam živočíchov, pri ktorých štát zodpovedá za škodu (§ 97 ods. 1 zákona)

Zoznam živočíchov, pri ktorých štát zodpovedá za podmienok, v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom ...

§ 45 - Podrobnosti o primeraných preventívnych opatreniach na ochranu vybraných domestikovaných živočíchov, ...
(1)

Poskytnutie náhrady škody spôsobenej určenými živočíchmi podľa § 44 na vybraných domestikovaných živočíchoch, ...

a)
pri ovciach, kozách a dobytku je zabezpečený aktívny dohľad pastiera a prítomný pastiersky strážny pes, ...
b)
umiestnenie hospodárskych zvierat, včelstiev a včelárskych zariadení za elektrickým ohradníkom,
c)
umiestnenie včelstiev a včelárskych zariadení v zamrežovanej kovovej klietke s veľkosťou oka najviac ...
d)
umiestnenie hospodárskych zvierat, včelstiev a včelárskych zariadení za uzavretou ohradou alebo oplotením ...
(2)

Pastierske strážne psy podľa odseku 1 písm. a) musia byť staršie ako 18 mesiacov a vychované spolu so ...

(3)

Elektrický ohradník podľa odseku 1 písm. b) musí byť uzemnený a pozostávať aspoň zo štyroch vodičov ...

§ 46 - Náležitosti žiadosti o poskytnutie náhrady škody a doklady a podklady, ktoré poškodený k žiadosti pripája ...
(1)

Žiadosť o poskytnutie náhrady škody obsahuje

a)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania ...
b)
uvedenie miesta a rozsahu škody,
c)
označenie určeného živočícha, ktorý škodu spôsobil na základe výsledku miestneho zisťovania podľa § ...
d)
opis opatrení vykonaných na zabránenie vzniku škody,
e)
spôsob poskytnutia náhrady škody.
(2)

K žiadosti o náhradu škody sa pripája

a)
lekárska správa od lekára, ktorý ošetril alebo liečil fyzickú osobu po útoku určeného živočícha, ak ...
b)
výpis z matriky o smrti fyzickej osoby a lekárska správa od lekára, ktorý ošetril osobu po útoku určeného ...
c)
doklad o vlastníckom alebo inom práve k pozemku, na ktorom ku škode došlo, ak ide o škodu na poľných ...
d)
doklad o užívateľskom práve k rybníku, rybochovnému zariadeniu alebo malej vodnej nádrži a znalecký ...
e)
iný doklad preukazujúci vzniknutú škodu a výšku vzniknutej škody.
§ 47 - Prechodné ustanovenia
(1)

Súhlas orgánu ochrany prírody podľa § 7 ods. 3 zákona sa nevyžaduje na vypúšťanie pstruha dúhového (Oncorhynchus ...

(2)

Zákaz držby chránených rastlín podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona a zákaz držby chránených živočíchov ...

§ 48 - Záverečné ustanovenie

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 40.

§ 49 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 213/2000 Z. z. o chránených nerastoch ...

2.

vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva ...

§ 50 - Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2021 okrem § 21 a 23 a prílohy č. 18, ktoré nadobúdajú účinnosť ...

Ján Budaj v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 170/2021 Z. z.

  Prevziať prílohu - ZOZNAM BIOTOPOV EURÓPSKEHO VÝZNAMU A BIOTOPOV NÁRODNÉHO VÝZNAMU

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 170/2021 Z. z.

  ZOZNAM NEPÔVODNÝCH DRUHOV RASTLÍN, KTORÉ SA MÔŽU VYSÁDZAŤ ALEBO PESTOVAŤ BEZ SÚHLASU ORGÁNU OCHRANY PRÍRODY

  1.

  Vedecké meno Slovenské meno Aesculus hippocastanum pagaštan konský Castanea sativa gaštan jedlý ...

  2.

  Druhy rastlín uverejnené v Spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov a v Spoločnom ...

  3.

  Druhy poľnohospodárskych plodín a ovocné druhy uvedené v Listine registrovaných odrôd.23)

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 170/2021 Z. z.

  ZOZNAM NEPÔVODNÝCH DRUHOV ŽIVOČÍCHOV, KTORÉ SA MÔŽU VYPÚŠŤAŤ DO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA BEZ SÚHLASU ORGÁNU OCHRANY PRÍRODY

  Vedecké meno Slovenské meno Dama dama daniel škvrnitý vo zverniciach a v danielích poľovných lokalitách24) ...

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 170/2021 Z. z.

  Prevziať prílohu - ZOZNAM CHRÁNENÝCH RASTLÍN

  Príloha č. 5 k vyhláške č. 170/2021 Z. z.

  Prevziať prílohu - ZOZNAM CHRÁNENÝCH ŽIVOČÍCHOV

  Príloha č. 6 k vyhláške č. 170/2021 Z. z.

  ZOZNAM DRUHOV VTÁKOV, KTORÉ SA MOŽU DRŽAŤ, CHOVAŤ V ĽUDSKEJ OPATERE, PREPRAVOVAŤ, PREDÁVAŤ, VYMIEŇAŤ ALEBO PONÚKAŤ NA PREDAJ ALEBO VÝMENU

  Vedecké meno Slovenské meno Alectoris barbata kuropta skalná Alectoris rufa kuropta červená Anas ...

  Príloha č. 7 k vyhláške č. 170/2021 Z. z.

  Prevziať prílohu - ZOZNAM VYBRANÝCH DRUHOV ŽIVOČÍCHOV A ICH SPOLOČENSKÁ HODNOTA, VYBRANÉ PODMIENKY DRUHOVEJ ...

  Príloha č. 8 k vyhláške č. 170/2021 Z. z.

  Prevziať prílohu - ZOZNAM CHRÁNENÝCH NERASTOV

  Príloha č. 9 k vyhláške č. 170/2021 Z. z.

  Prevziať prílohu - ZOZNAM CHRÁNENÝCH SKAMENELÍN

  Príloha č. 10 k vyhláške č. 170/2021 Z. z.

  Prevziať prílohu - VZOR POTVRDENIA O OZNÁMENÍ NÁLEZU CHRÁNENÉHO NERASTU A CHRÁNENEJ SKAMENELINY

  Príloha č. 11 k vyhláške č. 170/2021 Z. z.

  Prevziať prílohu - VZOR EVIDENČNÉHO ZOZNAMU

  Príloha č. 12 k vyhláške č. 170/2021 Z. z.

  ÚDAJE PREUKAZUJÚCE PÔVOD CHRÁNENÝCH RASTLÍN A CHRÁNENÝCH ŽIVOČÍCHOV

  Kódy na označenie pôvodu jedincov chránených rastlín a chránených živočíchov:

  W – jedince získané z voľnej prírody,

  A – jedince rastlín umelo vypestované,

  F – jedince živočíchov, ktorých aspoň jeden z rodičov má pôvod W a ani jeden z nich nemá pôvod N, ...

  C – jedince živočíchov, ktorých ani jeden z rodičov nemá pôvod W ani N,

  I – zhabané, prepadnuté a nájdené jedince (kód „I“ možno použiť len spolu s iným kódom pôvodu), ...

  N – pôvod určený podľa § 42 ods. 6 písm. b) zákona.

  Príloha č. 13 k vyhláške č. 170/2021 Z. z.

  Prevziať prílohu - VZOR DRUHOVEJ KARTY

  Príloha č. 14 k vyhláške č. 170/2021 Z. z.

  Prevziať prílohu - VZOR PREUKAZU O PÔVODE

  Príloha č. 15 k vyhláške č. 170/2021 Z. z.

  ZÁMER SPRÍSTUPNENIA JASKYNE

  A. Textová časť

  1.

  Základné údaje

  1.1.

  Identifikačné údaje fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá plánuje sprístupniť jaskyňu.

  1.2.

  Názov jaskyne spolu s poznámkou, či ide o prírodnú pamiatku alebo národnú prírodnú pamiatku.

  1.3.

  Okres, obec, katastrálne územie (prípadne údaje o vlastníkovi dotknutého pozemku, číslo parcely, číslo ...

  1.4.

  Termín spracovania projektovej dokumentácie.

  1.5.

  Plánovaný začiatok a dokončenie sprístupňovacích prác.

  1.6.

  Vymedzenie časti jaskyne, ktorá je navrhovaná na sprístupnenie.

  2.

  Prieskum a výskum jaskyne

  2.1.

  Identifikačné údaje fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá prieskum alebo výskum vykonala.

  2.2.

  Výsledky prieskumu a výskumu, zhodnotenie celkového stavu poznatkov, ktoré obsahuje najmä výstižný opis ...

  3.

  Plánované úpravy, prevádzkové zabezpečenie

  3.1.

  Povrchové objekty – existujúce a plánované objekty, spôsob riešenia hygienického zariadenia pre personál ...

  3.2.

  Úprava vchodu do jaskyne – spôsob terénnej úpravy a uzatvorenia hlavného vchodu, prípadne ďalších vchodov ...

  3.3.

  Plánované technické úpravy v jaskyni – schody, zábradlia, rebríky a iné technické prvky, prípadné zásahy ...

  3.4.

  Spôsob osvetlenia jaskynných priestorov.

  3.5.

  Spôsob označenia lokality – normalizovaná tabuľa, textová tabuľa, náučné panely.

  3.6.

  Spôsob zabezpečenia sledovania fyzikálno-chemických vlastností jaskynného ovzdušia pre potreby ochrany ...

  3.7.

  Spôsob zabezpečenia vykonávania systematického prieskumu a výskumu.

  3.8.

  Zdravotnícke zabezpečenie.

  3.9.

  Spôsob protipožiarnej ochrany a havarijný plán.

  4.

  Návrh návštevnosti, najmä plánovaný maximálny počet návštevníkov alebo osôb zúčastňujúcich sa na liečbe ...

  B. Mapová časť

  1.

  Situačná mapa alebo kópia katastrálnej mapy so zakreslením vchodu a prístupovej trasy na povrchu.

  2.

  Speleologická mapa jaskyne vhodnej mierky, ktorá umožňuje znázorniť všetky potrebné náležitosti s návrhom ...

  Príloha č. 16 k vyhláške č. 170/2021 Z. z.

  OBSAH PRIMERANÉHO HODNOTENIA VPLYVOV PLÁNOV, PROGRAMOV A PROJEKTOV NA ÚZEMIA SÚSTAVY NATURA 2000

  1.

  Úvod

  2.

  Vyhodnotenie podkladov pre primerané hodnotenie (kvalita, dostupnosť, úplnosť a podrobnosť podkladov) ...

  3.

  Postup vypracovania primeraného hodnotenia

  4.

  Informácie o pláne, programe alebo projekte (rozsah, lokalizácia, technické a technologické riešenie, ...

  5.

  Identifikácia dotknutých území sústavy Natura 2000 (uviesť a zdôvodniť výber)

  6.

  Hodnotenie vplyvov na dotknuté územia sústavy Natura 2000

  6.1.

  Identifikácia dotknutých predmetov ochrany

  6.2.

  Vyhodnotenie vplyvov na predmety a ciele ochrany (predovšetkým významnosti identifikovaných vplyvov ...

  6.3.

  Vyhodnotenie kumulatívnych vplyvov (kumulatívne účinky spolu s účinkami realizovaných a pripravovaných ...

  7.

  Vyhodnotenie vplyvov plánu, programu alebo projektu na integritu území sústavy Natura 2000

  8.

  Návrh zmierňujúcich opatrení

  9.

  Záver

  10.

  Použité zdroje údajov

  11.

  Prílohy (prehľadná mapa, zobrazenie dotknutých biotopov a druhov)

  Príloha č. 17 k vyhláške č. 170/2021 Z. z.

  NÁVRH KOMPENZAČNÝCH OPATRENÍ

  I. Plán/program/projekt

  1.

  Názov plánu/programu/projektu

  2.

  Navrhovateľ (základné údaje o navrhovateľovi plánu/programu/projektu, oprávnenom zástupcovi navrhovateľa, ...

  3.

  Súhrn plánu/programu/projektu, ktorý ovplyvňuje lokalitu

  4.

  Opis a umiestnenie prvkov a opatrení plánu/programu/projektu s možným vplyvom, ako aj identifikácia ...

  II. Posúdenie nepriaznivých účinkov

  1.

  Názov a kód ovplyvnených území sústavy Natura 2000

  2.

  Ciele ochrany územia a najdôležitejšie prvky, ktoré prispievajú k integrite územia

  3.

  Biotopy a druhy, ktoré budú nepriaznivo ovplyvnené (uvedie sa napríklad ich zastúpenie, stav ich ochrany ...

  4.

  Význam územia pre biotopy a druhy, ktoré budú ovplyvnené (vysvetlí sa napríklad úloha v rámci krajiny ...

  5.

  Opis očakávaných nepriaznivých účinkov (strata, poškodenie, rušenie, priame a nepriame účinky atď.), ...

  6.

  Možné kumulatívne vplyvy a iné vplyvy, ktoré sa pravdepodobne prejavia v dôsledku kombinovaných opatrení ...

  7.

  Zmierňujúce opatrenia v rámci projektu (uvedie sa, ako sa budú vykonávať a ako sa nimi predíde nepriaznivým ...

  III. Alternatívne riešenia

  1.

  Identifikácia a opis možných alternatívnych riešení vrátane nulovej alternatívy (uvedie sa spôsob identifikácie, ...

  2.

  Vyhodnotenie zvažovaných alternatív a odôvodnenie zvolenej alternatívy (dôvody, na základe ktorých sa ...

  IV. Naliehavé dôvody vyššieho verejného záujmu

  1.

  Opis a dôvody vyššieho verejného záujmu a objasnenie, prečo sa za takéto dôvody považujú

  V. Kompenzačné opatrenia

  1.

  Ciele, cieľové prvky (biotopy a druhy) a ekologické procesy a funkcie, ktoré je nutné kompenzovať (dôvody, ...

  2.

  Rozsah kompenzačných opatrení (plocha, veľkosť populácie)

  3.

  Identifikácia a miesto vykonania kompenzačných opatrení (vrátane máp)

  4.

  Predchádzajúci stav a podmienky v oblastiach, v ktorých sa majú vykonať kompenzačné opatrenia (existujúce ...

  5.

  Očakávané výsledky a objasnenie, ako budú navrhované opatrenia kompenzovať nepriaznivé účinky plánu ...

  6.

  Časový harmonogram vykonania kompenzačných opatrení (vrátane dlhodobého vykonávania) s uvedením informácie ...

  7.

  Navrhované metódy a techniky vykonania kompenzačných opatrení, vyhodnotenie ich uskutočniteľnosti a ...

  8.

  Zoznam požadovaných povolení na realizáciu kompenzačných opatrení podľa osobitných predpisov (vrátane ...

  9.

  Náklady a financovanie navrhovaných kompenzačných opatrení

  10.

  Zodpovednosť za realizáciu kompenzačných opatrení

  11.

  Monitorovanie kompenzačných opatrení, posúdenie výsledkov a následné opatrenia

  Príloha č. 18 k vyhláške č. 170/2021 Z. z.

  OBSAH REGISTRA OSOBITNE CHRÁNENÝCH ČASTÍ PRÍRODY A KRAJINY

  A. Chránené územia (vrátane území sústavy Natura 2000) a ich ochranné pásma

  1.

  evidenčné číslo chráneného územia v štátnom zozname

  2.

  názov a kategória chráneného územia

  3.

  údaje o zónach a ochrannom pásme

  4.

  manažmentová kategória chráneného územia podľa medzinárodných štandardov

  5.

  výmera chráneného územia, zón a ochranného pásma

  6.

  údaje o vyhlásení a zmene chráneného územia a ochranného pásma

  7.

  podmienky ochrany chráneného územia a ochranného pásma

  8.

  predmet a ciele ochrany chráneného územia

  9.

  prekryv s inými chránenými územiami a ochrannými pásmami a územiami medzinárodného významu

  10.

  poloha chráneného územia a ochranného pásma (katastrálne územie, obec, okres, kraj)

  11.

  zoznam pozemkov, na ktorých sa nachádza chránené územie, zóny a ochranné pásmo (číslo parcely, katastrálne ...

  12.

  zoznam lomových bodov, ktorými je identifikovaná hranica chráneného územia, zón a ochranného pásma

  13.

  grafické znázornenie hraníc chráneného územia, zón a ochranného pásma na interaktívnej mape Slovenskej ...

  14.

  údaje o návštevnom poriadku chráneného územia

  15.

  údaje o schválenom programe starostlivosti o chránené územie, programe záchrany chráneného územia a ...

  16.

  údaje o rozhodnutiach orgánov ochrany prírody týkajúcich sa chráneného územia a ochranného pásma

  17.

  iné údaje týkajúce sa chráneného územia a ochranného pásma

  B. Územia medzinárodného významu

  1.

  názov a kategória územia medzinárodného významu

  2.

  údaje o zónach územia medzinárodného významu

  3.

  výmera územia medzinárodného významu a zón

  4.

  údaje o zápise územia medzinárodného významu do zoznamov vedených podľa medzinárodných zmlúv a medzinárodných ...

  5.

  podmienky ochrany územia medzinárodného významu podľa medzinárodných záväzkov a odporúčaní

  6.

  predmet a ciele ochrany územia medzinárodného významu

  7.

  prekrytie s chránenými územiami a ochrannými pásmami a inými územiami medzinárodného významu

  8.

  poloha územia medzinárodného významu (katastrálne územie, obec, okres, kraj)

  9.

  grafické znázornenie hraníc alebo polohy územia medzinárodného významu a zón na interaktívnej mape Slovenskej ...

  10.

  údaje o schválenom programe starostlivosti o územie mezinárodného významu

  11.

  iné údaje týkajúce sa územia medzinárodného významu

  C. Chránené stromy a ich ochranné pásma

  1.

  evidenčné číslo chráneného stromu v štátnom zozname

  2.

  názov chráneného stromu

  3.

  druh a parametre dreviny

  4.

  údaje o ochrannom pásme

  5.

  údaje o vyhlásení a zmene chráneného stromu a ochranného pásma

  6.

  poloha chráneného stromu a ochranného pásma (katastrálne územie, obec, okres, kraj)

  7.

  zoznam pozemkov, na ktorých sa nachádza chránený strom a ochranné pásmo (číslo parcely, katastrálne ...

  8.

  súradnice polohy chráneného stromu,

  9.

  zoznam lomových bodov, ktorými je identifikovaná hranica ochranného pásma, ak nemá kruhový tvar,

  10.

  grafické znázornenie polohy chránených stromov a hraníc ochranného pásma na interaktívnej mape Slovenskej ...

  11.

  údaje o schválenom programe starostlivosti o chránený strom a programe záchrany chráneného stromu

  12.

  údaje o rozhodnutiach orgánov ochrany prírody týkajúcich sa chráneného stromu a ochranného pásma

  13.

  iné údaje týkajúce sa chráneného stromu a ochranného pásma

  Príloha č. 19 k vyhláške č. 170/2021 Z. z.

  Prevziať prílohu - VZORY TABÚĽ NA OZNAČENIE CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ A ICH OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH STROMOV ...

  Príloha č. 20 k vyhláške č. 170/2021 Z. z.

  OBSAH PROGRAMU STAROSTLIVOSTI O CHRÁNENÉ ÚZEMIE

  Titulná strana dokumentu obsahuje názov druhu dokumentácie, názov chráneného územia, obdobie platnosti ...

  1.

  Základné údaje

  1.1.

  Názov a kategória chráneného územia

  1.2.

  Prekryv s inými chránenými územiami a územiami medzinárodného významu*

  1.3.

  Kategória chráneného územia podľa medzinárodných štandardov

  1.4.

  Vymedzenie chráneného územia a jeho ochranného pásma (dotknuté územnosprávne jednotky – kraj, okres, ...

  1.5.

  Výmera chráneného územia a jeho ochranného pásma

  2.

  Predmet ochrany

  2.1.

  Vymedzenie predmetu ochrany

  2.2.

  Zhodnotenie stavu predmetu ochrany

  2.3.

  Faktory ovplyvňujúce stav predmetu ochrany

  3.

  Ciele ochrany a opatrenia na ich dosiahnutie

  3.1.

  Stanovenie cieľov ochrany

  3.2.

  Zásady a regulatívy hospodárskeho, rekreačného a iného využívania územia

  3.3.

  Opatrenia na dosiahnutie cieľov ochrany, harmonogram a merateľné indikátory ich plnenia, subjekt zodpovedný ...

  4.

  Financovanie a vyhodnocovanie opatrení

  4.1.

  Odhad finančných prostriedkov potrebných na vykonie opatrení a zdroje financovania

  4.2.

  Spôsob vyhodnocovania programu starostlivosti

  5.

  Použité podklady a zdroje informácií

  6.

  Prílohy

  6.1.

  Mapa chráneného územia a jeho ochranného pásma

  6.2.

  Mapa prekryvu chráneného územia s inými chránenými územiami*

  6.3.

  Mapa predmetov ochrany

  6.4.

  Mapa vlastnícko-užívateľských vzťahov

  6.5.

  Mapa ekologicko-funkčných priestorov*

  6.6.

  Mapa navrhovaných opatrení starostlivosti

  6.7.

  Mapa turistickej infraštruktúry a miest vyhradených pre využívanie verejnosťou*

  Poznámka: *Uvádza sa, ak je relevantné.

  Príloha č. 21 k vyhláške č. 170/2021 Z. z.

  OBSAH PROGRAMU STAROSTLIVOSTI O CHRÁNENÝ STROM

  1.

  Základné údaje

  1.1

  Názov chráneného stromu

  1.2

  Vymedzenie ochranného pásma

  1.3

  Druh a parametre dreviny

  1.4

  Lokalizácia (kraj, okres, obec, katastrálne územie, podrobná lokalizácia)

  1.5

  Prehľad výmery, druhov pozemkov a vlastníctva pozemkov podľa parciel katastra nehnuteľností

  2.

  Súčasný stav

  2.1

  Stav a podmienky ochrany prírody a krajiny (vyhodnotenie účinnosti doterajšej ochrany, vyhodnotenie ...

  2.2

  Hodnotenie súčasného stavu chráneného stromu a jeho ochranného pásma (biometrické parametre, zdravotný ...

  3.

  Ciele ochrany a opatrenia na ich dosiahnutie

  3.1

  Stanovenie cieľov ochrany

  3.2

  Opatrenia na dosiahnutie cieľov ochrany, harmonogram ich plnenia a subjekt zodpovedný za ich plnenie

  4.

  Financovanie a vyhodnocovanie opatrení

  4.1

  Odhad finančných prostriedkov potrebných na vykonanie opatrení a zdroje financovania

  4.2

  Spôsob vyhodnocovania programu starostlivosti

  5.

  Použité podklady a zdroje informácií

  6.

  Prílohy

  6.1

  Mapa s lokalizáciou chráneného stromu a vyznačením ochranného pásma

  Príloha č. 22 k vyhláške č. 170/2021 Z. z.

  OBSAH PROGRAMU STAROSTLIVOSTI O CHRÁNENÉ DRUHY A VYBRANÉ DRUHY RASTLÍN A ŽIVOČÍCHOV

  1.

  Rozšírenie a stav populácie druhu

  1.1

  Zaradenie druhu v medzinárodnom a národnom sozologickom zozname a v medzinárodných dohovoroch a dohodách ...

  1.2

  Zhodnotenie rozšírenia druhu na území Slovenskej republiky

  2.

  Zhodnotenie stavu druhu

  3.

  Ciele ochrany a opatrenia na ich dosiahnutie

  3.1.

  V oblasti legislatívy

  3.2.

  V oblasti praktickej starostlivosti

  3.3.

  V oblasti monitoringu

  3.4.

  V oblasti výchovy a spolupráce s verejnosťou

  3.5.

  V oblasti starostlivosti o druh v podmienkach mimo jeho prirodzeného biotopu (ex situ)

  3.6.

  Harmonogram opatrení s určeným termínom, prioritami, nákladmi a zodpovednosťou za realizáciu

  4.

  Použité podklady, zdroje informácií a literatúra

  5.

  Prílohy

  5.1.

  Mapa Slovenska s potvrdenými lokalitami druhu v štvorcoch siete DFS s vyznačením veľkoplošných chránených ...

  5.2.

  Mapa Slovenska s potvrdenými lokalitami druhu v štvorcoch siete DFS s vyznačením lokalít sústavy Natura ...

  5.3.

  Mapy jednotlivých lokalít s vyznačením výskytu populácií

  Príloha č. 23 k vyhláške č. 170/2021 Z. z.

  OBSAH PROGRAMU ZÁCHRANY CHRÁNENÉHO ÚZEMIA

  1.

  Súčasný stav chráneného územia

  1.1

  Vyhodnotenie doterajšej ochrany chráneného územia

  1.2

  Zhodnotenie súčasného stavu a identifikácia faktorov spôsobujúcich ohrozenie chráneného územia

  2.

  Ciele ochrany a opatrenia na ich dosiahnutie a odstránenie príčin ohrozenia

  2.1

  V oblasti legislatívy

  2.2

  V oblasti praktickej starostlivosti

  2.3

  V oblasti monitoringu

  2.4

  V oblasti výchovy a spolupráce s verejnosťou

  2.5

  Harmonogram opatrení s určeným termínom, nákladmi a zodpovednosťou za realizáciu

  3.

  Použité podklady a zdroje informácií

  4.

  Prílohy

  4.1

  Mapa priestorového rozčlenenia chráneného územia s lokalizáciou opatrení

  Príloha č. 24 k vyhláške č. 170/2021 Z. z.

  OBSAH PROGRAMU ZÁCHRANY CHRÁNENÉHO STROMU

  1.

  Súčasný stav chráneného stromu

  1.1

  Vyhodnotenie doterajšej ochrany chráneného stromu

  1.2

  Zhodnotenie súčasného stavu a identifikácia faktorov spôsobujúcich ohrozenie chráneného stromu

  2.

  Ciele ochrany a opatrenia na ich dosiahnutie a odstránenie príčin ohrozenia

  2.1

  V oblasti praktickej starostlivosti

  2.2

  V oblasti monitoringu

  2.3

  V oblasti výchovy a spolupráce s verejnosťou

  2.4

  Harmonogram opatrení s určeným termínom, nákladmi a zodpovednosťou za realizáciu

  3.

  Použité podklady a zdroje informácií

  4.

  Prílohy

  4.1

  Mapa s lokalizáciou chráneného stromu a jeho ochranného pásma

  Príloha č. 25 k vyhláške č. 170/2021 Z. z.

  OBSAH PROGRAMU ZÁCHRANY CHRÁNENÝCH DRUHOV RASTLÍN A ŽIVOČÍCHOV

  1.

  Súčasný stav chráneného druhu

  1.1

  Vyhodnotenie doterajšej ochrany chráneného druhu

  1.2

  Zhodnotenie súčasného stavu a identifikácia faktorov spôsobujúcich ohrozenie chráneného druhu

  2.

  Ciele ochrany a opatrenia na ich dosiahnutie a odstránenie príčin ohrozenia

  2.1

  V oblasti legislatívy

  2.2

  V oblasti praktickej starostlivosti

  2.3

  V oblasti monitoringu

  2.4

  V oblasti výchovy a spolupráce s verejnosťou

  2.5

  Harmonogram opatrení s určeným termínom, nákladmi a zodpovednosťou za realizáciu

  3.

  Použité podklady a zdroje informácií

  4.

  Prílohy

  4.1

  Mapa Slovenska s potvrdenými lokalitami výskytu ohrozeného druhu

  4.2

  Mapa opatrení praktickej starostlivosti na záchranu druhu

  Príloha č. 26 k vyhláške č. 170/2021 Z. z.

  OBSAH DOKUMENTU REGIONÁLNEHO ÚZEMNÉHO SYSTÉMU EKOLOGICKEJ STABILITY

  ANALYTICKÁ ČASŤ

  1.

  Prírodné pomery

  1.1

  Abiotické pomery

  1.1.1

  Geomorfologické pomery

  1.1.2

  Geologické pomery

  1.1.3

  Pôdne pomery

  1.1.4

  Hydrologické pomery

  1.1.5

  Klimatické pomery vrátane prebiehajúcich zmien klimatických charakteristík

  1.2

  Biotické pomery

  1.2.1

  Rastlinstvo (fytogeografické členenie, potenciálna prirodzená vegetácia a aktuálna vegetácia)

  1.2.2

  Živočíšstvo (zoogeografické členenie; spoločenstvá živočíchov)

  1.2.3

  Biotopy (opis biotopov a ich poloha)

  1.2.4

  Migračné trasy živočíchov

  2.

  Súčasná krajinná štruktúra

  2.1

  Poľnohospodárska pôda (orná pôda, chmeľnice, vinice, záhrady, ovocné sady, trvalé trávne porasty)

  2.2

  Lesné pozemky

  2.3

  Vodné prvky (vodné toky a plochy)

  2.4

  Zastavané plochy a nádvoria (komunikácie, budovy a iné)

  2.5

  Ostatné plochy

  2.6

  Nelesná drevinová vegetácia (líniová, plošná, rozptýlená drevinová vegetácia v krajine)

  2.7

  Sídelná zeleň (verejná, vyhradená, špeciálna zeleň a iné)

  3.

  Pozitívne a negatívne prvky/javy v území

  3.1

  Pozitívne prvky a javy

  3.1.1

  Prvky nadregionálneho územného systému ekologickej stability Slovenskej republiky (biocentrá, biokoridory) ...

  3.1.2

  Osobitne chránené časti prírody a krajiny a časti prírody pripravované na ochranu (územná ochrana a ...

  3.1.3

  Prírodné zdroje (lesné, pôdne, vodné, zdroje nerastných surovín)

  3.1.4

  Významné prírodné prvky bez legislatívnej ochrany (migračné trasy živočíchov, nelesná drevinová vegetácia ...

  3.1.5

  Kultúrno-historicky hodnotné formy využívania krajiny

  3.2

  Negatívne prvky a javy

  3.2.1

  Prírodné (radónové riziko, seizmicita, zosuvné územia atď.)

  3.2.2

  Antropogénne (kontaminácia a znečistenie zložiek životného prostredia, imisie, svetelné znečistenie, ...

  SYNTÉZOVÁ ČASŤ

  4.

  Syntéza analytických vstupov a hodnotenie

  4.1.

  Hodnotenie ekologickej stability (pomer ekologicky stabilných plôch k ekologicky nestabilným plochám, ...

  4.2.

  Plošné a priestorové usporiadanie pozitívnych a negatívnych prvkov/javov v krajine (izolácia, spojitosť, ...

  4.3.

  Hodnotenie biotopov (rozmanitosť biotopov, druhová rozmanitosť, výskyt chránených a ohrozených druhov, ...

  4.4.

  Ekostabilizačná významnosť, reprezentatívnosť a unikátnosť (porovnanie aktuálnej vegetácie s potenciálnou ...

  4.5.

  Hodnotenie krajinnej štruktúry (diverzita krajiny, typ a vývoj krajinnej štruktúry, historické krajinné ...

  4.6.

  Zhodnotenie súladu s územnými plánmi (regiónu a dotknutých obcí)

  NÁVRHOVÁ ČASŤ

  5.

  Návrh regionálneho územného systému ekologickej stability

  5.1.

  Návrh prvkov regionálneho územného systému ekologickej stability (vrátane existujúcich, spresnenie prvkov ...

  5.1.1

  Biocentrá

  5.1.2

  Biokoridory

  5.1.3

  Ostatné ekostabilizačné prvky (interakčné prvky, genofondové plochy)

  5.2.

  Návrh manažmentových opatrení zohľadňujúc aj identifikované riziká vyplývajúce zo zmeny klímy (návrh ...

  5.3.

  Návrh opatrení na zvýšenie ekologickej stability krajiny

  5.4.

  Návrh prvkov regionálneho územného systému ekologickej stability na legislatívnu ochranu

  5.5.

  Návrh opatrení pre územné plány (úpravy územných plánov, návrh regulatívov)

  GRAFICKÁ ČASŤ*

  6.1.

  Mapa: Súčasná krajinná štruktúra (M 1 : 25 000, resp. 1 : 50 000)

  6.2.

  Mapa: Priemet pozitívnych a negatívnych prvkov a javov (M 1 : 25 000, resp. 1 : 50 000)

  6.3.

  Mapa: Návrh regionálneho územného systému ekologickej stability (M 1 : 25 000, resp. 1 : 50 000)

  Poznámka:* Grafická časť sa vyhotovuje aj v digitálnej forme v jednom z nasledujúcich formátov GIS vrstiev: ...

  Príloha č. 27 k vyhláške č. 170/2021 Z. z.

  OBSAH DOKUMENTU MIESTNEHO ÚZEMNÉHO SYSTÉMU EKOLOGICKEJ STABILITY

  ANALYTICKÁ ČASŤ

  1.

  Prírodné pomery

  1.1

  Abiotické pomery

  1.1.1

  Geomorfologické pomery

  1.1.2

  Geologické pomery

  1.1.3

  Pôdne pomery

  1.1.4

  Hydrologické pomery

  1.1.5

  Klimatické pomery vrátane prebiehajúcich zmien klimatických charakteristík

  1.2

  Biotické pomery

  1.2.1

  Rastlinstvo (fytogeografické členenie, potenciálna prirodzená vegetácia a aktuálna vegetácia spracovaná ...

  1.2.2

  Živočíšstvo (zoogeografické členenie; spoločenstvá živočíchov na základe terénneho prieskumu)

  1.2.3

  Biotopy (opis biotopov a ich poloha na základe terénneho prieskumu)

  1.2.4

  Migračné trasy živočíchov (na základe terénneho prieskumu)

  2.

  Súčasná krajinná štruktúra

  2.1

  Poľnohospodárska pôda (orná pôda, chmeľnice, vinice, záhrady, ovocné sady, trvalé trávne porasty)

  2.2

  Lesné pozemky

  2.3

  Vodné prvky (vodné toky a plochy)

  2.4

  Zastavané plochy a nádvoria (komunikácie, budovy a iné)

  2.5

  Ostatné plochy

  2.6

  Nelesná drevinová vegetácia (líniová, plošná, rozptýlená drevinová vegetácia v krajine)

  2.7

  Sídelná zeleň (verejná, vyhradená, špeciálna zeleň a iné) a ostatné prvky a plochy zelenej infraštruktúry ...

  3.

  Pozitívne a negatívne prvky/javy v území

  3.1

  Pozitívne prvky a javy

  3.1.1

  Prvky nadregionálneho územného systému ekologickej stability Slovenskej republiky a regionálneho územného ...

  3.1.2

  Osobitne chránené časti prírody a krajiny a časti prírody pripravované na ochranu (územná ochrana a ...

  3.1.3

  Prírodné zdroje (lesné, pôdne, vodné, zdroje nerastných surovín)

  3.1.4

  Významné prírodné prvky a prvky a plochy zelenej infraštruktúry bez legislatívnej ochrany (migračné ...

  3.1.5

  Kultúrno-historicky hodnotné formy využívania krajiny

  3.2.

  Negatívne prvky a javy

  3.2.1.

  Prírodné (radónové riziko, seizmicita, zosuvné územia atď.)

  3.2.2.

  Antropogénne (kontaminácia a znečistenie zložiek životného prostredia, imisie, svetelné znečistenie, ...

  SYNTÉZOVÁ ČASŤ

  4.

  Syntéza analytických vstupov a hodnotenie

  4.1.

  Hodnotenie ekologickej stability (pomer ekologicky stabilných plôch k ekologicky nestabilným plochám, ...

  4.2.

  Plošné a priestorové usporiadanie pozitívnych a negatívnych prvkov/javov v krajine (izolácia, spojitosť, ...

  4.3.

  Hodnotenie biotopov (rozmanitosť biotopov, druhová rozmanitosť, výskyt chránených a ohrozených druhov, ...

  4.4.

  Ekostabilizačná významnosť, reprezentatívnosť a unikátnosť (porovnanie aktuálnej vegetácie potenciálnou ...

  4.5.

  Hodnotenie krajinnej štruktúry (diverzita krajiny, typ a vývoj krajinnej štruktúry, historické krajinné ...

  4.6.

  Hodnotenie zelenej infraštruktúry a ekologicky stabilných plôch (aj vo vzťahu k identifikovaným rizikám ...

  4.7.

  Zhodnotenie súladu s územnými plánmi (regiónu a dotknutých obcí)

  NÁVRHOVÁ ČASŤ

  5.

  Návrh miestneho územného systému ekologickej stability

  5.1.

  Návrh prvkov miestneho územného systému ekologickej stability a zelenej infraštruktúry (vrátane existujúcich, ...

  5.1.1.

  Biocentrá

  5.1.2.

  Biokoridory

  5.1.3.

  Ostatné ekostabilizačné prvky (interakčné prvky, genofondové plochy, plochy a prvky zelenej infraštruktúry) ...

  5.2.

  Návrh manažmentových opatrení zohľadňujúc aj identifikované riziká vyplývajúce zo zmeny klímy (návrh ...

  5.3.

  Návrh opatrení na zvýšenie ekologickej stability

  5.4.

  Návrh prvkov miestneho územného systému ekologickej stability odporúčaných na zabezpečenie legislatívnej ...

  5.5.

  Návrh opatrení pre územné plány (úpravy územných plánov, návrh regulatívov)

  5.6.

  Bilancia plošných nárokov na zmenu poľnohospodárskeho pozemku na iný druh pozemku

  GRAFICKÁ ČASŤ*

  6.1.

  Mapa: Súčasná krajinná štruktúra (M 1 : 5 000, resp. 1 : 10 000)

  6.2.

  Mapa: Priemet pozitívnych a negatívnych prvkov a javov (M 1 : 5 000, resp. 1 : 10 000)

  6.3.

  Mapa: Návrh miestneho územného systému ekologickej stability a zelenej infraštruktúry (M 1 : 5 000, ...

  Poznámka: * Grafická časť sa vyhotovuje aj v digitálnej forme v jednom z nasledujúcich formátov GIS ...

  Príloha č. 28 k vyhláške č. 170/2021 Z. z.

  A. OBSAH PROJEKTU OCHRANY CHRÁNENÉHO ÚZEMIA

  1.

  Základné údaje

  1.1

  Názov a kategória chráneného územia

  1.2

  Prekryv s inými chránenými územiami a územiami medzinárodného významu*

  1.3

  Kategória chráneného územia podľa medzinárodných štandardov

  1.4

  Vymedzenie chráneného územia a jeho ochranného pásma (dotknuté územnosprávne jednotky - kraj, okres, ...

  1.5

  Výmera chráneného územia a jeho ochranného pásma

  2.

  Predmet a ciele ochrany

  2.1

  Vymedzenie predmetu ochrany a odôvodnenie ochrany

  2.2

  Zhodnotenie stavu predmetu ochrany a stanovenie cieľov ochrany

  3.

  Podrobnosti o ochrane a využívaní územia

  3.1

  Vymedzenie zón a ekologicko-funkčných priestorov,* podrobnosti o podmienkach územnej ochrany

  3.2

  Vymedzenie verejne prístupných častí územia a stanovenie možností ich využitia

  4.

  Návrh riešenia spôsobu a určenia výšky poskytnutia náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania **

  4.1

  Identifikácia pozemkov, na ktorých dochádza k obmedzeniu bežného obhospodarovania a navrhovaná forma ...

  4.2

  Určenie predpokladanej výšky finančných prostriedkov na zabezpečenie náhrad za obmedzenie bežného obhospodarovania ...

  5.

  Návrh technického vybavenia územia (označenie chráneného územia, jeho zón a ochranného pásma a prístupových ...

  6.

  Prehľad odbornej literatúry a použitých odborných podkladov

  7.

  Prílohy

  7.1

  Mapa vymedzenia chráneného územia a jeho ochranného pásma

  7.2

  Mapa prekryvu chráneného územia s inými chránenými územiami

  7.3

  Mapa navrhovaných zón a ekologicko-funkčných priestorov*

  7.4

  Mapa predmetu ochrany

  7.5

  Mapa s vymedzením častí chráneného územia, kde sa starostlivosť o územie nezabezpečuje bežným obhospodarovaním ...

  7.6

  Mapa pozemkov podľa foriem vlastníctva vrátane prehľadu vlastníctva a podielu na výmere chráneného územia ...

  7.7

  Mapa technického vybavenia územia**

  7.8

  Zoznam parciel podľa katastra nehnuteľností

  Poznámky: * Uvádza sa, ak je relevantné ** Vyhotovuje len organizácia ochrany prírody

  B. OBSAH PROJEKTU NA VYHLÁSENIE NÁRODNEJ PRÍRODNEJ REZERVÁCIE A NÁRODNEJ PRÍRODNEJ PAMIATKY

  1.

  Všeobecne záväzný právny predpis, ktorým je územie vyhlásené za chránené

  2.

  Odôvodnenie návrhu na vyhlásenie národnej prírodnej rezervácie alebo národnej prírodnej pamiatky

  3.

  Zhodnotenie potreby vypracovania alebo aktualizácie programu starostlivosti

  C. OBSAH PROJEKTU OCHRANNÉHO PÁSMA JASKYNE

  1.

  Základné údaje (názov a kategória chráneného územia, vymedzenie ochranného pásma, výmera ochranného ...

  2.

  Zhodnotenie súčasného stavu a identifikácia faktorov spôsobujúcich ohrozenie jaskyne

  3.

  Podrobnosti o ochrane

  3.1

  Odôvodnenie ochrany

  3.2

  Stanovenie cieľov ochrany

  3.3

  Podrobnosti o podmienkach územnej ochrany

  4.

  Návrh technického vybavenia územia

  5.

  Použité podklady a zdroje informácií

  6.

  Prílohy

  6.1

  Situačná mapa ochranného pásma jaskyne

  6.2

  Mapa vymedzenia územia ochranného pásma jaskyne

  6.3

  Mapa technického vybavenia územia

  6.4

  Zoznam parciel podľa katastra nehnuteľností

  Príloha č. 29 k vyhláške č. 170/2021 Z. z.

  OBSAH PROJEKTU OCHRANY CHRÁNENÉHO STROMU

  1.

  Základné údaje (názov chráneného stromu, druh a parametre chráneného stromu, zdravotný stav chráneného ...

  2.

  Prílohy

  2.1

  Katastrálna mapa so zákresom lokalizácie stromu a jeho ochranného pásma

  2.2

  Ortofotomapa so zákresom lokalizácie stromu a jeho ochranného pásma

  Príloha č. 30 k vyhláške č. 170/2021 Z. z.

  OBSAH DOKUMENTU STAROSTLIVOSTI O DREVINY

  1.

  Analýza súčasného výskytu, stavu a kvality drevín, ako aj ich ekologického, krajinotvorného, estetického ...

  2.

  Návrhy opatrení týkajúcich sa starostlivosti o hodnotené dreviny

  3.

  Zoznam a vymedzenie pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu

  4.

  Mapa s územným priemetom výskytu hodnotených drevín a pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu

  Príloha č. 31 k vyhláške č. 170/2021 Z. z.

  Prevziať prílohu - VZOR OZNÁMENIA O ZAČATÍ A UKONČENÍ PRIESKUMU A VÝSKUMU OSOBITNE CHRÁNENEJ ČASTI PRÍRODY ...

  Príloha č. 32 k vyhláške č. 170/2021 Z. z.

  Prevziať prílohu - VZOR SPRÁVY O VÝSLEDKU PRIESKUMU A VÝSKUMU OSOBITNE CHRÁNENEJ ČASTI PRÍRODY A KRAJINY ...

  Príloha č. 33 k vyhláške č. 170/2021 Z. z.

  Prevziať prílohu - VZOR PREUKAZU ČLENA STRÁŽE PRÍRODY

  Príloha č. 34 k vyhláške č. 170/2021 Z. z.

  Prevziať prílohu - VZOR ODZNAKU ČLENA STRÁŽE PRÍRODY

  Príloha č. 35 k vyhláške č. 170/2021 Z. z.

  Prevziať prílohu - VZOR SLUŽOBNÉHO ODZNAKU ZAMESTNANCA OCHRANY PRÍRODY

  Príloha č. 36 k vyhláške č. 170/2021 Z. z.

  Prevziať prílohu - ZOZNAM DREVÍN A ICH SPOLOČENSKÁ HODNOTA

  Príloha č. 37 k vyhláške č. 170/2021 Z. z.

  Prevziať prílohu - PREPOČET HODNÔT NAMERANÝCH NA PNI

  Príloha č. 38 k vyhláške č. 170/2021 Z. z.

  Prevziať prílohu - PRIRÁŽKOVÝ INDEX DREVÍN

  Príloha č. 39 k vyhláške č. 170/2021 Z. z.

  ZOZNAM ŽIVOČÍCHOV, PRI KTORÝCH ŠTÁT ZODPOVEDÁ ZA ŠKODU

  Vedecké meno Slovenské meno Alces alces los mokraďový Ardea (Egretta) alba (Casmerodius albus) ...

  Príloha č. 40 k vyhláške č. 170/2021 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva ...

Poznámky

 • 1)  § 15 ods. 1 a 2 zákona č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...
 • 2)  Zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona ...
 • 3)  § 71 ods. 1 písm. b) vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z. z., ...
 • 4)  § 41 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných ...
 • 5)  Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch ...
 • 6)  § 41 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej ...
 • 7)  Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 87/2006 Z. z. o požiadavkách na klimatické ...
 • 8)  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 9)  Napríklad STN 83 7010 Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie (83 7010). ...
 • 10)  Napríklad § 17a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, ...
 • 11)  Napríklad § 49 ods. 1 písm. b) zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 3 zákona ...
 • 12)  Zákon č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 13)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky ...
 • 14)  § 13 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.
 • 15)  § 10 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších ...
 • 16)  § 11 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 17)  § 12 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového ...
 • 18)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2011/484/EÚ z 11. júla 2011 o formáte poskytovania informácií o lokalitách ...
 • 19)  Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení ...
 • 20)  Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 21)  § 27 zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou ...
 • 22)  § 2 písm. f) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných ...
 • 23)  § 4 písm. d) zákona č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd ...
 • 24)  Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore