Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov 339/2022 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 21.10.2022
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Trestné právo hmotné
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov 339/2022 účinný od 01.01.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 339/2022 s účinnosťou od 01.01.2023

Legislatívny proces k zákonu 339/2022

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení zákona č. 127/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 549/2011 Z. z., zákona č. 371/2013 Z. z., zákona č. 78/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 4 sa číslo „5“ nahrádza číslom „6“.
2.
V § 7 ods. 2 písm. c) sa slová „ods. 2“ nahrádzajú slovami „ods. 3“.
3.
V § 7 ods. 2 písmeno d) znie:

„d)
obvinení, ktorí sú stíhaní za obzvlášť závažné zločiny proti životu a zdraviu od ostatných obvinených; uvedené sa nevzťahuje na mladistvých, ktorí sú stíhaní za obzvlášť závažné zločiny,“.

4.
V § 7 ods. 2 sa vypúšťajú písmená e) a i).

Doterajšie písmená f) až h) sa označujú ako písmená e) až g).

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a sa vypúšťa.

5.
V § 7 ods. 3 úvodnej vete sa slovo „samostatne“ nahrádza slovom „individuálne“.
6.
V § 7 ods. 3 písmeno b) znie:

„b)
o to v prípade obvineného v kolúznej väzbe požiada orgán činný v trestnom konaní alebo súd, alebo“.

7.
V § 7 ods. 4 sa slová „sú stíhaní pre trestné činy uvedené v § 47 ods. 2 Trestného zákona alebo ktorí sú stíhaní pre trestné činy, za ktoré“ nahrádzajú slovom „ktorým“.
8.
V § 7 ods. 5 sa slová „na odporúčanie lekára“ nahrádzajú slovami „alebo ním určený príslušník zboru“ a na konci sa pripája táto veta: „Najneskôr po ukončení umiestnenia podľa predchádzajúcej vety a vždy ak toto umiestnenie trvá viac ako osem hodín, je obvinený podrobený zdravotnej prehliadke.“.
9.
V § 7 ods. 6 sa slovo „samostatne“ nahrádza slovom „individuálne“ a na konci sa pripája táto veta: „Umiestnenie obvineného do cely individuálne podľa odseku 3 písm. b) a c) sa v prípade vážneho ohrozenia zdravia obvineného preruší.“.
10.
V § 7 ods. 7 prvej vete sa slová „odseku 2 písm. b), e) a h); zmiernenie umiestnenia podľa odseku 2 písm. h) sa netýka obvinených podľa odseku 2 písm. f)“ nahrádzajú slovami „odseku 2 písm. b) a g); zmiernenie umiestnenia podľa odseku 2 písm. g) sa netýka obvinených podľa odseku 2 písm. e)“.
11.
V § 9 ods. 1 druhej vete sa za slovo „súhlase“ vkladajú slová „riaditeľa ústavu a v prípade obvineného v kolúznej väzbe po súhlase“ a za slovom „súdu“ sa vypúšťa čiarka a slová „ak tento zákon neustanovuje inak“.
12.
V § 9 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2)
Príslušník zboru predvedie obvineného v ústave pred advokáta alebo notára na základe ich žiadosti. V prípade obvineného v kolúznej väzbe si môže príslušný orgán činný v trestnom konaní alebo súd vyhradiť svoju prítomnosť pri úkone obvineného s advokátom alebo notárom. Ak sa orgán činný v trestnom konaní alebo súd, ktorý si vyhradil prítomnosť, na úkon nedostaví, úkon sa uskutoční aj bez jeho prítomnosti.“.

Doterajšie odseky 2 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 8.

13.
V § 9 ods. 3 sa za slová „zabezpečí, aby“ vkladá slovo „ním“ a bodka na konci sa nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak.“.
14.
V § 9 ods. 6 a 7 sa slová „3 a 4“ nahrádzajú slovami „4 a 5“.
15.
§ 9 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9)
Ak to technické podmienky v ústave umožňujú a obvinený s tým súhlasí, môže sa predvedenie realizovať aj prostredníctvom videoprenosu.“.

16.
V § 12 ods. 1 posledná veta znie: „Ubytovacia plocha pre obvineného v uzamykanej cele je najmenej 4 m2 a v neuzamykanej cele 3,5 m2; ak sa nadmerne zvýši počet obvinených alebo odsúdených v ústave, možno ubytovaciu plochu na nevyhnutne potrebný čas znížiť.“.
17.
V § 12 ods. 4 sa za slová „odevu a“ vkladá slovo „spodnej“.
18.
V § 12 ods. 7 druhej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „najdlhšie na 24 hodín.“.
19.
V § 14 ods. 1 sa slová „Obvinený má právo na odev“ nahrádzajú slovami „Obvinenému sa poskytuje odev, spodná bielizeň“ a na konci sa pripája táto veta: „Obvinenému ústav poskytuje aj iné súčasti výstroja podľa určených vzorov a noriem.“.
20.
V § 14 odseky 2 a 3 znejú:

„(2)
Obvinený má právo používať vlastný odev, spodnú bielizeň a obuv, ak sú hygienicky nezávadné a má zabezpečenú ich pravidelnú obmenu na vlastné náklady; inak používa ústavný odev, ústavnú spodnú bielizeň a ústavnú obuv. Obmenu vlastného odevu, spodnej bielizne a obuvi možno vykonať individuálnou donáškou do ústavu v čase a termíne určenom riaditeľom ústavu.

(3)
Obvinený môže používať vlastnú spodnú bielizeň, ponožky v určenom množstve a obuv aj vtedy, ak používa ústavný odev, ústavnú spodnú bielizeň a ústavnú obuv.“.

21.
V § 14 ods. 4 sa slová „balíkom s vhodným odevom a obuvou“ nahrádzajú slovami „prijať balík s vhodným odevom a obuvou prostredníctvom poštového podniku“ a na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo ním určený príslušník zboru.“.
22.
V § 16 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4)
O vážnom ochorení alebo ťažkom úraze obvineného informuje ústav obhajcu a inú osobu, ktorú obvinený určil v súlade s osobitným predpisom.11aa) V prípade mladistvého obvineného ústav vždy informuje aj jeho zákonného zástupcu.“.

Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 5 až 8.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11aa znie:

„11aa) § 25 ods. 1 písm. c) zákona č. 576/2004 Z. z.“.

23.
V § 16a sa vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Do doby trvania vychádzky sa započítava len čas strávený v priestoroch určených na vychádzku.“ a v tretej vete sa za slovo „prípadoch“ vkladá slovo „predĺžiť,“.
24.
V § 17 odsek 1 znie:

„(1)
Obvinený môže mať pri sebe v cele hodinky, fotografie, vlastné knihy, časopisy, študijné materiály, písomnosti a iné nosiče informácií týkajúce sa trestnej veci, v ktorej je v čase výkonu väzby stíhaný, ako aj písomnosti a iné nosiče informácií týkajúce sa iných právnych vecí obvineného, osobnú korešpondenciu, potreby na korešpondenciu, hygienické potreby, veci zakúpené v predajni zriadenej v ústave, v množstve, ktoré zodpovedá možnostiam ich uloženia v skrinke, elektrický holiaci strojček, strojček na strihanie vlasov, ponorný varič alebo rýchlovarnú kanvicu, ak je v cele elektrická zásuvka a spĺňa podmienky podľa odseku 3, zdravotnícku pomôcku a ďalšie veci povolené riaditeľom ústavu alebo ním určeným príslušníkom zboru; hodinky sa obvinenému vydajú až na základe vykonanej kontroly, ak neumožňujú prenos informácií.“.

25.
V § 17 ods. 3 prvej vete sa vypúšťa slovo „nedovolený“ a v poslednej vete sa vypúšťajú slová „a používaním vlastného elektrického spotrebiča“.
26.
V § 17 ods. 4 prvej vete sa za slová „tieto veci“ vkladajú slová „odovzdať obhajcovi alebo“ a vypúšťa sa slovo „balíkom“.
27.
V § 18 odseky 2 a 3 znejú:

„(2)
Obvinený má právo stýkať sa tiež s advokátom alebo s inou osobou, ktorá ho zastupuje v konaní pred súdom alebo iným orgánom verejnej moci, ak
a)
sa má konať o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach obvineného,

b)
obvinený vystupuje ako strana sporu alebo ako účastník konania a v konaní je možné zastupovanie inou osobou ako advokátom a

c)
s tým, v prípade obvineného v kolúznej väzbe, súhlasí príslušný orgán činný v trestnom konaní alebo súd, ktorý si môže vyhradiť svoju prítomnosť.

(3)
Rozhovor medzi obvineným a obhajcom, advokátom alebo inou osobou podľa odseku 2 sa môže uskutočniť formou fyzického rozhovoru, alebo ak to technické podmienky v ústave umožňujú a obvinený s tým súhlasí, formou videoprenosu v čase, v rozsahu a spôsobom určeným riaditeľom ústavu. Pri rozhovore medzi obvineným a inou osobou podľa odseku 2 riaditeľ ústavu zabezpečí, aby bol ním určený príslušník zboru pri rozhovore prítomný a tento rozhovor videl a počul jeho obsah.“.

28.
§ 19 vrátane nadpisu znie:

㤠19
Návštevy
(1)
Obvinený má právo prijať návštevu najmenej raz za kalendárny mesiac v trvaní dvoch hodín v čase určenom riaditeľom ústavu alebo ním určeným príslušníkom zboru. Návšteva sa môže uskutočniť formou fyzickej návštevy alebo prostredníctvom videokonferenčného zariadenia (ďalej len „videonávšteva“). Neuplatnené právo na návštevu v čase určenom riaditeľom ústavu alebo ním určeným príslušníkom zboru zaniká. V odôvodnených prípadoch môže riaditeľ ústavu povoliť náhradný termín vykonania návštevy alebo prijatie návštevy častejšie.

(2)
Obvineného môže súčasne fyzicky navštíviť najviac päť osôb, ktorých meno, priezvisko a adresu obvinený uvedie vo svojej písomnej žiadosti; tento počet sa nevzťahuje na neplnoleté deti obvineného. Riaditeľ ústavu môže z bezpečnostných dôvodov nepovoliť návštevu niektorých osôb; uvedené sa nevzťahuje na blízke osoby.12)

(3)
Ak má obvinený neplnoleté deti, má právo nad rámec odseku 1 na ďalšiu videonávštevu s nimi v trvaní najmenej jednej hodiny.

(4)
Dobu návštevy určenú v odseku 1 si môže obvinený rozdeliť na dve hodinové návštevy, pričom jedna hodina návštevy môže byť uskutočnená len formou videonávštevy.

(5)
Riaditelia ústavov umožnia po vzájomnej dohode návštevu medzi obvinenými navzájom a medzi obvinenými a odsúdenými, ak ide preukázateľne o blízke osoby a obvinený má peňažné prostriedky na úhradu nákladov spojených s jej vykonaním. Riaditelia ústavov sa súčasne dohodnú na tom, či sa návšteva uskutoční formou fyzickej návštevy alebo videonávštevy.

(6)
Návštevy prebiehajú spravidla v priestoroch na to určených pod dohľadom príslušníka zboru. Počas fyzickej návštevy je zakázané odovzdávať alebo prijímať akékoľvek veci okrem vecí povolených riaditeľom ústavu. V odôvodnených prípadoch môže riaditeľ ústavu rozhodnúť, že z bezpečnostných dôvodov sa fyzická návšteva vykoná bez priameho kontaktu.

(7)
Príslušník zboru preruší alebo predčasne ukončí návštevu, ak obvinený alebo návštevník napriek upozorneniu porušuje zásady správania pri návšteve, ústavný poriadok, ohrozuje bezpečnosť v ústave alebo o to požiada na návšteve prítomný orgán činný v trestnom konaní alebo súd.

(8)
Obvinený, ktorý je v kolúznej väzbe, má právo prijať návštevu len po predchádzajúcom súhlase príslušného orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu, ktorý si môže vyhradiť svoju prítomnosť na návšteve. Súhlas s návštevou obvineného podľa predchádzajúcej vety blízkou osobou môže orgán činný v trestnom konaní alebo súd neudeliť, len ak ide o osobu, ktorá je stíhaná v rovnakej trestnej veci, alebo pri ktorej bolo objektívne preukázané kolúzne konanie v trestnej veci obvineného. Ak sa orgán činný v trestnom konaní alebo súd, ktorý si vyhradil prítomnosť na návšteve blízkej osoby, na návštevu nedostaví, návšteva sa uskutoční bez jeho prítomnosti.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:

„12) § 2 písm. d) zákona č. 475/2005 Z. z. v znení zákona č. 370/2013 Z. z.“.

29.
V § 20 odsek 2 znie:

„(2)
Nahliadnuť do korešpondencie obvineného má právo riaditeľ ústavu alebo ním určený príslušník zboru; pritom je v odôvodnených prípadoch oprávnený oboznámiť sa s jej obsahom. Ústav je povinný korešpondenciu zadržať a odovzdať orgánu činnému v trestnom konaní, orgánu oprávnenému na objasňovanie priestupkov alebo súdu, ak táto korešpondencia obsahuje nedovolenú informáciu alebo vec, jej obsah zakladá podozrenie zo spáchania trestného činu, priestupku alebo jej doručením by mohol byť marený účel výkonu väzby. O zadržaní korešpondencie obvineného rozhodne ústav do troch pracovných dní od získania dispozície nad korešpondenciou. Ak ústav nerozhodne o zadržaní korešpondencie obvineného a o jej odovzdaní orgánu činnému v trestnom konaní, orgánu oprávnenému na objasňovanie priestupkov alebo súdu, alebo ak táto korešpondencia neobsahuje nedovolenú informáciu alebo vec, jej obsah nezakladá podozrenie zo spáchania trestného činu, priestupku alebo jej doručením by nemohol byť zmarený účel výkonu väzby, je ústav povinný korešpondenciu doručiť adresátovi.“.

30.
V § 20 odsek 4 znie:

„(4)
Nahliadať do korešpondencie je neprípustné, ak je zrejmé, že ide o korešpondenciu medzi obvineným a
a)
jeho obhajcom alebo advokátom, ktorý ho zastupuje v inej právnej veci,

b)
orgánom činným v trestnom konaní alebo súdom,

c)
Kanceláriou prezidenta Slovenskej republiky, Národnou radou Slovenskej republiky, Úradom vlády Slovenskej republiky, Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky, Národným bezpečnostným úradom, verejným ochrancom práv alebo inými štátnymi orgánmi Slovenskej republiky alebo volebnými orgánmi podľa osobitného predpisu12b) vo veciach týkajúcich sa uplatnenia volebného práva obvineného,

d)
medzinárodnými orgánmi a medzinárodnými organizáciami, ktoré sú podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, príslušné na prejednanie podnetov alebo sťažností týkajúcich sa ochrany ľudských práv,

e)
diplomatickou misiou alebo konzulárnym úradom cudzieho štátu.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12b znie:

„12b) § 12 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

31.
V § 20 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6, ktoré znejú:

„(5)
Na obvineného v kolúznej väzbe sa ustanovenie odseku 4 písm. c) vzťahuje len v prípade štátnych orgánov, ktoré sú príslušné na prejednanie podnetov alebo sťažností týkajúcich sa ochrany ľudských práv alebo v prípade volebných orgánov podľa osobitného predpisu vo veciach týkajúcich sa uplatnenia volebného práva obvineného.

(6)
Ak je podozrenie, že korešpondencia uvedená v odseku 4 obsahuje nepovolenú vec, môže do nej riaditeľ ústavu alebo ním určený príslušník zboru za prítomnosti obvineného nahliadnuť, o čom spíše úradný záznam, ktorý obvinený potvrdí svojím podpisom. Oboznámenie sa s obsahom takejto korešpondencie je neprípustné.“.

Doterajšie odseky 5 až 9 sa označujú ako odseky 7 až 11.

32.
V § 20 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Obmedzenie počtu kusov korešpondencie odoslanej na náklady ústavu sa nevzťahuje na korešpondenciu odosielanú obvineným v trestnom konaní alebo inom konaní, v ktorom je obvinený účastníkom konania a hrozí zmeškanie lehoty.“.
33.
V § 20 odseky 10 a 11 znejú:

„(10)
Ústav zadrží korešpondenciu uvedenú v odseku 4, ak obsahuje nepovolenú vec. Ak je podozrenie, že nepovolená vec súvisí s trestným činom, správnym deliktom alebo priestupkom, ústav túto vec najneskôr nasledujúci pracovný deň odovzdá príslušnému orgánu verejnej moci. O zadržaní doručenej korešpondencie sa informuje odosielateľ a príslušný nadriadený orgán odosielateľa.

(11)
Ak je obvinenému od osôb uvedených v odseku 4 doručený iný nosič informácií, tento sa po zaevidovaní do evidencie povolených vecí vydá obvinenému.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a sa vypúšťa.

34.
§ 20 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12)
Podmienky zasielania poštových známok ustanovuje osobitný predpis.12a)“.

35.
§ 21 vrátane nadpisu znie:

㤠21
Telefonovanie
(1)
Obvinený má právo telefonovať minimálne 4 dni v kalendárnom mesiaci v trvaní najmenej 30 minút za deň prostredníctvom telefónneho zariadenia, alebo ak to technické podmienky v ústave umožňujú, prostredníctvom videotelefónneho zariadenia umiestneného v ústave v čase určenom riaditeľom ústavu. Neuplatnené právo na telefonovanie zaniká.

(2)
Riaditeľ ústavu môže obvinenému zakázať telefonovať na vybrané telefónne čísla z bezpečnostných dôvodov s výnimkou telefónneho čísla patriaceho blízkej osobe obvineného alebo na základe písomnej žiadosti majiteľa telefónneho čísla.

(3)
Obvinený, ktorý je v kolúznej väzbe, môže telefonovať len po predchádzajúcom súhlase príslušného orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu, ktorý si môže vyhradiť prítomnosť pri telefonovaní. Súhlas s telefonovaním obvineného podľa predchádzajúcej vety s blízkou osobou môže orgán činný v trestnom konaní alebo súd neudeliť, len ak ide o osobu, ktorá je stíhaná v rovnakej trestnej veci alebo pri ktorej bolo objektívne preukázané kolúzne konanie v trestnej veci obvineného. Ak sa orgán činný v trestnom konaní alebo súd, ktorý si vyhradil prítomnosť pri telefonovaní blízkej osobe, na telefonovanie nedostaví, hovor sa uskutoční bez jeho prítomnosti, a to v trvaní najviac 30 minút jedenkrát mesačne.

(4)
Obvinený môže s obhajcom alebo s advokátom, ktorý ho zastupuje v inej právnej veci, telefonovať denne najmenej 30 minút.

(5)
Ústav alebo generálne riaditeľstvo sú oprávnené monitorovať a zaznamenávať obsah hovoru obvineného na účel plnenia úloh na úseku boja proti terorizmu a organizovanému zločinu, zabránenia mareniu účelu výkonu väzby, odhaľovania a objasňovania trestných činov a zabezpečenia ochrany verejného poriadku a bezpečnosti v objektoch, ktorých ochranu zabezpečuje zbor; uvedené sa nevzťahuje na hovor obvineného s jeho obhajcom alebo s advokátom, ktorý ho zastupuje v inej právnej veci, ak obhajca alebo advokát preukáže, že mu telefónne číslo patrí. Monitorovanie hovorov obvineného schvaľuje riaditeľ ústavu, v ktorom je obvinený umiestnený alebo generálny riaditeľ zboru. V prípade, ak vec neznesie odklad, hrozí marenie účelu výkonu väzby, súhlas riaditeľa ústavu alebo generálneho riaditeľa zboru nie je možné získať vopred, môže byť hovor monitorovaný aj bez predchádzajúceho súhlasu. V monitorovaní nie je možné pokračovať a získané údaje nesmú byť použité, ak riaditeľ ústavu alebo generálny riaditeľ zboru neudelí dodatočný súhlas najneskôr do 24 hodín od začiatku monitorovania hovorov obvineného. Opodstatnenosť monitorovania hovorov obvineného preskúmava riaditeľ ústavu alebo generálny riaditeľ zboru najmenej raz za 3 mesiace. Ústav a generálne riaditeľstvo zboru vedú prehľad o počtoch vydaných súhlasov a odmietnutých žiadostiach, pričom zodpovedajú za ich úplnosť. Ak sa pri monitorovaní hovorov vyhotovil záznam a do 3 mesiacov od jeho vyhotovenia sa nezistili skutočnosti významné na dosiahnutie zákonom ustanoveného účelu, záznam sa vymaže. Ústav a generálne riaditeľstvo uchovávajú záznamy podľa prvej vety počas 12 mesiacov. Uchovávanie a výmaz záznamov hovorov obvinených je realizované automaticky systémom, ktorým je zabezpečené telefonovanie obvinených.

(6)
Ústav a generálne riaditeľstvo sú oprávnené zaznamenávať elektronicky aj údaje o priebehu hovoru. Záznam o priebehu hovoru obsahuje údaje o volaných telefónnych číslach, čase a dĺžke hovoru a pretelefonovanej peňažnej sume.

(7)
Záznamy podľa odsekov 5 a 6 poskytuje ústav a generálne riaditeľstvo na základe písomnej žiadosti subjektom uvedeným v osobitnom predpise.13aa)

(8)
Náklady spojené s telefonovaním znáša obvinený.“.

36.
V § 23 odsek 3 znie:

„(3)
Peňažné prostriedky možno obvinenému zasielať poukazom poštového platobného styku alebo bezhotovostným prevodom na účet osobitných prostriedkov ústavu. Peňažné prostriedky zaslané alebo poukázané obvinenému sa zaevidujú na jeho konto. O doručení peňažných prostriedkov pre obvineného na účet osobitných prostriedkov ústavu je obvinený informovaný. Ak obvinený odmietne prijať peňažné prostriedky, tie sa vrátia odosielateľovi alebo príkazcovi na písomnú žiadosť obvineného. Náklady spojené s vrátením peňažných prostriedkov sa uhradia z odmietnutej sumy peňažných prostriedkov. Obvinený nemôže odmietnuť prijať dôchodok poukázaný platiteľom dôchodku na účet osobitných prostriedkov ústavu.“.

37.
V § 23 ods. 4 písmeno d) znie:

„d)
dôchodok podľa osobitných predpisov,15)“.

38.
Poznámky pod čiarou k odkazom 13b až 15 znejú:

„13b) § 5 písm. a) a b) zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 519/2007 Z. z.
§ 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

13c) § 20 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 328/2002 Z. z.
§ 13 ods. 3 písm. a) a h) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

14) § 20 ods. 1 písm. c) a d) zákona č. 328/2002 Z. z. v znení zákona č. 519/2007 Z. z.
§ 13 ods. 3 písm. b) až g), i) a j) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

15) Napríklad § 30 zákona č. 328/2002 Z. z., § 13 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 29 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 183/2014 Z. z.“.

39.
V § 23 ods. 8 a 9 úvodnej vete sa vypúšťa slovo „písomne“.
40.
V § 23 ods. 9 písmeno d) znie:

„d)
úhradu súdnych poplatkov, správnych poplatkov a odmenu notára,“.

41.
V § 23 sa odsek 9 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
nákup kreditu na telefonovanie.“.

42.
V § 25 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Sortiment tovaru určuje riaditeľ ústavu.“.
43.
V § 26 ods. 2 sa vypúšťajú slová „umiestnený v oddiele so zmierneným režimom“.
44.
V § 26 ods. 5 sa slová „Obvinenému možno prostredníctvom poštového podniku povoliť prijatie balíka obsahujúceho“ nahrádzajú slovami „Prostredníctvom poštového podniku môže obvinený prijať balík obsahujúci“.
45.
V § 26 ods. 6 sa slová „Na písomnú žiadosť“ nahrádzajú slovami „So súhlasom“.
46.
V § 27 ods. 1 prvej vete sa vypúšťajú slová „na vlastné náklady“ a v poslednej vete sa vypúšťajú slová „na náklady obvineného“.
47.
§ 27 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5)
Ak to technické podmienky ústavu umožňujú, obvinený môže v čase vymedzenom v ústavnom poriadku využívať zariadenie ústavu s pripojením na internet. Obvinenému sa sprístupňujú internetové stránky obsahujúce informácie o všeobecne záväzných právnych predpisoch, internetové stránky, ktoré patria osobám uvedeným v § 20 ods. 4 písm. c) až e) a ďalšie internetové stránky určené riaditeľom ústavu.“.

48.
V § 30 ods. 2 písm. g) sa za slová „zúčastňovať sa“ vkladajú slová „v ústave“.
49.
V § 30 sa odsek 2 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m)
predať, darovať, vymeniť alebo požičať inému obvinenému alebo odsúdenému veci osobnej potreby a od iného obvineného alebo odsúdeného veci osobnej potreby prijať do užívania s výnimkou vecí určených v ústavnom poriadku.“.

50.
V § 32 odsek 1 znie:

„(1)
Ak s tým obvinený súhlasí, môže sa zaradiť do práce v súlade s účelom výkonu väzby; pritom sa prihliada na jeho zdravotný stav a možnosti využitia pracovnej kvalifikácie.“.

51.
V § 32 ods. 3 posledná veta znie: „Základná výška pracovnej odmeny zodpovedá 40 % sumy minimálnej mzdy určenej osobitným predpisom.21)“.
52.
§ 32 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10)
Zdravotná poisťovňa, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, platiteľ dôchodkovej dávky a úrad práce, sociálnych vecí a rodiny je povinný poskytnúť ústavu alebo generálnemu riaditeľstvu údaje o obvinenom potrebné pre správne vykonávanie odvodov a zrážok z pracovnej odmeny obvineného.“.

53.
§ 36 vrátane nadpisu znie:

㤠36
Výkon väzby v štandardnom režime
Výkonom väzby v štandardnom režime sa rozumie výkon väzby podľa tohto zákona, ak ďalej nie je ustanovené inak. Do štandardného režimu sa umiestni obvinený,
a)
ktorý nemôže byť umiestnený do oddielu so zmierneným režimom,

b)
ktorý môže byť umiestnený do oddielu so zmierneným režimom, ale požiada o umiestnenie do štandardného režimu alebo

c)
pri ktorom po dodaní do výkonu väzby riaditeľ ústavu ešte nerozhodol o režime výkonu väzby z dôvodu vykonávania zdravotnej prehliadky zameranej na predchádzanie šírenia nákazy.“.

54.
V § 37 ods. 3 písmeno b) znie:

„b)
ktorí sú stíhaní za obzvlášť závažné zločiny proti životu a zdraviu; uvedené sa nevzťahuje na mladistvých, ktorí sú stíhaní za obzvlášť závažné zločiny,“.

55.
V § 37 ods. 3 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená c) až e).

56.
V § 37 ods. 3 písmeno c) znie:

„c)
ktorí porušujú ústavný poriadok, za čo im bol uložený disciplinárny trest podľa § 40 ods. 3 písm. e) a f) a tento im nebol zahladený,“.

57.
V § 40a ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Pri rozhodovaní o uložení disciplinárneho trestu za porušenie zákazu podľa § 30 ods. 2 písm. d) zákona sa prihliada na psychický stav obvineného v čase spáchania disciplinárneho previnenia, pričom sa k disciplinárnemu konaniu a uloženiu disciplinárneho trestu vyjadruje psychológ alebo lekár.“.
58.
V § 40a sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4)
Za viac disciplinárnych previnení prejednávaných v jednom konaní sa obvinenému môže uložiť jeden disciplinárny trest. V jednom konaní sa prejednajú dve alebo viaceré disciplinárne previnenia, ktorých sa dopustil ten istý obvinený a ktoré je príslušný prejednať ten istý oprávnený orgán.“.

Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 5 až 8.

59.
V § 40a ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Ak bol po uložení disciplinárneho trestu obvinený právoplatným odsudzujúcim rozsudkom uznaný za vinného a bol mu uložený nepodmienečný trest odňatia slobody, s výkonom disciplinárneho trestu možno začať alebo v ňom pokračovať aj vo výkone trestu odňatia slobody.“.
60.
V § 40c odsek 1 znie:

„(1)
Pred výkonom disciplinárneho trestu podľa § 40 ods. 3 písm. e) a f) sa obvinenému vykoná zdravotná prehliadka a uskutoční sa pohovor so psychológom. Zdravotnícky pracovník alebo psychológ kontrolujú zdravotný stav a duševný stav obvineného každý deň. Výkon disciplinárneho trestu sa nezačne alebo sa preruší v prípade vážneho ohrozenia zdravia obvineného.“.

61.
V § 40c ods. 4 prvej vete sa vypúšťa slovo „telefonovať,“.
62.
V § 40c ods. 6 prvej vete sa číslo „15“ nahrádza číslom „14“ a v poslednej vete sa slovo „piatich“ nahrádza slovom „desiatich“.
63.
V § 43 odsek 1 znie:

„(1)
Ak
a)
obvinenému nebol právoplatne uložený ďalší disciplinárny trest, disciplinárny trest sa zahladí po uplynutí troch mesiacov od právoplatne uloženého disciplinárneho trestu uvedeného v § 40 ods. 3 písm. a) až d),

b)
obvinenému nebol právoplatne uložený ďalší disciplinárny trest, disciplinárny trest sa zahladí po uplynutí šiestich mesiacov od právoplatne uloženého disciplinárneho trestu uvedeného v § 40 ods. 3 písm. e) a f),

c)
bol obvinený právoplatným odsudzujúcim rozsudkom uznaný za vinného a bol mu uložený nepodmienečný trest odňatia slobody, postupuje sa pri zahladení disciplinárneho trestu v lehotách uvedených v písmenách a) a b) aj vo výkone trestu odňatia slobody.“.

64.
V § 43 ods. 2 sa slovo „zahladí“ nahrádza slovom „zahladzuje“.
65.
V § 43 odsek 3 znie:

„(3)
Ďalší disciplinárny trest sa obvinenému zahladzuje, ak mu v lehotách uvedených v odseku 1 od zahladenia disciplinárneho trestu nebol právoplatne uložený disciplinárny trest.“.

66.
V § 43 ods. 5 sa za slovom „trest“ vypúšťa čiarka a slová „nie však skôr ako tri mesiace od vykonania rozhodnutia o uložení disciplinárneho trestu“.
67.
V § 44 ods. 1 sa vypúšťajú slová „umiestnených v oddiele so zmierneným režimom“.
68.
Doterajší text § 45 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2)
Pri zaobchádzaní s mladistvými sa realizujú vzdelávacie a osvetové aktivity a záujmové a športové činnosti; prihliada sa pritom na zabezpečenie pobytu mladistvého mimo cely v trvaní najmenej ôsmich hodín denne.“.

69.
V § 46 odseky 4 a 5 znejú:

„(4)
Mladistvému nemožno uložiť disciplinárny trest umiestnenia do samoväzby. Disciplinárny trest celodenného umiestnenia do cely disciplinárneho trestu možno mladistvému uložiť najviac na dobu piatich dní. Počas výkonu disciplinárneho trestu sa zaobchádzanie s mladistvým realizuje primerane podľa § 45 ods. 2.

(5)
Ak bol mladistvému opätovne uložený disciplinárny trest celodenného umiestnenia do cely disciplinárneho trestu, možno s jeho výkonom začať najskôr po siedmich dňoch od vykonania predchádzajúceho disciplinárneho trestu.“.

70.
V § 48 sa vypúšťa odsek 4.
71.
V § 54 odsek 1 znie:

„(1)
Ak bol obvinený právoplatným odsudzujúcim rozsudkom uznaný za vinného a bol mu uložený nepodmienečný trest odňatia slobody, je povinný počas výkonu trestu nahradiť štátu trovy spojené s výkonom väzby38) za dobu prvých 90 kalendárnych dní trvania väzby odo dňa dodania do ústavu na výkon väzby; ak ich nemožno uhradiť z pracovnej odmeny, nemocenských dávok a úrazových dávok, môže ústav na ich úhradu použiť peňažné prostriedky, ktoré má obvinený evidované na konte v ústave. Ak odsúdený počas výkonu trestu z objektívnych dôvodov zrážkami z pracovnej odmeny nenahradil trovy spojené s výkonom väzby, záväzok odsúdeného a s ním súvisiaca pohľadávka štátu po ukončení výkonu trestu odňatia slobody zanikne. Rozhodnutie o zastavení výkonu rozhodnutia sa v tomto prípade nevydáva.“.

72.
V § 54 ods. 3 písm. d) sa číslo „4“ nahrádza číslom „5“.
73.
V § 55 ods. 1 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak lekár ústavu posúdi zdravotný stav obvineného ako nespôsobilý na to, aby si uvedomoval reálne následky svojho konania,“.
74.
V § 55 odsek 3 znie:

„(3)
Od úhrady zvýšených trov výkonu väzby je oslobodený obvinený do dovŕšenia 18 rokov jeho veku. Úhrada zvýšených trov výkonu väzby je príjmom ústavu.“.

75.
V § 56 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 9 sa označujú ako odseky 3 až 8.

Poznámka pod čiarou k odkazu 39 sa vypúšťa.

76.
V § 56 ods. 5 sa slová „1 až 4“ nahrádzajú slovami „1 až 3“.
77.
§ 57 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4)
Príslušnému orgánu činnému v trestnom konaní alebo súdu sa zasiela oznámenie o vzatí do väzby, premiestnení, úteku, úmrtí a prepustení obvineného.“.

78.
§ 60a sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
Úkony v konaniach podľa odseku 1 vykonáva ústav a generálne riaditeľstvo výlučne v listinnej podobe, ak sa v tejto hlave neustanovuje inak.“.

79.
V § 60b odsek 2 znie:

„(2)
V konaní podľa § 60a ods. 1 písm. a) a b) (ďalej len „disciplinárne konanie“) je oprávneným orgánom v rozsahu ustanovenej disciplinárnej právomoci samostatný referent režimu a samostatný referent režimu špecialista a v konaní podľa § 60a ods. 1 písm. a) aj riaditeľ ústavu a vedúci oddelenia.“.

80.
V § 60d ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Skutočnosťou rozhodnou pre začatie konania podľa § 60a ods. 1 písm. d) je doručenie uznesenia súdu o povinnosti nahradiť trovy spojené s výkonom väzby miestne príslušnému ústavu.“.
81.
V § 60d ods. 2 a 3 sa slová „§ 40a ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 40a ods. 5“.
82.
V § 60h sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5)
Ak je dôvodná obava, že oznámením totožnosti svedka je ohrozený jeho život, zdravie, telesná integrita alebo ak také nebezpečenstvo hrozí jemu blízkej osobe, môže sa svedkovi povoliť, aby neuvádzal údaje o svojej osobe. Materiály, ktoré umožňujú zistenie totožnosti takého svedka, sa ukladajú u príslušníka zboru z preventívno-bezpečnostnej služby. Súhlas na utajenie totožnosti svedka dáva riaditeľ ústavu.“.

Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 8.

83.
V § 60j ods. 1 sa vypúšťajú slová „v konaniach podľa § 60a ods. 1 písm. a) až c) do troch dní a v konaniach podľa § 60a ods. 1 písm. d) až f)“.
84.
V § 60j ods. 7 písm. a) sa vypúšťajú slová „ak rozhodnutie vydal samostatný referent režimu; riaditeľ ústavu, ak rozhodnutie vydal vedúci oddelenia výkonu väzby“.
85.
V § 60j ods. 9 písm. a) sa za slovo „zmení“ vkladajú slová „v prospech obvineného“.
86.
V § 60j sa vypúšťa odsek 12.
87.
Doterajší text § 60l sa označuje ako odsek 1, v ktorom sa na konci pripájajú tieto slová: „ako jej správca“ a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:

„(2)
Ústav a generálne riaditeľstvo môže uskutočniť výkon rozhodnutia v jednom konaní aj viacerými spôsobmi súčasne.

(3)
Generálne riaditeľstvo môže na písomnú žiadosť povinného, ktorý nemôže svoj dlh riadne a včas plniť, po začatí výkonu rozhodnutia, uzavrieť s povinným písomnú dohodu o splátkach. V dohode o splátkach sa povinný zaviaže zaplatiť pohľadávku naraz vtedy, keď nezaplatí niektorú splátku včas alebo ak sa zlepšia jeho sociálne pomery.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 43b znie:

„43b) § 72 až 80 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

88.
V § 60m ods. 1 a 3 sa vypúšťa slovo „písomnú“.
89.
Za § 60n sa vkladá § 60o, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠60o
Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania
(1)
Ak sa dodatočne zistí, že právoplatné rozhodnutie o uložení disciplinárneho trestu je v rozpore so zákonom alebo iným právnym predpisom, riaditeľ ústavu ho zruší alebo zmení.

(2)
Pri preskúmaní rozhodnutia podľa odseku 1 sa vychádza z právneho stavu a skutkových okolností v čase vydania rozhodnutia. Rozhodnutie nemožno zrušiť alebo zmeniť, ak sa po jeho vydaní dodatočne zmenili rozhodujúce skutkové okolnosti, z ktorých pôvodné rozhodnutie vychádzalo.

(3)
Právoplatné rozhodnutie podľa odseku 1 možno zrušiť alebo zmeniť do šiestich mesiacov od nadobudnutia jeho právoplatnosti.“.

90.
V § 61 ods. 5 sa slová „ods. 2 písm. b)“ nahrádzajú slovami „ods. 3 písm. b)“.
91.
V § 62 ods. 1 úvodnej vete sa za slová „kompenzačnú miestnosť“ vkladá čiarka a slová „bezpečnostné cely“.
92.
V § 62 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c)
je obvinený umiestnený individuálne podľa § 7 ods. 3 písm. c).“.

93.
V § 63 ods. 1 úvodnej vete sa vypúšťa slovo „tieto“ a za slovo „údaje“ sa vkladajú slová „potrebné na naplnenie práv podľa tohto zákona, bezpečný výkon väzby, identifikáciu rizika násilného správania, sebapoškodenia a rizika úteku. V súlade s uvedeným účelom zbor spracúva tieto údaje:“.
94.
V § 63 sa odsek 1 dopĺňa písmenami l) až n), ktoré znejú:

„l)
poznatky o vyhodnotení bezpečnostného rizika, najmä údaje o režimových a iných preventívno-bezpečnostných opatreniach a diagnostické údaje,

m)
údaje týkajúce sa ochrany totožnosti obvineného ako svedka v disciplinárnom konaní,

n)
údaje týkajúce sa predchádzajúcej trestnej činnosti obvineného, ktoré sa uvádzajú v odpise registra trestov.“.

95.
V § 63 odsek 2 znie:

„(2)
Zbor nemá povinnosť informovať o obsahu údajov podľa odseku 1 písm. h), k) až n) a o obsahu, položkách a spôsobe vyhodnocovania diagnostických nástrojov.“.

96.
§ 63 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

„(3)
Zbor je oprávnený na účely spracúvania osobných údajov o obvinenom podľa odseku 1 vyžiadať si odpis registra trestov.

(4)
Na účely spracúvania osobných údajov podľa odseku 1, na účely konania vo veciach súvisiacich s výkonom väzby a na správne vykonávanie odvodov a zrážok z pracovnej odmeny obvineného je zbor oprávnený získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy prostredníctvom elektronickej komunikácie.“.

97.
V § 64 odsek 2 znie:

„(2)
Na zabezpečenie práv podľa § 19 až 21 si pri obvinenom, ktorý je vo väzbe podľa odseku 1, môže uplatniť obmedzenia súd, ktorý rozhodol o vzatí do väzby.“.

98.
V § 66 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „pracovnej odmene a podmienkach jej poskytovania“.
99.
Doterajší text § 66 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2)
Minister spravodlivosti Slovenskej republiky je oprávnený vydať súhlas na overovanie nových, od tohto zákona odchylných metód pri zaobchádzaní s obvinenými, ak uplatnenie takých metód znamená pre obvinených zmiernenie obmedzenia ich občianskych práv.“.

100.
Za § 68a sa vkladá § 68b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠68b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2023
Ak bol obvinený vzatý do väzby pred 1. januárom 2023 a riaditeľ ústavu ešte nerozhodol o trovách výkonu väzby, postupuje sa podľa predpisov účinných od 1. januára 2023.“.

101.
Za § 69 sa vkladá § 69a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠69a
Transpozičné ustanovenie
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.“.

102.
Príloha vrátane nadpisu znie:

„Príloha
k zákonu č. 339/2022 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE


Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/800 z 11. mája 2016 o procesných zárukách pre deti, ktoré sú podozrivými alebo obvinenými osobami v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 132, 21. 5. 2016).“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2023.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore