Zákon o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov 561/2008 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 19.12.2008
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia, Miestna štátna správa, Náhradná starostlivosť, Rodičovské práva, Sociálna pomoc
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST9JUDDS9EUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 561/2008 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 338/2022

Legislatívny proces k zákonu 338/2022

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1 - Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje poskytovanie príspevku na starostlivosť o dieťa do troch rokov veku dieťaťa alebo do šiestich rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom1) (ďalej len „príspevok“) ako sociálnej dávky.

(2)

Poskytovaním príspevku štát prispieva rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov2) (ďalej len „rodič“), na úhradu výdavkov vynaložených na starostlivosť o dieťa.

§ 2 - Starostlivosť o dieťa
(1)

Starostlivosť o dieťa na účely tohto zákona je poskytovanie starostlivosti dieťaťu v záujme jeho fyzického vývinu a psychického vývinu pri rešpektovaní najlepšieho záujmu dieťaťa a jeho práv v čase, keď rodič vykonáva zárobkovú činnosť alebo študuje na strednej škole alebo na vysokej škole.

(2)

Starostlivosť o dieťa sa vykonáva

a)

v rodinnom prostredí dieťaťa,

b)

v prostredí účelovo vytvorenom a upravenom na výkon starostlivosti o dieťa alebo

c)

v rodinnom prostredí fyzickej osoby poskytujúcej starostlivosť o dieťa.

(3)

Poskytovateľ starostlivosti o dieťa podľa tohto zákona (ďalej len „poskytovateľ“) je

a)

zariadenie zriadené podľa osobitných predpisov,3)

b)

iná právnická osoba, ktorá poskytuje starostlivosť dieťaťu,4)

c)

fyzická osoba, ktorá poskytuje

1.

starostlivosť dieťaťu na základe živnostenského oprávnenia,5)

2.

službu na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života formou starostlivosti o dieťa v detskej skupine,5aa)

d)

iná fyzická osoba, ak nie je osobou uvedenou v písmene c) a nevypláca sa jej rodičovský príspevok, alebo

e)

rodič, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť a nezabezpečí starostlivosť o svoje dieťa poskytovateľom uvedeným v písmenách a) až d).

§ 3 - Oprávnená osoba
(1)

Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príspevok je rodič.

(2)

Ak súd zveril dieťa do starostlivosti jednému z rodičov, oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príspevok je rodič, ktorému je dieťa zverené.

(3)

Príspevok patrí oprávnenej osobe na každé dieťa podľa § 1 ods. 1.

(4)

Ak je viac oprávnených osôb, ktoré spĺňajú podmienky nároku na príspevok, patrí príspevok na to isté dieťa len jednej z nich, ak odsek 5 neustanovuje inak.

(5)

Ak súd rozhodne o zverení maloletého dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov alebo do spoločnej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, príspevok sa vypláca oprávnenej osobe podľa písomnej dohody rodičov. Ak nedôjde k písomnej dohode podľa prvej vety, pri zverení maloletého dieťaťa do

a)

striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov sa príspevok vypláca striedavo každému rodičovi počas kalendárnych mesiacov, ktorých počet sa určí podľa pomeru, ktorým je určená striedavá osobná starostlivosť,

b)

spoločnej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov sa príspevok vypláca striedavo každému rodičovi počas troch kalendárnych mesiacov.

(6)

Príspevok sa podľa odseku 5 písm. a) začne vyplácať tomu rodičovi, ktorý má určený väčší rozsah striedavej osobnej starostlivosti; to neplatí, ak si za tie isté kalendárne mesiace uplatní nárok na príspevok len rodič, ktorý má určený menší rozsah striedavej osobnej starostlivosti.

(7)

Právne účinky novej písomnej dohody podľa odseku 5 prvej vety nastávajú prvým dňom šiesteho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa príspevok začal vyplácať na základe predchádzajúcej písomnej dohody, ak z novej písomnej dohody nevyplýva neskorší dátum jej účinnosti.

§ 4 - Podmienky nároku na príspevok
(1)

Oprávnená osoba má nárok na príspevok, ak

a)

vykonáva zárobkovú činnosť, študuje dennou formou na strednej škole alebo na vysokej škole,

b)

sa poskytuje starostlivosť dieťaťu poskytovateľom na území Slovenskej republiky,

c)

má trvalý pobyt6) alebo prechodný pobyt6) na území Slovenskej republiky a

d)

dieťa má trvalý pobyt6) alebo prechodný pobyt6) na území Slovenskej republiky.

(2)

Zárobková činnosť na účely tohto zákona je činnosť oprávnenej osoby, ktorá

a)

je z tejto činnosti povinne dôchodkovo poistená ako zamestnanec podľa osobitného predpisu7) alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba podľa osobitného predpisu,8)

b)

z tejto činnosti podlieha výsluhovému zabezpečeniu podľa osobitného predpisu,9) alebo

c)

z tejto činnosti podlieha dôchodkovému systému v cudzine.

(3)

Za zárobkovú činnosť na účely tohto zákona sa považuje aj poberanie materského10) alebo poberanie obdobnej dávky v cudzine najdlhšie do šiestich týždňov odo dňa narodenia ďalšieho dieťaťa.

(4)

Nárok na príspevok nevzniká, ak sa za celý kalendárny mesiac poskytuje jednej z oprávnených osôb alebo manželovi oprávnenej osoby materské10) alebo obdobná dávka v cudzine po uplynutí šiestich týždňov odo dňa narodenia ďalšieho dieťaťa alebo rodičovský príspevok11) alebo obdobná dávka v cudzine.

(5)

Nárok na príspevok nevzniká na dieťa,

a)

pri starostlivosti o ktoré sa poskytuje materské alebo obdobná dávka v cudzine alebo

b)

na ktoré sa za celý kalendárny mesiac poskytuje jednej z oprávnených osôb alebo manželovi (manželke) oprávnenej osoby príspevok na služby pre rodinu s deťmi podľa osobitného predpisu.12)

§ 5 - Suma príspevku
(1)

Príspevok za kalendárny mesiac je v sume

a)

úhrady za poskytovanú starostlivosť o dieťa (ďalej len „úhrada“) dohodnutej medzi poskytovateľom a oprávnenou osobou, najviac v sume 280 eur,

b)

úhrady dohodnutej medzi poskytovateľom a oprávnenou osobou, ak starostlivosť o dieťa zabezpečuje poskytovateľ podľa § 2 ods. 3 písm. c) druhého bodu, najviac v sume 160 eur,

c)

určených mesačných príspevkov podľa osobitného predpisu,12a) najviac v sume 80 eur, ak starostlivosť o dieťa poskytuje poskytovateľ, ktorým je materská škola zaradená do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky zriadená obcou alebo orgánom miestnej štátnej správy v školstve, alebo

d)

41,10 eura, ak starostlivosť o dieťa zabezpečuje poskytovateľ podľa § 2 ods. 3 písm. d) a e).

(2)

Sumy príspevku môže upraviť k 1. januáru kalendárneho roka vláda Slovenskej republiky nariadením.

§ 6 - Výplata príspevku
(1)

O príspevku rozhoduje a tento príspevok vypláca oprávnenej osobe úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu (ďalej len „platiteľ“).

(2)

Ak je úhrada alebo príspevok podľa osobitného predpisu12a) určený dennou sadzbou, na určenie mesačnej výšky príspevku sa úhrada alebo príspevok podľa osobitného predpisu12a) určený dennou sadzbou vynásobia dvadsiatimi. Ak je starostlivosť o dieťa dohodnutá v rozsahu menšom ako päť pracovných dní za týždeň, na určenie mesačnej výšky príspevku sa úhrada alebo príspevok podľa osobitného predpisu12a) vypočítajú ako súčin štvornásobku počtu dní starostlivosti o dieťa v rozsahu dohodnutom za týždeň a úhrady alebo príspevku podľa osobitného predpisu12a) určených dennou sadzbou.

(3)

Príspevok sa vypláca za celý kalendárny mesiac, aj keď podmienky nároku na príspevok boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca.

(4)

Príspevok sa nevypláca za kalendárny mesiac, za ktorý bol vyplatený rodičovský príspevok alebo obdobná dávka v cudzine.

(5)

Príspevok sa vypláca najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba splnila podmienky nároku na príspevok.

(6)

Pri zmene poskytovateľa počas kalendárneho mesiaca sa príspevok vypláca v sume, ktorá je vyššia.

(7)

Príspevok sa poukazuje oprávnenej osobe na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v Slovenskej republike, alebo na žiadosť oprávnenej osoby sa vypláca v hotovosti. Príspevok sa nevypláca do cudziny.

(8)

Výplata príspevku sa zastaví od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa už vyplatil, ak vznikol dôvod na prešetrenie, či oprávnená osoba naďalej spĺňa podmienky nároku na príspevok, na jeho výplatu alebo či sa príspevok vypláca v správnej sume.

(9)

Výplata príspevku sa obnoví od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom zanikli dôvody na zastavenie jeho výplaty. Príspevok sa doplatí za obdobie zastavenia jeho výplaty, ak podmienky nároku na príspevok a na jeho výplatu počas tohto obdobia boli splnené.

§ 7 - Zánik nároku

Nárok na príspevok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím šiestich mesiacov od posledného dňa v mesiaci, za ktorý patril. Nárok na príspevok zaniká smrťou oprávnenej osoby alebo dieťaťa.

§ 8 - Odňatie a vrátenie príspevku
(1)

Ak oprávnená osoba prestala spĺňať podmienky nároku na príspevok alebo sa zistí, že sa príspevok priznal neoprávnene, príspevok sa odníme.

(2)

Ak sa príspevok vypláca neprávom, hoci oprávnená osoba splnila povinnosti podľa § 10, príspevok sa odníme od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa príspevok poslednýkrát neoprávnene vyplatil.

(3)

Ak sa príspevok nevyplácal, hoci oprávnená osoba splnila podmienky nároku na príspevok a na jeho výplatu, alebo sa vyplácal v nižšej sume, príspevok sa vyplatí za čas, za ktorý sa nevyplácal alebo sa vyplácal v nižšej sume, najviac za obdobie jedného roka od posledného kalendárneho mesiaca, za ktorý sa mal príspevok vyplatiť.

(4)

Ak oprávnená osoba svojím konaním spôsobila, vedela, alebo musela z okolností predpokladať, že sa príspevok vyplatil neprávom alebo vo vyššej sume ako patril, je povinná vrátiť príspevok alebo jeho časť za obdobie, za ktoré bol vyplatený neprávom alebo vo vyššej sume ako patril. Právo na vrátenie príspevku vyplateného neprávom alebo vo vyššej sume ako patril, zaniká uplynutím jedného roka odo dňa, keď platiteľ túto skutočnosť zistil, najneskôr uplynutím troch rokov odo dňa poslednej neoprávnenej výplaty príspevku.

(5)

Ak je oprávnená osoba povinná na základe vykonateľného rozhodnutia vrátiť sumy príspevku vyplatené neprávom, môžu sa zrážať aj z bežne vyplácaného príspevku alebo neskôr priznaného príspevku, zo mzdy, z platu, z inej odmeny za prácu, z náhrad z týchto plnení a z náhrad za pracovnú pohotovosť, z náhrad za služobnú pohotovosť, z náhrad za pohotovosť, z príplatku za pohotovosť alebo z dávok sociálneho poistenia, z dôchodku starobného dôchodkového sporenia a z dávok sociálneho zabezpečenia do sumy, ktorú nemožno postihnúť výkonom rozhodnutia podľa osobitného predpisu.13)

(6)

Príspevok nemožno postihnúť výkonom rozhodnutia podľa osobitného predpisu.14)

§ 9 - Konanie
(1)

Konanie o príspevku sa začína na základe písomnej žiadosti alebo žiadosti podanej elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom, ktorú podáva oprávnená osoba platiteľovi.

(2)

Žiadosť o príspevok obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, ak je pridelené, a adresu trvalého pobytu6) alebo prechodného pobytu6) oprávnenej osoby a dieťaťa, miesto poskytovania starostlivosti, výšku dohodnutej úhrady alebo určených príspevkov podľa osobitného predpisu12a) a identifikačné údaje o poskytovateľovi podľa § 2 ods. 3 písm. a) až c), a to jeho názov a sídlo, ak poskytovateľ je právnická osoba, alebo meno, priezvisko a adresu pobytu,6) ak poskytovateľ je fyzická osoba, alebo osobné údaje poskytovateľa uvedeného v § 2 ods. 3 písm. d) a e), a to meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu pobytu.6) Na výzvu platiteľa oprávnená osoba a poskytovateľ doplnia ďalšie nevyhnutné údaje.Platiteľ na účel rozhodovania o príspevku môže získavať bez súhlasu dotknutej osoby osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií.

(3)

O priznaní príspevku sa nevydáva rozhodnutie. Ak oprávnená osoba nesúhlasí so sumou vyplateného príspevku, môže požiadať písomne alebo podaním žiadosti elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom o vydanie rozhodnutia o priznaní príspevku.

(4)

Písomné rozhodnutie sa vydáva o nepriznaní príspevku, o zastavení výplaty príspevku, o obnovení výplaty príspevku, o odňatí príspevku, o doplatení príspevku a o povinnosti vrátiť príspevok alebo jeho časť.

(5)

Odvolanie proti rozhodnutiu o odňatí príspevku a o zastavení výplaty príspevku nemá odkladný účinok.

(6)

Rozhodnutia a iné písomnosti vydané podľa tohto zákona môžu obsahovať namiesto odtlačku úradnej pečiatky predtlačený odtlačok úradnej pečiatky Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny alebo platiteľa s uvedením mena, priezviska a funkcie fyzickej osoby oprávnenej konať v mene Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny alebo v mene platiteľa a namiesto podpisu tejto fyzickej osoby faksimile jej podpisu.

(7)

Na konanie o príspevku sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní15) okrem § 18 ods. 3, § 33 ods. 2, § 60, § 61 až 68 všeobecného predpisu o správnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 10 - Povinnosti oprávnenej osoby
(1)

Oprávnená osoba je povinná preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik nároku na príspevok, na jeho výšku a na jeho výplatu a do ôsmich dní písomne oznámiť platiteľovi zmeny týchto skutočností alebo tieto zmeny do ôsmich dní oznámiť platiteľovi podaním elektronickými prostriedkami podpísaným zaručeným elektronickým podpisom; to neplatí na preukazovanie skutočností a oznamovanie zmien, ktoré sú platiteľovi známe z výkonu inej činnosti platiteľa, alebo ktoré môže platiteľ získať z dostupného informačného systému verejnej správy.

(2)

Oprávnená osoba je povinná pri uplatnení nároku na príspevok podľa § 5 ods. 1 písm. a) a b) preukázať písomnou dohodou výšku úhrady za poskytovanú starostlivosť o dieťa a rovnako písomnou dohodou preukázať aj zmenu výšky úhrady za poskytovanú starostlivosť o dieťa, ak taká zmena nastala počas trvania nároku na príspevok.

§ 11 - Súčinnosť a spolupráca pri poskytovaní príspevku
(1)

Orgány štátnej správy, obce, zdravotnícke zariadenia, poskytovatelia a ďalšie právnické osoby a fyzické osoby, ktoré sú príslušné na poskytovanie údajov na účely príspevku, sú povinné spolupracovať s platiteľom vo veciach poskytovania príspevku a na jeho žiadosť oznamovať osobné údaje uvedené v § 9 ods. 2 o oprávnenej osobe, o dieťati a o poskytovateľovi, ak je ním fyzická osoba.

(2)

Platiteľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti s poskytovaním príspevku. Informácie o týchto skutočnostiach poskytuje len vtedy, ak by ich zamlčaním bol vážne ohrozený život alebo zdravie fyzických osôb, alebo ak táto povinnosť vyplýva z osobitného predpisu.16)

(3)

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a platiteľ poskytujú osobné údaje oprávnenej osoby a dieťaťa, ktoré podľa tohto zákona spracúvajú, medzinárodnej organizácii, ak je to nevyhnutné na plnenie úloh tejto organizácie podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a to v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

§ 11a - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2011
(1)

O žiadostiach o príspevok a o žiadostiach o príspevok rodičovi podaných do 31. decembra 2010, o ktorých sa právoplatne nerozhodlo do 31. decembra 2010, sa rozhodne a príspevok a príspevok rodičovi sa vyplatí za obdobie do 31. decembra 2010 podľa zákona účinného do 31. decembra 2010; ak nárok na príspevok trval aj po 31. decembri 2010, považuje sa tento príspevok od 1. januára 2011 za príspevok priznaný podľa zákona účinného od 1. januára 2011.

(2)

Ak oprávnená osoba uplatňuje nárok na príspevok a nárok na príspevok rodičovi po 31. decembri 2010 za obdobie pred 1. januárom 2011, o nároku na tento príspevok a príspevok rodičovi sa rozhodne a príspevok a príspevok rodičovi sa vyplatí za obdobie do 31. decembra 2010 podľa zákona účinného do 31. decembra 2010; ak nárok na príspevok trvá aj po 31. decembri 2010, považuje sa tento príspevok od 1. januára 2011 za príspevok priznaný podľa zákona účinného od 1. januára 2011.

§ 11b - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016

Ak oprávnenej osobe vznikol nárok na príspevok podľa § 5 ods. 1 písm. a) v znení účinnom do 31. decembra 2015 a nárok na príspevok trvá aj po 31. decembri 2015, platiteľ z vlastného podnetu do 31. januára 2016 prehodnotí a rozhodne o sume príspevku podľa § 5 ods. 1 písm. a) a b) v znení účinnom od 1. januára 2016.

§ 11c - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2023
(1)

Ak oprávnenej osobe, ktorej bolo maloleté dieťa rozhodnutím súdu zverené do striedavej osobnej starostlivosti, vznikol nárok na príspevok podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2022 a nárok na príspevok trvá k 31. decembru 2022, na výplatu príspevku sa do 31. januára 2023 vzťahuje § 3 ods. 5 a 6 v znení účinnom do 31. decembra 2022.

(2)

Ak oprávnené osoby, ktorým bolo maloleté dieťa rozhodnutím súdu zverené do striedavej osobnej starostlivosti a ktoré spĺňajú podmienky nároku na príspevok do 31. decembra 2022, nedoručia platiteľovi do 31. januára 2023 písomnú dohodu o zmene oprávnenej osoby na výplatu príspevku alebo písomný prejav vôle oprávnenej osoby, ktorej sa príspevok nevyplácal, aby sa príspevok vyplácal spôsobom podľa § 3 ods. 5 písm. a) v znení účinnom od 1. januára 2023, platiteľ vypláca príspevok oprávnenej osobe, ktorej patrí príspevok podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2022; oprávnenie rodičov podľa § 3 ods. 5 prvej vety v znení účinnom od 1. januára 2023, tým nie je dotknuté.

Čl. III

Zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 3 ods. 4 sa suma „10 020 Sk“ nahrádza sumou „332,61 eura“.
2.
V § 4 ods. 3 sa suma „25 100 Sk“ nahrádza sumou „833,17 eura“.
3.
V § 5 ods. 3 písm. a) sa suma „3 760 Sk“ nahrádza sumou „124,81 eura“.
4.
V § 5 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ak nárok na opakovaný príspevok dieťaťu nevznikol, výživné podľa prvej vety príslušný orgán poukazuje dieťaťu. Príslušný orgán postupuje podľa druhej vety a tretej vety aj vtedy, ak rodič dieťaťa neplní súdom uloženú vyživovaciu povinnosť alebo ju plní čiastočne.“.
5.
V § 6 ods. 3 písm. a) sa za slová „osobnej starostlivosti o“ vkladá slovo „zverené“.
6.
V § 6 ods. 3 písmeno b) znie:

„b)
náhradnému rodičovi alebo manželovi náhradného rodiča sa pri starostlivosti o zverené dieťa poskytuje rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu15) alebo dávka toho istého druhu v cudzine, alebo.“.

7.
V § 6 ods. 4 sa suma „4 780 Sk“ nahrádza sumou „158,67 eura“.
8.
V § 6 ods. 5 sa suma „3 400 Sk“ nahrádza sumou „112,86 eura“.
9.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6)
Suma podľa odseku 5 patrí aj náhradnému rodičovi, ktorému nevzniká nárok na opakovaný príspevok náhradnému rodičovi podľa odseku 3 písm. a) a b), ak sa osobne stará o tri deti a viac detí, ktoré sú súrodenci.“.

10.
V § 7 ods. 4 sa suma „1 970 Sk“ nahrádza sumou „65,40 eura“.
11.
§ 9 vrátane nadpisu znie:

㤠9
Posudzovanie príjmu
(1)
Príjem podľa § 5 ods. 4 na posudzovanie nároku na opakovaný príspevok dieťaťu je príjem dosiahnutý v kalendárnom mesiaci, za ktorý sa poskytuje opakovaný príspevok dieťaťu. Príjem v cudzej mene sa prepočítava na eurá podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska20a) v prvý deň v mesiaci, za ktorý si oprávnená osoba uplatňuje nárok na opakovaný príspevok dieťaťu. Prepočet príjmu z cudzej meny na eurá sa prehodnocuje vždy k 1. januáru a k 1. júlu bežného roka.

(2)
Príjem podľa odseku 1 sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.“.

„20a)
Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006).
§ 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.“.

12.
§ 11 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8)
Ak náhradná starostlivosť zanikla smrťou náhradného rodiča a opakovaný príspevok dieťaťu nebol ku dňu smrti náhradného rodiča vyplatený, platiteľ vyplatí tento príspevok ďalšej fyzickej osobe, ktorej súd dieťa zveril do starostlivosti.“.

13.
V § 14 ods. 1 sa za slovo „okrem“ vkladajú slová „§ 18 ods. 3, § 33 ods. 2,“.
14.
V § 14 ods. 4 sa za slová „o odňatí príspevku“ vkladá čiarka a slová „proti rozhodnutiu o znížení príspevku“.
15.
V § 18 ods. 1 sa slová „na desaťkoruny“ nahrádzajú slovami „na najbližší eurocent“.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Poznámky

 • 1)

  § 5 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

 • 2)

  § 45, 48, § 56 ods. 1 a 2 a § 103 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.§ 360 a 365 Civilného mimosporového poriadku.

 • 3)

  Napríklad zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

 • 4)

  Napríklad zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov, zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov.

 • 5)

  Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

 • 5aa)

  § 32a ods. 5 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení zákona č. 199/2022 Z. z.

 • 6)

  § 3 až 7 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 7)

  § 15 ods. 1 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

 • 8)

  § 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 9)

  Zákon č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 10)

  § 10 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 48 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 11)

  § 4 zákona č. 571/2009 Z. z.

 • 12)

  § 46 ods. 9 a 10 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 12a)

  § 28, 140 a 141 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 13)

  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia.

 • 14)

  § 111 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z.§ 78 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

 • 15)

  Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.

 • 16)

  § 340 Trestného zákona.

Načítavam znenie...
MENU
Hore