Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 581/2004 účinný od 01.01.2023 do 30.04.2023

Platnosť od: 01.11.2004
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 30.04.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Konkurz a reštrukturalizácia, Správne poplatky, Štátne fondy, Kontrolné orgány, Zdravotná a liečebná starostlivosť, Zdravotné poistenie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST89JUD17922DS82EUPP26ČL2

Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 581/2004 účinný od 01.01.2023 do 30.04.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 581/2004 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 540/2021, 420/2022 a 518/2022

Legislatívny proces k zákonu 518/2022
Legislatívny proces k zákonu 540/2021§ 4
Konflikt záujmov

(1)
Členom predstavenstva zdravotnej poisťovne alebo prokuristom zdravotnej poisťovne nesmie byť
a)
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky,
b)
člen vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“), štátny tajomník ministerstva, vedúci ostatného ústredného orgánu štátnej správy a jeho štatutárny zástupca alebo zamestnanec ústredného orgánu štátnej správy,
c)
člen orgánu Najvyššieho kontrolného úradu alebo jeho zamestnanec,
d)
člen orgánu Národnej banky Slovenska alebo jej zamestnanec,
e)
člen predstavenstva, člen dozornej rady, prokurista alebo zamestnanec inej zdravotnej poisťovne,
f)
zamestnanec útvaru vnútornej kontroly (§ 3 ods. 6),
g)
člen orgánu centrálneho depozitára6) alebo jeho zamestnanec, člen orgánu burzy cenných papierov7) alebo jej zamestnanec alebo tichý spoločník týchto právnických osôb,
h)
člen predstavenstva, člen dozornej rady, prokurista, konateľ a zamestnanec poskytovateľa zdravotnej starostlivosti8) alebo poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte Európskej únie, Nórsku, Lichtenštajnsku, Islande alebo v Švajčiarskej konfederácii (ďalej len „iný členský štát“), držiteľa povolenia na veľkodistribúciu liekov alebo držiteľa povolenia na veľkodistribúciu liekov v inom členskom štáte, držiteľa povolenia na výrobu liekov alebo držiteľa povolenia na výrobu liekov v inom členskom štáte alebo držiteľa registrácie lieku alebo držiteľa registrácie lieku v inom členskom štáte a dodávateľa, ktorý zdravotnej poisťovni dodáva materiál alebo služby, alebo dodávateľa v inom členskom štáte, ktorý zdravotnej poisťovni dodáva materiál alebo služby.
(2)
Členom dozornej rady zdravotnej poisťovne nesmie byť
a)
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky,
b)
člen vlády,
c)
člen orgánu Najvyššieho kontrolného úradu,
d)
člen orgánu Národnej banky Slovenska,
e)
člen predstavenstva, člen dozornej rady, prokurista alebo zamestnanec inej zdravotnej poisťovne,
f)
zamestnanec útvaru vnútornej kontroly (§ 3 ods. 6),
g)
člen orgánu centrálneho depozitára alebo jeho zamestnanec, člen orgánu burzy cenných papierov alebo jej zamestnanec alebo tichý spoločník týchto právnických osôb,
h)
člen predstavenstva, člen dozornej rady, prokurista, konateľ a zamestnanec poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte, držiteľa povolenia na veľkodistribúciu liekov alebo držiteľa povolenia na veľkodistribúciu liekov v inom členskom štáte, držiteľa povolenia na výrobu liekov alebo držiteľa povolenia na výrobu liekov v inom členskom štáte alebo držiteľa registrácie lieku alebo držiteľa registrácie lieku v inom členskom štáte a dodávateľa, ktorý zdravotnej poisťovni dodáva materiál alebo služby, alebo dodávateľa v inom členskom štáte, ktorý zdravotnej poisťovni dodáva materiál alebo služby.
(3)
Vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zdravotnej poisťovne a osobou zodpovednou za výkon vnútornej kontroly nesmie byť
a)
člen predstavenstva, člen dozornej rady, prokurista alebo zamestnanec inej zdravotnej poisťovne,
b)
člen orgánu centrálneho depozitára alebo jeho zamestnanec, člen orgánu burzy cenných papierov alebo jej zamestnanec alebo tichý spoločník podieľajúci sa na činnosti týchto právnických osôb,
c)
člen predstavenstva, člen dozornej rady, prokurista, konateľ a zamestnanec poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte, držiteľa povolenia na veľkodistribúciu liekov alebo držiteľa povolenia na veľkodistribúciu liekov v inom členskom štáte, držiteľa povolenia na výrobu liekov alebo držiteľa povolenia na výrobu liekov v inom členskom štáte alebo držiteľa registrácie lieku alebo držiteľa registrácie lieku v inom členskom štáte a dodávateľa, ktorý zdravotnej poisťovni dodáva materiál alebo služby, alebo dodávateľa v inom členskom štáte, ktorý zdravotnej poisťovni dodáva materiál alebo služby.
(4)
Osoba ustanovená do funkcie podľa odsekov 1 až 3 preukazuje neexistenciu konfliktu záujmov čestným vyhlásením doručeným úradu do piatich pracovných dní odo dňa jej ustanovenia do funkcie.
zobraziť paragraf
§ 6
Činnosť zdravotnej poisťovne

(1)
Zdravotná poisťovňa
a)
prijíma a potvrdzuje prihlášky na verejné zdravotné poistenie a vydáva preukazy poistencov verejného zdravotného poistenia (ďalej len „poistenec“) podľa osobitného predpisu,11) ak poistencovi nebol vydaný občiansky preukaz s elektronickým čipom,11aa) alebo doklad o pobyte s elektronickým čipom,11ab)
b)
vydáva
1.
európske preukazy zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu,11a)
2.
preukaz poistenca verejného zdravotného poistenia s označením „EU“, ak zdravotná poisťovňa plní funkciu inštitúcie miesta bydliska podľa písmena r) a ide o poistenca iného členského štátu, ktorý má na území Slovenskej republiky bydlisko,
c)
prijíma poistné na verejné zdravotné poistenie (ďalej len „poistné“) a prerozdeľuje poistné na základe rozhodnutia úradu vo veciach prerozdelenia poistného [§ 18 ods. 1 písm. a) štvrtý bod],
d)
uplatňuje nárok na úhradu za zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (ďalej len „zdravotná starostlivosť“), ktorý jej vyplýva z osobitného predpisu,13)
e)
poskytuje iným zdravotným poisťovniam a poistencom informácie podľa osobitného predpisu,14)
f)
vykonáva poradenskú činnosť pre poistencov a platiteľov poistného,
g)
uzatvára zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (§ 7 a § 7a),
h)
uhrádza poskytovateľom zdravotnej starostlivosti8) a zariadeniam sociálnych služieb14a) a zariadeniam sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately14b) (ďalej len „zariadenie sociálnej pomoci“) úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v súlade s vykonávacím predpisom vydaným podľa § 15 ods. 8,
i)
vedie zoznam poistencov zaradených na dispenzarizáciu,
j)
vykonáva kontrolnú činnosť (§ 9),
k)
vykonáva analýzu predpisovania liekov vždy do 60 dní po skončení štvrťroka,
l)
vymáha pohľadávky na poistnom vrátane úrokov z omeškania, pohľadávky za poskytnutú zdravotnú starostlivosť a pohľadávky vyplývajúce z prerozdelenia poistného podľa osobitného predpisu,37)
m)
poskytuje Štatistickému úradu Slovenskej republiky (ďalej len „štatistický úrad“) štatistické údaje podľa osobitného predpisu,15)
n)
poskytuje príspevky na úhradu zdravotnej starostlivosti za podmienok ustanovených osobitným predpisom,16)
o)
vedie zoznam poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „zoznam“), zaraďuje poistencov do zoznamu podľa predpokladaného dátumu poskytnutia plánovanej zdravotnej starostlivosti a plní povinnosti v súvislosti s vedením zoznamu podľa osobitného zákona,16aa)
p)
vydáva výkaz nedoplatkov podľa osobitného zákona,37)
q)
vydáva rozhodnutie o žiadosti o udelenie súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v cudzine podľa osobitného zákona,16a)
r)
plní funkciu príslušnej inštitúcie, inštitúcie miesta pobytu a inštitúcie miesta bydliska v súlade s osobitným predpisom,16b)
s)
uhrádza na bankový účet poistenca a ak bankový účet neoznámil alebo ho nemá, tak poštovou poukážkou, poistencovi čiastku, o ktorú jeho úhrnná výška úhrad za doplatky za lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny čiastočne uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia za kalendárny štvrťrok prekročila limit spoluúčasti podľa osobitného predpisu16c) (ďalej len „čiastka, o ktorú bol limit spoluúčasti prekročený“), do 90 kalendárnych dní od skončenia kalendárneho štvrťroka; ak je čiastka, o ktorú bol limit spoluúčasti prekročený, menšia ako 3 eurá, o túto čiastku sa zvýši úhrnná výška úhrad v ďalšom kalendárnom štvrťroku,
t)
vykonáva ročné zúčtovanie poistného za predchádzajúci kalendárny rok za svojho poistenca, a ak mal poistenec zamestnávateľa, aj za tohto zamestnávateľa podľa osobitného zákona,16d)
u)
zaraďuje poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti do pevnej siete podľa osobitného predpisu,16e)
v)
plní povinnosti v súvislosti s poskytovaním cezhraničnej zdravotnej starostlivosti podľa osobitného zákona16f) a podľa tohto zákona (§ 6b),
w)
refunduje zdravotnej poisťovni, ktorá uhradila poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti alebo inštitúcii miesta pobytu, alebo inštitúcii miesta bydliska v inom členskom štáte bez právneho dôvodu alebo z dôvodu zániku poistného vzťahu v tejto zdravotnej poisťovni, náklady na poskytnutú zdravotnú starostlivosť za svojho poistenca alebo za osobu, pre ktorú je inštitúciou miesta pobytu alebo inštitúciou miesta bydliska; súčasne tejto zdravotnej poisťovni poskytuje údaje z účtu poistenca týkajúce sa poskytnutej zdravotnej starostlivosti a ostatnú potrebnú súčinnosť,
x)
uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý má povolenie na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby (ďalej len „organizátor“),16h) ktorý je ovládanou osobou,16i) paušálnu úhradu podľa § 8 ods. 10 od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom začal spĺňať niektorú z podmienok podľa § 8 ods. 10 až do prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom prestal spĺňať niektorú z podmienok podľa § 8 ods. 10,
y)
uhrádza organizátorovi, ktorý nedokázal úplne zabezpečiť poskytovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby podľa osobitného predpisu16j) paušálnu úhradu podľa § 8 ods. 11 za kalendárny mesiac, v ktorom organizátor nedokázal úplne zabezpečiť poskytovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby,
z)
uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, s ktorým má uzatvorenú zmluvu podľa § 7b, mesačne paušálnu úhradu podľa § 8 ods. 9,
aa)
uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti humánne lieky, zdravotnícke pomôcky, dietetické potraviny a zdravotné výkony poskytnuté zariadením spoločných zložiek, ktoré lekár predpísal alebo indikoval pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti počas doplnkových ordinačných hodín16k) alebo počas poskytovania domácej starostlivosti na žiadosť osoby,16l)
ab)
uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby, úhradu za prepravu podľa osobitného predpisu,16m)
ac)
uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby, úhradu za vykonanie neodkladnej prepravy letúnom,16n)
ad)
pozýva svojich poistencov na populačný skríning podľa osobitného predpisu17c) a zasiela im štandardizovaný test, ak taký existuje,
ae)
vytvára zoznam poistencov s nárokom na okamžité uplatnenie limitu spoluúčasti u poskytovateľa lekárenskej starostlivosti podľa podmienok ustanovených osobitným predpisom,16o)
af)
uhrádza poskytovateľovi lekárenskej starostlivosti doplatky vo výške prepočítaného doplatku za najlacnejší náhradný liek, najlacnejšiu náhradnú zdravotnícku pomôcku a najlacnejšiu náhradnú dietetickú potravinu čiastočne uhrádzanú na základe verejného zdravotného poistenia za osoby, ktoré majú nárok na limit spoluúčasti vo výške 0 eur podľa osobitného predpisu,16p)
ag)
uplatňuje nárok na úhradu pohľadávky prepočítaného doplatku za najlacnejší náhradný liek, najlacnejšiu náhradnú zdravotnícku pomôcku a najlacnejšiu náhradnú dietetickú potravinu voči poistencovi, ktorý zdravotná poisťovňa uhradila poskytovateľovi lekárenskej starostlivosti a na ktorú poistenec nemal nárok podľa osobitného predpisu.16q)
(2)
Zdravotná poisťovňa je povinná vytvoriť a viesť zoznam poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „zoznam“); plánovaná zdravotná starostlivosť je zdravotná starostlivosť iná ako neodkladná zdravotná starostlivosť.17)
(3)
Zdravotná poisťovňa zaradí poistenca do zoznamu na návrh poskytovateľa zdravotnej starostlivosti; za dátum zaradenia sa považuje dátum doručenia návrhu zdravotnej poisťovni. Návrh poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na zaradenie do zoznamu obsahuje identifikátor záznamu návrhu na zaradenie do zoznamu v elektronickej zdravotnej knižke.16g)
(4)
Zdravotná poisťovňa je povinná
a)
viesť zoznam podľa jednotlivých chorôb,
b)
zaraďovať poistencov do zoznamu na základe údajov oznámených poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v poradí podľa dátumu a času doručenia oznámených údajov,
c)
dodržiavať vytvorené poradie poistencov v zozname podľa jednotlivých chorôb,
d)
informovať na žiadosť poistenca o jeho zaradení do zoznamu alebo vyradení zo zoznamu a o jeho poradí v zozname; pri vyradení zo zoznamu aj o dôvodoch vyradenia,
e)
predložiť úradu na požiadanie pravidlá vedenia zoznamu, zaraďovania a vyraďovania poistencov zo zoznamu,
f)
uverejniť na úradnej tabuli alebo na inom verejne prístupnom mieste a na svojej internetovej stránke pravidlá vedenia zoznamu, zaraďovania a vyraďovania poistencov zo zoznamu,
g)
viesť evidenciu predpokladaných nákladov na úhradu plánovanej zdravotnej starostlivosti v zozname,
h)
uverejniť na svojom webovom sídle zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti na základe verejného zdravotného poistenia, ktoré zdravotná poisťovňa uzatvorila s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti (§ 7), zariadeniami sociálnej pomoci (§ 7a), vrátane príloh a dodatkov k zmluvám vrátane príloh do 30 dní odo dňa uzavretia takejto zmluvy alebo dodatkov k zmluvám; ak sú súčasťou zmluvy osobné údaje, tieto sa okrem mena, priezviska alebo názvu a sídla poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, zariadenia sociálnej pomoci nezverejňujú,
i)
predložiť úradu na požiadanie informácie o zmluvách podľa písmena h),
j)
sprístupniť elektronicky do 31. januára kalendárneho roka poskytovateľom všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti a poskytovateľom špecializovanej ambulantnej gynekologickej starostlivosti, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, menný zoznam poistencov, s ktorými má príslušný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a ktorí sa k 1. januáru kalendárneho roka stali poistencami inej zdravotnej poisťovne,
k)
minimálne raz mesačne sprístupniť elektronicky prostredníctvom internetového portálu alebo elektronickej podateľne poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, s ktorým má zdravotná poisťovňa uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, informácie o tom, aký humánny liek, ktorý lekár oprávnený predpisovať humánne lieky predpísal, bol poistencovi vydaný,
l)
bezodkladne písomne oznámiť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (§ 7), humánne lieky a zdravotnícke pomôcky, ktoré obstarala [odsek 13 písm. b)],
m)
používať pri prístupe k údajom z národného zdravotníckeho informačného systému informačný systém, ktorý má overenie zhody podľa osobitného predpisu,17a)
n)
bezodkladne informovať ministerstvo zdravotníctva o uzatvorení zmluvy o podmienkach úhrady lieku zdravotnou poisťovňou,17b) ktorú uzatvorila s držiteľom registrácie lieku, o každej jej zmene a o jej skončení,
o)
oznámiť ministerstvu zdravotníctva na účel rozhodovania o vyrovnacom rozdiele za liek alebo za spoločne posudzované lieky do 90 dní od doručenia žiadosti ministerstva zdravotníctva sumu úhrad zdravotnej poisťovne za tento liek alebo za spoločne posudzované lieky za 12 po sebe nasledujúcich mesiacov predchádzajúcich žiadosti ministerstva zdravotníctva,
p)
oznámiť ministerstvu zdravotníctva na účel rozhodovania o určení podmienenej úhrady za liek alebo za spoločne posudzované lieky do 90 dní od doručenia žiadosti ministerstva zdravotníctva sumu úhrad zdravotnej poisťovne za tento liek alebo za spoločne posudzované lieky za 24 po sebe nasledujúcich mesiacov predchádzajúcich žiadosti ministerstva zdravotníctva; sumu úhrad oznamuje zdravotná poisťovňa rozdelenú na sumy úhrad za 12 po sebe nasledujúcich mesiacov,
r)
oznámiť ministerstvu zdravotníctva na účel štátnej zdravotnej politiky do 31. júla vykonávanie preventívnych prehliadok a skríningov podľa osobitného zákona17c) za predchádzajúci kalendárny rok; formu, definíciu a štruktúru údajov zverejňuje ministerstvo zdravotníctva na svojom webovom sídle, každú zmenu vo forme, definícii a štruktúre predkladaných údajov ministerstvo zdravotníctva vopred prerokuje so zástupcami zdravotných poisťovní a zmeny nemôžu nadobudnúť účinnosť skôr ako dva mesiace od takého prerokovania alebo skôr, ak sa na tom zúčastnené strany na prerokovaní dohodnú,
s)
sprístupňovať poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti výsledok spracovania finančného zúčtovania podľa § 8 ods. 1 a 3 elektronicky prostredníctvom internetového portálu alebo elektronickej podateľne; ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nemá zriadený prístup na internetový portál alebo do elektronickej podateľne, zdravotná poisťovňa poskytne poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti prihlasovacie údaje potrebné na tento prístup na účel kontroly výsledku spracovania finančného zúčtovania,
t)
sprístupňovať informácie podľa § 3 ods. 2 a podľa osobitného predpisu.17d)
(5)
Zdravotná poisťovňa nesmie zaradiť do zoznamu podľa odseku 2 poistenca, ktorého zdravotný stav spĺňa kritériá na poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti.17) V prípade zmeny zdravotného stavu poistenca, ktorá vyžaduje poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti, zdravotná poisťovňa je povinná bez zbytočného odkladu poistenca vyradiť zo zoznamu.
(6)
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný poskytovať zdravotnej poisťovni údaje potrebné na vedenie zoznamu. Pri poskytovaní plánovanej zdravotnej starostlivosti je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti povinný dodržiavať poradie poistencov oznámené zdravotnou poisťovňou okrem prípadov hodných osobitného zreteľa.
(7)
Zdravotná poisťovňa kontroluje opodstatnenosť zaradenia poistenca do zoznamu a vedenia poistenca v zozname revíznym lekárom.
(8)
Zdravotná poisťovňa je povinná zabezpečiť poistencovi úhradu plánovanej zdravotnej starostlivosti najneskôr do 12 mesiacov odo dňa zaradenia poistenca do zoznamu podľa odseku 3 okrem prípadu, ak by náklady na zabezpečenie tejto plánovanej zdravotnej starostlivosti ohrozili úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti.17)
(9)
Zdravotná poisťovňa je povinná vytvoriť ku dňu, ku ktorému sa tvorí účtovná závierka, technické rezervy
a)
na úhradu za zdravotnú starostlivosť, ktorá nebola ku dňu účtovnej závierky uhradená,
b)
na úhradu za zdravotnú starostlivosť, ktorá bola poskytnutá ku dňu účtovnej závierky, ale do tohto termínu nebol do zdravotnej poisťovne doručený účtovný doklad,
c)
na úhradu plánovanej zdravotnej starostlivosti pre poistencov zaradených v zozname podľa odseku 2.
(10)
Zdravotná poisťovňa vytvára technické rezervy podľa odseku 9 písm. c) vo výške nevyhnutnej na úhradu plánovanej zdravotnej starostlivosti. Technické rezervy podľa odseku 9 písm. c) zahŕňajú aj všetky predpokladané náklady spojené s vykonaním úhrady plánovanej zdravotnej starostlivosti; výška technickej rezervy sa stanovuje vo výške súčtu násobkov počtu poistencov zaradených v zozname podľa odseku 2 a ceny obvyklej za poskytovanú zdravotnú starostlivosť podľa jednotlivých chorôb.
(11)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“), ustanoví
a)
rozsah plánovanej zdravotnej starostlivosti vedenej v zozname,
b)
podrobnosti o povinnostiach podľa odseku 4,
c)
podrobnosti o povinnostiach poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa odseku 6,
d)
podrobnosti o dôvodoch neopodstatnenosti vedenia poistenca v zozname,
e)
podrobnosti o povinnosti zdravotnej poisťovne poskytovať úradu údaje o stave a zmenách v zozname,
f)
podrobnosti o spôsobe tvorby a výške tvorby technických rezerv,
g)
ďalšie podrobnosti o vytvorení a vedení zoznamu,
h)
súpis vybraných chorôb, na základe ktorých sú poistenci zaradení do zoznamu.
(12)
Zoznam chorôb, pri ktorých sa poskytuje poistencovi dispenzarizácia, frekvenciu vyšetrení a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti vykonávajúcich dispenzarizáciu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.
(13)
Zdravotná poisťovňa môže
a)
uzatvárať zmluvy o individuálnom zdravotnom poistení za podmienok ustanovených osobitným predpisom,18)
b)
na základe žiadosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (§ 7) alebo z vlastného podnetu, obstarať u výrobcu
1.
humánnych liekov alebo u veľkodistribútora humánnych liekov humánne lieky ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva; zdravotná poisťovňa je povinná zabezpečiť dodanie obstaraného humánneho lieku prostredníctvom poskytovateľa lekárenskej starostlivosti,
2.
zdravotníckych pomôcok zdravotnícke pomôcky ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva; zdravotná poisťovňa je povinná zabezpečiť dodanie obstaranej zdravotníckej pomôcky prostredníctvom poskytovateľa lekárenskej starostlivosti,
c)
sprostredkovať poistencovi individuálne zdravotné poistenie v inej poisťovni, ak nevykonáva činnosť podľa písmena a),
d)
financovať ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov výlučne z výdavkov na prevádzkové činnosti zdravotnej poisťovne podľa § 6a,
e)
nakladať s pohľadávkou voči fyzickej osobe alebo právnickej osobe povinnej odvádzať poistné37) podľa § 85g,
f)
uzatvárať zmluvy o podmienkach úhrady lieku zdravotnou poisťovňou17b) s držiteľom registrácie lieku a prijímať peňažné plnenia od držiteľa registrácie na základe týchto zmlúv,
g)
prijímať od držiteľa registrácie lieku podiel na rozdiele medzi sumou úhrad zdravotných poisťovní za liek alebo za spoločne posudzované lieky za 12 mesiacov od vykonateľnosti rozhodnutia o podmienenom zaradení lieku do zoznamu kategorizovaných liekov alebo za 12 mesiacov od vykonateľnosti rozhodnutia o určení podmienenej úhrady a maximálnou výšku úhrad zdravotných poisťovní za tento liek alebo za spoločne posudzované lieky na 12 po sebe nasledujúcich mesiacov určenou ministerstvom zdravotníctva v súlade s rozhodnutím ministerstva zdravotníctva podľa osobitného predpisu.18aa)
(14)
Zdravotná poisťovňa môže prijímať úvery alebo pôžičky iba v súlade s osobitným predpisom30) a po predchádzajúcom súhlase úradu [§ 13 ods. 1 písm. h)].
(15)
Zdravotná poisťovňa nesmie pri propagácii svojej činnosti poskytovať nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, zamlčovať dôležité skutočnosti a ponúkať výhody, ktorých poskytnutie nevie zaručiť.
(16)
Zdravotná poisťovňa nesmie vykonávať nábor poistencov na základe mandátnych zmlúv alebo zmlúv o sprostredkovaní s fyzickými osobami alebo právnickými osobami za peňažnú odplatu alebo za nepeňažnú odmenu.
(17)
Zdravotná poisťovňa nesmie za prijatie a potvrdenie prihlášky na verejné zdravotné poistenie poskytnúť poistencovi peňažnú odplatu, nepeňažnú odmenu alebo inú výhodu finančnej povahy, hmotnej alebo nehmotnej povahy, na ktoré nemá poistenec nárok na základe verejného zdravotného poistenia.
(18)
Zdravotná poisťovňa nesmie podmieňovať prepojenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na národný zdravotnícky informačný systém18ab) akýmikoľvek zmluvnými dojednaniami nesúvisiacimi s týmto prepojím alebo so vzájomným poskytovaním údajov podľa § 7 ods. 20.
zobraziť paragraf
§ 6a
Kladný výsledok hospodárenia zdravotnej poisťovne

(1)
Zdravotná poisťovňa môže nakladať s kladným výsledkom hospodárenia pri vykonávaní verejného zdravotného poistenia za podmienok ustanovených týmto zákonom.
(2)
Súčet položiek z účtovnej závierky zdravotnej poisťovne z výkazu ziskov a strát, ktorými sú zmena stavu technickej rezervy na poistné plnenia v hrubej výške, zmena stavu iných technických rezerv okrem zmeny stavu rezervy na prerozdeľovanie poistného a ostatné technické náklady okrem prijatých a zaplatených úrokov a okrem nákladov na prerozdeľovanie poistného, znížený o ostatné technické výnosy okrem prijatých a zaplatených úrokov a okrem výnosov z prerozdeľovania poistného, musí byť vo výške najmenej súčtu koeficientu podľa odseku 5 a 95,1 % z predpísaného poistného v hrubej výške upraveného o vplyv prerozdeľovania poistného za účtovné obdobie, za ktoré sa upravuje výsledok hospodárenia (ďalej len „náklady na zdravotnú starostlivosť“), ak v odseku 11 nie je uvedené inak. Náklady na zdravotnú starostlivosť možno znížiť o primeraný výsledok hospodárenia podľa odseku 6. Primeraným výsledkom hospodárenia sa rozumie zisk, ktorý vychádza z vývoja obvyklého podielu zisku na ekonomicky oprávnených nákladoch s prihliadnutím na kvalitu, na riziká vyplývajúce z verejného zdravotného poistenia, vývoj verejného zdravotného poistenia a na ochranu poistenca a ktorý zohľadňuje aj rozsah potrebných investícií na zabezpečenie dlhodobej prevádzkyschopnosti siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Ekonomicky oprávnenými nákladmi sa rozumejú náklady preukázateľne a v nevyhnutnom rozsahu vynaložené na vykonávanie verejného zdravotného poistenia, ktorých rozsah a výšku určuje tento zákon (odsek 3).
(3)
Nákladmi na zdravotnú starostlivosť podľa odseku 2 sú okrem úhrady za zdravotnú starostlivosť aj
a)
príspevok na činnosti operačných stredísk tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby (§ 8a),
b)
príspevok na činnosť úradu (§ 30),
c)
preplatok z ročného zúčtovania poistného,18b)
c)
dane a poplatky odvádzané do štátneho rozpočtu,
d)
úhrada čiastky, o ktorú bol limit spoluúčasti prekročený [§ 6 ods. 1 písm. s)],
e)
príspevok na činnosť Národného centra zdravotníckych informácií (ďalej len „národné centrum“) (§ 8b),
f)
preplatenie úhrady pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ústavnej pohotovostnej služby podľa osobitného predpisu,18c)
g)
príspevok na činnosť Národného inštitútu pre hodnotu a technológie v zdravotníctve18d) (ďalej len „inštitút“) (§ 15a).
(4)
Predpísané poistné v hrubej výške je úhrn predpísaného poistného zaúčtovaného v účtovnom období, v ktorom sa kladný výsledok hospodárenia vytvoril, podľa auditovanej účtovnej závierky. Vplyv prerozdeľovania poistného je súčet všetkých výnosov súvisiacich s mesačným prerozdeľovaním preddavkov na poistné a ročným prerozdeľovaním poistného znížený o súčet všetkých nákladov súvisiacich s mesačným prerozdeľovaním preddavkov na poistné a ročným prerozdeľovaním poistného, ktoré zdravotná poisťovňa zaúčtovala v kalendárnom roku na základe rozhodnutia úradu alebo ako rezervu, ak nemala v čase účtovnej závierky rozhodnutie úradu k dispozícii.
(5)
Koeficient je percento, ktoré sa vypočíta ako podiel, v ktorého čitateli je počet poistencov zdravotnej poisťovne k 1. januáru kalendárneho roka, a v menovateli číslo 1 500 000.
(6)
Primeraný výsledok hospodárenia je 1 % z predpísaného poistného v hrubej výške upraveného o vplyv prerozdeľovania poistného.
(7)
Ak zdravotná poisťovňa dosiahne kladný výsledok hospodárenia, ktorý je po zdanení a po vykonaní povinného doplnenia rezervného fondu (§ 15 ods. 5) (ďalej len „upravený výsledok hospodárenia“) vyšší ako primeraný výsledok hospodárenia, rozdiel medzi upraveným výsledkom hospodárenia a primeraným výsledkom hospodárenia podľa odseku 6, je zdravotná poisťovňa povinná použiť na tvorbu alebo doplnenie fondu kvality zdravia.
(8)
Prostriedky fondu kvality zdravia musí zdravotná poisťovňa použiť do dvoch rokov od skončenia účtovného obdobia, z ktorého rozdielu medzi upraveným výsledkom hospodárenia a primeraným výsledkom hospodárenia bol vytvorený, na úhradu
a)
liekov podľa osobitného predpisu,18e)
b)
populačného skríningu a oportúnneho skríningu zameraného na zachytenie onkologickej choroby podľa osobitného predpisu,18ea)
c)
nákladov spojených s realizáciou činností pri preventívnych programoch alebo programoch zdravia
1.
vykonávaných podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu,18eb) ktorých cieľom je zlepšenie zdravia poistencov, zabránenie zhoršovania zdravia poistencov, alebo podpora zdravého spôsobu života poistencov,
2.
zameraných na zvyšovanie kvality a efektivity poskytovanej zdravotnej starostlivosti alebo
d)
zdravotných výkonov, ktoré nie sú uvedené v Katalógu zdravotných výkonov, a na ktorých úhradu udelil revízny lekár zdravotnej poisťovne predchádzajúci súhlas.18ec)
(9)
Suma vypočítaná podľa odseku 8 vložená do fondu kvality zdravia sa v roku jej použitia nezapočítava do nákladov na zdravotnú starostlivosť posudzovaných podľa odseku 2.
(10)
Ak v ktoromkoľvek z predchádzajúcich účtovných období nebol dosiahnutý primeraný výsledok hospodárenia, zdravotná poisťovňa môže v účtovnom období, kedy primeraný výsledok hospodárenia dosiahnutý bol, znížiť sumu pre doplnenie fondu kvality zdravia najviac do výšky 1,5 % z predpísaného poistného v hrubej výške upraveného o vplyv prerozdeľovania poistného, pričom už raz takto odpočítanú sumu nemožno použiť na zníženie sumy pre doplnenie fondu kvality zdravia opakovane.
(11)
Ak ide o zdravotnú poisťovňu, ktorá má povolenie, a má v priemere za každý kalendárny mesiac podľa údajov v centrálnom registri poistencov do 1 000 000 poistencov, náklady na zdravotnú starostlivosť predstavujú súčet položiek z účtovnej závierky zdravotnej poisťovne z výkazu ziskov a strát, ktorými sú zmena stavu technickej rezervy na poistné plnenia v hrubej výške, zmena stavu iných technických rezerv okrem zmeny stavu rezervy na prerozdeľovanie poistného a ostatné technické náklady okrem prijatých a zaplatených úrokov a okrem nákladov na prerozdeľovanie poistného, znížený o ostatné technické výnosy okrem prijatých a zaplatených úrokov a okrem výnosov z prerozdeľovania poistného, ktorý musí byť najmenej vo výške súčtu koeficientu podľa odseku 5 a 94,3 % z predpísaného poistného v hrubej výške upraveného o vplyv prerozdeľovania poistného za účtovné obdobie, za ktoré sa upravuje výsledok hospodárenia.
zobraziť paragraf
§ 6b
Povinnosti zdravotnej poisťovne pri zdravotnej starostlivosti poskytnutej v inom členskom štáte

(1)
Zdravotná poisťovňa je povinná poskytovať súčinnosť národnému kontaktnému miestu pre cezhraničnú zdravotnú starostlivosť (§ 20d) (ďalej len „národné kontaktné miesto“).
(2)
Zdravotná poisťovňa pri schvaľovaní žiadosti o preplatenie nákladov zdravotnej starostlivosti postupuje podľa osobitného predpisu.18k)
(3)
Zdravotná poisťovňa je povinná poskytovať ministerstvu zdravotníctva a úradu v súvislosti s poskytovaním cezhraničnej zdravotnej starostlivosti informácie o poistencoch, ktorým bola poskytnutá zdravotná starostlivosť v inom členskom štáte v členení na zdravotnú starostlivosť podľa osobitných predpisov18l) a cezhraničnú zdravotnú starostlivosť v elektronickej podobe najneskôr do 15. februára nasledujúceho kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok, a to zoznam
a)
žiadostí o preplatenie nákladov18m) za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v inom členskom štáte, ktoré boli v predchádzajúcom kalendárnom roku preplatené jednotlivo za každého poistenca v rozsahu
1.
poradové číslo,
2.
číslo žiadosti,
3.
identifikačné číslo poistenca,
4.
druh žiadosti, cezhraničná zdravotná starostlivosť alebo zdravotná starostlivosť podľa osobitných predpisov,18l)
5.
dátum prijatia žiadosti,
6.
štát poskytnutia zdravotnej starostlivosti,
7.
dátum poskytnutia zdravotnej starostlivosti,
8.
forma poskytovania zdravotnej starostlivosti, ambulantná zdravotná starostlivosť alebo ústavná zdravotná starostlivosť,
9.
dátum preplatenia nákladov,18m)
10.
suma zaplatená poistencom,
11.
mena členského štátu,
12.
suma preplatená poistencovi zdravotnou poisťovňou,
13.
spôsob preplatenia vo výške nákladov ako v Slovenskej republike alebo vo výške nákladov, ktoré uhrádza inštitúcia, ktorá vykonáva sociálne zabezpečenie v inom členskom štáte, ak ide o zdravotnú starostlivosť podľa osobitných predpisov,18l)
b)
žiadostí o udelenie súhlasu na poskytnutie zdravotnej starostlivosti podľa osobitných predpisov18l) alebo žiadostí o udelenie predchádzajúceho súhlasu na cezhraničnú zdravotnú starostlivosť18n) v rozsahu
1.
poradové číslo,
2.
číslo žiadosti,
3.
identifikačné číslo poistenca,
4.
druh žiadosti, cezhraničná zdravotná starostlivosť alebo zdravotná starostlivosť podľa osobitných predpisov,18l)
5.
súhlas vydaný vopred, súhlas vydaný dodatočne alebo súhlas udelený po rozhodnutí úradu,
6.
dátum prijatia žiadosti,
7.
štát poskytnutia zdravotnej starostlivosti,
8.
dátum poskytnutia zdravotnej starostlivosti, ak ide o dodatočný súhlas,
9.
suma predpokladaných nákladov,
10.
mena členského štátu,
11.
forma poskytovania zdravotnej starostlivosti, ambulantná zdravotná starostlivosť alebo ústavná zdravotná starostlivosť,
12.
dátum udelenia súhlasu na poskytnutie zdravotnej starostlivosti podľa osobitných predpisov18l) alebo dátum udelenia predchádzajúceho súhlasu na cezhraničnú zdravotnú starostlivosť,18n)
13.
dátum neudelenia súhlasu na poskytnutie zdravotnej starostlivosti podľa osobitných predpisov18l) alebo dátum neudelenia predchádzajúceho súhlasu na cezhraničnú zdravotnú starostlivosť,18n)
14.
dôvody neudelenia súhlasu na poskytnutie zdravotnej starostlivosti podľa osobitných predpisov18l) alebo dôvody neudelenia predchádzajúceho súhlasu na cezhraničnú zdravotnú starostlivosť,18n)
c)
podaných odvolaní proti rozhodnutiu o neudelení súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa osobitných predpisov,18l) podaných odvolaní proti rozhodnutiu o neudelení predchádzajúceho súhlasu na cezhraničnú zdravotnú starostlivosť18n) alebo podaných odvolaní proti rozhodnutiu o neudelení dodatočného súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa osobitných predpisov,18l) v rozsahu
1.
poradové číslo,
2.
číslo žiadosti,
3.
identifikačné číslo poistenca,
4.
dátum prijatia odvolania,
5.
odôvodnenie odvolania,
6.
dátum predloženia odvolania na úrad,
7.
dátum udelenia súhlasu na poskytnutie zdravotnej starostlivosti podľa osobitných predpisov18l) alebo dátum udelenia predchádzajúceho súhlasu na cezhraničnú zdravotnú starostlivosť,18n)
8.
dôvod zmeny rozhodnutia,
d)
poistencov, ktorým bola poskytnutá pokračujúca zdravotná starostlivosť18o) v Slovenskej republike, v rozsahu
1.
poradové číslo,
2.
identifikačné číslo poistenca,
3.
dátum poskytnutia zdravotnej starostlivosti,
4.
diagnóza.
(4)
Formu, vzory výkazov a štruktúru výkazov podľa odseku 3 v elektronickej podobe zverejňuje ministerstvo zdravotníctva na svojom webovom sídle.
zobraziť paragraf
§ 7
Uzatváranie zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

(1)
Zdravotná poisťovňa je povinná uzatvárať zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti najmenej v rozsahu verejnej minimálnej siete poskytovateľov;19) ak je verejná sieť poskytovateľov19a) na príslušnom území menšia ako verejná minimálna sieť poskytovateľov,19) je povinná uzatvárať zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti v rozsahu verejnej siete poskytovateľov.19a)
(2)
Zdravotná poisťovňa je povinná uzatvoriť zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s každým poskytovateľom všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti,20) ak má uzatvorenú dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti21) najmenej s jedným jej poistencom. Zdravotná poisťovňa je povinná uzatvárať zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s každým organizátorom pre každú ambulanciu pevnej ambulantnej pohotovostnej služby a pre každú ambulanciu doplnkovej ambulantnej pohotovostnej služby. Zdravotná poisťovňa je povinná uzatvárať zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s každým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý je držiteľom povolenia na poskytovanie mobilného odberového miesta, s každým držiteľom rozhodnutia o nariadení vytvorenia mobilného odberového miesta, s každým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie epidemiologickej ambulancie, a s každým organizátorom, ktorému bolo vydané rozhodnutie o dočasnej zmene povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby.
(3)
Zdravotná poisťovňa je povinná uzatvárať zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s každým poskytovateľom lekárenskej starostlivosti,22) s každým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý má povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby (ďalej len „poskytovateľ záchrannej zdravotnej služby”) a s každým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý nie je verejne dostupný a poskytuje zdravotnú starostlivosť poistencom vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody.
(4)
Zdravotná poisťovňa je povinná
a)
stanoviť a uverejňovať na úradnej tabuli alebo na inom verejne prístupnom mieste a na svojej internetovej stránke najmenej jedenkrát za deväť mesiacov kritériá na uzatváranie zmlúv podľa odseku 1 vzťahujúce sa na
1.
personálne a materiálno-technické vybavenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,
2.
indikátory kvality (ďalej len „indikátory“), ktoré slúžia na monitoring vybratých oblastí poskytovania zdravotnej starostlivosti,
b)
vytvoriť poradie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti podľa ich úspešnosti pri plnení kritérií podľa písmena a), okrem poskytovateľov lekárenskej starostlivosti a prevádzkovateľov prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební,
c)
pri uzatváraní zmlúv podľa odseku 1 zohľadniť poradie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti podľa písmena b).
(5)
Indikátory sa vypracúvajú na hodnotenie týchto oblastí poskytovania zdravotnej starostlivosti:
a)
dostupnosti zdravotnej starostlivosti,
b)
efektívnosti využitia zdrojov,
c)
účinnosti a primeranosti zdravotnej starostlivosti,
d)
vnímania poskytnutej zdravotnej starostlivosti osobou, ktorej sa zdravotná starostlivosť poskytuje,
e)
výsledkov zdravotnej starostlivosti.
(6)
Indikátory vypracúva ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s
a)
odbornými spoločnosťami,
b)
zdravotnými poisťovňami,
c)
úradom.
(7)
Ak osobitný zákon neustanovuje inak,23) indikátory vydáva vláda nariadením; nariadenie vlády ustanoví
a)
označenie druhu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý bude indikátorom hodnotený,
b)
označenie oblasti zdravotnej starostlivosti, na ktorej hodnotenie indikátor slúži,
c)
názov indikátora,
d)
popis indikátora,
e)
úroveň indikátora a prípustnú odchýlku,
f)
určenie časového obdobia, za ktoré bude indikátor hodnotený,
g)
označenie zdroja údajov, z ktorých bude indikátor spracovaný.
(8)
Ministerstvo zdravotníctva metodickým pokynom usmerní
a)
formát údajov, ktoré je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti povinný poskytnúť zdravotnej poisťovni pre vyhodnotenie indikátora,
b)
metodiku spôsobu získania výslednej hodnoty indikátora (obsah čitateľa, obsah menovateľa, spôsob výpočtu vrátane štandardizácie, ak je potrebná),
c)
formu prezentácie indikátora,
d)
spôsob interpretácie indikátora.
(9)
Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti musí obsahovať
a)
kritériá podľa odseku 4 písm. a),
b)
rozsah zdravotnej starostlivosti,
c)
výšku úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorá nesmie byť vyššia ako maximálna cena ustanovená cenovým predpisom,24) ak nie je v písmene e) ustanovené inak,
d)
splatnosť úhrady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, ak sa dohodla inak, ako je ustanovené v § 8 ods. 2,
e)
spôsob určenia výšky úhrady za poskytnutú ústavnú zdravotnú starostlivosť24aaa) a za poskytnutú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v zariadení jednodňovej zdravotnej starostlivosti, pre ktorú bol kategorizáciou ústavnej zdravotnej starostlivosti ustanovený minimálny počet medicínskych služieb,24aab) podľa klasifikačného systému diagnosticko-terapeutických skupín (ďalej len „klasifikačný systém“), ak sa zdravotná poisťovňa dohodla s poskytovateľom ústavnej zdravotnej starostlivosti24aaba) alebo s poskytovateľom jednodňovej zdravotnej starostlivosti24aabb) na úhrade zdravotnej starostlivosti podľa klasifikačného systému, ak osobitný zákon neustanovuje inak,24aabc)
f)
dohoda o úhrade zdravotných výkonov poskytovaných poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek24aac) (ďalej len „zariadenie spoločných zložiek“), poskytovateľovi ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo zariadeniu spoločných zložiek, ak sa zdravotná poisťovňa dohodla s poskytovateľom ústavnej zdravotnej starostlivosti na úhrade ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa klasifikačného systému (§ 8c),
g)
dohodu o úhrade humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok, dietetických potravín a zdravotných výkonov poskytnutých zariadením spoločných zložiek, ktoré lekár predpísal alebo indikoval pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti počas doplnkových ordinačných hodín16k) alebo počas poskytovania domácej starostlivosti na žiadosť osoby,16l) ak ide o poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v doplnkových ordinačných hodinách16k) alebo ktorý poskytuje domácu zdravotnú starostlivosť na žiadosť osoby,16l)
h)
dohodu o poskytovaní údajov na účel monitorovania dostupnosti a vyhodnotenia kvality a efektívnosti ošetrovateľskej starostlivosti v rámci dlhodobej zdravotnej starostlivosti podľa § 6c ods. 2 a 3.
(10)
Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti musí mať písomnú formu; uzatvára sa najmenej na 12 mesiacov.
(11)
Zdravotná poisťovňa je oprávnená vypovedať zmluvu, ak
a)
poskytovateľ zdravotnej starostlivosti porušil podmienky zmluvy,
b)
sa k 31. decembru kalendárneho roka zmenilo poradie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti vo vzťahu k plneniu kritérií podľa odseku 4 písm. a),
c)
má možnosť zabezpečiť zdravotnú starostlivosť v súlade s požiadavkami podľa odseku 4 s iným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti za úhradu, ktorá je nižšia ako úhrada dohodnutá v zmluve podľa odseku 9 písm. c) (ďalej len „nižšia cena“), nižšiu cenu uverejnila podľa odseku 12 prvej vety a poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, v lehote ustanovenej v odseku 12 druhej vete nepodal návrh zdravotnej poisťovni na zníženie výšky úhrady za zdravotnú starostlivosť pod úroveň nižšej ceny,
d)
odchýlka indikátorov poskytovateľa potvrdená kontrolou kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ktorú vykonala zdravotná poisťovňa (ďalej len „kontrola kvality“), je opakovaná a štatisticky významná.
(12)
Zdravotná poisťovňa je povinná dvakrát ročne, vždy k 30. júnu a k 31. decembru, uverejniť na úradnej tabuli alebo na inom verejne prístupnom mieste v zdravotnej poisťovni a na svojej internetovej stránke nižšiu cenu [odsek 11 písm. c)], ak ju od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti dostane najmenej sedem dní pred dátumom uverejnenia. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, s ktorým má zdravotná poisťovňa uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, je oprávnený do 30 dní odo dňa uverejnenia nižšej ceny podať návrh zdravotnej poisťovni na novú výšku úhrady za zdravotnú starostlivosť [odsek 9 písm. c)], ktorá je nižšia ako nižšia cena; takýto návrh je zdravotná poisťovňa povinná prijať najneskôr do siedmich dní od jeho prijatia.
(13)
Ak zdravotná poisťovňa dohodne s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti výšku úhrady za zdravotnú starostlivosť [odsek 9 písm. c)] vo výške nižšej ceny alebo pod úroveň nižšej ceny, takto dohodnutú výšku úhrady nemožno zmeniť počas 12 mesiacov odo dňa uzatvorenia novej dohody o výške úhrady za zdravotnú starostlivosť.
(14)
Ak je rozdiel medzi výškou úhrady za zdravotnú starostlivosť dohodnutou podľa odseku 13 a nižšou cenou väčší ako 10 %, zdravotná poisťovňa a poskytovateľ zdravotnej starostlivosti sú povinní o tejto skutočnosti informovať úrad a predložiť mu kalkuláciu ceny.
(15)
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je oprávnený vypovedať zmluvu, ak
a)
zdravotná poisťovňa porušila podmienky zmluvy,
b)
má možnosť uzatvoriť zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s inou zdravotnou poisťovňou za vyššiu cenu.
(16)
Po uplynutí minimálnej doby trvania zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti podľa odseku 10 zdravotná poisťovňa a poskytovateľ zdravotnej starostlivosti sú oprávnení vypovedať zmluvu aj z iných dôvodov, ako sú uvedené v odsekoch 11 a 15, ak sa tak dohodnú v zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Výpoveď zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti musí byť písomná. Výpovedná lehota je 12 mesiacov, ak zmluva neurčuje inak; začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená.
(17)
Ustanovenia odseku 4, odseku 9 písm. a), odseku 11 písm. b) a c) a odseku 15 písm. b) sa nevzťahujú na zmluvy uzatvorené s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti podľa odseku 2.
(18)
Ustanovenia odseku 4, odseku 9 písm. a), odseku 11 písm. b) a c) a odseku 15 písm. b) sa nevzťahujú na zmluvy uzatvorené s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti podľa odseku 3.
(19)
Osobitné podmienky uzatvárania zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s poskytovateľmi lekárenskej starostlivosti ustanovuje osobitný predpis.24a)
(20)
Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti môže obsahovať aj dohodu o vzájomnom poskytovaní údajov o poskytnutej zdravotnej starostlivosti (§ 8 ods. 1) vrátane údajov uvedených v žiadankách na vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, v elektronických žiadankách na vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, v preskripčných záznamoch, v dispenzačných záznamoch, lekárskych predpisoch, lekárskych poukazoch v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom24aa) údajov o zaradení poistenca do zoznamu poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti a údajov z návrhov na poskytnutie zdravotnej starostlivosti alebo lekárenskej starostlivosti, ktoré posudzuje zdravotná poisťovňa pred jej poskytnutím, ak ide o zdravotnú starostlivosť poskytnutú poistencom na účely výkonu analytickej, poradenskej a kontrolnej činnosti zdravotnej poisťovne a vedenia účtu poistenca. Na účely správneho poskytnutia zdravotnej starostlivosti je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti oprávnený vyžiadať si v nevyhnutnom rozsahu údaje podľa prvej vety o poistencovi, ktoré má jeho príslušná poisťovňa, alebo si tieto údaje overiť v zdravotnej poisťovni. Vyžiadanie, ako aj vyžiadané údaje sa poskytujú elektronicky z informačného systému zdravotnej poisťovne a z informačného systému poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, v ktorých sú spracovávané.
(21)
Ak zanikne zmluvný vzťah zdravotnej poisťovne s poskytovateľom všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti bez právneho nástupcu, zdravotná poisťovňa o tejto skutočnosti bezodkladne vyrozumie poistenca, s ktorým mal poskytovateľ uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Zdravotná poisťovňa zároveň poistenca informuje o dostupných poskytovateľoch všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorým je pridelený zdravotný obvod, v ktorom má poistenec bydlisko.
(22)
Ďalšie podmienky pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s poskytovateľom ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice alebo povolenie na prevádzkovanie špecializovanej nemocnice, ustanovuje osobitný predpis.24aaba)
zobraziť paragraf
§ 8aa
Finančné zúčtovanie

(1)
Podkladom na finančné zúčtovanie je účtovný doklad34) poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a zúčtovacia dávka, ak v odseku 3 alebo osobitnom predpise24aa) nie je ustanovené inak.
(2)
Zúčtovacia dávka obsahuje
a)
identifikačné údaje poistenca v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo alebo identifikačné číslo pridelené úradom, identifikačné číslo poistenca v zdravotnej poisťovni, pohlavie, vek poistenca, hmotnosť poistenca do jedného roka veku pri prijatí na ústavnú starostlivosť a ak ide o poistenca iného členského štátu aj údaj o poistení v inom členskom štáte,
b)
identifikačné údaje poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ak ide o právnickú osobu, v rozsahu názov, identifikačné číslo organizácie, kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, identifikačné údaje zdravotníckych pracovníkov, ktorí zdravotnú starostlivosť alebo služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti poskytli, v rozsahu meno a priezvisko, číselný kód zdravotníckeho pracovníka a rozsah ich pracovného úväzku,
c)
identifikačné údaje poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ak ide o fyzickú osobu, v rozsahu meno a priezvisko, číselný kód zdravotníckeho pracovníka a rozsah pracovného úväzku,
d)
identifikačné údaje zdravotnej poisťovne v rozsahu číselný kód zdravotnej poisťovne,
e)
identifikačné údaje zúčtovacej dávky a účtovných dokladov,34)
f)
údaje o poskytnutej zdravotnej starostlivosti zo zdravotnej dokumentácie v rozsahu potrebnom pre vykonanie kontrolnej činnosti podľa § 9 a pre účel uvedený v § 15 ods. 1 písm. e) v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom,24aa)
g)
údaje o predpísaných, vydaných a podaných liekoch, zdravotníckych pomôckach a dietetických potravinách v rozsahu údajov uvedených v lekárskom predpise alebo lekárskom poukaze alebo v rozsahu preskripčných, medikačných a dispenzačných záznamov,
h)
údaje o poistencovi zaradenom na dispenzarizáciu podľa osobitného predpisu27aad) na účel uvedený v § 6 ods. 1 písm. i),
i)
údaje o poistencovi čakajúcom na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti na účel uvedený v § 6 ods. 4 písm. a) až g),
j)
údaje o poistencovi, ktorému bola poskytnutá zdravotná starostlivosť v predchádzajúcom mesiaci počas doplnkových ordinačných hodín alebo v rámci domácej starostlivosti podľa osobitného predpisu,27aae)
k)
kód poskytnutej zdravotnej starostlivosti, za ktorú má zdravotná poisťovňa právo uplatniť svoj nárok na úhradu nákladov podľa osobitného predpisu,27aaf)
l)
kód zdravotného výkonu a cenu zdravotného výkonu pri typoch zdravotnej starostlivosti určených úradom,
m)
dátum začiatku alebo dátum ukončenia kapitácie poistenca, ak ide o úhradu formou kapitácie.
(3)
Zdravotná poisťovňa a poskytovateľ zdravotnej starostlivosti sú oprávnení v zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (§ 7 až 7b) dohodnúť, že
a)
podkladom na úhradu zdravotnej starostlivosti z verejného zdravotného poistenia je zúčtovacia dávka vytvorená zdravotnou poisťovňou z elektronických zdravotných záznamov vytvorených poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v elektronickej zdravotnej knižke v rozsahu podľa odseku 2, pričom v tomto prípade nie je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti povinný zasielať zúčtovaciu dávku podľa odseku 1 a 2; zdravotná poisťovňa pristupuje za týmto účelom k elektronickým záznamom podľa osobitného predpisu,24aa)
b)
účtovný doklad vyhotoví zdravotná poisťovňa podľa § 6 ods. 4 písm. s) a poskytovateľ zdravotnej starostlivosti potvrdí jeho správnosť postupom podľa § 8 ods. 17,
c)
k účtovnému dokladu môžu byť pripojené ďalšie doklady poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorými preukazuje poskytnutie zdravotnej starostlivosti.
(4)
Formu a štruktúru zúčtovacej dávky podľa klasifikačného systému v rozsahu podľa odseku 2 určuje ministerstvo zdravotníctva v elektronickej podobe a zverejňuje ju na svojom webovom sídle. Formu a štruktúru zúčtovacej dávky podľa odseku 2, ak nejde o zúčtovaciu dávku podľa klasifikačného systému, určuje úrad v elektronickej podobe metodickým usmernením, ktoré úrad zverejňuje na svojom webovom sídle.
zobraziť paragraf
§ 8a
Príspevok na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti


Zdravotná poisťovňa poukazuje na účet ministerstva zdravotníctva príspevok na činnosti operačných stredísk tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby27a) najneskôr do 20. decembra kalendárneho roka. Výška príspevku je 0,45 % zo základu na jej určenie. Základom na určenie výšky príspevku je celková suma z ročného prerozdeľovania poistného27aa) uvedená v rozhodnutí o ročnom prerozdeľovaní poistného podľa osobitného prepisu.27b) Výška príspevku sa zaokrúhľuje na eurocent nahor.
zobraziť paragraf
§ 8b
Príspevok na činnosť národného centra


Zdravotná poisťovňa poukazuje na účet ministerstva zdravotníctva príspevok na činnosť národného centra27c) na nasledujúci kalendárny rok najneskôr do 20. decembra kalendárneho roka. Výška príspevku je 0,55 % zo základu na jej určenie. Základom na určenie výšky príspevku je celková suma z ročného prerozdeľovania poistného,27aa) ktorý jeden rok predchádza kalendárnemu roku, v ktorom je príspevok poukazovaný, uvedená v rozhodnutí o ročnom prerozdeľovaní poistného podľa osobitného prepisu.27b) Výška príspevku sa zaokrúhľuje na eurocent nahor.
zobraziť paragraf
§ 10

(1)
Zdravotná poisťovňa je povinná oznamovať úradu
a)
bez zbytočného odkladu zmenu údajov, na ktorých základe sa povolenie vydalo,
b)
audítora, ktorého poverila overením účtovnej závierky,28) a to do 31. októbra kalendárneho roka, za ktorý sa má audit vykonať; audítorom je audítor alebo kľúčový audítorský partner podľa osobitného predpisu,28a)
c)
oneskorené platby poistného alebo platby poistného v nesprávnej výške alebo iné porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov platiteľmi poistného vždy k poslednému dňu kalendárneho mesiaca za prechádzajúci kalendárny mesiac.
(2)
Úrad je oprávnený audítora podľa odseku 1 písm. b) dvakrát odmietnuť. Ak úrad audítora odmietne druhýkrát, súčasne určí audítora, ktorý v zdravotnej poisťovni overí účtovnú závierku.
(3)
Audítor, ktorý overuje účtovnú závierku zdravotnej poisťovne, je povinný bezodkladne informovať úrad o akejkoľvek skutočnosti, najmä ak táto skutočnosť môže
a)
svedčiť o porušení zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
b)
ovplyvniť riadne vykonávanie verejného zdravotného poistenia,
c)
smerovať k vyjadreniu výhrad voči účtovnej závierke zdravotnej poisťovne alebo k vplyvu na jej nepretržité fungovanie,
d)
viesť k odporúčaniam audítora zdravotnej poisťovni, ktoré sa neuvádzajú v audítorskej správe.
(4)
Audítor podľa odseku 3 je povinný na písomnú žiadosť úradu poskytnúť úradu dokumenty súvisiace so skutočnosťami podľa odseku 3 a podklady týkajúce sa významných neistôt,28aa) ktoré audítor uviedol v správe audítora. Informácie poskytnuté podľa prvej vety môže úrad použiť výlučne na účely výkonu dohľadu nad verejným zdravotným poistením.
zobraziť paragraf
§ 11

(1)
Zdravotná poisťovňa je povinná predkladať ministerstvu zdravotníctva, Ministerstvu financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) a úradu v elektronickej podobe umožňujúcej elektronické spracovanie údajov
a)
správu o hospodárení za prvý polrok kalendárneho roka (ďalej len „polročná správa“) najneskôr do dvoch mesiacov po skončení kalendárneho polroka,
b)
rozpočet na príslušný kalendárny rok, obchodno-finančný plán a ďalšie údaje potrebné na účely zostavenia rozpočtu verejnej správy a hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy vrátane údajov o príjmoch a výdavkoch s uvedením finančných tokov k ostatným subjektom verejnej správy do 31. marca kalendárneho roka,
c)
údaje o prijatom poistnom, príjmoch, výdavkoch a hospodárení zdravotnej poisťovne za predchádzajúci kalendárny mesiac a údaje o očakávanej skutočnosti v prijatom poistnom, príjmoch, výdavkoch a hospodárení zdravotnej poisťovne ku koncu kalendárneho roka mesačne do 22. dňa v kalendárnom mesiaci; formu, vzory výkazov a štruktúru výkazov poskytovaných údajov v elektronickej podobe zverejňuje ministerstvo zdravotníctva na svojom webovom sídle.
(2)
Polročná správa obsahuje
a)
priebežnú účtovnú závierku v skrátenej štruktúre29) (ďalej len „priebežná účtovná závierka“),
b)
správu o finančnej situácii, ktorá obsahuje najmä prehľad o prijatom poistnom, nedoplatkoch poistného, uhradených záväzkoch i neuhradených záväzkoch vo vzťahu k poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, prijatých bankových úveroch a iných úveroch a údaje o ich splatnosti v členení na krátkodobé a dlhodobé, ako aj iné údaje ovplyvňujúce finančnú situáciu zdravotnej poisťovne,
c)
informáciu o stave v prerozdeľovaní poistného,
d)
informáciu o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii v nasledujúcom kalendárnom polroku.
(3)
Zdravotná poisťovňa je povinná uložiť výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok29a) najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí príslušného kalendárneho roka, pričom výročná správa obsahuje
a)
správu o finančnej situácii, ktorá obsahuje najmä prehľad o prijatom poistnom, nedoplatkoch poistného, uhradených záväzkoch i neuhradených záväzkoch vo vzťahu k poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, prijatých bankových úveroch a iných úveroch a údaje o ich splatnosti v členení na krátkodobé a dlhodobé, ako aj iné údaje ovplyvňujúce finančnú situáciu zdravotnej poisťovne,
b)
návrh na rozdelenie zisku alebo vysporiadanie straty,
c)
informáciu o stave v prerozdeľovaní poistného,
d)
informáciu o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii v nasledujúcom kalendárnom roku,
e)
správu o výsledkoch kontrolnej činnosti.
(4)
Zdravotná poisťovňa je povinná ukladať účtovnú závierku do verejnej časti registra účtovných závierok.
(5)
Účtovnú závierku ukladá zdravotná poisťovňa do registra účtovných závierok po jej overení audítorom do šiestich mesiacov po skončení príslušného kalendárneho roka.
(6)
Ak nie je v lehote na uloženie účtovnej závierky podľa odseku 3 účtovná závierka overená audítorom, zdravotná poisťovňa je povinná uložiť do verejnej časti registra účtovných závierok správu audítora bez zbytočného odkladu najneskôr do jedného mesiaca po doručení správy audítorom.
(7)
Zdravotná poisťovňa je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť úradu každú zmenu vo svojej finančnej situácii alebo iné skutočnosti, ktoré môžu ohroziť jej schopnosť plniť záväzky vyplývajúce z vykonávania verejného zdravotného poistenia.
(8)
Zdravotná poisťovňa je povinná predkladať ministerstvu zdravotníctva, ministerstvu financií, Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky, úradu, údaje z účtovníctva a štatistickej evidencie vo forme výkazov, hlásení, prehľadov alebo iných správ ustanoveným spôsobom, v ustanovenom rozsahu a v ustanovených termínoch. Spôsob, rozsah a termíny predkladania údajov z účtovníctva a štatistickej evidencie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva po dohode s ministerstvom financií.
(9)
Zdravotná poisťovňa je povinná vypracovať a predkladať úradu a ministerstvu zdravotníctva aj ďalšie údaje vo forme výkazov, hlásení, prehľadov alebo iných správ ustanoveným spôsobom v ustanovenom rozsahu a v ustanovených termínoch. Spôsob, rozsah a termíny predkladania ďalších údajov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva po dohode s ministerstvom financií.
(10)
Údaje podľa odsekov 8 a 9 musia byť zrozumiteľné, prehľadné, preukazné a pravdivé. Ak výkazy, hlásenia, prehľady a iné správy nie sú zrozumiteľné, prehľadné, preukazné alebo pravdivé, nie sú predložené v ustanovenom rozsahu, ustanoveným spôsobom alebo vzniknú dôvodné pochybnosti o ich správnosti, zdravotná poisťovňa je povinná na vyžiadanie ministerstva zdravotníctva, ministerstva financií alebo úradu predložiť podklady, z ktorých vychádzala pri ich vypracovaní, a podať vysvetlenie v nimi určenej lehote.
(11)
Zdravotná poisťovňa nesmie prijímať úvery alebo pôžičky bez predchádzajúceho súhlasu úradu [§ 13 ods. 1 písm. h)]. Zdravotná poisťovňa nesmie vstupovať do úverových vzťahov alebo pôžičkových vzťahov ako ručiteľ.
(12)
Zdravotná poisťovňa predkladá výdavky podľa odseku 1 v lehotách podľa odseku 1 a v štruktúre, ktorú zverejní ministerstvo zdravotníctva na svojom webovom sídle do 31. decembra príslušného kalendárneho roka so zohľadnením schváleného rozpočtu;30) ministerstvo zdravotníctva informuje zdravotné poisťovne o zverejnení štruktúry podľa prvej časti vety v lehote najmenej sedem dní pred jej zverejnením. Výdavky musia vychádzať zo zásadných smerov a priorít štátnej zdravotnej politiky určených ministerstvom zdravotníctva, ktorých cieľom je hospodárne, efektívne a účelné vynakladanie finančných prostriedkov verejného zdravotného poistenia. Ministerstvo zdravotníctva monitoruje a hodnotí hospodárne, efektívne a účelné vynakladanie finančných prostriedkov verejného zdravotného poistenia spôsobom určeným ministerstvom zdravotníctva v ním určenom rozsahu, štruktúre a termíne.
(13)
Zdravotná poisťovňa je povinná predložiť ministerstvu zdravotníctva, ministerstvu financií a úradu údaje potrebné na realizáciu dočasných opatrení týkajúcich sa zmiernenia hospodárskych dopadov členských štátov, ktoré môžu mať vplyv na systém financovania zdravotnej starostlivosti, do 15 dní od vyžiadania, v rozsahu
1.
súvaha, výkaz ziskov a strát zostavená k poslednému dňu účtovného obdobia za predchádzajúce štyri roky,
2.
hlavná kniha28b) k poslednému dňu účtovného obdobia za predchádzajúce štyri roky,
3.
inventúrny súpis28c) pohľadávok, záväzkov, zásob, hmotného a nehmotného majetku k poslednému dňu účtovného obdobia za predchádzajúce štyri roky,
4.
listy vlastníctva k pozemkom a stavbám vo vlastníctve zdravotnej poisťovne podľa aktuálneho stavu.
zobraziť paragraf
§ 13
Predchádzajúci súhlas úradu

(1)
Predchádzajúci súhlas úradu je podmienkou na
a)
nadobudnutie alebo prekročenie podielu právnickej osoby alebo fyzickej osoby na základnom imaní zdravotnej poisťovne alebo na hlasovacích právach v zdravotnej poisťovni tak, že sa prvýkrát dostane nad jednu desatinu, jednu pätinu, jednu tretinu, jednu polovicu alebo dve tretiny podielu na základnom imaní zdravotnej poisťovne alebo na hlasovacích právach v zdravotnej poisťovni priamo alebo konaním v zhode,31)
b)
zníženie základného imania zdravotnej poisťovne, ak nejde o zníženie základného imania z dôvodu jeho zúčtovania so stratou,
c)
voľbu členov predstavenstva a členov dozornej rady zdravotnej poisťovne, menovanie prokuristov zdravotnej poisťovne, ustanovenie za vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zdravotnej poisťovne a osôb zodpovedných za výkon vnútornej kontroly zdravotnej poisťovne,
d)
zlúčenie alebo splynutie zdravotnej poisťovne s inou zdravotnou poisťovňou alebo s inou právnickou osobou alebo na rozdelenie zdravotnej poisťovne,
e)
vrátenie povolenia,
f)
predaj podniku zdravotnej poisťovne alebo jeho časti,
g)
vloženie podniku zdravotnej poisťovne alebo jeho časti do obchodnej spoločnosti,
h)
prijatie úveru alebo pôžičky,
i)
prijatie dočasných opatrení týkajúcich sa zmiernenia hospodárskych dopadov členských štátov, ktoré môžu mať vplyv na systém financovania zdravotnej starostlivosti.
(2)
Predchádzajúci súhlas podľa odseku 1 nenahrádza rozhodnutie Protimonopolného úradu Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.32)
(3)
Ak dôjde k zániku výkonu funkcie člena predstavenstva, člena dozornej rady, prokuristu, vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zdravotnej poisťovne a funkcie osoby zodpovednej za výkon vnútornej kontroly, zdravotná poisťovňa je povinná túto skutočnosť písomne oznámiť úradu najneskôr do desiatich dní, odkedy sa zdravotná poisťovňa dozvedela o zániku funkcie tejto osoby.
(4)
Bez predchádzajúceho súhlasu úradu je každý úkon, na ktorý sa vyžaduje predchádzajúci súhlas podľa odseku 1, neplatný. Neplatný je tiež každý úkon vykonaný na základe predchádzajúceho súhlasu vydaného na základe nepravdivých údajov a každý úkon, ktorý sa vykonal po uplynutí lehoty určenej v rozhodnutí úradu (§ 41 ods. 4).
(5)
Úrad bezodkladne začne konanie o odňatí predchádzajúceho súhlasu vydaného podľa odseku 1 písm. c) (ďalej len „konanie o odňatí predchádzajúceho súhlasu“), ak
a)
skutočnosti uvádzané v čestnom vyhlásení (§ 4 ods. 4) sú nepravdivé,
b)
osoba ustanovená do funkcie člena predstavenstva zdravotnej poisťovne, člena dozornej rady zdravotnej poisťovne, prokuristu zdravotnej poisťovne, vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zdravotnej poisťovne alebo osoby zodpovednej za výkon vnútornej kontroly zdravotnej poisťovne čestné vyhlásenie podľa § 4 ods. 4 úradu nezaslala, hoci jej v tom nebránila žiadna objektívna prekážka,
c)
na strane člena predstavenstva zdravotnej poisťovne, člena dozornej rady zdravotnej poisťovne, prokuristu zdravotnej poisťovne, vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zdravotnej poisťovne alebo osoby zodpovednej za výkon vnútornej kontroly zdravotnej poisťovne nastal konflikt záujmov podľa § 4 ods. 1 až 3 počas výkonu funkcie, pre ktorej vznik sa vyžaduje udelenie predchádzajúceho súhlasu úradom.
(6)
Účastníkom konania o odňatí predchádzajúceho súhlasu je zdravotná poisťovňa, na ktorej žiadosť bol predchádzajúci súhlas vydaný, a osoba, vo vzťahu ku ktorej bol predchádzajúci súhlas vydaný.
(7)
Ak počas konania o odňatí predchádzajúceho súhlasu dôjde k zániku funkcie člena predstavenstva zdravotnej poisťovne, člena dozornej rady zdravotnej poisťovne, prokuristu zdravotnej poisťovne, vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zdravotnej poisťovne alebo osoby zodpovednej za výkon vnútornej kontroly zdravotnej poisťovne, úrad konanie zastaví.
(8)
Úrad rozhodne o odňatí predchádzajúceho súhlasu vydaného podľa odseku 1 písm. c), ak sa v konaní o odňatí predchádzajúceho súhlasu preukáže existencia konfliktu záujmov v čase ustanovenia osoby do funkcie (§ 4 ods. 1 až 3) alebo počas výkonu funkcie.
(9)
Ak úrad rozhodol o odňatí predchádzajúceho súhlasu vydaného podľa odseku 1 písm. c), funkcia osoby, vo vzťahu ku ktorej bol predchádzajúci súhlas odňatý, zaniká po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia.
zobraziť paragraf
§ 15
Povinnosti zdravotnej poisťovne

(1)
Zdravotná poisťovňa je povinná
a)
vykonávať svoju činnosť tak, aby zabezpečila poistencom dostupnosť zdravotnej starostlivosti a nepretržitú dostupnosť všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore zubné lekárstvo a ústavnej zdravotnej starostlivosti v nemocnici33a) v rozsahu verejnej minimálnej siete poskytovateľov,19)
b)
vytvárať a používať technickú rezervu na úhradu za zdravotnú starostlivosť podľa tohto zákona (§ 6 ods. 3),
c)
vyhodnocovať indikátory do troch mesiacov po uplynutí časového obdobia, za ktoré sú indikátory hodnotené; v rámci vyhodnotenia indikátorov zdravotné poisťovne sú povinné
1.
spracúvať údaje poskytnuté poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti metodikou určenou ministerstvom zdravotníctva,
2.
publikovať výsledky spôsobom a formou určenou ministerstvom zdravotníctva,
3.
poskytovať vyhodnotené údaje ministerstvu zdravotníctva a úradu,
4.
vykonávať kontrolu kvality v prípadoch výskytu štatisticky významných odchýlok v indikátoroch,
5.
využívať indikátory a výsledky kontroly kvality pri vytváraní poradia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,
6.
poskytovať výsledky kontroly kvality ministerstvu zdravotníctva a úradu,
d)
dodržiavať podmienky ustanovené týmto zákonom na uzatváranie zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (§ 7),
e)
pri uzatváraní zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a v priebehu platnosti zmluvného vzťahu s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti účelne, efektívne a hospodárne vynakladať finančné prostriedky z verejného zdravotného poistenia podľa štruktúry výdavkov schválenej v rozpočte30) podľa § 11 ods. 12,
f)
potvrdiť najneskôr do 24 hodín od doručenia žiadosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti skutočnosť, či ide o neodkladnú zdravotnú starostlivosť;17) potvrdenie žiadosti musí mať písomnú formu; za jeho doručenie sa považuje aj doručenie faxom alebo elektronickou poštou,
g)
zabezpečovať platobnú schopnosť a preukazovať ju úradu (§ 14),
h)
viesť účty poistencov, sprístupňovať údaje z nich poistencovi a posielať poistencom na požiadanie výpisy z účtu poistencov (§ 16 ods. 2 až 4),
i)
viesť a uchovávať dokumentáciu (§ 16),
j)
viesť účtovníctvo v súlade s osobitným predpisom;34) účtovná závierka28) musí byť overená audítorom,
k)
zostavovať priebežnú účtovnú závierku29) k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka a vyhotovovať priebežnú správu,35)
l)
prevádzkovať, aktualizovať a rozvíjať informačný systém kompatibilný s informačným systémom úradu, ministerstva zdravotníctva a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti tak, aby zabezpečoval rýchle a spoľahlivé zisťovanie informácií súvisiacich s vykonávaním verejného zdravotného poistenia a s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
m)
poukazovať na účet ministerstva zdravotníctva príspevok na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti podľa tohto zákona (§ 8a),
n)
poukazovať na účet úradu príspevok na činnosť úradu (§ 30),
o)
uhrádzať poskytovateľovi záchrannej zdravotnej služby preddavok na zdravotnú starostlivosť (§ 8 ods. 5),
p)
oznámiť ministerstvu zdravotníctva na účely výpočtu indexu rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť údaje podľa osobitného predpisu,35aaa)
r)
oznámiť úradu na účely prerozdeľovania poistného v elektronickej podobe údaje podľa osobitného predpisu,35aab)
s)
podieľať sa na úhrade nákladov uhrádzaných úradom podľa § 18 ods. 1 písm. i) vo výške, ktorá zodpovedá pomeru počtu poistencov zdravotnej poisťovne k celkovému počtu poistencov evidovaných v centrálnom registri poistencov [§ 20 ods. 1 písm. e) prvý bod],
t)
použiť predpísané poistné na úhradu zdravotnej starostlivosti v rozsahu podľa § 6a,
u)
predkladať úradu do 31. marca kalendárneho roka obchodno-finančný plán a rozpočet na príslušný kalendárny rok,
v)
plniť oznamovacie povinnosti a ďalšie povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo osobitným predpisom,35aa)
w)
poskytovať úradu a národnému centru v elektronickej podobe údaje o dohodách o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti35aaba) a údaje o dohodách o poskytovaní špecializovanej ambulantnej gynekologickej starostlivosti35aabb) uzavretými medzi poistencom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti21) v rozsahu meno a priezvisko lekára, dátum uzatvorenia dohody a dátum zániku dohody, číselný kód zdravotníckeho pracovníka a číselný kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pridelený úradom, rodné číslo, predchádzajúce rodné číslo, ak došlo k jeho zmene, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum a miesto narodenia poistenca, počítačové číslo občana, dátum narodenia, pohlavie, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu, identifikačné číslo poistenca v príslušnej zdravotnej poisťovni, číselný kód príslušnej zdravotnej poisťovne a číselný kód pobočky príslušnej zdravotnej poisťovne, dátum a miesto úmrtia poistenca, údaj o tom, že ide o poistenca, ktorému bol vydaný preukaz poistenca s označením „EÚ“ podľa osobitného predpisu,11a) denne pri zmene týchto údajov,
x)
poukazovať na účet ministerstva zdravotníctva príspevok na činnosť národného centra,
y)
poskytovať národnému centru údaje v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve a údaje do Národného registra zdravotníckych pracovníkov,35aac)
z)
poskytovať národnému centru a samosprávnym krajom údaje zo zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti uzatvorených s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a údaje z dodatkov k zmluvám o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rozsahu číselný kód zdravotnej poisťovne, identifikačné číslo poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, dátum platnosti zmluvy a dátum ukončenia platnosti zmluvy, číselný kód zdravotníckeho pracovníka a číselný kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pridelený úradom, dátumy začiatku platnosti, dočasného pozastavenia, obnovenia platnosti a ukončenia platnosti evidencie číselného kódu zdravotníckeho pracovníka a číselného kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v príslušnej zmluve, počet lekárskych miest,
aa)
dodržiavať príslušné štandardy zdravotníckej informatiky,35aad)
ab)
poskytovať národnému centru údaje podľa písmen z) a ah) v súlade s príslušnými štandardmi zdravotníckej informatiky,35aad)
ac)
poskytovať samosprávnemu kraju na základe jeho vyžiadania informácie z dokumentácie zdravotnej poisťovne v rozsahu údajov uvedených v § 16 ods. 1 písm. d) a ods. 2 písm. b) až d) na účely výkonu dozoru podľa osobitného predpisu,35aae)
ad)
poskytovať samosprávnemu kraju na vyžiadanie informácie o poistencovi v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo, ak ho má poistenec pridelené, alebo bezvýznamové identifikačné číslo, alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej republike a výkonoch, ktoré mu boli poskytnuté za predchádzajúci kalendárny mesiac počas doplnkových ordinačných hodín a počas poskytovania domácej starostlivosti na žiadosť osoby podľa osobitného predpisu,35aaf) ktoré jej oznámil poskytovateľ podľa osobitného predpisu,35aag)
ae)
preplatiť poistencovi úhradu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ústavnej pohotovostnej služby podľa osobitného predpisu,18da) ak jemu poskytnutá zdravotná starostlivosť bola urgentnou zdravotnou starostlivosťou alebo zdravotnou starostlivosťou, bez poskytnutia ktorej by mohlo byť vážne ohrozené jeho zdravie; splatnosť úhrady podľa prvej časti vety je najneskôr do 90 kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti o preplatenie úhrady pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ústavnej pohotovostnej služby podľa osobitného predpisu,35aah)
af)
elektronicky vymieňať s úradom [§ 18 ods. 1 písm. h)] údaje potrebné na úhradu nákladov podľa osobitného predpisu35aai) a spätné vymáhanie podľa osobitného predpisu35aaj) v systéme elektronickej výmeny údajov o sociálnom zabezpečení101) (ďalej len „systém elektronickej výmeny údajov“),
ag)
elektronicky vymieňať so Sociálnou poisťovňou údaje týkajúce sa vykonávania vecných dávok podľa osobitného predpisu35aak) v systéme elektronickej výmeny údajov s výnimkou údajov vymieňaných s úradom podľa písmena af),
ah)
poskytovať národnému centru k 8. a 20. dňu príslušného kalendárneho mesiaca v elektronickej podobe údaje o vzniku verejného zdravotného poistenia poistenca a údaje o zániku verejného zdravotného poistenia poistenca v rozsahu dátum vzniku verejného zdravotného poistenia, dátum zániku verejného zdravotného poistenia, dôvod zániku verejného zdravotného poistenia, číselný kód príslušnej zdravotnej poisťovne, označenie platiteľa poistného, typ platiteľa poistného podľa osobitného predpisu,35aaka) číselný kód pobočky príslušnej zdravotnej poisťovne, identifikačné číslo poistenca v príslušnej zdravotnej poisťovni, meno, priezvisko, rodné priezvisko a dátum narodenia poistenca, rodné číslo, ak ho má poistenec pridelené, predchádzajúce rodné číslo, ak došlo k jeho zmene, pohlavie, identifikátor fyzickej osoby pridelený registrom fyzických osôb Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a variabilný symbol platiteľa poistného pridelený zdravotnou poisťovňou, ak ide o sociálne zabezpečenie profesionálnych vojakov podľa osobitného predpisu,35aakaa)
ai)
bezplatne sprístupňovať poistencovi na žiadosť digitálny COVID preukaz EÚ podľa osobitného predpisu35aakb) poskytnutý národným centrom35aakc) elektronickým zobrazením digitálneho COVID preukazu EÚ v elektronickej pobočke alebo mobilnej aplikácii zdravotnej poisťovne, ak ju zdravotná poisťovňa prevádzkuje alebo v listinnej podobe,
aj)
poukazovať príspevok podľa § 15a,
ak)
predložiť úradu na vyžiadanie informácie súvisiace s jej činnosťou,
al)
poskytovať samosprávnym krajom
1.
údaje zo zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti uzatvorených s poskytovateľmi všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti a údaje z dodatkov k zmluvám o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rozsahu číselný kód zdravotnej poisťovne, identifikačné číslo poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, dátum platnosti zmluvy a dátum ukončenia platnosti zmluvy, číselný kód zdravotníckeho pracovníka a číselný kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pridelený úradom, počet kapitovaných poistencov a
2.
údaje z registrov poistencov zdravotných poisťovní o trvalom a prechodnom pobyte poistencov v jednotlivých obciach v jeho pôsobnosti podľa veku a pohlavia na úroveň ulice a súpisného a orientačného čísla,
am)
poslať vyjadrenie najneskôr do 15 dní od doručenia žiadosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na predĺženie doby poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti poskytovanej v rámci dlhodobej zdravotnej starostlivosti,35aakd) ktorá nie je následnou ošetrovateľskou starostlivosťou, v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo paliatívnej zdravotnej starostlivosti35aake) v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, v ktorom uvedie, či udeľuje súhlas na predĺženie tejto doby a o koľko kalendárnych mesiacov sa doba môže predĺžiť; vyjadrenie k žiadosti musí mať písomnú formu a za jeho doručenie sa považuje aj doručenie elektronicky.
(2)
Ak zdravotná poisťovňa vykonáva súčasne verejné zdravotné poistenie a individuálne zdravotné poistenie, je povinná
a)
zriadiť z personálneho a organizačného hľadiska oddelenú správu pre verejné zdravotné poistenie a individuálne zdravotné poistenie; oddelená správa musí byť zabezpečená tak, aby nedochádzalo k poškodeniu záujmov poistených v jednotlivých poistných druhoch, najmä aby sa výnosy v príslušnom druhu zdravotného poistenia využívali iba v prospech poistených v tomto poistnom druhu,
b)
viesť v účtovníctve oddelenú analytickú evidenciu samostatne pre jednotlivé poistné druhy tak, aby sa celkové náklady a výnosy viedli osobitne pre verejné zdravotné poistenie, osobitne pre individuálne zdravotné poistenie a aby bolo možné zistiť výsledok hospodárenia za každý poistný druh samostatne. Položky spoločné pre jednotlivé poistné druhy sa delia pomerne podľa vzájomného podielu verejného zdravotného poistenia a individuálneho zdravotného poistenia,
c)
uviesť v prílohe účtovnej závierky údaje osobitne pre poistné druhy v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným ministerstvom financií.34a)
(3)
Zdravotná poisťovňa je povinná predkladať úradu a vláde
a)
bez zbytočného odkladu úradne overenú kópiu úplného znenia stanov po každej ich zmene,
b)
bez zbytočného odkladu organizačnú štruktúru po každej jej zmene,
c)
do 30. júna kalendárneho roka
1.
správu o činnosti zdravotnej poisťovne za predchádzajúci kalendárny rok,
2.
správu o výsledkoch kontrolnej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok a o prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov v činnosti zdravotnej poisťovne,
3.
plán kontrolnej činnosti na nasledujúci kalendárny rok.
(4)
Náležitosti správy o činnosti zdravotnej poisťovne [odsek 3 písm. c) prvý bod] ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.
(5)
Ak je v schválenej riadnej účtovnej závierke alebo mimoriadnej účtovnej závierke výsledkom hospodárenia bežného účtovného obdobia zisk, zdravotná poisťovňa je povinná použiť tento zisk najmenej vo výške 20 % na tvorbu rezervného fondu, a to až do dosiahnutia výšky rezervného fondu určenej v stanovách, najmenej do výšky 30 % splateného základného imania. Rezervný fond možno použiť iba na krytie strát zdravotnej poisťovne.
(6)
Zdravotná poisťovňa je povinná elektronicky poskytnúť najneskôr posledný deň kalendárneho mesiaca národnému centru zmeny údajov na účte poistenca v rozsahu § 16 ods. 2 písm. a) až h) a k) až r) za predchádzajúci kalendárny mesiac a zmeny údajov, ktoré boli zdravotnej poisťovni oznámené poskytovateľom zdravotnej starostlivosti dodatočne.
(7)
Ak zdravotná poisťovňa vykonáva kontrolu na diaľku vyhodnocovaním elektronických zdravotných záznamov v elektronickej zdravotnej knižke podľa § 9 ods. 3, je povinná používať informačný systém zdravotnej poisťovne, ktorý má overenie zhody vydané národným centrom.
(8)
Štruktúru výdavkov zdravotných poisťovní podľa typov zdravotnej starostlivosti, percento určené pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti z celkovej sumy výdavkov určenej na zdravotnú starostlivosť v rozpočte a minimálnu celkovú sumu v eurách určenú pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva každoročne do 15. januára po prerokovaní so zdravotnými poisťovňami a združeniami zastupujúcimi poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Určenie minimálnej celkovej sumy aj na účely zavedenia stropu výdavkov pre osobitné prípady úhrady liekov podľa osobitného predpisu18e) a rozdelenie celkovej sumy výdavkov verejného zdravotného poistenia podľa rozpočtu verejnej správy35aal) medzi zdravotné poisťovne vykoná ministerstvo zdravotníctva na základe pomerov vynaložených výdavkov za jednotlivé zdravotné poisťovne a za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza roku, na ktorý sa vydáva všeobecne záväzný právny predpis.
zobraziť paragraf
§ 15a
Príspevok na činnosť inštitútu

(1)
Zdravotná poisťovňa poukazuje na účet inštitútu príspevok na činnosť inštitútu najneskôr do 20. decembra kalendárneho roka na nasledujúci kalendárny rok.
(2)
Výška príspevku na činnosť inštitútu podľa odseku 1 je 0,032 % zo základu na jej určenie. Základom na určenie výšky príspevku na činnosť inštitútu je celková suma z ročného prerozdeľovania poistného uvedená v rozhodnutí o ročnom prerozdeľovaní poistného podľa osobitného predpisu.27b) Výška príspevku na činnosť inštitútu sa zaokrúhľuje na eurocent nahor.
zobraziť paragraf
§ 16
Dokumentácia

(1)
Dokumentácia zdravotnej poisťovne musí obsahovať
a)
prijaté a potvrdené prihlášky na verejné zdravotné poistenie; sú nimi i prihlášky prijaté informačným systémom podľa osobitného predpisu35ab) uchovávané elektronickou formou,
b)
uzatvorené zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
c)
doklady o prijatom poistnom,
d)
doklady o úhradách za poskytnutú zdravotnú starostlivosť,
e)
účty poistencov,
f)
zoznam poistencov s uvedením mena, priezviska, rodného čísla a trvalého pobytu poistencov; ak poistenec nemá trvalý pobyt, uvádza sa prechodný pobyt poistenca,
g)
zoznam podľa § 6 ods. 2,
h)
zoznam poistencov zaradených na dispenzarizáciu s údajmi podľa písmena f) [§ 6 ods. 1 písm. i)],
i)
zoznam platiteľov poistného,
j)
zoznam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
k)
zoznam úhrad jednotlivým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti za poskytnutú zdravotnú starostlivosť a zoznam neuhradených záväzkov,
l)
evidenciu celkových nákladov na jednotlivého poistenca,
m)
účtovné doklady podľa osobitného predpisu,34)
n)
zoznam poistencov evidovaných ako osoby so zdravotným postihnutím podľa osobitného zákona.35ac)
(2)
Účet poistenca vedie zdravotná poisťovňa v informačnom systéme a musí obsahovať
a)
meno, priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt poistenca,
b)
údaje o poskytnutých zdravotných výkonoch, liekoch, dietetických potravinách, zdravotníckych pomôckach a vyplatených paušálnych úhradách (§ 8 ods. 9 až 15),
c)
údaje o poskytnutých službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
d)
výšku úhrady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť a výšku paušálnej úhrady v členení podľa písmena b) a za poskytnuté služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
e)
dátum poskytnutia zdravotnej starostlivosti v členení podľa písmena b) a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
f)
označenie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytli poistencovi zdravotnú starostlivosť podľa písmena b), a označenie poskytovateľov služieb,
g)
údaj o zaradení poistenca do zoznamu a vyradení poistenca zo zoznamu (§ 6 ods. 2),
h)
údaj o zaradení poistenca na dispenzarizáciu,
i)
označenie platiteľa poistného,
j)
údaje o predpísanom poistnom v členení na uhradené a neuhradené podľa platiteľa poistného za každý kalendárny mesiac, údaje o úrokoch z omeškania v členení na uhradené a neuhradené a údaje o výsledku ročného zúčtovania v členení na uhradené a neuhradené,
k)
údaje o výške úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorá sa poskytla poistencovi preukázateľne v dôsledku porušenia liečebného režimu alebo užitia návykovej látky, v členení uhradená a neuhradená poistencom,
l)
údaje o výške úhrady za prvé poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti poistencovi, ktorý nemá podanú prihlášku na verejné zdravotné poistenie,
m)
údaje o výške úhrady za ďalšie poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti35b) poistencovi podľa písmena l) v členení uhradená a neuhradená poistencom,
n)
údaje o
1.
výške prepočítaného doplatku poistenca za najlacnejší náhradný liek, najlacnejšiu náhradnú zdravotnícku pomôcku a najlacnejšiu náhradnú dietetickú potravinu podľa osobitného predpisu,35ba)
2.
čiastke, o ktorú bol limit spoluúčasti prekročený,
3.
zaradení poistenca do zoznamu poistencov s nárokom na okamžité uplatnenie limitu spoluúčasti u poskytovateľa lekárenskej starostlivosti podľa podmienok ustanovených osobitným predpisom,16o)
4.
výške doplatku za najlacnejší náhradný liek, najlacnejšiu náhradnú zdravotnícku pomôcku a najlacnejšiu náhradnú dietetickú potravinu, ktorý uhradila zdravotná poisťovňa poskytovateľovi lekárenskej starostlivosti podľa osobitného predpisu,
o)
údaj o zaradení poistenca do farmaceuticko-nákladovej skupiny,
p)
údaj o uhradenej cezhraničnej zdravotnej starostlivosti,18l) rozsahu a dátume jej poskytnutia a výške úhrady,
q)
údaj o pozvaní poistenca na populačný skríning17c) v rozsahu kód zdravotnej poisťovne, číslo záznamu v evidencii informačného systému zdravotnej poisťovne, meno poistenca, priezvisko poistenca, rodné číslo poistenca alebo bezvýznamové identifikačné číslo ak bolo poistencovi pridelené, dátum narodenia, obec korešpondenčnej adresy poistenca v zdravotnej poisťovni, na ktorú mu bolo zaslané pozvanie na populačný skríning, obec trvalého bydliska poistenca, dátum odoslania pozvania na populačný skríning, forma, akou bolo poistencovi odoslané pozvanie na populačný skríning, typ populačného skríningu, na aký bolo poistencovi odoslané pozvanie, informácia, či súčasťou pozvania na populačný skríning bol aj test, typ zaslanej testovacej sady, dátum doručenia pozvania na populačný skríning ak je známy, dátum vykonania populačného skríningu, výška úhrady za populačný skríning; údaje sú rovnaké aj v prípade opakovaného pozvania na populačný skríning,
r)
údaj o uhradených platbách, paušálnych úhradách, platbách za lôžkodeň v rozsahu identifikačné číslo organizácie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, výška úhrady a dátum poskytnutia zdravotnej starostlivosti,
s)
údaj o poskytnutí ošetrovateľskej starostlivosti v rámci dlhodobej zdravotnej starostlivosti poistencovi na účel monitorovania dostupnosti a vyhodnotenia kvality a efektívnosti ošetrovateľskej starostlivosti v rámci dlhodobej zdravotnej starostlivosti podľa § 6c ods. 3,
t)
údaj o zaradení poistenca do diagnosticko-nákladovej skupiny,35bb)
u)
údaj o evidencii poistenca ako osoby so zdravotným postihnutím,35ac)
v)
údaj o zaradení poistenca do nákladovej skupiny zdravotníckych pomôcok.35bc)
(3)
Zdravotná poisťovňa je povinná na požiadanie písomne poslať poistencovi alebo blízkej osobe57) poistenca, ak poistenec nežije, úplný výpis z účtu poistenca. Výpis z účtu poistenca zdravotná poisťovňa posiela poistencovi alebo blízkej osobe57) poistenca, ak poistenec nežije, za obdobie, v ktorom bola príslušná na vykonávanie verejného zdravotného poistenia poistenca. Výpis z účtu poistenca zdravotná poisťovňa doplní o výšku úhrady uhradenej poskytovateľom zdravotnej starostlivosti za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v členení podľa odseku 2 písm. b) a p) až r) a za poskytnuté služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Súčasne upovedomí poistenca alebo blízku osobu,57) poistenca, ak poistenec nežije, o možnosti oznámiť zdravotnej poisťovni, že poistencovi nebola poskytnutá zdravotná starostlivosť uvedená vo výpise z účtu poistenca.
(4)
Zdravotná poisťovňa je povinná sprístupniť poistencovi údaje z účtu poistenca prostredníctvom internetu tak, aby boli prístupné len jemu.
(5)
Zdravotná poisťovňa, ktorá naposledy vykonávala verejné zdravotné poistenie poistenca, je povinná poskytnúť jeho príslušnej zdravotnej poisťovni do dvoch mesiacov od doručenia jej vyžiadania, ak v odseku 9 nie je ustanovené inak, tieto údaje z účtu poistenca za posledný kalendárny rok:
a)
údaje podľa odseku 2 písm. a) až i) a k) až r),
b)
údaje o vykonaných preventívnych prehliadkach35c) s uvedením dátumu absolvovania prehliadky,
c)
údaje o absolvovanej kúpeľnej starostlivosti s uvedením miesta a dátumu,
d)
údaje o hradených cykloch asistovanej reprodukcie s uvedením dátumu a poradia cyklov,
e)
údaje o hradených zubných protézach s uvedením dátumu úhrady,
f)
údaje o poskytnutých zdravotníckych pomôckach s uvedením dátumu a druhu pomôcky,
g)
údaje o vydaných alebo podaných liekoch zaradených v zozname kategorizovaných liekov (ďalej len „kategorizovaný liek“), ktoré boli zaevidované v účtovnej evidencii, s uvedením
1.
rodného čísla poistenca; ak ide o cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné číslo, s uvedením mena, priezviska a dátumu narodenia,
2.
kódu kategorizovaného lieku,
3.
počtu balení kategorizovaného lieku,
4.
kódu choroby, ktorý je uvedený na lekárskom predpise,
5.
dátumu výdaja alebo podania kategorizovaného lieku,
i)
údaje o poistencoch evidovaných zdravotnou poisťovňou ako osoby so zdravotným postihnutím podľa osobitného zákona,35ac) ktoré obsahujú
1.
rodné číslo poistenca, ak ide o cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné číslo, bezvýznamové identifikačné číslo a dátum narodenia,
2.
dátum začatia evidencie poistenca ako osoby zdravotne postihnutej podľa osobitného zákona,35bc)
3.
dátum ukončenia evidencie poistenca ako osoby zdravotne postihnutej podľa osobitného zákona,35bc)
4.
dátum vzniku poistného vzťahu v príslušnej zdravotnej poisťovni,
j)
údaje o poskytnutí ústavnej zdravotnej starostlivosti poistencovi v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti,24aab) ktorej trvanie je najmenej dva po sebe nasledujúce dni, pričom prvý a posledný deň sa považuje za jeden deň (ďalej len „hospitalizácia“), ktorá bola zaevidovaná v účtovnej evidencii, na základe ktorej bol poistenec zaradený do diagnosticko-nákladovej skupiny podľa § 27d ods. 5 alebo ods. 6 v rozsahu
1.
rodné číslo poistenca; ak ide o cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné číslo, s uvedením mena, priezviska a dátumu narodenia,
2.
kód diagnózy podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb pri prepustení z hospitalizácie,
3.
dátum prijatia na hospitalizáciu podľa druhého bodu,
4.
dátum prepustenia z hospitalizácie podľa druhého bodu,
5.
údaje o ďalších hospitalizáciách v kalendárnom mesiaci v rozsahu bodov 1 až 4, ak mal poistenec v kalendárnom mesiaci viacero hospitalizácií.
(6)
Zdravotná poisťovňa je na účel vedenia centrálneho registra poistencov povinná zasielať úradu automatizovaným spôsobom prostredníctvom informačného systému verejnej správy podľa osobitného predpisu35caa) vždy k 8. a k 20. dňu príslušného kalendárneho mesiaca údaje v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo bezvýznamové identifikačné číslo pridelené úradom, ak poistenec nemá rodné číslo, predchádzajúce rodné číslo alebo bezvýznamové identifikačné číslo, ak došlo k jeho zmene, počítačové číslo občana, dátum narodenia, pohlavie, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu alebo adresu prechodného pobytu, ak poistenec nemá trvalý pobyt, identifikačné číslo poistenca v centrálnom registri poistencov, dátum vzniku a zániku verejného zdravotného poistenia, dôvod vzniku a zániku verejného zdravotného poistenia, identifikačné číslo poistenca v príslušnej zdravotnej poisťovni, označenie platiteľa poistného podľa osobitného predpisu,35aaka) číselný kód príslušnej zdravotnej poisťovne, číselný kód pobočky príslušnej zdravotnej poisťovne, miesto narodenia, miesto úmrtia a dátum úmrtia, ak nimi zdravotná poisťovňa disponuje, údaje o dohodách o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti uzavretých medzi poistencom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. w) a údaje o aktualizácii údajov poistencov, údaj o tom, že ide o poistenca, ktorému bol vydaný preukaz poistenca s označením „EÚ“ podľa osobitného predpisu.11a) Zoznamy podľa odseku 1 písm. g) až k) je zdravotná poisťovňa povinná poskytnúť úradu v elektronickej podobe za každý kalendárny mesiac najneskôr do 20. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
(7)
Zdravotná poisťovňa pri svojej činnosti spracúva osobné údaje35ca) dotknutých osôb v rozsahu svojej činnosti a iné údaje poistencov a ich zákonných zástupcov, tretích osôb, voči ktorým má zdravotná poisťovňa pohľadávku podľa osobitného predpisu,35cb) platiteľov poistného a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na účely vykonávania verejného zdravotného poistenia určené v tomto zákone alebo v osobitných predpisoch.35cc) Na spracovanie osobných údajov sa na tento účel nevyžaduje súhlas dotknutej osoby.35ca) Zdravotná poisťovňa je oprávnená poskytovať tieto údaje z informačného systému aj bez súhlasu a informovania dotknutej osoby, ak to určuje § 76 alebo osobitný predpis.35cc) Dokumentácia sa spracúva 15 rokov odo dňa ukončenia vykonávania verejného zdravotného poistenia alebo poskytnutia zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike, alebo úmrtia fyzickej osoby, alebo odo dňa vyhlásenia fyzickej osoby za mŕtvu, a to podľa toho, ktorá skutočnosť uplynie skôr; lehota sa môže predĺžiť vtedy, ak zdravotná poisťovňa v lehote spracúvania uplatnila svoje práva podľa osobitného predpisu.35cd)
(8)
Zdravotná poisťovňa môže osobné údaje súvisiace s vykonávaním verejného zdravotného poistenia získať kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií a zároveň ich uchovávať bez písomného súhlasu dotknutej osoby.35cf)
(9)
Zdravotná poisťovňa, ktorá naposledy vykonávala verejné zdravotné poistenie poistenca, je povinná oznámiť jeho príslušnej zdravotnej poisťovni do troch pracovných dní od doručenia jej vyžiadania dátum vzniku pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru poistenca, na ktorého príjem zo závislej činnosti35d) sa uplatňuje sadzba poistného podľa osobitného predpisu.35e)
(10)
Zdravotná poisťovňa, ktorá naposledy vykonávala verejné zdravotné poistenie poistenca, je povinná poskytnúť jeho príslušnej zdravotnej poisťovni do dvoch mesiacov od doručenia jej vyžiadania údaje o poskytnutí zdravotníckej pomôcky plne alebo čiastočne uhrádzanej z verejného zdravotného poistenia (ďalej len „uhrádzaná zdravotnícka pomôcka“) v období predchádzajúcich troch kalendárnych rokov, ak má zdravotná poisťovňa tieto údaje k dispozícii, v rozsahu
a)
rodné číslo poistenca, ak ide o cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné číslo, bezvýznamové identifikačné číslo a dátum narodenia,
b)
označenie podskupiny uhrádzaných zdravotníckych pomôcok35f) s kódom a názvom poskytnutej uhrádzanej zdravotníckej pomôcky,
c)
počet uhradených zdravotníckych pomôcok podľa druhého bodu,
d)
dátum výdaja uhrádzanej zdravotníckej pomôcky podľa druhého bodu,
e)
kód diagnózy uvedenej na lekárskom poukaze.
zobraziť paragraf
§ 18
Pôsobnosť úradu

(1)
Úrad
a)
vykonáva dohľad nad verejným zdravotným poistením tým, že
1.
dohliada na dodržiavanie ustanovení tohto zákona a osobitného predpisu,37)
2.
vydáva povolenia a iné rozhodnutia podľa tohto zákona a dohliada na plnenie ním vydaných rozhodnutí vrátane podmienok určených v týchto rozhodnutiach,
3.
rozhoduje o námietkach poistenca alebo platiteľa poistného proti výkazu nedoplatkov podľa § 77a, ak námietkam nevyhovela zdravotná poisťovňa podľa osobitného predpisu,38ab)
4.
vydáva rozhodnutia vo veciach prerozdelenia poistného podľa osobitného predpisu,38d)
5.
vydáva rozhodnutia o pokutách za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom a osobitným predpisom,39)
6.
rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu zdravotnej poisťovne o zamietnutí žiadosti o udelenie súhlasu s plánovanou ústavnou zdravotnou starostlivosťou v súlade s osobitným zákonom,39a)
7.
zasiela ministerstvu zdravotníctva rozhodnutia o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné vydané podľa osobitného predpisu39c) a rozhodnutia o ročnom prerozdeľovaní poistného vydané podľa osobitného predpisu,39d)
8.
zasiela ministerstvu zdravotníctva údaje na účely výpočtu indexu rizika nákladov z centrálneho registra poistencov v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom,39e)
9.
vydáva platobný výmer na pohľadávky vyplývajúce z neuhradeného preplatku na poistnom podľa osobitného predpisu,39f)
10.
sleduje a vyhodnocuje údaje uvádzané vo výkazoch, hláseniach, prehľadoch a iných správach predkladaných úradu zdravotnými poisťovňami podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov,
b)
vykonáva dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti tým, že dohliada na správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti40) a vedenie zdravotnej dokumentácie40aaa) a za podmienok ustanovených týmto zákonom (§ 50 ods. 2, 3 a 11)
1.
ukladá sankcie,
2.
podáva návrhy na uloženie sankcie,
3.
ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov alebo ukladá povinnosť prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
c)
vykonáva dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti v rámci osobitného liečebného režimu podľa osobitného predpisu40aa) v detenčnom ústave a v detenčnom ústave pre mladistvých tým, že dohliada na správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rámci osobitného liečebného režimu a vedenie zdravotnej dokumentácie,40aaa) a za podmienok ustanovených týmto zákonom (§ 50 ods. 5)
1.
ukladá sankcie,
2.
ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov alebo ukladá povinnosť prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
d)
vykonáva dohľad nad poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnej pomoci, ktoré sú vedené v registri zariadení sociálnej pomoci poskytujúcich ošetrovateľskú starostlivosť [§ 20 odsek 1 písm. e) desiaty bod], tým, že dohliada na správne poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti,40a) a na dodržiavanie povinností podľa osobitného predpisu,40b) a za podmienok ustanovených týmto zákonom (§ 50 ods. 4 a 8) ukladá
1.
sankcie,
2.
opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov alebo ukladá povinnosť prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
e)
vydáva zdravotným poisťovniam rozhodnutia o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné39c) a rozhodnutia o ročnom prerozdeľovaní poistného,39d)
f)
spolupracuje s ministerstvom zdravotníctva a ministerstvom financií na príprave všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa verejného zdravotného poistenia,
g)
plní záväzky štátu v oblasti zdravotníctva vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv na základe poverenia ministerstva zdravotníctva,
h)
je styčný orgán pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia vo vzťahu k styčným orgánom iných členských štátov na komunikáciu medzi príslušnými zdravotnými poisťovňami,41)
i)
uhrádza náklady na zdravotnú starostlivosť poskytnutú poistencovi z iného členského štátu v Slovenskej republike na základe zmluvy o sociálnom zabezpečení alebo dohody s inými členskými štátmi, alebo dohody príslušných úradov týchto štátov, v ktorých sa zmluvné štáty vzdali vzájomného uhrádzania týchto nákladov,
j)
zabezpečuje elektronickú výmenu dát v súvislosti s úlohou styčného orgánu podľa písmena h) s prístupovým bodom v súlade s osobitným predpisom,41aaa) a technicky zabezpečuje prenos údajov vyplývajúcich z uplatňovania osobitných predpisov,18l) v podmienkach Slovenskej republiky,
k)
vykonáva činnosť národného kontaktného miesta (§ 20d),
l)
vykonáva dohľad nad zdravotnou poisťovňou v nútenej správe a počas likvidácie,
m)
určuje výšku podielu poistencov zdravotnej poisťovne na celkovom počte poistencov jednotlivým zdravotným poisťovniam podľa § 8 ods. 5,
n)
kontroluje správnosť zaradenia poistenca alebo platiteľa poistného do zoznamu poistencov a platiteľov poistného podľa osobitného predpisu,41aab)
o)
organizuje školenia k prehliadkam mŕtvych tiel a vydáva osvedčenie o absolvovaní školenia k prehliadkam mŕtvych tiel,
p)
zabezpečuje vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel a vypracúva rozpis vykonávania prehliadok mŕtvych tiel (ďalej len „rozpis úradu“) podľa § 47da,
q)
uhrádza
1.
úhradu za vykonanú prehliadku mŕtveho tela a úhradu za prepravu prehliadajúceho lekára na miesto vykonania prehliadky mŕtveho tela a späť, ak sa prehliadajúci lekár dopravil na miesto prehliadky mŕtveho tela na vlastné náklady,
1a.
poskytovateľovi všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti a poskytovateľovi špecializovanej ambulantnej starostlivosti, ktorého lekár vykonal prehliadku mŕtveho tela na základe rozpisu úradu podľa § 47da,
1b.
prehliadajúcemu lekárovi, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho tela na základe rozpisu úradu podľa § 47da,
2.
úhradu za vykonanú prehliadku mŕtveho tela prehliadajúcemu lekárovi alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorého lekár vykonal prehliadku mŕtveho tela, ak sa prehliadka mŕtveho tela vykonala v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti,
3.
úhradu za vykonanie prehliadky mŕtveho tela poskytovateľovi, ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie rýchlej lekárskej pomoci,
r)
vydáva oprávnenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel,
s)
uskutočňuje vzdelávanie prehliadajúcich lekárov o prípadových štúdiách úradu týkajúcich sa úmrtí,
t)
vydáva povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby podľa osobitného predpisu,41aac)
u)
vyhlasuje výberové konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby a zriaďuje komisiu na výberové konanie o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby,
v)
vyhodnocuje stav verejnej minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti raz ročne podľa osobitného zákona41aaca) a zverejňuje výsledky vyhodnocovania stavu verejnej minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti spolu s protokolom o námietkach každoročne do 30. júna; pre tieto účely plní ďalšie povinnosti ustanovené v osobitnom zákone,41aaca)
w)
vykonáva dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti v škole41aacb) tým, že dohliada na správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti a vedenie zdravotnej dokumentácie za podmienok ustanovených týmto zákonom (§ 50 ods. 15), a
1.
ukladá sankcie,
2.
ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov alebo ukladá povinnosť prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
x)
vykonáva dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti počas neodkladnej prepravy zabezpečovanej vojenským zdravotníctvom tým, že dohliada na správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti a
1.
ukladá sankcie,
2.
ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov alebo ukladá povinnosť prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
y)
plní ďalšie úlohy ustanovené týmto zákonom.
(2)
Pri plnení úloh, ktoré patria do pôsobnosti úradu, postupuje úrad nestranne a nezávisle od štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, iných orgánov verejnej moci a od ďalších právnických osôb alebo fyzických osôb; štátne orgány, orgány územnej samosprávy, iné orgány verejnej moci ani ďalšie právnické osoby alebo fyzické osoby nesmú neoprávnene zasahovať do činnosti úradu.
(3)
Na plnenie úloh, ktoré patria do pôsobnosti úradu, môže úrad zriaďovať pobočky.
(4)
Úrad je povinný poskytovať ministerstvu zdravotníctva v súvislosti s poskytovaním cezhraničnej zdravotnej starostlivosti informácie o poistencoch, ktorým bola poskytnutá zdravotná starostlivosť v inom členskom štáte v členení na zdravotnú starostlivosť podľa osobitných predpisov18l) a cezhraničnú zdravotnú starostlivosť v elektronickej podobe najneskôr do 5. marca nasledujúceho kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok, a to
a)
zoznam rozhodnutí úradu o odvolaní poistenca proti rozhodnutiu zdravotnej poisťovne o neudelení súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa osobitných predpisov,18l) o neudelení predchádzajúceho súhlasu na cezhraničnú zdravotnú starostlivosť18n) alebo o neudelení dodatočného súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa osobitných predpisov18l) v rozsahu
1.
poradové číslo,
2.
číslo odvolania,
3.
identifikačné číslo poistenca,
4.
dátum prijatia odvolania,
5.
odôvodnenie odvolania,
6.
dátum vydania rozhodnutia,
7.
rozhodnutie úradu,
8.
odôvodnenie rozhodnutia úradu,
b)
celkové náklady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť podľa jednotlivých členských štátov,
c)
počet prípadov čerpania zdravotnej starostlivosti v iných členských štátoch poistencami podľa jednotlivých členských štátov,
d)
počet prípadov čerpania zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike poistencami iného členského štátu podľa jednotlivých členských štátov,
e)
celkové náklady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v Slovenskej republike čerpanú poistencami z iných členských štátov podľa jednotlivých členských štátov.
(5)
Formu, vzory výkazov a štruktúru výkazov podľa odseku 4 v elektronickej podobe zverejňuje ministerstvo zdravotníctva na svojom webovom sídle.
zobraziť paragraf
§ 20
Ďalšia činnosť úradu

(1)
Úrad
a)
určuje formu a štruktúru zúčtovacej dávky (§ 8aa ods. 4),
b)
poskytuje národnému centru údaje z registrov podľa písmena e) prvého, druhého, štvrtého a piateho bodu v celom rozsahu okrem údajov o označení platiteľa poistného z centrálneho registra poistencov v súlade s príslušnými štandardmi zdravotníckej informatiky,35aad)
c)
prideľuje číselné kódy zdravotným poisťovniam,
d)
prideľuje číselné kódy zdravotníckym pracovníkom, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a zariadeniam sociálnej pomoci na základe žiadosti,
e)
vedie
1.
centrálny register poistencov, ktorý obsahuje meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo alebo bezvýznamové identifikačné číslo pridelené úradom, ak poistenec nemá rodné číslo, predchádzajúce rodné číslo alebo bezvýznamové identifikačné číslo, ak došlo k jeho zmene, počítačové číslo občana, dátum narodenia, pohlavie, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu alebo adresu prechodného pobytu, ak poistenec nemá trvalý pobyt, identifikačné číslo poistenca v centrálnom registri poistencov, dátum vzniku a zániku verejného zdravotného poistenia, dôvod vzniku a zániku verejného zdravotného poistenia, identifikačné číslo poistenca v príslušnej zdravotnej poisťovni, označenie platiteľa poistného podľa osobitného predpisu,35aaka) číselný kód príslušnej zdravotnej poisťovne, číselný kód pobočky príslušnej zdravotnej poisťovne, miesto narodenia, miesto úmrtia a dátum úmrtia, ak nimi zdravotná poisťovňa disponuje, údaje o dohodách o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti uzavretých medzi poistencom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. w) a údaje o aktualizácii údajov poistencov, údaj o tom, že ide o poistenca, ktorému bol vydaný preukaz poistenca s označením „EÚ“ podľa osobitného predpisu,11a)
2.
register zdravotných poisťovní, ktoré vykonávajú verejné zdravotné poistenie na základe povolenia podľa tohto zákona, ktorý obsahuje číselný kód zdravotnej poisťovne, názov, identifikačné číslo, adresu sídla, dátum začatia činnosti, dátum ukončenia činnosti, číselný kód pobočky, názov pobočky, typ pobočky a adresu pobočky,
3.
register platiteľov poistného, ktorý obsahuje číslo platiteľa, identifikačné číslo, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak ide o cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné číslo, názov, meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo sídla, dátum vzniku prihlasovacej povinnosti, dátum odhlásenia z registra platiteľov, právnu formu, identifikačné číslo poistenca a číslo povolenia na pobyt,
4.
register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorý obsahuje identifikačné číslo, názov, adresu sídla, právnu formu, číselný kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, druh a identifikátor zdravotníckeho zariadenia, dátum pridelenia číselného kódu, dátum ukončenia platnosti číselného kódu, dátum pozastavenia platnosti číselného kódu, dátum ukončenia pozastavenia platnosti číselného kódu, adresu výkonu odbornej činnosti, meno a priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia štatutára, adresu štatutára, meno, priezvisko a titul odborného zástupcu, dátum narodenia odborného zástupcu a rodné číslo zdravotníckeho pracovníka, ktorý je odborným zástupcom,
5.
register zdravotníckych pracovníkov, ktorý obsahuje rodné číslo alebo dátum narodenia, meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, dátum úmrtia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu alebo adresu bydliska, ak zdravotnícky pracovník nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, registračné číslo a označenie stavovskej organizácie zdravotníckeho pracovníka, v ktorej je zdravotnícky pracovník registrovaný, číselný kód zdravotníckeho pracovníka, dátum pridelenia kódu, dátum ukončenia platnosti kódu, dátum pozastavenia platnosti kódu a dátum ukončenia pozastavenia platnosti číselného kódu,
6.
register osôb oprávnených na výkon dohľadu, ktorý obsahuje titul, meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, adresu pracoviska a špecializáciu osoby oprávnenej na výkon dohľadu,
7.
register podaných prihlášok na verejné zdravotné poistenie, ktorý obsahuje rodné číslo alebo dátum narodenia, meno, priezvisko, dátum narodenia, identifikačné číslo poistenca, štátnu príslušnosť, pohlavie, adresu, dátum podania prihlášky, dátum prijatia, dôvod odmietnutia prihlášky, dátum späťvzatia prihlášky, oznámenie úradu, na ktorej podanej prihláške trvá, príslušnú zdravotnú poisťovňu, predchádzajúcu zdravotnú poisťovňu, dátum potvrdenia prihlášky, dátum začiatku poistného vzťahu,
8.
register úmrtí fyzických osôb alebo vyhlásení za mŕtveho, ktorý obsahuje meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, pohlavie, dátum narodenia, miesto narodenia, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu, dátum úmrtia, miesto úmrtia, dátum zápisu úmrtia, matričný úrad, dátum doručenia oznámenia o úmrtí,
9.
register osôb, ktoré odmietli za života pitvu, ktorý obsahuje meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, pohlavie, dátum narodenia, miesto narodenia, štátnu príslušnosť a adresu,
10.
register zariadení sociálnej pomoci poskytujúcich ošetrovateľskú starostlivosť, ktorý obsahuje identifikačné číslo, názov, adresu sídla, právnu formu, číselný kód zariadenia sociálnej pomoci dátum pridelenia číselného kódu, dátum ukončenia platnosti číselného kódu, dátum pozastavenia platnosti číselného kódu, dátum ukončenia pozastavenia platnosti číselného kódu, adresu výkonu odbornej činnosti, meno a priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia a adresu osoby, ktorá je štatutárnym orgánom, meno, priezvisko a titul kvalifikovanej osoby zodpovednej za odborné poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti a dátum narodenia kvalifikovanej osoby zodpovednej za odborné poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti,
f)
vydáva Vestník úradu,
g)
prevádzkuje informačný systém,
h)
poskytuje zdravotnej poisťovni informácie súvisiace s prihláškami na verejné zdravotné poistenie podľa osobitného predpisu,41aad)
i)
v rámci výučbového pracoviska zdravotníckeho zariadenia41aa) umožňuje účasť študentov a iných osôb na pitve,
j)
vykonáva toxikologické a iné laboratórne vyšetrenia pre štátne orgány, právnické osoby a fyzické osoby,
k)
vykonáva pitvy a uhrádza pohrebnej službe alebo osobe, ktorá je blízkou osobou57) zomrelému, náklady na prepravu mŕtveho tela
1.
z miesta úmrtia na pitvu na príslušné patologicko-anatomické pracovisko a pracovisko súdneho lekárstva a späť z patologicko-anatomického pracoviska a pracoviska súdneho lekárstva do miesta úmrtia alebo do miesta pochovania, ak toto miesto nie je vzdialenejšie ako miesto úmrtia alebo do chladiaceho zariadenia pohrebnej služby, ak pohrebná služba bude zabezpečovať pohreb, do výšky najnižšej ceny na trhu zistenej prieskumom trhu, oslovením minimálne troch poskytovateľov pohrebných služieb,
2.
darcu ľudského orgánu z miesta úmrtia na pitvu na príslušné patologicko-anatomické pracovisko a pracovisko súdneho lekárstva a späť z patologicko-anatomického pracoviska a pracoviska súdneho lekárstva do miesta pochovania alebo chladiaceho zariadenia pohrebnej služby, ak pohrebná služba bude zabezpečovať pohreb, do výšky najnižšej ceny na trhu zistenej prieskumom trhu, oslovením minimálne troch poskytovateľov pohrebných služieb,
l)
podáva návrh na vyhlásenie konkurzu, ak je zdravotná poisťovňa v úpadku,41ab)
m)
oznamuje príslušnú zdravotnú poisťovňu právnickej osobe so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá vypláca dividendy, podľa osobitného predpisu,41ba) do desiatich dní od jej požiadania,
n)
bezodkladne oznamuje orgánu príslušnému na vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia41bc) a komore príslušnej na vydanie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe41bd) na základe ich vyžiadania začatie a skončenie výkonu dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti [§ 18 ods. 1 písm. b)], vedenie konania o uložení pokuty podľa § 64 ods. 2 a jeho právoplatné skončenie,
o)
poskytuje národnému centru údaje do Národného registra zdravotníckych pracovníkov,41be)
p)
bezodkladne oznamuje orgánu príslušnému na vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia zmeny v údajoch registra poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v rozsahu identifikačné číslo, názov, adresu sídla, právnu formu, číselný kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, identifikátor zdravotníckeho zariadenia, druh zdravotníckeho zariadenia, dátum pridelenia číselného kódu, dátum ukončenia platnosti číselného kódu, dátum pozastavenia platnosti číselného kódu, dátum ukončenia pozastavenia platnosti číselného kódu, adresu výkonu odbornej činnosti, meno a priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia a adresu osoby, ktorá je štatutárnym orgánom, meno, priezvisko a titul odborného zástupcu, dátum narodenia odborného zástupcu a rodné číslo zdravotníckeho pracovníka, ktorý je odborným zástupcom,
q)
určuje spôsob, obsah a formu elektronickej výmeny údajov týkajúcich sa refundácií nákladov na vecné dávky a spätného vymáhania podľa osobitného predpisu na národnej úrovni medzi zdravotnou poisťovňou a úradom podľa § 15 ods. 1 písm. af),
r)
sprístupňuje komorám príslušným na vydanie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe,41bd) vyšším územným celkom, Sociálnej poisťovni, Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a ministerstvu zdravotníctva na účely aktualizácie nimi vedených registrov údaje a zmeny v údajoch z registra a na účely vyhodnocovania stavu verejnej minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti
1.
zdravotníckych pracovníkov v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, číselný kód zdravotníckeho pracovníka, dátum pridelenia číselného kódu, dátum ukončenia platnosti číselného kódu, dátum pozastavenia platnosti kódu a dátum ukončenia pozastavenia platnosti číselného kódu,
2.
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v rozsahu identifikátor zdravotníckeho zariadenia, identifikačné číslo, druh zdravotníckeho zariadenia, názov, adresu sídla, číselný kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, dátum pridelenia číselného kódu, dátum ukončenia platnosti číselného kódu, dátum pozastavenia platnosti číselného kódu, dátum ukončenia pozastavenia platnosti číselného kódu a adresu výkonu odbornej činnosti,
3.
zariadení sociálnej pomoci poskytujúcich ošetrovateľskú starostlivosť v rozsahu identifikačné číslo, názov, adresu sídla, číselný kód zariadenia sociálnej pomoci, dátum pridelenia číselného kódu, dátum ukončenia platnosti číselného kódu, dátum pozastavenia platnosti číselného kódu zariadenia sociálnej pomoci, dátum ukončenia pozastavenia platnosti číselného kódu zariadenia sociálnej pomoci a adresu výkonu odbornej činnosti,
s)
poskytuje údaje z hlásenia o úmrtí
1.
príslušnému úradu poverenému vedením matriky, národnému centru a štatistickému úradu bezodkladne po prehliadke mŕtveho tela,
2.
na vyžiadanie manželovi alebo manželke, dieťaťu alebo rodičovi alebo ich zákonnému zástupcovi po smrti osoby, alebo blízkej osobe,57) ktorá s ňou žila v čase smrti v domácnosti, alebo ich zákonnému zástupcovi,
3.
znalcovi, ktorého ustanovil súd alebo pribral orgán činný v trestnom konaní alebo ktorého požiadala o vypracovanie znaleckého posudku niektorá zo strán na účely priamo súvisiace s konaním pred súdom, alebo ktorého požiadal o vypracovanie znaleckého posudku poskytovateľ zdravotnej starostlivosti na účel posudzovania správnosti postupu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v prípade úmrtia osoby, v rozsahu nevyhnutnom na vyhotovenie znaleckého posudku; o rozsahu údajov potrebných na vypracovanie znaleckého posudku rozhoduje znalec; obdobne sa postupuje, ak ide o znalca určeného podľa Správneho poriadku,62)
4.
na vyžiadanie odbornému pracovníkovi epidemiológie príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva a odbornému pracovníkovi epidemiológie orgánov verejného zdravotníctva v rozsahu potrebnom na zabezpečenie epidemiologického vyšetrovania,
5.
na vyžiadanie Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv v rozsahu nevyhnutnom na účely výkonu povinností podľa osobitného predpisu,9)
6.
na vyžiadanie posudkovému lekárovi na účely lekárskej posudkovej činnosti pri výkone sociálneho poistenia a v sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov podľa osobitných predpisov,41bf)
7.
na vyžiadanie poskytovateľovi všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, s ktorým mala osoba zomrelá uzatvorenú dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti,
8.
na vyžiadanie poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, v ktorom došlo k úmrtiu,
9.
na vyžiadanie príslušnej komerčnej poisťovni, v ktorej mala osoba zomrelá uzatvorenú platnú poistnú zmluvu, na účel preverenia oprávnenosti nároku na výplatu poistnej sumy oprávneným osobám,
t)
poskytuje prostredníctvom informačného systému úradu na základe registrácie v informačnom systéme úradu
1.
poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti na účel poskytovania zdravotnej starostlivosti, zariadeniu sociálnej pomoci na účel poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti, zdravotnej poisťovni na účel výkonu verejného zdravotného poistenia, Sociálnej poisťovni na účel vykonávania sociálneho poistenia50) a Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na účel plnenia úloh podľa osobitného predpisu41bg) údaje poistencov v rozsahu meno a priezvisko, označenie každej príslušnej zdravotnej poisťovne a dátum každej zmeny zdravotnej poisťovne odo dňa vzniku verejného zdravotného poistenia na území Slovenskej republiky, a to po zadaní rodného čísla poistenca do informačného systému úradu,
2.
poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti na účel poskytovania zdravotnej starostlivosti, zariadeniu sociálnej pomoci na účel poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti, zdravotnej poisťovni na účel výkonu verejného zdravotného poistenia, Sociálnej poisťovni na účel vykonávania sociálneho poistenia,50) Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na účel plnenia úloh podľa osobitného predpisu,41bg) komorám príslušným na registráciu zdravotníckych pracovníkov na účel aktualizácie nimi vedených registrov a súdnemu exekútorovi poverenému vykonaním exekúcie podľa osobitného predpisu94) na účel vykonania exekúcie údaje zomrelých osôb v rozsahu meno a priezvisko, a dátum úmrtia, a to po zadaní rodného čísla zomrelej osoby do informačného systému úradu,
3.
poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti na účel poskytovania zdravotnej starostlivosti, zariadeniu sociálnej pomoci na účel poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti, zdravotnej poisťovni na účel výkonu verejného zdravotného poistenia osobné údaje zdravotníckych pracovníkov v rozsahu meno, priezvisko a číselný kód, a to po zadaní číselného kódu zdravotníckeho pracovníka do informačného systému úradu,
u)
zverejňuje z informačného systému úradu na webovom sídle úradu údaje v rozsahu označenie príslušnej zdravotnej poisťovne poistenca a dátum zmeny zdravotnej poisťovne poistenca, a to na základe rodného čísla poistenca zadaného do informačného systému úradu.
(2)
Úrad vo Vestníku úradu uverejňuje
a)
správu o činnosti úradu [§ 19 ods. 1 písm. a)],
b)
správu o hospodárení za prvý polrok kalendárneho roka [§ 19 ods. 1 písm. b)],
c)
správu o stave vykonávania verejného zdravotného poistenia [§ 19 ods. 1 písm. d)],
d)
rozpočet úradu (§ 28 ods. 4),
e)
zoznam zdravotných poisťovní, ktoré vykonávajú verejné zdravotné poistenie na základe povolenia podľa tohto zákona,
f)
výrok právoplatného rozhodnutia o vydaní povolenia, prípadne aj odôvodnenie výroku alebo jeho časti (§ 37 ods. 4),
g)
právoplatné rozhodnutie o zrušení povolenia (§ 39 ods. 6),
h)
výrok právoplatného rozhodnutia o zavedení nútenej správy nad zdravotnou poisťovňou (§ 52 ods. 6),
i)
oznámenie o skončení nútenej správy nad zdravotnou poisťovňou (§ 59 ods. 2),
j)
oznámenie o dočasnom zastavení oprávnenia zdravotnej poisťovne prijímať a potvrdzovať prihlášky na verejné zdravotné poistenie a uzatvárať zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (§ 62 ods. 2),
k)
metodické usmernenia a odporúčania úradu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a na vykonávanie verejného zdravotného poistenia,
l)
metodické usmernenia úradu k obsahu a štruktúre zoznamov, spôsobe a forme predkladania výkazov k platobnej schopnosti (§ 14),
m)
ukazovateľa platobnej schopnosti zdravotnej poisťovne (§ 14 ods. 2); samostatne pre každú zdravotnú poisťovňu, ktorá má povolenie podľa tohto zákona, uvedie, či zdravotná poisťovňa platobnú schopnosť spĺňa alebo nie, najneskôr do 10 dní kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom zdravotná poisťovňa mala preukázať platobnú schopnosť úradu (§ 14 ods. 6),
n)
metodické usmernenia úradu o náležitostiach harmonogramu prevodu poistného kmeňa [§ 61 ods. 6 písm. c)],
o)
metodické usmernenia úradu o postupe spätného prevodu poistného kmeňa (§ 61d),
p)
metodické usmernenia úradu o vykonávaní prehliadok mŕtvych tiel a úhradách za vykonané prehliadky mŕtvych tiel,
q)
metodické usmernenia úradu k forme a štruktúre zúčtovacej dávky (§ 8aa ods. 4),
r)
iné dôležité oznámenia úradu.
zobraziť paragraf
§ 23

(1)
Predseda úradu
a)
navrhuje rozpočet úradu a predkladá ho správnej rade na zaujatie stanoviska a dozornej rade na schválenie,
b)
vypracúva návrh správy o hospodárení úradu a predkladá ho dozornej rade na schválenie,
c)
rozhoduje o zriaďovaní pobočiek úradu, ich územných obvodoch a sídlach,
d)
vymenúva a odvoláva po predchádzajúcom prerokovaní so správnou radou
1.
zástupcu predsedu úradu,
2.
riaditeľa pobočky úradu,
e)
rozhoduje o rozkladoch proti rozhodnutiam úradu vydaným v prvom stupni, a to na návrh ním ustanovenej poradnej komisie,
f)
rozhoduje o ďalších veciach, ak nie sú zverené týmto zákonom do pôsobnosti iného orgánu úradu,
g)
rozhoduje o námietkach proti výkazu nedoplatkov, ak im zdravotná poisťovňa nevyhovela, a to na návrh ním ustanovenej poradnej komisie,
h)
vymenúva členov komisie na výberové konanie o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby.
(2)
Predsedu úradu zastupuje
a)
v plnom rozsahu jeho práv a povinností zástupca predsedu úradu, ak predseda úradu
1.
nie je vymenovaný,
2.
nevykonáva svoju funkciu dlhšie ako 30 kalendárnych dní,
b)
v rozsahu určenom predsedom úradu
1.
zástupca predsedu úradu,
2.
riaditeľ pobočky úradu,
3.
iný vedúci zamestnanec úradu.
(3)
Predsedovi úradu patrí za výkon jeho funkcie mesačná mzda vo výške štvornásobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej štatistickým úradom za predchádzajúci kalendárny rok zaokrúhlenej na celé euro nahor (ďalej len „priemerná mesačná mzda“). Rovnaká mzda patrí aj zástupcovi predsedu úradu počas zastupovania predsedu úradu podľa § 23 ods. 2 písm. a).
(4)
Predsedovi úradu patrí mesačne paušálna náhrada na pokrytie nevyhnutných výdavkov súvisiacich s vykonávaním funkcie, a to najviac do výšky 20 % zo mzdy. Paušálna náhrada sa určuje pevnou sumou. Nárok na paušálnu náhradu vzniká odo dňa začatia vykonávania funkcie a zaniká dňom skončenia vykonávania funkcie. Paušálnu náhradu predsedovi úradu určuje správna rada uznesením.
zobraziť paragraf
§ 25

(1)
Správna rada
a)
schvaľuje správu o činnosti úradu,
b)
navrhuje audítora na overenie ročnej účtovnej závierky úradu a návrh predkladá dozornej rade na schválenie,
c)
vyjadruje sa k návrhu rozpočtu úradu,
d)
vyjadruje sa k návrhu správy o hospodárení úradu,
e)
prerokúva návrhy na vymenovanie a odvolanie zástupcu predsedu úradu a riaditeľa pobočky úradu,
f)
rokuje o veciach predložených predsedom úradu a dozornou radou,
g)
schvaľuje vnútorné predpisy úradu, najmä organizačný poriadok, pracovný poriadok, mzdový poriadok pre zamestnancov úradu a paušálnu náhradu predsedovi úradu, pravidlá financovania a hospodárenia úradu,
h)
schvaľuje rokovací poriadok správnej rady.
(2)
Predsedovi správnej rady patrí za výkon jeho funkcie mesačná odmena vo výške dvojnásobku priemernej mesačnej mzdy. Podpredsedovi správnej rady patrí za výkon jeho funkcie mesačná odmena vo výške 1,5-násobku priemernej mesačnej mzdy. Ostatným členom správnej rady patrí za výkon ich funkcie mesačná odmena vo výške 1,3-násobku priemernej mesačnej mzdy. Mesačné odmeny sa vyplácajú z finančných prostriedkov úradu.
(3)
Správna rada zasadá pravidelne najmenej raz za štvrťrok. Rokovanie správnej rady zvoláva a vedie jej predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda správnej rady.
(4)
Predseda správnej rady je povinný zvolať mimoriadne rokovanie správnej rady na základe písomného návrhu ministra zdravotníctva, predsedu úradu, dozornej rady alebo najmenej troch ďalších členov správnej rady do siedmich dní od doručenia písomného návrhu; ak predseda správnej rady túto povinnosť nesplní, rokovanie správnej rady zvolá bez zbytočného odkladu podpredseda správnej rady.
(5)
Na zasadaní správnej rady a na mimoriadnom zasadaní správnej rady sa zúčastňuje predseda úradu a predseda dozornej rady.
(6)
Správna rada je schopná uznášať sa, ak sú na rokovaní prítomní najmenej piati jej členovia.
(7)
Správna rada rozhoduje uznesením. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov správnej rady. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúcim hlas predsedu. Každý člen správnej rady má právo, aby sa jeho nesúhlasné stanovisko s rozhodnutím správnej rady uviedlo na jeho žiadosť v zápisnici z rokovania správnej rady.
zobraziť paragraf
§ 33

(1)
Úrad vydá povolenie na základe žiadosti zakladateľa akciovej spoločnosti (ďalej len „žiadateľ“), ak
a)
má splatené základné imanie vo výške najmenej 16 600 000 eur; základné imanie možno splatiť len peňažným vkladom,
b)
základné imanie a ďalšie finančné zdroje majú prehľadný a dôveryhodný pôvod podľa osobitného predpisu,45b)
c)
osoby s kvalifikovanou účasťou na zdravotnej poisťovni sú vhodné, ich vzťahy s inými osobami a ich podiely na základnom imaní a na hlasovacích právach sú prehľadné, fyzické osoby s kvalifikovanou účasťou na zdravotnej poisťovni a fyzické osoby, ktoré sú spoločníkom, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby s kvalifikovanou účasťou na zdravotnej poisťovni, sú dôveryhodné,
d)
členovia predstavenstva a členovia dozornej rady zdravotnej poisťovne, prokuristi zdravotnej poisťovne, vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zdravotnej poisťovne a osoby zodpovedné za výkon vnútornej kontroly sú dôveryhodné a odborne spôsobilé,
e)
skupiny s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí aj akcionár s kvalifikovanou účasťou na zdravotnej poisťovni, sú prehľadné,
f)
výkonu dohľadu nad verejným zdravotným poistením neprekážajú úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena e),
g)
má vhodné a primerané technické systémy, zdroje a postupy na riadne vykonávanie verejného zdravotného poistenia a materiálno-technické zabezpečenie vykonávania verejného zdravotného poistenia,
h)
má vhodné a primerané organizačné a personálne predpoklady na vykonávanie verejného zdravotného poistenia, funkčný riadiaci a kontrolný systém vrátane útvaru vnútornej kontroly,
i)
preukáže finančnú schopnosť akcionárov zakladajúcich zdravotnú poisťovňu preklenúť prípadnú nepriaznivú finančnú situáciu zdravotnej poisťovne,
j)
žiadateľ je bezúhonný,
k)
akcionár žiadateľa je bezúhonný,
l)
žiadateľ, ktorým je fyzická osoba, alebo členovia štatutárneho orgánu, členovia dozornej rady žiadateľa alebo spoločníci žiadateľa, ktorým je právnická osoba, nemajú konflikt záujmov podľa § 4 ods. 1.
(2)
Za vhodnú osobu pri posudzovaní splnenia podmienok uvedených v odseku 1 písm. c) sa považuje právnická osoba alebo fyzická osoba,
a)
ktorá hodnoverne preukáže splnenie podmienok uvedených v odseku 1 písm. b),
b)
u ktorej možno dôvodne predpokladať, že zabezpečí riadne vykonávanie verejného zdravotného poistenia.
(3)
Za dôveryhodnú osobu pri posudzovaní splnenia podmienok uvedených v odseku 1 písm. c) a d) sa považuje fyzická osoba, ktorá
a)
nebola právoplatne odsúdená za trestný čin majetkovej povahy, za trestný čin hospodársky,46) za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom riadiacej funkcie alebo za úmyselný trestný čin; tieto skutočnosti sa preukazujú výpisom z registra trestov;47) ak ide o cudzinca, tieto skutočnosti sa preukazujú dokladom, ktorý obsahom zodpovedá dokladom vydávaným v Slovenskej republike, nie starším ako tri mesiace, a musí byť predložený spolu s úradne osvedčeným prekladom do štátneho jazyka,
b)
nepôsobila v posledných desiatich rokoch vo funkcii uvedenej v odseku 1 písm. d) v zdravotnej poisťovni, ktorej bolo povolenie zrušené (§ 39) alebo vo finančnej inštitúcii, ktorej bolo odňaté povolenie na vykonávanie činnosti podľa osobitného predpisu,18) a to kedykoľvek v období jedného roka pred zrušením alebo odňatím povolenia; to neplatí, ak z povahy veci vyplýva, že z hľadiska pôsobenia vo funkcii uvedenej v odseku 1 písm. d) táto osoba nemohla ovplyvniť činnosť zdravotnej poisťovne alebo finančnej inštitúcie a spôsobiť následky, ktoré viedli k zrušeniu alebo k odňatiu povolenia, a úrad v konaní o vydaní povolenia uznal túto osobu za dôveryhodnú,
c)
nepôsobila v posledných desiatich rokoch vo funkcii uvedenej v odseku 1 písm. d) v zdravotnej poisťovni alebo vo finančnej inštitúcii, nad ktorou bola zavedená nútená správa, a to kedykoľvek v období jedného roka pred zavedením nútenej správy; to neplatí, ak z povahy veci vyplýva, že z hľadiska pôsobenia vo funkcii uvedenej v odseku 1 písm. d) nemohla táto osoba ovplyvniť činnosť zdravotnej poisťovne alebo finančnej inštitúcie a spôsobiť následky, ktoré viedli k zavedeniu nútenej správy, a úrad v konaní o vydaní povolenia uznal túto osobu za dôveryhodnú,
d)
nepôsobila v posledných desiatich rokoch vo funkcii uvedenej v odseku 1 písm. d) v zdravotnej poisťovni, vo finančnej inštitúcii alebo v obchodnej spoločnosti, na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz alebo zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,48) a to kedykoľvek v období jedného roka pred vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku; to neplatí, ak z povahy veci vyplýva, že z hľadiska pôsobenia vo funkcii uvedenej v odseku 1 písm. d) nemohla táto osoba ovplyvniť činnosť zdravotnej poisťovne, finančnej inštitúcie alebo obchodnej spoločnosti a spôsobiť následky, ktoré viedli k vyhláseniu konkurzu alebo zamietnutiu návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, a úrad v konaní o vydaní povolenia uznal túto osobu za dôveryhodnú,
e)
nebola samostatne zárobkovo činnou osobou, štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo spoločníkom v obchodnej spoločnosti, ktorá má za obdobie, v ktorom táto osoba vykonávala funkciu štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu alebo spoločníka, alebo v ktorom nebola samostatne zárobkovo činnou osobou,
1.
evidovaný nedoplatok voči daňovému úradu podľa osobitného predpisu49) vyšší ako 1 000 eur,
2.
evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nej pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov49a) vyššie ako 1 000 eur,
f)
nie je považovaná za nedôveryhodnú osobu podľa osobitných predpisov50a) v oblasti finančného trhu,
g)
spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávala v posledných desiatich rokoch svoje funkcie alebo podnikala a so zreteľom na tieto skutočnosti poskytuje záruku, že bude spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávať funkciu vrátane plnenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo stanov zdravotnej poisťovne, prípadne z ich vnútorných predpisov a aktov riadenia,
h)
nebola v postavení dlžníka, na ktorého majetok bol vyhlásený konkurz, alebo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku, alebo vydané rozhodnutie o oddlžení podľa osobitného predpisu.48)
(4)
Finančnou inštitúciou uvedenou v odseku 3 písm. b) až d) sa rozumie banka a pobočka zahraničnej banky,51) obchodník s cennými papiermi a pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi,52) správcovská spoločnosť,53) poisťovňa a pobočka zahraničnej poisťovne, zaisťovňa a pobočka zahraničnej zaisťovne,54) doplnková dôchodková poisťovňa,55) dôchodková správcovská spoločnosť56) a subjekty so sídlom mimo územia Slovenskej republiky s obdobným predmetom činnosti.
(5)
Za odborne spôsobilého podľa odseku 1 písm. d) sa považuje
a)
člen predstavenstva zdravotnej poisťovne, prokurista zdravotnej poisťovne, vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zdravotnej poisťovne a osoba zodpovedná za výkon vnútornej kontroly, ak majú ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, najmenej štvorročnú prax v oblasti zdravotného poistenia, zdravotnej starostlivosti, finančnej oblasti, v oblasti verejného obstarávania alebo v oblasti práva a najmenej dvojročné riadiace skúsenosti v oblasti zdravotného poistenia, zdravotnej starostlivosti, finančnej oblasti, v oblasti verejného obstarávania alebo v oblasti práva, ak písmeno b) neustanovuje inak,
b)
člen predstavenstva zdravotnej poisťovne, ktorý je predsedom predstavenstva zdravotnej poisťovne s ukončeným vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, najmenej päťročnou praxou v oblasti zdravotného poistenia, zdravotnej starostlivosti, finančnej oblasti, v oblasti verejného obstarávania alebo v oblasti práva a najmenej trojročnými riadiacimi skúsenosťami v oblasti zdravotného poistenia, zdravotnej starostlivosti, finančnej oblasti, v oblasti verejného obstarávania alebo v oblasti práva,
c)
člen dozornej rady zdravotnej poisťovne s ukončeným vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, najmenej dvojročnou praxou v oblasti zdravotného poistenia, zdravotnej starostlivosti, finančnej oblasti, v oblasti verejného obstarávania alebo v oblasti práva a okrem člena dozornej rady zdravotnej poisťovne za zamestnancov, najmenej dvojročnými riadiacimi skúsenosťami v oblasti zdravotného poistenia, zdravotnej starostlivosti, finančnej oblasti, v oblasti verejného obstarávania alebo v oblasti práva.
(6)
Za skupinu s úzkymi väzbami pri posudzovaní splnenia podmienok uvedených v odseku 1 písm. e) sa považujú dve fyzické osoby alebo právnické osoby alebo viac fyzických osôb alebo právnických osôb, ak má jedna z právnických osôb alebo fyzických osôb na druhej právnickej osobe priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach najmenej 20 % alebo ak túto právnickú osobu priamo či nepriamo kontroluje, alebo akýkoľvek vzťah dvoch alebo viacerých právnických osôb kontrolovaných tou istou právnickou osobou alebo fyzickou osobou alebo osobou im blízkou.57)
(7)
Za kvalifikovanú účasť na zdravotnej poisťovni pri posudzovaní podmienok uvedených v odseku 1 písm. c) sa považuje priamy podiel alebo nepriamy podiel, alebo ich súčet, ktorý predstavuje najmenej 10 % na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe, alebo možnosť uplatňovania vplyvu na riadení tejto právnickej osoby porovnateľného s vkladom zodpovedajúcim tomuto podielu.
(8)
Nepriamym podielom podľa odseku 7 sa rozumie podiel držaný sprostredkovane, a to prostredníctvom právnickej osoby alebo právnických osôb, nad ktorou alebo nad ktorými právnická osoba alebo fyzická osoba vykonáva kontrolu.
(9)
Kontrolou podľa odseku 8 sa rozumie
a)
priamy alebo nepriamy podiel najmenej 50 % na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach právnickej osoby,
b)
právo vymenúvať alebo odvolávať predstavenstvo, väčšinu členov predstavenstva, dozornej rady alebo riaditeľa právnickej osoby,
c)
možnosť vykonávať vplyv na riadení právnickej osoby porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim podielu podľa písmena a), ktorej je iná fyzická osoba spoločníkom, akcionárom alebo členom, a to na základe zmluvy s právnickou osobou, stanov právnickej osoby alebo dohody s ostatnými spoločníkmi, akcionármi alebo členmi právnickej osoby, alebo
d)
možnosť vykonávať priamo alebo nepriamo vplyv na riadení právnickej osoby porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim podielu podľa písmena a) iným spôsobom.
(10)
Za bezúhonnú sa považuje právnická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená pre trestný čin. Bezúhonnosť právnickej osoby sa preukazuje výpisom z registra trestov, a ak ide o právnickú osobu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, aj obdobným potvrdením o bezúhonnosti nie starším ako tri mesiace vydaným príslušným orgánom štátu, kde má sídlo s úradne osvedčeným prekladom do štátneho jazyka; úradne osvedčený preklad do štátneho jazyka sa nevyžaduje, ak je potvrdenie vydané v štátnom jazyku Českej republiky. Na účel preukázania bezúhonnosti právnická osoba poskytne údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.57aa) Údaje podľa tretej vety úrad bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
zobraziť paragraf
§ 36
Rozhodnutie o žiadosti o vydanie povolenia

(1)
Úrad rozhodne o žiadosti o vydanie povolenia na základe posúdenia žiadosti a vecných, personálnych a organizačných predpokladov na vykonávanie verejného zdravotného poistenia do troch mesiacov od doručenia žiadosti, ktorá obsahuje náležitosti podľa § 35 ods. 1 a 2.
(2)
Úrad žiadosť o vydanie povolenia zamietne, ak
a)
žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti a žiadateľ ani napriek výzve úradu nedostatky žiadosti neodstráni v lehote určenej úradom; táto lehota nesmie byť kratšia ako 30 dní,
b)
budúca zdravotná poisťovňa nespĺňa niektorú z podmienok ustanovených v § 33 alebo
c)
žiadosť obsahuje nepravdivé údaje a listiny.
zobraziť paragraf
§ 39
Zrušenie povolenia

(1)
Úrad zruší povolenie, ak
a)
zdravotná poisťovňa nezačne do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o zápise do obchodného registra36) vykonávať verejné zdravotné poistenie alebo počas šiestich mesiacov nevykonáva verejné zdravotné poistenie,
b)
zdravotná poisťovňa prestala spĺňať niektorú z podmienok ustanovených v § 33 a 34,
c)
zdravotná poisťovňa získala povolenie na základe nepravdivých údajov a listín uvedených v žiadosti (§ 35 ods. 1 a 2),
d)
zdravotná poisťovňa závažným spôsobom alebo opakovane porušuje tento zákon alebo iné všeobecne záväzné právne predpisy, v dôsledku čoho je ohrozená schopnosť zdravotnej poisťovne zabezpečovať riadne vykonávanie verejného zdravotného poistenia,
e)
zdravotná poisťovňa neodstránila nedostatky v lehote určenej v rozhodnutí o dočasnom zastavení oprávnenia podľa § 62,
f)
zdravotná poisťovňa nezabezpečuje platobnú schopnosť (§ 14 ods. 2) počas piatich za sebou nasledujúcich kalendárnych mesiacov,
g)
zdravotná poisťovňa použila prostriedky z verejného zdravotného poistenia v rozpore s týmto zákonom,
h)
zavedenie nútenej správy nad zdravotnou poisťovňou (§ 52 až 60) neviedlo k ekonomickému ozdraveniu zdravotnej poisťovne,
i)
zdravotná poisťovňa po uplynutí dvoch rokov od vydania povolenia nemá v priemere za každý kalendárny mesiac podľa údajov v centrálnom registri poistencov najmenej 300 000 poistencov,
j)
zdravotná poisťovňa prestala byť bezúhonná,
k)
zdravotná poisťovňa nie je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.57a)
(2)
Úrad môže zrušiť povolenie, ak zdravotná poisťovňa ani na výzvu nepreukázala úradu platobnú schopnosť (§ 14 ods. 2) v lehote určenej úradom.
(3)
Konanie o zrušení povolenia sa zastaví, ak platnosť povolenia zdravotnej poisťovne zanikne (§ 40).
(4)
Právoplatné rozhodnutie o zrušení povolenia sa zapisuje do obchodného registra.36) Návrh na zápis právoplatného rozhodnutia o zrušení povolenia do obchodného registra podá úrad do troch dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
(5)
Úrad bez zbytočného odkladu po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o zrušení povolenia podá príslušnému súdu návrh na zrušenie zdravotnej poisťovne.59) Na prevod poistného kmeňa zdravotnej poisťovne a jej likvidáciu sa vzťahuje § 61b až 61h, 66 a 67.
(6)
Rozhodnutie o zrušení povolenia podá úrad na uverejnenie v Obchodnom vestníku60) do troch dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Rozhodnutie o zrušení povolenia úrad uverejní vo Vestníku úradu.
zobraziť paragraf
§ 41
Vydanie predchádzajúceho súhlasu úradu

(1)
Na vydanie predchádzajúceho súhlasu úradu podľa
a)
§ 13 ods. 1 písm. a) platia podmienky ustanovené v § 33 ods. 1 písm. c) až f) pre nadobúdateľa podielu rovnako,
b)
§ 13 ods. 1 písm. c) platia podmienky ustanovené v § 33 ods. 1 písm. d),
c)
§ 13 ods. 1 písm. d) platia podmienky ustanovené v § 33 ods. 1 písm. c), e) a f),
d)
§ 13 ods. 1 písm. f) platia podmienky ustanovené v § 33 ods. 1 písm. a), c), e) až i).
(2)
Na vydanie prechádzajúceho súhlasu podľa § 13 ods. 1 písm. a), d) a f) musí byť preukázaný aj prehľadný a dôveryhodný pôvod, dostatočný objem a vyhovujúca skladba finančných prostriedkov na vykonanie úkonu, na ktorý sa žiada vydanie predchádzajúceho súhlasu.
(3)
Na vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa § 13 ods. 1 písm. h) platia podmienky podľa odseku 2 rovnako.
(4)
Úrad v rozhodnutí o vydaní predchádzajúceho súhlasu určí lehotu, v ktorej je zdravotná poisťovňa povinná vykonať úkon, na ktorý vydal predchádzajúci súhlas.
(5)
Zdravotná poisťovňa je povinná
a)
bez zbytočného odkladu informovať úrad o vykonaní úkonu, na ktorý vydal predchádzajúci súhlas,
b)
podať príslušnému súdu návrh na zmenu zápisu v obchodnom registri36) na základe predchádzajúceho súhlasu úradu do 30 dní odo dňa úkonu, ktorý vyžaduje zmenu zápisu v obchodnom registri.
zobraziť paragraf
§ 42
Žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu úradu

(1)
Žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa
a)
§ 13 ods. 1 písm. a) podávajú právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré sa rozhodli nadobudnúť alebo prekročiť svoj podiel na základnom imaní zdravotnej poisťovne,
b)
§ 13 ods. 1 písm. b) a c) podáva zdravotná poisťovňa,
c)
§ 13 ods. 1 písm. d) podávajú zdravotné poisťovne, ktoré sa zlučujú alebo splývajú alebo zdravotná poisťovňa, ktorá sa rozdeľuje,
d)
§ 13 ods. 1 písm. e) podáva zdravotná poisťovňa,
e)
§ 13 ods. 1 písm. f) podáva spoločne zdravotná poisťovňa a fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nadobúda zdravotnú poisťovňu alebo jej časť,
f)
§ 13 ods. 1 písm. g) podáva spoločne zdravotná poisťovňa a obchodná spoločnosť, do ktorej bude vložená zdravotná poisťovňa alebo jej časť,
g)
§ 13 ods. 1 písm. h) podáva zdravotná poisťovňa.
(2)
Jednou žiadosťou o vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa § 13 ods. 1 písm. c) môže zdravotná poisťovňa žiadať o vydanie predchádzajúceho súhlasu len vo vzťahu k jednej navrhovanej osobe.
(3)
Náležitosti žiadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu úradu podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.
zobraziť paragraf
§ 43

(1)
Úrad v rámci výkonu dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou [§ 1 písm. d)] (ďalej len „výkon dohľadu“) vykonáva
a)
dohľad na diaľku nad zdravotnými poisťovňami, platiteľmi poistného, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, poistencami a inými osobami, ktorým tento alebo osobitný predpis37) ukladá povinnosti,
b)
dohľad na mieste nad zdravotnými poisťovňami, platiteľmi poistného a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti (ďalej len „dohliadaný subjekt“).
(2)
Dohľadom na diaľku sa rozumie získavanie a vyhodnocovanie informácií a dokumentov o dohliadanom subjekte inak ako dohľadom na mieste, napríklad získavaním a vyhodnocovaním informácií a dokumentov predložených úradu na základe písomnej žiadosti úradu a vyhodnocovaním informácií a dokumentov uvedených v hláseniach, výkazoch a iných podkladoch predkladaných úradu na základe tohto zákona alebo osobitných predpisov; dohľadom na diaľku nie je získavanie a vyhodnocovanie informácií a dokumentov na diaľku postupom úradu v konaní.
(3)
Dohľadom na mieste sa rozumie získavanie informácií a dokumentov spravidla priamo u dohliadaného subjektu alebo od jeho zamestnancov a vyhodnocovanie takto získaných informácií a dokumentov.
(4)
Dohľad podľa odsekov 2 a 3 vykonávajú zamestnanci úradu a prizvané osoby na základe písomného poverenia úradu (ďalej len „osoba oprávnená na výkon dohľadu“). Pri dohľade na diaľku nad verejným zdravotným poistením sa poverenie na výkon dohľadu pre zamestnancov úradu nevydáva.
(5)
Osoba oprávnená na výkon dohľadu má pri plnení povinností podľa tohto zákona alebo v súvislosti s nimi postavenie verejného činiteľa.61a)
(6)
Prizvanou osobou môže byť
a)
odborný konzultant na základe zmluvy61aa) uzatvorenej s úradom,
b)
znalec podľa osobitného predpisu.61ab)
(7)
Prizvanej osobe úrad určí k akej otázke sa má vyjadriť a aká skutočnosť má byť predmetom posúdenia.
(8)
Úrad môže ustanoviť znalca61ac) na vypracovanie znaleckého posudku
a)
v prípade hodného osobitného zreteľa pri výkone dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
b)
pri osobitne zložitom výkone dohľadu nad verejným zdravotným poistením vykonávanom z vlastného podnetu úradu.
(9)
Odborný konzultant je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva pre úrad konzultačnú činnosť pri výkone dohľadu. Odborný konzultant, ktorý je právnickou osobou, je povinný vykonávať pre úrad konzultačnú činnosť prostredníctvom fyzickej osoby, ktorá je vo vzťahu k tejto právnickej osobe spoločníkom, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, zamestnancom v pracovnom pomere alebo v inom obdobnom pracovnoprávnom vzťahu. Odborný konzultant musí spĺňať podmienky podľa odseku 10 pri výkone dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Odborný konzultant musí spĺňať podmienky podľa odseku 11 pri výkone dohľadu nad verejným zdravotným poistením.
(10)
Najmenej jedna osoba oprávnená na výkon dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti musí mať
a)
odbornú spôsobilosť podľa osobitného predpisu61b) v tých pracovných činnostiach, v ktorých sa má vykonávať dohľad, a
b)
najmenej päťročnú odbornú zdravotnícku prax61c) v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti.
(11)
Osoby oprávnené na výkon dohľadu nad verejným zdravotným poistením musia mať
a)
doklad o získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa a
b)
najmenej päťročnú prax v oblasti zdravotného poistenia, v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, v oblasti práva alebo vo finančnej oblasti.
zobraziť paragraf
§ 43a
Podávateľ podnetu a podnet na výkon dohľadu

(1)
Podávateľ podnetu je osoba, ktorá sa domnieva, že boli porušené jej práva alebo právom chránené záujmy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo pri vykonávaní verejného zdravotného poistenia (ďalej len „dotknutá osoba“), alebo jej zákonný zástupca.
(2)
Podávateľ podnetu môže byť aj blízka osoba57) dotknutej osoby, ak
a)
dotknutá osoba nežije,
b)
zdravotný stav dotknutej osoby neumožňuje podať podnet a dotknutá osoba s podaním podnetu preukázateľne súhlasí.
(3)
Súhlas podľa odseku 2 písm. b) sa nevyžaduje, ak zdravotný stav dotknutej osoby neumožňuje takýto súhlas vyjadriť. Ak má byť dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vykonávaný podľa § 43b ods. 1 písm. c) alebo písm. d), úrad požiada dotknutú osobu o súhlas s vykonaním dohľadu; ak dotknutá osoba s výkonom dohľadu nesúhlasí, dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sa nevykoná.
(4)
Podnet na výkon dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti musí mať písomnú formu a musí obsahovať
a)
identifikačné údaje podávateľa podnetu a dotknutej osoby, ak nejde o tú istú osobu, v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu alebo adresa prechodného pobytu; ak ide o cudzinca, uvádza sa aj identifikačné číslo cestovného dokladu alebo preukazu totožnosti, kontaktná adresa na území Slovenskej republiky alebo v cudzine,
b)
vzťah podávateľa podnetu k dotknutej osobe, ak nejde o tú istú osobu,
c)
údaje umožňujúce jednoznačnú identifikáciu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, u ktorého má byť vykonaný dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
d)
opis skutočností, ktorými malo dôjsť k porušeniu práva alebo právom chráneného záujmu, a obdobie, v ktorom malo dôjsť k porušeniu práva alebo právom chráneného záujmu,
e)
súhlas dotknutej osoby podľa odseku 2 písm. b), ak v odseku 3 nie je ustanovené inak, a
f)
podpis podávateľa podnetu.
(5)
Podnet na výkon dohľadu nad verejným zdravotným poistením musí mať písomnú formu a musí obsahovať
a)
identifikačné údaje podávateľa podnetu a dotknutej osoby, ak nejde o tú istú osobu, v rozsahu
1.
meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu alebo adresa prechodného pobytu, ak ide o fyzickú osobu; ak ide o cudzinca, uvádza sa aj adresa trvalého pobytu v cudzine a kontaktná adresa na území Slovenskej republiky,
2.
názov, meno a priezvisko, ak je iné ako názov, miesto podnikania, identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, alebo
3.
názov, sídlo, právnu formu, identifikačné číslo, ak je pridelené, ak ide o právnickú osobu,
b)
vzťah podávateľa podnetu k dotknutej osobe, ak nejde o tú istú osobu,
c)
opis skutočností, ktorými malo dôjsť k porušeniu práva alebo právom chráneného záujmu, a označenie subjektu, ktorého konaním malo dôjsť k porušeniu práva alebo právom chráneného záujmu dotknutej osoby,
d)
súhlas dotknutej osoby podľa odseku 2 písm. b), ak v odseku 3 nie je ustanovené inak, a
e)
podpis podávateľa podnetu.
(6)
Podávateľ podnetu môže v listinnej podobe s úradne osvedčeným podpisom alebo v elektronickej podobe,62a) splnomocniť inú osobu na podanie podnetu a na úkony súvisiace s prešetrením podnetu (ďalej len „splnomocnený zástupca“); úradné osvedčenie podpisu sa nevyžaduje, ak ide o splnomocnenie na zastupovanie advokátom.
(7)
Podávateľ podnetu je povinný poskytnúť úradu súčinnosť v rozsahu potrebnom na výkon dohľadu.
(8)
Ak podnet nemá všetky náležitosti podľa odseku 4 alebo odseku 5 a dohľad nad zdravotnou starostlivosťou z tohto dôvodu nemožno vykonať, úrad bezodkladne vyzve podávateľa podnetu, aby podnet doplnil v určenej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako desať pracovných dní. Vo výzve na doplnenie úrad podávateľa podnetu poučí o spôsobe, akým je potrebné podnet doplniť, a o skutočnosti, že ak podnet nedoplní, úrad podnet odmietne.
(9)
Úrad podnet odmietne, ak
a)
podávateľ podnetu napriek výzve úradu podľa odseku 8 podnet nedoplnil a dohľad nad zdravotnou starostlivosťou z tohto dôvodu nemožno vykonať,
b)
v tej istej veci už bol dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vykonaný a nie sú splnené podmienky na výkon následného dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou v tej istej veci (ďalej len „následný dohľad“),
c)
je z neho zrejmé, že ide o opakované a zjavne bezdôvodné uplatňovanie práva na prešetrenie správnosti poskytnutej zdravotnej starostlivosti,
d)
obdobie, v ktorom malo dôjsť k porušeniu práva alebo právom chráneného záujmu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, je viac ako päť rokov od doručenia podnetu úradu.
(10)
Úrad bezodkladne písomne oboznámi podávateľa podnetu
a)
s odmietnutím podnetu a s dôvodmi odmietnutia podnetu,
b)
so začatím výkonu dohľadu,
c)
so zastavením výkonu dohľadu a s dôvodmi zastavenia výkonu dohľadu,
d)
so zistenými skutočnosťami pri výkone dohľadu,
e)
s výsledkom výkonu dohľadu.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 43b

(1)
Dohľad nad zdravotnou starostlivosťou úrad vykoná
a)
z vlastného podnetu úradu,
b)
na podnet podávateľa podnetu,
c)
na základe poznatkov získaných z kontrolnej, dohľadovej a hodnotiacej činnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,
d)
na základe poznatkov ministerstva zdravotníctva.
(2)
Výkon dohľadu začína vydaním poverenia úradu podľa § 43 ods. 4. Ak sa poverenie nevyhotovuje, výkon dohľadu začína doručením oznámenia o začatí výkonu dohľadu dohliadanému subjektu.
(3)
Poverenie úradu na výkon dohľadu obsahuje označenie dohliadaného subjektu, meno a priezvisko osoby oprávnenej na výkon dohľadu, predmet dohľadu, deň začatia výkonu dohľadu, dátum a miesto vyhotovenia poverenia, odtlačok pečiatky úradu a meno, priezvisko, funkciu a podpis zamestnanca úradu oprávneného na vydanie poverenia.
(4)
Podkladom na výkon dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti je zdravotná dokumentácia vedená podľa osobitného predpisu.62aa)
(5)
Úrad zastaví výkon dohľadu, ak
a)
podávateľ podnetu, dotknutá osoba alebo jej zákonný zástupca, písomne požiada o zastavenie výkonu dohľadu; to neplatí, ak sa dohľad vykonáva podľa odseku 1 písm. a),
b)
podávateľ podnetu neposkytne súčinnosť úradu v lehote určenej úradom a dohľad nad zdravotnou starostlivosťou preto nemožno vykonať; úrad podávateľa podnetu v žiadosti o súčinnosť poučí o tom, že neposkytnutie súčinnosti môže byť dôvodom na zastavenie výkonu dohľadu,
c)
počas výkonu dohľadu sa zistili skutočnosti, pre ktoré dohľad nad zdravotnou starostlivosťou nemožno vykonať.
(6)
Ak nastanú dôvody na zastavenie výkonu dohľadu podľa odseku 5, úrad písomne oznámi túto skutočnosť dohliadanému subjektu. V oznámení o zastavení výkonu dohľadu úrad uvedie dôvod zastavenia výkonu dohľadu. Proti oznámeniu o zastavení výkonu dohľadu nie je možné podať písomné námietky.
(7)
Výkon dohľadu je skončený dňom
a)
márneho uplynutia lehoty na podanie písomných námietok proti výsledku výkonu dohľadu,
b)
určeným na oboznámenie sa s výsledkom vyhodnotenia námietok proti výsledku dohľadu, ak sa dohliadaný subjekt na oboznámenie bez náležitého ospravedlnenia nedostavil,
c)
oboznámenia sa s výsledkom vyhodnotenia písomných námietok proti výsledku výkonu dohľadu,
d)
doručenia oznámenia o zastavení výkonu dohľadu dohliadanému subjektu.
(8)
Ak v odseku 9 nie je ustanovené inak, úrad je povinný skončiť výkon dohľadu do deviatich mesiacov od začatia výkonu dohľadu. Od vydania poverenia pre prizvanú osobu až do doručenia posudku, stanoviska alebo odborného vyjadrenia prizvanou osobou, lehota podľa prvej vety neplynie.
(9)
Lehotu podľa odseku 8 prvej vety môže predseda úradu predĺžiť v prípadoch hodných osobitného zreteľa, najviac však o tri mesiace.
(10)
Úrad zodpovedá za škodu, ktorú spôsobili osoby oprávnené na výkon dohľadu dohliadanému subjektu pri výkone svojich oprávnení.
(11)
Na výkon dohľadu sa nevzťahuje Správny poriadok62) okrem ustanovenia znalca (§ 43 ods. 8).
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 43c
Vylúčenie z výkonu dohľadu

(1)
Osoba oprávnená na výkon dohľadu je vylúčená z výkonu dohľadu, ak so zreteľom na jej vzťah k veci, k dohliadanému subjektu alebo k jeho zamestnancom možno mať pochybnosť o jej nezaujatosti.
(2)
Ak je osoba oprávnená na výkon dohľadu vylúčená z výkonu dohľadu podľa odseku 1, nemôže vykonávať dohľad ani úkony súvisiace s dohľadom; svoje vylúčenie z výkonu dohľadu a skutočnosti, pre ktoré je vylúčená z výkonu dohľadu, je povinná bezodkladne oznámiť úradu.
(3)
Ak má dohliadaný subjekt pochybnosť o nezaujatosti osoby oprávnenej na výkon dohľadu, môže podať úradu písomné námietky s uvedením dôvodu v lehote do desiatich kalendárnych dní odo dňa, keď mu bola oznámená identita osoby oprávnenej na výkon dohľadu alebo odkedy sa o možnej zaujatosti dozvedel. Podanie písomných námietok nemá odkladný účinok.
(4)
O oznámení podľa odseku 2 a námietkach podľa odseku 3 rozhodne úrad do desiatich dní odo dňa doručenia oznámenia a námietok.
(5)
Na rozhodovanie podľa odseku 4 sa nevzťahuje Správny poriadok.62)
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 43d
Práva a povinnosti osoby oprávnenej na výkon dohľadu

(1)
Osoba oprávnená na výkon dohľadu je oprávnená
a)
vstupovať v sprievode dohliadaného subjektu alebo osoby poverenej dohliadaným subjektom na pozemky, do budov a iných priestorov vrátane dopravných prostriedkov, v ktorých dohliadaný subjekt zabezpečuje svoju činnosť; nedotknuteľnosť obydlia nemôže byť výkonom tohto oprávnenia dotknutá,
b)
vyžadovať od dohliadaného subjektu a jeho zamestnancov, aby jej v určenej lehote poskytli
1.
doklady vrátane ich rovnopisov, iné písomnosti a informácie vrátane informácií na elektronických nosičoch dát, ktoré sú potrebné na účel výkonu dohľadu,
2.
vysvetlenia, vyjadrenia, ústne a písomné informácie k predmetu dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou a k zisteným nedostatkom,
c)
vyžadovať súčinnosť dohliadaného subjektu a jeho zamestnancov; súčinnosť nemožno vyžadovať, ak by tým bol ohrozený život alebo zdravie osôb alebo ak by tým bola porušená zákonom uložená povinnosť zachovávať mlčanlivosť, ak osoby poskytujúce súčinnosť neboli zbavené povinnosti zachovávať mlčanlivosť,
d)
nahliadať do dokumentácie zdravotnej poisťovne (§ 16), účtovných dokladov a iných dokladov zdravotnej poisťovne týkajúcich sa činnosti zdravotnej poisťovne,
e)
nahliadať do účtovných dokladov a iných dokladov platiteľov poistného týkajúcich sa platenia poistného, odvádzania poistného, ročného zúčtovania a vykazovania poistného,
f)
nahliadať do zdravotnej dokumentácie63) a vyžadovať jej sprístupnenie formou zaslania kópie v rozsahu a lehote určenej osobou oprávnenou na výkon dohľadu.
(2)
Osoba oprávnená na výkon dohľadu je povinná
a)
preukázať sa dohliadanému subjektu najneskôr pri začatí výkonu dohľadu preukazom totožnosti a písomným poverením úradu na výkon dohľadu, ak sa poverenie vyhotovuje,
b)
vydať dohliadanému subjektu potvrdenie o prevzatí dokladov, iných písomností a vecí premiestňovaných mimo priestorov dohliadaného subjektu a zabezpečiť ich ochranu pred stratou, zničením, poškodením a zneužitím; ak prevzaté doklady, iné písomnosti a veci už nie sú potrebné na ďalší výkon dohľadu, úrad je povinný ich bez zbytočného odkladu vrátiť dohliadanému subjektu,
c)
umožniť dohliadanému subjektu na základe jeho žiadosti nahliadať do spisovej dokumentácie z výkonu dohľadu,
d)
umožniť v prípade výkonu dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti dohliadanému subjektu pred vyhotovením protokolu o výkone dohľadu (ďalej len „protokol“) vyjadriť sa k podkladom pre vyhotovenie protokolu, a to v lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako desať pracovných dní,
e)
vyhotoviť protokol, doručiť dohliadanému subjektu jedno vyhotovenie protokolu, určiť dohliadanému subjektu primeranú lehotu na predloženie písomných námietok proti výsledku výkonu dohľadu uvedenému v protokole, najmenej však desať pracovných dní, a vyhodnotiť opodstatnenosť písomných námietok dohliadaného subjektu,
f)
oboznámiť dohliadaný subjekt s výsledkom vyhodnotenia písomných námietok proti výsledku výkonu dohľadu, vyhotoviť zápisnicu s výsledkom vyhodnotenia písomných námietok proti výsledku výkonu dohľadu (ďalej len „zápisnica“) a doručiť zápisnicu dohliadanému subjektu.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 43e
Práva a povinnosti dohliadaného subjektu

(1)
Dohliadaný subjekt má právo
a)
oboznámiť sa s obsahom podnetu v takom rozsahu a čase, aby nedošlo k mareniu výkonu dohľadu,
b)
vyjadriť sa písomne
1.
k obsahu podnetu počas výkonu dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou,
2.
v prípade výkonu dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti k podkladom pre vyhotovenie protokolu pred jeho vyhotovením na základe výzvy osoby oprávnenej na výkon dohľadu, a to v lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako desať pracovných dní,
c)
nahliadať do spisovej dokumentácie z výkonu dohľadu,
d)
podať písomné námietky proti výsledku výkonu dohľadu uvedenému v protokole, a to v lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako desať pracovných dní; na námietky doručené po určenej lehote sa neprihliada,
e)
zúčastniť sa oboznámenia s výsledkom vyhodnotenia písomných námietok proti výsledku dohľadu.
(2)
Dohliadaný subjekt je povinný
a)
umožniť osobe oprávnenej na výkon dohľadu výkon oprávnení podľa § 43d ods. 1,
b)
zdržať sa konania, ktoré by mohlo mariť výkon dohľadu,
c)
vytvárať vhodné materiálne a technické podmienky na výkon dohľadu,
d)
plniť opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin,
e)
informovať svojich zamestnancov, ktorí sú zdravotníckymi pracovníkmi, o výkone dohľadu, o zistených skutočnostiach a výsledku výkonu dohľadu, o uložených a prijatých opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov a o uložených pokutách,
f)
písomne informovať úrad o prijatých opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov, ak ich úrad uložil, a to v lehote určenej úradom, ktorá nemôže byť kratšia ako 30 dní.
zobraziť paragraf
§ 44
Súčinnosť tretích osôb

(1)
Počas výkonu dohľadu je tretia osoba povinná osobe oprávnenej na výkon dohľadu na jej výzvu poskytnúť súčinnosť v rozsahu primeranom na účely výkonu dohľadu. Tretia osoba poskytne údaje potrebné na výkon dohľadu podľa tohto zákona; tým nie je dotknutá povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa § 76 a osobitných predpisov.63aa)
(2)
Súčinnosť podľa tohto zákona je tretia osoba povinná bezodplatne poskytnúť osobe oprávnenej na výkon dohľadu v lehote určenej vo výzve na poskytnutie súčinnosti, ktorá nemôže byť kratšia ako sedem pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na poskytnutie súčinnosti.
(3)
Treťou osobou na účely tohto zákona je každý, u koho je predpoklad, že disponuje takými informáciami alebo podkladmi, ktoré sú pre výkon dohľadu nevyhnutné.
(4)
O úkonoch uvedených v odsekoch 1 a 2 vykoná osoba oprávnená na výkon dohľadu záznam v spisovej dokumentácii z výkonu dohľadu, a to na účel výkonu dohľadu.
zobraziť paragraf
§ 45
Protokol a zápisnica

(1)
Protokol obsahuje
a)
identifikačné údaje dohliadaného subjektu v rozsahu
1.
meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
2.
názov, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, alebo
3.
názov, sídlo, právnu formu a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
b)
miesto a dátum alebo obdobie výkonu dohľadu,
c)
predmet výkonu dohľadu,
d)
dohliadané obdobie,
e)
zistené skutočnosti pri výkone dohľadu,
f)
výsledok výkonu dohľadu; v prípade zistených nedostatkov výsledok obsahuje skutkové a právne vymedzenie s uvedením konkrétnych ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré boli porušené, a s uvedením konkrétnych porušení vo vedení zdravotnej dokumentácie, ak sa výkon dohľadu týka nesprávneho vedenia zdravotnej dokumentácie,
g)
dátum vypracovania protokolu,
h)
meno, priezvisko a podpis zamestnanca úradu, ktorý dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vykonal.
(2)
Súčasťou protokolu môžu byť opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov alebo povinnosť dohliadaného subjektu prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin.
(3)
V protokole možno uviesť aj iné skutočnosti zistené výkonom dohľadu, ktoré nemajú vplyv na výsledok výkonu dohľadu, ale môžu zakladať dôvod na začatie kontrolnej, dozornej alebo sankčnej činnosti iného orgánu štátnej správy alebo verejnej správy.
(4)
Ak dohliadaný subjekt podá písomné námietky proti výsledku výkonu dohľadu uvedenému v protokole, osoba oprávnená na výkon dohľadu je povinná vyhodnotiť opodstatnenosť písomných námietok a vyhotoviť zápisnicu.
(5)
Zápisnica obsahuje
a)
identifikačné údaje dohliadaného subjektu v rozsahu
1.
meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
2.
názov, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, alebo
3.
názov, sídlo, právnu formu a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
b)
miesto a dátum oboznámenia sa s výsledkom vyhodnotenia opodstatnenosti písomných námietok proti výsledku dohľadu,
c)
námietky dohliadaného subjektu proti výsledku dohľadu uvedenému v protokole,
d)
vyjadrenie úradu k námietkam dohliadaného subjektu,
e)
nový výsledok výkonu dohľadu, ak sa na základe vyhodnotenia námietok mení výsledok výkonu dohľadu,
f)
meno, priezvisko a podpis zamestnanca úradu, ktorý dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vykonal,
g)
meno, priezvisko a podpis dohliadaného subjektu alebo osoby oprávnenej konať za dohliadaný subjekt, ak sa oboznámenie s výsledkom vyhodnotenia námietok konalo za osobnej prítomnosti dohliadaného subjektu alebo osoby oprávnenej konať za dohliadaný subjekt.
(6)
Spisovú dokumentáciu z výkonu dohľadu úrad uchováva desať rokov po skončení výkonu dohľadu.
(7)
Po skončení výkonu dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti úrad poskytne na základe písomnej žiadosti kópiu protokolu, písomných námietok dohliadaného subjektu a zápisnice dotknutej osobe, jej zákonnému zástupcovi alebo podávateľovi podnetu. Identifikačné údaje osôb, ktoré vykonali dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sa nesprístupňujú.
(8)
Úrad je povinný zabezpečiť, aby sa postupom podľa odseku 7 a § 43a ods. 10 nesprístupnila utajovaná skutočnosť, bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, obchodné tajomstvo alebo neporušila zákonom uložená povinnosť mlčanlivosti.
(9)
Úrad je povinný zverejňovať do 31. marca na svojom webovom sídle údaje o všetkých podnetoch na výkon dohľadu za predchádzajúci kalendárny rok; formu a štruktúru údajov určí a zverejní ministerstvo zdravotníctva na svojom webovom sídle.
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
§ 46
Následný dohľad

(1)
Úrad môže vykonať následný dohľad, ak vyjdú najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na výsledok výkonu dohľadu a nemohli sa uplatniť počas výkonu dohľadu bez zavinenia dohliadaného subjektu, alebo ak výsledok výkonu dohľadu vychádza z nedostatočne zisteného skutkového stavu veci.
(2)
Úrad môže začať výkon následného dohľadu najneskôr do dvoch rokov od ukončenia predchádzajúceho výkonu dohľadu v tej istej veci.
(3)
Následný dohľad nemôžu vykonávať zamestnanci úradu a prizvané osoby, ktoré vykonávali predchádzajúci dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v tej istej veci, v prípade dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti ani zamestnanci organizačného útvaru úradu, ktorí vykonávali predchádzajúci dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
zobraziť paragraf
§ 46a
Doručovanie a lehoty pri výkone dohľadu

(1)
Dôležité písomnosti sa adresátovi doručujú do vlastných rúk. Na doručovanie písomností v súvislosti s výkonom verejnej moci sa vzťahuje zákon o e-Governmente.62a) Ak nie je možné písomnosť doručiť podľa predchádzajúcej vety, úrad doručuje písomnosti podľa odsekov 2 až 4.
(2)
Ak nebol adresát písomnosti, ktorá sa má doručiť do vlastných rúk, zastihnutý, hoci sa v mieste doručenia zdržiava, doručovateľ uloží písomnosť na pošte a adresáta o tom vhodným spôsobom upovedomí. Ak si adresát nevyzdvihne písomnosť počas doby jej uloženia na pošte, písomnosť sa považuje za doručenú dňom vrátenia nedoručenej zásielky úradu, aj keď sa adresát o tom nedozvie.
(3)
Ak nemožno doručiť písomnosť fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe na adresu, ktorú uviedla alebo na adresu jej sídla alebo miesta podnikania uvedenú v príslušnom registri, v ktorom je zapísaná, písomnosť sa považuje za doručenú dňom vrátenia nedoručenej zásielky úradu, aj keď sa adresát o tom nedozvedel.
(4)
Ak adresát písomnosti bezdôvodne odoprel písomnosť prijať, písomnosť sa považuje za doručenú dňom, keď sa jej prijatie odoprelo.
(5)
Ak je podávateľ podnetu zastúpený splnomocneným zástupcom podľa § 43a ods. 6, úrad doručuje písomnosti súvisiace s prešetrením podnetu len splnomocnenému zástupcovi. Ak má podávateľ podnetu v súvislosti s prešetrením podnetu osobne niečo vykonať pri výkone dohľadu, doručuje sa výzva úradu podávateľovi podnetu aj jeho splnomocnenému zástupcovi.
(6)
Ak nie je lehota na vykonanie úkonu ustanovená týmto zákonom, lehotu určí úrad; lehota nemôže byť kratšia ako päť pracovných dní.
(7)
Do plynutia lehoty určenej počtom dní sa nezapočítava deň, keď nastala skutočnosť určujúca začiatok plynutia lehoty.
(8)
Ak koniec lehoty pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň. Lehota je zachovaná, ak je v posledný deň lehoty vykonaný úkon na úrade alebo ak je podanie odovzdané na poštovú prepravu alebo odoslané elektronickými prostriedkami podľa zákona o e-Governmente.62a)
(9)
V pochybnostiach sa považuje lehota za zachovanú, pokiaľ sa nepreukáže opak.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 46b

(1)
Na konanie o uložení sankcie podľa § 50 ods. 2, 4, 5, 12 až 15 je príslušný útvar úradu, ktorý vykonal dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo následný dohľad.
(2)
Ak úrad začne konanie voči poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti o uložení pokuty za nesprávne vedenie zdravotnej dokumentácie, je povinný bezodkladne o tom informovať orgán, ktorý poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti vydal povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia.41bc)
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 46c
Trovy výkonu dohľadu


Trovy spojené s výkonom dohľadu znáša subjekt, ktorému tieto trovy vznikli.
zobraziť paragraf
§ 47

(1)
Na výkon dohľadu nad poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnej pomoci sa primerane vzťahujú ustanovenia § 43 až 46c.
(2)
Na výkon dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti v rámci osobitného liečebného režimu v detenčnom ústave a v detenčnom ústave pre mladistvých sa primerane použijú ustanovenia § 43 až 46c.
(3)
Na výkon dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti v škole41aacb) sa primerane použijú ustanovenia § 43 až 46c.
(4)
Na výkon dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti počas neodkladnej prepravy zabezpečovanej vojenským zdravotníctvom sa primerane použijú ustanovenia § 43 až 46c.
zobraziť paragraf
§ 47b
Prehliadka mŕtveho tela

(1)
Prehliadkou mŕtveho tela sa zisťuje čas a príčina úmrtia. Vykonávanie prehliadky mŕtveho tela je činnosť vo verejnom záujme.
(2)
Prehliadku mŕtveho tela vykonáva prehliadajúci lekár. Za prehliadajúceho lekára sa považuje osoba, ktorá riadne skončila vysokoškolské štúdium v študijnom programe druhého stupňa43) v študijnom odbore všeobecné lekárstvo a ktorá má vydané oprávnenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel.
(3)
Prehliadajúci lekár, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho tela, je povinný bezodkladne po vykonaní prehliadky mŕtveho tela vyplniť elektronicky hlásenie o úmrtí. Každý, komu sú známe informácie o okolnostiach, za ktorých došlo k úmrtiu, je povinný poskytnúť tieto informácie prehliadajúcemu lekárovi, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho tela.
(4)
Prehliadajúci lekár ako aj každá osoba prítomná pri prehliadke mŕtveho tela je povinná zdržať sa akéhokoľvek konania smerujúceho k ponuke alebo propagácii pohrebných služieb alebo k poskytovaniu informácií o pohrebných službách s cieľom uprednostniť konkrétneho prevádzkovateľa pohrebnej služby.
(5)
Pri podozrení, že úmrtie bolo spôsobené trestným činom, samovraždou alebo ak ide o úmrtie cudzieho štátneho príslušníka, prehliadajúci lekár bezodkladne oznámi tieto skutočnosti útvaru policajného zboru.
(6)
Po prehliadke mŕtveho tela možno nariadiť pitvu len za podmienok podľa § 48.
zobraziť paragraf
§ 47c
Prehliadka mŕtveho tela v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti

(1)
Vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti,63d) v ktorom došlo k úmrtiu, zabezpečí poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie tohto zdravotníckeho zariadenia prehliadajúcim lekárom, ktorý
a)
nebol ošetrujúcim lekárom63e) osoby zomrelej počas poslednej hospitalizácie,
b)
nebol lekárom oddelenia zdravotníckeho zariadenia, na ktorom prišlo k úmrtiu osoby zomrelej počas poslednej hospitalizácie,
c)
má vydané oprávnenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel.
(2)
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, zasiela úradu rozpis prehliadajúcich lekárov v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „rozpis poskytovateľa“)
a)
najneskôr k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, ktorý o jeden mesiac predchádza kalendárnemu mesiacu, na ktorý sa rozpis poskytovateľa vyhotovuje,
b)
bezodkladne na základe žiadosti úradu.
(3)
Rozpis poskytovateľa obsahuje najmä
a)
obdobie, na ktoré sa rozpis poskytovateľa vyhotovuje,
b)
zoznam prehliadajúcich lekárov s uvedením mena a priezviska, číselného kódu zdravotníckeho pracovníka, telefonického kontaktu, dátumu a času, v ktorom budú vykonávať prehliadky mŕtvych tiel,
c)
meno, priezvisko a telefonický kontakt osoby zabezpečujúcej prehliadky mŕtvych tiel v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti.
(4)
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, vytvorí podmienky na splnenie povinnosti prehliadajúceho lekára podľa § 47b v tomto zdravotníckom zariadení.
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
§ 48
Vykonávanie pitvy

(1)
Pitvu možno vykonať len v prípadoch ustanovených týmto zákonom tak, aby ani po smrti nebola znížená dôstojnosť mŕtvej osoby.
(2)
Pitvu nariadi úrad alebo prehliadajúci lekár na základe prehliadky mŕtveho tela podľa § 47b, ak je potrebné určiť, či bola zdravotná starostlivosť poskytnutá správne, alebo z iných dôvodov ustanovených v odseku 3. Úrad alebo prehliadajúci lekár môže nariadiť pitvu aj na žiadosť osoby, ktorá je blízkou osobou57) zomrelému.
(3)
Úrad alebo prehliadajúci lekár za podmienok ustanovených týmto zákonom nariadi pitvu
a)
pri úmrtí osoby v zdravotníckom zariadení
1.
na účely overenia choroby alebo liečebného postupu,
2.
v súvislosti s operačným zákrokom a s anestéziou (mors in tabula),
3.
pri podozrení na iatrogénne poškodenie,
b)
pri úmrtí osoby pri podozrení na prenosné ochorenie,
c)
pri úmrtí osoby pri podozrení na kontamináciu mŕtveho tela rádioaktívnymi látkami,
d)
pri úmrtí náhlom a neočakávanom, ak prehliadkou mŕtveho tela alebo iným spôsobom nie je možné určiť príčinu smrti,
e)
po odbere orgánov alebo pred odberom ľudského tkaniva alebo ľudských buniek s výnimkou odberu očných rohoviek od mŕtveho darcu,
f)
osoby zomrelej mimo zdravotníckeho zariadenia alebo osoby zomrelej v zdravotníckom zariadení pri podozrení z nesprávneho postupu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo výkone liečiteľských činností,
g)
pri úmrtí spôsobenom priemyselnou otravou alebo inou otravou, v dôsledku choroby z povolania alebo ak je podozrenie na úmrtie z týchto príčin,
h)
pri úmrtí v súvislosti s pracovným úrazom alebo s iným úrazom,
i)
pri úmrtí v súvislosti s dopravnou nehodou,
j)
pri násilnom úmrtí vrátane samovraždy,
k)
pri úmrtí osoby v zariadení na výkon väzby, v zariadení na výkon trestu odňatia slobody alebo v detenčnom ústave,
l)
pri úmrtí osoby po začatí poskytovania zdravotnej starostlivosti tejto osobe lekárom poskytovateľa, ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie rýchlej lekárskej pomoci, ak prehliadku mŕtveho tela vykonal tento lekár.
(4)
Pitvu nemožno vykonať, ak pitvu osoba alebo jej zákonný zástupca počas života osoby odmietli. Odmietnutie pitvy musí mať písomnú formu, musí obsahovať údaje, ktoré umožnia jednoznačne určiť osobu, ktorá pitvu odmietla, vlastnoručný podpis osoby, ktorá pitvu odmietla, a dátum vyhotovenia. Odmietnutie pitvy musí byť doručené úradu, ktorý ho eviduje a uchováva 10 rokov odo dňa úmrtia osoby. Úrad vedie zoznam osôb, ktoré počas života odmietli pitvu.
(5)
Ak sa pitva odmietla podľa odseku 4, možno ju napriek tomu vykonať
a)
pri podozrení, že mŕtva osoba bola chorá na prenosné ochorenie,
b)
pri podozrení na kontamináciu mŕtveho tela rádioaktívnymi látkami,
c)
pri náhlom úmrtí, ak príčina smrti nie je zjavná,
d)
pri pochybnostiach lekára, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho, o príčine smrti alebo o okolnostiach, za ktorých smrť nastala,
e)
po odbere orgánov alebo pred odberom ľudského tkaniva alebo ľudských buniek od mŕtveho darcu,
f)
v prípadoch násilnej smrti alebo v prípade dôvodného podozrenia na násilnú smrť,
g)
z dôvodov ustanovených osobitným predpisom.65)
(6)
Pitva sa môže vykonať najskôr dve hodiny po tom, ako sa zistilo, že smrť nastala v dôsledku trvalého zastavenia dýchania a srdcovej činnosti,66) ak osoba neodmietla pitvu podľa odseku 4.
(7)
Pred uplynutím dvoch hodín možno pitvu vykonať, ak sa zistilo, že smrť nastala v dôsledku nezvratného vyhasnutia všetkých funkcií celého mozgu,67) len ak ide o odobratie orgánov na účely transplantácie a osoba počas svojho života neodmietla odobratie orgánov.68)
(8)
O vykonaní pitvy sa vyhotoví pitevný protokol. Kópiu pitevného protokolu úrad elektronicky zašle národnému centru a poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti,68aa) ktorý vykonal odber ľudského tkaniva alebo ľudských buniek. K pitevnému protokolu sa pripojí správa o odbere orgánov alebo tkanív, ak sa takýto odber uskutočnil. Formu a náležitosti pitevného protokolu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.
(9)
Pitvu môže samostatne vykonať len lekár, ktorý skončil vysokoškolské štúdium v študijných programoch druhého stupňa43) v študijnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria so špecializáciou v špecializačnom odbore patologická anatómia alebo v špecializačnom odbore súdne lekárstvo.
(10)
Pitvu nesmie vykonať lekár, ktorý
a)
bol ošetrujúcim lekárom mŕtveho,
b)
vykonal u mŕtveho odber orgánov,
c)
vykonal u mŕtveho počas jeho života bioptické vyšetrenie.
(11)
Pitva sa vykonáva na patologicko-anatomických pracoviskách a pracoviskách súdneho lekárstva, ktorých materiálno-technické vybavenie musí zodpovedať ustanoveným požiadavkám; zoznam pracovísk, na ktorých sa vykonávajú pitvy a požiadavky na materiálno-technické vybavenie pracovísk, na ktorých sa vykonávajú pitvy, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.
(12)
Na pracoviská ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom podľa odseku 11 sa na nakladanie s majetkom štátu ustanovenia o ponukovom konaní podľa osobitného predpisu68a) nepoužijú.
(13)
Účasť študentov a iných osôb na pitve sa uskutočňuje na základe dohody uzatvorenej medzi úradom a príslušnou školou.
(14)
Úrad v súvislosti s výkonom pitvy odoberá z mŕtvych tiel biologický materiál na účely diagnostiky, výskumno-vývojové účely a na ďalšie účely určené zákonom.
(15)
Trovy spojené s výkonom pitvy nariadenej podľa osobitného predpisu65) znáša ten, kto pitvu nariadil.
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
§ 50
Podmienky na uloženie sankcií a na podanie návrhu na uloženie sankcií

(1)
Ak úrad zistí nedostatky v činnosti zdravotnej poisťovne, ktoré vyplývajú z nedodržiavania ustanovení tohto zákona, osobitného predpisu37) alebo podmienok určených v povolení (§ 37 ods. 3), môže podľa závažnosti, miery zavinenia a povahy zistených nedostatkov zdravotnej poisťovni
a)
obmedziť alebo dočasne zastaviť voľné nakladanie s aktívami,
b)
uložiť predbežné opatrenie,69)
c)
zrušiť povolenie z dôvodov ustanovených týmto zákonom (§ 39 ods. 2),
d)
uložiť povinnosť vypracovať ozdravný plán (§ 51),
e)
zaviesť nútenú správu nad zdravotnou poisťovňou (§ 52 až 60),
f)
nariadiť prevod poistného kmeňa (§ 61),
g)
dočasne zastaviť oprávnenie prijímať a potvrdzovať prihlášky na verejné zdravotné poistenie a uzatvárať zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (§ 62),
h)
uložiť povinnosť predkladať osobitné výkazy, hlásenia a správy,
i)
uložiť povinnosť vykonať opravu účtovných záznamov,
j)
uložiť povinnosť skončiť nepovolenú činnosť,
k)
uložiť povinnosť zúčtovať straty z hospodárenia so základným imaním po zúčtovaní strát s nerozdeleným ziskom z minulých rokov a s fondmi tvorenými zo zisku,
l)
uložiť povinnosť krátiť výdavky na prevádzkové činnosti zdravotnej poisťovne (§ 6a) o prekročenú sumu v kalendárnom roku, v ktorom sa prekročenie zistilo,
m)
uložiť pokutu (§ 64 ods. 1).
(2)
Ak úrad pri výkone dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti zistí, že zdravotná starostlivosť nebola poskytnutá správne,40) alebo ak zistí porušenie povinností ustanovených v § 43e ods. 2, podľa závažnosti zistených nedostatkov a ich následkov môže uložiť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti pokutu (§ 64 ods. 2) alebo zákaz výkonu zdravotníckeho povolania najviac na jeden rok; ak poskytovateľom zdravotnej starostlivosti je právnická osoba, zákaz výkonu zdravotníckeho povolania môže uložiť jej odbornému zástupcovi.
(3)
Ak v odseku 12 nie je ustanovené inak, ak úrad pri výkone dohľadu zistí iné nedostatky v činnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktoré môžu zakladať dôvod na začatie kontrolnej, dozornej alebo sankčnej činnosti iného orgánu štátnej správy alebo orgánu verejnej správy, podľa závažnosti zistených nedostatkov môže podať na príslušnom orgáne71) návrh na
a)
uloženie pokuty,
b)
dočasné pozastavenie alebo zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia,
c)
dočasné pozastavenie alebo zrušenie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe alebo licencie na výkon zdravotníckeho povolania, a ak ide o právnickú osobu, licencie na výkon činnosti odborného zástupcu,
d)
začatie disciplinárneho konania.
(4)
Ak úrad pri výkone dohľadu nad poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnej pomoci zistí
a)
porušenie povinností podľa osobitného predpisu40b) alebo porušenie povinností ustanovených v § 43e ods. 2, alebo zistí, že ošetrovateľská starostlivosť nebola poskytnutá správne,40a) podľa závažnosti zistených nedostatkov a ich následkov môže uložiť zariadeniu sociálnej pomoci pokutu (§ 64 ods. 4),
b)
iné nedostatky, ktoré môžu zakladať dôvod na začatie kontrolnej, dozornej alebo sankčnej činnosti iného orgánu štátnej správy alebo orgánu verejnej správy, podá návrh na začatie konania príslušnému orgánu71aa) alebo mu zašle informáciu o zistených nedostatkoch.
(5)
Ak úrad pri výkone dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti v rámci osobitného liečebného režimu v detenčnom ústave a v detenčnom ústave pre mladistvých zistí, že zdravotná starostlivosť v rámci osobitného liečebného režimu nebola poskytnutá správne,40) alebo ak úrad zistí porušenie povinností poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v súvislosti s vedením zdravotnej dokumentácie,40aaa) alebo porušenie povinností ustanovených v § 43e ods. 2, podľa závažnosti zistených nedostatkov a ich následkov môže uložiť detenčnému ústavu pokutu (§ 64 ods. 7).
(6)
Pokuty za porušenie povinností platiteľom poistného, poistencom a inou povinnou osobou upravuje osobitný predpis.37)
(7)
Ak úrad zistí porušenie povinnosti ustanovenej osobitným predpisom,71a) podľa závažnosti zistených nedostatkov a ich následkov môže uložiť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti pokutu (§ 64 ods. 5).
(8)
Ak úrad zistí porušenie povinností podľa § 47b ods. 3 až 5, podľa závažnosti zistených nedostatkov a ich následkov môže uložiť lekárovi pokutu (§ 64 ods. 5).
(9)
Ak úrad zistí porušenie povinností podľa § 47da ods. 7 a 9, podľa závažnosti zistených nedostatkov a ich následkov môže uložiť lekárovi pokutu (§ 64 ods. 6).
(10)
Sankcie a opatrenia ustanovené v odseku 1 môže úrad podľa povahy veci uložiť opakovane. Úrad nemôže súčasne s rozhodnutím o zrušení povolenia uložiť zdravotnej poisťovni pokutu.
(11)
Pokuty podľa odseku 2 písm. a) odsekov 4, 5 a 7 až 9 môže úrad podľa povahy veci uložiť opakovane; súčasne s uložením pokuty môže uložiť opatrenie na odstránenie zistených nedostatkov.
(12)
Ak úrad pri výkone dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti zistí porušenie povinnosti viesť zdravotnú dokumentáciu40aaa) podľa osobitného predpisu,40aaa) podľa závažnosti zistených nedostatkov a ich následkov môže uložiť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti pokutu (§ 64 ods. 5).
(13)
Ak úrad pri výkone dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti u toho istého poskytovateľa zdravotnej starostlivosti opakovane zistí, že zdravotná starostlivosť nebola poskytnutá správne,40) môže podľa závažnosti zistených nedostatkov a ich následkov uložiť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti pokutu až do výšky dvojnásobku pokuty uloženej podľa § 64 ods. 2 najviac do úhrnnej výšky dvojnásobku sumy uvedenej v § 64 ods. 2.
(14)
Ak úrad pri výkone dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti v škole zdravotníckym pracovníkom zistí, že táto starostlivosť nebola poskytnutá správne71b) alebo ak úrad zistí porušenie povinností ustanovených v § 43e ods. 2, podľa závažnosti zistených nedostatkov a ich následkov môže uložiť škole pokutu (§ 64 ods. 14).
(15)
Ak úrad pri výkone dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti počas neodkladnej prepravy zabezpečovanej vojenským zdravotníctvom zistí, že zdravotná starostlivosť nebola poskytnutá správne, alebo ak úrad zistí porušenie povinností ustanovených v § 46 ods. 1, podľa závažnosti zistených nedostatkov a ich následkov môže uložiť Ministerstvu obrany Slovenskej republiky pokutu (§ 64 ods. 15).
zobraziť paragraf
§ 51
Ozdravný plán

(1)
Úrad nariadi zdravotnej poisťovni, aby predložila na schválenie ozdravný plán, ak zdravotná poisťovňa
a)
závažným spôsobom neplní schválený obchodno-finančný plán alebo neplní povinnosti ustanovené zákonom a vzniknutá situácia môže ohroziť schopnosť zdravotnej poisťovne plniť záväzky vyplývajúce z vykonávania verejného zdravotného poistenia,
b)
nezabezpečuje platobnú schopnosť (§ 14 ods. 1 až 3) počas troch kalendárnych mesiacov v priebehu uplynulých 12 kalendárnych mesiacov.
(2)
Ozdravný plán musí schváliť predstavenstvo zdravotnej poisťovne a dozorná rada zdravotnej poisťovne. Zdravotná poisťovňa je povinná predložiť tento ozdravný plán úradu v lehote ním určenej. Úrad je povinný do 10 dní od doručenia ozdravného plánu schváleného predstavenstvom zdravotnej poisťovne a dozornou radou zdravotnej poisťovne ozdravný plán schváliť alebo zamietnuť. Ak úrad v tejto lehote predložený ozdravný plán nezamietne, považuje sa ozdravný plán za schválený.
zobraziť paragraf
§ 54

(1)
Zavedením nútenej správy nad zdravotnou poisťovňou
a)
sa zastavuje výkon funkcie všetkých orgánov zdravotnej poisťovne a vedúcich zamestnancov zdravotnej poisťovne v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zdravotnej poisťovne,
b)
členom predstavenstva zdravotnej poisťovne a členom dozornej rady zdravotnej poisťovne sa prerušuje plynutie ich funkčného obdobia; plynutie ich funkčného obdobia pokračuje po skončení nútenej správy podľa § 59 ods. 1 písm. a) alebo b), a to až do ich odvolania podľa § 59 ods. 3,
c)
pôsobnosť predstavenstva zdravotnej poisťovne a dozornej rady zdravotnej poisťovne prechádza na núteného správcu; pri výkone pôsobnosti predstavenstva zdravotnej poisťovne a dozornej rady zdravotnej poisťovne sa na núteného správcu nevzťahujú ustanovenia osobitného predpisu o likvidácii akciovej spoločnosti,73) právomoc zdravotnej poisťovne ako zamestnávateľa okamžite skončiť pracovný pomer74) s vedúcim zamestnancom a s vedúcim útvaru vnútornej kontroly zdravotnej poisťovne, dať im výpoveď z pracovného pomeru75) alebo ich preradiť na inú prácu76) prechádza na núteného správcu,
d)
právo zdravotnej poisťovne odporovať právnym úkonom podľa osobitného predpisu77) prechádza na núteného správcu v rozsahu ustanovenom v § 58 ods. 2.
(2)
Nútený správca je oprávnený
a)
zvolať valné zhromaždenie zdravotnej poisťovne, riadiť jeho priebeh, predkladať valnému zhromaždeniu zdravotnej poisťovne návrhy; na účinnosť rozhodnutia valného zhromaždenia zdravotnej poisťovne je potrebný súhlas správnej rady,
b)
urobiť nevyhnutné opatrenia na postupnú stabilizáciu zdravotnej poisťovne a obnovenie jej platobnej schopnosti, najmä nakladať s pohľadávkami a iným majetkom zdravotnej poisťovne,
c)
čiastočne alebo úplne zastaviť nakladanie s prostriedkami zdravotnej poisťovne, ak to vyžaduje situácia v zdravotnej poisťovni, najdlhšie však na 30 kalendárnych dní a len po predchádzajúcom súhlase správnej rady,
d)
uzavrieť pobočku zdravotnej poisťovne alebo inú organizačnú jednotku zdravotnej poisťovne,
e)
podať návrh na reštrukturalizačné konanie podľa osobitného predpisu,48) ale len na základe predchádzajúceho súhlasu valného zhromaždenia zdravotnej poisťovne,
f)
podať návrh na vyhlásenie konkurzu, ak je zdravotná poisťovňa v úpadku.41ab)
(3)
Nútený správca je povinný
a)
predložiť správnej rade projekt ekonomického ozdravenia zdravotnej poisťovne, nad ktorou bola zavedená nútená správa, alebo iný návrh riešenia situácie v zdravotnej poisťovni, a to najneskôr do 30 dní od zavedenia nútenej správy nad zdravotnou poisťovňou,
b)
podať úradu návrh na zrušenie povolenia, ak zistí skutočnosti uvedené v § 39 ods. 1 alebo 2.
(4)
Ustanovením odseku 1 nie je dotknuté právo predstavenstva zdravotnej poisťovne podať opravné prostriedky proti rozhodnutiu úradu o zavedení nútenej správy nad zdravotnou poisťovňou; podanie opravného prostriedku nemá odkladný účinok.
(5)
Súhlas valného zhromaždenia zdravotnej poisťovne na úkony núteného správcu uvedené v odseku 2 písm. a) až d) a písm. f) sa nevyžaduje.
(6)
Členovia predstavenstva zdravotnej poisťovne, členovia dozornej rady zdravotnej poisťovne a vedúci zamestnanci priamo podriadení štatutárnemu orgánu zdravotnej poisťovne, nad ktorou bola zavedená nútená správa, sú povinní na požiadanie núteného správcu s ním spolupracovať, najmä poskytovať mu všetky doklady a ďalšie podklady ním vyžiadané v súvislosti s výkonom nútenej správy.
zobraziť paragraf
§ 64
Pokuty za správne delikty

(1)
Úrad môže uložiť zdravotnej poisťovni za porušenie
a)
povinností ustanovených týmto zákonom pokutu vo výške najmenej 3 319 eur až do výšky 165 969 eur; pri opakovanom porušení tej istej povinnosti úrad môže uložiť pokutu až do výšky 331 938 eur, ak k opakovanému porušeniu povinnosti došlo do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty,
b)
niektorej z povinností ustanovených osobitným predpisom81a) pokutu až do výšky 80 000 eur.
(2)
Úrad môže uložiť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti za podmienok ustanovených v § 50 ods. 2 pokutu až do výšky
a)
3 319 eur, ak ide o fyzickú osobu,
b)
9 958 eur, ak ide o právnickú osobu.
(3)
Ak úrad zistí, že právnická osoba vykonáva činnosť, na ktorú je potrebné povolenie úradu alebo predchádzajúci súhlas úradu, bez povolenia úradu alebo bez predchádzajúceho súhlasu úradu, uloží právnickej osobe podľa závažnosti spôsobených následkov pokutu až do výšky 33 193 eur.
(4)
Úrad môže uložiť zariadeniu sociálnej pomoci za podmienok ustanovených v § 50 ods. 4 pokutu až do výšky 9 958 eur.
(5)
Úrad môže uložiť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti za porušenie povinnosti ustanovenej osobitným predpisom71a) a lekárovi za porušenie povinnosti podľa § 47b ods. 3 až 5 a za podmienok ustanovených v § 50 ods. 7 alebo ods. 8 pokutu až do výšky 1 000 eur.
(6)
Úrad môže uložiť lekárovi za porušenie povinnosti podľa § 47da ods. 7 a 9 a za podmienok ustanovených v § 50 ods. 9 pokutu až do výšky 1 000 eur.
(7)
Úrad môže uložiť detenčnému ústavu za podmienok ustanovených v § 50 ods. 5 pokutu až do výšky 9958 eur.
(8)
Úrad môže uložiť tretej osobe za porušenie povinnosti poskytnúť potrebnú súčinnosť pokutu až do výšky 330 eur, a to aj opakovane.
(9)
Úrad môže uložiť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti za podmienok ustanovených v § 50 ods. 12 pokutu až do výšky 1 000 eur.
(10)
Úrad môže uložiť škole za podmienok ustanovených v § 50 ods. 14 pokutu až do výšky 100 eur.
(11)
Pokuty sú splatné do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu o uložení pokuty.
(12)
Pokuty podľa odsekov 1 až 10 a 15 možno uložiť do troch rokov odo dňa zistenia porušenia povinnosti, najneskôr však do piatich rokov odo dňa porušenia povinnosti.
(13)
Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.
(14)
Zodpovednosti za porušenie povinností, za ktoré je možné uložiť pokutu podľa tohto zákona, sa osoba zbaví, ak preukáže, že v dôsledku okolností hodných osobitného zreteľa, ktoré nemohla ovplyvniť svojím konaním, nemohla splniť povinnosti, za ktoré je možné uložiť pokutu podľa tohto zákona. Zbavením sa zodpovednosti za porušenie povinnosti nie je dotknutá povinnosť osôb túto povinnosť dodatočne splniť po odpadnutí dôvodov, na základe ktorých sa osoba zbaví tejto zodpovednosti.
(15)
Úrad môže uložiť Ministerstvu obrany Slovenskej republiky za podmienok ustanovených v § 50 ods. 16 pokutu až do výšky 9 958 eur.
zobraziť paragraf
§ 67a
Ministerstvo zdravotníctva

(1)
Ministerstvo zdravotníctva v rámci svojej pôsobnosti
a)
vypracúva rozpočtovanie výdavkov podľa typov zdravotnej starostlivosti, štruktúru výdavkov na jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti a percento určené pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti z celkovej sumy výdavkov určenej na zdravotnú starostlivosť v rozpočte po prerokovaní so zdravotnými poisťovňami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti,
b)
odborne usmerňuje vykonávanie verejného zdravotného poistenia a úhradu zdravotnej starostlivosti z verejného zdravotného poistenia,
c)
stanovuje úhradové mechanizmy pri úhrade zdravotnej starostlivosti,
d)
reguluje cenu zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu,82aa)
f)
je Centrom pre klasifikačný systém,
g)
na svojom webovom sídle uverejňuje rozsah, štruktúru a lehoty na odovzdávanie klinických údajov a ekonomických údajov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (§ 67b),
i)
na svojom webovom sídle uverejňuje rozsah, štruktúru a lehoty na odovzdávanie údajov k regulácii cien.
(2)
Na účely určenia úhradových mechanizmov a regulácie cien zriaďuje ministerstvo zdravotníctva riadiaci výbor pre úhradové mechanizmy a riadiaci výbor pre reguláciu cien ako svoje poradné orgány, a to osobitne pre ústavnú zdravotnú starostlivosť a osobitne pre ambulantnú zdravotnú starostlivosť.
(3)
Riadiaci výbor pre úhradové mechanizmy a riadiaci výbor pre reguláciu cien má každý 11 členov, ktorých vymenúva a odvoláva minister zdravotníctva, z toho troch členov na návrh zdravotných poisťovní, troch členov na návrh združení zastupujúcich poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, jedného člena na návrh úradu a jedného člena na návrh Slovenskej lekárskej komory, jedného člena na návrh neziskovej pacientskej organizácie združujúcej neziskové pacientske organizácie.
(4)
Činnosť riadiaceho výboru pre úhradové mechanizmy a reguláciu cien upraví štatút, ktorý schvaľuje minister zdravotníctva. Riadiaci výbor pre úhradové mechanizmy a reguláciu cien si môže zriaďovať komisie, ktorých činnosť a štatút schvaľuje minister zdravotníctva.
(5)
Návrh na zaradenie nového zdravotného výkonu do zoznamu zdravotných výkonov, do zoznamu zdravotných výkonov pre klasifikačný systém, návrh na vykonanie zmeny v zozname zdravotných výkonov, v zozname zdravotných výkonov pre klasifikačný systém, návrh na vykonanie zmeny v klasifikačnom systéme, návrh na úhradový mechanizmus, návrh na zmenu úhradových mechanizmov, návrh na reguláciu cien alebo návrh na zmenu v regulácii cien (ďalej len „návrh na zmenu“) zasielajú zdravotné poisťovne, komory, odborné spoločnosti, združenia zastupujúce poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, užívatelia klasifikačného systému alebo úrad ministerstvu zdravotníctva najneskôr do 31. marca kalendárneho roka v elektronicky spracovateľnej podobe podľa štruktúry zverejnenej ministerstvom zdravotníctva na webovom sídle ministerstva zdravotníctva.
(6)
Ministerstvo zdravotníctva vyhodnotí údaje predložené podľa odseku 5 a pri zistení neúplnosti návrhu na zmenu vyzve navrhovateľa na doplnenie chýbajúcich údajov do 15 dní od doručenia výzvy na doplnenie. Ak navrhovateľ návrh na zmenu nedoplní, ministerstvo zdravotníctva návrh zamietne.
(7)
Ministerstvo zdravotníctva doručí údaje podľa odseku 5 v elektronicky spracovateľnej podobe riadiacemu výboru na rozhodnutie najneskôr do 15. augusta kalendárneho roka.
zobraziť paragraf
§ 67b
Centrum pre klasifikačný systém

(1)
Centrum pre klasifikačný systém najmä
a)
vykonáva prostredníctvom webového portálu zber medicínskych a ekonomických údajov súvisiacich s poskytovaním ústavnej zdravotnej starostlivosti od užívateľov klasifikačného systému vždy za predchádzajúci kalendárny rok v termíne do 30. apríla,
b)
definuje štruktúru zberu údajov podľa písmena a) a podľa potreby žiada doplňujúce údaje od užívateľov klasifikačného systému a štruktúru dát zverejňuje na webovom sídle ministerstva zdravotníctva,
c)
analyzuje zozbierané údaje z hľadiska štatistiky, pravidiel kódovania, kalkulácií nákladov,
d)
definuje štruktúru zberu ďalších ukazovateľov súvisiacich s poskytovaním ústavnej zdravotnej starostlivosti na účel vykazovania kvality a efektivity poskytovanej zdravotnej starostlivosti,
e)
je centrálnym referenčným pracoviskom pre klasifikačný systém,
f)
zabezpečuje prevádzku, správu a vývoj referenčnej databázy,
g)
zabezpečuje prevádzku a správu programového vybavenia určeného na vývoj systému,
h)
zabezpečuje zber a spracovanie pripomienok užívateľov klasifikačného systému,
i)
vykonáva pravidelný ročný vývoj nových verzií klasifikačného systému, vydáva a aktualizuje dokumenty podľa odseku 3,
j)
zabezpečuje ochranu bezpečnosti údajov odovzdaných užívateľmi klasifikačného systému,
k)
každoročne aktualizuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém,
l)
vyjadruje sa k aktualizácii medzinárodnej klasifikácie chorôb,
m)
vydáva osvedčenia o zhode počítačového programu (ďalej len „osvedčenie o zhode“) podľa § 67d,
n)
dočasne pozastavuje platnosť osvedčenia o zhode § 67d ods. 9,
o)
zrušuje platnosť osvedčenia o zhode podľa § 67d ods. 10,
p)
overuje správnosť kódovania hospitalizačného prípadu na žiadosť zdravotnej poisťovne alebo poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorý je užívateľom klasifikačného systému,
q)
ustanovuje parametre diagnosticko-terapeutických skupín a príslušné relatívne váhy.
(2)
Užívateľmi klasifikačného systému sú zdravotné poisťovne, poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí sú držiteľmi povolenia na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice alebo povolenia na prevádzkovanie špecializovanej nemocnice, poskytovatelia jednodňovej zdravotnej starostlivosti a ministerstvo zdravotníctva.
(3)
Ministerstvo zdravotníctva uverejní na svojom webovom sídle
a)
definičnú príručku pre nasledujúci kalendárny rok do 31. októbra,
b)
katalóg prípadových paušálov pre nasledujúci kalendárny rok do 31. októbra,
c)
základné sadzby pre nasledujúci kalendárny rok do 30. novembra,
d)
pravidlá kódovania chorôb a pravidiel kódovania zdravotných výkonov pre nasledujúci kalendárny rok do 30. novembra,
e)
pravidlá pre výpočet prípadových paušálov definujúce výpočet prípadového paušálu a pravidlá pre zlučovanie hospitalizačných prípadov,
f)
kalkulačnú príručku,
g)
metodiku výpočtu a konvergencie základných sadzieb,
h)
podrobnosti k procesu osvedčovania zhody,
i)
metodiku výpočtu relatívnych váh,
j)
zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín.
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
§ 76

(1)
Člen predstavenstva zdravotnej poisťovne, člen dozornej rady zdravotnej poisťovne, prokurista zdravotnej poisťovne a zamestnanec zdravotnej poisťovne, likvidátor, správca konkurznej podstaty, reštrukturalizačný správca, audítor a iné osoby podieľajúce sa na činnosti zdravotnej poisťovne sú povinné zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone alebo v súvislosti s výkonom svojej funkcie alebo zamestnania, a to aj po skončení výkonu funkcie alebo zamestnania. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa vzťahuje aj na spracovávané osobné údaje podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov.90a)
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje aj na predsedu úradu, člena správnej rady, člena dozornej rady, zamestnanca úradu, audítora a iné osoby podieľajúce sa na činnosti úradu. Predseda úradu, člen správnej rady, člen dozornej rady, iné osoby podieľajúce sa na činnosti úradu a zamestnanec úradu sú povinní zachovávať mlčanlivosť o získaných informáciách podľa § 10 ods. 4 a informáciách získaných z dokumentov súvisiacich so skutočnosťami podľa § 10 ods. 3 a podkladov týkajúcich sa významných neistôt,28aa) ktoré audítor uviedol v správe audítora.
(3)
Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť osôb uvedených v odseku 1 sa nepovažuje, ak zdravotná poisťovňa informáciu poskytne na vyžiadanie
a)
úradu pri výkone dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou [§ 1 písm. d)],
b)
súdu na účely civilného procesu,
c)
orgánu činného v trestnom konaní91) a súdu na účely trestného konania,
d)
daňových orgánov92), colných orgánov92a) a obcí ako správcov daní92b) vo veciach daňového konania,
e)
Policajného zboru na účely plnenia úloh ustanovených osobitným predpisom,93)
f)
Národného bezpečnostného úradu, Slovenskej informačnej služby, Vojenského spravodajstva, Policajného zboru na účely vykonávania bezpečnostných previerok podľa osobitného predpisu,93a)
g)
súdneho exekútora povereného vykonaním exekúcie podľa osobitného predpisu94) na účely exekučného konania,
h)
predbežného správcu, správcu konkurznej podstaty alebo reštrukturalizačného správcu48) na účely konkurzného konania alebo reštrukturalizačného konania,
i)
inšpektorátu práce95a) a orgánov dozoru podľa osobitných predpisov95b) na účely vyšetrovania príčin vzniku pracovného úrazu, choroby z povolania, ohrozenia chorobou z povolania a profesionálnej otravy,
j)
samosprávneho kraja na účely výkonu dozoru podľa osobitného predpisu35aae) [§ 15 ods. 1 písm. ac)],
k)
Úradu pre verejné obstarávanie v rozsahu nevyhnutnom na plnenie jeho úloh podľa osobitného predpisu,18ac)
l)
orgánu, ktorý je príslušný na vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia podľa osobitného zákona,41bc) na účely kontroly informácií o výškach úväzkov zdravotníckych pracovníkov, ktoré eviduje u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, pre ktorého je daný orgán príslušný na vydanie povolenia.
(4)
Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť osôb uvedených v odseku 2 sa nepovažuje, ak úrad informáciu poskytne na vyžiadanie orgánov uvedených v odseku 3 písm. b) až l).
(5)
Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa ďalej nepovažuje výmena informácií
a)
medzi zdravotnou poisťovňou a
1.
úradom, ak ide o vzájomnú výmenu informácií týkajúcich sa vykonávania verejného zdravotného poistenia,
2.
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ak ide o vzájomnú výmenu informácií týkajúcich sa vykonávania verejného zdravotného poistenia a poskytovania zdravotnej starostlivosti,
3.
platiteľom poistného, ak ide o vzájomnú výmenu informácií týkajúcich sa poistného,
4.
inou zdravotnou poisťovňou, ak ide o vzájomnú výmenu informácií týkajúcich sa vykonávania verejného zdravotného poistenia,
5.
Sociálnou poisťovňou, ak ide o vykonávanie sociálneho poistenia50) vrátane lekárskej posudkovej činnosti pri výkone sociálneho poistenia,95c)
6.
Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, ak ide o vedenie evidencie uchádzačov o zamestnanie a lekárskej posudkovej činnosti podľa osobitného zákona95d) pri plnení povinností na úseku sociálnych vecí, sociálnych dávok a poskytovania pomoci v hmotnej núdzi vykonávaných podľa osobitných predpisov,95e)
7.
zariadením sociálnej pomoci, ak ide o vzájomnú výmenu informácií týkajúcich sa vykonávania verejného zdravotného poistenia a poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti,
8.
orgánmi podľa osobitného predpisu,95f) ktoré sú poskytované z informačných systémov zdravotnej poisťovne elektronicky prostredníctvom informačného systému verejnej správy alebo inou formou,
9.
samosprávnym krajom na účely výkonu dozoru podľa osobitného predpisu35aae) [§ 15 ods. 1 písm. ac)] a na účely výkonu miestnej štátnej správy na úseku zdravotníctva,
10.
národným centrom, ak ide o výmenu informácií prostredníctvom národného zdravotníckeho informačného systému a plnenie úloh, ktoré plní národné centrum podľa osobitného predpisu,95fa)
11.
orgánom, ktorý je príslušný na vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia podľa osobitného zákona,41bc) na účely kontroly informácií o výškach úväzkov zdravotníckych pracovníkov, ktoré eviduje u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, pre ktorého je daný orgán príslušný na vydanie povolenia,
12.
ministerstvom zdravotníctva na účely vykonávania kategorizácie ústavnej zdravotnej starostlivosti, vyhodnotenia siete kategorizovaných nemocníc a rozhodovania o kategorizácií nemocníc, ak ide o poskytovanie údajov o spotrebe ústavnej zdravotnej starostlivosti, z registra poistencov a údajov zo zoznamu poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti podľa osobitného zákona,95fb)
13.
ministerstvom zdravotníctva na účel vypracovávania stanoviska k prijatým podnetom súvisiacich s výkonom verejného zdravotného poistenia, ktoré ministerstvu zdravotníctva zasielajú fyzické osoby, právnické osoby, orgány štátnej správy a iné ústredné orgány štátnej správy,
b)
medzi úradom a
1.
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ak ide o vzájomnú výmenu informácií týkajúcich sa vykonávania verejného zdravotného poistenia a poskytovania zdravotnej starostlivosti,
2.
platiteľom poistného, ak ide o vzájomnú výmenu informácií týkajúcich sa poistného,
3.
zariadením sociálnej pomoci ak ide o vzájomnú výmenu informácií týkajúcich sa vykonávania verejného zdravotného poistenia a poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti,
4.
detenčným ústavom alebo detenčným ústavom pre mladistvých, ak ide o vzájomnú výmenu informácií týkajúcich sa vykonávania verejného zdravotného poistenia a poskytovania zdravotnej starostlivosti v rámci osobitného liečebného režimu,40aa)
5.
ministerstvom zdravotníctva, zdravotnými poisťovňami a samosprávnym krajom, ak ide o vzájomnú výmenu údajov o vyhodnocovaní stavu verejnej minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti, údajov z registrov poistencov zdravotných poisťovní o trvalom a prechodnom pobyte poistencov v jednotlivých obciach v pôsobnosti samosprávneho kraja podľa veku a pohlavia na úroveň ulice a súpisného a orientačného čísla a plnenie úloh podľa osobitného zákona.41aaca)
(6)
Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa nepovažuje ani predkladanie údajov z účtovníctva a štatistickej evidencie a oznamovanie iných údajov ministerstvu zdravotníctva, ministerstvu financií a úradu podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu.37)
(7)
Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa odseku 1 sa nepovažuje ani zverejnenie informácie, ktorú sa člen predstavenstva zdravotnej poisťovne alebo člen dozornej rady zdravotnej poisťovne dozvedel pri výkone alebo v súvislosti s výkonom svojej funkcie, ak ju člen predstavenstva zdravotnej poisťovne alebo člen dozornej rady zdravotnej poisťovne zverejnil v rozsahu, v akom má zdravotná poisťovňa povinnosť sprístupňovať informácie podľa osobitného predpisu,95g) alebo ak ju zverejnil s cieľom odvrátiť škodu priamo hroziacu zdravotnej poisťovni; to neplatí, ak je následok spôsobený týmto zverejnením zjavne závažnejší ako ten, ktorý hrozil.
(8)
Ustanoveniami odsekov 1 a 2 nie je dotknutá povinnosť prekaziť alebo oznámiť spáchanie trestného činu.96)
(9)
Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa nepovažuje zverejnenie informácií osobami podľa odseku 1, ktorými zdravotná poisťovňa verejne informuje o
a)
svojej činnosti, výsledkoch hospodárenia a plnení zákonných povinností, ktoré vzišli z činnosti alebo údajov zdravotnej poisťovne, alebo
b)
poistencovi, platiteľovi poistného a poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti s ich výslovným súhlasom.35ca)
(10)
Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa nepovažuje zverejnenie informácií osobami podľa odseku 2, prostredníctvom ktorých úrad verejne informuje o výsledkoch hospodárenia a plnení zákonných povinností zdravotnej poisťovne, ani zverejnenie informácií v rozsahu, v akom má úrad povinnosť sprístupňovať informácie podľa osobitného predpisu.17d)
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 86zn
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2023

(1)
Výkon dohľadu, ktorý začal a nebol právoplatne ukončený do 31. decembra 2022, sa dokončí podľa zákona v znení účinnom do 31. decembra 2022.
(2)
V prípade dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti začatého v období od 1. mája 2021 do 31. decembra 2022, úrad po skončení výkonu dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti poskytne na základe písomnej žiadosti kópiu predbežného a záverečného protokolu osobe, ktorej práva alebo právom chránené záujmy mohli byť porušené, jej zákonnému zástupcovi, podávateľovi podnetu alebo ich splnomocnenému zástupcovi. Identifikačné údaje osôb, ktoré vykonali dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sa nesprístupňujú.
(3)
Konania o vydaní, zmene alebo zrušení povolenia a konania o vydaní predchádzajúceho súhlasu začaté a právoplatne neukončené do 31. decembra 2022 sa dokončia podľa zákona v znení účinnom do 31. decembra 2022.
(4)
Konania o uložení pokuty začaté a právoplatne neukončené do 31. decembra 2022 sa dokončia podľa zákona v znení účinnom do 31. decembra 2022.
(5)
Úrad vykonáva dohľad nad poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti do 30. júna 2024 aj v zariadeniach sociálnej pomoci, ktoré nie sú vedené v registri zariadení sociálnej pomoci.
(6)
Ustanovenie § 6a sa prvýkrát použije na výsledok hospodárenia, ktorý bol vytvorený v účtovnom období, ktoré začalo od 1. januára 2023.
(7)
Prehliadajúci lekár môže do 30. júna 2023 postupovať podľa § 47b ods. 3 v znení účinnom do 30. novembra 2022.
(8)
Zdravotná poisťovňa je do 31. decembra 2023 povinná na účel vedenia centrálneho registra poistencov zasielať úradu údaje podľa § 16 ods. 6 v elektronickej podobe.
zobraziť paragraf
Poznámka
18b)
§ 19 ods. 8 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
18c)
§ 38a ods. 6 písm. a) zákona č. 577/2004 Z. z. v znení zákona č. 257/2017 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
18d)
Zákon č. 358/2021 Z. z. o Národnom inštitúte pre hodnotu a technológie v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 266/2022 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
18e)
§ 88 ods. 7 a 8 zákona č. 363/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
18ea)
§ 2 ods. 7 písm. f) a g) zákona č. 576/2004 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
18eb)
§ 10 a 14 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 306/2012 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
18ec)
§ 42 ods. 5 a 6 zákona č. 577/2004 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
18f)
§ 16 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 352/2005 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
18g)
§ 19 ods. 11 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 352/2005 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
18h)
§ 18 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 352/2005 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
18i)
§ 10a zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 352/2005 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
18j)
§ 17a zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
18k)
§ 9a až 9f a § 10 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 220/2013 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
18l)
Článok 17 až 27 nariadenia (ES) č. 883/2004. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú.v. EÚ L 284, 30. 10. 2009) v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
18m)
§ 10 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 220/2013 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
18n)
§ 9f zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 220/2013 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
18o)
§ 9d ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 220/2013 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
18p)
§ 2 ods. 37 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 267/2022 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
18r)
§ 7 ods. 3 písm. e) zákona č. 578/2004 Z. z.§ 7 ods. 4 písm. d) zákona č. 578/2004 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
18s)
Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Poznámka
18t)
Príloha č. 2 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 267/2022 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
19)
§ 5 až 5d zákona č. 578/2004 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
19a)
§ 6 zákona č. 578/2004 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
20)
§ 7 ods. 1 písm. a) prvý bod a § 8 ods. 2 zákona č. 576/2004 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
21)
§ 12 ods. 1 a 6 zákona č. 576/2004 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
22)
§ 7 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 576/2004 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
23)
§ 4 ods. 2 písm. a) štvrtý bod zákona č. 540/2021 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
24)
§ 11 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
24a)
Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Poznámka
24aa)
§ 120 ods. 1 písm. a) až u) zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
24aaa)
§ 9 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
24aab)
§ 2 ods. 5, § 44 ods. 2 písm. c) prvého bodu zákona č. 540/2021 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
24aaba)
§ 7 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
24aabb)
§ 7 ods. 3 písm. b) zákona č. 578/2004 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
24aabc)
§ 38 zákona č. 540/2021 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
24aac)
§ 7 ods. 3 písm. f) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
24ab)
Zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
24b)
§ 10a ods. 7 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 351/2017 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
24ba)
§ 5 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
24bb)
§ 8 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
24c)
§ 10a ods. 6 až 8 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 351/2017 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
24d)
§ 10a ods. 3 a 4 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 351/2017 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
24e)
Príloha č. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 351/2017 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
24f)
§ 4 ods. 6 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
24g)
§ 10a ods. 5 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 351/2017 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
25)
Zákon č. 577/2004 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
27)
§ 2 ods. 29 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 257/2017 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
27a)
§ 2 ods. 1 písm. a) a § 3 zákona č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Poznámka
27aa)
§ 27a zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
27aaa)
§ 2 ods. 27 a § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
27aab)
§ 121 ods. 3 písm. d) zákona č. 362/2011 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
27aac)
§ 118 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
27aad)
§ 4 písm. d) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 392/2020 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
27aad)
§ 8 ods. 11 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
27aae)
§ 79 ods. 1 písm. ap) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
27aaf)
§ 9 ods. 7 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
27b)
§ 27a ods. 9 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
27c)
§ 3 zákona č. 153/2013 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
27d)
§ 5 ods. 6 písm. f) a g) zákona č. 153/2013 Z. z. v znení zákona č. 77/2015 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
27e)
§ 7 zákona č. 153/2013 Z. z. v znení zákona č. 77/2015 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
27f)
§ 13 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
27g)
§ 8a ods. 1 písm. a) prvý bod zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 257/2017 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
28)
§ 17 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
28a)
§ 2 ods. 2 a ods. 14 zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
28aa)
§ 27 ods. 2 písm. e) zákona č. 423/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
28b)
§ 12 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
28c)
§ 30 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
29)
§ 18 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
29a)
§ 23 zákona č 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
30)
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Poznámka
31)
§ 66b Obchodného zákonníka.
zobraziť paragraf
Poznámka
32)
Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
32a)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 70 až 75a Obchodného zákonníka.
zobraziť paragraf
Poznámka
32b)
§ 27 ods. 8 písm. b) tretí bod zákona č. 580/2004 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
33)
§ 67 Obchodného zákonníka.
zobraziť paragraf
Poznámka
33a)
§ 2 ods. 20 a 21 zákona č. 576/2004 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
34)
Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
34a)
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne (oznámenie č. 592/2005 Z. z.).
zobraziť paragraf
Poznámka
35)
§ 20 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
35aa)
Napríklad § 40 zákona č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
35aaa)
§ 28 ods. 4 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 185/2012 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
35aab)
§ 27 ods. 2 a § 27a ods. 2 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 185/2012 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
35aaba)
§ 7 ods. 1 písm. a) bod 1. zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
35aabb)
§ 7 ods. 1 písm. a) bod 2.1. zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
35aac)
§ 14 ods. 1 písm. a) a d) zákona č. 153/2013 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
35aad)
§ 9 a § 14 ods. 2 zákona č. 153/2013 Z. z. v znení zákona č. 77/2015 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
35aae)
§ 81 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 428/2015 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
35aaf)
§ 8 ods. 10 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 351/2017 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
35aag)
§ 79 ods. 1 písm. at) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 351/2017 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
35aah)
§ 38b zákona č. 577/2004 Z. z. v znení zákona č. 87/2018 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
35aai)
§ 9b zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
35aaj)
Čl. 75 až 79 nariadenia (ES) č. 987/2009 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
35aak)
Nariadenie (ES) č. 987/2009 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
35aaka)
§ 11 ods. 1 a 2 zákona č. 580/2004 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
35aakaa)
§ 1 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
35aakb)
Čl. 2 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953 zo 14. júna 2021 o rámci pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia (digitálny COVID preukaz EÚ) s cieľom uľahčiť voľný pohyb počas pandémie ochorenia COVID-19 (Ú. v. EÚ L 211, 15. 6. 2021).
zobraziť paragraf
Poznámka
35aakc)
§ 12 ods. 7 písm. c) zákona č. 153/2013 Z. z. v znení zákona č. 252/2021 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
35aakd)
§ 10d ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 267/2022 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
35aake)
§ 10e ods. 3 písm. b) a c) zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 267/2022 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
35aal)
§ 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
35ab)
§ 60b ods. 4 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 358/2007 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
35ac)
§ 12 ods. 2 a 3 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 499/2010 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
35b)
§ 9 ods. 4 zákona č. 580/2004 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
35ba)
§ 87a až 87d zákona č. 363/2011 Z. z. v znení zákona č. 81/2021 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
35bb)
§ 27d zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 392/2022 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
35bc)
§ 27e zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 392/2022 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
35c)
Príloha č. 2 k zákonu č. 577/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
35ca)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016). Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Poznámka
35caa)
§ 10 ods. 3 písm. h) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 238/2017 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
35cb)
§ 9 ods. 7 písm. c) zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 356/2016 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
35cc)
Napríklad zákon č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 153/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
35cd)
Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok, Správny súdny poriadok, Správny poriadok.
zobraziť paragraf
Poznámka
35cf)
§ 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 122/2013 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
35d)
§ 5 ods. 1 písm. a) až h), j) a k) a ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
35e)
§ 12 ods. 1 písm. a) druhý bod a písm. d) druhý bod zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 338/2013 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
35f)
§ 29 ods. 2 zákona č. 363/2011 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
36)
Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 432/2004 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
37)
Zákon č. 580/2004 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
38)
§ 17 ods. 7 a § 19 ods. 11 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 352/2005 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
38a)
§ 18 ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 352/2005 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
38ab)
§ 17a ods. 6 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 351/2018 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
38b)
§ 9 ods. 4 zákona č. 580/2004 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
38d)
§ 27 ods. 8 a § 27a ods. 9 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 352/2005 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
39)
§ 26 zákona č. 580/2004 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
39a)
§ 10 ods. 11 a 12 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 121/2010 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
39c)
§ 27 ods. 8 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
39d)
§ 27a ods. 9 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
39e)
§ 28 ods. 8 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 185/2012 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
39f)
§ 19 ods. 16 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
40)
§ 4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 350/2005 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
40a)
§ 4 ods. 6 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 185/2014 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
40aa)
Zákon č. 231/2019 Z. z. o výkone detencie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Poznámka
40aaa)
§ 19 až 21 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
40b)
§ 10a ods. 2 písm. c) a d) zákona č. 576/2004 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
41)
Nariadenie Rady (EHS) č. 574/72 z 21. marca 1972, ktorým sa ustanovuje postup na vykonávanie nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnané osoby, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 28, 30.01.1977) v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
41aa)
§ 35 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
41aaa)
§ 120 ods. 5 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 266/2017 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
41aab)
§ 25 ods. 1 písm. e) druhý bod zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 250/2011 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
41aac)
§ 11 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 139/2019 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
41aaca)
§ 5c, 5d, § 6e zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 540/2021 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
41aacb)
§ 10b zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 2/2022 Z. z.§ 152a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 2/2022 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
41aad)
§ 6 ods. 11 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
41ab)
§ 3 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Poznámka
41b)
§ 4 zákona č. 578/2004 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
41ba)
§ 16 ods. 15 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 421/2012 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
41bc)
§ 11 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
41bd)
§ 68 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
41be)
§ 14 ods. 1 písm. a) zákona č. 153/2013 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
41bf)
§ 153 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
41bg)
Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Poznámka
41c)
§ 3 až 11 zákona č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
41d)
§ 7 a 11 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 351/2005 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
41e)
§ 7 až 11 zákona č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
41g)
Zákon č. 577/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 776/2004 Z. z., ktorým sa vydáva Katalóg zdravotných výkonov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 233/2005 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 777/2004 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia.
zobraziť paragraf
Poznámka
41h)
Zákon č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
41i)
§ 11 ods. 4 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
41j)
§ 17 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
41k)
§ 9 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 4, 11 a 12 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
41l)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1024/2012 z 25. októbra 2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu a o zrušení rozhodnutia Komisie 2008/49/ES („nariadenie o IMI“) (Ú. v. EÚ L 316, 14. 11. 2012).
zobraziť paragraf
Poznámka
42)
§ 42 ods. 2 Zákonníka práce.
zobraziť paragraf
Poznámka
43)
§ 53 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
44)
§ 7 ods. 2 Občianskeho zákonníka.§ 220 až 230 Civilného mimosporového poriadku.
zobraziť paragraf
Poznámka
44b)
Napríklad § 20 zákona č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, § 140 až 184 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
45)
Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
45a)
Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006). § 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
45b)
Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
46)
§ 41 ods. 2 a § 116 až 152 Trestného zákona.
zobraziť paragraf
Poznámka
47)
§ 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Poznámka
48)
Zákon č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
49)
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
49a)
§ 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 221/2019 Z. z.§ 25 ods. 5 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
50)
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Zákon č. 580/2004 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
50a)
Napríklad § 8 písm. b) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 11 zákona č. 429/2002 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z., § 48 ods. 11 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., § 23 ods. 11 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 3 písm. a) zákona č. 8/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 23 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 31 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 394/2011 Z. z., § 28 ods. 10 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní.
zobraziť paragraf
Poznámka
51)
§ 2 ods. 1 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
52)
§ 54 ods. 1 a 5 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
53)
§ 3 ods. 1 zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Poznámka
54)
§ 4 a 6 zákona č. 8/2008 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
55)
Zákon č. 123/1996 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
56)
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
57)
§ 116 Občianskeho zákonníka.
zobraziť paragraf
Poznámka
57a)
Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Poznámka
57aa)
§ 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
57b)
§ 3 ods. 3 zákona č. 315/2016 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
58)
§ 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
59)
§ 68 ods. 3 písm. c) Obchodného zákonníka.
zobraziť paragraf
Poznámka
60)
§ 1 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku.
zobraziť paragraf
Poznámka
61)
§ 68 ods. 3 písm. e) Obchodného zákonníka.
zobraziť paragraf
Poznámka
61a)
§ 128 ods. 1 Trestného zákona.
zobraziť paragraf
Poznámka
61aa)
§ 51 Občianskeho zákonníka. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka.
zobraziť paragraf
Poznámka
61ab)
§ 4 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
61ac)
§ 23 Správneho poriadku.
zobraziť paragraf
Poznámka
61b)
§ 33 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 351/2005 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
61c)
§ 33 ods. 6 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 351/2005 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
62)
Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
62a)
Zákon č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
62aa)
§ 18 až 25 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
63)
§ 25 ods. 1 písm. f) zákona č. 576/2004 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
63a)
§ 89 ods. 9 Trestného zákona.
zobraziť paragraf
Poznámka
63aa)
Napríklad § 5 ods. 4, § 18 ods. 3, § 49 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 30a ods. 4 a 5, 64 ods. 6 a § 80 ods. 3 až 7 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
63c)
§ 27 ods. 1 písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 192/2009 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
63d)
§ 7 ods. 2 písm. b) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 653/2007 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
63e)
§ 2 ods. 4 zákona č. 576/2004 Z. z. znení zákona č. 77/2015 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
63g)
§ 7 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona č. 576/2004 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
63h)
§ 7 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
63i)
§ 79 ods. 1 písm. za) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 257/2017 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
63j)
§ 8a ods. 1 písm. a) zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 257/2017 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
63k)
§ 77 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Poznámka
65)
§ 115 Trestného poriadku.
zobraziť paragraf
Poznámka
66)
§ 43 ods. 2 zákona č. 576/2004 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
67)
§ 43 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
68)
§ 37 ods. 2 zákona č. 576/2004 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
68a)
§ 13 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
68aa)
§ 7 ods. 3 písm. h) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 428/2015 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
69)
§ 43 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
71)
§ 81 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 351/2005 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
71a)
§ 79 ods. 1 písm. w) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
71aa)
Napríklad § 79 ods. 1 písm. d) a e), § 98 ods. 1 a 2 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
71b)
§ 4 ods. 8 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 2/2022 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
72)
Zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami v znení zákona č. 515/2003 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
73)
§ 70 až 75a a § 219 až 220a Obchodného zákonníka.
zobraziť paragraf
Poznámka
74)
§ 69 a 70 Zákonníka práce.
zobraziť paragraf
Poznámka
75)
§ 63 Zákonníka práce.
zobraziť paragraf
Poznámka
76)
§ 55 ods. 2 písm. d) Zákonníka práce.
zobraziť paragraf
Poznámka
77)
§ 42a a 42b Občianskeho zákonníka.
zobraziť paragraf
Poznámka
80)
§ 566 až 576 Obchodného zákonníka.
zobraziť paragraf
Poznámka
80a)
§ 28 ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
80b)
§ 27 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
80c)
§ 27 ods. 2 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
80d)
§ 5 ods. 2 a 3 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
81)
§ 99 ods. 3 písm. a) a § 107 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
81a)
Zákon č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 577/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. § 38 zákona č. 540/2021 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
81b)
§ 10 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
82)
§ 181 Správneho súdneho poriadku.
zobraziť paragraf
Poznámka
82a)
§ 3 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení zákona č. 520/2005 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
82aa)
Zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
83)
§ 154 a § 162 až 176 Obchodného zákonníka.§ 2 zákona č. 530/2003 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
84)
§ 3 zákona č. 530/2003 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
85)
§ 163 Obchodného zákonníka.
zobraziť paragraf
Poznámka
86)
§ 27 Zákonníka práce.
zobraziť paragraf
Poznámka
87)
§ 8 ods. 2 zákona č. 530/2003 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
88)
§ 8 ods. 3 zákona č. 530/2003 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
89)
§ 8 ods. 5 zákona č. 530/2003 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
90)
§ 286 Civilného mimosporového poriadku.
zobraziť paragraf
Poznámka
90a)
Napríklad § 26 ods. 11 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 662/2007 Z. z., § 2 ods. 3, § 3 ods. 6 a 11, § 7 ods. 4 a § 42 zákona č. 577/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 7, § 19 a 23 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 21 ods. 9, § 25 ods. 1 písm. d), § 29 ods. 16, § 40 ods. 6, § 41 ods. 5 a 7, § 43 písm. r), § 44 písm. m) a o), § 45 ods. 4 a § 120 ods. 15 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 3 ods. 2 a § 4 zákona č. 363/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 5 ods. 6 písm. f) a g) zákona č. 153/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
91)
§ 12 ods. 1 Trestného poriadku.
zobraziť paragraf
Poznámka
92)
§ 2 ods. 1 zákona č. 150/2001 Z. z. o daňových orgánoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2002 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení zákona č. 182/2002 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
92a)
§ 2 ods. 2 zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Poznámka
92b)
Napríklad § 4 ods. 3 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
93)
§ 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
93a)
§ 17 až 30 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
94)
§ 45 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
95a)
Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
95b)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov, zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov, zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
95c)
§ 153 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
95d)
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
95e)
Napríklad zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
95f)
§ 25 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
95fa)
Napríklad zákon č. 153/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
95fb)
§ 39 a 40 zákona č. 540/2021 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
95g)
§ 2 ods. 1 a § 3 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
96)
§ 167 a 168 Trestného zákona.
zobraziť paragraf
Poznámka
97)
Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Poznámka
97a)
§ 17b zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 499/2010 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
97aa)
§ 29b zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 351/2018 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
97b)
§ 68 ods. 6 a 8 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
98)
Zákon č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
98a)
§ 566 až 576 Obchodného zákonníka.
zobraziť paragraf
Poznámka
98b)
Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
98c)
§ 18 ods. 3 zákona č. 580/2004 Z. z.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore