Zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 251/2012 účinný od 01.01.2023 do 04.02.2023

Platnosť od: 31.08.2012
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 04.02.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Živnostenské podnikanie, Pracovno-právne vzťahy, Správne poplatky
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST25JUD437DS19EUPP13ČL2

Zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 251/2012 účinný od 01.01.2023 do 04.02.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 251/2012 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 393/2022


§ 17f
Vyúčtovanie za dodávku elektriny a dodávku plynu

(1)
Dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu je povinný vyúčtovávať dodávku elektriny a dodávku plynu za zúčtovacie obdobie alebo ku dňu vykonania zmeny dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu a poskytovať koncovému odberateľovi elektriny alebo koncovému odberateľovi plynu písomné vyúčtovanie za dodávku elektriny alebo vyúčtovanie za dodávku plynu a informácie o vyúčtovaní za dodávku elektriny alebo informácie o vyúčtovaní za dodávku plynu v podobe určenej koncovým odberateľom elektriny alebo koncovým odberateľom plynu.
(2)
Ak o to koncový odberateľ elektriny alebo koncový odberateľ plynu požiada, je dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu povinný poskytnúť koncovému odberateľovi elektriny alebo koncovému odberateľovi plynu informácie o údajoch, ktoré sú podkladom pre vyhotovenie vyúčtovania za dodávku elektriny alebo vyúčtovania za dodávku plynu, a ak nie je vyúčtovanie založené na skutočnej spotrebe, aj vysvetlenie spôsobu, akým je vyúčtovanie vyhotovené.
(3)
Koncový odberateľ elektriny alebo koncový odberateľ plynu má právo na výber listinnej podoby alebo elektronickej podoby bezodplatného poskytovania vyúčtovania za dodávku elektriny alebo vyúčtovania za dodávku plynu, informácií o vyúčtovaní za dodávku elektriny alebo informácií o vyúčtovaní za dodávku plynu, informácií o údajoch, ktoré sú podkladom pre vyhotovenie vyúčtovania, a ak nie je vyúčtovanie založené na skutočnej spotrebe, aj vysvetlenia spôsobu, akým je vyúčtovanie vyhotovené.
(4)
Ak odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti neuhradí preddavkovú platbu alebo nedoplatok z vyúčtovacej faktúry do určeného dňa splatnosti, dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu je povinný odberateľa elektriny v domácnosti alebo odberateľa plynu v domácnosti na tento stav upozorniť a určiť nový termín splatnosti záväzku, ktorý nesmie byť kratší ako 30 pracovných dní odo dňa odoslania upozornenia o neuhradení záväzku odberateľa elektriny v domácnosti alebo odberateľa plynu v domácnosti. Dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu je povinný odoslať upozornenie podľa prvej vety písomne prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb do vlastných rúk. Náklady na odoslanie upozornenia podľa prvej vety znáša odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti. Písomné upozornenie dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu obsahuje aj poučenie o
a)
prerušení dodávky elektriny alebo dodávky plynu, ak odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti nesplní svoj záväzok ani v dodatočnej lehote,
b)
možnosti uplatniť si na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny nároky vyplývajúce z pomoci v hmotnej núdzi a osobitne o nárok na príspevok na bývanie, ktorý je určený na čiastočnú úhradu nákladov spojených s bývaním,38ca)
c)
možnosti požiadať obec o poskytnutie sociálnej služby a osobitne sociálnej služby z dôvodu straty bývania alebo ohrozenia stratou bývania,38cb)
d)
možnosti vyhľadať bezplatné poradenstvo fyzickej osobe pri riešení problémov s dlhmi.38cc)
(5)
Dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu je povinný odoslať prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb do vlastných rúk odberateľovi elektriny v domácnosti alebo odberateľovi plynu v domácnosti najneskôr osem pracovných dní pred plánovaným prerušením dodávky elektriny alebo dodávky plynu informáciu o dátume plánovaného prerušenia dodávky elektriny alebo dodávky plynu. Náklady na odoslanie informácie podľa prvej vety znáša odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti.
(6)
Agregátor je povinný vyúčtovávať poskytnutie flexibility za zúčtovacie obdobie a poskytovať koncovému odberateľovi elektriny, ktorý je poskytovateľom flexibility, písomné vyúčtovanie za poskytnutie flexibility v podobe určenej poskytovateľom flexibility. Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa použijú primerane.
(7)
Zúčtovacie obdobie, termíny poskytovania vyúčtovania za dodávku elektriny, dodávku plynu a poskytnutie flexibility a informácií o vyúčtovaní za dodávku elektriny alebo dodávku plynu a náležitosti a členenie písomného vyhotovenia vyúčtovania za dodávku elektriny, vyúčtovania za dodávku plynu a poskytnutie flexibility, informácií o vyúčtovaní za dodávku elektriny a informácií o vyúčtovaní za dodávku plynu upravujú pravidlá trhu.
zobraziť paragraf
§ 49
Práva a povinnosti prevádzkovateľa prepravnej siete

(1)
Prevádzkovateľ prepravnej siete má právo
a)
zriaďovať a prevádzkovať elektronickú komunikačnú sieť potrebnú na riadenie prevádzky prepravnej siete a na zabezpečenie prenosu informácií potrebných pre riadenie v súlade s osobitným predpisom,52)
b)
nakupovať, uskladňovať a predávať plyn účastníkom trhu s plynom na účel zabezpečenia vyváženosti prepravnej siete a rovnováhy množstva plynu vstupujúceho do prepravnej siete a vystupujúceho z prepravnej siete a plnenia ďalších činností prevádzkovateľa prepravnej siete na základe transparentných, nediskriminačných a trhových postupov,
c)
odmietnuť prístup do prepravnej siete z dôvodov uvedených v § 74 alebo z dôvodu nedostatku kapacity prepravnej siete,
d)
odmietnuť prístup do prepravnej siete, ak tento prístup zabraňuje plneniu povinností vo všeobecnom hospodárskom záujme,
e)
vyžadovať od ostatných plynárenských podnikov informácie potrebné na plnenie povinností prevádzkovateľa prepravnej siete vypracúvať alebo spolupracovať pri vypracúvaní plánov rozvoja siete vrátane siete mimo vymedzeného územia podľa tohto zákona a osobitného predpisu,45)
f)
na primeranú náhradu z dôvodu poskytovania solidarity v dodávke plynu alebo opatrení súvisiacich s jej poskytovaním v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 95 ods. 2 písm. m).
(2)
Prevádzkovateľ prepravnej siete má ďalej právo bez nároku na náhradu škody okrem prípadov, ak škoda vznikla zavinením prevádzkovateľa prepravnej siete, obmedziť alebo prerušiť prepravu plynu v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas len v prípade
a)
vykonávania plánovaných rekonštrukcií, modernizácií, opráv, údržby a revízií plynárenských zariadení,
b)
bezprostredného ohrozenia života, zdravia alebo majetku osôb a pri likvidácii týchto stavov,
c)
stavu núdze a predchádzania stavu núdze v plynárenstve podľa osobitného predpisu,44)
d)
havárií alebo porúch na plynárenských zariadeniach a pri odstraňovaní ich následkov,
e)
nedodržania zmluvných podmienok prepravy plynu,
f)
odberu plynu zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky plynu, a ak odberateľ plynu nezabezpečil obmedzenie týchto vplyvov dostupnými technickými prostriedkami,
g)
dodávky plynu zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky plynu, a ak výrobca plynu nezabezpečil obmedzenie týchto vplyvov dostupnými technickými zariadeniami,
h)
zabránenia prístupu k meraciemu zariadeniu odberateľom plynu,
i)
ak je uzatvorená zmluva o preprave plynu s právom prerušenia.
(3)
V prípade obmedzenia alebo prerušenia prepravy plynu z dôvodov uvedených v odseku 2 písm. a) je prevádzkovateľ prepravnej siete povinný písomne oznámiť dotknutým účastníkom trhu s plynom, pre ktorých prepravu uskutočňuje, začiatok, ukončenie obmedzenia alebo prerušenia prepravy plynu 42 dní vopred; táto lehota môže byť kratšia, ak sa na tom dohodne prevádzkovateľ prepravnej siete s dotknutým účastníkom trhu s plynom.
(4)
Po odstránení dôvodov, pre ktoré bola obmedzená alebo prerušená preprava plynu, je prevádzkovateľ prepravnej siete povinný bezodkladne obnoviť prepravu plynu.
(5)
Ak v dôsledku obmedzenia alebo prerušenia prepravy plynu z dôvodov uvedených v odseku 2 písm. a) vznikla škoda, má dotknutý účastník trhu s plynom právo uplatniť nárok na náhradu škody a ušlého zisku len vtedy, ak prevádzkovateľ prepravnej siete nesplnil oznamovaciu povinnosť podľa odseku 3.
(6)
Prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný
a)
zabezpečovať spoľahlivé, bezpečné a efektívne prevádzkovanie prepravnej siete v záujme vytvorenia otvoreného trhu s plynom,
b)
zabezpečovať údržbu a rozvoj prepravnej siete pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia,
c)
zabezpečiť budovanie cezhraničných prepojení potrebných na integráciu prepravných sietí v členských štátoch s dostatočnou kapacitou, ktorá umožňuje uspokojenie všetkých ekonomicky odôvodniteľných a technicky uskutočniteľných požiadaviek účastníkov trhu s plynom na kapacitu cezhraničných prepojení a zohľadňuje požiadavky bezpečnosti dodávok plynu; ekonomickú odôvodniteľnosť požiadaviek prevádzkovateľ prepravnej siete vyhodnocuje na základe záväzných ponúk účastníkov testovania dopytu trhu pre dané cezhraničné pripojenie uskutočneného na základe pravidiel testovania dopytu trhu schválených úradom,
d)
zabezpečovať prepravu plynu a s tým súvisiace podporné služby,
e)
uzatvoriť zmluvu o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu s každým, kto o to požiada, ak sú splnené technické podmienky a obchodné podmienky prístupu do prepravnej siete a prepravy plynu,
f)
zabezpečiť na transparentnom a nediskriminačnom princípe prístup do prepravnej siete, k podporným službám a k akumulácii plynu v sieti,
g)
uzatvoriť zmluvu o pripojení do prepravnej siete s každým, kto o to požiada, ak sú splnené technické podmienky a obchodné podmienky pripojenia do prepravnej siete, a ak pripojenie odberného plynového zariadenia do prepravnej siete nie je v rozpore s odsekom 12,
h)
zabezpečiť nediskriminačné zaobchádzanie so všetkými účastníkmi trhu s plynom,
i)
zabezpečiť meranie prepravovaného plynu vrátane jeho vyhodnocovania a na požiadanie predkladať namerané údaje alebo údaje po vyhodnotení zdieľania plynu účastníkom trhu s plynom,
j)
zabezpečovať vyvažovanie prepravnej siete a zúčtovanie vyvažovania prepravnej siete v súlade s objektívnymi, transparentnými a nediskriminačnými pravidlami,
k)
nakupovať, uskladňovať a predávať plyn účastníkom trhu s plynom na účel plnenia činnosti prevádzkovateľa prepravnej siete na základe transparentných, nediskriminačných a trhových postupov,
l)
obmedziť prepravu plynu na základe rozhodnutia ministerstva podľa § 88,
m)
pripojiť prevádzkovateľa distribučnej siete do prepravnej siete, ak sú splnené technické podmienky a obchodné podmienky pripojenia do prepravnej siete,
n)
poskytovať prevádzkovateľovi prepravnej siete, prevádzkovateľovi distribučnej siete a prevádzkovateľovi zásobníka informácie nevyhnutné na zabezpečenie prevádzkyschopnosti prepojenej siete,
o)
oboznámiť žiadateľa o pripojenie k prepravnej sieti s technickými podmienkami a obchodnými podmienkami pripojenia k prepravnej sieti,
p)
zabezpečiť, aby pri vyhlásení stavu núdze v susednom členskom štáte mala prepravná kapacita v prepojovacích bodoch do tohto členského štátu prioritu pred konkurenčnou kapacitou na výstupných bodoch do zásobníkov podľa osobitného predpisu,72b) a to bez ohľadu na to, či je pevná alebo prerušiteľná a či bola rezervovaná pred stavom núdze alebo počas stavu núdze,
q)
informovať prevádzkovateľa plynárenského dispečingu na vymedzenom území o disponibilite prepravných kapacít na účely solidarity v dodávke plynu.
(7)
Prevádzkovateľ prepravnej siete je ďalej povinný
a)
poskytovať účastníkom trhu s plynom informácie potrebné na prístup do siete,
b)
umožniť účastníkovi trhu s plynom pripojenému k prepravnej sieti prístup k určenému meradlu alebo k meradlu dohodnutému v zmluve o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu na účel merania plynu a na vykonanie kontroly funkčnosti určeného meradla alebo meradla dohodnutého v zmluve,
c)
zriaďovať a prevádzkovať miesta na sledovanie kvality dodávok plynu, ak je to potrebné,
d)
predkladať ministerstvu a úradu štvrťročne správu o stave siete, využiteľnosti kapacity prepravnej siete a vyhodnotenie prepravy prepravnou sieťou do 30 dní od ukončenia štvrťroku,
e)
spracúvať štvrťročne prehľad o dovoze plynu a vývoze plynu na vymedzené územie a zasielať ho ministerstvu do 30 dní od ukončenia štvrťroku,
f)
vypracovať havarijné plány,
g)
každoročne vypracúvať plán rozvoja prepravnej siete vrátane plánu rozvoja prepojení na obdobie nasledujúcich desiatich rokov (ďalej len „desaťročný plán rozvoja siete“) a predložiť ho ministerstvu a úradu každoročne do 30. novembra na nasledujúcich desať rokov vrátane správy o plnení desaťročného plánu rozvoja siete,
h)
oznamovať ministerstvu a plynárenskému dispečingu informácie potrebné na vyhlásenie krízovej situácie v plynárenstve podľa osobitného predpisu,44)
i)
na základe žiadosti odberateľa plynu mimo domácnosti alebo dodávateľa plynu konajúceho v mene koncového odberateľa plynu bezodplatne umožniť registráciu odberného miesta koncového odberateľa plynu k novému dodávateľovi plynu v lehote do troch týždňov od doručenia žiadosti; tým nie sú dotknuté zmluvné záväzky koncového odberateľa plynu voči prevádzkovateľovi prepravnej siete a predchádzajúcemu dodávateľovi plynu,
j)
bezodplatne a nediskriminačným spôsobom poskytnúť koncovému odberateľovi plynu, ktorého odberné miesto je pripojené do siete prevádzkovateľa prepravnej siete, alebo dodávateľovi plynu žiadajúcemu v mene koncového odberateľa plynu merané údaje o spotrebe na jeho odbernom mieste v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 95 ods. 2 písm. e),
k)
poskytnúť informácie o právach odberateľov vypracované Komisiou a uverejnené ministerstvom podľa § 88 ods. 2 písm. q) odberateľovi plynu, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu, na svojom webovom sídle a vo svojich prevádzkových priestoroch alebo na požiadanie ich zaslaním odberateľovi plynu,
l)
zabezpečiť zdroje potrebné na prevádzku, údržbu a rozvoj prepravnej siete podľa tohto zákona a osobitného predpisu2) a informovať o nich úrad,
m)
predložiť na žiadosť ministerstva a úradu návrh kapacity spätného toku plynu alebo žiadosť o vyňatie z povinnosti umožniť obojsmernú kapacitu podľa osobitného predpisu,73)
n)
zabezpečiť na žiadosť úradu transparentné, podrobné a nediskriminačné testovanie dopytu trhu s plynom v súlade s pravidlami schválenými úradom s cieľom posúdiť, či si trh s plynom vyžaduje investíciu do prepravnej siete, ktorá je potrebná na splnenie povinností podľa osobitného predpisu.74)
(8)
Prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný mať rozhodnutie o certifikácii vydané úradom podľa osobitného predpisu.56) Prevádzkovateľ prepravnej siete, nad ktorým vykonáva priamo alebo nepriamo kontrolu osoba alebo osoby z tretieho štátu, je povinný mať rozhodnutie o certifikácii vydané úradom podľa osobitného predpisu.57)
(9)
Prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný raz za desať rokov
a)
vykonať posúdenie potenciálu energetickej efektívnosti prepravnej siete, ktoré obsahuje
1.
posúdenie energetickej efektívnosti prepravy, riadenia a prevádzkyschopnosti prepojenej siete,
2.
identifikáciu nákladovo efektívnych opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti a opatrení na dosiahnutie úspor energie vlastnej plynárenskej infraštruktúry a
3.
identifikáciu investícií potrebných na zavedenie nákladovo efektívnych opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti a harmonogram ich zavádzania,
b)
zaslať posúdenie podľa písmena a) ministerstvu do 30. júna príslušného kalendárneho roka.
(10)
Posúdenie potenciálu energetickej efektívnosti prepravnej siete môže byť súčasťou písomnej správy z energetického auditu podľa osobitného predpisu.55a)
(11)
Užívateľ siete s prioritnou kapacitou podľa odseku 6 písm. p) bezodkladne uhradí primeranú náhradu užívateľovi siete s pevnou kapacitou za finančné straty, ktoré vzniknú v dôsledku určenia priority vrátane primeranej náhrady za náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s prerušením pevnej kapacity. Určením a uhradením náhrady podľa prvej vety nie je dotknuté uplatňovanie pravidla priority.
(12)
Prevádzkovateľ prepravnej siete môže do prepravnej siete pripojiť odberné plynové zariadenie, plynárenské zariadenie, priamy plynovod, zariadenie na skvapalňovanie zemného plynu alebo distribučnú sieť prevádzkovateľa distribučnej siete, ktorý neplní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území, len vtedy, ak ho na základe vyjadrenia prevádzkovateľa distribučnej siete nie je možné pripojiť do distribučnej siete z dôvodov podľa odseku 13.
(13)
Na účel posúdenia žiadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia, plynárenského zariadenia, priameho plynovodu, zariadenia na skvapalňovanie zemného plynu alebo distribučnej siete prevádzkovateľa distribučnej siete, ktorý neplní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území, do prepravnej siete prevádzkovateľ prepravnej siete požiada prevádzkovateľa distribučnej siete, ktorý plní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území, o vyjadrenie, či
a)
v záujmovej oblasti je vybudovaná distribučná sieť,
b)
súčasná distribučná sieť je využitá a je schopná v aktuálnom stave alebo po vykonaní dodatočných opatrení na jej úpravu pokryť predpokladané potreby žiadateľa o pripojenie do prepravnej siete,
c)
sa v záujmovej oblasti plánuje vybudovať distribučná sieť a či táto pokryje predpokladané potreby žiadateľa o pripojenie do prepravnej siete v primeranom čase.
zobraziť paragraf
§ 60
Pripojenie nového zásobníka, zariadenia na skvapalňovanie plynu a odberného plynového zariadenia odberateľa plynu mimo domácnosti

(1)
Prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný vypracovať a zverejniť transparentné a účinné postupy na nediskriminačné pripojenie nového zásobníka, zariadenia na skvapalňovanie plynu a odberného plynového zariadenia odberateľa plynu mimo domácnosti do prepravnej siete; tieto postupy sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa prepravnej siete a podliehajú schváleniu úradom podľa osobitného predpisu;2) v prípade zariadení na skvapalňovanie plynu je prevádzkovateľ prepravnej siete povinný vypracovať takéto postupy len na základe žiadosti záujemcu o výstavbu zariadenia na skvapalňovanie plynu.
(2)
Prevádzkovateľ prepravnej siete nie je oprávnený odmietnuť pripojenie nového zásobníka, zariadenia na skvapalňovanie plynu a odberného plynového zariadenia odberateľa plynu mimo domácnosti do prepravnej siete z dôvodu možných obmedzení dostupných kapacít prepravnej siete v budúcnosti ani z dôvodu dodatočných nákladov spojených s potrebným zvýšením kapacity. Prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný pre pripojenie nového zásobníka, zariadenia na skvapalňovanie plynu a odberného plynového zariadenia odberateľa plynu mimo domácnosti do prepravnej siete zabezpečiť dostatočnú kapacitu v danom vstupnom a výstupnom bode pripojenia. Ustanovenie § 49 ods. 12 týmto nie je dotknuté.
zobraziť paragraf
§ 64
Práva a povinnosti prevádzkovateľa distribučnej siete

(1)
Prevádzkovateľ distribučnej siete má právo
a)
zriaďovať a prevádzkovať elektronickú komunikačnú sieť potrebnú na riadenie prevádzky distribučnej siete a na zabezpečenie prenosu informácií potrebných na riadenie v súlade s osobitným predpisom,52)
b)
nakupovať, uskladňovať a predávať plyn účastníkom trhu s plynom na účely zabezpečenia vyváženosti distribučnej siete a rovnováhy množstva plynu vstupujúceho a vystupujúceho z distribučnej siete,
c)
odmietnuť prístup do distribučnej siete z dôvodov uvedených v § 74 alebo z dôvodu nedostatku kapacity distribučnej siete,
d)
odmietnuť prístup do distribučnej siete, ak tento prístup zabraňuje plneniu povinností vo všeobecnom hospodárskom záujme,
e)
na primeranú náhradu z dôvodu poskytovania solidarity v dodávke plynu alebo opatrení súvisiacich s jej poskytovaním v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 95 ods. 2 písm. m).
(2)
Prevádzkovateľ distribučnej siete má ďalej právo bez nároku na náhradu škody okrem prípadov, ak škoda vznikla zavinením prevádzkovateľa distribučnej siete, obmedziť alebo prerušiť distribúciu plynu v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas len v prípade
a)
vykonávania plánovaných rekonštrukcií, modernizácií, opráv, údržby a revízií plynárenských zariadení,
b)
bezprostredného ohrozenia života, zdravia alebo majetku osôb a pri likvidácii týchto stavov,
c)
stavu núdze a predchádzania stavu núdze v plynárenstve,
d)
havárií alebo porúch na plynárenských zariadeniach a pri odstraňovaní ich následkov,
e)
nedodržania zmluvných podmienok za distribúciu plynu,
f)
odberu plynu zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky plynu a ak odberateľ plynu nezabezpečil obmedzenie týchto vplyvov dostupnými technickými prostriedkami,
g)
neoprávneného odberu plynu; obmedziť alebo prerušiť distribúciu plynu závislým odberateľom plynu pri neoprávnenom odbere plynu podľa § 82 ods. 1 písm. a) druhého bodu a § 82 ods. 1 písm. g) nie je možné v období od 1. novembra do 31. marca,
h)
dodávky plynu zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky plynu a ak výrobca plynu nezabezpečil obmedzenie týchto vplyvov dostupnými technickými prostriedkami,
i)
zabránenia prístupu k meraciemu zariadeniu odberateľom plynu,
j)
opakovaného neumožnenia prístupu k plynárenským zariadeniam nachádzajúcim sa na cudzej nehnuteľnosti alebo v cudzej nehnuteľnosti,
k)
zápornej revíznej správy plynového zariadenia alebo spoločného odberného plynového zariadenia alebo nepredloženia technických údajov alebo revíznej správy odberného plynového zariadenia alebo spoločného odberného plynového zariadenia podľa § 73 ods. 5.
(3)
V prípade obmedzenia alebo prerušenia distribúcie plynu z dôvodov uvedených v odseku 2 písm. a) je prevádzkovateľ distribučnej siete povinný písomne oznámiť dotknutým účastníkom trhu s plynom, pre ktorých distribúciu plynu uskutočňuje, začiatok obmedzenia, skončenie obmedzenia alebo prerušenia distribúcie plynu 15 dní vopred; táto lehota môže byť kratšia, ak sa na tom dohodne prevádzkovateľ distribučnej siete s dotknutým účastníkom trhu s plynom.
(4)
Po odstránení dôvodov, pre ktoré bola obmedzená alebo prerušená distribúcia plynu, je prevádzkovateľ distribučnej siete povinný bezodkladne obnoviť distribúciu plynu.
(5)
Ak v dôsledku obmedzenia distribúcie plynu alebo prerušenia distribúcie plynu z dôvodov uvedených v odseku 2 písm. a) vznikla škoda, má dotknutý účastník trhu s plynom právo uplatniť nárok na náhradu škody a ušlého zisku len vtedy, ak prevádzkovateľ distribučnej siete nesplnil oznamovaciu povinnosť podľa odseku 3.
(6)
Prevádzkovateľ distribučnej siete je povinný
a)
zabezpečovať spoľahlivé, bezpečné a efektívne prevádzkovanie distribučnej siete za hospodárnych podmienok pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia a energetickú efektívnosť,
b)
zabezpečovať rozvoj distribučnej siete pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia a na základe ekonomických podmienok tak, aby kapacita siete dlhodobo vyhovovala odôvodneným požiadavkám účastníkov trhu s plynom na prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu,
c)
zabezpečovať distribúciu plynu a s tým súvisiace podporné služby,
d)
zabezpečiť na transparentnom a nediskriminačnom princípe prístup do distribučnej siete, k podporným službám a k akumulácii plynu v sieti,
e)
uzatvoriť zmluvu o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu s každým, kto o to požiada, ak sú splnené technické podmienky a obchodné podmienky prístupu do distribučnej sieti a distribúcie plynu,
f)
uzatvoriť zmluvu o pripojení do distribučnej siete s každým, kto o to požiada, ak sú splnené technické podmienky a obchodné podmienky pripojenia do distribučnej sieti,
g)
zabezpečiť nediskriminačné zaobchádzanie so všetkými účastníkmi trhu s plynom,
h)
zabezpečiť meranie distribuovaného plynu vrátane jeho vyhodnocovania a predkladať namerané údaje, údaje po vyhodnotení zdieľania plynu alebo údaje určené na základe typového diagramu dodávky účastníkovi trhu s plynom, s ktorým je uzatvorená zmluva o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu na danom odbernom mieste v objemovej jednotke a energetickej jednotke, v lehotách ustanovených v § 76 ods. 2 alebo pravidlami trhu alebo na požiadanie účastníka trhu s plynom,
i)
určiť pre odberateľa plynu typový diagram odberu plynu, ak odberateľ plynu nemá nainštalované zariadenie na priebehové meranie plynu; prevádzkovateľ distribučnej siete je povinný oznámiť dodávateľovi plynu, ktorý zabezpečuje prístup a distribúciu plynu do daného odberného miesta, určený typový diagram elektronicky do troch pracovných dní odo dňa, keď o to dodávateľ plynu požiadal,
j)
zabezpečovať vyvažovanie distribučnej siete,
k)
zabezpečovať zúčtovanie vyvažovania distribučnej siete,
l)
obmedziť distribúciu plynu na základe rozhodnutia ministerstva podľa § 88,
m)
pripojiť prevádzkovateľa distribučnej siete a koncového odberateľa plynu do distribučnej siete,
n)
zriaďovať a prevádzkovať miesta na sledovanie kvality dodávok plynu, ak je to potrebné,
o)
umožniť prístup účastníkovi trhu s plynom k určenému meradlu na účely merania plynu a na vykonanie kontroly funkčnosti určeného meradla.
(7)
Prevádzkovateľ distribučnej siete je ďalej povinný
a)
poskytovať prevádzkovateľovi distribučnej siete a prevádzkovateľovi prepravnej siete informácie nevyhnutné na zabezpečenie prevádzkyschopnosti prepojenej siete,
b)
poskytovať účastníkom trhu s plynom informácie potrebné na prístup do siete,
c)
predkladať plynárenskému dispečingu bilanciu distribučnej siete a jej vyhodnotenie,
d)
zverejňovať obchodné podmienky na prístup a využívanie akumulácie plynu v sieti; tieto podmienky zverejní každoročne do 31. októbra na nasledujúci rok,
e)
vypracovať každoročne havarijné plány,
f)
vypracúvať plán rozvoja distribučnej siete na obdobie piatich rokov a predložiť ho ministerstvu a úradu každoročne do 30. novembra na nasledujúci rok, vrátane správy o plnení plánu rozvoja distribučnej siete,
g)
oznámiť ministerstvu vyhlásenie a odvolanie krízovej situácie v plynárenstve podľa osobitného predpisu,44)
h)
na základe žiadosti dodávateľa plynu konajúceho v mene koncového odberateľa plynu bezodplatne umožniť registráciu odberného miesta koncového odberateľa plynu k novému dodávateľovi plynu v lehote do troch týždňov od doručenia žiadosti, čím nie sú dotknuté zmluvné záväzky koncového odberateľa plynu voči prevádzkovateľovi distribučnej siete a predchádzajúcemu dodávateľovi plynu; ak pôvodný alebo nový dodávateľ plynu nepožiada prevádzkovateľa distribučnej siete o údaje o stave určeného meradla, určenie údajov o dodávke plynu sa pri zmene dodávateľa plynu uskutoční na základe údajov určených typovým diagramom dodávky alebo údajov nahlásených koncovým odberateľom plynu,
i)
bezodplatne a nediskriminačným spôsobom poskytnúť koncovému odberateľovi plynu, ktorého odberné miesto je pripojené do siete prevádzkovateľa distribučnej siete, prostredníctvom jeho dodávateľa plynu alebo inému dodávateľovi plynu žiadajúcemu v mene koncového odberateľa plynu merané údaje o spotrebe na jeho odbernom mieste v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 95 ods. 2 písm. e),
j)
poskytnúť informácie o právach odberateľov vypracované Komisiou a uverejnené ministerstvom podľa § 88 ods. 2 písm. q) odberateľovi plynu, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu, na svojom webovom sídle a vo svojich prevádzkových priestoroch alebo na požiadanie ich zaslaním odberateľovi plynu,
k)
viesť evidenciu závislých odberateľov plynu, ktorých odberné miesta sú pripojené do jeho siete, písomne informovať týchto odberateľov plynu o každom plánovanom obmedzení alebo prerušení distribúcie plynu do ich odberných miest, ktoré sa má uskutočniť v období od 1. novembra do 31. marca, plánované prerušenie distribúcie plynu v období od 1. novembra do 31. marca vykonať až po tom, čo závislý odberateľ plynu potvrdil prijatie informácie o prerušení distribúcie plynu a umožniť komunikáciu týchto odberateľov plynu priamo s prevádzkovateľom distribučnej siete na účel nahlasovania porúch; podrobnosti o postupe pri vedení evidencie závislých odberateľov plynu upravujú pravidlá trhu, pričom evidencia závislých odberateľov plynu obsahuje
1.
meno, priezvisko,
2.
adresu trvalého pobytu,
3.
kontaktné telefónne číslo, faxové číslo, adresu elektronickej pošty, ak ich má,
4.
dátum narodenia,
5.
adresu odberného miesta,
6.
číslo odberného miesta závislého odberateľa plynu,
l)
inštalovať inteligentné meracie systémy podľa § 77,
m)
určiť odberateľovi obmedzujúce opatrenia v plynárenstve, ak odberateľ plynu má uzatvorenú zmluvu o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu,
n)
poskytovať údaje o obmedzujúcich opatreniach v plynárenstve prevádzkovateľovi distribučnej siete, ktorý plní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území,
o)
poskytnúť prevádzkovateľovi prepravnej siete vyjadrenie podľa § 49 ods. 13 do 15 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti prevádzkovateľa prepravnej siete,
p)
zverejniť na svojom webovom sídle
1.
vzor žiadosti o prístup do distribučnej siete,
2.
podmienky pripojenia účastníka trhu s plynom do distribučnej siete, a to najmä
2.1.
vzor žiadosti o pripojenie do distribučnej siete,
2.2.
postup pri uzatváraní zmluvy o pripojení do distribučnej siete,
2.3.
vzor zmluvy o pripojení do distribučnej siete,
2.4.
vzor žiadosti o pripojenie do distribučnej siete pre odberateľa plynu v domácnosti,
2.5.
vzor žiadosti o pripojenie do distribučnej siete a montáž meradla pre odberateľa plynu mimo domácnosti,
2.6.
lehoty na pripojenie do distribučnej siete, ak nie sú určované individuálne v závislosti od technických podmienok odberu plynu požadovaných odberateľom plynu,
q)
písomne oznámiť užívateľom distribučnej siete plánované zrušenie povolenia alebo zmenu povolenia, ktoré majú za následok ukončenie distribúcie plynu na časti vymedzeného územia najneskôr šesť mesiacov pred podaním žiadosti úradu,
r)
viesť evidenciu sťažností odberateľov plynu v domácnosti v elektronickej databáze a každoročne predkladať údaje z evidencie sťažností úradu do 28. februára nasledujúceho roka,
s)
po zmene dodávateľa plynu do desať dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti bezplatne poskytnúť namerané údaje o spotrebe novému dodávateľovi plynu a koncovému odberateľovi plynu.
(8)
Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, je povinný vypracovať program súladu, v ktorom určí opatrenia na zabezpečenie nediskriminačného správania prevádzkovateľa distribučnej siete. Program súladu určí konkrétne povinnosti zamestnancom zamerané na vylúčenie možného diskriminačného správania prevádzkovateľa distribučnej siete.
(9)
Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, je povinný každoročne do 30. júna na svojom webovom sídle spolu s výročnou správou61) prevádzkovateľa distribučnej siete zverejňovať správu o plnení opatrení prijatých v programe súladu za predchádzajúci rok vypracovanú osobou povinnou zabezpečiť súlad podľa § 65 ods. 8 písm. b). Prevádzkovateľ distribučnej siete uloží výročnú správu61) do verejnej časti registra účtovných závierok.61a)
(10)
Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, je povinný zabezpečiť riadne plnenie úloh osoby povinnej zabezpečiť súlad podľa § 65 ods. 8.
(11)
Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, je povinný predložiť úradu každú zmluvu medzi ním a inou osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného podniku, do 30 dní po jej uzavretí.
(12)
Prevádzkovateľ distribučnej siete je povinný zmeniť výšku dennej distribučnej kapacity na základe žiadosti užívateľa distribučnej siete do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti, a to aj počas trvania zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii o distribúcii plynu uzavretej na jeden rok. Prílohou k žiadosti sú doklady, ktoré preukazujú, že odberateľ plynu vlastnou činnosťou nezavinil prípady odôvodňujúce žiadosť o zmenu výšky dennej distribučnej kapacity. Žiadosť o zmenu výšky dennej distribučnej kapacity možno podať v týchto prípadoch:
a)
závažná priemyselná havária,60)
b)
vážne ekonomické dôvody nezavinené odberateľom, ktoré majú za následok zastavenie výroby, zánik spoločnosti alebo vyhlásenie konkurzu.
(13)
Prevádzkovateľ distribučnej siete, ku ktorej je pripojených viac ako 100 000 koncových odberateľov plynu, je povinný na základe žiadosti prevádzkovateľa distribučnej siete, ku ktorej je pripojených menej ako 100 000 koncových odberateľov plynu (ďalej len „predávajúci prevádzkovateľ distribučnej siete“) alebo na základe žiadosti vlastníka distribučnej siete, vykúpiť distribučnú sieť, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie, ktoré nadobudlo právoplatnosť po 1. septembri 2012, za regulovanú cenu určenú úradom, ktorá zohľadní aj ekonomickú efektívnosť vykupovanej distribučnej siete. Ak predávajúci prevádzkovateľ distribučnej siete nie je vlastníkom pozemku, na ktorom sa distribučná sieť nachádza, k predaju distribučnej siete je potrebný predchádzajúci zápis vecného bremena do katastra nehnuteľností v prospech prevádzkovateľa distribučnej siete, ku ktorej je pripojených viac ako 100 000 koncových odberateľov plynu. Prevádzkovateľ distribučnej siete, ku ktorej je pripojených viac ako 100 000 koncových odberateľov plynu, môže na výkup distribučných sietí v jednom kalendárnom roku použiť prostriedky, ktorých maximálna výška nesmie presiahnuť 50 % z ročnej hodnoty súčtu úradom určenej výšky primeraného zisku a úradom povolených plánovaných investícií.
(14)
Prevádzkovateľ distribučnej siete je povinný raz za desať rokov
a)
vykonať posúdenie potenciálu energetickej efektívnosti distribučnej siete, ktoré obsahuje
1.
posúdenie energetickej efektívnosti distribúcie, riadenia a prevádzkyschopnosti prepojenej siete,
2.
identifikáciu nákladovo efektívnych opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti a opatrení na dosiahnutie úspor energie vlastnej plynárenskej infraštruktúry,
3.
identifikáciu investícií potrebných na zavedenie nákladovo efektívnych opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti a harmonogram ich zavádzania,
b)
zaslať posúdenie podľa písmena a) ministerstvu do 30. júna príslušného kalendárneho roka.
(15)
Posúdenie potenciálu energetickej efektívnosti distribučnej siete môže byť súčasťou písomnej správy z energetického auditu podľa osobitného predpisu.55a)
zobraziť paragraf
§ 70
Práva a povinnosti koncového odberateľa plynu

(1)
Koncový odberateľ plynu má právo
a)
uzatvoriť zmluvu o dodávke plynu s dodávateľom plynu; odmietnutie uzatvoriť zmluvu o dodávke plynu musí dodávateľ plynu odôvodniť,
b)
požadovať pred uzatvorením zmluvy o dodávke plynu sprístupnenie informácií súvisiacich so základnými náležitosťami zmluvy; dodávateľ plynu je povinný tieto informácie koncovému odberateľovi plynu poskytnúť pred uzatvorením zmluvy,
c)
požiadať o predchádzajúci súhlas a uskutočniť výstavbu priameho plynovodu a ten aj prevádzkovať za podmienok podľa tohto zákona,
d)
na prepravu a distribúciu plynu, ak spĺňa technické podmienky a obchodné podmienky prístupu do siete podľa tohto zákona a osobitného predpisu,2)
e)
na uskladnenie plynu, ak spĺňa technické podmienky a obchodné podmienky prístupu do zásobníka a uskladňovania plynu podľa tohto zákona a osobitného predpisu,2)
f)
na pripojenie odberného plynového zariadenia do prepravnej siete alebo do distribučnej siete, ak sú splnené technické podmienky a obchodné podmienky pripojenia do prepravnej siete alebo do distribučnej siete, a ak pripojenie odberného plynového zariadenia do prepravnej siete nie je v rozpore s § 49 ods. 12,
g)
na bezplatné priradenie svojho odberného miesta k novému dodávateľovi plynu v lehote do troch týždňov od doručenia žiadosti; toto ustanovenie nemá vplyv na prípadné zmluvné záväzky voči predchádzajúcemu dodávateľovi plynu alebo iným účastníkom trhu s plynom,
h)
bezodplatne získať prostredníctvom dodávateľa plynu merané údaje o spotrebe na svojom odbernom mieste v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 95 ods. 2 písm. e),
i)
na sprístupnenie údajov poskytovateľovi energetickej služby67a) podľa § 69 ods. 2 písm. t),
j)
určovať poskytovateľa energetickej služby,67a) ktorému možno sprístupniť údaje podľa § 69 ods. 2 písm. t),
k)
na prístup k informáciám o histórii spotreby plynu80a) umožňujúcim kontrolu vlastnej spotreby plynu, ak má nainštalované určené meradlo podľa § 73 ods. 2,
l)
na výber písomného alebo elektronického spôsobu informovania o vyúčtovacej faktúre a spôsobu doručovania vyúčtovacej faktúry,
m)
pri inštalácii určeného meradla podľa § 73 ods. 2 na poskytnutie informácií o jednotlivých funkciách inštalovaného meradla a o spôsoboch odčítania meraných hodnôt umožňujúcich kontrolu vlastnej spotreby plynu,
n)
na primeranú náhradu za obmedzenie dodávky plynu v rozsahu obmedzenia z dôvodu poskytnutia solidarity v dodávke plynu, v čase, kedy je poskytovaná solidarita v dodávke plynu určeného pre žiadajúci členský štát,
o)
predložiť po dohode s dodávateľom plynu ponuku na poskytnutie dobrovoľnej solidarity v dodávke plynu a ak dôjde k jej prijatiu, na náhradu vo výške podľa predloženej ponuky, v čase, kedy je poskytovaná solidarita v dodávke plynu.
(2)
Odberateľ plynu v domácnosti má okrem práv uvedených v odseku 1 právo na univerzálnu službu.
(3)
Koncový odberateľ plynu je povinný
a)
podieľať sa na úhrade oprávnených nákladov prevádzkovateľa prepravnej siete alebo prevádzkovateľa distribučnej siete, ktoré sú spojené s pripojením odberného plynového zariadenia do siete,
b)
umožniť prevádzkovateľovi prepravnej siete alebo prevádzkovateľovi distribučnej siete montáž určeného meradla vrátane telemetrického zariadenia na prenos údajov a umožniť prevádzkovateľovi prepravnej siete a prevádzkovateľovi distribučnej siete prístup k určenému meradlu a k telemetrickému zariadeniu,
c)
poskytnúť potrebné údaje dodávateľovi plynu na prípravu alebo uzatvorenie zmluvy o dodávke plynu,
d)
udržovať odberné plynové zariadenie v zodpovedajúcom technickom stave,
e)
dodržiavať rovnováhu medzi množstvom plynu vstupujúcim do siete a množstvom plynu súčasne vystupujúcim zo siete, ktorej je užívateľom,
f)
poskytnúť dodávateľovi plynu údaje o tom, či je chráneným odberateľom alebo odberateľom chráneným solidaritou, spolu s identifikáciou odberných miest.
(4)
Koncový odberateľ plynu, ktorý uzavrel zmluvu o dodávke plynu alebo zmluvu o združenej dodávke plynu s dodávateľom plynu, ktorý je právnickou osobou, ktorá je úplne alebo z väčšej časti financovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom, ktorá je kontrolovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom alebo v ktorej štát, obec, vyšší územný celok alebo právnická osoba zriadená zákonom vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu, nie je partnerom verejného sektora z dôvodu prijímania plnenia zo zmluvy o dodávke plynu alebo zmluvy o združenej dodávke plynu; tým nie je dotknutá jeho povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora z iných dôvodov.14a)
zobraziť paragraf
§ 90
Úrad


Úrad
a)
vykonáva kontrolu nad dodržiavaním povinností podľa § 4, § 6 ods. 1, ods. 2 písm. a) až c), § 6 ods. 6, 9 až 15, § 9, § 10 ods. 1, § 11 ods. 16 písm. e), § 11a ods. 8, § 15 ods. 7, 8, 10, 11, 13 a 15, § 16 až § 17a, § 17b ods. 6 a 7, § 17e, § 17f, § 18, § 19 ods. 5, 7, 9, 11 a 12, § 19a, § 26, § 27 ods. 2 písm. a) až c), j) až m), r), t) a u), § 27 ods. 3 a 4, § 27a ods. 2 písm. a) až c) a i) až l), § 28 ods. 2 písm. i) až q), x) až z), § 28 ods. 3 písm. a), b), e) až g), i), p) až u), w), x), y), aa) až ad), af) až ah), § 28 ods. 4, 5 a 7, § 28a ods. 1, 2 a 5, § 29, § 30, § 31 ods. 2 písm. f) až i), o), t) až v), x), y), aa) až ae), § 31 ods. 3 písm. d) až i), l) až n), p), r) až ab), § 31 ods. 4 až 6, 8 až 14, § 32, § 32a ods. 1 a 6, § 32b ods. 1, § 32c ods. 6 a 7, § 33 ods. 10, § 34 ods. 2 písm. a) až d), f) až m), o), s) až x), § 34 ods. 3, 5, 7, 8, 10 až 11, § 34a ods. 2, § 35, § 35a ods. 2 a 10, § 37, § 37a ods. 3 a 5, § 40 ods. 2, 8 až 11, § 41 ods. 7, § 47, § 48 ods. 2 písm. a), d), h), i), § 49 ods. 3 až 5, § 49 ods. 6 písm. c) až h), j), k), m), § 49 ods. 7 písm. a), c) a d), g), i) až n), § 49 ods. 8, § 49 ods. 12 a 13, § 50 až 63, § 64 ods. 3, 4, § 64 ods. 6 písm. e) až i), m), n), § 64 ods. 7 písm. b), d), h), i), k), o) až s), § 64 ods. 8 až 13, § 65, § 67 ods. 3 až 5, § 67 ods. 6 písm. c) až f), h), i), l), p) až r), § 67 ods. 7, 9, 10, § 67a, § 68, § 69 ods. 2 písm. a), b), d), e) až l), p) až s), § 69 ods. 4, 7 až 10, § 70 ods. 3 písm. a) a c), § 74, § 75, § 76 ods. 1, 2, 4 až 8, § 94,
b)
ukladá opatrenia na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov pri vykonávaní kontroly,
c)
ukladá pokuty podľa § 91 ods. 2 v rozsahu kontrolnej pôsobnosti vymedzenej v písmene a),
d)
vydáva a zverejňuje na svojom webovom sídle
1.
vzorový prevádzkový poriadok prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy,
2.
vzorový prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej siete, ku ktorej je pripojených menej ako 100 000 koncových odberateľov plynu,
3.
vzorové obchodné podmienky poskytovania univerzálnej služby.
zobraziť paragraf
§ 91
Správne delikty a pokuty

(1)
Inšpekcia uloží pokutu držiteľovi povolenia alebo inej osobe vo výške
a)
od 50 000 eur do 10 000 000 eur za porušenie povinností
1.
ukladaných vo všeobecnom hospodárskom záujme,
2.
zabezpečenia bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzkovania sústav, sietí, potrubí a zariadení na plnenie tlakových nádob,
3.
ukladaných na predchádzanie krízovej situácie a pri predchádzaní krízovej situácie a stavu núdze,
4.
uložených v súvislosti s prijatím opatrení podľa § 88,
5.
dodržiavať štandard bezpečnosti dodávok plynu,
6.
uložených v § 25 ods. 1,
7.
uložených opatreniami ministerstva podľa § 20 ods. 14 alebo § 21 ods. 13,
b)
od 300 eur do 150 000 eur za porušenie povinností
1.
vyplývajúcich z rozhodnutia o súhlase na výstavbu priameho vedenia alebo z rozhodnutia na výstavbu priameho plynovodu,
2.
v ochranných pásmach sústavy, v ochranných pásmach a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení a v ochranných pásmach potrubí na prepravu pohonných látok alebo ropy,
3.
uložených v § 6 ods. 2 písm. d) až h), § 10, § 11, § 12, § 13 ods. 4, § 19 ods. 1 až 4, § 28 ods. 2 písm. a) až h), r) až w), § 28 ods. 3 písm. b) až d), h), j) až o), v), z), ak) až am), § 31 ods. 2 písm. a) až e), j) až n), p) až s), w), z), § 31 ods. 3 písm. a) až c), j), k), o), q), ac) až ae), § 33 ods. 1 až 6, 8, 9, § 49 ods. 6 písm. a), b), i), l), n) o), § 49 ods. 7 písm. b), d), e) až h), m), § 64 ods. 6 písm. a) až d), j) až l), o), § 64 ods. 7 písm. a), c), e) až g), j), l) až n), § 66, § 67 ods. 6 písm. a), b), g), j), k), m) až o), § 67 ods. 8, § 84 ods. 3, § 85 ods. 2 a § 85 ods. 4,
c)
od 500 eur do 300 000 eur za porušenie povinností uložených v § 9, § 22, § 27 ods. 2 písm. d) až i), l) až q) a s), § 27a ods. 2 písm. d) až h), m) a n), § 34 ods. 2 písm. c) až e), n), p) až r), v), w),y), z), § 38, § 40 ods. 1, 3 až 5, 7 a 12, § 41, § 48 ods. 2 písm. b), c), e) až g), j), § 69 ods. 2 písm. e), i), j), m) až o), t) a u), § 73, § 76 ods. 3, 9 až 11, za nesplnenie uložených opatrení podľa § 89 ods. 2 písm. b) a ods. 3 písm. b) a za porušenie povinností podľa osobitných predpisov,95)
d)
od 100 eur do 30 000 eur za porušenie povinností
1.
poskytnúť spoluprácu alebo súčinnosť orgánom inšpekcie alebo ministerstvu pri výkone dozoru podľa tohto zákona,
2.
umožniť vstup na pozemky, do objektov a do zariadení orgánom inšpekcie pri výkone dozoru podľa tohto zákona,
3.
predložiť výkazy, doklady, písomné vysvetlenia alebo poskytnúť informácie ministerstvu alebo inšpekcii v rozsahu, spôsobom a v termínoch podľa tohto zákona,
4.
ohlásiť začiatok, zmenu alebo ukončenie výkonu činnosti, na ktorú sa nevyžaduje povolenie podľa § 6 ods. 6 na činnosti podľa § 6 ods. 5 písm. d) až h),
5.
podľa § 35 ods. 3 písm. b) až h) a k), § 39, § 42, § 46, § 70 ods. 3 písm. b), d), e), § 72, § 77 ods. 1, 3, § 82 a § 89 ods. 1 písm. e),
e)
od 100 eur do 10 000 eur za porušenie povinností výrobcu elektriny, prevádzkovateľa zariadenia na uskladňovanie elektriny alebo dodávateľa elektriny uložených v § 27 ods. 2 písm. d), f), o) až q) a s), § 27a ods. 2 písm. d) až f), m) a n) a § 34 ods. 2 písm. c), d) a y) aktívnym odberateľom,
f)
od 100 eur do 10 000 eur za porušenie povinností výrobcu elektriny, prevádzkovateľa zariadenia na uskladňovanie elektriny, dodávateľa elektriny alebo koncového odberateľa elektriny uložených v § 27 ods. 2 písm. d), f), o) až q) a s), § 27a ods. 2 písm. d) až f), m) a n), § 34 ods. 2 písm. c) až e), n), p) až r), v), w), y), z) a § 35 ods. 3 písm. b) až h) a l) energetickým spoločenstvom alebo porušenie povinností dodávateľa plynu a koncového odberateľa plynu uložených v § 69 ods. 2 písm. e), i), j), m) až o), t) a u) a § 70 ods. 3 písm. b), d) a e) komunitou vyrábajúcou energiu z obnoviteľných zdrojov,
g)
od 500 eur do 3 000 eur za porušenie povinností uložených v § 43 ods. 14 a 15.
(2)
Úrad uloží pokutu držiteľovi povolenia alebo inej osobe vo výške
a)
do 10 % celkového obratu prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa prepravnej siete, alebo vlastníka siete za rok predchádzajúci roku, v ktorom došlo k porušeniu povinností, za porušenie povinností prevádzkovateľa prenosovej sústavy, prevádzkovateľa prepravnej siete alebo vlastníka siete uložených v § 15 ods. 10, 14, § 16, § 19 ods. 5, 9 až 11, § 28 ods. 2 písm. i) až q), x) až z), § 28 ods. 3 písm. a), b), e) až g), i), p) až u), w), x), y), aa) až ad), af) až ah), § 28 ods. 4, § 28a ods. 1, 2 a 5, § 29, § 30, § 32a ods. 1 a 6, § 32b ods. 1, § 32c ods. 6 a 7, § 49 ods. 3 až 5, § 49 ods. 6 písm. c) až h), j), k), m), § 49 ods. 7 písm. a), b), c), e), g) až k), § 49 ods. 8, § 49 ods. 12 a 13, § 50 až 63, § 96 ods. 14, 16, 22,
b)
do 10 % celkového obratu vertikálne integrovaného podniku za rok predchádzajúci roku, v ktorom došlo k porušeniu povinností, za porušenie povinností vertikálne integrovaného podniku uložených v § 15 ods. 10, 13, § 16, § 19 ods. 5, 9 až 11, § 28 ods. 2 písm. i) až q), x) až z), § 28 ods. 3 písm. a), b), e) až g), i), p) až u), w), x), y), aa) až ad), af) až ah), § 28 ods. 4, 5 a 7, § 29, § 30, § 32, § 49 ods. 3 až 5, § 49 ods. 6 písm. c) až h), j), k), m), § 49 ods. 7 písm. a), c) a d), g), i) až n), § 49 ods. 8, § 49 ods. 12 a 13, § 50 až 63, § 65, § 67a, § 96 ods. 14, 16, 22,
c)
od 1 000 eur do 1 000 000 eur za porušenie povinností podľa § 18 ods. 3, 14 a 15, § 19 ods. 7 a 12, § 19a, § 37a ods. 3 a 5 alebo za porušenie povinností subjektu zúčtovania uložených v § 15 ods. 11 organizátora krátkodobého trhu s elektrinou uložených v § 37 alebo prevádzkovateľa kombinovanej siete uložených v § 68,
d)
od 500 eur do 500 000 eur za porušenie povinností prevádzkovateľa distribučnej sústavy alebo siete alebo prevádzkovateľa nového plynárenského zariadenia uložených v § 15 ods. 10, 13, 15, § 16, § 18 ods. 3, § 19 ods. 5, 7, 9 až 11, § 31 ods. 2 písm. f) až i), o), t) až v), x), y), aa) až ae), § 31 ods. 3 písm. d) až i), l) až n), p), r) až ab), § 31 ods. 4 až 6, 8 až 14, § 32a ods. 1 a 6, § 32b ods. 1, § 32c ods. 6 a 7, § 35a ods. 10, § 64 ods. 3, 4, § 64 ods. 6 písm. e) až i), m) a n), § 64 ods. 7 písm. b), d), h), i), k), o) až s), § 64 ods. 8 až 13, § 75 ods. 10, § 96 ods. 21 alebo prevádzkovateľa kombinovanej siete uložených v § 68,
e)
od 300 eur do 300 000 eur za vykonávanie činností bez povolenia alebo bez oznámenia, pri činnostiach, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa § 6 ods. 2 písm. a) až c) alebo oznámenie podľa § 6 ods. 6 alebo za nesplnenie povinností uložených v § 4, § 6 ods. 9 až 15, § 9, § 10 ods. 1, § 11 ods. 16 písm. e), § 17 až 17b, § 17e, § 33 ods. 9 a 10, § 34 ods. 11, § 40 ods. 2, 8 až 11, § 76 ods. 1, 2, 4 až 8, § 94, § 96 ods. 7,
f)
od 500 eur do 100 000 eur za porušenie povinností dodávateľa elektriny, agregátora alebo dodávateľa plynu uložených v § 15 ods. 10, 15, § 16, § 17b ods. 6 a 7, § 17f, § 18, § 34 ods. 2 písm. a) až d), f) až m), o), s) až x), § 34 ods. 3, 5, 7, 8, 10 a 11, § 34a ods. 2, § 69 ods. 2 písm. a), b), d), e) až l), p) až s), § 69 ods. 4, 7 až 10, § 76 ods. 4 až 7, § 96 ods. 11,
g)
od 500 eur do 50 000 eur za porušenie povinností výrobcu elektriny, výrobcu plynu alebo prevádzkovateľovi zariadenia na uskladňovanie elektriny uložených v § 15 ods. 10, 15, § 16, § 27 ods. 2 písm. a) až c), j) až m), r), t) a u), § 27 ods. 4, § 27a ods. 2 písm. a) až c) a i) až l), § 41 ods. 7, § 48 ods. 2 písm. a), d). h), i) alebo za porušenie povinností prevádzkovateľa zásobníka plynu uložených v § 16, § 67 ods. 3 až 5, § 67 ods. 6 písm. c) až f), h), i), l), p) až r), § 67 ods. 7, 9, 10 alebo prevádzkovateľa kombinovanej siete uložených v § 68,
h)
od 500 eur do 10 000 eur za nesplnenie opatrení na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov,
i)
od 100 eur do 5 000 eur za porušenie povinností odberateľa elektriny alebo plynu uložených v § 15 ods. 10, 15, § 18 ods. 8, § 35 ods. 3 písm. a), § 70 ods. 3 písm. a), c),
j)
od 100 eur do 10 000 eur za porušenie povinností výrobcu elektriny, prevádzkovateľa zariadenia na uskladňovanie elektriny alebo dodávateľa elektriny uložených v § 27 ods. 2 písm. a) až c), j), k), t) a u), § 27a ods. 2 písm. a) až c), i) až l), § 34 ods. 2 písm. a) až d), g) až j), m), s) až u) a § 34 ods. 3 aktívnym odberateľom,
k)
od 100 eur do 10 000 eur za porušenie povinností výrobcu elektriny, prevádzkovateľa zariadenia na uskladňovanie elektriny, dodávateľa elektriny, agregátora alebo koncového odberateľa elektriny uložených v § 27 ods. 2 písm. a) až c), j), k), t) a u), § 27a ods. 2 písm. a) až c), i) až l), § 34 ods. 2 písm. a) až d), g) až j), m), s) až u), § 34 ods. 3, 5, 7, 8 a 10, § 34a ods. 2 a § 35 ods. 3 písm. a) energetickým spoločenstvom, porušenie povinností dodávateľa plynu a koncového odberateľa plynu uložených v § 69 ods. 2 písm. a), b), d), e) až l), p) až s), § 69 ods. 4 a § 70 ods. 3 písm. a) a c) komunitou vyrábajúcou energiu z obnoviteľných zdrojov, porušenie povinností energetického spoločenstva uložených v § 15 ods. 10, 15 a § 35a ods. 2 alebo porušenie povinnosti energetického spoločenstva alebo komunity vyrábajúcej energiu z obnoviteľných zdrojov uloženej v § 11a ods. 8.
(3)
Pri opakovanom porušení povinností do troch rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty sa pokuta podľa odsekov 1 a 2 zvyšuje až na dvojnásobok.
(4)
Držiteľovi povolenia alebo inej osobe, ktorá marí, ruší alebo inak sťažuje výkon dozoru, uloží inšpekcia alebo úrad poriadkovú pokutu do 1 660 eur, a to aj opakovane.
(5)
Pri určení výšky pokuty sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a možné následky porušenia povinností.
(6)
Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď inšpekcia alebo úrad zistili porušenie povinností, najneskôr však do piatich rokov odo dňa, keď k porušeniu povinností došlo.
(7)
Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.
zobraziť paragraf
Poznámka
38ca)
Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
38cb)
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
38cc)
§ 4 ods. 6 písm. l) zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
38d)
§ 10 písm. m) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 256/2022 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
38e)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016) v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
39)
§ 10 písm. a) prvý bod zákona č. 250/2012 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
40)
§ 10 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2018 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
40a)
§ 43 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
zobraziť paragraf
Poznámka
40b)
Čl. 57 nariadenia (EÚ) 2019/943.
zobraziť paragraf
Poznámka
41)
Napríklad § 24 zákona č. 250/2012 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
41a)
§ 15 ods. 6 zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 256/2022 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
41b)
Napríklad nariadenie Komisie (EÚ) 2016/631 zo 14. apríla 2016, ktorým sa stanovuje sieťový predpis pre požiadavky na pripojenie výrobcov elektriny do elektrizačnej sústavy (Ú. v. EÚ L 112, 27. 4. 2016).
zobraziť paragraf
Poznámka
42)
Napríklad § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, čl. 1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, § 2 písm. a) zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu.
zobraziť paragraf
Poznámka
43)
§ 5 zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
43a)
§ 140b zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 316/2016 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
43b)
§ 40 ods. 2 zákona č. 250/2012 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
43c)
§ 1 písm. c) zákona č. 250/2012 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
43d)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 z 25. októbra 2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou (Ú. v. EÚ L 326, 8. 12. 2011).
zobraziť paragraf
Poznámka
43e)
Čl. 16 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2019/943 a čl. 72 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2015/1222.
zobraziť paragraf
Poznámka
44)
Čl. 10 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 994/2010.
zobraziť paragraf
Poznámka
45)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009.
zobraziť paragraf
Poznámka
45a)
§ 29 ods. 2 zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 276/2020 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
46)
Čl. 8 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 994/2010.
zobraziť paragraf
Poznámka
47)
Čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 994/2010.
zobraziť paragraf
Poznámka
48)
Čl. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 994/2010.
zobraziť paragraf
Poznámka
49)
Čl. 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 994/2010.
zobraziť paragraf
Poznámka
50)
§ 4 zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
50a)
§ 2 písm. ad) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 344/2017 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
50b)
Čl. 6 ods. 2 nariadenia Rady (EÚ) 2022/1854 zo 6. októbra 2022 o núdzovom zásahu s cieľom riešiť vysoké ceny energie (Ú. v. EÚ L 261I, 7. 10. 2022).
zobraziť paragraf
Poznámka
50c)
Čl. 6 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2022/1854.
zobraziť paragraf
Poznámka
50d)
Nariadenie (EÚ) 2022/1854.
zobraziť paragraf
Poznámka
50e)
§ 2 ods. 6 písm. a) zákona č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
50f)
§ 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
50g)
§ 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
50h)
Čl. 10 nariadenia (EÚ) 2022/1854.
zobraziť paragraf
Poznámka
50i)
Napríklad zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákon v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
50j)
Čl. 19 nariadenia (EÚ) 2022/1854.
zobraziť paragraf
Poznámka
51)
§ 40 ods. 3 zákona č. 250/2012 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
52)
§ 2 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
53)
§ 15 ods. 6 zákona č. 250/2012 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
53a)
Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1222 z 24. júla 2015, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia (Ú. v. EÚ L 197, 25. 7. 2015).
zobraziť paragraf
Poznámka
54)
Nariadenie (EÚ) 2019/943.
zobraziť paragraf
Poznámka
54a)
§ 40 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
54b)
Čl. 4 nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1388 zo 17. augusta 2016, ktorým sa stanovuje sieťový predpis pre pripojenie odberateľov do elektrizačnej sústavy (Ú. v. EÚ L 223, 18. 8. 2016).
zobraziť paragraf
Poznámka
55)
§ 10 ods. 6 zákona č. 308/2018 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
55a)
§ 14 ods. 2 zákona č. 321/2014 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
55aa)
§ 9a zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 256/2022 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
55ab)
Napríklad nariadenie (EÚ) 2016/679 v platnom znení, zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
56)
§ 25 zákona č. 250/2012 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
57)
§ 28 zákona č. 250/2012 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
58)
Napríklad § 27 až 40a zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
59)
§ 17 až 20 Obchodného zákonníka.
zobraziť paragraf
Poznámka
60)
§ 2 písm. h) zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Poznámka
60a)
§ 2 ods. 7 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 300/2012 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
60aa)
§ 2 písm. d) zákona č. 657/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
60ab)
§ 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 309/2009 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
60b)
§ 2 ods. 2 písm. g) zákona č. 309/2009 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
61)
§ 20 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
61a)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
61b)
§ 2 ods. 3 písm. n) zákona č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
62)
§ 63 Zákonníka práce.
zobraziť paragraf
Poznámka
63)
§ 68 Zákonníka práce.
zobraziť paragraf
Poznámka
64)
§ 63 ods. 4 a 5 a § 68 ods. 2 Zákonníka práce.
zobraziť paragraf
Poznámka
66)
§ 52 až 54 Občianskeho zákonníka.
zobraziť paragraf
Poznámka
67)
§ 5 ods. 1 písm. e) až g) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
67a)
§ 3 písm. h) zákona č. 321/2014 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
67b)
§ 23 ods. 1 písm. c) zákona č. 321/2014 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
68)
Napríklad § 52 až 54 Občianskeho zákonníka, zákon č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 24 zákona č. 250/2012 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
68a)
§ 3 ods. 1 písm. b), c) a e) zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
68b)
Napríklad zákon č. 321/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
69)
Zákon č. 142/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
70)
§ 19 ods. 6 zákona č. 142/2000 Z. z. v znení zákona č. 431/2004 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
70a)
Zákon č. 351/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
71)
§ 39a, § 39b ods. 5, § 57 ods. 5 a § 85 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
72)
Napríklad § 26 zákona č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
72a)
Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
72b)
Čl. 11 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2017/1938.
zobraziť paragraf
Poznámka
73)
Čl. 6 ods. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 994/2010.
zobraziť paragraf
Poznámka
74)
Čl. 6 ods. 1 a 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 994/2010.
zobraziť paragraf
Poznámka
75)
Napríklad § 591 Obchodného zákonníka,§ 42 Zákonníka práce.
zobraziť paragraf
Poznámka
76)
Čl. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009.
zobraziť paragraf
Poznámka
77)
Napríklad zákon č. 250/2012 Z. z., nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 994/2010.
zobraziť paragraf
Poznámka
78)
Čl. 8 ods. 10 a čl. 12 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009.
zobraziť paragraf
Poznámka
79)
§ 9 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
80)
Čl. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 994/2010.
zobraziť paragraf
Poznámka
80a)
§ 23 ods. 2 písm. c) zákona č. 321/2014 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
80aa)
§ 2 písm. b) desiaty bod vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z. v znení vyhlášky č. 423/2013 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
80b)
Čl. 2 ods. 5 a 6 nariadenia (EÚ) 2017/1938.
zobraziť paragraf
Poznámka
80c)
§ 10 zákona č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
81)
§ 11 zákona č. 250/2012 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
82)
Čl. 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/942 z 5. júna 2019, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 158, 14. 6. 2019).
zobraziť paragraf
Poznámka
83)
Napríklad vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.
zobraziť paragraf
Poznámka
84)
Zákon č. 254/2011 Z. z. o prepravovateľných tlakových zariadeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 576/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na tlakové zariadenie a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení neskorších predpisov v znení Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 329/2003 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
85)
§ 8 zákona č. 250/2012 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
86)
Čl. 3 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 994/2010.
zobraziť paragraf
Poznámka
87)
Čl. 13 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 994/2010.
zobraziť paragraf
Poznámka
87a)
Čl. 8 ods. 1 nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 347/2013 zo 17. apríla 2013 o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1364/2006/ES a menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009 (Ú. v. EÚ L 115, 25. 4. 2013) v platnom znení. Čl. 4 ods. 3, 5 a 6 a čl. 41 ods. 1 a 5 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2196 z 24. novembra 2017, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o stavoch núdze a obnovy prevádzky v sektore elektrickej energie (Ú. v. EÚ L 312, 28. 11. 2017).
zobraziť paragraf
Poznámka
87b)
Čl. 13 ods. 4 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195 z 23. novembra 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave (Ú. v. EÚ L 312, 28. 11. 2017). Čl. 39 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 2017/2196.
zobraziť paragraf
Poznámka
88)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 994/2010.
zobraziť paragraf
Poznámka
89)
Čl. 13 ods. 6 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 994/2010.
zobraziť paragraf
Poznámka
90)
Čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/941 z 5. júna 2019 o pripravenosti na riziká v sektore elektrickej energie a o zrušení smernice 2005/89/ES (Ú. v. EÚ L 158, 14. 6. 2019).
zobraziť paragraf
Poznámka
91)
Zákon č. 657/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 10 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 246/2006 Z. z. o minimálnom množstve pohonných látok vyrobených z obnoviteľných zdrojov v motorových benzínoch a motorovej nafte uvádzaných na trh Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Zákon č. 17/2007 Z. z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 136/2010 Z. z. Zákon č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z. v znení zákona č. 136/2010 Z. z. Zákon č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
92)
§ 22 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Poznámka
93)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konani (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
94)
Zákon č. 400/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
94a)
§ 5 ods. 7 písm. h) zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
95)
Nariadenie vlády č. 246/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore