Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vlastnostiach a o podmienkach prevádzkovania, označovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly hasiacich prístrojov 347/2022 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 26.10.2022
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Oblasť: Technické normy, Požiarna ochrana

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vlastnostiach a o podmienkach prevádzkovania, označovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly hasiacich prístrojov 347/2022 účinný od 01.01.2023
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 347/2022 s účinnosťou od 01.01.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

o vlastnostiach a o podmienkach prevádzkovania, označovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly hasiacich prístrojov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 5 písm. a) a § 14 ods. 1 písm. c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1 - Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje vlastnosti, podmienky prevádzkovania, označovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly hasiacich prístrojov.

§ 2 - Vymedzenie pojmov

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a)
hasiacim prístrojom požiarne zariadenie1) obsahujúce hasiacu látku, ktorá je pri jeho ručnom použití vytláčaná pôsobením vnútorného tlaku a smerovaná do miesta požiaru; je vyhotovené ako zostava, ktorej tlaková nádoba je vyhradeným technickým zariadením tlakovým,2)
b)
zostavou hasiaceho prístroja vzájomne správne zmontované jeho súčasti, ktoré sú namáhané vnútorným tlakom spôsobeným výtlačným plynom a hasiacou látkou, alebo hasiacou látkou, ak ju tvorí samotný výtlačný plyn,
c)
prenosným hasiacim prístrojom hasiaci prístroj s celkovou hmotnosťou najviac 20 kg, ktorý pozostáva z tlakovej nádoby obsahujúcej hasiacu látku, ktorá je po ručnom otvorení ovládacej armatúry pôsobením tlakovej energie akumulovanej vo výtlačnom plyne umiestnenom priamo v tlakovej nádobe alebo v samostatnej tlakovej patróne vytláčaná na miesto požiaru, a z príslušenstva tlakovej nádoby k nej pripevneného,
d)
pojazdným hasiacim prístrojom hasiaci prístroj s celkovou hmotnosťou viac ako 20 kg, ktorý pozostáva z kolesového podvozku s nainštalovanou tlakovou nádobou obsahujúcou hasiacu látku, ktorá je po ručnom otvorení ovládacej armatúry pôsobením tlakovej energie akumulovanej vo výtlačnom plyne umiestnenom priamo v tlakovej nádobe alebo v nádobe na výtlačný plyn vytláčaná na miesto požiaru, zo zariadenia na uchopenie a z príslušenstva tlakovej nádoby k nej pripevneného,
e)
stanovišťom hasiaceho prístroja miesto pre hasiaci prístroj, ktoré je označené značkou na ochranu pred požiarmi pre hasiaci prístroj podľa osobitného predpisu,3)
f)
nainštalovaným hasiacim prístrojom hasiaci prístroj umiestnený na stanovišti hasiaceho prístroja,
g)
náplňou hasiaceho prístroja hasiaca látka, ktorej množstvo je vyjadrené objemom alebo hmotnosťou,
h)
výtlačným plynom plyn alebo zmes plynov, ktoré sú určené na vytláčanie hasiacej látky z hasiaceho prístroja,
i)
bezpečnostným zariadením zariadenie brániace nežiaducemu spusteniu hasiaceho prístroja,
j)
bezpečnostným prvkom časť hasiaceho prístroja, ktorá preukazuje, či hasiaci prístroj bol uvedený do činnosti,
k)
spúšťacím mechanizmom zariadenie, ktoré umožňuje uvedenie hasiaceho prístroja do činnosti,
l)
uvedením hasiaceho prístroja do činnosti úkony potrebné na počiatočné uvoľnenie hasiacej látky z hasiaceho prístroja,
m)
akcieschopným hasiacim prístrojom hasiaci prístroj, ktorý spĺňa podmienky podľa § 6 ods. 5.
§ 3 - Rozdelenie hasiacich prístrojov
(1)

Prenosné hasiace prístroje sa delia podľa druhu hasiacej látky na

a)
vodné,
b)
penové,
c)
práškové,
d)
CO2,
e)
halónové,
f)
s čistou hasiacou látkou.
(2)

Pojazdné hasiace prístroje sa delia podľa druhu hasiacej látky na

a)
vodné,
b)
penové,
c)
práškové,
d)
CO2.
Vlastnosti hasiacich prístrojov
§ 4
(1)

Konštrukcia prenosného hasiaceho prístroja musí umožňovať opakované plnenie tlakovej nádoby hasiacou látkou a plnenie výtlačného plynu do tlakovej nádoby alebo do samostatnej opakovane plniteľnej tlakovej patróny; to neplatí pre jednorazovo plniteľné tlakové patróny.

(2)

Konštrukcia pojazdného hasiaceho prístroja musí umožňovať opakované plnenie tlakovej nádoby hasiacou látkou a plnenie výtlačného plynu do tlakovej nádoby alebo do nádoby na výtlačný plyn.

(3)

Ak ide o hasiaci prístroj vodný a hasiaci prístroj penový, množstvo hasiacej látky sa vyjadruje objemom v litroch.

(4)

Ak ide o hasiaci prístroj práškový, hasiaci prístroj CO2, prenosný hasiaci prístroj halónový a prenosný hasiaci prístroj s čistou hasiacou látkou, množstvo hasiacej látky sa vyjadruje hmotnosťou v kilogramoch.

(5)

Hasiaci prístroj musí byť vyhotovený tak, že umožňuje

a)
vykonávanie jeho pravidelnej kontroly,
b)
kontrolu úbytku hasiacej látky v tlakovej nádobe hasiaceho prístroja, ktorá je fľašou,
c)
kontrolu úbytku výtlačného plynu v tlakovej nádobe a v tlakovej patróne,
d)
jeho opakované plnenie cez plniaci otvor.
(6)

Bezpečnostný prvok sa spravidla vyhotovuje vo forme drôtu a plomby alebo mechanizmu tak, že zabráni jeho opakovanému vloženiu do bezpečnostného zariadenia; musí byť možné pohľadom zistiť, či je bezpečnostný prvok odstránený.

(7)

Spúšťací mechanizmus pre prenosný hasiaci prístroj je prstová spúšť, tlačná páka, ručné koliesko alebo narážacia hlavica.

(8)

Spúšťací mechanizmus pre pojazdný hasiaci prístroj je ovládacia páka rukoväte, kolieskový ventil alebo narážacia hlavica.

(9)

Uvedenie hasiaceho prístroja do činnosti nesmie byť závislé od opakovania príslušného úkonu na tom istom zariadení.

(10)

Hasiaci prístroj musí mať ovládaciu armatúru umožňujúcu prerušované vypúšťanie hasiacej látky.

(11)

Výtlačným plynom je vzduch, argón, oxid uhličitý, hélium alebo dusík a ich zmesi.

(12)

Odistením bezpečnostného zariadenia sa nesmie ovplyvniť funkčnosť hasiaceho prístroja.

§ 5 - Označovanie hasiacich prístrojov
(1)

Označenie častí a súčastí hasiacich prístrojov, tlakových nádob a tlakových patrón hasiacich prístrojov sa vykonáva podľa osobitných predpisov,4) technickej normy5) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.

(2)

Povrchová úprava vonkajšej strany tlakovej nádoby hasiaceho prístroja musí byť vyhotovená vo farbe RAL 3 000 tak, ako je špecifikované vo farebnom registri RAL-841-GL. Na označenie druhu hasiacej látky možno použiť najviac 10 % vonkajšej plochy tlakovej nádoby hasiaceho prístroja.

(3)

Na hasiacom prístroji musí byť umiestnené popisné označenie, ktorého obsah a rozsah je uvedený v prílohe č. 1.

(4)

Označenie súčastí hasiaceho prístroja, štítok na popisné označenie hasiaceho prístroja, štítok o vykonaní kontroly hasiaceho prístroja a štítok o vykonaní opravy a plnenia hasiaceho prístroja musia byť z materiálov odolných proti pôsobeniu prostredia, v ktorom sú umiestnené; odolnosť možno zabezpečiť aj povrchovou úpravou.

Podmienky prevádzkovania hasiacich prístrojov
§ 6
(1)

Hasiaci prístroj možno prevádzkovať len spôsobom uvedeným v sprievodnej dokumentácii,6) v návode na použitie hasiaceho prístroja, ak je dodaný, a v popisnom označení.

(2)

Na hasiacom prístroji sa okrem bezpečnostného zariadenia nesmie pred jeho spustením a počas jeho činnosti inštalovať, upraviť alebo z neho odstrániť žiadna súčasť.

(3)

Nainštalovaný hasiaci prístroj, ktorý je použitý alebo na ktorom je zistený nedostatok znižujúci jeho akcieschopnosť, sa nepovažuje za akcieschopný; takýto hasiaci prístroj je potrebné bez zbytočného odkladu vymeniť za vhodný akcieschopný hasiaci prístroj s porovnateľnou alebo vyššou hasiacou účinnosťou.

(4)

Hasiaci prístroj, ktorý je odinštalovaný zo stanovišťa hasiaceho prístroja z dôvodu kontroly, opravy, plnenia alebo vykonania tlakovej skúšky, je potrebné bez zbytočného odkladu vymeniť za vhodný akcieschopný hasiaci prístroj s porovnateľnou alebo vyššou hasiacou účinnosťou.

(5)

Akcieschopným hasiacim prístrojom je hasiaci prístroj, ktorý spĺňa tieto podmienky:

a)
jeho zostava je uvedená na trh v súlade s osobitným predpisom,7)
b)
je označený podľa § 5,
c)
žiadna z jeho súčastí a označení nemá poškodenie brániace riadnemu užívaniu hasiaceho prístroja; toto sa vzťahuje aj na vešiak prenosného hasiaceho prístroja, ak nejde o hasiaci prístroj voľne stojaci, a na vozík pojazdného hasiaceho prístroja,
d)
od roku jeho výroby, okrem pojazdného hasiaceho prístroja CO2, od jeho poslednej kontroly alebo od jeho poslednej opravy a plnenia neuplynulo viac ako 24 mesiacov; to neplatí, ak výrobca určí kratšiu lehotu na vykonanie kontroly,
e)
od roku výroby pojazdného hasiaceho prístroja CO2, od jeho poslednej kontroly alebo od jeho poslednej opravy a plnenia neuplynie viac ako 12 mesiacov; to neplatí, ak výrobca určí kratšiu lehotu na vykonanie kontroly,
f)
jeho súčasti vyhovejú tlakovej skúške podľa osobitného predpisu.2)
(6)

Stanovište hasiaceho prístroja musí byť viditeľné a trvale prístupné.

(7)

Prístupová komunikácia na prístup k stanovišťu pojazdného hasiaceho prístroja a na jeho transport musí byť trvale voľná so šírkou najmenej 1,3-násobku celkovej šírky kolesového podvozku a nosnosťou a sklonom svojho povrchu musí umožňovať bezpečný a nesťažený transport pojazdného hasiaceho prístroja.

(8)

Ak prístupová komunikácia k stanovišťu hasiaceho prístroja nie je dobre viditeľná, musí byť označená kombináciou značiek na ochranu pred požiarmi pre hasiaci prístroj a určenie smeru podľa osobitného predpisu.3)

(9)

Prenosný hasiaci prístroj sa inštaluje spravidla na zvislej stavebnej konštrukcii. Rukoväť prenosného hasiaceho prístroja môže byť vo výške najviac 1,5 m nad podlahou.

(10)

Pri pripevňovaní a inštalácii hasiaceho prístroja sa postupuje podľa pokynov výrobcu.

§ 7
(1)

Hasiaci prístroj možno plniť a opravovať len technologickým postupom a technickým zariadením určenými jeho výrobcom.

(2)

Vlastnosti hasiaceho prístroja musia ostať nezmenené aj po vykonaní opravy a plnenia fyzickou osobou s osobitným oprávnením podľa § 11c ods. 1 zákona.

(3)

O vykonaní opravy a plnenia hasiaceho prístroja a o jej výsledku vydá fyzická osoba s osobitným oprávnením potvrdenie a na vonkajšej strane tlakovej nádoby hasiaceho prístroja umiestni štítok o oprave a plnení hasiaceho prístroja. Umiestnený štítok nesmie znižovať viditeľnosť údajov o tlakovej nádobe hasiaceho prístroja, samostatnej tlakovej patróne na výtlačný plyn a na popisnom označení hasiaceho prístroja.

(4)

Od vykonania opravy a plnenia hasiaceho prístroja začína plynúť nová lehota na jeho kontrolu.

(5)

Vzor potvrdenia o vykonaní opravy a plnenia hasiaceho prístroja je uvedený v prílohe č. 2.

(6)

Vzor štítku o vykonaní opravy a plnenia hasiaceho prístroja je uvedený v prílohe č. 3.

§ 8

Opakovanú vonkajšiu prehliadku, vnútornú prehliadku, tlakovú skúšku a tlakovú skúšku po oprave tlakovej nádoby hasiaceho prístroja inej ako fľaša a tlakovej nádoby hasiaceho prístroja, ktorá je fľašou, upravuje osobitný predpis.8)

§ 9 - Kontrola hasiacich prístrojov
(1)

Hasiaci prístroj možno kontrolovať len technologickým postupom a technickým zariadením určenými jeho výrobcom.

(2)

Vlastnosti hasiaceho prístroja musia ostať nezmenené aj po vykonaní kontroly fyzickou osobou s osobitným oprávnením podľa § 11c ods. 1 a 3 zákona.

(3)

Kontrola hasiaceho prístroja musí byť vykonaná najneskôr pred jeho nainštalovaním; to neplatí, ak od roku výroby alebo dátumu poslednej kontroly hasiaceho prístroja uplynie lehota kratšia ako 24 mesiacov, a ak ide o pojazdný hasiaci prístroj CO2, lehota kratšia ako 12 mesiacov.

(4)

Periodická kontrola prenosného hasiaceho prístroja sa vykoná na nainštalovanom prenosnom hasiacom prístroji najmenej raz za 24 mesiacov, ak v sprievodnej dokumentácii alebo v návode na použitie hasiaceho prístroja vzhľadom na vplyv prostredia, v ktorom má byť prenosný hasiaci prístroj nainštalovaný, nie je určená kratšia lehota.

(5)

Periodická kontrola pojazdného hasiaceho prístroja sa vykoná na nainštalovanom pojazdnom hasiacom prístroji najmenej raz za 24 mesiacov, ak v sprievodnej dokumentácii alebo v návode na použitie hasiaceho prístroja vzhľadom na vplyv prostredia, v ktorom má byť pojazdný hasiaci prístroj nainštalovaný, nie je určená kratšia lehota; ak ide o pojazdný hasiaci prístroj CO2, periodická kontrola sa vykoná najmenej raz za 12 mesiacov, ak v sprievodnej dokumentácii alebo v návode na použitie hasiaceho prístroja vzhľadom na vplyv prostredia, v ktorom má byť pojazdný hasiaci prístroj CO2 nainštalovaný, nie je určená kratšia lehota.

(6)

O vykonaní kontroly hasiaceho prístroja podľa odsekov 3 až 5 a o jej výsledku vydá fyzická osoba s osobitným oprávnením potvrdenie a na vonkajšej strane tlakovej nádoby hasiaceho prístroja umiestni štítok o vykonaní kontroly hasiaceho prístroja. Umiestnený štítok nesmie znižovať viditeľnosť údajov o tlakovej nádobe hasiaceho prístroja, samostatnej tlakovej patróne na výtlačný plyn, nádobe na výtlačný plyn a o popisnom označení hasiaceho prístroja.

(7)

Vzor potvrdenia o vykonaní kontroly hasiaceho prístroja je uvedený v prílohe č. 4.

(8)

Vzor štítka o vykonaní kontroly hasiaceho prístroja je uvedený v prílohe č. 5.

(9)

Pri oprave alebo plnení a pri periodickej kontrole hasiaceho prístroja podľa odsekov 4 a 5 sa vyradí z používania hasiaci prístroj,

a)
ktorý nie je možné opraviť predpísaným spôsobom určeným výrobcom hasiaceho prístroja,
b)
pri ktorom nie je možné zistiť výrobné číslo, číslo výrobnej dávky alebo číslo výrobnej série a rok výroby tlakovej nádoby,
c)
ktorému uplynie životnosť určená výrobcom hasiaceho prístroja,
d)
ktorého súčasti nevyhovejú tlakovej skúške.
(10)

Pri periodickej kontrole hasiaceho prístroja sa vyradí z používania tlaková patróna alebo nádoba na výtlačný plyn pojazdného hasiaceho prístroja, ktorej uplynie životnosť určená ich výrobcom, ak sa nevykoná výmena za novú.

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 10
(1)

Na pojazdný hasiaci prístroj, ktorý schválil na použitie príslušný ústredný orgán štátnej správy, ak sa jeho schválenie vyžadovalo, alebo ho schválila na použitie štátna skúšobňa, ak sa jej schválenie vyžadovalo podľa zákona č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení neskorších predpisov, sa nevzťahujú § 3 až 5 a § 9 ods. 3 až 6 s výnimkou lehoty na kontrolu hasiaceho prístroja. Kontrola pojazdného hasiaceho prístroja podľa prvej vety sa vykoná na nainštalovanom pojazdnom hasiacom prístroji najmenej raz za 12 mesiacov.

(2)

Hasiaci prístroj podľa predpisov účinných do 31. decembra 2022 sa považuje za hasiaci prístroj podľa tejto vyhlášky; to neplatí, ak hasiaci prístroj nespĺňa podmienky podľa § 6 ods. 5.

(3)

Pre hasiaci prístroj, pri ktorom nie je uvedený obsah opravy a plnenia hasiaceho prístroja v sprievodnej technickej dokumentácii výrobcu,9) je obsah opravy a plnenia hasiaceho prístroja uvedený v prílohe č. 6.

(4)

Pre hasiaci prístroj, pri ktorom nie je uvedený obsah kontroly hasiaceho prístroja v sprievodnej technickej dokumentácii výrobcu, je obsah kontroly hasiaceho prístroja uvedený v prílohe č. 7.

(5)

Farebné a popisné označenie na pojazdnom hasiacom prístroji, ktorý je schválený podľa odseku 1, sa považuje za označenie podľa tejto vyhlášky.

(6)

Farebné a popisné označenie hasiacich prístrojov uvedených na trh do 31. decembra 2022 sa považuje za označenie podľa tejto vyhlášky.

(7)

Na hasiaci prístroj, ktorý sa používa v banských dielach, dráhových vozidlách, riečnych plavidlách, námorných lodiach a v lietadlách sa § 6 ods. 6 až 9 nepoužije.

(8)

Potvrdenie o vykonaní kontroly a štítok o vykonaní kontroly hasiaceho prístroja vydané podľa predpisov účinných do 31. decembra 2022 zostávajú v platnosti do doby na ňom uvedenej.

(9)

Na účely tejto vyhlášky ostáva štítok s údajmi o vykonanej tlakovej skúške tlakovej nádoby alebo fľaše hasiaceho prístroja v platnosti do doby na ňom uvedenej.

(10)

Na nainštalovanom hasiacom prístroji podľa predpisov účinných do 31. decembra 2022, na ktorom nie je vykonaná kontrola podľa § 9 ods. 3, prevádzkovateľ zabezpečí vykonanie kontroly najneskôr do 31. decembra 2023.

(11)

Hasiaci prístroj, ktorý spĺňa podmienky na vyradenie podľa § 9 ods. 9 písm. c) a ods. 10 do 31. decembra 2022, možno používať do vykonania najbližšej kontroly, najdlhšie do 31. decembra 2023.

§ 11

Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických predpisov.10)

§ 12

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 719/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov.

§ 13

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2023.

Roman Mikulec v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 347/2022 Z. z.

  POPISNÉ OZNAČENIE NA HASIACOM PRÍSTROJI

  Na hasiacom prístroji sa uvádza popisné označenie s týmito údajmi:

  a)

  slová „HASIACI PRÍSTROJ“,

  b)

  druh hasiacej látky a jej menovité množstvo,

  c)

  údaj o skúšobných modeloch tried požiarov,

  d)

  návod na použitie hasiaceho prístroja s piktogramami objasňujúcimi potrebné úkony,

  e)

  piktogram znázorňujúci triedy požiarov, na ktoré možno hasiaci prístroj použiť,

  f)

  upozornenie na obmedzenia alebo nebezpečenstvo pri používaní hasiaceho prístroja, najmä na toxicitu alebo úraz elektrickým prúdom,

  g)

  poučenie o potrebe

  1.

  opakovaného naplnenia po každom použití,

  2.

  pravidelnej kontroly,

  3.

  používania náhradných súčastí hasiaceho prístroja, ktoré sú v súlade so schváleným typom hasiaceho prístroja,

  h)

  údaje o hasiacej látke, prímesiach, prímesiach obsahujúcich vodu a o ich množstve vyjadrené v percentách,

  i)

  údaje o výtlačnom plyne (ak sa používa),

  j)

  čísla alebo označenia schvaľovacích dokumentov,

  k)

  typové označenie hasiaceho prístroja,

  l)

  rozsah prevádzkových teplôt,

  m)

  upozornenie na možnosť zamrznutia pri hasiacich prístrojoch vodných a hasiacich prístrojoch penových,

  n)

  odkaz na technickú normu alebo inú obdobnú technickú špecifikáciu s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami,

  o)

  názov a adresa sídla alebo miesta podnikania výrobcu hasiaceho prístroja alebo dovozcu hasiaceho prístroja,11)

  p)

  rok výroby hasiaceho prístroja.

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 347/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - POTVRDENIE O VYKONANÍ OPRAVY A PLNENIA PRENOSNÉHO HASIACEHO PRÍSTROJA, POJAZDNÉHO HASIACEHO PRÍSTROJA

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 347/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - ŠTÍTOK O VYKONANÍ OPRAVY A PLNENIA PRENOSNÉHO HASIACEHO PRÍSTROJA, POJAZDNÉHO HASIACEHO PRÍSTROJA

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 347/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - POTVRDENIE O VYKONANÍ KONTROLY PRENOSNÉHO HASIACEHO PRÍSTROJA, POJAZDNÉHO HASIACEHO PRÍSTROJA

  Príloha č. 5 k vyhláške č. 347/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - ŠTÍTOK O VYKONANÍ KONTROLY PRENOSNÉHO HASIACEHO PRÍSTROJA, POJAZDNÉHO HASIACEHO PRÍSTROJA

  Príloha č. 6 k vyhláške č. 347/2022 Z. z.

  OBSAH OPRAVY A PLNENIA HASIACEHO PRÍSTROJA

  Oprava hasiaceho prístroja zahŕňa:

  a)

  uvoľnenie tlaku výtlačného plynu v tlakovej nádobe hasiaceho prístroja, v ktorej je hasiaca látka pod stálym tlakom výtlačného plynu,

  b)

  demontáž súčastí hasiaceho prístroja,

  c)

  vypustenie hasiacej látky z hasiaceho prístroja,

  d)

  vyčistenie tlakovej nádoby hasiaceho prístroja,

  e)

  vizuálnu kontrolu vonkajších stien a vnútorných stien tlakovej nádoby hasiaceho prístroja,

  f)

  vyčistenie filtra hasiacej látky, kontrolu filtra hasiacej látky,

  g)

  vyčistenie stúpacej rúrky, kontrolu stúpacej rúrky,

  h)

  vyčistenie ostatných súčastí výpustnej cesty hasiacej látky, kontrolu ostatných súčastí výpustnej cesty hasiacej látky,

  i)

  vyčistenie prúdnice,

  j)

  vyčistenie ventilu,

  k)

  naplnenie tlakovej nádoby hasiaceho prístroja hasiacou látkou,

  l)

  umiestnenie výtlačného plynu do tlakovej nádoby hasiaceho prístroja alebo umiestnenie samostatnej tlakovej patróny s výtlačným plynom do tlakovej nádoby hasiaceho prístroja alebo na tlakovú nádobu hasiaceho prístroja.

  Príloha č. 7 k vyhláške č. 347/2022 Z. z.

  OBSAH KONTROLY HASIACEHO PRÍSTROJA

  1.

  Kontrola prenosného hasiaceho prístroja s hasiacou látkou pod stálym tlakom výtlačného plynu umiestneného priamo v tlakovej nádobe prenosného hasiaceho prístroja zahŕňa:

  1.1.

  optické posúdenie vonkajšieho povrchu tlakovej nádoby,

  1.2.

  kontrolu kompletnosti,

  1.3.

  meranie tlaku kontrolným prístrojom a porovnanie zistenej hodnoty s údajom na manometri hasiaceho prístroja alebo s údajom o prevádzkovom tlaku ustanovenom výrobcom hasiaceho prístroja,

  1.4.

  kontrolu neporušenosti a priechodnosti hadice,

  1.5.

  kontrolu neporušenosti, priechodnosti a funkčnosti prúdnice,

  1.6.

  kontrolu upevnenia vešiaka na zvislej konštrukcii,

  1.7.

  kontrolu uchytenia hasiaceho prístroja vo vešiaku,

  1.8.

  umiestnenie plomby,

  1.9.

  pripevnenie štítku o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja a vydanie potvrdenia o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja,

  1.10.

  kontrolu platnosti tlakovej skúšky.

  2.

  Kontrola prenosného hasiaceho prístroja s hasiacou látkou, ktorý nie je pod stálym tlakom výtlačného plynu, s výtlačným plynom umiestneným v samostatnej tlakovej patróne zahŕňa:

  2.1.

  optické posúdenie vonkajšieho a vnútorného povrchu tlakovej nádoby,

  2.2.

  kontrolu kompletnosti,

  2.3.

  posúdenie kvality hasiacej látky,

  2.4.

  kontrolu neporušenosti a hmotnosti tlakovej patróny,

  2.5.

  kontrolu neporušenosti a priechodnosti hadice,

  2.6.

  kontrolu neporušenosti, priechodnosti a funkčnosti prúdnice,

  2.7.

  kontrolu bezpečnostného zariadenia brániaceho nežiaducemu spusteniu,

  2.8.

  kontrolu bezpečnostného zariadenia proti pretlaku,

  2.9.

  kontrolu spúšťacieho mechanizmu,

  2.10.

  kontrolu ovládacej armatúry,

  2.11.

  kontrolu čistoty filtra,

  2.12.

  kontrolu neporušenosti a priechodnosti stúpacej rúrky,

  2.13.

  kontrolu upevnenia vešiaka na zvislej konštrukcii,

  2.14.

  kontrolu uchytenia hasiaceho prístroja vo vešiaku,

  2.15.

  umiestnenie plomby,

  2.16.

  pripevnenie štítku o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja a vydanie potvrdenia o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja,

  2.17.

  kontrolu platnosti tlakovej skúšky.

  3.

  Kontrola prenosného hasiaceho prístroja CO2 zahŕňa:

  3.1.

  optické posúdenie vonkajšieho povrchu tlakovej nádoby,

  3.2.

  kontrolu kompletnosti,

  3.3.

  kontrolu hmotnosti prístroja,

  3.4.

  kontrolu neporušenosti a priechodnosti hadice,

  3.5.

  kontrolu neporušenosti, priechodnosti a funkčnosti prúdnice,

  3.6.

  kontrolu upevnenia vešiaka na zvislej konštrukcii,

  3.7.

  kontrolu uchytenia hasiaceho prístroja vo vešiaku,

  3.8.

  umiestnenie plomby,

  3.9.

  pripevnenie štítku o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja a vydanie potvrdenia o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja,

  3.10.

  kontrolu platnosti tlakovej skúšky.

  4.

  Kontrola pojazdného hasiaceho prístroja s hasiacou látkou pod stálym tlakom výtlačného plynu umiestneného priamo v tlakovej nádobe pojazdného hasiaceho prístroja zahŕňa:

  4.1.

  optické posúdenie vonkajšieho povrchu tlakovej nádoby,

  4.2.

  kontrolu kompletnosti,

  4.3.

  meranie tlaku kontrolným prístrojom a porovnanie zistenej hodnoty s údajom na manometri hasiaceho prístroja alebo s údajom o prevádzkovom tlaku ustanovenom výrobcom,

  4.4.

  kontrolu neporušenosti a priechodnosti hadice,

  4.5.

  kontrolu neporušenosti, priechodnosti a funkčnosti prúdnice,

  4.6.

  kontrolu kompletnosti ručného vozíka,

  4.7.

  kontrolu kompletnosti prípojného vozidla a kontrolu platnosti kontroly technického stavu vozidla na stanici technickej kontroly,

  4.8.

  umiestnenie plomby,

  4.9.

  pripevnenie štítku o vykonaní kontroly pojazdného hasiaceho prístroja a vydanie potvrdenia o vykonaní kontroly pojazdného hasiaceho prístroja,

  4.10.

  kontrolu platnosti tlakovej skúšky.

  5.

  Kontrola pojazdného hasiaceho prístroja s hasiacou látkou, ktorá nie je pod stálym tlakom výtlačného plynu, s výtlačným plynom umiestneným v samostatnej tlakovej patróne zahŕňa:

  5.1.

  optické posúdenie vonkajšieho a vnútorného povrchu tlakovej nádoby,

  5.2.

  kontrolu kompletnosti,

  5.3.

  posúdenie kvality hasiacej látky,

  5.4.

  kontrolu neporušenosti a hmotnosti tlakovej patróny,

  5.5.

  kontrolu neporušenosti a priechodnosti hadice,

  5.6.

  kontrolu neporušenosti, priechodnosti a funkčnosti prúdnice,

  5.7.

  kontrolu bezpečnostného zariadenia brániaceho nežiaducemu spusteniu,

  5.8.

  kontrolu bezpečnostného zariadenia proti pretlaku,

  5.9.

  kontrolu spúšťacieho mechanizmu,

  5.10.

  kontrolu ovládacej armatúry,

  5.11.

  kontrolu čistoty filtra,

  5.12.

  kontrolu neporušenosti a priechodnosti stúpacej rúrky,

  5.13.

  kontrolu kompletnosti ručného vozíka,

  5.14.

  kontrolu kompletnosti prípojného vozidla a kontrolu platnosti kontroly technického stavu vozidla na stanici technickej kontroly,

  5.15.

  umiestnenie plomby,

  5.16.

  pripevnenie štítku o vykonaní kontroly pojazdného hasiaceho prístroja a vydanie potvrdenia o vykonaní kontroly pojazdného hasiaceho prístroja,

  5.17.

  kontrolu platnosti tlakovej skúšky.

  6.

  Kontrola pojazdného hasiaceho prístroja CO2 zahŕňa:

  6.1.

  optické posúdenie vonkajšieho povrchu tlakovej nádoby,

  6.2.

  kontrolu kompletnosti,

  6.3.

  kontrolu hmotnosti prístroja,

  6.4.

  kontrolu neporušenosti a priechodnosti hadice,

  6.5.

  kontrolu neporušenosti, priechodnosti a funkčnosti prúdnice,

  6.6.

  kontrolu kompletnosti ručného vozíka,

  6.7.

  kontrolu kompletnosti prípojného vozidla a kontrolu vykonania platnosti technického stavu vozidla na stanici technickej kontroly,

  6.8.

  umiestnenie plomby,

  6.9.

  pripevnenie štítku o vykonaní kontroly pojazdného hasiaceho prístroja a vydanie potvrdenia o vykonaní kontroly pojazdného hasiaceho prístroja,

  6.10.

  kontrolu platnosti tlakovej skúšky.

Poznámky

 • 1)  § 2 ods. 4 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
 • 2)  Príloha č. 1 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.
 • 3)  Napríklad príloha č. 2 bod 3.5 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci, tabuľka č. 4 bod F001 STN EN ISO 7010 Grafické symboly. Bezpečnostné farby a bezpečnostné značky. Registrované bezpečnostné značky (ISO 7010) (01 8012).
 • 4)  Napríklad zákon č. 254/2011 Z. z. o prepravovateľných tlakových zariadeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, príloha č. 1 Základné bezpečnostné požiadavky bod 3.3. Označenie a nápisy nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 1/2016 Z. z. o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu, § 5 ods. 1 písm. j) zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 5)  Napríklad EN 3-7 Prenosné hasiace prístroje Časť 7: Charakteristiky, požiadavky na vlastnosti a skúšobné metódy (Konsolidovaný text).
 • 6)  § 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 404/2007 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov.
 • 7)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 1/2016 Z. z. Zákon č. 254/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 8)  Vyhláška č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 9)  § 8 písm. a) vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov
 • 10)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Ú. v. EÚ L 241, 17. 9. 2015).
 • 11)  Čl. 2 ods. 3 a 5 nariadenia (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 v platnom znení.
Načítavam znenie...
MENU
Hore