Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko 525/2022 účinný od 15.01.2023

Platnosť od: 31.12.2022
Účinnosť od: 15.01.2023
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, Technické normy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko 525/2022 účinný od 15.01.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 525/2022 s účinnosťou od 15.01.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko sa mení takto:

1.

V § 3 písm. c) sa vypúšťa bodkočiarka a slová „minimálne lehoty čistenia vykurovacích telies, osvetľovacích telies a okien na pracovisku sú uvedené v prílohe č. 3“.

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

„3) § 5 ods. 4 písm. ai) ôsmy bod zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 306/2012 Z. z.“.

3.

§ 7 znie:

„§ 7 Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.“.

4.

Poznámky pod čiarou k odkazom 5 až 8 znejú:

„5) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci v znení neskorších predpisov. 6) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci v znení vyhlášky č. 206/2011 Z. z. 7) § 7 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 99/2016 Z. z. v znení vyhlášky č. 227/2019 Z. z. 8) Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

5.

V prílohe č. 1 sa vypúšťa bod 24.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 sa vypúšťa.

6.

V prílohe č. 2 sa vypúšťa bod 18.

7.

Príloha č. 3 sa vypúšťa.

8.

Nadpis prílohy č. 4 znie:

„Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie.“ “.

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. januára 2023.

Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore