Zákon o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov 601/2003 účinný od 01.01.2023 do 31.03.2023

Platnosť od: 31.12.2003
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 31.03.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rodičovské práva, Sociálna pomoc
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST32JUD1881DS16EUPP17ČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 601/2003 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 352/2022 a 397/2022

Legislatívny proces k zákonu 397/2022
Legislatívny proces k zákonu 352/2022
Legislatívny proces k zákonu 601/2003§ 4
Príjmy

(1)
Za príjem sa na účely určenia súm životného minima považujú
a)
príjmy fyzických osôb, ktoré sú predmetom dane z príjmu podľa osobitného predpisu4) po odpočítaní
1.
poistného na povinné zdravotné poistenie,
2.
poistného na nemocenské poistenie, poistného na starobné poistenie, poistného na invalidné poistenie a poistného na poistenie v nezamestnanosti,
3.
preddavku na daň alebo dane z príjmov fyzických osôb,4)
4.
ďalších výdavkov vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov fyzických osôb podľa osobitného predpisu,4)
b)
príjmy oslobodené od dane z príjmov fyzických osôb podľa osobitného predpisu4) okrem prijatých náhrad škôd, náhrad nemajetkovej ujmy, plnenia z poistenia majetku a plnenia z poistenia zodpovednosti za škodu okrem platieb prijatých ako náhrada za stratu zdaniteľného príjmu,
c)
sumy vreckového pri zahraničných pracovných cestách do výšky 40 % nároku na stravné ustanovené osobitným prepisom,5)
d)
náhrady niektorých výdavkov zamestnancov do výšky ustanovenej osobitným predpisom,6)
e)
ďalšie príjmy fyzických osôb podľa osobitných predpisov7) po odpočítaní dane z prevodu a prechodu nehnuteľností.8)
(2)
V prípade straty9) sa zohľadňuje len strata, ktorá vznikla v kalendárnom roku, za ktorý sa príjem zisťuje.
(3)
Za príjem na účely určenia súm životného minima sa nepovažujú
a)
jednorazové štátne sociálne dávky poskytnuté podľa osobitných predpisov,10)
b)
peňažné príspevky občanov s ťažkým zdravotným postihnutím na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ich ťažkého zdravotného postihnutia okrem príspevku za opatrovanie, ak osobitný predpis neustanovuje inak,10a)
c)
zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,
d)
jednorazová dávka v hmotnej núdzi,11)
e)
štipendiá,
f)
jednorazový príspevok podľa osobitného predpisu,12)
g)
príspevok na stravu podľa osobitného predpisu,13)
h)
resocializačný príspevok podľa osobitného predpisu,14)
i)
13. dôchodok,15)
j)
finančný príspevok, jednorazové odškodnenie pozostalých a naturálne náležitosti poskytované v súvislosti s výkonom dobrovoľnej vojenskej prípravy podľa osobitného predpisu,16)
k)
jednorazový príspevok za výkon mimoriadnej služby, motivačný príspevok, naturálne náležitosti, náhrada cestovného a jednorazové odškodnenie pozostalých poskytované v súvislosti so zaradením do aktívnych záloh podľa osobitného predpisu,17)
l)
zvýšenie prídavku na dieťa podľa osobitného predpisu,18)
m)
jednorazový doplatok k starobnému dôchodku podľa osobitného predpisu,19)
n)
príjem zo závislej činnosti vykonávanej na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru uzatvorenej počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ktorej predmetom je realizovanie opatrení prijatých na riešenie mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu,
o)
rodičovský dôchodok,20)
p)
zvýšenie prídavku na dieťa za kalendárny mesiac, v ktorom nezaopatrené dieťa prvýkrát nastúpilo do prvého ročníka základnej školy, podľa osobitného predpisu.21)
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore