Zákon o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 538/2005 účinný od 01.01.2023 do 31.03.2024

Platnosť od: 06.12.2005
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 31.03.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Vodné hospodárstvo, Potravinárstvo, Zdravotná a liečebná starostlivosť, Ochrana životného prostredia
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST21JUD3DS19EUPP20ČL0

Zákon o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 538/2005 účinný od 01.01.2023 do 31.03.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 538/2005 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 172/2022

Legislatívny proces k zákonu 172/2022

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

K predpisu 172/2022, dátum vydania: 20.05.2022

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) sa predkladá ako iniciatívny materiál.

Cieľom návrhu zákona je v súvislosti s návrhom rekodifikácie stavebného zákona zriadiť nový ostatný ústredný orgán štátnej správy Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ktorý prevezme kompetencie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) na úseku územného plánovania, výstavby a vyvlastnenia.

Oblasť územného plánovania bola dlhodobo zanedbávaná a nevenovala sa jej potrebná pozornosť. Aj toto je jeden z dôvodov návrhu na zriadenie nového úradu ako ústredného orgánu štátnej správy. Pre posilnenie významu spoločenskej diskusie, vývoja územného plánovania aj prípravy metodiky ako aj zásad územného plánovania sa predpokladá, že pri úrade bude pôsobiť poradný orgán pre územné plánovanie v ktorom budú zastúpené profesijné stavovské organizácie spracovateľov územnoplánovacích dokumentácií, samospráv ako zástupcov obstarávateľov a univerzít architektonického a urbanistického zamerania.

Zároveň sa navrhuje špecializovaná štátna správa vo vertikálnej štruktúre podriadených úradov resp. regionálnych pracovísk úradu.

Po nadobudnutí účinnosti návrhu zákona o výstavbe sa na úseku výstavby zmení i doteraz známa štruktúra rozhodovacej právomoci pri povoľovaní stavieb. Centrálne bude povoľovanie stavieb riadiť novozriadený úrad a právomoc doterajších stavebných úradov (obcí) prejde na jeho pracoviská v regiónoch.

V súvislosti s prechodom kompetencií na úseku územného plánovania, výstavby a vyvlastnenia z ministerstva na úrad predmetom novelizácie v článkoch II VI i súvisiace predpisy spolu so zohľadnením nadobudnutia účinnosti návrhu zákona o územnom plánovaní a návrhu zákona o výstavbe.

Návrh zákona negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti, pozitívne a negatívne sociálne vplyvy. Návrh zákona nemá vplyv na podnikateľské prostredie, služby verejnej správy pre občana, životné prostredie, ani vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.

Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.

2

Doložka vybraných vplyvov

1.Základné údaje

Názov materiálu

Kompetenčný zákon

Predkladateľ (a spolupredkladateľ)

Úrad vlády SR

Materiál nelegislatívnej povahy

Materiál legislatívnej povahy

Charakter predkladaného materiálu

Transpozícia práva EÚ

Termín začiatku a ukončenia PPK

Predpokladaný termín predloženia na MPK*

Máj 2021

Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*

Jún 2021

2.Definovanie problému

Východiská a oblasti s potenciálom na zlepšenie pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky:

-Nejednotnosť a nepredvídateľnosť postupov pri výkone verejnej moci

-Nedostatočná disciplína a vymáhateľnosť

-Dlhé doby trvania konaní (napr. získanie stavebného povolenia trvá v priemere 300 dní)

-Nedostatočná kvalita rozhodovania a kontroly

-Nedostupnosť údajov o území

-Neefektívna komunikácia s účastníkmi procesov územného plánovania a výstavby

-Nelichotivé postavenia Slovenska v medzinárodnom merítku v rebríčku Doing Business 2020 - SR patrí 146. miesto (zo 190 hodnotených krajín)

3.Ciele a výsledný stav

Právnou úpravou sa zriaďuje Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, ktorý bude gestorom interoperability procesov, kvality a dostupnosti údajov o území a elektronického výkonu verejnej moci ako predpokladu pre efektivity a kvality procesov územného plánovania a výstavby,

Očakávaným výsledkom je:

-zjednotenie a predvídateľnosť postupov pri výkone verejnej moci na úrovni štátnej správy a samosprávy, zvýšenie disciplíny a vymáhateľnosti,

-zlepšenie kvality rozhodovania a kontroly,

-zavedenie informačného modelu stavby ako digitálnej reprezentáciu fyzickej a/alebo funkčnej časti projektovaného územia alebo stavby v štruktúrovanej forme.

-

-ako aj zlepšenie postavenia Slovenska v medzinárodnom merítku v rebríčku Doing Business 2020 - SR patrí 146. miesto (zo 190 hodnotených krajín) vs SR bude patriť medzi 20 najlepšie hodnotených krajín z pohľadu stavebného konania.

3

Zriadenie Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky je predpokladom a prvým z krokov navrhovanej zmeny v oblasti územného plánovania a výstavby. Bude nasledovaný návrhmi zákonov o územnom plánovaní a o výstavbe.

Ad prístup k dátam: Jedným z princípov architektúry IS “Kvalitné a otvorené dáta”. Všetky vstupné dáta budú organizované jednotným dátovým modelom BIM (Building Information Modeling v súlade s STN EN ISO 23387 (73 9014)) a štandardami pre ISVS. Údaje budú pokrývať domény priestorových informácií územného plánovania a výstavby ako aj transakčných údajov súvisiacich so zabezpečením výkonu agiend na týchto úsekoch správy. Na výstupe budú referenčné a spracované údaje dostupné vo forme pubic api, data setov, ako aj v analytickej časti samotného IS pre potreby OLAP a následného exportu. Údaje budú dostupné na základe rolí a príslušných oprávnení pre registrovaných, neregistrovaných a autentifikovaných používateľov systému. Všetky údaje budú evidované, spracovávané, publikované ako aj archivované v zmysle Zákon č. 95/2019 Z. z. (Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

4.Dotknuté subjekty

Dotknuté subjekty sú:

- novo navrhovaný Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR, ktorý má byť ústredným orgánom štátnej správy,

- Ministerstvo dopravy a výstavby SR,

- Ministerstvo vnútra SR

- Ministerstvo životného prostredia SR

- okresný úrad v sídle kraja, ako orgán štátnej správy,

- orgány územnej samosprávy, ktorými sú obce a samosprávne kraje.

5.Alternatívne riešenia

Pri príprave nového konceptu boli zvažované alternatívne návrhy.

Alternatíva

krátky popis

popis

A1

as is

Žiadna zmena legislatívy. Žiadny IS. (tj ponechanie procesov územného plánovania a procesov výstavby úpravou doterajšieho zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

A2

MDV2019 bez IS

Zmena legislatívy bez elektronizácie procesov prostredníctvom IS.

A3

ISVS - VS

Zmena legislatívy s podporou elektronizácie procesov prostredníctvom IS. Nový inf. systém financovaný prostredníctvom št. rozpočtu - Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR

A4

ISVS - a.s.

Zmena legislatívy s podporou elektronizácie procesov prostredníctvom IS. Nový inf. systém financovaný prostredníctvom a.s. Funkčný SaaS dostupný skôr ako pri A5.

A5

ISVS - PPP

Zmena legislatívy s podporou elektronizácie procesov prostredníctvom IS. Nový inf. systém financovaný prostredníctvom PPP. Funkčný SaaS dostupný neskôr ako pri A4.

6.Vykonávacie predpisy

Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?

Áno

Nie

4

Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:

7.Transpozícia práva EÚ

Uveďte, v ktorých ustanoveniach ide národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ spolu s odôvodnením.

Návrhom nedochádza k transpozícii práva EÚ.

8.Preskúmanie účelnosti**

Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti navrhovaného predpisu.

Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.

* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.

** nepovinné

9.Vplyvy navrhovaného materiálu

Vplyvy na rozpočet verejnej správy

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy

Áno

Nie

Čiastočne

Vplyvy na podnikateľské prostredie

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

z toho vplyvy na MSP

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Sociálne vplyvy

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na životné prostredie

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na informatizáciu

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho

vplyvy služieb verejnej správy na občana

Pozitívne

Žiadne

Negatívne“

vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe

Pozitívne

Žiadne

Negatívne“

10.Poznámky

V prípade potreby uveďte doplňujúce informácie k návrhu.

Ad sociálne vplyvy:

Využitím navrhovanej elektronickej komunikácie prostredníctvom služieb nového informačného systému je

-dodržaná povinnosť rovnakého zaobchádzania so skupinami alebo jednotlivcami ...

-diskriminácia medzi ženami a mužmi neprípustná

-podporená rovná participácia na rozhodovaní

5

považuje predkladateľ za pozitívne.

Vplyvy súvisiace so zánikom pracovných miest a vytváraním nových pracovných miest v súvislosti so zmenami kompetencií obcí a vznikom nového Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky - považuje predkladateľ za pozitívne aj negatívne.

11.Kontakt na spracovateľa

Uveďte údaje na kontaktnú osobu, ktorú je možné kontaktovať v súvislosti s posúdením vybraných vplyvov

drahosova.silvia@gmail.com

 

marian.vaniak@vlada.gov.sk

 

slavomira.salajova@vlada.gov.sk

12.Zdroje

Pri spracúvaní návrhu zákona ako aj doložky vplyvov boli za účelom získania relevantných údajov a informácií podľa možností použité všetky zdroje – predchádzajúce návrhy dokumentácie z roku 2019, dostupné štatistiky, výstupy z procesnej analýzy a z návrhov efektivizácie štátnej správy, relevantné smernice EÚ, konzultácie s dotknutými subjektmi, spolupráca s odborníkmi ako aj metódy odhadu. Všetky použité zdroje sú bližšie popísané v častiach, kde sa s príslušnými informáciami pracuje, uvažuje a pod.

13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK

Uveďte stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov, ktoré Vám bolo zaslané v rámci predbežného pripomienkového konania

6

Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,

na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu

2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu

Tabuľka č. 1

Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)

Vplyvy na rozpočet verejnej správy

2021

2022

2023

2024

Príjmy verejnej správy celkom

0,00

0,00

19 962 000,00

16 895 205,00

CSÚ

0,00

0,00

19 962 000,00

16 895 205,00

z toho:

- vplyv na ŠR

0,00

0,00

19 962 000,00

16 895 205,00

Rozpočtové prostriedky

0,00

0,00

19 962 000,00

16 895 205,00

EÚ zdroje

0,00

0,00

0,00

0,00

- vplyv na obce

0,00

0,00

0,00

0,00

- vplyv na vyššie územné celky

0

0

0

0

- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy

0

0

0

0

Výdavky verejnej správy celkom

3 200 000,00

14 345 415,63

20 571 796,75

25 745 375,75

Úrad vlády SR (SIH)

3 200 000,00

0,00

0,00

0,00

CSÚ

14 345 415,63

20 571 796,75

25 745 375,75

z toho:

- vplyv na ŠR

3 200 000,00

14 345 415,63

20 571 796,75

25 745 375,75

Rozpočtové prostriedky

3 200 000,00

14 345 415,63

20 571 796,75

25 745 375,75

EÚ zdroje

0

0

0

0

Spolufinancovanie

0

0

0

0

- vplyv na obce

0

0

0

0

- vplyv na vyššie územné celky

0

0

0

0

- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy

0

0

0

0

Vplyv na počet zamestnancov

0

0,00

0,00

0,00

- vplyv na ŠR

0

413,00

513,00

513,00

- vplyv na obce

0

0

0

0

- vplyv na vyššie územné celky

0

0

0

0

- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy

0

0

0

0

Vplyv na mzdové výdavky

0,00

7 674 187,20

10 203 307,20

10 203 307,20

- vplyv na ŠR

0,00

7 674 187,20

10 203 307,20

10 203 307,20

- vplyv na obce

0,00

0,00

0,00

0,00

- vplyv na vyššie územné celky

0,00

0,00

0,00

0,00

- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy

0,00

0,00

0,00

0,00

Financovanie zabezpečené v rozpočte

3 200 000,00

610 000,00

610 000,00

8 850 171,00

Úrad vlády SR (SIH)

3 200 000,00

0,00

0,00

0,00

7

MDVSR (ÚP, ukončenie preneseného výkonu)

0,00

610 000,00

610 000,00

8 850 171,00

Iné ako rozpočtové zdroje*

0,00

0,00

0,00

0,00

Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora

0,00

13 735 415,63

-203,25

-0,25

2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:

Financovanie návrhu bude zabezpečené

-v r. 2021 je zdrojom kapitola Úrad vlády SR v rámci Štátneho rozpočtu na rok 2021,

- v r. 2022 financovaním zo štátneho rozpočtu,

- od roku 2023 príjmami nového úradu CSÚ - zo zdrojov zo spolufinancovania prostredníctvom prevádzkovateľa IS ÚPaV (akcionári: štát, investor),

- pozn. v r. 2024 - ukončenie preneseného výkonu je chápaný ako zdroj krytia, keďže nedôjde k jeho úspore (pozn. v pripravovanom rozpočte na roky 2022 až 2024 je z MDV SR uvedený transfer na prenesený výkon na úseku stavebného poriadku na rok 2024 v sume 8 240 171 eur) a 610 tis Eur z kapitoly MDV SR pre fond na územné plánovanie (realokované už od roku 2022).

Budúcim príjmom štátu budú aj pokuty vyberané na základe kompetencie dohľadu, v súčasnosti nie je možné bližšie určiť výšku tohoto príjmu.

Predpokladané spolufinancovanie

- súkromných investorov – majoritným podielom a

- štát – minoritným podielom.

Spôsob financovania a obchodný model budúceho IS je navrhnutý v súlade s princípom rozpočtovej neutrality, čo v prípade IS ÚPaV znamená, že všetky priame ako aj vyvolané náklady na IS bude znášať prevádzkovateľ IS ÚPaV zaradený mimo sektor verejnej správy.

Navrhuje sa reforma, ktorá si vyžaduje komplexnú zmenu organizácie, procesov aj výraznú informatizáciu. Zároveň dochádza k zmene kompetencií tak, aby výkon stavebnej správy bol v budúcnosti efektívnejší a transparentnejší. Táto reforma si ale vyžaduje vybudovanie nového prostredia, či už inštitucionálneho alebo personálneho. K zmene systému môže dôjsť len postupne, nie jednorázovo. Postupná zmena bude znamenať, že v roku 2022 a 2023 budú dočasne zvýšené náklady z dôvodu, že ešte budú vykonávať činnosť aj obce v rámci preneseného výkonu štátnej správy ale aj novozriaďovaná štátna správa. Tieto dvojité náklady ale budú len dočasné a v ďalších rokoch sa nepredpokladá negatívny dopad na štátny rozpočet.

Na obr. je znázornený diagram právnych vzťahov a finančných tokov reformného návrhu:

8

 

Tieto fin. prostriedky budú použité na vytvorenie, rozvoj a prevádzku IS.

Odhad nákladov na vývoj a prevádzku nového informačného systému ÚPaV je realizovaný v zmysle Vyhlášky č. 85/2020, ktorá detaile špecifikuje metodiku a formu odhadu celkových nákladov vlastníctva.

V zmysle pripomienok MFSR z MPK sú kvantifikované vplyvy na rozpočet verejnej správy pri Kompetenčnom zákone.

2.2. Popis a charakteristika návrhu

2.2.1. Popis návrhu:

Akú problematiku návrh rieši?

1.Vznik nového centrálneho Úradu pre územné plánovanie a výstavbu (ďalej len CSÚ) ako nového ústredného orgánu štátnej správy.

2.Elektronizácie služieb zavedením nového IS - elektronizácia procesov územného plánovania a výstavby v jednotnej metodike a v jednom informačnom systéme.

3.Zrušenie správnych poplatkov vo výstavbe.

4.Zavedenie nového poplatku % z ceny diela vo výkaze výmer.

Kto bude návrh implementovať?

1.Ad vznik CSÚ - Úrad vlády SR v súčinnosti s MDV SR, MV SR, MŽP SR, stavebnými úradmi v obciach a mestách, s okresnými úradmi a VUC. Po zriadení nového CSÚ implementáciu prevezme sám CSÚ.

2.Ad Elektronizácia - spočiatku Úrad vlády SR, po zriadení nového Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky (ďalej len CSÚ) zodpovednosť za implementáciu prevezme CSÚ v súčinnosti s MŽP SR, stavebnými úradmi v obciach a mestách, s okresnými úradmi a VUC a s novým prevádzkovateľom IS ÚPaV.

Kde sa budú služby poskytovať?

Cieľovým stavom je poskytovanie služieb elektronicky, fyzické služby ako napr. inšpekcie a pod., budú i naďalej vykonávané fyzicky na mieste výstavby.

Metodické a procesné riadenie bude centrálne, výkon bude realizovaný regionálne (8 krajských miest vrátane Bratislavy a Košíc).

V prechodnom období bude potrebné služby poskytovať paralelne oboma spôsobmi: 1. v pôvodnom formáte v mestách a obciach na príslušných stavebných úradoch, 2. postupne budú nabiehať služby po lokalitách a druhoch stavieb v novom systéme elektronicky.

9

.......................................................................................................................................................

2.2.2. Charakteristika návrhu:

x zmena sadzby

x zmena v nároku

x nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)

kombinovaný návrh

x iné

2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:

Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.

Tabuľka č. 2

Odhadované objemy

Objem aktivít

r

r + 1

r + 2

r + 3

Indikátor ABC

Indikátor KLM

Indikátor XYZ

2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie

Uveďte najdôležitejšie výpočty, ktoré boli použité na stanovenie vplyvov na príjmy a výdavky, ako aj predpoklady, z ktorých ste vychádzali. Predkladateľ by mal jasne odlíšiť podklady od kapitol a organizácií, aby bolo jasne vidieť základ použitý na výpočty.

10

Tabuľka č. 3

Vplyv na rozpočet verejnej správy

1.Prevádzkovateľ IS ÚPaV / Príjmy (v eurách)

2021

2022

2023

2024

poznámka

Daňové príjmy (100)1

Nedaňové príjmy (200)1

0,00

19 962 000,00

16 895 205,00

Prevádzkovateľ IS ÚPaV

0

19 962 000,00

16 895 205,00

účelovo viazaný odvod od prevádzkovateľa IS ÚPaV, vstupom je odplata za službu IS na základe vykon. predpisu

Granty a transfery (300)1

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)

Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)

Dopad na príjmy verejnej správy celkom

0,00

21 762 000,00

35 231 000,00

11

1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Poznámka:

Nedaňový príjem:

1.Prevádzkovateľ IS ÚPaV

Prevádzkovateľa IS ÚPaV (a.s.) bude zriaďovať SIH.

Prevádzkovateľ IS ÚPaV - zavedenie poplatku % z ceny diela vo výkaze výmer bude slúžiť na rozvoj a údržbu IS ÚPaV a bude príjmom prevádzkovateľa IS ÚPaV, ktorý bude prostredníctvom povinného účelovo viazaného odvodu do štátneho rozpočtu podporovať činnosti CSÚ. CSÚ bude mat záväzný ukazovateľ príjmov.

2.Obce

Dôjde k zníženiu príjmov zo správnych poplatkov vyberaných obcami vo vzťahu k agende a procesom výstavby. V roku 2023 je odhadovaný pokles príjmov zo správnych poplatkov odhadovaný na polovicu, nakoľko počas roku 2023 konania budú

1. dobiehať podľa starého (súčasného) zákona – tieto budú spravované do konca roku 2023 obcami a

2. začínať podľa nového zákona v novom elektronizovanom prostredí IS ÚPaV - tieto budú spravované novým Úradom - CSÚ.

*Dopad na kapitolu obcí v rozpočte: zrušenie správnych poplatkov: 1,8 mil v r. 2023 a 3,6 mil v r. 2024.

Vplyv na rozpočet verejnej správy

2.Obce / Príjmy (v eurách)

2021

2022

2023

2024

poznámka

Daňové príjmy (100)1

Nedaňové príjmy (200)1

Obce

*zrušenie správnych poplatkov

Granty a transfery (300)1

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)

Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)

Dopad na príjmy verejnej správy celkom

0

0,00

0,00

0,00

12

Doložka vplyvov t.č. neobsahuje pozitívne vplyvy zrýchlenia povoľovacích procesov na príjmy a výdavky štátneho rozpočtu. Skrátenie povoľovacieho procesu umožní skoršiu realizáciu verejných investícií a tým aj úsporu vyplývajúcu z medziročného rastu cien stavebnej produkcie.

Zmena procesu zároveň prinesie úsporu z digitalizácie, ktorá bola vyčíslená len pre verejný sektor. Zrýchlenie povoľovania novej výstavby bude znamenať aj tieto pozitívne vplyvy:

- skôr realizované stavby budú skôr predmetom daní (daň z príjmu, DPH, dane z nehnuteľností), čo má priamy pozitívny vplyv na verejné financie,

- zrýchlenie a zjednodušenie povoľovacích konaní bude mať vysoko pravdepodobne vplyv na rast celkového objemu výstavby, ktorý bude priamo úmerne zvyšovať príjmy z daní vrátane multiplikačných efektov.

Pre exaktný výpočet t.č. predkladateľ nemá presná dáta.

Môžeme ale predpokladať, že ak zjednodušenie a skrátenie konaní povedie k rastu stavebnej produkcie len o 5%, bude to znamenať nárast z 5 067 180 000 € na 5 320 539 000 €. Nárast predstavuje 253 359 000 €. Z uvedeného nárastu získa štát viac ako 50 mil. € na dani z pridanej hodnoty.

Samosprávy získajú ďalej dlhodobý príjem z dane z nehnuteľností. Skrátením povoľovacích konaní získa štát príjem z DPH v celom objeme výrazne skôr ako pri súčasných lehotách.

Tabuľka č. 4

1. Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR (ďalej aj CSÚ) – vznik nového úradu a konverzia

Hodnoty sú uvádzané v EUR.

Vplyv na rozpočet verejnej správy

Výdavky (v eurách)

2021

2022

2023

2024

poznámka

Bežné výdavky (600)

0,00

13 345 415,63

17 271 796,75

22 745 375,75

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

0

7 674 187,20

10 203 307,20

10 203 307,20

Poistné a príspevok do poisťovní (620)

0

2 682 128,43

3 569 075,55

3 569 075,55

Tovary a služby (630)2

0

2 989 100,00

3 499 414,00

8 972 993,00

vrátane odstraňovania čiernych stavieb od r 2024

Bežné transfery (640)2

0

0

0

0

13

2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

2. MinDop/ Obce – prenesený výkon

Hodnoty sú uvádzané v EUR.

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2

0

0

0

0

Kapitálové výdavky (700)

0

1 000 000,00

3 300 000,00

3 000 000,00

Obstarávanie kapitálových aktív (710)2

0

1 000 000,00

3 300 000,00

3 000 000,00

konverzia dokumentácie (digitaliz.) 300 tis, územné plány

Kapitálové transfery (720)2

0

0

0

0

Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)

0

0

0

0

Dopad na výdavky verejnej správy celkom

0

14 345 415,63

20 571 796,75

25 745 375,75

Vplyv na rozpočet verejnej správy

Výdavky (v eurách)

2021

2022

2023

2024

poznámka

Bežné výdavky (600)

0,00

-610 000,00

-610 000,00

-8 850 171,00

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

0

0

0

0

Poistné a príspevok do poisťovní (620)

0

0

0

0

Tovary a služby (630)2

0

0

0

0

Bežné transfery (640)2

0

-610 000,00

-610 000,00

-8 850 171,00

prenesený výkon (8240171) a fond na územné plánovanie (610000)

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2

0

0

0

0

Kapitálové výdavky (700)

0

0

0

0

Obstarávanie kapitálových aktív (710)2

0

0

0

0

Kapitálové transfery (720)2

0

0

0

0

Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)

0

0

0

0

Dopad na výdavky verejnej správy celkom

0

-610 000,00

-610 000,00

-8 850 171,00

14

2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

3. Úrad vlády – Proof of Concept a vložné

Hodnoty sú uvádzané v EUR.

2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Poznámka:

Ad 1. Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR

Najväčšia časť bežných výdavkov súvisí so zavedením nového Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR (ďalej aj CSÚ) preto v časti tovary a služby sú náklady na prenájom (636), cestovné, materiálové vybavenie, interiér vybavenie, a iné. Bežné výdavky vo výške 150 000 Eur / ročne od r 2023 viažuce sa k návrhu súvisia aj s nevyhnutnosťou zabezpečenia prevádzky novo zavedených služieb CSÚ, projektovým riadením, potrebným metodickým usmernením dotknutých orgánov verejnej moci a občanov, zaškolením zamestnancov verejnej správy a súvisiacou medializáciou a osvetovou činnosťou. Rozsah týchto výdavkov bol stanovený expertným odhadom vychádzajúc z benchmarkových údajov, resp. výdavkov ktoré sa vzťahovali k predchádzajúcim dvom vlnám debyrokratizácie, v rámci ktorých sa nasadzovali obdobné nové služby pri aplikácii ustanovení Zákona proti byrokracii. Od roku 2024 návrh uvažuje výdavky (kategória tovary a služby) v ročnej výške 5 323 579 Eur na odstraňovanie čiernych stavieb (tvorbu fondu), pričom začiatok čerpania vo väzbe na účinnosť zákona predpokladá polovičný dopad v roku 2024.

Vplyv na rozpočet verejnej správy

Výdavky (v eurách)

2021

2022

2023

2024

poznámka

Bežné výdavky (600)

0,00

0,00

0,00

0,00

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

0

0

0

0

Poistné a príspevok do poisťovní (620)

0

0

0

0

Tovary a služby (630)2

0

0

0

0

Bežné transfery (640)2

0

0

0

0

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2

0

0

0

0

Kapitálové výdavky (700)

3 200 000,00

0

0

0

Obstarávanie kapitálových aktív (710)2

1 200 000,00

0

0

0

Proof of Concept

Kapitálové transfery (720)2

2 000 000,00

0

0

0

vložné pre prevádzkovateľa IS ÚPaV.

Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)

0

0

0

0

Dopad na výdavky verejnej správy celkom

3 200 000,00

0,00

0,00

0,00

15

Výdavky v hodnote 300 tis Eur plánované na konverziu stávajúcej neukončenej papierovej dokumentácie pri preberaní (takeover) agendy vyše 2000 stavebných úradov od obcí - do elektronického formátu.

Od roku 2023 návrh uvažuje kapitálové výdavky v hodnote 3 mil Eur na financovanie vypracovania územnoplánovacej dokumentácie a ich zmien obcami a samosprávnymi krajmi.

Predpokladané počty zamestnancov boli navrhnuté podľa aktuálnej obsadenosti jednotlivých sekcii a odborov ako aj podľa zaužívanej praxe. Nové pracoviská boli napočítané na základe diskusie a praktickej potreby pokrytia agendy.

NB, príslušenstvo a mobil je vybavenie zamestnanca, ktoré bude potrebovať k práci. V návrhu boli pre výpočet využité tieto parametre: 1000 EUR/NB, 400 EUR/príslušenstvo a 30 EUR/mobil/mesiac pri predpoklade vybavenia všetkých zamestnancov novým zariadením. Vozidlá v návrhu budú priradené riadiacim pracovníkom a terénnym pracovníkom. Návrh počíta s prenájmom vozidiel v priemernej cene 400 EUR/mesiac, PHM s priemerným nájazdom 25.000 km za rok, priemernej spotrebe 6 l/100km a priemernej cene PHM 1.25 EUR/l.

Ad 2. MinDop/ Obce

*Dotácia na obce 2024 na úsek Stavebného Poriadku vo výške 8 240 171,00 Eur za prenesený výkon štátnej správy (MFSR), ktorá je hradená ročne, už nebude potrebná od roku 2024 a preto ani vynaloženým výdavkom zo štátneho rozpočtu. Prechodom preneseného výkonu kompetencií zanikne nárok alebo aj potreba na krytie takto dotknutých príjmov obciam.

Prostriedky plánované v rozpočte na územné plánovanie vo výške 610 tis. Eur budú presunuté z kapitoly MDVSR do kapitoly nového CSÚ od roku 2022.

Ad 3. Úrad vlády

Uvedené kapitálové výdavky Úradu vlády SR (úrad) vzťahujúce sa k predkladanému návrhu sa viažu pre rok 2021 2 mil. Eur pri kapitálovom transfere pre Prevádzkovateľa IS ÚPaV po právoplatnosti navrhovaného zákona, t.j. v súlade s jeho navrhovanou účinnosťou. Kapitálový transfer bude predstavovať vklad akcionára do akciovej spoločnosti, ktorá bude prevádzkovať informačný systém územného plánovania a výstavby a bude realizovaný prostredníctvom SIH, prípadne ňou spravovaných fondov.

Pri stanovení hodnoty - výšky kapitálovej investície - sa vychádzalo z expertného odhadu možnej účasti štátu pri budovaní takéhoto informačného systému podporenom zároveň konzultáciami so zástupcami Centier excelentnosti zahraničných univerzít, ktoré sa problematikou zaoberajú, ako napr. Standford University.).

Kapitálová investícia je limitovaná maximálnou výškou 2 mil. Eur, čo bude predstavovať hotovostný vklad, prípadne sčasti nahradené kapitalizovanými výstupy aktivít, ktoré úrad vykonáva v rámci prípravy nového stavebného zákona (napr. proof of concept).

Prínosom tejto investície pre štát je participácia štátu na budúcich dividendách, vplyv štátu na vyvíjané a poskytované služby prevádzkovateľom IS ÚPaV, zabezpečenie ochrany záujmov štátu pri činnosti prevádzkovateľa IS ÚPaV ako aj zvýšenú motiváciu súkromného investora pri účasti štátu na projekte.

16

Tabuľka č. 5

1. CSÚ – vznik nového úradu

Vplyv na rozpočet verejnej správy

Zamestnanosť

2021

2022

2023

2024

poznámka

Počet zamestnancov celkom – CSÚ Predseda

1

1

1

z toho vplyv na ŠR

1

1

1

Priemerný mzdový výdavok (v eurách)

5 619,60

5 619,60

5 619,60

z toho vplyv na ŠR

5 619,60

5 619,60

5 619,60

Osobné výdavky celkom (v eurách)

91 004

91 004

91 004

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

67 435

67 435

67 435

z toho vplyv na ŠR

67 435

67 435

67 435

Poistné a príspevok do poisťovní (620)

23 568,60

23 568,60

23 568,60

z toho vplyv na ŠR

23 568,60

23 568,60

23 568,60

2021

2022

2023

2024

poznámka

Počet zamestnancov celkom – CSÚ PP+GT+ RiKP

4

4

4

z toho vplyv na ŠR

4

4

4

Priemerný mzdový výdavok (v eurách)

4 800,00

4 800,00

4 800,00

z toho vplyv na ŠR

4 800,00

4 800,00

4 800,00

Osobné výdavky celkom (v eurách)

310 925

310 925

310 925

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

230 400

230 400

230 400

z toho vplyv na ŠR

230 400

230 400

230 400

Poistné a príspevok do poisťovní (620)

80 524,80

80 524,80

80 524,80

z toho vplyv na ŠR

80 524,80

80 524,80

80 524,80

17

Počet zamestnancov celkom – GR sekcie

3

3

3

z toho vplyv na ŠR

3

3

3

Priemerný mzdový výdavok (v eurách)

3 840,00

3 600,00

3 600,00

z toho vplyv na ŠR

3 840,00

3 600,00

3 600,00

Osobné výdavky celkom (v eurách)

186 555

177 915

177 915

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

138 240

129 600

129 600

z toho vplyv na ŠR

138 240

129 600

129 600

Poistné a príspevok do poisťovní (620)

48 314,88

48 314,88

48 314,88

z toho vplyv na ŠR

48 314,88

48 314,88

48 314,88

Počet zamestnancov celkom – riaditeľ odboru

25

25

25

z toho vplyv na ŠR

25

25

25

Priemerný mzdový výdavok (v eurách)

3 072,00

3 072,00

3 072,00

z toho vplyv na ŠR

3 072,00

3 072,00

3 072,00

Osobné výdavky celkom (v eurách)

1 243 699

1 243 699

1 243 699

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

921 600

921 600

921 600

z toho vplyv na ŠR

921 600

921 600

921 600

Poistné a príspevok do poisťovní (620)

322 099,20

322 099,20

322 099,20

z toho vplyv na ŠR

322 099,20

322 099,20

322 099,20

Počet zamestnancov celkom – referent

148

248

248

z toho vplyv na ŠR

148

248

248

Priemerný mzdový výdavok (v eurách)

1 800,00

1 800,00

1 800,00

z toho vplyv na ŠR

1 800,00

1 800,00

1 800,00

18

Osobné výdavky celkom (v eurách)

2 516 548

4 819 334

4 819 334

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

1 864 800

3 571 200

3 571 200

z toho vplyv na ŠR

1 864 800

3 571 200

3 571 200

Poistné a príspevok do poisťovní (620)

651 747,60

1 248 134,40

1 248 134,40

z toho vplyv na ŠR

651 747,60

1 248 134,40

1 248 134,40

Počet zamestnancov celkom – vedúci

10

10

10

z toho vplyv na ŠR

10

10

10

Priemerný mzdový výdavok (v eurách)

2 457,60

2 457,60

2 457,60

z toho vplyv na ŠR

2 457,60

2 457,60

2 457,60

Osobné výdavky celkom (v eurách)

397 984

397 984

397 984

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

294 912

294 912

294 912

z toho vplyv na ŠR

294 912

294 912

294 912

Poistné a príspevok do poisťovní (620)

103 071,74

103 071,74

103 071,74

z toho vplyv na ŠR

103 071,74

103 071,74

103 071,74

Počet zamestnancov celkom – terénny pracovník

200

200

200

z toho vplyv na ŠR

200

200

200

Priemerný mzdový výdavok (v eurách)

1 920,00

1 920,00

1 920,00

z toho vplyv na ŠR

1 920,00

1 920,00

1 920,00

Osobné výdavky celkom (v eurách)

5 182 080

6 218 496

6 218 496

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

3 840 000

4 608 000

4 608 000

z toho vplyv na ŠR

3 840 000

4 608 000

4 608 000

Poistné a príspevok do poisťovní (620)

1 342 080,00

1 610 496,00

1 610 496,00

19

z toho vplyv na ŠR

1 342 080,00

1 610 496,00

1 610 496,00

Počet zamestnancov celkom – asistent, vodič

22

22

22

z toho vplyv na ŠR

22

22

22

Priemerný mzdový výdavok (v eurách)

1 440,00

1 440,00

1 440,00

z toho vplyv na ŠR

1 440,00

1 440,00

1 440,00

Osobné výdavky celkom (v eurách)

427 522

513 026

513 026

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

316 800

380 160

380 160

z toho vplyv na ŠR

316 800

380 160

380 160

Poistné a príspevok do poisťovní (620)

110 721,60

132 865,92

132 865,92

z toho vplyv na ŠR

110 721,60

132 865,92

132 865,92

Poznámky:

Návrh predpokladá zriadenie nových 513 miest. Výkon dohľadu v oblasti výstavby bol dlhodobo podhodnocovaný. Výrazné posilnenie stavebnej inšpekcie pomôže efektívne bojovať proti čiernym stavbám. Návrh predpokladá tiež väčšiu kontrolu stavieb aj prostredníctvom odborných terénnych pracovníkov počas ich realizácie, čím sa posilní prevencia a zefektívni kolaudácia.

Aktuálny Návrh organizačnej štruktúry CSÚ je priložený na obr. nižšie.

20

2 (2/0)2 (2/0)

Predseda úraduOS UUPV v23

Podpredseda úradu

Podpredseda úradu

Generálny tajomník

Regionálna stavebnáspráva 1/8

Tlačový odbor

Kanceláriapredsedu úradu

Odbor legislatívno-právny

Odbor auditu

Kancelária GT

Odbor správymajetku a prevádzky

Osobnýúrad

Odborinformačných akomunikačnýchtechnológií

Sekcia výstavby

Sekcia územnéhoplánovania

Sekcia informačnýchtechnológií

Regionálne odd.vyvlastňovania 1/8

Odbor verejnéhoobstarávania

Odbor metodikyúzemného plánu

Odbor metodikyvýstavby

Odbor metodikyvyvlastňovania

Úrad telekomunikačnýchstavieb

Poradný orgánpre UP15 (0/15)11 (0/11)4 (0/4)3 (2/1)x82 (0/2)5 (0/5)5 (0/5)4 (0/4)5 (0/5)

Legenda:5 (0/5)–5 vznikne, 0 delimitácia, 5 nových

Odbor opravnýchprostriedkov

Odbor správy aprevádzky IS

5 (0/5)15 (0/15)

9 (0/9)

Odbor ekonomikya rozpočtu

Odbor prevenciekorupcie a krízovéhomanažmentu

6 (0/6)7 (0/7)

Odd. regionálnehoUP 1/8

Odbor vnútornej kontroly

6 (0/6)

Oddelenie prevenciekorupcie

Oddelenie krízovéhomanažmentu

Oddelenie KURS

Sekciavyvlastňovania2 (0/2)

5 (5/0)5 (0/5)10 (4/6)3 (2/1)

Sekcia špeciálnychstavieb

16 (8/8)2 (0/2)13 (10/3)x8 *4 (3/1)x8

2 (0/2)2 (0/2)

3 (0/3)

Stavebná inšpekcia2 (1/1)

Odbor výkonurozhodnutí

Regionálna stavebnáinšpekcia 1/8

Odbor metodikystavebného dohľadu10 (2/8)x815 (4/11)5 (0/5)

Odbor opravnýchprostriedkov6 (6/0)

Odbor opravnýchprostriedkov13 (6/7)

Dráhový stavebný úrad

Letecký stavebný úrad

Vodný stavebný úrad

Špeciálny stavebný úradpre diaľnice

728 (215/513)

Úradenergo-stavieb

Regionálne pracoviská CSU2 (0/2)x8

Regionálny UUPV v sídle kraja

Podpora aprevádzka 1/82 (0/2)x8

Terénny pracovníkinšpekcie25 (0/25)x8

Odbor všeobecných stavieb voverejnomzáujme

Odborverejnýchprác

13 (13/0)2 (0/2)2 (0/4)12 (12/0)2 (1/1)8 (5/3)**10 (8/2)10 (0/10)*Špeciálne cestné, vodné a dráhové stavebné úrady na okresných úradoch nie sú započítané do delimitácií** prevodný stavebný úrad počítame 8zamestnancov, z toho 5 delimitovaných.

.

21

2. Obce – postupné ukončenie preneseného výkonu štátnej moci v oblasti výstavby

Vplyv na rozpočet verejnej správy

Zamestnanosť

2021

2022

2023

2024

poznámka

Počet zamestnancov celkom – obce

Vo väzbe na nábeh nového systému

z toho vplyv na ŠR

Ad prenesený výkon

Priemerný mzdový výdavok (v eurách)

z toho vplyv na ŠR

Osobné výdavky celkom (v eurách)

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

z toho vplyv na ŠR

Poistné a príspevok do poisťovní (620)

z toho vplyv na ŠR

Poznámky:

Celkový počet zamestnancov na obciach, na ktorých sa vzťahuje prenesený výkon, je uvádzaný cca 1000 (niekedy v rozmedzí 800-1200 zamestnancov), pričom vo vyjadrení cez FTE to bude výška okolo 500 FTE, ktorú reflektuje dotácia na obce na úsek Stavebného Poriadku. Pozn. v pripravovanom rozpočte na roky 2022 2024 je z MDV SR uvedený transfer na prenesený výkon na úseku stavebného poriadku na rok 2024 v sume 8 240 171 eur (zdroj: MF SR). Ukončenie preneseného výkonu chápeme ako zdroj krytia, keďže nedôjde k jeho úspore, preto je uvedené v tabuľke č. 1 v časti Financovanie zabezpečené v rozpočte.

Návrh predpokladá postupný nábeh nového systému od roku 2023. V tomto období budú bežať paralelne oba procesy podľa súčasného zákona (papierový svet) a podľa nového zákona. Pre obce to bude znamenať primeraný úbytok nových podaní. Návrh predpokladá

-nábeh nového systému od roku 2023 postupne pre všetky druhy stavieb a pre celé územie SR (pri nábehu s úrovňou poskytovanej služby 4),

-tj počas roku 2023 paralelný výkon podľa „starého zákona“ a podľa nového zákona a

-od r. 2024 ukončenie realizovania pôvodného (papierového) procesu na obciach. Preto návrh predpokladá počet zamestnancov na obciach od roku 2024 pre agendu na úseku Stavebného Poriadku za prenesený výkon štátnej správy vo výške 0 a ako aj skutočnosť, že dotácia vo výške 8 240 171 Eur od roku 2024 nebude obciam poskytovaná.

22

Pri novom organizačnom zabezpečení, v zmysle obsahovej tranzície agiend popísanej vyššie, návrh predpokladá postupné zapojenie aj časti zamestnancov z obcí do procesov CSÚ: aplikovaním a ne/akceptovaním (v rôznej miere a rôznom čase) výpovednej lehoty, príp. primeraná časť z expertov prejde z obce do CSÚ aj skôr, napr. aj od konca roka 2022. Dopad z jednorazového efektu z navýšenia prostriedkov na ukončene prac. vzťahu pre obce vs skoršie ukončenie vzťahu uvažuje návrh t.č. ako neutrálny. Prechod práv a povinností z obcí na CSÚ sa neuvažuje vzhľadom na povahu/ typ miest a zamestnaneckého vzťahu.

Obce:

Počet dotknutých zamestnancov navrhovanou zmenou na obciach je uvádzaný cca 1000 (niekedy v rozmedzí 800-1200 zamestnancov) návrh predpokladá postupné zapojenie zamestnancov z obcí do procesov a na novovytvorené pracovné miesta Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky od konca roka 2022 do konca roka 2023. Vyššiespomenutých cca 1000 zamestnancov bude ovplyvnených návrhom z dôvodu zrušenia miesta alebo úpravou náplne práce najneskôr k 31.12.2023. Návrh zároveň uvažuje aj pozitívny dopad na občanov pri obsadzovaní novovzniknutých miest v počte 513.

Ak uvažujeme o dopade vo vzťahu k FTE vyjadreniu, tak negatívny dopad je vo výške 500 a pozitívny vo výške 513 FTE.

Stavebné úrady v mestách a obciach ako aj spoločné stavebné úrady patriace pod verejnú správu zaniknú. CSU bude zastrešovať krajské stavebné úrady (8) vrátane úradov v mestách Bratislava a Košice.

Na mestá a obce prejdú resp. ostávajú povinnosti územného plánovania.

Návrh schémy / procesu delimitácie** je znázornený na obr. nižšie.

23

Regionálne pracoviská

Sekcia špeciálnych stavieb

Úrad pre Územné Plánovanie a Výstavbu

 

 

 

Vodný stavebný úrad

Špeciálny stavebný úradOdbor štátnej vodnej správy

Územné plánovanie

Stavebná inšpekcia

Štátna stavebná správa

Dráhový stavebný úrad

Špeciálny stavebný úrad prediaľnice

Oddelenie územného plánovania

Oddelenie štátnej stavebnej správy

Sekcia špeciálnych stavieb

Stavebná inšpekcia

Sekcia špeciálnych stavieb

Sekcia vyvlastňovania

Sekcia výstavby

Sekcia územného plánovania

Regionálne pracoviská

Letecký stavebný úrad

Odd. regionálneho UP

Regionálna stavebná správa2584+81?83427128

 

Špeciálny stavebný úradOdbor letísk a stavieb

1.1.2023

1.1.2023

1.1.2022

SamosprávaStavebný úrad prevodné stavby

SamosprávaStavebné úrady pre cesty

1.1.2023

Okresné úradyŠpeciálnystavebný úradprepozemné komunikácie(348)

1.1.2023

?

1.1.2023

Delimitácia:

Doložka neobsahuje delimitácie, ktoré budú predmetom delimitačných protokolov bez ďalších finančných vplyvov na štátny rozpočet.

24

MVSR: Návrh predpokladá dopad na spolu 117 zamestnancov/ pracovných miest (preddohoda s MVSR), ktorých sa zmena dotkne delimitáciou. Návrh po rokovaniach so zástupcami MVSR identifikoval dotknuté pracoviská: OU Bratislava, OU Trnava, OU Trenčín, OU Nitra, OU Žilina, OU Banská Bystrica, OU Prešov a OU Košice. Pre 117 tabuľkových miest bude ročný vplyv na rozpočet do delimitácii z kapitoly MVSR do kapitoly CSÚ nasledovný: kat. 610 - Mzdy 1 816 830,- Eur a kat. 620 - Poistné 634 983,- Eur.

MDVSR: Návrh po rokovaniach so zástupcami MDVSR predpokladá dopad na 89 zamestnancov/ pracovných miest, ktorých sa zmena dotkne delimitáciou. Identifikované dotknuté agendy a pracoviská: Štátna stavebná správa, Vyvlastňovanie, Opravné prostriedky, Územné plánovanie, Stavebná inšpekcia, Výstavba a Špeciálne stavebné úrady. Tento počet je výstupom z rokovaní počas MPK.

V rokovaniach je predbežne dotknutých / odhadovaných niekoľko ďalších miest: 1 na Dopravnom úrade a 5 na MŽP.

**Nakoľko niektoré pozície stále predmetom diskusie, počty delimitácii odhadované. Spresnenie počtu delimitovaných zamestnancov a následne aj nových pozícii potrebných na pokrytie agendy stavebného úradu budú predmetom diskusie delimitačných komisií.

25

Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti

Budovanie základných pilierov informatizácie

Obsah

A – nová služba

B – zmena služby

Kód služby

Názov služby

Úroveň elektronizácie služby

(0 až 5)

26

Novelizáciou Zákona sa zavádza jednotný proces a poskytovanie súvisiacich elektronických služieb používateľom pre používateľov s príslušným oprávnením na zabezpečenie a skvalitnenie výkonu verejnej moci na úseku správy v oblasti územného plánovania.

Právnou úpravou gestor zavedie nové koncové elektronické služby na úrovni 5 (cieľový stav)

B

A

as_53835

as_n/a

(zoznam služieb má len informatívny charakter)

Získavanie údajov z iných systémov prostredníctvom integrácie

Spracovanie územnoplánovacej dokumentácie

Poskytnutie územnoplánovacích podkladov

Evidencia územnoplánovacej dokmentácie

Konzultácie k územnoplánovacej dokumentácii

Validácia územnoplánovacej dokumentácie voči územnoplánovacím podkladom

Vydanie stanoviska k územnoplánovacej dokumentácii

Vypracovanie správy k návrhu zmeny územnoplánovacej dokumentácii

Prerokovanie rozporu k návrhu územnoplánovacej dokumentácie

Žiadosť o preskúmanie stanoviska dotknutých orgánov k

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

27

územnoplánovacej dokumentácii

Preskúmanie stanoviska dotknutých orgánov k územnoplánovacej dokumentácii

Vydanie stanoviska k územnoplánovacej dokumentácii

Vypracovanie podkladov pre zastupiteľstvo k schváleniu územnoplánovacej dokumentácie

Schvaľovanie ÚPD zastupiteľstvom

Vypracovanie čistopisu ÚPD

Poskytnutie územnoplánovacej dokumentácie

5

5

5

5

5

5

Spracovanie projektovej dokumentácie projektu (SZ, PS, PSV)

Konzultácie k projektu

Validácia modelu

Vydanie stanoviska k projektu

5

5

5

5

28

Vydanie rozhodnutia k projektu

Prerokovanie rozporu

Žiadosť o preskúmanie stanoviska dotknutých orgánov

Preskúmanie stanoviska dotknutých orgánov

Žiadosť o preskúmanie stanoviska dotknutých orgánov

Preskúmanie rozhodnutia k projektu

Poskytnutie projektu

5

5

5

5

5

5

5

Infraštruktúra

A – nový systém

B – zmena systému

Kód systému

Názov systému

6.2. Predpokladá predložený návrh zmenu existujúceho alebo vytvorenie nového informačného systému verejnej správy?

(Ak áno, uveďte zmenu systému alebo vytvorenie nového systému, ďalej jeho kód a názov z centrálneho metainformačného systému verejnej správy.)

A

isvs_10799

IS ÚPAV

Financovanie procesu informatizácie

Rezortná úroveň

Nadrezortná úroveň

A - z prostriedkov EÚ B - z ďalších zdrojov financovania

29

6.3. Vyžaduje si proces informatizácie finančné investície?

(Uveďte príslušnú úroveň financovania a kvantifikáciu finančných výdavkov uveďte v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy.)

X

B

30

 

31

 

32

 

33

 

34

DÔVODOVÁ SPRÁVA

B. Osobitná časť

K bodu 1 až 3:

Legislatívno-technická úprava zohľadňujúca zmenu názvu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky na Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky.

K bodu 4 a 6:

Tento novelizačný bod legislatívno-technicky upravuje presun kompetencií na úseku územného plánovania a výstavby z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky na novovznikajúci Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky.

K bodu 7:

Uznesením vlády č. 168/2011 z 9. marca 2011 bol ako preventívny orgán podľa článku 6

Dohovoru OSN proti korupcii, ktorý bol prijatý v New Yorku 31. októbra 2003 notifikovaný

Úrad vlády SR. Kompetencie Úradu vlády SR v oblasti prevencie korupcie však neboli riadne

zapracované do zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej

štátnej správy (kompetenčný zákon) v platnom znení. Problematika prevencie korupcie v

súčasnosti formálne nie je v pôsobnosti žiadneho ústredného orgánu štátnej správy. Vzhľadom

na jej význam pre riadne fungovanie verejnej správy v súlade so zásadami právneho štátu je

však potrebné, aby sa jej venovala náležitá pozornosť aj tým, že kompetencie v oblasti

prevencie korupcie budú riadne zverené kompetenčným zákonom do pôsobnosti ústredného

orgánu štátnej správy. Navrhuje sa doplniť kompetenčný zákon tak, aby sa doň premietol

súčasný stav a pôsobnosť Úradu vlády SR v oblasti prevencie korupcie. Ide o formálne

zosúladenie právneho stavu s aplikačnou praxou.

K bodu 8:

Legislatívno-technická úprava vnútorných odkazov.

K bodu 5 a 9:

Novelizačným bodom sa navrhuje zriadiť Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky ako ostatný ústredný orgán štátnej správy. Dôvodom zriadenia je centralizácia agendy územného plánovania a výstavby s cieľom zlepšenia a posilnenia dlhodobo zanedbávanej a pre výstavbu a všeobecný sídelný a územný rozvoj tak podstatnej činnosti akou je územné plánovanie na základe jednotných princípov, zásad a metodiky. Zámerom predkladateľa je taktiež reforma štátnej správy v oblasti výstavby profesionalizácia odborných kapacít na centrálnej ale i regionálnej úrovni a posilnenie transparentnosti, efektívnosti a hospodárností doterajších stavebných a územných konaní.

K bodu 10:

V nadväznosti na uvedené zmeny súvisiace s prechodom kompetencií sa v príslušných prechodných ustanoveniach navrhuje intertemporálna právna úprava upravujúca súvisiace procesy spojené s prechodom práv a povinností (zamestnanecké vzťahy, správa majetku štátu a pod.).

K čl. II až čl. VI

V nadväznosti na zmeny v čl. I zriadenie Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky a prechod kompetencií na úseku územného plánovania, výstavby a vyvlastnenia sa

35

navrhuje v článku II VI vykonať nevyhnutné legislatívno-technické zmeny a úpravy súvisiace s prechodom práv a povinností.

K čl. VII

Navrhovaná účinnosť časovo zodpovedá predpokladanému času prerokúvania a schvaľovania zákona a zohľadňuje účinnosti návrhu zákona o územnom plánovaní a návrhu zákona o výstavbe, ktoré nahradia doteraz platný a účinný zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a výstavbe (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Bratislava 30. júna 2021

Eduard Heger v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

Štefan Holý v. r.

podpredseda vlády

Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

Vládny návrh zákona o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

K predpisu 538/2005, dátum vydania: 06.12.2005

19

Dôvodová správa

Všeobecná časť

Obsahom predloženého návrhu zákona o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách je nová právna úprava právnych vzťahov súvisiacich s uznaním a povolením využívať prírodné liečivé zdroje, prírodné liečebné kúpele a prírodné minerálne zdroje. Súčasne sa ustanovujú garancie zabezpečenia ochrany uvedených zdrojov, a to ustanovením ochranných pásiem a prostredníctvom výkonu odborného dohľadu vykonávaného zo strany štátnych orgánov. Dnes platná právna úprava právnych vzťahov týkajúcich sa poznania a využívania prírodných minerálnych vôd, prírodných liečivých vôd ako aj kúpeľníctva je roztrieštená. Svedčí o tom viacero právnych predpisov, ktoré sa priamo alebo nepriamo dotýkajú upravovanej problematiky. Časť spoločenských vzťahov, ktorá sa týka prírodných liečebných kúpeľov a prírodných liečivých zdrojov je upravená v zákone o zdravotnej starostlivosti (zákon č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov). V zákone o potravinách a vo výnose Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 81, ktorým sa vydáva Hlava potravinového kódexu Slovenskej republiky v otázkach úpravy nápojov, boli už upravené niektoré problémy týkajúce minerálnych stolových vôd. Istý rozsah práv a povinností vo vzťahu k podzemným vodám však stanovuje aj Zákon o vodách. Aplikačná prax ukazuje, že je potrebné dôsledne regulovať už delené kompetencie medzi Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky, a to tak, aby práva a povinnosti boli ustanovené v zákone, v súlade s čl. 13 Ústavy Slovenskej republiky. Dnes platná právna úprava totiž dôsledne nerozlišuje medzi základnou potrebou garantovať ochranu prírodným liečivým zdrojom a prírodným minerálnym zdrojom a stanovením obchodno-technických podmienok pre využívanie najmä tzv. minerálnych stolových vôd. Aj preto predkladaný zákon v súvislosti s tzv. minerálnymi stolovými vodami zakotvuje iba podmienky uznania prírodnej minerálnej vody, pričom plne rešpektuje zásady výkonu potravinového dozoru, ktoré vyplývajú z rámcov daných Národným programom úradnej kontroly potravín Slovenskej republiky.

Platný právny stav nezodpovedá ani požiadavkám kladeným na právne predpisy tohto druhu zo strany Európskej únie. Navrhovaná právna úprava zabezpečuje i notifikáciu prírodných minerálnych vôd kompetentným orgánom členského štátu tak, ako to vyplýva zo smernice č. 80/777/EHS.

Právne úpravy problematiky minerálnych vôd a kúpeľníctva sú v jednotlivých krajinách upravené rozdielne. Legislatíva patrí tak do kompetencie štátu, ako aj regionálnych samosprávnych celkov. V dôsledku toho sú rozdielnymi spôsobmi upravené i základné pojmy ako kúpele, prírodné liečivé vody, prírodné minerálne vody, kúpeľné miesta a postup pri ich uznávaní. Diferencovaná je právna úprava problematiky štátnej správy a schvaľovania (udeľovania) štatútu kúpeľov. S tým súvisí i otázka výkonu štátnej správy. Vo viacerých zákonoch sa vytvára priestor pre vznik špeciálnych orgánov, napr. výborov pre kúpeľníctvo. V nich sú zastúpené rôzne zložky samosprávy ako i predstavitelia viacerých rezortov. Z uvedeného vyplýva, že každý štát má osobitnú právnu úpravu právnych vzťahov prírodných minerálnych vôd, prírodných liečivých vôd ako aj kúpeľníctva. V rámci EÚ však všetky krajiny rešpektujú záväzné právne akty Európskej únie. V tomto smere možno ako príklad uviesť najmä nemeckú právnu úpravu.

Predložený návrh zákona rešpektuje súčasné výsledky vedy a techniky, najmä v oblasti chémie a vied o zemi, ale aj skúsenosti z aplikačnej praxe a liečebnej starostlivosti, balneológie, chémie a humánnej bioklimatológie.

Predložený návrh zákona upravuje podmienky pre vyhľadávanie, uznanie, využívanie a ochranu prírodných liečivých vôd a klimatické podmienky vhodné na liečenie. Vytvára predpoklady pre ochranu prírodných liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd, ako aj pre rozvoj prírodných liečebných kúpeľov ako centier následnej zdravotnej starostlivosti. Predpokladá sa, že prírodné liečebné kúpele budú v moderných podmienkach poskytovať formu ústavnej, ako i ambulantnej liečebnej starostlivosti, rehabilitácie po akútnych chorobách a úrazoch a vytvoria predpoklady pre stabilizáciu zdravotného stavu a budú významnou súčasťou prevencie zdravia.

Návrh vytvára predpoklady na rešpektovanie princípov trhového prostredia, a to jednak tým, že upravuje podmienky pre činnosť viacerých podnikateľských subjektov v jednom kúpeľnom mieste a jednak tým, že ustanovuje kritériá pre zhodnotenie plnenia požiadaviek a plnenia povinností ustanovených zákonom a povolením využívať prírodné liečivé vody a prírodné minerálne vody. Determinuje sa i podiel viacerých podnikateľov na udržiavanie i prevádzku komplexu kúpeľných zariadení potrebných na vykonávanie kúpeľnej starostlivosti ako sú technické a balneologické zariadenia a vykonávanie režimového sledovania ukazovateľov(monitorovania) prírodných liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd. Návrh zákona novým spôsobom upravuje postup pri uskutočňovaní jednotlivých administratívnych úkonov potrebných k hodnoteniu a využívaniu prírodných liečivých zdrojov, ako aj garancie zabezpečenia ochrany týchto zdrojov. Novým spôsobom sú tiež ustanovené podmienky pre vyhlásenie ochranných pásiem, ale i sankcií pri nedodržaní povinností vyplývajúcich z tohto zákona.

Na rozdiel od doterajšej právnej úpravy, predloha zákona novým spôsobom definuje základné pojmy akými sú charakteristika minerálnej vody, prírodnej liečivej vody, prírodnej minerálnej vody, prírodných liečivých solí, prírodných liečebných kúpeľov a zavádzajú nový pojem - kúpeľné liečebne. Pri vymedzovaní uvedených pojmov sa vychádza z medzinárodných právnych predpisov, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Podstatné zmeny vlastníckych vzťahov zariadení, ktoré prevádzkujú prírodné liečebné kúpele, si vyžadujú vytvoriť nové nástroje pre výkon štátnej správy v oblasti kúpeľníctva. Na tomto mieste sa žiada konštatovať, že vlastníkmi jednotlivých kúpeľných zariadení v tomto období už nie je štát a vo väčšine prípadov ani obce, ale súkromno-podnikateľské subjekty. Tento stav si vyžaduje novým spôsobom upraviť právne vzťahy súvisiace so zriaďovaním a následne povoľovaním prevádzky kúpeľných zariadení. Naviac, je tiež potrebné reagovať i na nový zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti (zákon č. 578/2004 Z. z.). Zriaďovateľmi jednotlivých kúpeľných zariadení spravidla budú právnické a fyzické osoby, ktoré uskutočňujú podnikateľskú činnosť. Aj preto bolo potrebné novým spôsobom upraviť otázky povoľovania prevádzky jednotlivých kúpeľných zariadení. Trhové prostredie si vyžaduje i nové prístupy k otázkam výkonu štátnej správy. Na uskutočňovanie výkonu kompetencií Ministerstva zdravotníctva návrh zákona počíta s vytvorením Štátnej kúpeľnej komisie, ktorá bude menovaná ministrom zdravotníctva. Súčasne sa počíta s uskutočňovaním štátneho dozoru prostredníctvom Inšpektorátu kúpeľov a žriediel Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Navrhovaná právna úprava je kompatibilná s obdobnými zákonmi krajín Európskej únie, a to aj v oblasti úhrad za využívanie prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov. Vytvára však aj predpoklady pre ukladanie pokút právnickým a fyzickým osobám, ktoré nebudú rešpektovať zákazy alebo obmedzenia ustanovené týmto zákonom, alebo ktoré si nebudú plniť povinnosti vyplývajúce z tohto zákona. Navrhované sankcie plne odrážajú spoločenský záujem na zachovaní a ochrane prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov.

Návrh zákona nezakladá zvýšené nároky na štátny rozpočet, rozpočty obcí alebo rozpočty vyšších územných celkov a nebude mať vplyv ekonomický, environmentálny a ani vplyv na zamestnanosť.

Zákon bude mať priaznivý vplyv na podnikateľské prostredie. Návrh zákona predpokladá vytvorenie vhodnejších podmienok na podnikanie v tejto oblasti a to tým, že novo ustanovuje inštitút „ďalšieho využívateľa“ prírodného liečivého zdroja, umožňuje poskytovať kúpeľnú starostlivosť v kúpeľných liečebniach a súčasne vytvára predpoklady pre vznik nových zariadení tohto typu. Novým vymedzením ochranných pásiem sa vytvára priestor aj na rozvoj cestovného ruchu.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie.

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI

k návrhu zákona o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie

1.Navrhovateľ zákona: vláda Slovenskej republiky.

2.Názov návrhu zákona: zákon o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a Európskej únii:

a) identifikácia predmetu návrhu právneho predpisu z pohľadu Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii, najmä z Aktu o podmienkach pristúpenia a jeho príloh a z hľadiska Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky: – z čl. 53 Aktu o podmienkach pristúpenia vyplýva pre Slovenskú republiku, že je považované za adresáta smerníc a rozhodnutí v zmysle článku 249 zmluvy o ES a článku 161 zmluvy o Euratom za predpokladu, že tieto smernice a rozhodnutia boli adresované všetkým členským štátom. – z Aktu o podmienkach pristúpenia nevyplývajú vzhľadom na predmet úpravy návrhu žiadne prechodné obdobia.- vypracovať návrh zákona vyplýva z Plánu legislatívnych úloh vlády na rok 2005. b) identifikácia záväzkov vyplývajúcich z návrhu gestorstva smerníc: transpozícia smerníc zapracovaná do návrhu zákona a tabuľka zhody vypracovaná podľa gestorstva a spolugestorstva určeného vládou.

4.Problematika návrhu zákona:

Smernica Rady z 15. júla 1980 o aproximácii zákonov členských štátov, upravujúcich využívanie a predaj prírodných minerálnych vôd 80/777/EHS v znení smernice 96/70/ES Európskeho parlamentu a Rady z 28.10.1996. Táto smernica zjednocuje proces uznávania prírodných minerálnych vôd, určuje podmienky zisťovania fyzikálnych vlastností, chemického zloženia a fyziologických účinkov na ľudský organizmus, zjednocuje podmienky plnenia do spotrebiteľského balenia prírodných minerálnych vôd vrátane ich označovania, prípustné spôsoby úprav prírodných minerálnych vôd určených na distribúciu a postup pri zistení vôd na trhu, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami podľa smernice.

/Council Directive (EEC) No 80/777 of 15 July 1980 on the approxcimation of the laws of the Member States relating to the exploatation and marketing of natural mineral waters; Directive 96/70/EC of the European Parliament and of the Council of 28 October 1996 amending Council Directive (EEC) No 80/777 of 15 July on the approxcimation of the laws of the Member States relating to the exploatation and marketing of natural mineral waters/.

Smernica Komisie 2003/40/ES zo 16. mája 2003 o zozname zložiek nachádzajúcich sa v prírodných minerálnych vodách, ich limitných koncentráciách, požiadavkách na ich označovanie a podmienkach pre využívanie ozónu na úpravu prírodných minerálnych a pramenitých vôd. Táto smernica ustanovuje zoznam jednotlivých zložiek nachádzajúcich sa v prírodných minerálnych vodách, ich limitné koncentrácie, požiadavky na ich označenie na etikete a podmienky využívania na ozón bohatého vzduchu pre úpravu prírodných minerálnych vôd a pramenitých vôd s ohľadom na smernicu 80/777/EHS v znení smernice 96/70/ES.

/Commission Directive 2003/40/EC of 16 May 2003 establishing the list, concentration limits and labelling requirements for the constituents of natural mineral waters and the conditions for using ozone-enriched air for the treatment of natural mineral waters and spring waters./

Problematika prírodných liečivých vôd nie je upravená právne záväznými aktmi Európskej únie.

5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskych spoločenstiev a Európskej únie:

Úplná zlučiteľnosť.

6.Gestor:

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

7.Účasť expertov:

Nebola.

DOLOŽKA FINANČNÝCH, EKONOMICKÝCH, ENVIROMENTÁLNYCH VPLYVOV A VPLYVOV NA ZAMESTNANOSŤ

1.Návrh zákona nezakladá nároky na verejné financie.

2.Návrh zákona je v súlade s prioritami a cieľmi hospodárskej politiky.

3.Návrh zákona nemá vplyv na životné prostredie.

4.Návrh zákona nebude mať dopad na zamestnanosť a zvýšenie počtu pracovných miest.

5.Návrh zákona nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie.

Osobitná časť

K § 1 a 2

Uvedené ustanovenia vymedzujú predmet novej právnej úpravy. Zákon upravuje uznávanie, prírodných liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd, využívanie a ochranu prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov, uznávanie klimatických podmienok vhodných na liečenie ako aj ich ochranu, ďalej podmienky na povolenie prevádzky prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební. Predmetom novej právnej úpravy sú podmienky na uznávanie kúpeľných miest, ochrana kúpeľného územia a ustanovenie základných požiadaviek na kúpeľné prostredie. Novým spôsobom je formulovaná pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí ako aj zodpovednosť za porušovanie povinností podľa tohto zákona.

Novým spôsobom sa definujú základné pojmy ako je minerálna voda, prírodná liečivá voda, prírodný liečivý zdroj, prírodná minerálna voda, prírodný minerálny zdroj, klimatické podmienky vhodné na liečenie, prírodné liečivé soli a plyny, ktoré sú základom pre konštrukciu právnych vzťahov v tejto oblasti.

Zákon rovnako definuje pojem kúpeľné miesto, kúpeľné územie, prírodné liečebné kúpele, prírodné klimatické kúpele a kúpeľná starostlivosť. Súčasťou preventívnej ochrany prírodných liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd, ako aj ich zdrojov je monitorovací systém, prostredníctvom ktorého sa vykonáva režimové sledovanie hydrogeologických, chemických, fyzikálnych, mikrobiologických a biologických ukazovateľov prírodných liečivých zdrojov, prírodných minerálnych zdrojov, pozorovacích vrtov a meteorologických ukazovateľov príslušného územia.

Podľa ustanovenia § 1 ods. 2 sa z pôsobnosti tohto zákona vylučujú prírodné minerálne vody plnené do spotrebiteľského obalu. Tomuto zákonu podlieha len ich uznanie, úprava, ochrana a povoľovanie využívania prírodných minerálnych zdrojov.

K § 3 a 4

Z Ústavy Slovenskej republiky vyplýva, že prírodné liečivé zdroje a prírodné minerálne vody ako súčasť podzemných vôd sú vo vlastníctve štátu. Nie sú súčasťou ani príslušenstvom pozemkov. Návrh zákona ustanovuje podmienky, za ktorých sa prírodná liečivá voda a prírodná minerálna voda po odobratí z prírodného liečivého zdroja alebo z prírodného minerálneho zdroja stane vlastníctvom fyzickej osoby alebo právnickej osoby. Je vo verejnom záujme ustanoviť povinnosť fyzickým osobám a právnickým osobám vykonávajúcim geologické práce, banskú činnosť alebo iné zemné práce oznamovať zistenie výskytu podzemnej vody s prejavmi mineralizácie, zvýšenej teploty alebo obsahu plynov Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky. Uvedené ustanovenie vytvára predpoklady pre zabezpečenie ochrany v prípade výskytu minerálnej vody vhodnej na využitie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

K § 5

Konanie o uznaní prírodnej liečivej vody a o uznaní prírodnej minerálnej vody ako aj vydanie rozhodnutia o tejto skutočnosti sa zveruje Štátnej kúpeľnej komisii. Návrh zákona ustanovuje podmienky, za ktorých je možné uznať minerálnu vodu za prírodnú liečivú vodu. Súčasne ustanovuje lehotu, počas ktorej musí byť voda sledovaná a vykazovať stálosť všetkých jej rozhodujúcich ukazovateľov. Ide o čas, v ktorom sa má preukázať jednak stabilita chemických, fyzikálnych, či biologických a iných vlastností a jednak jej liečivé účinky. V súlade so zákonom o liekoch a zdravotníckych pomôckach sa ustanovuje, kedy sa prírodná liečivá voda považuje za liek. Zákon rešpektuje, že prírodná liečivá voda využívaná zo zdroja na plnenie do spotrebiteľského obalu musí spĺňať požiadavky stanovené osobitným právnym predpisov na kvalitu, prepravu, kontrolu kvality, balenie, označovanie a uvádzanie na trh. Ministerstvu zdravotníctva sa ustanovuje povinnosť viesť evidenciu minerálnych vôd, prírodných liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd podľa tohto zákona.

K § 6

Predmetom konania o uznanie prírodnej liečivej vody a prírodnej minerálnej vody sú jednak vody získané zo zdroja na území Slovenskej republiky, ale aj vody dovezené do členských štátov Európskej únie z tretích krajín. Konanie o uznanie prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody sa môže začať na návrh vlastníka pozemku, na ktorom sa zdroj vody nachádza, vlastníka záchytného zariadenia, fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá prejaví záujem zdroj vody využívať a obce, na území ktorej sa zdroj vody nachádza. Akonáhle sa Štátna kúpeľná komisia dozvie o potenciálnom zdroji prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody, môže začať konanie aj bez návrhu uvedených subjektov, teda z vlastného podnetu. Uvedené riešenie umožňuje zabezpečiť ochranu zdroja prírodnej liečivej vody a prírodnej minerálnej vody pred poškodením. Ustanovujú sa náležitosti návrhu na uznanie prírodnej liečivej alebo prírodnej minerálnej vody, a to tak všeobecné vo vzťahu k navrhovateľovi, ako aj osobitné vo vzťahu ku konkrétnemu zdroju minerálnej vody. Súčasťou návrhu musí byť i návrh ochranných pásiem a doloženie údajov preukazujúcich vlastníctvo nehnuteľnosti, na ktorej sa zdroj nachádza alebo ktorá môže byť využívaním zdroja dotknutá. Takýmto dokladom bude spravidla výpis z listu vlastníctva príslušného katastrálneho úradu.

K § 7

V uvedenom ustanovení sa ustanovuje okruh účastníkov konania, pričom okrem navrhovateľa zákon rešpektuje, že v konaní môžu byť dotknuté i vlastnícke práva k nehnuteľnostiam, ako i práva osôb, ktoré majú k dotknutým nehnuteľnostiam právo správy podľa osobitných právnych predpisov.

K § 8 a 9

Zákon ustanovuje postup pri odstraňovaní nedostatku náležitostí návrhu na uznanie prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody. Súčasne ustanovuje i dôsledky pasivity účastníka konania. Ak navrhovateľ predložený návrh nedoplní alebo neopraví v stanovenej lehote, Štátna kúpeľná komisia konanie zastaví. Predpokladá sa, že návrh bude zamietnutý vtedy, ak navrhovaná prírodná liečivá voda alebo navrhovaná prírodná minerálna voda nespĺňa požiadavky ustanovené týmto zákonom.

Navrhovanou úpravou sa súčasne ustanovujú náležitosti rozhodnutia, ktorým sa uznáva voda za prírodnú liečivú vodu alebo za prírodnú minerálnu vodu. Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky sa súčasne ukladá po vydaní rozhodnutia o uznaní vody za prírodnú liečivú vodu alebo za prírodnú minerálnu vodu ustanoviť ochranné pásma pre zdroj tejto vody. Ochranné pásma a v nich ustanovené obmedzenia či zákazy budú obsahom všeobecne záväzného právneho predpisu.

Súčasne sa ustanovujú prípady, v ktorých Štátna kúpeľná komisia vydané rozhodnutie o uznaní vody zruší. Rozhodnutia o uznaní prírodnej liečivej vody ako i rozhodnutie o zrušení jej uznania, rovnako ako rozhodnutie o uznaní prírodnej minerálnej vody a rozhodnutie o zrušení jej uznania sa doručujú účastníkom konania, obciam a príslušným orgánom štátnej správy (stavebný úrad, orgán štátnej vodnej správy, orgán územného plánovania a dotknuté ministerstvá).

K § 10 a 11

Povoliť využívanie prírodného liečivého zdroja a prírodného minerálneho zdroja možno iba v prípadoch, ak bola voda zo zdroja už uznaná za prírodnú liečivú vodu alebo za prírodnú minerálnu vodu, teda po vydaní rozhodnutia o uznaní vody za prírodnú liečivú vodu alebo za prírodnú minerálnu vodu je možné podať žiadosť o vydanie povolenia využívať zdroj. Prírodné liečivé zdroje sa majú prednostne využívať na liečebné účely a môžu byť využívané len v rozsahu povolenia. Požiadavky kladené na získavanie, úpravu, plnenie, označovanie a uvádzanie do obehu prírodných minerálnych vôd v spotrebiteľskom balení však upravuje zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

Návrh zákona ustanovuje náležitosti žiadosti o vydanie povolenia využívať zdroj. Popri všeobecných náležitostiach týkajúcich sa právnickej alebo fyzickej osoby - podnikateľa, ktorá môže takúto žiadosť podať, sa vyžaduje, aby súčasťou žiadosti bol i zámer využitia prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja. Uvedeným ustanovením sa sleduje zamedzenie takým prípadom v ktorých sa vyhovelo žiadosti o vydanie povolenia využívať zdroj, ale tieto zdroje neskôr neboli v primeranom období využívané. Povolenie využívať zdroj môže byť vydané aj na dobu určitú. S ohľadom na to, že zákon má umožniť využívanie plnej kapacity množstva prírodnej liečivej vody konkrétneho zdroja, sa navrhuje, aby žiadateľ predložil i doklad o využiteľnom množstve prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody. Tým sa vytvárajú predpoklady pre prípadné využívanie zdroja aj ďalším využívateľom, ak to bude využiteľné množstvo vody v kolektore (v podzemnej nádrži) dovoľovať. Zákon dôsledne dbá aj o usporiadanie ekonomických otázok predchádzajúcich podaniu žiadosti, napr. tým, že ukladá doložiť zmluvu o úhrade finančných prostriedkov za prieskum prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja, ak prieskum nefinancoval sám žiadateľ. Je v záujme životného prostredia, aby žiadateľ predložil tiež spôsob likvidácie odpadových a nevyužiteľných vôd, tie musia byť likvidované v súlade s osobitnými predpismi. Súčasťou žiadosti o vydanie povolenia využívať zdroj môže byť aj žiadosť o povolenie na úpravu vody.

K § 12 a 13

V § 12 a 13 sa ustanovuje okruh účastníkov konania o vydanie povolenia využívať zdroj, postup pri odstraňovaní nedostatkov náležitostí v žiadosti a náležitosti povolenia využívať zdroj. Povolenie využívať zdroj je neprenosné. Štátna kúpeľná komisia môže zamietnuť žiadosť o vydanie povolenia využívať zdroj, ak je vo verejnom záujme prírodný liečivý zdroj alebo prírodný minerálny zdroj nevyužívať alebo ak množstvo vody v ňom neumožňuje realizovať zámer právnickej alebo fyzickej osoby.

K § 14 až 16

Zákon vymedzuje povinnosti využívateľa zdroja, pričom mu priamo ukladá do 3 dní oznámiť Štátnej kúpeľnej komisii začatie jeho využívania. Súčasne sa ustanovuje povinnosť udržiavať príslušné zariadenia v technickom stave, ktorý umožňuje zdroj využívať, ďalej zabezpečovať vykonávanie ustanovených analýz prírodnej liečivej vody a prírodnej minerálnej vody a režimové sledovania, prevádzkovať monitorovací systém prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja a pozorovacích vrtov a zabezpečovať odborný dozor nad využívaním a ochranou zdroja. Odborný dozor má zabezpečovať balneotechnik. Predpokladom platenia úhrad za odobraté množstvo vody je uskutočňovať merania, a to prostredníctvom prietokomeru umiestneného na mieste určenom Inšpektorátom. V záujme podpory trhového prostredia a konkurencie sa ustanovuje povinnosť umožniť využívanie prírodného liečivého zdroja i ďalšiemu využívateľovi za podmienok ustanovených týmto zákonom. Doterajšie skúsenosti ukázali, že niektoré zdroje nie sú využívané v plnej kapacite. Ďalší využívateľ zdroja je však povinný pomerne sa podieľať podľa odberného množstva na nákladoch využívateľa zdroja súvisiacich s prevádzkou zariadení. Za účelom kontroly je využívateľ zdroja povinný umožniť výkon dozoru, ako i vstup oprávneným osobám na pozemky, do stavieb a zariadení.

V záujme štátu je zabezpečiť využívanie zdrojov v čo najkratšom období od vydania povolenia využívať zdroj. Preto zákon ustanovuje ďalšie povinnosti tým využívateľom zdroja, ktorí po vydaní povolenia ešte nemajú vybudované príslušné zariadenia na využívanie zdroja. V takýchto prípadoch sa ukladá predložiť v stanovenej lehote projektovú dokumentáciu pre vybudovanie príslušného zariadenia a realizovať stavbu do 3 rokov od nadobudnutia právoplatnosti povolenia využívať zdroj. Márnym uplynutím 3-ročnej lehoty, povolenie využívať zdroj zaniká.

Príslušným orgánom štátnej správy sa umožňuje skúmať podmienky ustanovené v povolení využívať zdroj. Orgány dozoru a kontroly môžu plnenie podmienok skúmať priebežne. Zákon však ukladá Štátnej kúpeľnej komisii 6 mesiacov pred uplynutím 15. roku odo dňa platnosti povolenia využívať zdroj obligatórne komplexne zhodnotiť plnenie podmienok ustanovených zákonom. Predpokladá sa, že využívateľ zdroja, ktorý spĺňa zákonom ustanovené podmienky dostane nové povolenie na dobu ďalších 15 rokov. Ak však využívateľ zdroja nesplní podmienky ustanovené zákonom, prípadne ďalšie uvedené v povolení využívať zdroj, môže byť povolenie využívať zdroj zrušené. V takomto prípade môže požiadať o využívanie zdroja nový záujemca. Intertemporálne ustanovenia riešia situáciu, v ktorej platnosť povolenia využívať zdroj uplynie preto, lebo povolenie bolo vydané na dobu určitú. Aj v takomto prípade bude mať využívateľ, za predpokladu, že splní podmienky, právo na vydanie nového povolenia využívať zdroj.

Zákon dáva možnosť využívateľom umožniť bezplatný odber prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody fyzickým osobám pre ich osobnú spotrebu so zreteľom na skutočnosť, že keďže za odber vody sa platí úhrada, nepredpokladá sa umožnenie bezplatného odberu prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody za účelom jej ďalšieho predaja. Zákon predpokladá, že ak využívateľ zdroja umožní bezplatný odber prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody, bude postupovať v súčinnosti s obcou, na území ktorej sa zdroj nachádza.

K § 17 a 18

Zákon ustanovuje podmienky pre zmeny a zánik povolenia využívať zdroj. K zmene povolenia dôjde najmä vtedy, ak sa zmenila výdatnosť prírodného liečivého zdroja, zmenili sa podmienky využívania zdroja alebo využívateľ nevyužíva povolené odberné množstvo prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody. Zrušenie povolenia prichádza do úvahy, ak využívateľ zdroja neposkytol náležitú súčinnosť v súvislosti so stavbou zariadenia na využívanie príslušného zdroja alebo ak sa vlastnosti prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja natoľko zmenili, že už nespĺňa podmienky uvedené v povolení alebo využívateľ nedodržiava podmienky ustanovené v povolení alebo využívanie prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja viedlo k nepriaznivému vplyvu na podzemné vody alebo životné prostredie. Povolenie sa zruší tiež vtedy, ak to navrhne sám využívateľ.

Návrh zákona tiež ustanovuje prípady, v ktorých povolenie využívať zdroje zaniká. Stane sa tak vtedy, ak uplynie doba, na ktorú bolo povolenie vydané, zruší sa právnická osoba, ktorá bola využívateľom zdroja, zomrie fyzická osoba, ktorá mala povolenie využívať zdroj alebo došlo k predaju podniku alebo časti podniku, príp. zániku živnostenského oprávnenia alebo ukončeniu inej činnosti, ktorou bol prírodný liečivý zdroj alebo prírodný minerálny zdroj využívaný. Povolenie zanikne logicky tiež vtedy, ak bol zdroj vyčerpaný alebo znehodnotený. Zákon tiež ustanovuje povinnosti nových nadobúdateľov podniku alebo časti podniku, ktorých súčasťou bolo povolenie využívať zdroj. Pre splnenie týchto povinností sa stanovuje 60 dňová lehota.

K § 19

Ustanovenie upravuje pokračovanie využívania prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja, ak fyzická osoba, ktorá bola využívateľom zdroja zomrie alebo je vyhlásená za mŕtvu. V tomto prípade nie je možné použiť ustanovenia § 18, a to preto, lebo k prechodu práv v tomto prípade dôjde až po skončení dedičského konania, ktoré sa spravidla do 60 dní ani neskončí.

K § 20

V súvislosti s možnosťou zrušiť povolenie využívať zdroj alebo v súvislosti s jeho zánikom sa ustanovuje tiež povinnosť využívateľa zdroja zakonzervovať alebo zlikvidovať záchytné zariadenie. Ak niet využívateľa zdroja, zabezpečí zakonzervovania alebo zlikvidovanie záchytného zariadenia Štátna kúpeľná komisia.

K § 21

V prípadoch, v ktorých je využiteľné množstvo vody v prírodnom liečivom zdroji väčšie ako odberné množstvo uvedené v povolení využívať zdroj alebo predpokladu, že využívateľ zdroja dlhodobo nevyužíva využiteľné množstvo prírodnej liečivej vody, môže sa povoliť využívanie voľného množstva prírodnej liečivej vody ďalšiemu využívateľovi prírodného liečivého zdroja. Predpokladom postupu podľa tohto ustanovenia spravidla je, že ide o bezdôvodné, najmenej trojročné nevyužívanie zdroja podľa povolenia. Ak takáto situácia nastane dôjde k zmene pôvodne vydaného povolenia ( §17 ods. 3 písm. d) a voľné odberné množstvo sa pridelí ďalšiemu využívateľovi. Uvedené ustanovenie zavádza nový pojem – ďalší využívateľ zdroja. Vytvárajú sa tak predpoklady pre konkurenciu a plnohodnotné využívanie prírodných liečivých zdrojov. Súčasne sa ustanovuje, že využívateľ prírodného liečivého zdroja je povinný zabezpečovať prevádzku a údržbu záchytného zariadenia a balneologického zariadenia prírodného liečivého zdroja. Zákon pri stanovení tejto povinnosti rešpektuje stav, podľa ktorého sa väčšina uvedených zariadení stala predmetom privatizácie a ich vlastníkom nie je štát.

K § 22

V záujme výkonu odborného dozoru nad využívaním a ochranou prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov sa ustanovuje, že povinnosti plynúce z odborného dozoru môže plniť iba odborne spôsobilá osoba – balneotechnik. Ustanovujú sa tiež podmienky odbornej spôsobilosti a jej ďalšie odborné vzdelávanie. Poverenie na výkon činnosti balneotechnika sa vydáva na 5 ročné obdobie. S ohľadom na naše členstvo v Európskej únii sa ustanovujú podmienky pre uznanie odbornej spôsobilosti občanom členského štátu Európskej únie. Funkciu balneotechnika môže vykonávať aj občan nečlenského štátu EÚ, ak požiada o uznanie odbornej spôsobilosti.

K § 23 a 24

Súčasné technické podmienky umožňujú prírodnú liečivú vodu a prírodnú minerálnu vodu upravovať. Úprava sa môže uskutočniť len na základe povolenia, pričom zákon ustanovuje podmienky pre takúto činnosť. Aj pri úprave vody však musia byť zachované jej základné ukazovatele, voda musí spĺňať príslušné mikrobiologické a biologické kritériá ustanovené osobitnými predpismi a nespôsobiť vytváranie zvyškov s koncentráciou presahujúcou maximálne limity, ktoré by mohli znamenať ohrozenie zdravia. Ak sa prírodná liečivá voda využíva aj na kúpanie na kúpaliskách, musí spĺňať podmienky ustanovené vyhláškou MZ SR č. 30/2002 Z. z.

Úprava prírodnej liečivej a prírodnej minerálnej vody sa povolí na žiadosť, ktorú môže podať iba využívateľ zdroja. Zákon ustanovuje podmienky, ktoré musí žiadateľ splniť s ohľadom na fyzikálnochemickú, mikrobiologickú a biologickú analýzu vody.

K § 25

Novým spôsobom sa ustanovuje platenie úhrady za objem vyťaženej prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody zo zdroja. Úhrada sa platí za skutočne odobraté množstvo prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody, a to v mesačných intervaloch. Platby za odber vody sú príjmom štátneho rozpočtu. Zákon v prechodných ustanoveniach určuje, ako sa poskytuje úhrada v tých prípadoch, kedy nie je možné skutočne odobraté množstvo odmerať.

K § 26

V záujme ochrany prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov sa zakotvuje povinnosť určiť ochranné pásma. Ochranné pásma sa určujú v dvoch stupňoch na základe posudkov a odborných podkladov vypracovaných odborne spôsobilou osobou. Hranice ochranných pásiem, postup pri úprave, druhy zakázaných činností, rozsah ochranných opatrení a spôsob ich zmeny a zániku ustanoví všeobecne záväzný právny predpis. Ustanovenie súčasne ustanovuje náležitosti návrhu na určenie ochranných pásiem.

K § 27 až 29

Uvedené ustanovenia obsahujú podmienky pre určenie ochranného pásma 1. stupňa a 2. stupňa. Zmyslom ochrany v ochrannom pásme 1. stupňa je zabezpečiť územie výverovej oblasti alebo územie zaberajúce okolie prírodného liečivého zdroja a prírodného minerálneho zdroja. Súčasne sa ustanovujú zákazy činností, ktoré by mohli negatívne ovplyvňovať vlastnosti prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody, jej využiteľné množstvo, zdravotnú nezávadnosť alebo výdatnosť prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja. Súčasne sa ukladá vlastníkom nehnuteľností strpieť opatrenia potrebné na zabezpečenie označenia ochranného pásma. Návrh zákona neráta s ochranným pásmom 3. stupňa, čím sa síce zúži územie ochrany prírodných liečivých a prírodných minerálnych zdrojov, ale súčasne ustanovuje prísnejšie podmienky a sankcie v prípadoch nedodržania zákazov pre jednotlivé pásma ochrany. Náklady spojené s určením a vyznačením hraníc ochranných pásiem znáša využívateľ zdroja, v prípade, že niet využívateľov zdroja, znáša takéto náklady štát.

K § 30

Osobitnú časť venuje zákon klimatickým podmienkam vhodným na liečenie. Ustanovujú sa náležitosti návrhu na uznanie klimatických podmienok vhodných na liečenie a povinnosti využívateľov klimatických podmienok vhodných na liečenie. Návrh musí obsahovať všeobecné náležitosti týkajúce sa právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá má záujem využívať klimatické podmienky na poskytovanie kúpeľnej starostlivosti a osobitné náležitosti, ktorých súčasťou je bioklimatologický posudok. Predpokladá sa, že pred podaním návrhu, najmenej po dobu 3 rokov boli podrobne sledované klimatické ukazovatele kvality ovzdušia a výsledky tohto sledovania sú v súlade s výsledkami sledovania najbližšej meteorologickej stanice. Ak by uvedená podmienka nebola splnená, môže byť uložené sledovanie klimatických podmienok vhodných na liečenie v dlhšom časovom úseku. Je prirodzené, že v trhovom prostredí náklady spojené s podaním návrhu na uznanie, sledovaním klimatických ukazovateľov a kvality ovzdušia hradí navrhovateľ. Ak je navrhovateľov viac, podieľajú sa na úhrade nákladov pomerne. Ustanovenie tiež stanovuje náležitosti rozhodnutia o uznaní klimatických podmienok vhodných na liečenie. Súčasťou tohto rozhodnutia je aj indikácia klimatických podmienok vhodných na liečenie.

K § 31 a 32

Zákon ustanovuje povinnosť využívateľa klimatických podmienok vhodných na liečenie zabezpečovať monitorovanie klimatických ukazovateľov a kvality ovzdušia, a to prevádzkovaním meteorologickej stanice, pričom každých 5 rokov má povinnosť predložiť komplexnú správu o stave a zmenách klimatických podmienok.

S ohľadom na technické zložitosti sa ustanovuje iba možnosť určiť ochranné pásmo pre klimatické podmienky vhodné na liečenie. Aj v tomto prípade však hranice ochranného pásma, postup pri príprave, druhy zakázaných činnosti a rozsah ochranných opatrení ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

K § 33

Konanie o povolení prevádzkovať prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne sa uskutočňuje pred Štátnou kúpeľnou komisiou. Na základe povolenia vydaného v tomto konaní sa môže v príslušných zariadeniach (ubytovacích, zdravotníckych a iných potrebných pre poskytovanie kúpeľnej starostlivosti) poskytovať kúpeľná starostlivosť. Zákon výslovne ustanovuje, že poskytovanie kúpeľnej starostlivosti je možné iba v zariadeniach, v ktorých to bolo povolené (v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach). Uvedené ustanovenie má zabrániť snahám o poskytovanie kúpeľnej starostlivosti v zariadeniach, ktoré nie sú súčasťou prírodných liečebných kúpeľov a nie sú ani kúpeľnými liečebňami. Prevádzkovatelia kúpeľov poukazovali najmä na zneužívanie prevádzkovania niektorých rekreačných zariadení, ktoré propagovali poskytovanie kúpeľnej starostlivosti, v skutočnosti však nemali k takejto činnosti vytvorené žiadne predpoklady. Preto sa navrhuje, aby rozhodnutie o povolení prevádzkovať prírodné liečebné kúpele, prípadne kúpeľné liečebne bolo vydané na základe žiadosti, ktorej súčasťou musí byť buď povolenie využívať prírodný liečivý zdroj alebo doklad o uznaní klimatických podmienok vhodných na liečenie a naviac dokumentáciu o materiálno-technickom a personálnom zabezpečení. Materiálno-technické a personálne vybavenie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis. Žiadosť o povolenie musí obsahovať ďalšie náležitosti ako sú údaje o ubytovacích, zdravotníckych a iných zariadeniach potrebných pre poskytovanie kúpeľnej starostlivosti, návrh na vymedzenie kúpeľného územia, stanovisko obce, na území ktorej má byť prevádzkovanie povolené a údaje o nehnuteľnostiach, najmä o ich vlastníctve verifikované príslušnými dokumentmi z katastra nehnuteľností. Navrhované ustanovenie nadväzuje na zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.

K § 34

Vymenúvajú sa náležitosti žiadosti o povolenie na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov alebo kúpeľných liečební. Vyžaduje sa, aby boli všetky náležitosti žiadosti splnené kumulatívne a žiadosť, v spojení s jej prílohami, bola zrozumiteľná. Ustanovuje sa oprávnenie Štátnej kúpeľnej komisie určiť žiadateľovi lehotu na doplnenie neúplnej žiadosti alebo na opravu nezrozumiteľnej žiadosti. Zakladá sa právny nárok žiadateľa na vydanie povolenia na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov alebo kúpeľných liečební v prípade, ak jeho žiadosť spĺňa náležitosti taxatívne vymedzené v § 33 ods. 1 tohto zákona a pokiaľ žiadateľ splní podmienky ustanovené týmto zákonom. Ustanovuje sa oprávnenie Štátnej kúpeľnej komisie zrušiť povolenie na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov alebo kúpeľných liečební v prípade zániku podmienok zakladajúcich právo žiadateľa na vydanie takéhoto povolenia.

K § 35

Ustanovuje sa subjekt oprávnený predložiť Štátnej kúpeľnej komisii návrh na uznanie kúpeľného miesta a návrh jeho štatútu. Ustanovuje sa rozsah územia, ktoré má byť vyhlásené za kúpeľné miesto (táto skutočnosť musí byť taktiež uvedená v štatúte kúpeľného miesta). Subjektom organizujúcim v kúpeľnom území špecifické druhy aktivít sa ukladajú povinnosti súvisiace s ich organizáciou. Zároveň sa ustanovuje rozsah činností, ktorých výkon je v kúpeľnom území zakázaný. Prírodné liečebné kúpele sú povinné označiť hranice kúpeľného územia, ktoré eviduje katastrálny úrad na základe podkladov Štátnej kúpeľnej komisie. Vláda nariadením uznáva a ruší uznanie kúpeľného miesta a vydáva resp. ruší jeho štatút na základe návrhu ministra zdravotníctva. Obce, ktoré návrh štatútu kúpeľného miesta vypracujú a predkladajú na schválenie, sú povinné spravovať sa ustanoveniami štatútu. Predpokladá sa totiž, že obec obsahové náležitosti štatútu pred predložení Štátnej kúpeľnej komisií prerokuje vo svojich orgánoch.

K § 36

Všeobecne sa ustanovujú povinnosti využívateľov prírodných liečivých zdrojov a klimatických podmienok vhodných na liečenie na kúpeľnom území. Demonštratívne sa vymenúvajú činnosti zabezpečujúce kúpeľné prostredie. Zároveň sa kúpeľné miesta zaraďujú do skupiny oblastí vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia podľa osobitného predpisu.

K § 37

Zakladá sa právo Štátnej kúpeľnej komisie stanoviť neodkladné ochranné opatrenia v prípade vzniku hrozby nebezpečenstva vzniku škôd na prírodných liečivých zdrojoch, klimatických podmienkach vhodných na liečenie a na území prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební resp. pre podzemné vody, ktoré sú potenciálne vhodné na uznanie za prírodné liečivé vody s využitím na zdravotnícke účely. Ustanovuje sa časové obmedzenie obdobia ustanovenia neodkladných ochranných opatrení.

K § 38

Uvádza sa taxatívny výpočet povinností vlastníkov nehnuteľností spočívajúcich v ich povinnosti umožniť vstup osôb uvedených v § 44 zákona na svoje nehnuteľnosti resp. strpieť určité obmedzenia vzťahujúce sa na ich vlastnícke právo.

K § 39

V záujme ochrany prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov sa zakladá možnosť obmedziť vlastnícke práva k nehnuteľnostiam. Definuje sa pojem verejný záujem, pričom pod týmto možno rozumieť aj záujem na vyhľadávaní a využívaní prírodného liečivého zdroja k liečebným účelom. Zakladá sa právo obmedziť vlastnícke právo k nehnuteľnostiam v prípade, ak vlastník nehnuteľnosti bráni vyhľadávaniu prírodného liečivého zdroja resp. právo vyvlastniť nehnuteľnosti alebo obmedziť vlastnícke právo k nehnuteľnostiam v prípade, ak vlastník nehnuteľnosti bráni využívaniu alebo ochrane prírodného liečivého zdroja a ochrane prírodného minerálneho zdroja. Zakladá sa povinnosť využívateľa prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja resp. ministerstva zdravotníctva poskytnúť vlastníkovi nehnuteľnosti finančnú náhradu za obmedzenie vlastníckeho práva resp. za vyvlastnenie. V prípade neuzavretia dohody o poskytnutí finančnej náhrady, rozhodne o nej súd.

K § 40

Novým spôsobom sa upravuje výkon štátnej správy. Ústredným orgánom štátnej správy pre prírodné liečebné kúpele, prírodné liečivé zdroje a prírodné minerálne vody je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Súčasne sa zakotvuje, v ktorých veciach je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky dotknutým orgánom štátnej správy.

K § 41

Pre plnenie úloh Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v oblasti jeho pôsobnosti vo vzťahu k prírodným liečebným kúpeľom, prírodným liečivým zdrojom a prírodným minerálnym zdrojom sa zriaďuje Štátna kúpeľná komisia ako správny orgán. Vytvorenie tohto špecifického orgánu sa opiera o skúsenosti v iných krajinách a je motivované snahou o profesionalizáciu rozhodovacích procesov v súvislosti s vydávaním rozhodnutí v jednotlivých konaniach. Návrh zloženia komisie sleduje tiež posilnenie odbornosti a odpolitizovanie rozhodovacích procesov.

Vytváranie takýchto odborných útvarov je bežné v právnych úpravách iných krajín. Tak napr. Zákon o uznaní kúpeľov a rekreačných oblastí v Bavorsku počíta s vytvorením odborného výboru, ktorý charakterizuje ako nezávislý odborný výbor pre kúpele, rekreačné oblasti a žriedla. Je zložený zo zástupcov ministerstiev vnútra, hospodárstva a dopravy a ďalej z nominantov odborných medicínskych, chemických, profesijných samosprávnych organizácií. Svoje zastúpenie má i zväz turistického ruchu, zväz kúpeľov, poisťovne a pod. Rovnako možno uviesť príklad zriadenia odborného výboru Spolkovej krajiny pre kúpeľníctvo, ktorého zloženie je podobné. Zastúpenie v ňom má ministerstvo hospodárstva, sociálnych vecí a zdravotníctva, ministerstvo životného prostredia, zväz kúpeľov, zväz hotelierov, združenie miest a obcí, priemyselná a obchodná komora a nemocenské poisťovne. V našom právnom poriadku môžeme nájsť príklad vytvorenia obdobného odborného orgánu napr. na Protimonopolnom úrade. Podľa § 18 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov sa zriaďuje Rada úradu, ktorá je zložená z predsedu rady, podpredsedu rady a 5 členov rady menovaných vládou Slovenskej republiky, pričom navrhovatelia sú povinní predložiť aspoň 3 kandidátov na funkciu každého člena rady. Pôsobnosť rady je vymedzená na konanie o rozklade a preskúmaní rozhodnutí mimo odvolacieho konania, konanie o obnove a o proteste prokurátora.

Novo navrhovaná Štátna kúpeľná komisia má mať 7 členov, jej funkčné obdobie bude 5 rokov. Zákon ustanovuje inštitúcie, ktoré môžu podať návrhy na kandidátov na člena Štátnej kúpeľnej komisie. Súčasne vytvára priestor pre to, aby návrhy na členov Štátnej kúpeľnej komisie mohli podať aj občianske združenia a záujmové združenia právnických osôb, ktorých aktivity súvisia s realizáciou kúpeľnej starostlivosti, využívaním prírodných minerálnych vôd ako aj reprezentatívne republikové združenie obcí. Medzi takéto organizácie patrí Zväz slovenských kúpeľov a žriediel, Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd, Slovenská asociácia hydrogeológov a Združenie miest a obcí Slovenska. Štatút štátnej kúpeľnej komisie bude obsahovať ich presný výpočet. Zákon stanovuje, že za každú inštitúciu budú na funkciu člena komisie navrhnutí najmenej 2 kandidáti, z ktorých minister zdravotníctva vyberie vždy jedného. Členov Štátnej kúpeľnej komisie vymenúva minister zdravotníctva SR. Zakotvuje sa tiež inkompatibilita výkonu funkcie člena komisie s funkciami člena vlády, sudcu, prokurátora ako i s funkciou člena štatutárneho orgánu využívateľa zdroja. Súčasne zákon predpokladá, že minister zdravotníctva vymenuje členov komisie tak, aby v nej boli zastúpení odborníci z oblasti balneológie, humánnej bioklimatológie, hydrogeológie, balneotechniky a kúpeľnej praxe. S ohľadom na to, že Štátna kúpeľná komisia bude plniť úlohy na vymedzenom úseku štátnej správy, návrh zákona kladie požiadavky na bezúhonnosť jej členov. Členom komisie sa nebude môcť stať ten, kto sa dopustil úmyselného trestného činu, alebo ten komu bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody. Zákon tiež ustanovuje prípady v ktorých členstvo v Štátnej kúpeľnej komisie zaniká a v ktorých bude možné člena komisie odvolať.

K § 42

Pôsobnosť Štátnej kúpeľnej komisie je taxatívne vymenovaná. Rozhoduje o uznaní prírodných liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd, klimatických podmienok vhodných na liečenie ako aj o zrušení ich uznania, vydáva povolenia na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, vydáva povolenia využívať prírodné liečivé zdroje a prírodné minerálne zdroje, rozhoduje o povolení upraviť tieto vody, predkladá vláde návrh na uznanie kúpeľného miesta a jeho zrušenie a v ďalších veciach.

K § 43

Navrhované ustanovenie zákona obsahuje postup komisie pri prijímaní rozhodnutí. Štátna kúpeľná komisia rozhoduje ako prvostupňový orgán o všetkých veciach patriacich do jej pôsobnosti, o opravnom prostriedku rozhoduje minister zdravotníctva. Konanie pred komisiou je neverejné.

K § 44

Novým spôsobom sa upravuje výkon dozoru nad dodržiavaním opatrení určených podľa predkladaného zákona. Výkon dozoru bude uskutočňovať Inšpektorát, ktorý bol zriadený na ministerstve zdravotníctva už existujúcou právnou úpravou, a ktorý súčasne plní úlohy podľa rozhodnutí Štátnej kúpeľnej komisie. Inšpektorát v rámci kúpeľného dozoru bude kontrolovať a vyhodnocovať režimové sledovania, plnenie podmienok vyplývajúcich z povolení využívať prírodné liečivé zdroje a prírodné minerálne zdroje a súčasne kontrolovať a vyhodnocovať vykonávanie sledovania určených klimatických ukazovateľov a ukazovateľov kvality ovzdušia. Inšpektorát je oprávnený vykonávať dozor na mieste samom a súčasne prijímať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. O dodržiavaní povinností ustanovených týmto zákonom, prípadne o nedostatkoch zistených pri výkone dozoru, Inšpektorát vypracuje správu, ktorú predkladá Štátnej kúpeľnej komisií. Inšpektorátu je tiež zverená povinnosť notifikovať kompetentným orgánom Európskej únie uznanie prírodných minerálnych vôd ako i uznanie prírodných minerálnych vôd dovezených do členského štátu Európskej únie z tretích krajín. Inšpektorát ako dozorujúci orgán tiež vedie register a databázu minerálnych vôd a spravuje monitorovací systém.

K § 45

K tomu, aby mohol byť kúpeľný dozor efektívne realizovaný, je potrebné vybaviť pracovníkov Inšpektorátu, ale aj členov Štátnej kúpeľnej komisie náležitými oprávneniami. Podľa návrhu zákona budú môcť vstupovať na pozemky, stavby a do zariadení za účelom vykonania kontroly, žiadať údaje a doklady potrebné pre svoju činnosť, nariadiť a kontrolovať odstraňovanie zistených nedostatkov a odoberať vzorky vody. Osoby vykonávajúce kontrolu a dozor sa budú musieť preukazovať konkrétnym poverením a budú povinné zachovávať mlčanlivosť o veciach, ktoré pri výkone kontrolnej činnosti zistili.

K § 46

V § 46 sa ustanovujú podmienky pre činnosť akreditovaných laboratórií. Ich činnosť je nevyhnutná pre vypracúvanie analýz chemických, biologických a fyzikálnych vlastností prírodných liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd. Zoznam akreditovaných laboratórií vedie ministerstvo zdravotníctva.

K § 47 a 48

Zákon obsahuje ustanovenia, ktorých zmyslom je zabezpečiť efektívnu vynútiteľnosť plnenia povinností zakotvených v jednotlivých paragrafoch. Slúži k tomu systém pokút, ktoré je možné ukladať až do výšky 5 miliónov. Ustanovenia obsahujú právnu úpravu priestupkov a iných správnych deliktov na úseku kúpeľníctva a ustanovujú sankcie v prípade porušenia povinností vyplývajúcich z toho zákona.

Pokuty podľa predloženého návrhu bude môcť ukladať Štátna kúpeľná komisia alebo obec, pričom pri ustanovení výšky pokuty sa má prihliadať na závažnosť protiprávneho konania, mieru ohrozenia prírodného liečivého zdroja, prírodného minerálneho zdroja, prostredia prírodných liečebných kúpeľov ako aj na rozsah škodlivých následkov. Zákon ustanovuje splatnosť pokuty do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení. Súčasne ustanovuje, že pokutu vyberá a vymáha orgán, ktorý ju uložil. Výnos z pokút je príjmom obce alebo štátneho rozpočtu a to v závislosti od toho, kto pokutu uložil.

K § 49

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné právne predpisy o správnom konaní – zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Odchýlka od správneho poriadku sa pripúšťa len vtedy, ak to vyplýva z osobitného procesno-právneho ustanovenia tohto zákona.

K § 50

Ustanovujú sa prechodné právne normy, ktoré sa vyrovnávajú s právnymi vzťahmi, ktoré boli založené podľa predchádzajúcich právnych predpisov, čím sa zabezpečuje kontinuita so zrušenou úpravou a zamedzuje sa z ústavného hľadiska neprípustná spätná pôsobnosť zákona.

Vyhlásené prírodné liečivé zdroje, prírodné zdroje minerálnych stolových vôd a klimatické podmienky priaznivé na liečenie; kúpeľné miesta; štatúty kúpeľných miest, ktoré boli vyhlásené alebo vydané podľa doterajších predpisov, sa považujú za vyhlásené podľa tohto zákona.

Temporálne obmedzenie povolení vydaných podľa doterajších právnych predpisov zostáva zachované. Na vydanie nových povolení sa použije tento zákon.

Ustanovuje sa povinnosť zosúladenia materiálno-technického a personálneho vybavenia zdravotníckeho zariadenia s týmto zákonom. Na splnenie tejto povinnosti sa navrhuje dostatočná lehota v trvaní jedného roku od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

Ochranné pásma a ochranné podmienky zostávajú v podstate zachované. Na ich právny režim sa však vzťahuje tento zákon s tou výnimkou, že ochranné pásma III. stupňa určené podľa doterajších predpisov sa považujú za ochranné pásma II. stupňa určené podľa tohto zákona. Predpokladá sa, že dôsledkom novej úpravy sa ochranné pásmo zmenší.

Z dôvodov materiálnej náročnosti sa ustanovuje prechodná doba dvoch rokov, v ktorej je využívateľ zdroja povinný uviesť do prevádzky monitorovací systém podľa tohto zákona. Až do doby zavedenia monitorovacieho systému sa platí úhrada určená podľa množstva uvedeného v povolení využívať zdroj, a to spôsobom a vo výške určenej prechodným ustanovením.

Ustanovuje sa prechodná doba dvoch rokov, v ktorej je využívateľ zdroja povinný zabezpečiť odborný dozor podľa tohto zákona.

K § 51

Ustanovenie odkazuje na prílohu, v ktorej sú uvedené akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie, ktoré sa preberajú týmto zákonom.

K § 52

V aplikačnej praxi sa možno stretnúť s prípadmi, že ako kúpele alebo prírodné minerálne vody, prípadne prírodné liečivé vody sú označované a ako také i propagované zariadenia či vody, ktoré neboli za takého uznané, resp. nezískali zákonom predpokladané povolenia. Preto sa ustanovuje zákaz zneužívať púhu skutočnosť, že hotel či iné zriadenie sa nachádza v kúpeľnom mieste, prípadne dochádza k plneniu neuznanej vody do spotrebiteľského balenia. Zákaz sa vzťahuje na právnické osoby a fyzické osoby, ktoré prevádzkujú zariadenia s využívaním termálnych vôd a minerálnych vôd, alebo ich plnia do spotrebiteľských obalov, ak nedošlo k ich uznaniu za prírodné liečivé vody alebo nebolo vydané povolenie na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov či kúpeľných liečební.

K § 53

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky sa splnomocňuje na vydanie podrobnejšej právnej úpravy vo forme všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa svojim rozsahom a predmetom úpravy do zákona nehodia a z ústavného hľadiska môžu byť vo forme vykonávacieho právneho predpisu .

K § 54

Zrušujú sa právne predpisy, ktorými boli doteraz upravovali spoločenské vzťahy tvoriace obsah návrhu zákona.

K čl. II

Zmenou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa ustanovuje výška správnych poplatkov, ktoré sú vyberané v správnom konaní podľa tohto zákona.

K čl. III

V nadväznosti na návrh zákon sa v nevyhnutnom rozsahu sa dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

K čl. IV

V nadväznosti na návrh zákon sa v nevyhnutnom rozsahu dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

K čl. V

Doplnenie zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov je viazané na nový Trestný zákon (zákon č. 300/2005 Z.z.), ktorý v novej skutkovej podstate trestného činu odloženia dieťaťa (§ 205) vyhlásil za trestné konanie, ktorým osoba odloží dieťa, o ktoré má povinnosť sa starať a ktoré si nemôže zadovážiť pomoc, aj na mieste, kde mu nehrozí nebezpečenstvo ohrozenia života alebo zdravia. Novým trestným zákonom sa upravili za trestné také prípady, keď boli novorodenci odkladaní na verejnosti frekventovaných miestach (napr. hypermarkety, veľké autobusové alebo vlakové stanice), kde nebol splnený znak „vystavenia dieťaťa nebezpečenstva smrti alebo ublíženia na zdraví“, ktorý vyžaduje skutková podstata trestného činu opustenia dieťaťa v súčasnom Trestnom zákone.

Počas legislatívneho procesu prijímania nového Trestného zákona však boli vytvorené v troch nemocniciach verejne prístupné inkubátory slúžiace na odloženie nechceného dieťaťa tzv. hniezda záchrany. Tieto hniezda záchrany zatiaľ nemajú žiadny právny podklad v zákone.

Aby sa trestný čin odloženia dieťaťa podľa § 205 nového Trestného zákona netýkal aj hniezd záchrany je potrebné, aby tieto boli legislatívne v zákone upravené ako oprávnenie osoby odložiť nechceného novorodenca. Potom bude možné konanie osoby, ktorá odloží dieťa do hniezda záchrany posúdiť ako okolnosť vylučujúcu protiprávnosť činu – výkon práva a povinnosti podľa § 28 nového Trestného zákona, podľa ktorého „čin inak trestný nie je trestným činom, ak ide o výkon práva alebo povinnosti vyplývajúcich zo všeobecne záväzného právneho predpisu, z rozhodnutia súdu alebo iného orgánu verejnej moci z plnenia pracovných či iných úloh alebo zo zmluvy, ktorá neodporuje všeobecne záväznému právnemu predpisu, ani ho neobchádza; spôsob výkonu práv a povinností nesmie odporovať všeobecne záväznému právnemu predpisu“.

Z týchto dôvodov sa navrhuje upraviť v zákone č. 576/2004 Z.z. medzi právami a povinnosťami osôb pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti aj možnosť odložiť dieťa do hniezda záchrany, ak je vytvorené.

K čl. VI

Navrhuje sa účinnosť zákona dňom 1. januára 2006.

V Bratislave 17. augusta 2005

Mikuláš D z u r i n d a, v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

Rudolf Z a j a c, v. r.

minister zdravotníctva

Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

Načítavam znenie...
MENU
Hore