Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70983
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
24.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 89/2016 účinný od 20.05.2020


Platnosť od: 19.02.2016
Účinnosť od: 20.05.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotníctvo, Jedy, narkotiká, toxikománia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 89/2016 s účinnosťou od 20.05.2020 na základe 92/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých ...

Národná rada sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje

a)
požiadavky na zložky a emisie tabakových výrobkov a súvisiace nahlasovacie povinnosti vrátane maximálnych ...
b)
podmienky označovania a balenia tabakových výrobkov vrátane zdravotných varovaní, ktoré sa musia uvádzať ...
c)
zákaz uvádzať na trh tabak na orálne použitie,
d)
cezhraničný predaj tabakových výrobkov na diaľku,
e)
podmienky uvádzania nových kategórií tabakových výrobkov na trh,
f)
podmienky uvádzania výrobkov súvisiacich s tabakovými výrobkami na trh, ich označovanie, vrátane zdravotných ...
§ 2
Základné pojmy
(1)

Nikotín sú alkaloidy nikotínového typu.

(2)

Decht je surový bezvodý a beznikotínový kondenzát dymu.

(3)

Na účely tohto zákona

a)
tabak sú listy a iné prírodné spracované alebo nespracované časti tabakových rastlín vrátane expandovaného ...
b)
fajkový tabak je tabak, ktorý sa môže spotrebúvať počas procesu horenia a je určený výhradne na použitie ...
c)
tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet je tabak, ktorý môže spotrebiteľ použiť na prípravu cigariet, ...
d)
tabakový výrobok je výrobok, ktorý sa môže spotrebúvať a pozostáva aspoň čiastočne z tabaku alebo aj ...
e)
bezdymový tabakový výrobok je tabakový výrobok, ktorý sa nespotrebúva počas procesu horenia,
f)
žuvací tabak je bezdymový tabakový výrobok určený na žuvanie,
g)
šnupavý tabak je bezdymový tabakový výrobok, ktorý sa môže spotrebúvať nosom,
h)
tabak na orálne použitie je tabakový výrobok určený na orálne použitie okrem tabakového výrobku určeného ...
i)
tabakový výrobok na fajčenie je tabakový výrobok okrem bezdymového tabakového výrobku,
j)
cigareta je tabakový povrazec1) určený na fajčenie,
k)
cigara je tabakový povrazec,1) ktorý sa môže spotrebúvať počas procesu horenia,
l)
cigarka je malý typ cigary,1)
m)
tabak do vodnej fajky je tabakový výrobok na fajčenie, ktorý sa môže spotrebúvať prostredníctvom vodnej ...
n)
nová kategória tabakových výrobkov je každý tabakový výrobok, ktorý
1.
nie je uvedený v písmenách b), c), j), f) až h) a k) až m) a
2.
bol uvedený na trh po 19. máji 2014,
o)
bylinný výrobok na fajčenie je výrobok, ktorého základom sú rastliny, byliny alebo ovocie, ktorý neobsahuje ...
p)
elektronická cigareta je výrobok, ktorý možno použiť na spotrebúvanie výparov obsahujúcich nikotín prostredníctvom ...
q)
plniaca fľaštička je nádobka akéhokoľvek tvaru, ktorá obsahuje tekutinu obsahujúcu nikotín a ktorú možno ...
r)
zložka je tabak, prídavná látka, alebo akákoľvek iná látka alebo prvok prítomný v konečnom tabakovom ...
s)
emisie sú látky, ktoré sa uvoľňujú pri spotrebe tabakového výrobku alebo súvisiaceho výrobku určeným ...
t)
maximálna úroveň alebo maximálna úroveň emisií je maximálny obsah alebo maximálna emisia, vrátane nulových, ...
u)
prídavná látka je látka okrem tabaku, ktorá sa pridáva do tabakového výrobku, jeho spotrebiteľského ...
v)
aróma je prídavná látka, ktorá dodáva vôňu alebo chuť alebo oboje,
w)
charakteristická aróma je zreteľná vôňa alebo chuť okrem tabakovej chuti, ktorú výrobku dodáva prídavná ...
x)
návykovosť je farmakologický potenciál látky spôsobiť závislosť alebo spôsobiť stav, ktorý ovplyvňuje ...
y)
toxicita je miera, v akej môže mať látka v ľudskom organizme škodlivé účinky vrátane účinkov prejavujúcich ...
z)
vonkajší obal je každý vonkajší obal, v ktorom sa tabakový výrobok alebo súvisiaci výrobok uvádza na ...
aa)
spotrebiteľské balenie je najmenšie individuálne balenie tabakového výrobku alebo iného súvisiaceho ...
ab)
balíček je spotrebiteľské balenie tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet vo forme obdĺžnikového ...
ac)
zdravotné varovanie je varovanie týkajúce sa nepriaznivých účinkov výrobku na ľudské zdravie alebo iných ...
ad)
textové zdravotné varovanie je zdravotné varovanie uvedené v prílohe č. 1,
ae)
kombinované zdravotné varovanie je zdravotné varovanie, ktoré pozostáva z kombinácie textového varovania ...
af)
cezhraničný predaj na diaľku je predaj spotrebiteľom na diaľku, pri ktorom sa spotrebiteľ v čase objednávky ...
ag)
spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá koná na účel nesúvisiaci s jej obchodovaním, podnikaním, remeslom ...
ah)
systém overovania veku je počítačový systém, ktorý elektronicky jednoznačne potvrdí vek spotrebiteľa, ...
ai)
výrobca je osoba, ktorá tabakový výrobok vyrába alebo ktorá má tabakový výrobok navrhnutý alebo vyrobený ...
aj)
dovoz tabakových výrobkov alebo súvisiacich výrobkov je vstup tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov ...
ak)
dovozca tabakových výrobkov alebo súvisiacich výrobkov je vlastník tabakových výrobkov alebo súvisiacich ...
al)
uvádzanie na trh je sprístupnenie tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov bez ohľadu na miesto ich ...
am)
maloobchodná predajňa je každá predajňa, v ktorej sa tabakové výrobky a súvisiace výrobky uvádzajú na ...
an)
súvisiacimi výrobkami sa rozumejú najmä elektronické cigarety, plniace fľaštičky a bylinné výrobky na ...
ao)
distribútor tabakových výrobkov je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba nakladajúca s tabakovými ...
ap)
databáza únie je elektronická registračná databáza Európskej únie (EU-CEG)2) určená na zadávanie údajov ...
§ 3
Zložky a emisie
(1)

V cigaretách vyrobených alebo cigaretách uvedených na trh obsah dechtu nesmie prekročiť 10 mg v 1 cigarete ...

(2)

V cigaretách vyrobených alebo cigaretách uvedených na trh obsah nikotínu nesmie prekročiť 1 mg/cig.

(3)

V cigaretách vyrobených alebo cigaretách uvedených na trh obsah oxidu uhoľnatého nesmie prekročiť 10 ...

(4)

Hodnoty emisií dechtu, nikotínu a oxidu uhoľnatého z cigariet sa merajú a overujú podľa technických ...

(5)

Skúšky na overovanie správnosti údajov podľa odseku 4 vykonávajú akreditované skúšobné laboratóriá.

(6)

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) oznámi Európskej komisii ...

(7)

Ministerstvo oznámi komisii všetky maximálne úrovne emisií, ktoré ustanovia pre iné emisie z cigariet, ...

§ 4
Nahlasovanie zložiek a emisií
(1)

Výrobca, dovozca alebo distribútor tabakových výrobkov je povinný zadať do databázy únie zoznam všetkých ...

(2)

Zoznam všetkých zložiek podľa odseku 1 musí obsahovať aj dôvod použitia jednotlivých zložiek použitých ...

(3)

Ministerstvo na účel informovania spotrebiteľov zabezpečí uverejnenie informácií poskytnutých podľa ...

(4)

Ak sa zmení zloženie tabakového výrobku, ktoré ovplyvňuje informácie podľa tohto paragrafu, je výrobca, ...

(5)

Ak ide o nový tabakový výrobok alebo zmenený tabakový výrobok, predkladajú sa informácie požadované ...

(6)

Výrobca, dovozca alebo distribútor je povinný pri predkladaní informácii podľa tohto paragrafu označiť, ...

(7)

Výrobca, dovozca alebo distribútor je povinný zadať do databázy únie interné a externé štúdie, ktoré ...

(8)

Výrobca, dovozca alebo distribútor je povinný predložiť ministerstvu každoročne za predchádzajúci kalendárny ...

(9)

Pri cigaretách a tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet výrobca, dovozca alebo distribútor je povinný ...

(10)

Údaje podľa odsekov 1, 2 a 4 a odsekov 7 až 9 je výrobca, dovozca alebo distribútor povinný predkladať ...

§ 5
Zložky tabakových výrobkov
(1)

Výrobca, dovozca alebo distribútor nesmie uvádzať na trh cigarety a tabak na vlastnoručné zhotovovanie ...

(2)

Výrobca, dovozca alebo distribútor nesmie uvádzať na trh tabakové výrobky obsahujúce tieto prídavné ...

a)
vitamíny alebo iné prídavné látky, ktoré vytvárajú dojem, že tabakový výrobok je prospešný pre zdravie ...
b)
kofeín alebo taurín, alebo iné prídavné látky a stimulujúce zložky, ktoré sa spájajú so zvýšením energie ...
c)
látky, ktorých vlastnosti spôsobujú sfarbenie emisií,
d)
látky, ktoré uľahčujú inhaláciu a vstrebávanie nikotínu pri tabakových výrobkoch na fajčenie, a
e)
látky, ktoré majú karcinogénne, mutagénne a reprotoxické vlastnosti v nezhorenej podobe.
(3)

Výrobca, dovozca alebo distribútor nesmie uvádzať na trh cigarety a tabak na vlastnoručné zhotovenie ...

(4)

Uvádzať na trh tabakové výrobky obsahujúce prídavné látky v množstvách, ktoré významne alebo v merateľnej ...

§ 6
Zdravotné varovania
(1)

Na každom spotrebiteľskom balení tabakového výrobku a na každom vonkajšom obale tabakového výrobku sa ...

(2)

Zdravotné varovania pokrývajú celý povrch spotrebiteľského balenia alebo vonkajšieho obalu, ktorý je ...

(3)

Zdravotné varovania na spotrebiteľskom balení a každom vonkajšom obale musia byť neodstrániteľne vytlačené, ...

(4)

Na spotrebiteľskom balení tabakových výrobkov iných ako cigarety a tabak na vlastnoručné zhotovenie ...

(5)

Rozmery zdravotných varovaní podľa § 7 až 10 sa vypočítajú vo vzťahu k danému povrchu, keď je spotrebiteľské ...

(6)

Zdravotné varovania sa ohraničujú čiernym okrajom s hrúbkou 1 mm vnútri plochy povrchu vyhradenej pre ...

(7)

Zoznam obrázkových zdravotných varovaní, ktoré sa musia používať na tabakových výrobkoch, je uvedený ...

§ 7
Všeobecné varovania a informačné odkazy natabakových výrobkoch na fajčenie
(1)

Na každom spotrebiteľskom balení a vonkajšom obale tabakového výrobku na fajčenie musí byť uvedené všeobecné ...

(2)

Na každom spotrebiteľskom balení a vonkajšom obale tabakového výrobku na fajčenie musí byť uvedený tento ...

(3)

Ak ide o spotrebiteľské balenia cigariet a spotrebiteľské balenia tabaku na vlastnoručné zhotovenie ...

(4)

Ak ide o spotrebiteľské balenia v tvare ramenného puzdra s upevneným viečkom, ktoré pri otvorení balenia ...

(5)

Pri tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet predávaného v balíčkoch všeobecné varovanie a informačný ...

(6)

Všeobecné varovanie aj informačný odkaz pokrývajú 50 % povrchu, na ktorom sú vytlačené.

(7)

Všeobecné varovanie a informačný odkaz, uvedené v odsekoch 1 a 2, sú

a)
vytlačené čiernym tučným písmom typu Helvetica na bielom podklade, bodová veľkosť písma musí byť taká, ...
b)
umiestnené v strede plochy pre ne vyhradenej a na baleniach tvaru kvádra a každom vonkajšom obale sú ...
§ 8
Kombinované zdravotné varovania pre tabakové výrobky na fajčenie
(1)

Na každom spotrebiteľskom balení a vonkajšom obale tabakového výrobku na fajčenie musia byť uvedené ...

a)
obsahujú jedno z textových zdravotných varovaní uvedených v prílohe č. 1 a zodpovedajúcu farebnú fotografiu ...
b)
obsahujú telefónne číslo „Linka pomoci 0908 222 722“, na ktorom možno získať informácie o odvykaní od ...
c)
pokrývajú 65 % vonkajšej plochy predného aj zadného povrchu spotrebiteľského balenia a akéhokoľvek vonkajšieho ...
d)
zobrazujú rovnaké textové varovanie a príslušnú farebnú fotografiu na oboch stranách spotrebiteľských ...
e)
sa nachádzajú na hornom okraji spotrebiteľského balenia a akéhokoľvek vonkajšieho obalu a sú umiestnené ...
f)
musia mať na spotrebiteľských baleniach cigariet výšku najmenej 44 mm a šírku najmenej 52 mm.
(2)

Kombinované zdravotné varovania sú zoskupené do troch skupín podľa prílohy č. 2 a každá skupina sa používa ...

§ 9
Označovanie tabakových výrobkov na fajčenie okrem cigariet, tabakuna vlastnoručné zhotovenie cigariet ...
(1)

Tabakové výrobky na fajčenie okrem cigariet, tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet a tabaku do ...

a)
všeobecné varovanie uvedené v § 7 ods. 1 a
b)
jedno z textových zdravotných varovaní podľa prílohy č. 1.
(2)

Všeobecné varovanie je umiestnené na najviditeľnejšom povrchu spotrebiteľského balenia a na každom vonkajšom ...

(3)

Textové zdravotné varovanie musí byť umiestnené na druhom najviditeľnejšom povrchu spotrebiteľského ...

(4)

Pri spotrebiteľských baleniach s upevneným viečkom je druhým najviditeľnejším povrchom ten, ktorý je ...

(5)

Všeobecné varovanie uvedené v odseku 1 písm. a) pokrýva 30 % príslušného povrchu spotrebiteľského balenia ...

(6)

Textové zdravotné varovanie uvedené v odseku 1 písm. b) pokrýva 40 % príslušného povrchu spotrebiteľského ...

(7)

Ak sa zdravotné varovania podľa odseku 1 nachádzajú na povrchu presahujúcom 150 cm2, varovania pokrývajú ...

(8)

Zdravotné varovania podľa odseku 1 musia spĺňať požiadavky uvedené v § 7 ods. 7. Text zdravotných varovaní ...

§ 10
Označovanie bezdymových tabakových výrobkov
(1)

Na každom spotrebiteľskom balení a každom vonkajšom obale bezdymových tabakových výrobkov sa uvádza ...

(2)

Zdravotné varovanie podľa odseku 1 musí spĺňať požiadavky ustanovené v § 7 ods. 7. Text zdravotného ...

a)
sa nachádza na dvoch najväčších povrchoch spotrebiteľského balenia a každého vonkajšieho obalu a
b)
pokrýva 30 % povrchov spotrebiteľského balenia a každého vonkajšieho obalu.
§ 11
Prezentácia výrobku
(1)

Označovanie spotrebiteľských balení a každého vonkajšieho obalu tabakového výrobku a samotného tabakového ...

a)
podporuje tabakový výrobok alebo nabáda a podporuje jeho spotrebu vytvorením mylného dojmu o jeho charakteristikách, ...
b)
mylne naznačuje, že určitý tabakový výrobok je menej škodlivý ako iné alebo že jeho účelom je znížiť ...
c)
odkazuje na chuť, vôňu, akékoľvek arómy alebo iné prídavné látky alebo na ich neprítomnosť,
d)
sa podobá potravinovému výrobku alebo kozmetickému výrobku,
e)
naznačuje, že niektoré tabakové výrobky majú zlepšenú biologickú odbúrateľnosť alebo iné environmentálne ...
(2)

Spotrebiteľské balenia a žiadny vonkajší obal nesmú naznačovať žiadne ekonomické výhody tým, že budú ...

(3)

Prvky alebo charakteristické znaky, ktoré sú zakázané podľa odseku 1, môžu zahŕňať texty, symboly, názvy, ...

§ 12
Vzhľad a obsah spotrebiteľských balení
(1)

Spotrebiteľské balenie cigariet má tvar kvádra. Zaoblené alebo zošikmené hrany sú dovolené, ak zdravotné ...

(2)

Spotrebiteľské balenia tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet majú kvádrový alebo cylindrický tvar ...

(3)

Spotrebiteľské balenie cigariet môže byť vyrobené z kartónu alebo z iného mäkkého materiálu. Okrem odklápacieho ...

§ 12a
Jedinečný identifikátor
(1)

Výrobca alebo dovozca je povinný označiť každé spotrebiteľské balenie tabakového výrobku, ktoré sa bude ...

(2)

Jedinečný identifikátor musí byť na spotrebiteľskom balení tabakového výrobku neodstrániteľne vytlačený ...

(3)

Jedinečný identifikátor podľa odseku 1 umožňuje určiť

a)
náležitosti podľa osobitného predpisu,5b)
b)
informáciu o dovozcovi tabakového výrobku, ak ide o dovoz tabakového výrobku do Európskej únie,
c)
informáciu o skutočnej trase prepravy tabakového výrobku od podniku na výrobu tabakových výrobkov, ktorý ...
d)
identifikačné údaje odberateľa tabakového výrobku, a to od podniku na výrobu tabakových výrobkov po ...
e)
údaje o faktúre, čísle objednávky a údaj o platbe od všetkých odberateľov tabakového výrobku, od podniku ...
(4)

Náležitosti podľa odseku 3 písm. a) musia byť súčasťou jedinečného identifikátora. Informácia podľa ...

(5)

Vydavateľom je rozpočtová organizácia Ministerstva financií Slovenskej republiky DataCentrum. Vydavateľ ...

(6)

Vydavateľ doručuje jedinečný identifikátor výrobcovi a dovozcovi elektronicky.

(7)

Výrobca je povinný poskytnúť dovozcovi, distribútorovi a ostatným výrobcom zariadenie potrebné na zaznamenávanie ...

(8)

Výrobca, dovozca a distribútor je povinný zaznamenávať prostredníctvom jedinečného identifikátora tabakového ...

a)
prevzatie spotrebiteľského balenia tabakového výrobku do svojej držby,
b)
všetky pohyby spotrebiteľského balenia tabakového výrobku medzi prevzatím spotrebiteľského balenia tabakového ...
c)
ukončenie držby spotrebiteľského balenia tabakového výrobku.
(9)

Výrobca, dovozca a distribútor je povinný zabezpečiť uchovávanie úplných a presných záznamov podľa odseku ...

(10)

Výrobca a dovozca je povinný

a)
uzatvoriť zmluvy o uchovávaní údajov uvedených v odsekov 3 a 8 s poskytovateľom uchovávania údajov,5g) ...
b)
uhradiť náklady na kontrolu činnosti poskytovateľa uchovávania údajov externým audítorom,
c)
zabezpečiť Komisii, colnému úradu a externému audítorovi neobmedzený prístup do zariadenia na uchovávanie ...
(11)

Osoba, ktorá v rámci podnikania predáva spotrebiteľské balenia tabakového výrobku, nesmie skladovať, ...

(12)

Kontrolu nad označením tabakového výrobku jedinečným identifikátorom vykonáva colný úrad, ktorý aj poskytuje ...

(13)

Kontrolu nad činnosťou vydavateľa vykonáva Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

(14)

Žiadosť o vydanie kódu identifikátora hospodárskeho subjektu, žiadosť o vydanie kódu identifikátora ...

(15)

Spôsob vyhotovenia jedinečného identifikátora a výšku úhrady za jedinečný identifikátor ustanoví všeobecne ...

§ 12b
Bezpečnostný prvok
(1)

Za bezpečnostný prvok sa považuje kontrolná známka podľa osobitného predpisu.5)

(2)

Každé spotrebiteľské balenie tabakového výrobku musí byť označené bezpečnostným prvkom podľa odseku ...

(3)

Kontrolu nad bezpečnostným prvkom vykonáva colný úrad.

§ 13
Tabak na orálne použitie

Uvádzanie tabaku na orálne použitie na trh je zakázané.

§ 14
Oznamovanie nových kategórií tabakových výrobkov
(1)

Výrobca, dovozca alebo distribútor tabakových výrobkov je povinný pri akejkoľvek novej kategórii tabakových ...

(2)

Pri oznámení novej kategórie tabakových výrobkov výrobca, dovozca alebo distribútor je povinný zadať ...

a)
dostupné vedecké štúdie o toxicite, návykovosti a lákavosti novej kategórie tabakových výrobkov, najmä ...
b)
dostupné štúdie, ich prehľadné súhrny a výskum trhu o preferenciách rôznych skupín spotrebiteľov vrátane ...
c)
ďalšie dostupné a relevantné informácie vrátane analýzy pomeru rizika a prínosu nového tabakového výrobku, ...
(3)

Výrobca, dovozca alebo distribútor novej kategórie tabakových výrobkov je povinný zadať do databázy ...

(4)

Ustanovenia tohto zákona sa na novú kategóriu tabakových výrobkov použijú podľa toho, či ide o tabakový ...

§ 15
Elektronické cigarety
(1)

Výrobca, dovozca alebo distribútor elektronických cigariet a plniacich fľaštičiek je povinný zadať do ...

(2)

Oznámenie podľa odseku 1 obsahuje

a)
názov a kontaktné údaje výrobcu, dovozcu alebo distribútora,
b)
zoznam všetkých zložiek obsiahnutých vo výrobku a emisií vznikajúcich v dôsledku používania výrobku ...
c)
toxikologické údaje týkajúce sa zložiek a emisií podľa písmena b) aj v zohriatom stave, najmä vzhľadom ...
d)
informácie o dávkach nikotínu a jeho vstrebávaní pri konzumácii za obvyklých alebo odôvodnene predvídateľných ...
e)
opis komponentov výrobku vrátane otváracieho a plniaceho mechanizmu elektronickej cigarety alebo plniacej ...
f)
opis výrobného procesu vrátane toho, či výrobný proces zahŕňa sériovú výrobu, a vyhlásenie, že výrobný ...
g)
vyhlásenie, že výrobca, dovozca alebo distribútor je zodpovedný za kvalitu a bezpečnosť výrobku pri ...
(3)

Výrobca, dovozca alebo distribútor elektronických cigariet a plniacich fľaštičiek je povinný zabezpečiť, ...

a)
sa tekutina obsahujúca nikotín uvádzala na trh v plniacich fľaštičkách určených na tento účel, ktorých ...
b)
tekutina obsahujúca nikotín neobsahovala nikotín v množstve viac ako 20 mg/ml,
c)
tekutina obsahujúca nikotín neobsahovala prídavné látky uvedené v § 5 ods. 2,
d)
sa pri výrobe tekutiny obsahujúcej nikotín používali len zložky vysokej čistoty; iné látky ako zložky ...
e)
sa v tekutine obsahujúcej nikotín okrem nikotínu používali len zložky, ktoré v zohriatom či nezohriatom ...
f)
elektronické cigarety uvoľňovali dávky nikotínu na rovnomerných úrovniach za obvyklých podmienok použitia, ...
g)
elektronické cigarety a plniace fľaštičky boli odolné voči manipulácii deťmi a voči neoprávnenej manipulácii, ...
(4)

Výrobca, dovozca alebo distribútor elektronických cigariet a plniacich fľaštičiek je povinný zabezpečiť, ...

a)
používaní a skladovaní elektronickej cigarety a plniacej fľaštičky vrátane upozornenia, že sa neodporúča, ...
b)
kontraindikáciách,
c)
varovaniach pre konkrétne rizikové skupiny,
d)
možných nepriaznivých účinkoch,
e)
návykovosti a toxicite,
f)
kontaktných údajoch výrobcu, dovozcu alebo distribútora.
(5)

Výrobca, dovozca alebo distribútor elektronických cigariet a plniacich fľaštičiek je povinný zabezpečiť, ...

a)
uvádzal v zostupnom poradí zoznam všetkých zložiek nachádzajúcich sa vo výrobku podľa hmotnosti, ako ...
b)
sa neuvádzali prvky ani znaky ustanovené v § 11 okrem § 11 ods. 1 písm. a) a c) v súvislosti s informáciou ...
c)
uvádzalo zdravotné varovanie: „Tento výrobok obsahuje nikotín, ktorý je vysoko návykovou látkou.“.
(6)

Zdravotné varovania podľa odseku 5 písm. c) musia spĺňať požiadavky ustanovené v § 10 ods. 2.

(7)

Zakazuje sa používať

a)
komerčné oznamy v tlači a iných tlačených publikáciách, ktorých cieľom alebo priamym či nepriamym účinkom ...
b)
akékoľvek formy verejného príspevku alebo súkromného príspevku pre akékoľvek podujatie, činnosť alebo ...
(8)

Výrobca, dovozca alebo distribútor elektronických cigariet a plniacich fľaštičiek je povinný každoročne ...

a)
komplexné údaje o objeme predaja podľa obchodnej značky a typu výrobku,
b)
informácie o preferenciách rôznych skupín spotrebiteľov vrátane mladistvých, nefajčiarov a hlavných ...
c)
informácie o spôsobe predaja výrobkov a
d)
prehľadné súhrny akýchkoľvek trhových prieskumov vykonaných v súvislosti s uvedenými skupinami vrátane ...
(9)

Ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle informácie prijaté podľa odseku 2, a to aj vo forme ...

(10)

Výrobca, dovozca alebo distribútor elektronických cigariet a plniacich fľaštičiek je povinný zabezpečiť ...

(11)

Ak sa výrobca, dovozca alebo distribútor domnieva, že elektronické cigarety alebo plniace fľaštičky, ...

(12)

Na mediálnu komerčnú komunikáciu6) elektronických cigariet a plniacich fľaštičiek sa vzťahuje osobitný ...

§ 16
Bylinné výrobky na fajčenie
(1)

Na každom spotrebiteľskom balení a každom vonkajšom obale bylinných výrobkov na fajčenie sa uvádza zdravotné ...

(2)

Zdravotné varovanie podľa odseku 1 musí byť vytlačené na prednom a zadnom povrchu spotrebiteľského balenia ...

(3)

Zdravotné varovanie musí spĺňať požiadavky ustanovené v § 7 ods. 7 a musí pokrývať 30 % plochy príslušného ...

(4)

Spotrebiteľské balenia ani žiadny vonkajší obal bylinných výrobkov na fajčenie nesmú obsahovať prvky ...

§ 17
Nahlasovanie zložiek bylinných výrobkov na fajčenie
(1)

Výrobca, dovozca alebo distribútor bylinných výrobkov na fajčenie je povinný zadať do databázy únie ...

(2)

Ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle informácie prijaté podľa odseku 1, a to aj vo forme ...

§ 18
Cezhraničný predaj na diaľku
(1)

Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba zapojená do cezhraničného predaja tabakových výrobkov, ...

(2)

Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba zapojená do cezhraničného predaja na diaľku spotrebiteľom ...

(3)

Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba podľa odsekov 1 a 2 je povinná predložiť Slovenskej ...

a)
obchodnom mene a mieste podnikania alebo sídla, z ktorého sa tabakové výrobky, elektronické cigarety ...
b)
dátume začatia činnosti spočívajúcej v ponúkaní tabakových výrobkov na cezhraničný predaj na diaľku,
c)
adrese webového sídla používaného na tento účel.
(4)

Slovenská obchodná inšpekcia sprístupní zoznam všetkých maloobchodných predajní zaregistrovaných podľa ...

(5)

Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba môže začať uvádzať tabakové výrobky, elektronické cigarety ...

(6)

Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba zapojená do cezhraničného predaja na diaľku musí používať ...

(7)

Maloobchodné predajne pri spracovaní osobných údajov spotrebiteľa musia spĺňať podmienky ustanovené ...

§ 19
Povinnosti výrobcu, dovozcu a distribútora a ich kontrola
(1)

Výrobca, dovozca alebo distribútor je povinný plniť povinnosti ustanovené v § 4 až 18.

(2)

Kontrolu dodržiavania povinností podľa tohto zákona vykonávajú tieto kontrolné orgány:

a)
Slovenská obchodná inšpekcia,
b)
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky,
c)
orgány štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva,9)
d)
colný úrad.
§ 20
Správne delikty
(1)

Správneho deliktu sa dopustí výrobca, dovozca alebo distribútor, ak

a)
neuvádza zdravotné varovania v súlade s § 6,
b)
neuvádza všeobecné varovania a informačné odkazy v súlade s § 7,
c)
neuvádza kombinované varovné označenia v súlade s § 8,
d)
neoznačuje tabakové výrobky na fajčenie okrem cigariet, tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet a ...
e)
neoznačuje bezdymové tabakové výrobky podľa § 10,
f)
si neplní povinnosti v oblasti prezentácie výrobkov uvedených v § 11,
g)
poruší povinnosti o vzhľade a obsahu spotrebiteľských balení podľa § 12,
h)
si nesplní oznamovacie povinnosti podľa § 14,
i)
si nesplní oznamovacie povinnosti podľa § 15 ods. 1 a 2 alebo poruší povinnosť podľa § 15 ods. 4 až ...
j)
poruší ustanovenie na zadávanie komerčných oznamov a zadávanie verejného alebo súkromného príspevku, ...
k)
si nesplní povinnosti v oblasti umiestňovania zdravotných varovaní uvedených v § 16,
l)
si nesplní povinnosti ustanovené podľa § 18.
(2)

Správneho deliktu sa dopustí výrobca, dovozca alebo distribútor, ak

a)
poruší limity na zložky a emisie uvedené v § 3,
b)
uvedie na trh výrobky, ktoré obsahujú zakázané prídavné látky podľa § 5,
c)
uvedie na trh tabak na orálne použitie v rozpore s § 13,
d)
nezabezpečí limity látok uvedených v § 15 ods. 3.
(3)

Správneho deliktu sa dopustí výrobca, dovozca alebo distribútor, ak si nesplní

a)
oznamovacie povinnosti v oblasti zložiek a emisií uvedených v § 4,
b)
oznamovacie povinnosti v oblasti elektronických cigariet uvedených v § 15 ods. 8,
c)
nahlasovacie povinnosti uvedené v § 17.
(4)

Správneho deliktu sa dopustí výrobca alebo dovozca, ak

a)
neoznačí spotrebiteľské balenie tabakového výrobku, ktoré má byť uvedené na trh v Slovenskej republike, ...
b)
neuzatvorí zmluvu o uchovávaní údajov uvedených v § 12a ods. 3 a 8 s poskytovateľom uchovávania údajov,5f) ...
c)
neuhradí náklady na kontrolu činnosti poskytovateľa uchovávania údajov externým audítorom.
(5)

Správneho deliktu sa dopustí výrobca, ak nezabezpečí distribútorovi, dovozcovi alebo inému výrobcovi ...

(6)

Správneho deliktu sa dopustí výrobca, dovozca alebo distribútor, ak

a)
nezaznamená prostredníctvom jedinečného identifikátora tabakového výrobku údaje podľa § 12a ods. 8,
b)
nezabezpečí uchovávanie úplných a presných záznamov podľa § 12a ods. 8 alebo v nich vykoná dodatočné ...
(7)

Správneho deliktu sa dopustí osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia ...

(8)

Colný úrad uloží pokutu do 10 000 eur za správne delikty uvedené v odsekoch 4 až 7.

(9)

Slovenská obchodná inšpekcia uloží pokutu od 100 eur do 10 000 eur za správne delikty uvedené v odseku ...

(10)

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky uloží pokutu od 100 eur do 10 000 eur za ...

(11)

Orgány štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva uložia pokutu od 100 eur do 10 000 eur za správne ...

(12)

Pokuty podľa tohto zákona možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď kontrolný orgán zistil porušenie ...

(13)

Pri ukladaní pokút sa prihliada na závažnosť porušenia povinností, čas trvania a na vzniknuté alebo ...

(14)

Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.

(15)

Na ukladanie pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.10)

§ 21
Prechodné ustanovenia
(1)

Pri tabakových výrobkoch a súvisiacich výrobkoch uvedených na trh pred 20. májom 2016 sú výrobcovia, ...

(2)

Zákaz ustanovený v § 5 ods. 1 a 3 sa na cigarety a tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet, ktoré ...

(3)

V období od 20. mája 2016 do 20. mája 2019 sa kombinované zdravotné varovania podľa § 8 ods. 1 písm. ...

(4)

Tabakové výrobky a iné súvisiace výrobky vyrobené podľa predpisov účinných pred 20. májom 2016 možno

a)
uvádzať do daňového voľného obehu podľa osobitného predpisu11) takto:
1.
cigarety do 31. júla 2016,
2.
cigary a cigarky do 31. decembra 2016,
3.
fajkový tabak a tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet do 31. augusta 2016,
b)
predávať takto:
1.
cigarety do 31. augusta 2016,
2.
cigary a cigarky do 20. mája 2017,
3.
fajkový tabak a tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet do 20. mája 2017,
c)
uvádzať na trh takto:
1.
elektronické cigarety do 20. novembra 2016,
2.
bylinné výrobky na fajčenie do 20. mája 2017,
3.
tabakové výrobky podľa § 2 ods. 3 písm. e) a m) do 20. mája 2017.
(5)

V období od 20. mája 2016 do 31. decembra 2017 sa používa jedna skupina kombinovaných zdravotných varovaní, ...

§ 21a
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 20. mája 2019
(1)

Ustanovenia § 12a ods. 1 až 4 a 7 až 10 a §12b ods. 1 a 2 sa neuplatňujú na iné tabakové výrobky ako ...

(2)

Spotrebiteľské balenie cigariet a spotrebiteľské balenie tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet ...

(3)

Spotrebiteľské balenie iného tabakového výrobku ako cigariet a tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet ...

(4)

Zákaz skladovania neoznačených tabakových výrobkov, predávania neoznačených tabakových výrobkov a ponúkania ...

(5)

Osoba, ktorá v rámci podnikania predáva spotrebiteľské balenia tabakového výrobku a ktorá skladuje spotrebiteľské ...

(6)

Osoba, ktorá v rámci podnikania predáva spotrebiteľské balenia tabakového výrobku a ktorá skladuje spotrebiteľské ...

§ 22
Záverečné ustanovenie

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.

Čl. II

Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 1 sa vypúšťa písmeno c).

2.

§ 2 ods. 4 písmeno a) znie:

„a)
tabakové výrobky sú výrobky podľa osobitného predpisu,1)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) § 2 ods. 3 písm. d) zákona č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a ...

3.

V § 2 ods. 4 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až n) sa označujú ako písmená b) až m).

4.

§ 3 až 5 sa vypúšťajú.

5.

V § 6 ods. 1 sa vypúšťa písmeno f).

6.

V § 6 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 4 a 5.

7.

V § 6 sa vypúšťa odsek 5.

8.

V § 9 ods. 2 sa slová „podľa § 4 a 6“ nahrádzajú slovami „podľa § 6“.

9.

V § 9 ods. 3 sa slová „podľa § 4 až 7“ nahrádzajú slovami „podľa § 6 a 7“.

10.

V § 10 sa vypúšťa odsek 1.

Doterajšie odseky 2 až 11 sa označujú ako odseky 1 až 10.

11.

V § 10 ods. 2 sa slová „odsekov 1 a 2“ nahrádzajú slovami „odseku 1“.

12.

V § 10 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 až 10 sa označujú ako odseky 4 až 9.

13.

Slová „uvádzanie tabakových výrobkov do obehu“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú ...

Čl. III

Zákon č. 335/2011 Z. z. o tabakových výrobkoch sa mení a dopĺňa takto:

1.

§ 3 vrátane nadpisu znie:

„§ 3 Registrácia (1) Výrobca1) vykonáva výrobu tabakových výrobkov, ak výrobca alebo ním ustanovený ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 až 1d znejú:

„1) § 17 ods. 2 zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších ...

2.

V § 4 ods. 2 písm. a) a b) sa slovo „suroviny“ nahrádza slovami „prídavné látky“.

3.

V § 4 ods. 2 písm. a) sa nad slovo „prídavné látky“ umiestňuje odkaz 1e.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1e znie:

„1e) § 2 ods. 3 písm. u) zákona č. 89/2016 Z. z.“.

4.

V § 4 ods. 2 písm. a) sa nad slovo „zložky“ umiestňuje odkaz 1f.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1f znie:

„1f) § 2 ods. 3 písm. r) zákona č. 89/2016 Z. z.“.

5.

V § 4 ods. 2 písm. c) sa nad slovo „výrobkov“ umiestňuje odkaz 1g.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1g znie:

„1g) § 4 zákona č. 89/2016 Z. z.“.

6.

V § 7 úvodnej vete odkaz 1 sa nahrádza odkazom 1h.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1h znie:

„1h) § 6 až 12 a 14 zákona č. 89/2016 Z. z.“.

7.

V § 8 písm. a) sa slovo „surovín“ nahrádza slovom „zložiek“.

8.

V § 11 ods. 1 písmene a) sa vypúšťa štvrtý bod.

9.

V § 13 ods. 1 sa vypúšťajú písmená a) a b).

Doterajšie písmená c) až h) sa označujú ako písmená a) až f).

10.

V § 13 ods. 1 písm. e) sa slová „ods. 1“ nahrádzajú slovami „ods. 4“.

11.

V § 13 ods. 1 písm. f) sa slová „ods. 2“ nahrádzajú slovami „ods. 5“.

12.

Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 16a Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 20. mája 2016 Prevádzkovateľ je povinný do 31. decembra ...

13.

Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 17a Záverečné ustanovenie účinné od 20. mája 2016 1. Zrušuje sa zákon č. 63/1950 Zb. o úprave hospodárenia ...

14.

Slovo „umiestňovanie“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovom „uvádzanie“ v príslušnom ...

Čl. IV

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 600/1992 Zb., ...

V prílohe č. 2 Viazané živnosti v skupine 214 – Ostatné poradovom čísle 39 v stĺpci Preukaz spôsobilosti ...

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 20. mája 2016.

Andrej Kiska v. r. Peter Pellegrini v. r. Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1k zákonu č. 89/2016 Z. z.

  ZOZNAM TEXTOVÝCH ZDRAVOTNÝCH VAROVANÍ

  Fajčenie je príčinou 9 z 10 prípadov rakoviny pľúc.

  Fajčenie spôsobuje rakovinu úst a hrdla.

  Fajčenie vám poškodzuje pľúca.

  Fajčenie spôsobuje infarkt.

  Fajčenie spôsobuje mŕtvicu a zdravotné postihnutie.

  Fajčenie vám upcháva tepny.

  Fajčenie zvyšuje riziko slepoty.

  Fajčenie vám poškodzuje zuby a ďasná.

  Fajčenie môže zabiť vaše nenarodené dieťa.

  Dym z vašej cigarety škodí vašim deťom, rodine a priateľom.

  U detí fajčiarov je vyššia pravdepodobnosť, že začnú fajčiť.

  Prestaňte fajčiť – zostaňte nažive pre vašich blízkych!

  Fajčenie znižuje plodnosť.

  Fajčenie zvyšuje riziko impotencie.

  Príloha č. 2k zákonu č. 89/2016 Z. z.

  Prevziať prílohu - OBRÁZKOVÁ KNIŽNICA

  Príloha č. 3k zákonu č. 89/2016 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ z 3. apríla 2014 o aproximácii zákonov, iných právnych ...

Poznámky

 • 1)  § 4 zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov. ...
 • 2)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/2186 z 25. novembra 2015, ktorým sa stanovuje formát odosielania ...
 • 3)  STN ISO 4387 Cigarety. Stanovenie celkového množstva tuhých látok a beznikotínovej sušiny použitím analytického ...
 • 4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní ...
 • 5)  § 9 ods. 1 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 5a)  Čl. 6 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2018/574 z 15. decembra 2017 o technických normách pre vytvorenie ...
 • 5b)  Čl. 8 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2018/574.
 • 5c)  Čl. 25 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2018/574.
 • 5d)  Čl. 14 až 19 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2018/574.
 • 5e)  Čl. 10 až 13 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2018/574.
 • 5f)  Čl. 9 ods. 4 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2018/574.
 • 5g)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/573 z 15. decembra 2017 o kľúčových prvkoch zmlúv o uchovávaní ...
 • 6)  § 31a zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách ...
 • 7)  § 31a ods. 8,§ 39 ods. 7 a § 39a ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 18 ods. ...
 • 8)  Zákon č. 12/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 9)  § 5 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 10)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 11)  Zákon č. 106/2004 Z. z.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore