Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 8/2009 účinný od 01.01.2023 do 01.01.2023

Platnosť od: 16.01.2009
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 01.01.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Polícia, Zbor väzenskej a justičnej stráže, Správne poplatky, Cestná doprava, Dopravné prostriedky, Pozemné komunikácie, Priestupkové konanie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST45JUD365115DS38EUPP8ČL16

Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 8/2009 účinný od 01.01.2023 do 01.01.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 8/2009 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 128/2021, 181/2022 a 366/2022

Legislatívny proces k zákonu 181/2022
Legislatívny proces k zákonu 128/2021

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

K predpisu 181/2022, dátum vydania: 24.05.2022

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa predkladá na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 468/2020 zo dňa 15. júla 2020.

Účelom návrhu zákona je čiastočná transpozícia Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1936 z 23. októbra 2019, ktorou sa mení smernica 2008/96/ES o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry (ďalej len „smernica“), ktorá je výsledkom novelizácie doposiaľ účinnej Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/96/ES z 19. novembra 2008 o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry za účelom zvýšenia bezpečnosti pozemných komunikácií v rámci TEN-T koridorov ako aj na iných hlavných cestných ťahoch, vo fáze ich projektovania, výstavby a užívania a zabezpečenia ochrany chodcov a zraniteľných účastníkov cestnej premávky. Komplexná transpozícia sa zabezpečí vydaním príslušných vykonávacích predpisov.

Návrhom zákona dochádza k čiastočnej transpozícii novoprijatej smernice, k jej premietnutiu do právneho poriadku SR, a k zabezpečeniu systematického a odborného posúdenia pozemných komunikácií vo fáze ich projektovania, výstavby a užívania. Transpozíciou rovnako dochádza k zavedeniu niekoľko stupňového bezpečnostného hodnotenia úsekov, ktoré zlepší orientáciu v aktuálnom stave bezpečnosti ciest a zabezpečí efektívnu prioritizáciu prijímania a realizácie nápravných opatrení, počnúc úsekmi pozemných komunikácií vyhodnotenými ako najviac rizikové.

Všetky nové povinnosti, ktoré sa zákonom zavedú do právneho poriadku SR a budú mať vplyv na výkon činnosti osôb podľa tohto zákona (napr. činnosť bezpečnostného audítora) budú náležite pretavené do systému vzdelávania, ktorý vedú a realizujú vzdelávacie inštitúcie zapísané v zozname vzdelávacích inštitúcií, ktoré vedie Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) tak, aby bola zabezpečená možnosť výkonu týchto činností oprávnenými osobami v súlade so zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Návrh zákona vplyvy na rozpočet verejnej správy a na podnikateľské prostredie. Návrh zákona nemá sociálne vplyvy, ani vplyvy na životné prostredie, ani vplyvy na informatizáciu spoločnosti, ani vplyvy na služby verejnej správy pre občana, ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou SR, ústavnými zákonmi SR a nálezmi Ústavného súdu SR, platným právnym poriadkom SR, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.

Dátum účinnosti sa navrhuje s prihliadnutím na dĺžku legislatívneho procesu a potrebnú legisvakanciu dňa 1. apríla 2022, resp. 1. januára 2023.

2

Doložka vybraných vplyvov

1.Základné údaje

Názov materiálu

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Predkladateľ (a spolupredkladateľ)

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Materiál nelegislatívnej povahy

Materiál legislatívnej povahy

Charakter predkladaného materiálu

Transpozícia práva EÚ

V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1936 z 23. októbra 2019, ktorou sa mení smernica 2008/96/ES o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry.

Termín začiatku a ukončenia PPK

10. máj – 14. máj 2021

Predpokladaný termín predloženia na MPK*

Máj 2021

Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*

Január 2022

2.Definovanie problému

Potreba zvýšenia bezpečnosti pozemných komunikácií v rámci TEN-T koridorov ako aj na iných hlavných cestných ťahoch, vo fáze ich projektovania, výstavby a užívania a zabezpečenia ochrany chodcov a zraniteľných účastníkov cestnej premávky.

3.Ciele a výsledný stav

Transpozícia Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1936 z 23. októbra 2019, ktorou sa mení smernica 2008/96/ES o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry.

4.Dotknuté subjekty

Správcovia pozemných komunikácií na úrovni TEN-T koridorov a hlavných cestných ťahov s medzinárodným významom, Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Slovenská správa ciest.

5.Alternatívne riešenia

Nulový variant. Opomenutie novelizácie zákona č. 249/2011 Z. z. by predstavovalo prekážku pre transpozíciu smernice.

6.Vykonávacie predpisy

Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?

Áno

Nie

Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 135/2012 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej príprave, o odbornej skúške a o výkone činnosti audítora bezpečnosti pozemnej komunikácie, o zápise do zoznamu audítorov bezpečnosti pozemných komunikácií a o zápise do zoznamu vzdelávacích inštitúcií akreditovaných v odbore riadenia bezpečnosti pozemných komunikácií

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 251/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti riadenia bezpečnosti pozemných

3

komunikácií

7.Transpozícia práva EÚ

Transpozícia Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1936 z 23. októbra 2019, ktorou sa mení smernica 2008/96/ES o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry. Transpozíciou smernice nedochádza k úprave nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ.

8.Preskúmanie účelnosti**

* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.

** nepovinné

9.Vplyvy navrhovaného materiálu

Vplyvy na rozpočet verejnej správy

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy

Áno

Nie

Čiastočne

Vplyvy na podnikateľské prostredie

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

z toho vplyvy na MSP

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Sociálne vplyvy

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na životné prostredie

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na informatizáciu

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho

vplyvy služieb verejnej správy na občana

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu

* Pozitívne

Žiadne

* Negatívne

10.Poznámky

Predkladaný návrh zákona predpokladá negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy v roku 2024, a to z dôvodu nákladov podriadených organizácií Ministerstva dopravy a výstavby SR – Slovenskej správy ciest a Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., na zabezpečenie odborného posúdenia a klasifikácie bezpečnosti cestnej siete podľa zákona č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o riadení bezpečnosti“), na zabezpečenie odborného posúdenia cielenej prehliadky podľa zákona o riadení bezpečnosti a na vykonanie z nich vyplývajúcich

4

nápravných opatrení na základe odporúčaní a návrhov uvedených vo výsledných správach o predmetných posúdeniach a nákladov na posilnenie administratívnych kapacít a materiálovo-technického vybavenia. Výška tohto vplyvu závisí od počtu vykonaných bezpečnostných posúdení a cielených prehliadok. Pre vyčíslenie finančného dopadu bol použitý prepočet dĺžky nehodových lokalít vyhodnotených v roku 2019 (zdroj SSC, publikovaný 11/2020) a finančných nákladov na zabezpečenie bezpečnostných inšpekcií v prepočte na 1 km vykonávaných dotknutými organizáciami v predchádzajúcich rokoch. Nehodové lokality predstavovali 117,85 km z cestnej siete ciest I. triedy. Finančné náklady na 1 km realizácie inšpekcie/cielenej prehliadky stanovené na základe priemernej hodnoty doteraz vykonaných inšpekcií, t. j. vo výške cca 3000 bez DPH. Suma bola stanovená odborným odhadom na základe vyššie uvedeného modelového prepočtu úsekov ciest I. triedy. Pre úseky ciest v správe SSC sa v roku 2024 uvažuje so sumou 353 550,-EUR bez DPH. Pre úseky v správe NDS , a.s. bol použitý pomerný prepočet dĺžky, na základe ktorého sa v roku 2024 uvažuje so sumou 120 000,- EUR bez DPH. Finančné nároky na zabezpečenie bezpečnostných posúdení a cielených prehliadok budú nárokované pri návrhu rozpočtu na dané rozpočtové obdobie. Financovanie v roku 2024 je rozpočtovo zabezpečené v rámci rozpočtu SSC a MDV SR. V prípade novely cestného zákona vo vzťahu k finančným požiadavkám uvádzame, že finančné nároky na implementáciu systému merania hmotností a rozmerov vozidiel a jazdných súprav na princípe objektívnej zodpovednosti sa predpokladajú v súvislosti s úpravou a nastavením príslušného systému Slovenskej správy ciest týkajúceho sa nevyhnutného porovnávania kontrolných záznamov s databázou vydaných povolení a spracovania záznamov o porušení povinnosti na úseku nadmernej a nadrozmernej dopravy, a to na úrovni 150 000 eur v roku 2023 a 150 000 eur v roku 2024 a rovnako tiež v súvislosti s potrebnou úpravou Modulu správnych deliktov Jednotného informačného systému v cestnej doprave, ktorého správcom je MDV SR, a to na úrovni 100 000 eur v roku 2023 a 100 000 eur v roku 2024. Tieto náklady kryté v rámci rozpočtu verejnej správy na roky 2022-2024.

Pokiaľ ide o samotnú úpravu systému sankcionovania nadmernej a nadrozmernej dopravy, kedy dochádza k prechodu od výberu dodatočného výberu zvýšeného správneho poplatku na sankciu vo forme pokuty a súvisiacu úpravu zákona č. 145/1995 Z. z., nie je identifikovaný žiadny vplyv na rozpočet verejnej správy. Treba zdôrazniť, že z hľadiska finančných dopadov v súvislosti so zmenou systému sankcionovania sa jednak zásadným spôsobom nezmení početnosť vykonaných kontrol merania hmotností a rozmerov vozidiel a jazdných súprav, t. j. oproti súčasnej frekvencii vykonaných kontrol vykonávaných správcami pozemných komunikácií (Národná diaľničná spoločnosť, a. s. a Slovenská správa ciest) nedôjde k navýšeniu alebo k úbytku počtu takýchto kontrol a zároveň nedôjde ani k zmene objemu výberu finančných prostriedkov zo sankcionovania takejto nepovolenej dopravy, pretože dôjde k približne rovnakému výberu finančných prostriedkov pre rozpočet verejnej správy tak, ako doteraz s tým, že z hľadiska kvalifikácie týchto peňažných sankcií nepôjde o dodatočne zvýšený správny poplatok, ale o pokutu vyberanú na rovnakej úrovni z hľadiska výšky sankcie.

11.Kontakt na spracovateľa

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácii –

scdpk@mindop.sk

,

12.Zdroje

Pri spracovaní doložky vybraných vplyvov predkladateľ vychádzal z dostupných podkladov, najmä k predpokladaným odborným bezpečnostným posúdeniam.

5

13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK

Nesúhlasné stanovisko Stálej pracovnej komisie legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky na posudzovanie vybraných vplyvov.

Vyhodnotenie pripomienok:

1. K doložke vybraných vplyvov: „Komisia odporúča predkladateľovi dať do súladu bod 1. Základné údaje, kde sa uvádza, že ide o transpozíciu a bod 7.Transpozícia, kde je uvedené, že k žiadnej transpozícií nedochádza“. pripomienka bola akceptovaná a zapracovaná. Bod 1. a 7. boli dané do súladu.

2. K vplyvom na podnikateľské prostredie: „Komisia žiada vyznačiť aj vplyvy na podnikateľské subjekty a dopracovať analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie so zreteľom na nové povinnosti bezpečnostného auditora, prevádzkovateľa vozidla, (správcu komunikácie).

Súčasne sa predloženým návrhom upravujú správne delikty a novelizuje sa aj zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch. Uvedené však nie je zohľadnené v doložke a analýze vplyvov, čo Komisia žiada taktiež doplniť.“ pripomienka bola čiastočne akceptovaná. Vplyvy na podnikateľské prostredie vyznačené v dokumente „Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie“. V súvislosti s navrhovanou úpravou správnych deliktov a úpravou zákona č. 145/1995 Z. z. MDV SR neidentifikovalo žiadny vplyv na podnikateľské prostredie. Treba zdôrazniť, že navrhovaná výška pokút za nepovolenú nadmernú a nadrozmernú dopravu zodpovedá súčasnej hladine nastavenia výberu dodatočných správnych poplatkov (ktoré sa návrhom zákona zrušujú) za nepovolené dopravy z hľadiska ich výšky, čiže pre dopravcov sa prechodom na systém výberu pokút sankcionovanie nepovolenej dopravy zásadným spôsobom nemení, a to ani z hľadiska prípadných finančných nákladov.

3. K vplyvom na rozpočet verejnej správy: „Podľa doložky vybraných vplyvov má predložený návrh negatívne vplyvy, ktoré nie rozpočtovo zabezpečené. V bode 10. Poznámky je uvedené, že finančné prostriedky budú nárokované pri návrhu rozpočtu na dané rozpočtové obdobie. V analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy v tab. č. 1 vyčíslené v roku 2024 výdavky v sume 588 000 eur, čo je uvedené v riadku „Rozpočtové prostriedky MDV SR (NDS, a. s., SSC)“, ostatné riadky nie vyplnené. Uvedené žiada Komisia doplniť.

Komisia žiada, aby všetky výdavky vyplývajúce z návrhu novely boli zabezpečené v rámci schválených limitov kapitoly MDV SR, z návrhu nevyplýval rozpočtovo nekrytý vplyv a v nadväznosti na to bola upravená doložka a analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy.“ – pripomienka bola akceptovaná. Doložka a analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy boli upravené.

6

Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,

na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu

2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu

Tabuľka č. 1

Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)

Vplyvy na rozpočet verejnej správy

2021

2022

2023

2024

Príjmy verejnej správy celkom

0

0

0

144 000

z toho:

- vplyv na ŠR

0

0

0

0

Rozpočtové prostriedky

0

0

0

0

EÚ zdroje

0

0

0

0

- vplyv na obce

0

0

0

0

- vplyv na vyššie územné celky

0

0

0

0

- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy

0

0

0

144 000

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

0

0

0

144 000

Výdavky verejnej správy celkom

0

0

250 000

818 260

z toho:

- vplyv na ŠR

0

0

250 000

818 260

v tom: Slovenská správa ciest (SSC)

(0EK0L09,0530104)

0

0

150 000

574 260

Úrad MDV SR (0530102)

0

0

0

144 000

Úrad MDV SR (0EK0L04)

0

0

100 000

100 000

EÚ zdroje

0

0

0

0

spolufinancovanie

0

0

0

0

- vplyv na obce

0

0

0

0

- vplyv na vyššie územné celky

0

0

0

0

- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy

0

0

0

144 000

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

0

0

0

144 000

- vplyv na ŠR

0

0

0

0

- vplyv na obce

0

0

0

0

- vplyv na vyššie územné celky

0

0

0

0

- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy

0

0

0

0

Vplyv na mzdové výdavky

0

0

0

0

- vplyv na ŠR

0

0

0

0

- vplyv na obce

0

0

0

0

- vplyv na vyššie územné celky

0

0

0

0

- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy

0

0

0

0

Financovanie zabezpečené v rozpočte

0

0

250 000

818 260

v tom: SSC

MDV SR

0

0

0

150 000

100 000

589 200

100 000

Iné ako rozpočtové zdroje

0

0

0

0

Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora

0

0

0

0

7

2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:

Predkladaný návrh zákona predpokladá negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy v roku 2024 vo výške 568 260,00 EUR, a to z dôvodu zvýšených nákladov podriadených organizácií Ministerstva dopravy a výstavby SR Slovenskej správy ciest a Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., na zabezpečenie odborného posúdenia a klasifikácie bezpečnosti cestnej siete podľa zákona č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o riadení bezpečnosti“), na zabezpečenie odborného posúdenia cielenej prehliadky podľa zákona o riadení bezpečnosti. Výška tohto vplyvu závisí od počtu vykonaných bezpečnostných posúdení a cielených prehliadok. Financovanie v roku 2024 je rozpočtovo zabezpečené v rámci rozpočtu SSC a MDV SR.

Okrem uvedeného predkladaný návrh zákona predpokladá finančné nároky na úpravu a nastavenie príslušného systému Slovenskej správy ciest na úrovni 150 000 EUR v roku 2023 a 150 000 EUR v roku 2024 a rovnako tiež v súvislosti s potrebnou úpravou Modulu správnych deliktov Jednotného informačného systému v cestnej doprave, ktorého správcom je MDV SR, a to na úrovni 100 000 EUR v roku 2023 a 100 000 EUR v roku 2024. Tieto náklady kryté v rámci rozpočtu verejnej správy na roky 2022 – 2024.

2.2. Popis a charakteristika návrhu

2.2.1. Popis návrhu:

Účelom návrhu zákona je transpozícia Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1936 z 23. októbra 2019, ktorou sa mení smernica 2008/96/ES o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry (ďalej len „smernica), ktorá je výsledkom novelizácie doposiaľ účinnej Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/96/ES z 19. novembra 2008 o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry za účelom zvýšenia bezpečnosti pozemných komunikácií v rámci TEN-T koridorov ako aj na iných hlavných cestných ťahoch, vo fáze ich projektovania, výstavby a užívania a zabezpečenia ochrany chodcov a zraniteľných účastníkov cestnej premávky.

Návrhom zákona dochádza k transpozícii novoprijatej smernice v celej jej komplexnosti, jej premietnutiu do právneho poriadku SR a k zabezpečeniu systematického a odborného posúdenia pozemných komunikácií vo fáze ich projektovania, výstavby a užívania. Transpozíciou rovnako dochádza k zavedeniu niekoľko stupňového bezpečnostného hodnotenia úsekov, ktoré zlepší orientáciu v aktuálnom stave bezpečnosti ciest a zabezpečí efektívnu prioritizáciu prijímania a realizácie nápravných opatrení, počnúc úsekmi pozemných komunikácií vyhodnotenými ako najviac rizikové.

2.2.2. Charakteristika návrhu:

zmena sadzby

zmena v nároku

nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)

kombinovaný návrh

x iné

8

2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:

Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.

Tabuľka č. 2

Odhadované objemy

Objem aktivít

r

r + 1

r + 2

r + 3

Indikátor ABC

Indikátor KLM

Indikátor XYZ

2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie

Na zabezpečenie odborného posúdenia a klasifikácie bezpečnosti cestnej siete podľa zákona č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o riadení bezpečnosti“), na zabezpečenie odborného posúdenia cielenej prehliadky podľa zákona o riadení bezpečnosti, je podľa odborného odhadu potrebná v roku 2024 finančná čiastka vo výške 568 260,- EUR.. Výška tohto vplyvu závisí od počtu vykonaných bezpečnostných posúdení a cielených prehliadok. Pre vyčíslenie finančného dopadu bol použitý prepočet dĺžky nehodových lokalít vyhodnotených v roku 2019 (zdroj SSC, publikovaný 11/2020) a finančných nákladov na zabezpečenie bezpečnostných inšpekcií v prepočte na 1 km vykonávaných dotknutými organizáciami v predchádzajúcich rokoch. Nehodové lokality predstavovali 117,85 km cestnej siete ciest I. triedy (dĺžky 3 311,8 km). Finančné náklady na 1 km realizácie inšpekcie/cielenej prehliadky sú stanovené na základe priemernej hodnoty doteraz vykonaných inšpekcií, t. j. vo výške cca 3000 bez DPH. Suma bola stanovená odborným odhadom na základe vyššie uvedeného modelového prepočtu úsekov ciest I. triedy. Pre úseky ciest v správe SSC sa v roku 2024 uvažuje so sumou 353 550,-EUR bez DPH. Pre úseky v správe NDS, a.s. bol použitý pomerný prepočet dĺžky, na základe ktorého sa v roku 2024 uvažuje so sumou 120 000,- EUR bez DPH. Financovanie v roku 2024 je rozpočtovo zabezpečené v rámci rozpočtu SSC a MDV SR.

Finančné nároky na implementáciu systému merania hmotností a rozmerov vozidiel a jazdných súprav na princípe objektívnej zodpovednosti sa predpokladajú v súvislosti s úpravou a nastavením príslušného systému Slovenskej správy ciest týkajúceho sa nevyhnutného porovnávania kontrolných záznamov s databázou vydaných povolení a spracovania záznamov o porušení povinnosti na úseku nadmernej a nadrozmernej dopravy, a to na úrovni 150 000 EUR v roku 2023 a 150 000 eur v roku 2024 a rovnako tiež v súvislosti s potrebnou úpravou Modulu správnych deliktov Jednotného informačného systému v cestnej doprave, ktorého správcom je MDV SR, a to na úrovni 100 000 EUR v roku 2023 a 100 000 EUR v roku 2024. Tieto náklady kryté v rámci rozpočtu verejnej správy na roky 2022 – 2024.

Pokiaľ ide o samotnú úpravu systému sankcionovania nadmernej a nadrozmernej dopravy, kedy dochádza k prechodu od výberu dodatočného výberu zvýšeného správneho poplatku na sankciu vo forme pokuty a súvisiacu úpravu zákona č. 145/1995 Z. z., nie je identifikovaný žiadny vplyv na rozpočet verejnej správy. Treba zdôrazniť, že z hľadiska finančných dopadov v súvislosti so zmenou systému sankcionovania sa jednak zásadným spôsobom nezmení početnosť vykonaných kontrol merania hmotností a rozmerov vozidiel a jazdných súprav, t. j. oproti súčasnej frekvencii vykonaných kontrol vykonávaných správcami pozemných komunikácií (Národná diaľničná spoločnosť, a. s. a Slovenská správa

9

ciest) nedôjde k navýšeniu alebo k úbytku počtu takýchto kontrol a zároveň nedôjde ani k zmene objemu výberu finančných prostriedkov zo sankcionovania takejto nepovolenej dopravy, pretože dôjde k približne rovnakému výberu finančných prostriedkov pre rozpočet verejnej správy tak, ako doteraz s tým, že z hľadiska kvalifikácie týchto peňažných sankcií nepôjde o dodatočne zvýšený správny poplatok, ale o pokutu vyberanú na rovnakej úrovni z hľadiska výšky sankcie.

10

Tabuľka č. 3 - Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Tabuľka č. 4 - Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Vplyv na rozpočet verejnej správy

Príjmy (v eurách)

2021

2022

2023

2024

poznámka

Daňové príjmy (100)1

Nedaňové príjmy (200)1

Granty a transfery (300)1

144 000

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)

Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)

Dopad na príjmy verejnej správy celkom

144 000

Vplyv na rozpočet verejnej správy

Výdavky (v eurách)

2021

2022

2023

2024

poznámka

Bežné výdavky (600)

0

0

0

144 000

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

Poistné a príspevok do poisťovní (620)

Tovary a služby (630)2

0

0

0

144 000

Bežné transfery (640)2

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2

Kapitálové výdavky (700)

0

0

0

Obstarávanie kapitálových aktív (710)2

Kapitálové transfery (720)2

Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)

Dopad na výdavky verejnej správy celkom

0

0

0

144 000

11

Tabuľka č. 4 – Slovenská správa ciest

Vplyv na rozpočet verejnej správy

Výdavky (v eurách)

2021

2022

2023

2024

poznámka

Bežné výdavky (600)

0

0

150 000

574 260

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

Poistné a príspevok do poisťovní (620)

Tovary a služby (630)2

0

0

150 000

574 260

Bežné transfery (640)2

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2

Kapitálové výdavky (700)

0

0

0

Obstarávanie kapitálových aktív (710)2

Kapitálové transfery (720)2

Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)

Dopad na výdavky verejnej správy celkom

0

0

150 000

574 260

12

Tabuľka č. 4 – MDV SR

Vplyv na rozpočet verejnej správy

Výdavky (v eurách)

2021

2022

2023

2024

poznámka

Bežné výdavky (600)

0

0

100 000

244 000

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

Poistné a príspevok do poisťovní (620)

Tovary a služby (630)2

0

0

100 000

0

Bežné transfery (640)2

244 000

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2

Kapitálové výdavky (700)

0

0

0

0

Obstarávanie kapitálových aktív (710)2

Kapitálové transfery (720)2

Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)

Dopad na výdavky verejnej správy celkom

0

0

100 000

244 000

13

Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie

(vrátane testu MSP)

Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:

iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)

iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)

na všetky kategórie podnikov

3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty

- z toho MSP

Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.

Aký je ich počet?

MSP – slobodné povolanie – Audítori bezpečnosti pozemnej komunikácie

3.2 Vyhodnotenie konzultácií

- z toho MSP

Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.

Ako dlho trvali konzultácie?

Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.

Konzultácie s podnikateľským prostredím vykonané verejne na základe zverejnenia predbežnej informácie. Bez odozvy zo strany podnikateľských subjektov. Trvanie od 12.3.2021 v trvaní v zmysle Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov.

3.3 Náklady regulácie

- z toho MSP

3.3.1 Priame finančné náklady

Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.

Poplatok za vydanie osvedčenia bezpečnostného audítora v predpokladanej výške 200 EUR.

3.3.2 Nepriame finančné náklady

Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje predkladaný návrh náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.

Nevyžaduje.

3.3.3 Administratívne náklady

Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave existujúcich informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie reportovania, zmena formy predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.

Zvýšenie administratívnych nákladov MSP - audítorov bezpečnosti pozemných komunikácií v súvislosti s absolvovaním vzdelávania. Kalkulácia na základe malej kalkulačky MH SR nasledovne:

 

14

 

3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie

Súhrn pre MSP – audítorov bezpečnosti pozemnej komunikácie:

Náklady na 1 podnikateľa

Náklady na celé podnikateľské prostredie

Priame finančné náklady

200

7600

Nepriame finančné náklady

0

0

Administratívne náklady

109,20

4149,60

Celkové náklady regulácie

309,20

11749,60

3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu

- z toho MSP

Dochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb? Bude mať navrhovaná zmena za následok prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov? Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)? Ak áno, popíšte.

Aký vplyv bude mať navrhovaná zmena na obchodné bariéry? Bude mať vplyv na vyvolanie cezhraničných investícií (príliv /odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)? Ak áno, popíšte.

Ako ovplyvní cenu alebo dostupnosť základných zdrojov (suroviny, mechanizmy, pracovná sila, energie atď.)?

Ovplyvňuje prístup k financiám? Ak áno, ako?

Navrhovaná zmena nebude mať vplyv na konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu, vrátane MSP.

3.5 Inovácie

- z toho MSP

Uveďte, ako podporuje navrhovaná zmena inovácie.

Zjednodušuje uvedenie alebo rozšírenie nových výrobných metód, technológií a výrobkov na trh?

Uveďte, ako vplýva navrhovaná zmena na jednotlivé práva duševného vlastníctva (napr. patenty, ochranné známky, autorské práva, vlastníctvo know-how).

Podporuje vyššiu efektivitu výroby/využívania zdrojov? Ak áno, ako?

Vytvorí zmena nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja v SR?

Navrhovaná zmena nebude mať vplyv na inovácie.

15

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI

právneho predpisu s právom Európskej únie

1. Navrhovateľ právneho predpisu:

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

2.Názov návrhu právneho predpisu:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

3. Predmet návrhu právneho predpisu je upravený v práve Európskej únie:

a) v primárnom práve:

•Čl. 4 ods. 2 písm. g), Čl. 91 ods. 1 písm. c) a Hlava VI Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení

b) v sekundárnom práve:

•smernica Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1936 z 23. októbra 2019, ktorou sa mení smernica 2008/96/ES o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry (Ú. v. L 305, 26.11.2019) gestor MDV SR, spolugestor MV SR

•smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/96/ES z 19. novembra 2008 o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry (Ú. v. ES L 319 29.11.2008) v platnom znení – gestor MDV SR

•nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 z 11. decembra 2013 o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete a o zrušení rozhodnutia č. 661/2010/EÚ (Ú. v. L 348, 20.12.2013) v platnom znení – gestor MDV SR.

c) v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie:

- predmet návrhu zákona nie je upravený v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie

4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:

a) lehota na prebratie príslušného právneho aktu Európskej únie:

•smernicu Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1936 z 23. októbra 2019, ktorou sa mení smernica 2008/96/ES o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry (Ú. v. L 305, 26.11.2019) je Slovenská republika povinná transponovať do 17. decembra 2021,

b) informácia o začatí konania v rámci „EÚ Pilot“ alebo o začatí postupu Európskej komisie, alebo o konaní Súdneho dvora Európskej únie proti Slovenskej republike podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie:

- bezpredmetné

c) informácia o právnych predpisoch, v ktorých uvádzané právne akty Európskej únie prebrané spolu s uvedením rozsahu ich prebrania:

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1936 z 23. októbra 2019, ktorou sa mení smernica 2008/96/ES o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry, ešte nebola prebratá do žiadneho všeobecne záväzného právneho predpisu a k čiastočnej transpozícií dochádza predkladaným návrhom zákona.

16

1.Zákon č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z.

2.Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

3.Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4.Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 251/2011 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti riadenia bezpečnosti pozemných komunikácií.

5.Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 135/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej príprave, o odbornej skúške a o výkone činnosti audítora bezpečnosti pozemnej komunikácie, o zápise do zoznamu audítorov bezpečnosti pozemných komunikácií a o zápise do zoznamu vzdelávacích inštitúcií akreditovaných v odbore riadenia bezpečnosti pozemných komunikácií.

5. Návrh právneho predpisu je zlučiteľný s právom Európskej únie:

- úplne

17

B. Osobitná časť

K čl. I

K čl. I bodom 1 a 2

Dochádza k drobným legislatívno-technickým úpravám v súvislosti so zavedením legislatívnej skratky

K čl. I bodu 3

Regulácia Európskej únie doposiaľ znela výlučne na pozemné komunikácie zaradené to transeurópskej cestnej siete TEN-T koridorov. Novelou smernice sa pôsobnosť rozšírila aj na iné hlavné cestné ťahy a úseky ciest, vrátane úsekov ciest vo fáze projektovania, ktoré sa nachádzajú mimo mestských oblastí, neslúžia na obsluhu s nimi susediacich nehnuteľností a sú vybudované s použitím prostriedkov Európskej Únie. Dôvodom rozšírenia regulácie je snaha o zvýšenie bezpečnosti na pozemných komunikáciách a hospodárne využitie prostriedkov únie tak, aby neboli vynakladané na investície do nebezpečných úsekov ciest.

S ohľadom na tieto skutočnosti sa v § 1 ods. 2 ustanovujú pozemné komunikácie, na ktoré sa bude zákon vzťahovať, a to nasledovne:

-pozemné komunikácie zaradené do transeurópskej cestnej siete v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 o hlavných smeroch Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EÚ v platnom znení,

-diaľnice

-hlavné cestné ťahy s medzinárodným a celoštátnym dopravným významom, ktoré predstavujú diaľkové trasy a trasy ciest I. triedy súbežné s diaľnicami a úseky pozemných komunikácií, ktoré vzájomne prepájajú dopravné centrá vyššej úrovne, určené Ministerstvom v zmysle Koncepcie cestnej siete.

Vyššie uvedená regulácia sa nebude týkať miestnych a účelových ciest. V zmysle transponovanej smernice sa zákon neuplatní ani na úseky, ktoré nie svojim účelom určené na bežnú premávku motorových vozidiel (napríklad cyklistické cestičky, chodníky).

K čl. I bodom 4 a 5

Novelou smernice sa ukladá členským štátom Európskej Únie (čl. 1 ods. 4 smernice) povinnosť oznámiť Komisii zoznam diaľnic a hlavných cestných ťahov, na ktoré sa uplatňuje tento zákon, a zoznam úsekov, ktoré vyňaté z rozsahu pôsobnosti stanoveného smernicou (čl. 1 bod 2 smernice). Ministerstvo vhodným spôsobom sprístupní zoznam pre všetkých dotknutých správcov pozemných komunikácií. Následne ministerstvo oznámi Komisii každú zmenu v zozname.

K čl. I bodom 6 a 7

Dochádza k spresneniu pojmológie v súvislosti s posudzovaní bezpečnosti pozemných komunikácií. Obdobné technické špecifikácie predstavujú súbor overených expertných poznatkov vedy, techniky a praxe, ktorých cieľom je priniesť optimálne a racionálne riešenia najmä z hľadiska kvality, životnosti a bezpečnosti pozemných komunikácií.

K čl. I bodu 8

Novela smernice ukladá členským štátom Európskej Únie (čl. 5 smernice) povinnosť vykonať bezpečnostné posúdenie cestnej siete ako celku pre všetky vymedzené úseky pozemnej

18

komunikácie v užívaní (čl. 1 ods. 3 smernice). Povinnosť vykonania prvého posúdenia cestnej siete je smernicou ustanovená najneskôr do roku 2024. Na túto povinnosť reflektuje zákon v § 4, v ktorom ustanovuje rozsah povinnosti klasifikácie bezpečnosti cestnej siete a kontrolu bezpečnosti cesty (ďalej aj ako „inšpekcia“) pre úseky pozemných komunikácií uvedené v § 1 ods. 2 tohto návrhu zákona. Súčasťou ustanovenia § 4 je vymedzenie doby splnenia tejto povinnosti pre správcov pozemných komunikácií, vrátane definovania 5-ročnej periodicity pre vykonanie inšpekcie. Prvý termín vykonania inšpekcie je pre správcov pozemných komunikácií ustanovený do 31. decembra 2023.

V § 4 zákon definuje osobu oprávnenú vykonávať bezpečnostné posúdenie cestnej siete, ktorou je bezpečnostný audítor a rovnako definuje v ods. 2 klasifikáciu bezpečnosti cestnej siete, ktorá musí byť súčasťou bezpečnostného posúdenia, a na základe ktorej bude spracovaná výsledná správa audítora o vykonanej inšpekcii. Audítor v správe zapracuje vykonané posúdenie a do obsahu správy zahrnie taktiež hodnotenie posudzovaného úseku pozemnej komunikácie podľa zistenej úrovne bezpečnosti (napr. úseky s nízkou, strednou alebo vysokou úrovňou bezpečnosti). Úseky budú následne klasifikované ako úseky s vysokou, strednou a nízkou úrovňou bezpečnosti. Audítor správu spracuje na základe prehliadky skutočného stavu pozemnej komunikácie vykonanej na mieste a na základe informácií od správcu pozemnej komunikácie o úsekoch pozemných komunikácií, ktoré sú v užívaní dlhšie ako 3 roky, a na ktorých došlo v pomere k intenzite užívania týchto komunikácií k vysokému počtu dopravných nehôd, ktoré mali za následok usmrtenie alebo ťažkú ujmu na zdraví.

Za účelom splnenia povinnosti kontroly bezpečnosti cestnej premávky a zabezpečenia primeranej úrovne bezpečnosti v zmysle článku 6 ods. 3 smernice, sa podľa § 4 ods. 3 vykoná kontrola a zhodnotenie bezpečnosti cestnej premávky na priľahlých úsekoch cestného tunela, spolu s inšpekciou podľa osobitného predpisu (Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 344/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na tunely v cestnej sieti (ďalej aj „nariadenie“). Periodicita kontroly a hodnotenia predmetných úsekov sa uskutoční v zmysle smernice každých 6 rokov. Posúdenie podľa tohto zákona sa nevzťahuje na samotný cestný tunel, ktorého bezpečnostné požiadavky a podmienky posúdenia sa spravujú nariadením. Správca pozemnej komunikácie alebo bezpečnostný audítor bude koordinovať výkon posúdenia bezpečnosti cestnej premávky na týchto úsekoch so subjektami zapojenými do kontroly cestných tunelov v zmysle implementovanej Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/54/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na tunely v transeurópskej cestnej sieti a nariadenia. Postup bezpečnostného audítora a obsahové náležitosti inšpekcie a hodnotenia priľahlých úsekov cestného tunela ustanoví vykonávací predpis.

Súčasťou povinnosti správcu pozemnej komunikácie je podľa § 4 ods. 5 novozavedená povinnosť predkladať ministerstvu výslednú správu o vykonanej inšpekcii v danom kalendárnom roku za každý z hodnotených úsekov. Na základe doručených správ bude ministerstvo pravidelne, každých 5 rokov, predkladať Komisii súhrnnú správu o klasifikácii celej siete. Na základe súhrnných správ od členských štátov únie vypracuje Komisia správu o vykonaní smernice, ktorú bude rovnako aktualizovať v intervaloch každých 5 rokov, počnúc októbrom 2027.

V odseku 6 zákon ponechal povinnosť správcom pozemných komunikácií vykonať nápravné opatrenia, ktoré uvedené vo výslednej správe audítora o vykonanej inšpekcii. Predmetné ustanovenie berie ohľad na faktory ovplyvňujúce vykonanie nápravných opatrení, a to najmä ďalšie činnosti správcov pozemných komunikácií, ktorými je najmä riadna správa a údržba im zverených úsekov pozemných komunikácii ako aj technické možnosti a ekonomickú únosnosť realizácie opatrení. Návrhom zákona bol odsek 7 doplnený o lehotu 2 rokov, v ktorej správca pozemnej komunikácie nápravné opatrenia vykonať. V odôvodnených

19

prípadoch môže správca pozemnej komunikácie požiadať ministerstvo o predĺženie lehoty na realizáciu nápravných opatrení. Odôvodneným prípadom môže byť najmä prioritizácia nápravných opatrení v zmysle Akčného plánu nápravných opatrení, ktorý vydá ministerstvo na základe posúdenia celej cestnej siete. Ministerstvo môže predĺžiť lehotu na vykonanie nápravných opatrení o 2 roky, a to aj opakovane. Ministerstvo nie je povinné žiadosti správcu pozemnej komunikácie vyhovieť. Z hľadiska procesnej stránky sa režim predkladania žiadosti správcu pozemnej komunikácie o predĺženie lehoty na vykonanie nápravných opatrení nespravuje všeobecným predpisom o správnom konaní (zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) a voči zamietavému stanovisku ministerstva nie sú prípustné žiadne opravné prostriedky.

V odseku 8 sa ustanovuje povinnosť správcu pozemnej komunikácie predkladať ministerstvu každoročne správu o nápravných opatreniach vykonaných v predchádzajúcom roku.

K čl. I bodu 9

Regulácia Európskej Únie ukladá členským štátom novú povinnosť cielenej kontroly bezpečnosti ciest alebo priamych nápravných opatrení (čl. 6a smernice), v zmysle ktorej má po klasifikácii bezpečnosti cestnej siete a jej jednotlivých úsekov upravenej v § 4 zákona, nasledovať cielená kontrola týchto úsekov alebo priamo výkon nápravných opatrení v zmysle zistených nedostatkov a navrhnutých nápravných opatrení.

Predmetnú povinnosť reflektuje nové ustanovenie § 4a Cielené prehliadky, plánovanie a výkon nápravných opatrení, ktorého obsahom je definovanie povinnosti označenej ako „cielená prehliadka“. Zabezpečenie cielenej prehliadky je povinnosťou správcov pozemných komunikácií, pričom cielená prehliadka sa vykonať po uplynutí obdobia na vykonanie nápravných opatrení. Na základe požiadaviek únie je cielenú prehliadku oprávnená vykonávať skupina expertov, z ktorých aspoň jeden musí byť audítorom bezpečnosti pozemnej komunikácie a spĺňať podmienky podľa tohto zákona. Cielená prehliadka sa vykoná ohliadkou na mieste a zameriava sa na posúdenie najmä stavebných, technických a prevádzkových vlastností pozemnej komunikácie a jej bezpečnosti. Cieľom cielenej prehliadky je identifikácia nebezpečných podmienok, vád a problémov, ktoré zvyšujú riziko nehôd a zranení. Vykonanie cielenej prehliadky by malo poskytnúť komplexný a dostatočný podklad pre správnu identifikáciu nápravných opatrení. Výsledkom cielenej prehliadky môže byť aj záver skupiny expertov, že nápravné opatrenia na danom úseku pozemnej komunikácie nie potrebné, a to v závislosti od zistení a odôvodnených záverov skupiny expertov. Úseky pozemných komunikácií, ktoré budú na základe cielenej prehliadky vyhodnotené ako úseky s potrebou vykonania nápravných opatrení budú následne zaradené do zoznamu úsekov, ktoré vedie ministerstvo. Zoznam týchto úsekov s určením priorít vypracuje ministerstvo na základe prvého vykonania inšpekcie podľa § 4 a nadväzujúcej cielenej prehliadky podľa § 4a.

Ustanovenie obsahuje základné požiadavky na vykonanie cielenej prehliadky a na spracovanie správy o výsledku cielenej prehliadky, ktorá predstavuje zavŕšenie procesu tak cielenej prehliadky ako aj celkového posúdenia a klasifikácie bezpečnosti vybraného úseku pozemnej komunikácie v užívaní. Správu o výsledku cielenej prehliadky spracuje audítor bezpečnosti pozemnej komunikácie, ktorý bol členom skupiny expertov.

Obsah cielenej prehliadky a kritériá pre posudzovanie úsekov pozemných komunikácií budú ustanovené vykonávacím právnym predpisom (podľa § 4a ods. 4). Pri formulácii vykonávacieho právneho predpisu sa bude vychádzať z prílohy IIa transponovanej smernice.

K čl. I bodu 10

Novelou zákona sa mení pôvodné pomenovanie audítor bezpečnosti pozemnej komunikácie a ustanovuje sa pomenovanie bezpečnostný audítor.

20

K čl. I bodu 11

Legislatívno-technická úprava a rozšírenie zoznamu povinností podľa § 12 ods. 1 písm. c), ktoré v prípade ich nedodržania, t. j. nevykonania správcom pozemnej komunikácie, považované za správny delikt podľa tohto zákona. Rozšírenie sa týka povinnosti správcu pozemnej komunikácie podľa § 4 a § 4a.

K čl. I bodom 12 a 13

Legislatívno-technická úprava a rozšírenie zoznamu povinností podľa § 12 ods. 1 písm. d), ktoré v prípade ich nedodržania, t. j. nepredloženia správy zo strany správcu pozemnej komunikácie, považované za správny delikt podľa tohto zákona. Rozšírenie sa týka povinnosti správcu pozemnej komunikácie podľa § 4 ods. 5 predložiť správu o výsledku inšpekcie, podľa § 4 ods. 8 predložiť správu o nápravných opatreniach a povinnosť správcu pozemnej komunikácie podľa § 4a ods. 7 predložiť správu o nápravných opatreniach na základe výsledkov cielenej prehliadky.

K čl. I bodu 14

V súlade s požiadavkami smernice sa upravujú povinnosti ministerstva na úseku bezpečnosti pozemných komunikácií.

K čl. I bodu 15

Upravuje sa splnomocňovacie ustanovenie a dopĺňa sa obsahové znenie vo vykonávacích predpisoch.

K čl. I bodu 16

Legislatívno-technická úprava v súlade s Legislatívnymi pravidlami vlády.

K čl. I bodu 17

Ustanovujú sa prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2022. Súčasťou prechodných ustanovení je prvý termín vykonania inšpekcie, prvý termín predloženia záverečnej správy o klasifikácii cestnej siete Komisii, termín oznamovacej povinnosti ministerstva podľa § 1 ods. 3 písm. a), prvý termín predloženia správy o vykonanej inšpekcii podľa § 4 ods. 5 a začiatok vykonávania povinnosti podľa § 4a počnúc kalendárnym rokom 2024.

K čl. I bodu 18

Ustanovením sa dopĺňa transpozičná príloha.

K čl. II

K čl. II bodom 1, 2, 4 až 7

V súlade s poznatkami aplikačnej praxe a princípmi správneho trestania sa pristupuje k zmene úpravy systému sankčného mechanizmu na úseku nadmernej a nadrozmernej dopravy tak, že výber dodatočne zvýšených správnych poplatkov za nesplnenie povinnosti disponovať povolením na zvláštne užívanie pozemných komunikácií v prípade, ak dôjsť k prekročeniu povolených hmotnostných a rozmerových limitov podľa vyhlášky č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 134/2018 Z. z.“), sa nahrádza sankciou v podobe udelenia pokuty, pričom nesplnenie uvedenej povinnosti sa považuje za správny delikt. Výška pokút za predmetný správny delikt je odstupňovaná podľa závažnosti, resp. intenzity správneho deliktu, t. j. miery nepovoleného prekročenia hmotnosti (resp. rozmerov) vozidla alebo jazdnej súpravy, pričom vo výške pokuty je zohľadnená aj miera neželaného stupňa

21

degradácie vozovky. Treba uviesť, že ochrana stavu cestnej infraštruktúry je hlavným účelom sankcionovania a je zároveň objektom tohto správneho deliktu. Navrhovaná výška pokút zodpovedá súčasnej hladine nastavenia výberu dodatočných správnych poplatkov za nepovolené dopravy z hľadiska ich výšky, čiže pre dopravcov sa prechodom na systém výberu pokút sankcionovanie nepovolenej dopravy zásadným spôsobom nemení. Zároveň sa, s cieľom predísť pochybnostiam, ustanovuje, že povolenie na zvláštne užívanie je povinný vybaviť prevádzkovateľ vozidla, ktorým je prevádzkovateľ vozidla alebo prevádzkovateľ jazdnej súpravy, ktorý je zapísaný v osvedčení o evidencii motorového vozidla časť I a časť II ako držiteľ osvedčenia alebo takáto osoba zapísaná v osvedčení o evidencii motorového vozidla vydanom v cudzine a zároveň sa ustanovuje, že vodič vozidla je pri vykonávaní nadmernej dopravy a nadrozmernej dopravy povinný preukázať sa orgánu Policajného zboru pri kontrole povolením na zvláštne užívanie podľa § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“).

K čl. II bodu 3

Organizovanie športových podujatí na diaľniciach je v rozpore s funkciou, ktorú diaľnice plnia v rámci cestného dopravného systému v SR, keďže majú celoštátny význam a slúžia ako koridory v rámci transeurópskej dopravnej siete a plnia nezastupiteľnú funkciu pre medzinárodný tranzit. Organizovanie športových podujatí na diaľniciach vytvára potrebu presmerovania osobnej, a tiež nákladnej dopravy na pozemné komunikácie nižšej kategórie (predovšetkým na cesty I. triedy a II. triedy), ktoré však nie vždy stavebnotechnicky a kapacitne spôsobilé na užívanie ťažkej nákladnej dopravy a prijatie intenzít dopravy, ktoré sú bežné na diaľniciach. Navyše užívanie diaľnic podlieha spoplatneniu podľa zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 488/2013 Z. z.“) a je vo verejnom záujme, aby motoristi mali diaľničnú infraštruktúru k dispozícii podľa možností bez obmedzení (okrem správy a údržby a diaľnic).

K čl. II bodu 8

Ustanovením sa dopĺňa textové znenie a odkaz na osobitný zákon č. 249/2011 Z. z., ktorý je novelizovaný v článku I . Doplnením odkazu dochádza k prepojeniu oboch zákonov a k transponovaniu príslušného ustanovenia smernice, pričom sa tým zabezpečí jednoznačnosť pri výkone novoustanovených povinností podľa § 4 a § 4a zákona č. 249/2011 Z. z. správcami pozemných komunikácií.

K čl. II bodom 9 a 10

V súvislosti so zavedením vysokorýchlostnej dynamickej kontroly vozidiel a jazdných súprav v SR sa na účely sankcionovania porušenia povinnosti disponovať povolením na zvláštne užívanie pozemných komunikácií v prípade, ak ide o nadmernú alebo nadrozmernú dopravu podľa vyhlášky č. 134/2018 Z. z., sa zavádza inštitút objektívnej zodpovednosti.

Hlavným účelom zavedenia objektívnej zodpovednosti prevádzkovateľa vozidla alebo jazdnej súpravy za spáchanie správneho deliktu je dodržiavanie povinnosti disponovať povolením na zvláštne užívanie pozemných komunikácií a tiež posilnenie ochrany pozemných komunikácií pred negatívnymi (deštrukčnými) vplyvmi nadmerného zaťaženia vozidiel a jazdných súprav prostredníctvom náležitého trestania.

Ustanovuje sa pevná výška pokuty za spáchanie správneho deliktu, a to v závislosti od rozsahu prekročenia povolených hmotnostných a rozmerových limitov. Umožňuje sa upustiť od zaplatenia časti pokuty v prípade, ak sa v lehote na podanie odporu uhradia 2/3 pokuty (pozitívna motivácia).

22

Pokutu bude prevádzkovateľ vozidla alebo jazdnej súpravy povinný uhradiť na príslušný bankový účet; platba v hotovosti je vylúčená zo systémových dôvodov. Pokuty uložené za správne delikty sú príjmom štátneho rozpočtu.

Niektoré protiprávne skutky z rôznych dôvodov, ako napr. znečistená, neexistujúca, nečitateľná tabuľka s evidenčným číslom alebo rozmazaný, nekvalitný záznam (snímok) a pod., bude okresný úrad v sídle kraja odkladať záznamom z dôvodu, že sa nepodarilo zistiť skutočnosti svedčiace o tom, že skutok spáchala konkrétna osoba – prevádzkovateľ vozidla.

Odloženie veci z dôvodu zániku zodpovednosti za porušenie povinností prichádza do úvahy napr. pri úmrtí prevádzkovateľa vozidla alebo jazdnej súpravy (fyzická osoba) alebo jeho zániku (právnická osoba) alebo po uplynutí dvoch rokov od spáchania správneho deliktu.

O odložení veci záznamom v spise nie je potrebné upovedomovať účastníka konania s poukazom na základnú zásadu všeobecného predpisu o správnom konaní 3 ods. 3 správneho poriadku); ak nemá prevádzkovateľ vozidla alebo jazdnej súpravy vedomosť o možnom konaní voči nemu, z logického dôvodu nie je potrebné mu oznamovať odloženie veci.

Na zabezpečenie požiadavky vyplývajúcej z § 3 ods. 3 správneho poriadku vybaviť vec včas a bez zbytočných prieťahov, ako aj použiť najvhodnejšie prostriedky na dosiahnutie účelu, pričom sa dbať na hospodárny priebeh konania, bez zbytočného zaťažovania osôb, sa navrhuje rozhodovať o správnom delikte zjednodušenou formou konania aplikáciou inštitútu rozkazného konania, ktoré v súčasnej dobe upravuje zákon č. 8/2009 Z. z., zákon č. 474/213 Z. z. či zákon č. 488/2013 Z. z. Jeho nespornou výhodou je jeho rýchlosť a výrazná hospodárnosť; nevzniká tu potreba doručovania najprv upovedomenia o začatí konania s prípadným nariadením ústneho pojednávania vo veci, ktorého výsledkom by malo byť vydanie rozhodnutia.

Pri riešení správneho deliktu prevádzkovateľa vozidla sa vo väčšine prípadov nepredpokladá náročné dokazovanie tohto skutku, pretože samotným vyhotovením dôkazu, overením dôkazov a následnou lustráciou prevádzkovateľa v informačných systémoch je dokazovanie ukončené.

Ak je nepochybne zistené, že správny delikt bol spáchaný vozidlom alebo jazdnou súpravou konkrétneho prevádzkovateľa, okresný úrad v sídle kraja bez ďalšieho konania bezodkladne vydá rozkaz o uložení pokuty za správny delikt, na ktorého obsahové náležitosti sa bude primerane vzťahovať § 47 správneho poriadku.

Z dôvodu objektivity konania a zaručenia právnej istoty sa navrhuje možnosť podať odpor. Podaný odpor musí obsahovať všeobecné náležitosti podania podľa § 19 správneho poriadku, t. j. z odporu musí byť zrejmé, kto ho podáva, akej veci sa týka, čo sa navrhuje a musí sa náležite odôvodniť. V odôvodnení uvedie prevádzkovateľ vozidla rozhodujúce skutočnosti, o ktoré opiera svoju obranu a zároveň označí dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Rozhodujúcou skutočnosťou však nie je uvedenie výlučne vodiča, ktorý v čase porušenia povinnosti viedol vozidlo, uvedenie nakladajúcej organizácie podľa zákona č. 106/2018 Z. z. alebo uvedenie inej osoby ako osoby zodpovednej za porušenie povinnosti. Účastník konania v prípade neúspechu v ďalšom konaní o správnom delikte po podaní odporu, bude musieť uhradiť aj paušálne trovy konania vo výške 30 eur.

Navrhovaným ustanovením § 22g sa s cieľom zlepšenia vymožiteľnosti pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla policajtovi udeľuje nové oprávnenie sankcionovať aj porušenie povinnosti prevádzkovateľa vozidla podľa § 8a ods. 2 cestného zákona. Ak príslušník policajného zboru v rámci dohľadu nad cestnou premávkou zistí, že v minulosti bol vozidlom spáchaný skutok vykazujúci znaky správneho deliktu podľa § 22d ods. 1 cestného zákona, ktorý však vzhľadom na technické alebo legislatívne obmedzenia nemohol byť prejednaný chýbajú údaje o prevádzkovateľovi vozidla a o vozidle, vodičovi vozidla preukáže skutok z minulosti a vydá blok na pokutu, ktorá je vo výške pokuty za tento správny

23

delikt s možnosťou využitia zníženia pokuty o 1/3 jej včasným uhradením. Zároveň sa ustanovuje ďalší postup v prípadoch, ak prevádzkovateľ vozidla alebo vodič nemôže zaplatiť pokutu na mieste alebo ak správny delikt prevádzkovateľa vozidla nemožno prejednať v blokovom konaní. Treba uviesť, že tento navrhovaný postup je inšpirovaný obdobnou právnou úpravou, ktorá je obsiahnutá v zákone č. 8/2009 Z. z. 139h), zákone č. 474/2013 Z. z. 33) či zákone č. 488/2013 Z. z. 15) s cieľom zvýšenia efektívnosti sankcionovania delikventov.

K čl. II bodu 11

Ustanovením sa dopĺňa transpozičná príloha.

K čl. III

K čl. III bodom 1 až 4

V nadväznosti na čl. II sa v súvislosti s nahradením mechanizmu výberu dodatočného správneho poplatku za nesplnenie povinnosti disponovať povolením na zvláštne užívanie pozemných komunikácií pri nadmernej a nadrozmernej doprave a jeho nahradením systémom udeľovania pokút pristupuje aj k náležitej úprave v zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. V súvislosti s navrhovanou zmenou cestného zákona sa pristupuje aj k náležitej úprave subjektu poplatníka podľa Položky 80.

K čl. IV

K čl. IV bodu 1

V súvislosti s navrhovanou novelizáciou cestného zákona 22g) je nevyhnutné pristúpiť aj k doplneniu zákona č. 8/2009 Z. z. v súvislosti s oprávnením príslušníkov Policajného zboru zadržať osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II, evidenčný doklad vydaný v cudzine, technické osvedčenie vozidla a tabuľku s evidenčným číslom v prípade, ak nedôjde k uhradeniu pokuty za správny delikt v lehote uvedenej v § 22e ods. 14 cestného zákona.

K čl. IV bodu 2

Legislatívno-technická úprava poznámok pod čiarou.

K čl. V

Ustanovuje sa účinnosť zákona 1. júna 2022, resp. 1. januára 2023 s prihliadnutím na dĺžku legislatívneho procesu.

Bratislava 26. januára 2022

Eduard Heger

predseda vlády Slovenskej republiky

Andrej Doležal

minister dopravy a výstavby

Slovenskej republiky

 

zobraziť dôvodovú správu

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

K predpisu 128/2021, dátum vydania: 09.04.2021

 

D ô v o d o v á s p r á v a

A. Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Miloš Svrček, Lukáš Kyselica, Marián Viskupič Ján Krošlák, Tomáš Lehotský a Radovan Sloboda.

Cieľom predloženého návrhu nasledovné zmeny v zákone o cestnej premávke, v zákone o správnych poplatkoch a v zákone o odpadoch:

Viazanie EČV na vozidlo. Zavedenie možnosti „prenositeľnosti“ tabuľky s evidenčným číslom vozidla (v skratke EČV, tzv. ŠPZ-ky) z pôvodného majiteľa motorového vozidla na nového majiteľa motorového vozidlo, pričom pôvodnú tabuľku bude môcť použiť bez ohľadu na to, či v danom okrese naďalej trvalý pobyt. Viazanosť EČV na okres trvalého pobytu vlastníka vozidla sa vypúšťa úplne. Zároveň sa navrhuje možnosť ponechania EČV pre predávajúceho pri zmene držby vozidla na inú osobu. Takúto EČV si bude môcť predávajúci prideliť na svoje ďalšie vozidlo.

Navrhnutá zmena ušetrí jednak značné finančné prostriedky štátu (náklady na nákup nových EČV) a jednak jednotlivcom-vlastníkom motorových vozidiel v situácii, kedy majiteľ predá staré motorové vozidlo a kúpi nové. Znovupoužitie pôvodnej EČV však okrem finančnej úspory pre majiteľa vozidla prináša aj ekologický efekt pre spoločnosť, pretože pri súčasnom systéme sa hovoriť o plytvaní (pri dnešnom počte áut sa v úhrne jedná o značný objem kovu potrebného na výrobu EČV).

Aktuálne máme v Slovenskej republike desaťročia zaužívaný model evidenčného čísla, ktorý sa viaže na auto a okres. Zloženie tradičného identifikátora auta je prvé 2 znaky - okres, 3 znaky - arabské číslice od 001 - 999, posledné 2 znaky séria AA-ZZ. Ak podľa súčasnej platnej legislatívy majiteľ vozidlo predá, a to ostáva v okrese, ostáva na ňom aj rovnaká TEČ-ka a v systéme rovnaké EČV. Ak sa však majiteľ vozidla ako vlastník sťahuje do iného okresu a mení si tým trvalý pobyt, musí zmeniť aj EČV vozidla. I to je dôvodom, prečo by mal byť zavedený systém prideľovania evidenčných čísel a s tým súvisiacich tabuliek, tak aby bolo viazané striktne na auto. Ak ju auto raz dostane, môže ho mať do konca svojho využitia. Či sa nachádza adresa trvalého pobytu vlastníka v jednom okrese a o určitý čas v inom okrese, stále bude mať jedno EČV. Ak bude EČV viazané na vozidlo, ide nepochybne o najjednoduchšie, najlogickejšie a najlacnejšie riešenie. Pri kúpe nového vozidla sa vygeneruje EČV, ktoré na vozidle ostane do konca životnosti.

Zrušenie tzv. dvojkrokového oznamovania prevodu držby vozidla na inú osobu. Novela zákona zároveň ustanovuje zrušenie tzv. dvojkrokového oznamovania prevodu držby vozidla na inú osobu, kedy sa na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte vykoná kompletná zmena držby vozidla na kupujúceho s vydaním nového osvedčenia o evidencii časť II. Ak by sa vykonala zmena držby vozidla na dopravnom inšpektoráte, kedy by bolo potrebné vydávať nové EČV, ktoré nemá tento dopravný inšpektorát na svojom sklade, bude zabezpečené zasielanie nových dokladov a EČV kupujúcemu prostredníctvom kuriérnej služby.

Súvisiace zmeny museli byť premietnuté do zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch a do zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.

Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na verejné financie, pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, pozitívny sociálny vplyv, pozitívny vplyv na životné prostredie, ako aj pozitívny vplyv na služby pre občana. Návrh zákona bude mať vplyv na informatizáciu spoločnosti spočívajúcu v úprave systému evidencia vozidiel a v súvisiacich elektronických službách. Návrh zákona nebude mať vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.

B. Osobitná časť

K čl. I

K bodu 1

Ide o legislatívno-technickú úpravu vnútorného odkazu.

K bodu 2 až 8

Navrhuje sa zapracovať podstatná zmena v systéme evidovania vozidiel, ktorou je zrušenie dvojkrokového oznamovania odhlásenia vozidla na inú osobu a následného prihlásenia kupujúcim. Namiesto toho sa navrhuje vykonávať priamu zmenu držby vozidla, a to aj v prípade, ak nový držiteľa pobyt alebo sídlo v inom okrese. Tiež sa navrhuje umožnenie vykonávania všetkých zmien na ktoromkoľvek orgáne Policajného zboru.

K bodu 9

Prvotným cieľom novely je ponechanie pôvodných tabuliek s evidenčným číslom pri zmenách držby vozidiel, kedy bude mať kupujúci fakultatívnu možnosť požiadať o výmenu tabuliek s evidenčným číslom na orgáne Policajného zboru príslušnom podľa miesta pobytu alebo sídla nového držiteľa vozidla. Zároveň sa umožňuje pre predávajúceho ponechať si EČV z vozidla, ktoré predáva. Takéto EČV bude môcť predávajúci následne použiť na svoje ďalšie vozidlo.

K bodu 10 a 11

Na základe oprávnených požiadaviek občanov sa zriaďuje nová elektronická služba na umožnenie zápisu spájacieho zariadenia a alternatívnych rozmerov pneumatík a ráfikov, čo dosiaľ bolo možné len osobným podaním na dopravných inšpektorátoch.

K bodu 12 a 13

Ide legislatívno-technickú úpravu súvisiacu so zrušením dvojkrokového oznamovania zmien držby vozidla.

K bodu 14

Podobne ako pri podaniach na dopravných inšpektorátoch sa aj v elektronických službách umožňuje ponechanie EČV pre predávajúceho.

K bodu 15

Navrhuje sa úprava príslušných ustanovení zákona, aby sa vypustil celý § 117.

K bodu 16 až 21

Ide legislatívno-technickú úpravu súvisiacu so zrušením dvojkrokového oznamovania zmien držby vozidla, pri vývozoch vozidiel do cudziny a pri dočasnom vyradení vozidiel z evidencie.

K bodu 22 až 25

Ide legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s možnosťou ponechania EČV pre predávajúceho. Ustanovuje sa nová povinnosť pre držiteľa vozidla, ktoré podlieha spracovaniu podľa zákona o odpadoch, vopred oznámiť orgánu Policajného zboru skutočnosť, že žiada o ponechanie EČV na iné vozidlo a až následne vozidlo odovzdať na spracovanie.

K bodu 26

Navrhuje sa možnosť požiadať o výmenu EČV na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte. Ak sa bude jednať o EČV z iného okresu, ktoré nemá tento dopravný inšpektorát na svojom sklade,

bude zabezpečené zasielanie nových dokladov a EČV kupujúcemu prostredníctvom kuriérnej služby.

K bodu 27 až 30

Ide legislatívno-technickú úpravu súvisiacu so zrušením dvojkrokového oznamovania zmien držby vozidla.

K čl. II

K bodu 1

Ide o legislatívno-technickú úpravu, zosúladenie pojmu „poplatník“ uvedeného v položke 65 sadzobníka správnych poplatkov s § 2 zákona o správnych poplatkoch.

K bodu 2

Upravuje sa ustanovenie zákona o správnych poplatkoch tak, aby bolo zrejmé, že poplatok za pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom sa nevyberie, ak držiteľ vozidla požiada o opätovné použitie tabuľky s evidenčným číslom na iné vozidlo.

K čl. III

Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s možnosťou ponechania EČV pre držiteľa vozidla, ktoré odovzdáva na spracovanie, kedy sa vypúšťa povinnosť spracovateľov preberať takéto EČV.

K čl. IV

Účinnosť predloženého návrhu zákona sa navrhuje na 1. januára 2022.

zobraziť dôvodovú správu

Vládny návrh zákona o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

K predpisu 8/2009, dátum vydania: 16.01.2009

35

Dôvodová správa

Všeobecná časť

Cestná premávka, jej pravidlá, povinnosti účastníkov cestnej premávky a oprá vnenia orgánov vykonávajúcich svoju pôsobnosť na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky sú oblasťami, ktoré významne zasahujú do života spoločnosti.

V súčasnej dobe túto oblasť upravuje zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol ú činnosť 1. apríla 1997 a jeho vykonávacie vyhlášky. Tento zákon bol doposiaľ novelizovaný 28 krát, čím sa jeho obsah značne zneprehľadnil a stal nezrozumiteľným najmä pre širokú verejnosť, ktorej sa priamo dotýka.

V dôsledku uvedenej skutočnosti je nevyhnuté prijať takú zákonnú úpravu, ktorá bude vo svojom obsahu jasne definovať oblasť jej úpravy tak, aby zodpovedala súčasným požiadavkám ú pravy pravidiel cestnej premávky a zároveň vytvorila dostatočný predpoklad pre ich dodržiavanie a disciplínu účastníkov cestnej premávky.

Pri tvorbe zákona bola prevzatá doposiaľ platná úprava, ktorá zodpovedá požiadavkám medzinárodných zmlúv, ku ktorým pristúpila aj Slovenská republika. Takýmito medzinárodnými zmluvami sú Dohovor o cestnej premávke a Dohovor o cestných značkách a signáloch s prílohami (Viedeň 1968). Táto právna úprava je v návrhu zákona doplnená o poznatky a odporúčania Európskej komisie pre bezpečnosť cestnej premávky a Európskej hospodárskej komisie pri Organizácii spojených národov.

Slovenská republiky sa 1. mája 2004 stala členom Európskej únie a tak, ako i ostatné členské štáty, pristúpila k odporúčaniu Európskej komisie z 21. októbra 2003, týkajúceho sa dohľ adu nad bezpečnosťou cestnej premávky. Cieľom tohto odporúčania je znižovanie usmrtených osôb pri dopravných nehodách a za tým účelom bol vytýčený cieľ znížiť počet usmrtený ch pri dopravných nehodách v štátoch Európskej únie do roku 2010 o 50 %.

Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 18. mája 2005 prijala uznesenie k návrhu Národného plánu na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky na II. polrok 2005 s výhľadom do roku 2010. Cieľ om prijatia tohto dokumentu je zvýšenie bezpečnosti na cestách Slovenskej republiky. Splnenie tohto cieľa je v širokom celospoločenskom záujme. Preto je potrebné prijať i opatrenie legislatívn eho charakteru.

Prijatie nového zákona o cestnej premávke je predpokladom splnenia tých najprísnejších kritérií zvyšovania bezpečnosti na cestách Slovenskej republiky.

V novom zákone sa navrhuje znížiť rýchlosť jazdy vozidiel v obci zo 60 km/h na 50 km/h. V súvislosti s plynulosťou premávky na diaľnici sa naopak ustanovuje najnižšia dovolená rýchlosť na diaľ nici na 80 km/h s výnimkou prejazdu diaľnice cez obec, kde sa ustanovuje rýchlosť najmenej 65 km/h. Tiež sa novo ustanovuje zákaz predchádzania, ak sa predchádzaním obmedzí premávka rýchlejšie idú cich vozidiel. Maximálna rýchlosť jazdy na diaľnici pre osobné vozidlá sa ustanovuje na 130 km/h s tým, že túto rýchlosť možno zvýšiť dopravnou značkou. Také zvýšenie rýchlosti sa nebude vzť ahovať na osobné vozidlá s prípojným vozidlom.

V súvislosti s plynulosťou, ale aj bezpečnosťou cestnej premávky sa ď alej obmedzuje jazda vozidiel s hmotnosťou prevyšujúcou 7500 kg, resp. 3500 kg s prípojným vozidlom v určených časoch. Èasy zákazu jazdy sú navrhnuté tak, aby na jednej strane boli spriechodnen é cesty pre bežnú osobnú dopravu a na druhej strane, aby závažným spôsobom nezasiahli do nákladnej dopravy.

Návrh zákona ustanovuje povinnosť používať pri jazde na bicykli mimo obce ochrannú prilbu, pričom vo vzťahu k osobám mladším ako 15 rokov sa táto povinnosť navrhuje aj v obci. Návrh upravuje aj použí vanie reflexného bezpečnostného odevu alebo iných reflexných prvkov chodcami a cyklistami za zníženej viditeľnosti, pretože ich 'neviditeľnosť' má za následok veľký počet nehôd s tými najvá žnejšími následkami.

Tiež sa ustanovuje povinnosť používať na vozidlách pneumatiky so zimným dezénom, ak sa na vozovke nachádza súvislá vrstva snehu, ľadu alebo námrazy a u vybraných nákladných vozidiel aj v období od 15. novembra do 31. marca., pretože ich použitie za takýchto podmienok podstatne znižuje riziko dopravných nehôd.

Novo sa ustanovuje zákaz používania zariadení, ktoré umožňujú odhaliť technické prostriedky na meranie rýchlosti jazdy vozidiel. Zakazuje sa používať motorové vozidlo na iných miestach než na tých, ktoré sú určené na cestnú premávku s tým, že taxatívne sa vymedzujú výnimky, pre ktoré to neplatí. Týmto opatrením sa sleduje najmä ochrana životného prostredia, kľudu a verejného poriadku v oddychových zónach, ako sú parky, lesy, lúky, vinohrady, poľnohospodá rske pozemky a pod. Návrh presnejšie vymedzuje používanie cestičky pre cyklistov a zvyšuje sa ochrana chodcov a cyklistov používaním reflexných odevov alebo prvkov v čase zníženej viditeľnosti.

Nanovo sa upravuje okruh dôvodov na zadržanie vodičského preukaz tak, aby vodičský preukaz mohol policajt zadržať vždy, ak možno za také porušenie pravidiel cestnej premávky uložiť zákaz činnosti. Novo sa ustanovuje oprávnenie na zadržanie vodičského preukazu, ak páchate ľ priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky je vodičom motorového vozidla a nemá na mieste prostriedky na zaplatenie pokuty s tým, že sa umožní ďalšia jazda na 15 dní. Po zaplatení uloženej pokuty sa vodičský preukaz bezodkladne vráti.

Predkladaný materiál zužuje okruh dopravných nehôd, ktoré sú povinné objasňovať orgány Policajného zboru. Táto zmena súvisí najmä so skutočnosťou, že pri tzv. malých dopravných nehodách ich účastníci plne nevyužívajú právo vybaviť si vec cestou náhrady škody, ale hlásia aj také dopravné nehody, kde vznikla len zanedbateľná škoda. Tým dochádza najmä k zbytočnému blokovaniu cestnej premávky až do príchodu policajta. Návrh zákona však definuje, kedy je aj v takom prípade potrebné ohlásiť dopravnú nehodu policajtovi. Predkladaný materiál tiež obsahuje podrobnosti o evidenciách dopravných nehôd.

Návrhom zákona sa určujú podmienky udelenia vodičského oprávnenia a vydania vodičského preukazu. Zákon obsahuje rozsah a členenie jednotlivých skupín vodičských oprá vnení. Zákon sa osobitne zaoberá podmienkami zdravotnej spôsobilosti, psychickej spôsobilosti a odbornej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla a lehotami na vykonanie pravidelných lekárskych prehliadok a psychologický ch vyšetrení. Ustanovuje sa rozsah skúšky z odbornej spôsobilosti a podmienky jej vykonania. Vodičský preukaz Slovenskej republiky sa bude vydávať s neobmedzenou dobou platnosti.

Novo sa ustanovuje inštitút vzdania sa vodičského oprávnenia. Držiteľ vodičského oprávnenia sa na základe vlastného rozhodnutia a subjektívnych príčin, ktoré nemusí bližšie špecifikovať , bude môcť vzdať vodičského oprávnenia.

Rozširuje sa okruh dôvodov, kedy možno rozhodnúť o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti alebo psychickej spôsobilosti a preskúšaní odbornej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla. Navrhuje sa, aby preskú manie zdravotnej spôsobilosti alebo psychickej spôsobilosti mohol príslušný orgán nariadiť aj v prípade, ak je dôvodné podozrenie, že držiteľ vodičského oprávnenia nie je dostatočne spôsobilý na vedenie motorového vozidla, najmä ak požíva alkoholické nápoje alebo je drogovo závislý.

Podľa navrhovaného zákona sa nebude udeľovať osobitné evidenčné číslo X. Výhody plynúce z jeho udelenia budú nahradené povolením výnimky z dopravných značiek upravujúcich zákaz vjazdu a zá kaz zastavenia a státia.

Navrhovaný zákon upravuje aj vedenie evidencie vozidiel, práva a povinnosti fyzických osôb, fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ako aj pôsobnosť orgánov štátnej správy na ú seku evidovania vozidiel, poskytovania informácií o vozidlách, ich držiteľoch a vlastníkoch, informácií súvisiacich s dohľadom nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky a na účely vydávania tabu liek s evidenčným číslom a príslušných dokladov.

Oproti doterajšej právnej úprave sa predpokladá vytvorenie možnosti pre držiteľ a vozidla alebo vlastníka vozidla požiadať o vykonanie prevodu držby vozidla na inú osobu prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel. Toto ustanovenie bolo do návrhu zákona zapracované na zá klade uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 837/2005 k návrhu cestovnej mapy zavádzania elektronických služieb verejnej správy.

Zavádza sa možnosť vydania duplikátu tabuľky s pôvodným evidenčným č íslom v prípade straty, krádeže alebo poškodenia pôvodnej tabuľky. Doplňuje sa možnosť vyradenia neexistujúceho starého vozidla na základe hodnoverného preukázania zničenia starého vozidla.

V evidencii vozidiel sa zavádza možnosť vydania duplikátu osvedčenia o evidencii z d ôvodu straty, poškodenia alebo krádeže pôvodných dokladov na ktoromkoľvek orgáne Policajného zboru, ako i možnosť vydania nového osvedčenia o evidencii v prípade zadržaných dokladov a po preukázaní pominutia dôvodov na ich zadržanie. Uvedenými opatreniami sa významným spôsobom vychádza v ústrety tým občanom, ktorí doposiaľ museli pož iadať o vydanie ďalších dokladov len orgán Policajného zboru príslušný podľa trvalého pobytu alebo sídla.

Pôsobnosť podľa návrhu zákona sa všeobecne zveruje orgánom Policajného zboru, pretože podľa § 4 zákona o Policajnom zbore organizačné útvary v rámci Policajného zboru zriaďuje minister vnú tra, ktorý zároveň určuje náplň ich činnosti.

Návrh zákona obsahuje aj zmeny niektorých súvisiacich predpisov.

V návrhu novely cestného zá kona sa spresňujú najmä ustanovenia o súčinnosti cestných správnych orgánov s Policajným zborom.

Návrhom zákona sa mení a dopĺňa aj zákon Slovenskej národnej rady č . 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v ktorom sa sprísňuje postih za spáchanie najzávažnejších priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, najmä za jazdu pod vplyvom alkoholu, resp. spôsobenie dopravnej nehody. V súvislosti s úpravou sankcií sa navrhuje aj zvýšenie hornej hranice pokút uložených v rozkaznom konaní. V priestupkovom zákone sa tiež navrhuje umožniť vykonať rozhodnutie o uložení pokuty vykonaním všeobecne prospešných prác, pričom podrobnejší postup pri výkone tohto nového inštitútu upraví osobitný zákon. Novelou zá kona o priestupku sa taktiež umožňuje postúpenie ťažko vymáhateľných pohľadávok štátu vzniknutých z nezaplatených pokút uložených v priestupkovom konaní právnickej osobe so 100 %-nou účasťou štátu, čím sa má zefektívniť ich vymáhanie.

V návrhu novely zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii sa upravuje prejedná vanie priestupkov v blokovom konaní obecnou políciou v oblasti priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky súvisiacich s porušením dopravných značiek taxatívne vymedzených v zákone. V porovnaní so súčasnou právnou úpravou sa oprávnenie obecnej polície rozširuje o priestupky spáchané porušením zákazu zastavenia, státia a vjazdu, ktorý vyplýva aj zo všeobecnej úpravy cestnej premávky.

V rámci návrhu predkladaného zákona sa novelizuje aj zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, čím sa reaguje na zmeny spojené s povoľ ovaním výnimiek a dopravnými evidenciami, ako aj na zmeny v súvisiacich predpisoch.

Novela zákona o podmienkach prevádzky motorových vozidiel na pozemných komunikáciách obsahuje niekoľko zmien súvisiacich najmä so schvaľovaním vozidiel.

Návrh zákona je v súlade s ústavou Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná ako Dohovor o cestnej premávke a Dohovor o cestných značkách a signáloch s prílohami (Viedeň 1968).

Návrh zákona bol podľa § 33 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtový ch pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov prerokovaný s Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

Doložka finančný ch, ekonomických, environmentálnych vplyvov,

vplyvov na zamestnanosť a podnikateľské prostredie

Odhad vplyvu na verejné financie

Prijatie zákona predpokladá dopad na rozpočet Slovenskej republiky v súvislosti s výrobou nových skúšobných testov z pravidiel cestnej premávky. Táto suma predstavuje cca 50 000 eur. Zavedenie elektronizácie vykoná vania niektorých úkonov, ktoré si vyžiadajú zmeny v prevádzkovanom informačnom systéme evidencie vozidiel, ako i na premietnutie niektorých zmien najmä do v súčasnosti prevá dzkovaného informačného systému dopravno-správnych agend, predpokladá dopad na rozpočet Slovenskej republiky vo výške 650 000 eur. Tieto prostriedky budú hradené z rozpočtu Ministerstva vnútra SR.

Odhad vplyvu na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb:

Návrh zákona nebude mať nepriaznivý vplyv na obyvateľov, naopak vytvára predpoklady na zníženie dopravnej nehodovosti.

Odhad vplyvu na životné prostredie:

Návrh zákona predpokladá pozitívny vplyv na životné prostredie z dôvodu nových ustanovení pravidiel cestnej premávky, ktoré smerujú k zv ýšeniu ochrany životného prostredia.

Odhad vplyvu na zamestnanosť:

Návrh zákona nebude mať nepriaznivý dopad na zamestnanosť.

Odhad vplyvu na podnikateľské prostredie:

Návrh zákona nepredpokladá nepriaznivý vplyv na podnikateľské prostredie.

DOLOŽKA ZLUÈITE¼NOSTI

návrhu zákona o cestnej premávke s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie

1. Predkladateľ zákona: Vláda Slovenskej republiky

2. Názov návrhu zákona: Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

3. Problematika návrhu zákona:

a)je upravená v práve Európskych spoločenstiev:

V primárnom práve je problematika návrhu zákona upravená v článku 3 a hlave V. – Doprava, najmä v článkoch 71 a 75 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení.

V sekundárnom práve je problematika návrhu zákona upravená:

1.v smernici Rady 91/439/EHS z 29. júla 1991 o vodičských preukazoch v platnom znení.

2.v rozhodnutí Rady z 30. novembra 1993 o vytvorení databázy spoločenstva o cestných nehodách.

3.v odporúčaní Európskej komisie 2004/345/ES o bezpečnosti cestnej dopravy.

b) nie je upravená v práve Európskej únie,

c) je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskych spoločenstiev alebo Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev:

1.v rozsudku Súdneho dvora ES vo veci C-230/97, Awoyemi zo dňa 29.10.1998 (Zb. rozh. I-06781).

2.v uznesení Súdneho dvora ES vo veci C-253/01, Kruger zo dňa 29.1.2004 (Zb. rozh. I-01191).

3.v rozsudku Súdneho dvora ES vo veci C-476/01, Kapper zo dňa 29.4.2004 (Zb. rozh. I-05205).

4.v uznesení Súdneho dvora ES vo veci C-227/05, Halbritter zo dňa 6.4.2006 (Zb. rozh. I-00049).

5.v uznesení Súdneho dvora ES vo veci C-340/05, Kremer zo dňa 28.9.2006 (Zb. rozh. I-00000).

4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoloč enstvám a Európskej únii: Zo Zmluvy o pristúpení, ktorá bola zverejnená v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 185/2004 Z. z. nevyplývajú vo vzťahu k problematike tohto návrhu zá kona pre SR žiadne záväzky.

5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu zákona s prá vom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie: úplný

6. Gestor a spolupracujúce rezorty: Ministerstvo vnú tra Slovenskej republiky

Osobitná časť

Èl. I

K § 1

V úvodnom ustanovení sa vymedzuje predmet zákonnej úpravy. Účelom zákona je predovšetkým vytvoriť podmienky pre zaistenie bezpečnej a plynulej cestnej premávky v Slovenskej republike.

K § 2

Vymedzuje sa okruh základných pojmov, ktoré sa opakovane používajú v ďalší ch ustanoveniach zákona. Pri ich definovaní sa vychádzalo predovšetkým zo súčasnej právnej úpravy a zohľadňuje sa aj ich používanie v medzinárodných zmluvách, ktorými je Slovenská republika viazaná . Ich zaradenie do zákona je nevyhnutné predovšetkým pre pochopenie ich obsahu, ako aj zabezpečenie jednotnosti výkladu zákona. Niektoré ďalšie používané pojmy v zákone rešpektujú ich vymedzenie v iných zákonoch (napr. zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov alebo zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

K § 3

V záujme ochrany života a zdravia osôb a majetku a zaistenia bezpeč nosti a plynulosti cestnej premávky je potrebné právne regulovať správanie účastníkov cestnej premávky. Zákonom sa preto ustanovujú pravidlá spr ávania, ktorými sú povinné sa riadiť osoby pri užívaní ciest.

V tomto ustanovení sa preberá z doterajšej právnej úpravy základná povinnosť všetkých účastníkov cestnej premávky správať sa tak, aby neohrozili bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Ide o z ákladné pravidlo správania, ktoré musia rešpektovať všetci účastníci cestnej premávky tak v prípadoch upravených pravidlami cestnej premávky, ale aj vtedy, ak ich správa nie za určitých okolností nie je výslovne upravené pravidlami cestnej premávky. Vyplýva z neho aj povinnosť účastníkov cestnej premávky podľa svojich schopností a možností odvrátiť hroziace nebezpeč enstvo aj vtedy, ak ho spôsobil iný účastník cestnej premávky porušením svojich povinností.

Inými osobami, ktorých pokyny je účastník cestnej premávky povinný uposlúchnuť, sa rozumejú predovšetkým osoby oprávnené na zastavovanie vozidiel, ale aj pracovník dráhy dávajúci pokyn na jazdu cez železničné priecestie za podmienok ustanovených týmto zákonom.

V odseku 3 sa ustanovuje nový zákaz používania technických prostriedkov a zariadení, ktorých činnosť umožňuje odhalenie alebo ovplyvnenie funkcií technických prostriedkov používaných pri plnení úloh na úseku výkonu dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky. Potreba ustanovenia takéhoto zákazu v zákone vychádza zo skúseností príslušníkov Policajného zboru v praxi pri plnení slu žobných povinností v dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky.

K § 4

Vodičom sa rozumie fyzická osoba, ktorá vedie motorové alebo nemotorové vozidlo alebo električku. Vzhľadom na špecifické postavenie vodiča ako jedného z najčastejších účastníkov cestnej premávky ukladajú sa mu v tomto ustanovení základné povinnosti, ktoré musí reš pektovať vo vzťahu k vozidlu a pri jeho vedení.

Vodič smie na jazdu používať len vozidlo, ktoré svojou konštrukciou a technickým stavom spĺňa požiadavky na bezpečnú a plynulú premávku na pozemných komunikáciách, neznečisťuje a nepoškodzuje cestu a neznehodnocuje nad prípustnú mieru životné prostredie. Upresňuje sa povinnosť vodiča použiť na jazdu v premávke na pozemných komuniká ciách len také vozidlo, ktoré vrátane nákladu spĺňa všetky podmienky z hľadiska bezpečnej a plynulej jazdy.

Vodič je povinný mať pri sebe doklady predpísané na vedenie a premávku vozidla. Základnými dokladmi na vedenie a premávku motorového vozidla v zmysle tohto zákona sú vodičský preukaz a osvedč enie o evidencii vozidla. Ïalej je to aj doklad o záveroch pravidelnej lekárskej prehliadky a psychologického vyšetrenia u ustanovenej skupiny vodičov. Dokladom predpísaným iným všeobecne záväzným prá vnym predpisom je predovšetkým doklad o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, doklady podľa zákona č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorší ch predpisov a pod. Oprávnenie policajta požiadať o predloženie týchto dokladov je ustanovené v § 69 zákona.

V súlade s doterajšou právnou úpravou sa ustanovuje absolútny zákaz vedenia vozidla pod vplyvom alkoholu. Vodičovi sa zakazuje aj požitie alkoholu počas vedenia vozidla, aj bezprostredne pred jeho vedením. Po požití alkoholu nesmie vodič viesť vozidlo dovtedy, kým sa všetok požitý alkohol nevylúči z organizmu.

Vodičovi sa takisto zakazuje viesť vozidlo, ak jeho schopnosť na vedenie je znížená v dôsledku požitia lieku alebo jeho momentálnym stavom (ú raz, choroba, nevoľnosť, únava a podobne).

Vodič nesmie odovzdať vedenie vozidla takej osobe, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené takýmto zákonom. Vozidlo smie viesť len osoba, ktorá je dostatočne zdravotne spôsobilá na jeho vedenie a v potrebnom rozsahu ovláda vedenie takéhoto vozidla a predpisy o cestnej premávke. Súčasne musí dosiahnuť zá konom určený vek a v prípade motorového vozidla byť aj držiteľom príslušného oprávnenia na vedenie takéhoto vozidla a držiteľom vodičského preukazu. Zdôrazňuje sa, že odovzdať vedenie vozidla nesmie ani osobe, ktorej schopnosť na vedenie je znížená, najmä v dôsledku požitia alkoholu alebo inej návykovej látky.

V záujme zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky sa vodičovi ukladá, že nesmie počas vedenia vozidla telefonovať, ani obsluhovať telefónny prístroj alebo vykonávať inú obdobnú činnosť, ktorá by mu bránila plne sa sústrediť na vedenie vozidla.

Okrem iného sa ďalej upravuje správanie vodiča voči ostatným účastníkom cestnej premávky tak, že sa mu zakazuje ich ohrozovať, obťažovať agresívnou jazdou, upozorňovať na uvoľnenie jazdného pru hu, vynucovať si prednosť v jazde, používať hanlivé gestá.

Ustanovuje sa zákaz používania motorových vozidiel na iných miestach ako sú pozemné komunikácie podľa cestného zákona s nevyhnutnými výnimkami.

K § 5

Povinnosti niektorých vodičov a spolujazdcov uvedené v tomto ustanovení sa preberajú z doterajšej právnej úpravy. Pojem vodič motocykla sa upravuje a nahrádza pojmom vodič motorového vozidla kategórie L a Ps.

Ustanovujú sa prípady, v ktorých má vodič motorového vozidla kategórie M, N, T, C a P povinnosť nosiť bezpečnostný odev, ktorý nesmie byť takého vyhotovenia, ktoré by bolo možné zameniť s bezpeč nostným odevom používaným príslušníkmi Policajného zboru.

V platnosti sa ponecháva doterajšie ustanovenie o povinnosti vodiča motorového vozidla s celkovou hmotnosťou nad 3 500 kg a vodiča jazdnej súpravy alebo zvláštneho motorového vozidla jazdiť zo svahu vž dy so zaradeným rýchlostným stupňom.

K § 6

Podľa zákona č. 725/2004 Z. z. sa prevádzkovateľom vozidla rozumie vlastník vozidla alebo ním určený držiteľ osvedčenia o evidencii, ktorí sú zapísaní v osvedčení o evidencii a oprávnení rozhodovať o použití vozidla alebo vlastník vozidla alebo ním určený držiteľ technického osvedčenia vozidla, ktorí sú oprávnení rozhodovať o používaní vozidla.

Preberajú sa doteraz platné povinnosti prevádzkovateľa vozidla. Navyše sa prevádzkovateľ ovi vozidla ukladá, že nesmie zveriť vozidlo osobe, ktorej totožnosť nepozná. V odseku 6 sa novo ustanovuje povinnosť prevádzkovateľovi vozidla viesť evidenciu o prevádzke motorového vozidla s predpísanými údajmi o osobách, ktorým bolo vedenie motorového vozidla zverené.

K § 7

Novo ustanovené postavenie a povinnosti inštruktora autoškoly majú oproti doterajšej pr ávnej úprave vyšpecifikovať postavenie osoby inštruktora autoškoly voči jeho povinnostiam ako účastníka cestnej premávky.

K § 8

Ustanovenie o používaní bezpečnostných pásov a iných bezpečnostných syst émov, predpisuje vodičom a osobám vo vozidle sediacim na mieste, ktoré je vybavené bezpečnostným pásom, povinnosť ich použiť, s cieľom zvýšenia svojej bezpečnosti, ako účastníkov cestnej premá vky. Toto ustanovenie vychádza z nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 554/2006 Z. z. o povinnom používaní bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích zariadení vo vozidlách určitých kategórií , čím sa vytvárajú predpoklady pre zvýšenie ochrany účastníkov cestnej premávky ako takých a zároveň sa sleduje naplnenie cieľov vyplývajúcich z programového vyhlásenia vlá dy Slovenskej republiky v oblasti bezpečnosti na cestách a znižovania následkov na životoch a zdraví občanov pri dopravných nehodách.

K § 9 až 10

Ustanovenia o jazde v jazdných pruhoch sa prevažne preberajú z platnej právnej ú pravy. Upravujú sa v nich osobitosti jazdy v jazdných pruhoch, a to ako v obci, tak aj mimo nej.

Vybraným druhom vozidiel sa zakazuje použiť v obci iný ako pravý jazdný pruh s uvedením výnimiek, pre ktoré tento zákaz neplatí.

K § 11 až 15

V súlade s platnou právnou úpravou sa v zákone ustanovuje správanie sa vodič ov v niektorých mimoriadnych prípadoch. Upravuje sa jazda vozidlom pozdĺž nástupného a ochranného ostrovčeka, vchádzanie na električkový pás a jazda pozdĺž električ ky. S cieľom umožnenia bezpečnej a plynulej jazdy vozidlám vo vyhradených jazdných pruhoch sa osobitná pozornosť venuje povinnostiam ostatných vodičov vo vzťahu k týmto vozidlám. Na vytvorenie podmienok pre bezpe čné nastúpenie a vystúpenie osôb cestujúcich vozidlom pravidelnej verejnej dopravy osôb sa podrobne ustanovuje, kedy a kde musí vodič iného vozidla svoje vozidlo zastaviť.

V pôvodnom znení sa ponecháva ustanovenie o obchádzaní.

V § 15 ods. 5 sa taxatívne uvádza, kedy má vodič zakázané predchádzať. Novo sa ustanovuje zákaz predchádzania v križovatke, čo súvisí najmä s ťažkými dopravnými nehodami pri odbočovaní doľava, ktoré sú náročné aj z hľadiska objasňovania. Všeobecne sa zakazuje predchádzať v miestach, kde môže vzniknúť nejaké riziko pre účastníka cestnej premávky.

K § 16

Ustanovené rýchlosti jazdy vozidiel zodpovedajú európskym štandardom a stavu pozemný ch komunikácií na území Slovenskej republiky.

Ustanovuje sa povinnosť vodiča ísť rýchlosťou primeranou svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla a nákladu, poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky a iný m okolnostiam, ktoré možno predvídať tak, aby mohol zastaviť vozidlo na vzdialenosť, na ktorú má rozhľad.

Vodič autobusu a vodič motorového vozidla s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg smie jazdiť rýchlosťou najviac 90 km.h-l. Na diaľnici a na rýchlostnej ceste vodič autobusu smie jazdiť rýchlosťou najviac 100 km.h-l a vodič motorového vozidla s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg rýchlosťou najviac 130 km.h-l. Vodič in ého motorového vozidla, vodič autobusu s prípojným vozidlom, ktorého celková hmotnosť prevyšuje 750 kg, a vodič motorového vozidla s celkovou hmotnos ťou neprevyšujúcou 3 500 kg s prípojným vozidlom, ktorého celková hmotnosť prevyšuje 750 kg, smú jazdiť rýchlosťou najviac 90 km.h-1. V obci sa obmedzuje rýchlosť jazdy na 50 km.h-1, a na diaľnici v obci alebo rýchlostnej ceste v obci, najviac 80 km.h-1.

Výslovne sa ustanovuje, že vodič nesmie prekročiť rýchlosť jazdy vozidiel, stanovenú príslušnou dopravnou značkou, ako i to, že najvyššie dovolené rýchlosti nemožno prekročiť ani, ak je dopravnou značkou alebo dopravným zariadením dovolená vyššia rýchlosť, pričom to neplatí pre vodiča motorového vozidla s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg bez prípojného vozidla.

Z dôvodu plnenia nevyhnutných úloh bezpečnostného charakteru najvyššie dovolené rýchlosti nie sú povinní dodržiavať vodiči vozidiel ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojený ch zborov, Vojenskej polície, Vojenského spravodajstva a Slovenskej informačnej služby, ak to vyžaduje plnenie osobitných úloh, ktorých okruh určí príslušný minister a riaditeľ Slovenskej informačnej služ by. Najvyššie dovolené rýchlosti ani rýchlosti obmedzené dopravnou značkou nemusia dodržiavať ani vodiči vozidiel s právom prednostnej jazdy podľa § 40.

K § 17

Ustanovuje sa povinnosť pre vodiča vozidla dodržiavať takú vzdialenosť za vozidlom id úcim pred ním, aby mohol včas znížiť rýchlosť jazdy, príp. zastaviť vozidlo, alebo aby sa iné vozidlá jazdiace v rovnakom smere jazdy mohli pred neho bezpečne zaradiť.

K § 18 a 19

Ustanovenia o vyhýbaní a odbočovaní sa preberajú z doterajšej právnej ú pravy, keďže ide o základné pravidlá cestnej premávky vyplývajúce z Viedenského dohovoru.

K § 20 a 21

Podobne ako pri vyhýbaní a odbočovaní sa väčšina ustanovení o jazde cez kri žovatku a vchádzaní na cestu preberá z doterajšej úpravy. V záujme jednotnej organizácie dopravy pri jazde cez kruhový objazd sa explicitne v sú lade s Viedenským dohovorom ustanovujú povinnosti pri jazde cez kruhový objazd.

K § 22

Okrem prebratia platnej právnej úpravy sa umožňuje otáčanie na križovatke s riadenou premávkou, ak to umožňuje dopravná značka alebo dopravné zariadenie. Okrem toho sa explicitne zakazuje otáčanie a cúvanie na moste.

K § 23 až 26

V ustanoveniach o zastavení a státí sa spresnil spô sob parkovania vozidiel na parkovisku, tak aby takýmto státím sa neznemožnilo vchádzanie a vychádzanie z parkoviska alebo z parkovacieho miesta. Taktiež sa novo ustanovila povinnosť použiť vyznačené parkovacie miesto.

V § 25 ods. 1 písm. f) sa presnejšie vymedzuje priestor zastávky električky, autobusu alebo trolejbusu tak, aby ho nebolo možné zamieňať za priestor vo vnútri zast ávky alebo s priestorom okolo vymedzeného priestoru zastávky. V záujme ochrany životného prostredia sa ustanovuje vyslovený zákaz státia na cestnej a inej verejne prístupnej zeleni. Ustanovuje sa všeobecný zá kaz státia na chodníku okrem prípadov uvedených v § 52 ods. 2.

Zastavenie vozidla v tuneli je zhodné s doterajšou právnou úpravou, s tým, že sa dopĺňa povinnosť pre osoby, ktoré sa pohybujú v tuneli mať na sebe reflexný bezpečnostný odev.

K § 27 až 29

Z dôvodu zabezpečenia bezpečnejšieho prejazdu cez nechránené železničné priecestie, sa vzdialenosť, kedy je vodič povinný jazdiť rýchlosťou najviac 30 km.h-1, zvyšuje z doterajších 30 m na 50 m pred železničným priecestím. Ostatné pravidlá prejazdu cez železničné priecestie sa preberajú z doterajšej právnej úpravy.

K § 30 a 31

V § 30 ods. 5 sa novo upravuje povinnosť vodiča používať znamenia o zmene smeru pri vychádzaní z kruhového objazdu a v prípadoch prechádzania z jedného jazdného pruhu do druhého. Pri vjazde do kruhové objazdu sa znamenie o zmene smeru jazdy nedáva. Zavedenie takejto explicitnej úpravy si vyžaduje prax, keďže spôsob jazdy cez kruhový objazd, nie je v s účasnosti výslovne definovaný.

Tak ako doterajšia právna úprava aj v novom zákone o cestnej premávke sú upravené okolnosti a spôsob použitia výstražného znamenia. Novo sa ustanovuje použitie výstražnej funkcie smerových svetiel v pr ípade, ak je to potrebné na upozornenie ostatných účastníkov cestnej premávky, čím sa sleduje zvýšenie bezpečnosti na cestách.

K § 32 a 33

Oproti doterajšej právnej úprave sa ustanovuje podmienka pre motorové vozidlá mať po čas jazdy vždy rozsvietené stretávacie, alebo jemu na roveň postavené osvetlenie okrem prípadov kedy má vlečené vozidlo poruchu, ktorá nedovoľuje použi ť osvetlenie. Zavedenie celodenného svietenia sa navrhuje z dôvodu zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky, pretože osvetlené vozidlo je lepšie viditeľné. Naviac, doterajšia prax preukázala, že vodiči majú problémy vyhodnotiť moment zníženej viditeľnosti.

K § 34

Novo sa ustanovuje spôsob a podmienky vlečenia motorového vozidla pomocou ťažnej tyč e, kedy sa vyžaduje, aby aj vozidlo vlečené na ťažnej tyči, malo účinné okrem riadenia aj brzdy. Navrhované znenie upravuje aj vlečenie pomocou osobitného zariadenia, najmä pomocou vyslobodzovacieho podvozku alebo žeriavu.

K § 35 až 37

V súvislosti s požiadavkami na zvýšenie plynulosti cestnej premávky na diaľnici sa ustanovuje najnižšia dovolená rýchlosť jazdy na 80 km.h-1, s vý nimkou jazdy po diaľnici v obci, kde možno jazdiť najnižšou dovolenou rýchlosťou 65 km.h-1. To platí aj pre vozidlá ktorým porucha alebo in á príčina nedovoľuje jazdiť najnižšou dovolenou rýchlosťou 80 km.h-1, ktoré musia opustiť diaľnicu na najbližšom výjazde alebo odstaviť vozidlo na najbližšom parkovisku. Predmetné ustanovenie vychádza z relevantných poznatkov, že vodič i vozidiel jazdiaci po diaľnici už v súčasnosti idú rýchlosťou najmenej 80 km.h-1 (resp. 65 km.h-1 v obci), pričom premávka týchto vozidiel je obmedzovaná najmä staršími nákladnými vozidlami, ktoré nemôžu jazdiť takou rýchlosťou trvale, hoci ich najnižšia dovolen á rýchlosť je vyššia ako 80 km.h-1. Vzhľadom na to, stanovenie najnižšej dovolenej rýchlosti na diaľnici nevychádza z technický ch parametrov motorového vozidla, ale z reálnej rýchlosti jazdy motorového vozidla po diaľnici. Najnižšiu rýchlosť jazdy však nebudú musieť vodiči dodržiavať, ak tomu bránia objektí vne okolnosti (napr. poveternostné podmienky a hustota cestnej premávky).

V uvedenej súvislosti sa novo ustanovuje, že vodič vozidla nesmie predchádzať iné vozidlo, ak by tým obmedzil iné vozidlo idúce po diaľnici.

Návrh zákona obsahuje aj zákaz predchádzania na diaľnici nákladným vozidlám nad 7 500 kg. Ide o opatrenie, ktoré má zvýšiť plynulosť, a tým aj bezpečnosť cestnej premávky. Tak éto opatrenie na základe dopravného značenia sa už v praxi osvedčilo.

Ustanovenia o premávke na diaľnici platia aj na rýchlostnej ceste, ktorou sa rozumie cesta pod doterajším názvom 'cesta pre motorové vozidlá'.

K § 38

Novo sa ustanovuje povinnosť mať na vozidle pneumatiky so zimným dezé nom, ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza a u vybraných nákladných vozidiel aj v období od 15. novembra do 31. marca. Tá to povinnosť sa dotýka osobných a úžitkových vozidiel do celkovej hmotnosti 3,5 t, ktoré sú povinné mať takúto výbavu na všetkých nápravách; ostatné vozidlá určené na prepravu osôb a ná kladu, musia mať pneumatiky so zimným dezénom aspoň na jednej z hnacích náprav. Takouto úpravou sa sleduje zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky počas nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období. Jazdné vlastnosti zimných pneumatík totiž niekoľkonásobne zvyšujú jazdné vlastnosti vozidla v zimnom období, čo si vodiči dostatočne neuvedomujú.

Táto povinnosť neplatí pri núdzovom dojazde, ak je na náprave namontovaná náhradn á pneumatika alebo pneumatika pre núdzový dojazd (núdzové riešenie), pre terénne motorové vozidlo (z dôvodu, že terénne vozidlá sú vybavené pohonom viacerých kolies nielen na jednej náprave a pneumatikami s terénnym typom dezénu, čo je dostatočná náhrada za pneumatiku so zimným dezénom) a pre vozidlo používané v obci v súvislosti s plnením úloh na základe zmluvy o výkone vo verejnom zá ujme podľa zákona o cestnej doprave.

K § 39

Ustanovuje sa, že na diaľnici, na rýchlostnej ceste a na ceste I. triedy je zakázaná jazda motorovým vozidlám s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 7 500 kg a nákladným automobilom s prípojným vozidlom v konkrétnych časoch. Návrh na zákaz je koncipovaný tak, aby spriechodnil cesty pre bežnú osobnú dopravu na jednej strane a na druhej strane, aby závažným spôsobom nezasiahol do nákladnej dopravy.

Ustanovuje sa tiež okruh vozidiel, pre ktoré zákaz jazdy neplatí. Ide o vozidlá, ktorých jazda je nevyhnutná nepretržite počas celého roka – napr. autobusy, vozidlá ozbrojen ých síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, záchranné vozidlá, vozidlá použité v kombinovanej doprave, vozidlá použité na nevyhnutnú poľnohospodársku sezónu, vozidla použité na prepravu potrav ín a živých zvierať a pod. Neplatnosť zákazu sa vzťahuje aj na prepravu, ktorá s použitím vozidiel na taký účel súvisí (napr. jazda do miesta nakládky tovaru, resp. jazda po vyložení tovaru do miesta stanovišťa vozidla). Oprávnenosť použitia vozidla v čase zákazu jazdy niektorých druhov vozidiel musí vodič hodnoverným spôsobom preukázať.

Zákon vymedzuje používanie zvláštnych motorových vozidiel na určitých druhoch ciest.

Ustanovujú sa časy, kedy je na ceste II. triedy zakázaná jazda záprahovým vozidlám a ručným vozíkom s celkovou šírkou väčš ou ako 600 mm. Takéto vozidlá majú jazdu na ceste I. triedy úplne zakázanú.

K § 40 až 42

Ustanovuje sa okruh vozidiel, ktoré vzhľadom na charakter vykonávanej činnosti nemôž u v plnom rozsahu dodržať pravidlá cestnej premávky. Na tento svoj osobitný charakter upozorňujú ostatných účastníkov cestnej premávky predpísanými zvláštnymi výstražnými znameniami.

Zákonom sa ustanovuje okruh vozidiel s právom prednostnej jazdy. Na rozdiel od doterajšej právnej úpravy sa ustanovuje okruh vozidiel, ktoré môžu používať zvláštne výstražné znamenia na zá klade povolenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Vozidlom s právom prednostnej jazdy sa rozumie vozidlo, ktorého vodič pri plnení špeciálnych úloh používa typické zvukové znamenie doplnené zvláštnym výstražným svetlom modrej, resp. aj č ervenej farby. Súčasne sa ukladá subjektom, do ktorých pôsobnosti patria príslušné vozidlá s právom prednostnej jazdy, ustanoviť tiež podmienky na používanie výstražných znamení vodičmi tý chto vozidiel s cieľom obmedzenia používania práva prednosti jazdy v nevyhnutne potrebných prípadoch, vrátane zabezpečenia možnosti kontroly oprávnenosti ich použitia. Z hľadiska zaistenia bezpečnosti cestnej prem ávky sa ustanovuje, že vozidlo s právom prednostnej jazdy smie viesť len vodič starší ako 21 rokov s dvojročnou praxou.

Oprávneniam vodiča vozidla s právom prednostnej jazdy zodpovedajú povinnosti ostatných vodičov s cieľom zabezpečiť bezpečnú jazdu takéhoto vozidla.

Pre vodiča vozidla s právom prednostnej jazdy sa ustanovuje povinnosť dbať na potrebnú opatrnosť tak, aby iných účastníkov cestnej premávky neohrozil. Zároveň sa určuje povinnosť pre sprevádzané vozidl á mať vždy použité aj výstražné modré, príp. červené svetlo alebo osobitné zariadenie umožňujúce výstražnú funkciu smerových svetiel, ak je nimi vozidlo vybavené. Len vozidlá Policajné ho zboru môžu používať výstražné svetlo červenej farby alebo kombináciu výstražných svetiel modrej a červenej farby.

Ustanovuje sa zákaz zaraďovať sa za vozidlo s právom prednostnej jazdy a tak nepriamo využívať výnimky určené pre také vozidlo. Ak hustota cestnej premávky nedovoľuje plynulý prejazd, vozidlo s prá vom prednostnej jazdy môže použiť krajnicu alebo inú časť cesty, ktorá nie je určená na jazdu vozidiel.

Niektoré výnimky z pravidiel cestnej premávky zo zákona majú aj vodiči vozidiel používajúci zvláštne výstražné svetlo oranžovej farby. Predovšetkým pôjde o rôzne pojazdné pracovné stroje a špeciálne vozidlá vykonávajúce prácu za jazdy alebo pri státí na ceste počas cestnej premávky a vozidlá, ktoré svojimi rozmermi alebo nákladom budú presahovať ustanovené rozmery vozidla. Zvláštne vý stražné svetlo oranžovej farby možno použiť aj na označenie prekážky cestnej premávky.

K § 43

Prekážka cestnej premávky je všetko, čo by mohlo ohroziť bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky, najmä náklad, materiál alebo iné predmety, prípadne aj vozidlo ponechané na ceste, závady v zjazdnosti cesty.

V súlade s platnou právnou úpravou sa povinnosť odstrániť prekážku cestnej premávky ukladá predovšetkým tomu, kto ju spôsobil. Povinnosť príslušného správcu cesty odstrániť takúto prekáž ku nastupuje vtedy, ak tak bez meškania neurobí jej pôvodca, ktorý je takisto povinný nahradiť správcovi cesty s tým súvisiace náklady. Príslušný správca cesty je však povinný prekážku cestnej premá vky odstrániť aj vtedy, ak jej pôvodca nie je známy.

V odseku 4 sa osobitne ustanovuje, v ktorých prípadoch je možné odstrániť (odtiahnuť) vozidlo, aj keď by inak bezprostredne neohrozovalo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Reaguje sa tak najmä na súčasn é problémy v urýchlenom odstraňovaní tzv. vrakov, ktoré negatívne pôsobia na životné prostredie, neoprávnene zaberajú miesto na cestách alebo parkoviskách a súčasne predstavujú aj váž ne ohrozenie zdravia predovšetkým detí, i keď pritom neohrozujú bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Obdobne sa umožňuje odtiahnutie vozidla, ktorého vodič nerešpektoval ustanovený zá kaz zastavenia alebo státia.

Ustanovuje sa aj oprávnenie policajta rozhodnúť o odstránení vozidla, ak tvorí prekážku cestnej premávky na náklady prevádzkovateľa, pričom tak môže urobiť okrem príslušného sprá vcu cesty aj Policajný zbor. Novo sa ustanovuje, že na diaľnici alebo rýchlostnej ceste môže o odstránení vozidla, ktoré tvorí prekážku cestnej premávky rozhodnúť policajt, a to aj bez predchádzajú ceho súhlasu správcu cesty alebo toho, kto prekážku spôsobil. Ide o opatrenie, ktoré má zabezpečiť čo najskoršie obnovenie plynulosti cestnej premávky.

K § 44

V súlade s doterajšou právnou úpravou sa ustanovuje označenie vozidiel, ktoré sú vedené alebo ktorými sú prepravované určité kategórie osôb a na ktoré sú ostatní vodiči povinní brať ohľad. Rovnako sa ustanovuje, ktoré povinnosti nemusia vodiči takýchto vozidiel dodržiavať.

Ustanovuje sa okruh osôb, ktoré majú nárok na osobitné označenie motorového vozidla, orgán, ktorý je oprávnený ho vydať a ktorý vedie evidenciu vydaných osobitných označení, a zároveň sa ustanovuje povinnosť poskytnúť informácie z tejto evidencie príslušníkom Policajného zboru. Predkladaným návrhom sa zavádza parkovací preukaz, ktorý bude oprávňovať ním označené vozidlo stá ť na mieste vyhradenom pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Zavedenie takéhoto preukazu vychádza z odporúčania Rady zo 4. júna 1998 o parkovacích preukazoch pre ťažko zdravotne postihnutých ľudí .

Na zabezpečenie účinnej kontroly oprávnenosti používania osobitných označení sa ustanovuje, že osobitné označenie vozidla prepravujúceho ťažko zdravotne postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu a vozidla lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti sa smie na vozidle používať len v súvislosti s prepravou osoby, ktorá je držiteľom preukazu osobitného označenia. Vodi č vozidla prepravujúceho ťažko zdravotne postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu a vozidla lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti je povinný pri vedení vozidla mať pri sebe preukaz osobitného označenia a na výzvu policajta sa ním preukázať; ak takouto osobou nie je vodič, stačí, ak sa takým preukazom preukáže prepravovaná osoba.

Ustanovuje sa, že osobitne označené vozidlo prepravujúce ťažko zdravotne postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu a vozidlo lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti nemusí po nevyhnutne potrebný čas dodržiavať zákaz státia. Ak je to nevyhnutné, môže vodič takto označeného vozidla vchádzať aj tam, kde je dopravnou značkou vjazd povolený len vymedzenému okruhu vozidiel a do pešej zó ny. Pritom nesmie ohroziť bezpečnosť cestnej premávky. Týmto oprávnením nie je dotknutá povinnosť vodiča uposlúchnuť pokyn, výzvu alebo príkaz policajta súvisiaci s výkonom jeho oprávnení podľ a tohto zákona.

K § 45 až 51

Bezpečnosť prepravovaných osôb a bezpečná preprava nákladu vyžaduje upraviť základné podmienky pre jednotlivé druhy prepráv priamo v zákone.

Zákon ustanovuje spôsob prepravy osôb, počty prepravovaných osôb, obmedzenia a povinnosti vodiča, prevádzkovateľa, ako i prepravovaných osôb. Bližšie sa špecifikuje spôsob prepravy detí a zodpovednosť za ich prepravu. Osobitne sa zdôrazňuje, že každá prepravovaná osoba je zodpovedná za dodržiavanie svojich povinností počas prepravy. Za prepravu detí zodpovedá osoba, ktorá ich sprevádza a ak takej osoby nie je, zodpovedá za ne vodič alebo ním poverená osoba.

Novo sa ustanovuje, že v ložnom priestore nákladného automobilu a v ložnom priestore nákladného prívesu traktora možno prepravovať len príslušní kov ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Vojenskej polície, obecnej polície pri plnení ich úloh a iných osôb pri plnení úloh civilnej ochrany obyvateľstva alebo pri ž ivelnej pohrome.

V prípade prepravy nákladu sa ustanovujú podmienky jeho prepravy, jeho umiestnenia a upevnenia tak, aby tento nemohol ohroziť bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premá vky alebo sa uvoľniť počas jazdy.

K § 52 až 54

Chodcom sa na účely tohto zákona rozumie aj osoba, ktorá tlačí alebo ťahá sá nky, tlačí bicykel, detský kočík, vozík pre zdravotne postihnuté osoby, ručný vozík s celkovou šírkou nepresahujúcou 600 mm, pohybuje sa na lyžiach, skejtborde alebo kolieskových korčuliach alebo pomocou ru čného alebo motorového vozíka pre zdravotne postihnuté osoby, tlačí bicykel alebo motocykel.

Chodec smie vozovku použiť aj na jej prechádzanie, a to predovšetkým na miestach na to určených (priechod, nadchod, podchod). Pritom je však povinný správať sa tak, aby sa na nej zdržiaval len v nevyhnutnom rozsahu.

Pre chodcov sa novo ustanovuje povinnosť, mať na sebe za zníženej viditeľnosti mimo obce dobre viditeľný reflexný bezpečnostný prvok. Vedúci organizovaného útvaru chodcov však musí mať na sebe reflexný bezpečnostný odev.

Zakazuje sa používať chodník iným účastníkom cestnej premávky okrem prípadov, kde je to dovolené dopravnou značkou alebo ak ide o zastavenie alebo vozidla, pri ktorom ostane voľná ší rka chodníka najmenej 1,5 m.

K § 55

V súlade s doterajšou právnou úpravou sa ustanovujú niektoré osobitosti jazdy na bicykli. Cyklista je povinný používať predovšetkým preňho určenú cestičku pre cyklistov, a len ak to nie je možné, smie jazdiť pri pravom okraji vozovky, resp. za určený ch podmienok po krajnici. Cestičku pre cyklistov môžu použiť okrem cyklistov aj osoby, ktoré sa pohybujú na kolieskových korčuliach, lyžiach alebo inom športovom vybavení, ak tým neobmedzia ani neohrozia cyklistov.

Pokiaľ sa neustanovuje inak, má cyklista práva a povinnosti vodiča obsiahnuté v ostatných ustanoveniach pravidiel cestnej premávky. Osoba mladšia ako 10 rokov smie jazdiť na bicykli len pod dohľadom spôsobilej osoby. Tá to osoba musí na dieťa dozerať a zodpovedá za dodržiavanie povinností podľa zákona.

Pre cyklistov sa navrhuje novo ustanoviť povinnosť mať pri jazde na bicykli za zníženej viditeľnosti oblečený reflexný odev alebo reflexné prvky.

Novo sa ustanovuje povinnosť cyklistu chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou a ustanovujú sa podmienky jej používania.

K § 56

Osobitosti jazdy so záprahovými vozidlami a ručnými vozíkmi sa preberajú z doteraj šej právnej úpravy s tým, že zákaz jazdy týchto vozidiel je upravený v ustanovení o obmedzení jazdy niektorých druhov vozidiel.

K § 57

Ustanovenia o jazde na zvierati, vedení a hnaní zvierat sa prevažne preberajú z doteraj šej právnej úpravy. Jazdec na zvierati a sprievodca vedených a hnaných zvierat majú pri používaní cesty primerane práva a povinnosti vodiča. Novo sa ustanovuje, že jazdec na zvierati a sprievodca hnaný ch zvierat musia mať za zníženej viditeľnosti na sebe umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný odev. Majiteľ domáceho zvieraťa, jeho chovateľ alebo nimi poverená osoba zodpovedá za zabezpečenie dom áceho zvieraťa proti voľnému pohybu po ceste.

K § 58

Všetkým osobám, ktoré vykonávajú napr. stavebné, udržiavacie a výkopové práce na ceste, sa v záujme ochrany ich zdravia a života, ako aj ostatných účastníkov cestnej premávky, ukladá, aby boli zreteľne označené, napr. reflexným bezpečnostným odevom.

K § 59

Obytnou, pešou zónou alebo školskou zónou sa rozumie zastavaná oblasť, ktorej zač iatok a koniec je označený príslušnou dopravnou značkou. Uplatňujú sa v nich niektoré osobitné pravidlá cestnej premávky obmedzujúceho charakteru vo vzťahu k vozidlám v prospech pešej premávky.

Do pešej zóny sa povoľuje vjazd len určitému okruhu vozidiel v rozsahu ustanovenom príslušnou dopravnou značkou. Do obytnej zóny a školskej zóny sa vjazd vozidiel neobmedzuje.

Vzhľadom na to, že v obytnej, pešej a školskej zóne sa chodcom umožňuje používať ako chodník, tak aj cestu v celej jej šírke, z hľadiska bezpečnosti zodpovedá tomu aj najvyššia dovolená rýchlos ť 20 km.h-1.

K § 60 a 61

Zložitosť vzťahov vznikajúcich v cestnej premávke a zaistenie jej bezpeč nosti a plynulosti vyžaduje, aby bolo možné túto premávku regulovať podľa konkrétnych miestnych podmienok úpravou cestnej premávky, ako aj zabezpečiť potrebnú informovanosť jej účastníkov.

Na úpravu cestnej premávky sa používajú zvislé dopravné značky (na tabuliach) a vodorovné dopravné značky (na ceste a jej súčastiach). Dopravnými zariadeniami sú najmä svetelné signalizačné zariadenia so svetelnými signálmi, zábrany, vodiace tabule, zastavovacie terče a pod.

Zákonom sa ustanovuje povinnosť strpieť umiestnenie dopravnej značky a dopravného zariadenia a ich nosnej konštrukcie na nehnuteľnosti, keďže ide o zásah do práv vlastníka takejto nehnuteľnosti.

Dopravné značky a dopravné značenia sa smú používať len v takom rozsahu a takým spôsobom, ako to vyžaduje bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky. Rozhodnúť o určení použitia dopravnej zna čky a dopravného zariadenia v takýchto prípadoch je nielen oprávnením, ale aj povinnosťou príslušného orgánu.

V súlade s doterajšou platnou právnou úpravou sa ustanovujú prípady, kedy je oprávnený určiť použitie dopravných značiek a dopravných zariadení dráhový správny orgán a správca cesty. Použiť určité prenosné zvislé dopravné značky aj bez predchádzajúceho určenia ich použitia príslušným orgánom budú mať aj správcovia cesty a policajti na nevyhnutne potrebný čas na zaistenie bezpeč nosti a plynulosti cestnej premávky v súvislosti s nimi vykonávanou činnosťou, ak táto činnosť neznesie odklad.

Vykonávací prepis v súlade s medzinárodným Dohovorom o cestných značkách a signáloch (Viedeň 1968) a jeho neskoršími zmenami ustanoví vyobrazenie dopravných značiek a dopravných zariadení, ako aj ich v ýznam a umiestnenie.

Ustanovuje sa nadradenosť jednotlivých signálov medzi sebou tak, že pokyny policajta sú nadradené pokynom vyplývajúcim z dopravných značiek a z dopravných zariadení. Tiež pokyny vyplývajúce zo svetelný ch signálov sú nadradené iným dopravným zariadeniam a dopravným značkám. Úprava vykonaná dopravnými značkami je nadradená všeobecnej úprave cestnej premávky.

K § 62 a 63

Tak ako doteraz, riadenie cestnej premávky budú zabezpečovať príslušníci Policajn ého zboru a v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom aj vojaci.

Vymedzuje sa okruh subjektov, ktoré sú oprávnené zastavovať vozidlá, a to najmä v prípadoch, ak to vyžaduje bezpečnosť cestnej premávky. Okrem policajtov a profesionálnych vojakov s označením 'POLÍCIA ' ide o osoby, u ktorých je takéto oprávnenie nevyhnutné vzhľadom na ich pôsobenie na cestách.

Oprávnenie policajta a iných osôb oprávnených zastavovať vozidlá je vymedzené týmto zákonom a osobitnými zákonmi (napr. zákon o Policajnom zbore a zákon o Vojenskej polícii).

K § 64 až 66

Oproti doteraz platnej právnej úprave sa navrhuje bližšia špecifiká cia okruhu podmienok, ktoré musia byť splnené, aby udalosť v cestnej premávke bola kvalifikovaná ako dopravná nehoda, ktorej vznik a príčiny objasňujú príslušníci Policajného zboru.

Dopravná nehoda je udalosť v cestnej premávke, pri ktorej dôjde k usmrteniu alebo zraneniu osoby, škode na ceste alebo všeobecne prospešnom zariadení, ak uniknú nebezpečné veci alebo vznikne š koda na majetku v priamej súvislosti s premávkou vozidla, ktorá presiahne jedenapolnásobok väčšej škody podľa § 125 Trestného zákona. Ïalej sa za dopravnú nehodu považuje aj škodová udalosť , pri ktorej si jej účastníci nesplnia ustanovené povinnosti alebo ak je jeden z vodičov pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky. Ostatné udalosti nebudú dopravné nehody, ale len škodovou udalosťou, ktorej d ôsledky si majú jej účastníci vyriešiť sami, resp. prostredníctvom poisťovne. Táto zmena súvisí najmä so skutočnosťou, že pri tzv. malých dopravných nehodách občania plne nevyužívajú pr ávo vybaviť si vec cestou náhrady škody, ale hlásia aj také dopravné nehody, kde vznikla len zanedbateľná škoda. Tým dochádza najmä k zbytočnému blokovaniu cestnej premávky až do príchodu policajta.

Ustanovujú sa povinnosti pre účastníka dopravnej nehody najmä v súvislosti s ohlásením veci policajtovi, zdržaním sa konania, ktoré môže byť na ujmu riadneho objasnenia dopravnej nehody, poskytnutí m pomoci, privolaním pomoci, opatreniami na zaistenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, obnovením cestnej premávky a pod.

Udalosť v cestnej premávke, pri ktorej dôjde ku škode na majetku, ale nie sú splnené podmienky dopravnej nehody, je škodovou udalosťou. Takú udalosť účastníci škodovej udalosti neoznamujú policajtovi, ale vec si vzájomne vybavia cestou náhrady škody. V prípade vzniku udalosti, pri ktorej nie sú naplnené podmienky dopravnej nehody sa takáto udalosť považuje za dopravnú nehodu, ak si účastní k takejto udalosti nesplní niektorú z povinností účastníka škodovej udalosti najmä, ak nezastaví vozidlo a neposkytne údaje potrebné pre náhradu škody.

K § 67 a 68

Návrh zákona novo ustanovuje evidenciu dopravných nehôd, ktorú v zmysle doteraz platn ých právnych predpisov vedie Policajný zbor. Evidencia dopravných nehôd obsahuje všetky údaje o účastníkoch dopravnej nehody, lokačné a časové údaje, údaje o zúčastnených vozidlách, vzniknut ých následkoch dopravných nehôd, stave účastníkov, stave komunikácií, dopravného zariadenia, dopravného značenia, technických zariadení pred dopravnou nehodou a po dopravnej nehode, použití bezpečnostn ých prvkov na vozidlách, dĺžke vodičskej praxe a ostatných údajoch, ktoré je Policajný zbor povinný vo svojich evidenciách viesť.

Okrem samotnej evidencie dopravných nehôd sa upravujú podmienky poskytovania údajov z tejto evidencie.

Evidencia dopravných nehôd je informačným systémom Policajného zboru. To znamená, že pri spracovávaní údajov v tejto evidencii sa bude vo veciach neupravených týmto zákonom postupovať podľa pr íslušných ustanovení zákona o Policajnom zbore a zákona o ochrane osobných údajov.

K § 69

Z doterajšej platnej právnej úpravy sa preberajú ustanovenia oprávňujú ce policajta na zabezpečenie plnenia nevyhnutných úloh Policajného zboru na úseku dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky. Osobitne sa ustanovuje oprávnenie policajta kontrolovať dodr žiavanie bezpečnostných prestávok ustanovených pre vodičov vozidiel. Súčasne sa ustanovuje, že osoba nemá nárok na úhradu nákladov, ktoré by jej prípadne mohli vzniknúť v súvislosti s realiz áciou týchto opatrení.

Novo sa ustanovuje oprávnenie policajta zakázať vodičovi jazdu po diaľnici a vyzvať ho na jej opustenie na najbližšom možnom mieste, ak jeho vozidlo nedosahuje najnižšiu ustanovenú rýchlosť pre jazdu na diaľnici a na rýchlostnej ceste.

K § 70 a 71

Ustanovuje sa oprávnenie policajta zadržať vodičský preukaz najmä v súvislosti s konaním, za ktoré možno uložiť zákaz činnosť viesť motorové vozidlo. Ïalšími dôvodmi na zadržanie vodičského preukazu je už uložený zákaz viesť motorové vozidlo alebo ochranné lie čenie, rozhodnutie o preskúmaní zdravotnej alebo psychickej spôsobilosti alebo neplatnosť vodičského preukazu. Postup po zadržaní vodičského preukazu zostáva v podstate nezmenený s tým, ž e sa upravuje postup pri zadržaní vodičského preukazu cudzincovi.

V § 71 ods. 1 sa navrhuje ustanoviť oprávnenie na zadržanie vodičského preukazu vodičovi aj v prípade, ak sa dopustil priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, za ktorý mu je v blokovom konaní na mieste uložená pokuta, je ochotný túto zaplatiť, ale nemôže tak urobiť na mieste. V tomto prípade sa navrhuje povoliť vodičovi jazdu na 15 dní, v ktorej je páchateľ priestupku pokutu povinný zaplatiť . Rozhodnutie o zadržaní vodičského preukazu sa v tomto prípade nevydá. Ak v tejto lehote vodič pokutu nezaplatí, vec sa spolu so zadržaným vodičským preukazom postúpi na výkon rozhodnutia. Po zaplatení pokuty sa zadržaný vodičský preukaz vráti. Navrhovaná právna úprava má za cieľ odbúrať množstvo administratívnej práce vykonávanej policajtom v súvislosti s vymáhaní m blokovej pokuty nezaplatenej na mieste. Takáto úprava zjednoduší vymáhanie pokút uložených v blokovom konaní, keď pokuta nebola zaplatená na mieste.

K § 72

Taxatívne sa vymenúva okruh dôvodov na zadržanie osvedčenia o evidencii, evidenčn ého dokladu vydaného v cudzine, technického osvedčenia vozidla a tabuľky s evidenčným číslom. Ustanovuje sa možnosť pre policajta demontovať tabuľku s evidenčným číslom z motorové ho vozidla, ak tak vodič na výzvu policajta neurobí sám. Ak dôvody pre zadržanie osvedčenia o evidencii motorového vozidla nepominú ani do 60 dní odo dňa jeho zadržania, navrhuje sa, postúpiť vec na prísluš ný obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie oprávnenému vydať rozhodnutie o vyradení vozidla z cestnej premávky. Ustanovuje sa postup pri zadržaní predmetných dokladov s tým, že za zadrž ané osvedčenie o evidencii vozidla možno vydať aj nové osvedčenie, ak dôvody na jeho zadržanie pominuli.

K § 73 a 74

Ustanovuje sa kto je držiteľom vodičského oprávnenia a aké práva mu z neho plyn ú. Motorové vozidlo smie viesť len osoba, ktorá je držiteľom určitej skupiny alebo podskupiny vodičského oprávnenia.

K § 75 a 76

Ustanovuje sa charakteristika a členenie skupín a podskupín motorových vozidiel a skup ín a podskupín vodičského oprávnenia, ktoré sa do zákona preberajú z rozhodnutia Komisie 2000/275/ES z 21. marca 2000 o rovnocennosti určitých kategórií vodičských preukazov v platnom znení a z publik ácie Európskej komisie 'Vodičské preukazy – Európska únia a Európska hospodárska oblasť', Úrad pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev, ISBN 92-894-8442-X a z doteraz platnej úpravy podľa vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 225/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Ná rodnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

Rozsah vodičského oprávnenia, ktorý oprávňuje držiteľa vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel podľa skupín a podskupín vodičského oprávnenia sa do zákona preberá zo smernice Rady č. 91/439/EHS z 29. júna 1991 o vodičských preukazoch v platnom znení.

K § 77 a 78

Platné podmienky na udelenie vodičského oprávnenia pre žiadateľa o vodičské oprávnenie sa preberajú z doteraz platnej právnej úpravy a dopĺňajú o podmienky pre udelenie vodičského oprávnenia platné podľa smernice o vodičských preukazoch.

V intenciách uvedenej smernice sa tiež ustanovuje ako podmienka pre udelenie vodičského oprávnenia, že žiadateľ musí mať pobyt na území štátu, kde žiada o udelenie vodičského oprávnenia v trvaní najmenej 185 dní v kalendárnom roku.

Vodič je povinný v ustanovenom rozsahu ovládať predpisy o cestnej premávke, teóriu vedenia vozidla a techniku jazdy, náuku o konštrukcii a údržbe vozidiel a praktické vedenie motorových vozidiel.

Vzhľadom na to, že odborná spôsobilosť vodiča môže podstatným spôsobom ovplyvniť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, je potrebné, aby žiadateľ o vodičské oprávnenie okrem podrobenia sa pr íprave v autoškole túto odbornú spôsobilosť preukázal aj formou skúšky. Úspešné vykonanie skúšky je jedným zo základných predpokladov na získanie vodičského oprávnenia.

Podmienky pre udelenie vodičského oprávnenia z hľadiska veku žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia sa ustanovujú v súlade s čl. 6 smernice o vodičských preukazoch.

K § 79

Skúška z odbornej spôsobilosti sa skladá zo skúšky z predpisov o cestnej premá vke (skúšobného testu) a zo skúšky z vedenia motorových vozidiel. Žiadatelia o udelenie vodičského oprávnenia skupín C, C+E, D, D+E a T a podskupín C1, D1, C1+E a D1+E majú povinnosť podrobiť sa aj skúške z náuky o vozidlách a ich údrž be. Ostatní žiadatelia o udelenie vodičského oprávnenia musia preukázať základné vedomosti o vozidlách a ich údržbe a rozpoznať najčastejšie poruchy, ktoré majú vplyv na bezpečnosť premávky a ochranu životného prostredia, najmä v súvislosti s riadením vozidla, brzdným systémom, pneumatikami, osvetlením vozidla, smerovými svetlami, spätnými zrkadlami, stieračmi, bezpečnostnými pásmi, predným výhľadovým sklom a výfukom v r ámci prvej časti skúšky z vedenia motorového vozidla, ktorá sa vykonáva na auto cvičisku alebo inej vhodnej ploche.

K § 80

Ustanovuje sa, že skúšky vykonáva ministerstvo vnútra prostredn íctvom skúšobných komisárov, pričom organizačné zabezpečenie vykonávania skúšky z odbornej spôsobilosti sa preberá z doterajšej právnej úpravy.

K § 81 až 85

Skúšky z odbornej spôsobilosti budú bezprostredne vykonávať skúšobní komisári a preto je potrebné ustanoviť podmienky na výkon ich činnosti. Žiadateľ o túto činnosť bude musieť absolvovať odbornú prípravu a vykonať skúšku na ministerstve vnútra. Rozsah prípravy, ako aj skúšky, bude závisieť od rozsahu vodičského oprávnenia, ktoré má skúšať. V záujme zachová vania odbornosti sa navrhuje platnosť preukazu skúšobného komisára na päť rokov s tým, že je možné platnosť predĺžiť po absolvovaní skúšky na ministerstve vnútra.

K § 86 až 90

Zdravotná spôsobilosť na vedenie motorového vozidla vyplýva z prílohy č. III. smernice o vodičských preukazoch. V zákone sa zavádza povinnosť podrobiť sa psychologickému vyšetreniu pre tých žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia, u ktorých je to odôvodnené vzhľadom na druh vozidla. Pre ustanovený okruh vodičov vozidiel sa ustanovuje povinnosť mať pri vedení vozidla doklad o zdravotnej spôsobilosti a doklad psychologickom vyšetrení pri sebe a na výzvu policajta sa týmto preukázať. Ustanovuje sa okruh vodičov, vek a lehoty pravidelných lekárskych prehliadok a psychologických vyšetrení. Novo sa ustanovuje, že za lekársku prehliadku podľa tohto zákona sa považ uje aj lekárska prehliadka zamestnancov alebo samostatne zárobkovo činných osôb, u ktorých je vykonávaná lekárska prehliadka podľa osobitného zákona a rozsah tejto prehliadky je na účely vedenia motorový ch vozidiel postačujúci.

V § 90 sa pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti novo ustanovuje povinnosť upovedomiť orgán Policajného zboru o zmene zdravotnej spôsobilosti alebo psychologickej spôsobilosti držiteľa vodičského oprávnenia.

K § 91

Ustanovujú sa podmienky a okolnosti, za ktorých nariadi orgán Policajného zboru preskúmanie zdravotnej spôsobilosti, psychickej spôsobilosti a preskúšanie odbornej spô sobilosti držiteľa vodičského oprávnenia.

Nariadiť preskúmanie zdravotnej spôsobilosti, psychickej spôsobilosti a preskúšanie odbornej spôsobilosti možno pri dôvodnom predpoklade, že nastala zmena zdravotnej spôsobilosti, psychickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti držiteľa vodičského oprávnenia.

Preskúšanie odbornej spôsobilosti sa vykoná vždy, ak držiteľ vodičského oprávnenia trikrát závažným spô sobom poruší pravidlá cestnej premávky v priebehu 12 mesiacov. Vychádza sa pritom z toho, že pri takejto recidíve sú vážne pochybnosti o odbornej spôsobilosti držiteľa vodičského oprávnenia.

Ustanovuje sa, že náklady spojené s preskúmaním zdravotnej spôsobilosti alebo psychickej spôsobilosti, preskúšaním odbornej spôsobilosti a pr ípravou v autoškole hradí ten, kto je povinný podrobiť sa preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti alebo psychickej spôsobilosti, alebo preskúšaniu odbornej spôsobilosti.

K § 92

Ustanovujú sa podmienky obmedzenia a odobratia vodičského oprávnenia. Tieto podmienky s ú viazané na výsledky preskúmania zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti a preskúšanie odbornej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla.

Ustanovuje sa, že odobrať možno len vodičské oprávnenie zaznamenané vo vodičskom preukaze Slovenskej republiky.

K § 93

Novo sa ustanovuje inštitút vzdania sa vodičské ho oprávnenia, ktorý doterajšia právna úprava nepoznala. Doterajšia prax ukázala potrebu zavedenia takéhoto inštitútu, pretože držitelia niektorých skupín vodičských oprávnení nemajú záujem na ich držbe z dôvodu splnenia špecifických (najmä náročnejších) podmienok. Vzdaním sa vodičského oprávnenia sa toto ruší a nemožno ho vrátiť.

K § 94

Ustanovuje sa zásada, že osoba môže byť držiteľom len jedného vodičské ho preukazu. V tomto ustanovení sa ďalej definuje vodičský preukaz a výslovne sa ustanovuje, že vodičský preukaz je verejnou listinou.

K § 95

Ustanovuje sa príslušnosť orgánu Policajného zboru na vydanie vodičského preukazu a povinnosti žiadateľa o vydanie vodičského preukazu. Ustanovuje sa spôsob, akým možno vykonať nasnímanie podoby tváre žiadateľa o vydanie vodičsk ého preukazu.

K § 96

Ustanovujú sa podmienky, za ktorých je možné vodičský preukaz vymeniť, a aké povinnosti musí splniť žiadateľ o výmenu vodičského preukazu.

K § 97

Ustanovujú sa podmienky, za ktorých je možné vodičský preukaz obnoviť, a aké povinnosti musí splniť žiadateľ o obnovenie vodičského preukazu.

K § 98

Ustanovujú sa povinnosti držiteľa vodičského preukazu. Zároveň sa ustanovujú podmienky na prevzatie vodičského preukazu.

K § 99

Ustanovujú sa povinnosti nálezcu vodičského preukazu.

K § 100

Ustanovujú sa dôvody neplatnosti vodičského preukazu. Oproti doterajšej právnej úprave sa okruh dôvodov neplatnosti vodičského preukazu rozširuje.

K § 101

Ustanovujú sa podmienky na vydanie medzinárodného vodičského preukazu podľ a Dohovoru o cestnej premávke podpísaného 19. septembra 1949 v Ženeve/Dohovoru o cestnej premávke podpísaného 8. novembra 1968 vo Viedni. Zároveň sa ustanovuje rozsah osobných údajov zapisovaných do medzinárodné ho vodičského preukazu, povinnosti držiteľa medzinárodného vodičského preukazu, doba platnosti a dôvody neplatnosti medzinárodného vodičského preukazu.

K § 102

Ustanovujú sa druhy vodičských preukazov vydaných v cudzine, ktoré sa uznávajú na vedenie motorových vozidiel v Slovenskej republike.

K § 103

Ustanovuje sa minimálny vek držiteľov cudzích vodičský ch preukazov na vedenie vozidiel pre jednotlivé skupiny a podskupiny vodičských oprávnení.

K § 104

Ustanovuje sa postup a podmienky na výmenu vodičského preukazu vydan ého v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru a príslušnosť orgánu Policajného zboru.

K § 105

Ustanovujú sa podmienky, po splnení ktorých je možné obnoviť vodičský preukaz vydaný v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru.

K § 106

Ustanovujú sa dôvody neplatnosti vodičského preukazu vydaného v štáte Euró pskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru.

K § 107

Ustanovuje sa evidencia vodičov, ktorá sa vedie na účely rozhodovania o vodičský ch oprávneniach, vodičských preukazoch a o medzinárodných vodičských preukazoch. Zároveň sa ustanovuje aj rozsah vedených údajov. V evidencii vodičov sa vedú aj údaje o osobách, ktoré žiadali o udelenie vodičského oprávnenia, ale sa im neudelilo a údaje o osobách, ktoré bez vodičského oprávnenia viedli motorové vozidlo.

K § 108

Ustanovujú sa dôvody a rozsah poskytovania údajov pre evidenciu vodičov a okruh subjektov. Zakotvuje sa povinnosť orgánom, ktoré rozhodujú o priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky oznamovať orgánu Policajného zboru uložený zákaz činnosti a pokuty vo výške 100 eur (3 012,6 Sk) a viac.

K § 109

Ustanovujú sa podmienky a rozsah poskytovania informácií z evidencie vodičov a okruh subjektov, ktorým je možné informácie poskytovať.

K § 110

Ustanovuje sa, že pod oprávnením na vedenie električky alebo trolejbusu sa na úč ely tohto zákona rozumie osobitné oprávnenie vodiča električky alebo trolejbusu podľa zákona o dráhach. Vodič trolejbusu musí byť okrem osobitného oprá vnenia aj držiteľom príslušného vodičského oprávnenia skupiny D.

K § 111

Ustanovuje sa evidencia vozidiel, ktorá sa vedie na účely získavania informácií o vlastníkoch vozidiel, držiteľoch vozidiel, technických údajov vozidiel, vydaných dokladoch, tabuľkách s evidenčným číslom. Zároveň sa ustanovuje aj rozsah vedených údajov.

K § 112

Oproti doteraz platnej právnej úprave sa ustanovuje okruh subjektov, ktoré sú povinné poskytovať informácie pre evidenciu vozidiel a rozsah poskytovaných informácií.

K § 113

Ustanovujú sa podmienky a rozsah poskytovania informácií z evidencie vozidiel a okruh subjektov, ktorým je možné informácie poskytovať.

K § 114

Ustanovujú sa podmienky prvého prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel, povinnosti vlastn íka vozidla a držiteľa vozidla, ustanovuje sa najnižšia veková hranica držiteľa vozidla a okruh vozidiel, ktoré nie je potrebné prihlásiť do evidencie. Oproti doteraz platnej právnej úprave sa mení lehota na prihlásenie vozidla do evidencie zo 7 dní na 15 dní.

K § 115

Ustanovuje sa, ktoré doklady musí vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla uvedený vlastníkom predložiť pri prihlasovaní dosiaľ neevidovaného vozidla do evidencie a pri preukazovaní vlastníctva vozidla. Ustanovenie špecifikuje prípady, kedy je vlastník vozidla a držiteľ vozidla uvedený vlastn íkom povinný umožniť porovnanie údajov uvádzaných v osvedčení s údajmi priamo na vozidle.

K § 116

Toto ustanovenie upravuje prípady zmien v evidencii vozidiel, postup pri ich oznamovaní a vykonávaní. Oproti doterajšej právnej úprave sú bližšie špecifikované jednotlivé zmeny v evidencii vozidiel. Zavádza sa povinnosť predložiť doklad o vykonaní kontroly originality vozidla pri oznamovaní zmeny farby alebo farebného vyhotovenia vozidla, pri výmene podvozku alebo karosérie a pri odhlásení vozidla do cudziny. Mení sa lehota na ozná menie vykonanej zmeny zo 14 dní na 15 dní. Oproti doterajšej právnej úprave umožní toto ustanovenie vlastníkovi vozidla alebo držiteľovi vozidla požiadať o vykonanie prevodu držby vozidla na inú osobu prostredn íctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel. Zároveň sa ustanovujú podmienky, ktoré je vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla povinný pri žiadosti o takýto prevod držby vozidla dodržať.

K § 117

Ustanovujú sa podmienky pri zápise osoby, na ktorú sa držba previedla, do dokladov vozidla a mení sa lehota na požiadanie o túto zmenu zo 14 dní na 15 dní. Ustanovuje sa lehota na uznávanie dokladu o vykonaní kontroly originality vozidla.

K § 118

Ustanovujú sa ďalšie podmienky pri vykonávaní zmien v evidencii vozidiel na žiados ť vlastníka vozidla, oproti doterajšej právnej úprave sa špecifikujú prípady, kedy orgán Policajné ho zboru nevykoná prevod držby vozidla na inú osobu.

K § 119

Toto ustanovenie upravuje podmienky pri odhlasovaní vozidiel do cudziny, ktoré v doterajš ej právnej úprave neboli konkretizované, upravuje príslušnosť orgánu Policajného zboru na vykonanie tejto zmeny a vymenúva doklady, ktoré je žiadateľ povinn ý predložiť pri podaní žiadosti o vykonanie tejto zmeny.

K § 120

Toto ustanovenie upravuje podmienky pri vyradení vozidla z evidencie na žiadosť vlastní ka vozidla alebo držiteľa vozidla. Oproti doterajšej právnej úprave umožňuje držiteľovi vozidla alebo vlastníkovi vozidla pri žiadosti o vyradenie vozidla prevedeného na osobu s pobytom alebo sídlom mimo ú zemia Slovenskej republiky predložiť namiesto potvrdenia o odovzdaní starého vozidla na spracovanie potvrdenie evidenčného orgánu cieľového štátu o zaevidovaní takého vozidla.

K § 121

Ustanovuje sa, v ktorých prípadoch orgán Policajného zboru vyradí vozidla na zá klade vlastného rozhodnutia alebo rozhodnutia iného štátneho orgánu.

K § 122

Toto ustanovenie upravuje zastupovanie pri evidenčných úkonoch. Oproti doteraz platnej pr ávnej úprave je zastupovanie ustanovené v samostatnom paragrafe, aby bola zrejmá jeho platnosť na celú šiestu časť zákona.

K § 123

Ustanovuje sa postup pri prideľovaní evidenčného čísla, vydávaní tabuliek s evidenčným číslom a nakladaní s nimi. Oproti predchádzajúcej právnej úprave umožňuje požiadať o pridelenie tabuľky zo zmesi polykarbonátu a polyesteru vyžarujúcej svetlo pri zapnutom osvetlení vozidla. Zavádza možnosť vydania duplikátu tabuľky s pôvodným evidenčným číslom ako náhradu za stratenú, odcudzenú alebo poškodenú pôvodnú tabuľku s evidenčným čí slom. Konkretizuje okruh subjektov, ktoré nemôžu požiadať o vydanie duplikátu tabuľky s pôvodným evidenčným číslom.

K § 124

Toto ustanovenie upravuje postup pri tvorbe evidenčného čísla a podmienky na jeho pride lenie. Oproti predchádzajúcej právnej úprave upravuje podmienky pridelenia evidenčného čísla spôsobom vylučujúcim jeho nevhodnú kombináciu.

K § 125

Ustanovuje sa prideľovanie evidenčného čísla vozidlám cudzích zastupiteľsk ých úradov so sídlom na území Slovenskej republiky a vozidlám administratívneho a technického personálu týchto zastupiteľských úradov.

K § 126

Ustanovujú sa podmienky prideľovania osobitného evidenčného čísla, jeho tvar a vyhotovenie, okruh subjektov, ktorým je možné osobitné evidenčné číslo prideliť a rozsah výnimiek z rešpektovania dopravných značiek. Oproti predchádzajúcej právnej úprave zavádza osobitné eviden čné číslo, tvoriace dvojicu číslic a päť číslic, ktoré oddeľuje štátny znak, prideľované vozidlám ozbrojených síl Slovenskej republiky a Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Na zá klade analýzy súčasného stavu a informácií získaných od policajných pridelencov z iných štátov, konkrétne Èeskej republiky, Poľskej republiky, Maďarskej republiky, Srbska a Èiernej Hory, Rumunska , Bulharska a z Ukrajiny sa vypúšťa osobitné evidenčné číslo, tvorené dvojicou písmen označujúcou okres, za štátnym znakom písmeno X a tri číslice.

K § 127

Toto ustanovenie upravuje podmienky prideľovania zvláštneho evidenčného čí sla, jeho tvar a vyhotovenie. Ustanovenie zároveň konkretizuje, ktorým vozidlám možno prideliť konkrétne zvláštne evidenčné číslo.

K § 128

Ustanovuje sa, ktorým subjektom je možné vydať tabuľku so zvl áštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno M. Oproti doterajš ej právnej úprave je okruh subjektov, ktorým možno prideliť takúto tabuľku, rozšírený o vzdelávacie zariadenia a výskumné pracoviská, ktorých š tudijné programy, resp. výskumná činnosť sú zamerané na motorové vozidlá.

K § 129

Ustanovuje sa spôsob používania pridelených tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom, osvedčení o pridelení zvláštneho evidenčného čísla a tlačív o pridelení zvláštneho evidenčného čísla oprávnenými subjektmi.

K § 130

Ustanovujú sa podmienky možnosti použiť vozidlo označené tabuľkou so zvlá štnym evidenčným číslom na jazdu do cudziny.

K § 131

Ustanovujú sa ďalšie povinnosti pre subjekty, ktorým bola pridelená tabuľka so zvláštnym evidenčným číslom.

K § 132

Ustanovuje sa, že orgán Policajného zboru je oprávnený odobrať tabuľku so zvl áštnym evidenčným číslom a osvedčenie o pridelení zvláštneho evidenčného čísla alebo osvedčenie o evidencii, ak ich používanie je v rozpore s týmto zákonom.

K § 133

Ustanovuje sa spôsob označenia vozidlo evidovaného v Slovenskej republike počas pobytu v cudzine a spôsob označenia vozidla s evidenčným číslom cudzieho štátu v premávke na cestách Slovenskej republiky.

K § 134

Ustanovuje povinnosti pre právnické osoby, ktorým bol udelený súhlas na vý robu alebo manipuláciu s tabuľkou s evidenčným číslom alebo ktorým tabuľku vydal orgán Policajného zboru.

K § 135

Ustanovujú sa niektoré osobitné povinnosti pre držiteľov vozidiel a vlastní kov vozidiel.

K § 136

Ustanovuje sa vzťah tohto zákona k vozidlám niektorých subjektov štátnej sprá vy a vecná príslušnosť pri prideľovaní tabuliek s evidenčným číslom týmto subjektom.

K § 137

Ustanovuje sa, že porušenie povinnosti ustanovených týmto zá konom fyzickou osobou sa považuje za porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Zároveň sa ustanovuje, ktoré z porušení povinností podľa tohto zákona je porušením pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom, čo súvisí najmä s priestupkovým zákonom.

K § 138 a 139

Ustanovuje sa pôsobnosť orgánov Policajného zboru na úseku postihovania iných spr ávnych deliktov, ktoré sa taxatívne vymenúvajú a ukladanie pokút za ne. Tieto postihy reagujú na povinnosti fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktoré sa ustanovujú navrhovaným zákonom. Výška pokú t je odstupňovaná podľa závažnosti porušenia, konkrétne v sumách do 3 500 eur (105 441 Sk), 7 000 eur (210 882 Sk), 17 000 eur (512 142 Sk) a 35 000 eur (1 054 410 Sk).

K § 140

Ustanovuje sa povo ľovanie výnimiek z tohto zákona. Výnimku možno povoliť len z príslušných ustanovení zákona o premávke na diaľnici, čase zákazu vedenia niektorých druhov vozidiel a z niektorých dopravných značiek.

Ustanovuje sa okruh orgánov, ktoré výnimku môžu povoliť a jej časové obmedzenia. Novo sa ustanovuje obsah žiadosti o povolenie výnimky, ako i čas, kedy sa má žiadosť najneskôr podať. Ministerstvo vnú tra bude môcť vydať všeobecné povolenie výnimky s rozsahom platnosti na celé územie Slovenskej republiky. Rovnako sa ustanovujú povinnosti držiteľa vý nimky a dôvody na jej zrušenie

K § 141

Vymedzuje sa vzťah tohto zákona k správnemu poriadku. Ustanovujú sa prípady, kedy nemá odvolanie odkladný účinok a okruh konaní, na ktoré sa správny poriadok nevzťahuje.

K § 142

Vymedzuje sa vzťah zákona k medzinárodným zmluvám. Ak sú niektoré ustanovenia z ákona odlišné od medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, platia ustanovenia medzinárodných zmlúv.

K § 143

Ustanovujú sa prechodné ustanovenia na konania podľa tohto zákona, ktoré majú vzťah k vydávaniu dokladov, tabuliek s evidenčným číslom a vodičským oprávneniam.

K § 144

Ide o legislatí vno-technickú úpravu v súvislosti so zmenou názvu cesty pre motorové vozidlá na názov rýchlostná cesta, ktorý je pre tento druh komunikácie výstižnejší. Pojem cesta pre motorové vozidlá je v súčasnej dobe prekonaný.

K § 145

Toto ustanovenie obsahuje odkaz na transpozičnú prílohu.

K § 146

Toto ustanovenie obsahuje zrušovacie ustanovenia, ktorými sa zrušujú dosiaľ platné právne predpisy na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

ÈL. II

K bodom 1 a 16

Navrhuje sa zakotviť diaľničnú sieť a sieť rýchlostných ciest priamo do zákona, pretože v súčasnosti je táto sieť definovaná iba v uznesení vlády.

K bodom 2 až 8

Navrhované zmeny v § 3 umožnia zvýšiť kvalitu a následnú kontrolu umiestň ovania dopravných značiek a dopravných zariadení na pozemných komunikáciách tak, aby o umiestňovaní týchto nemohol cestný správny orgán (krajský úrad dopravy a obvodný úrad dopravy) a obec rozhodnú ť bez súhlasu dopravného inšpektorátu.

V § 3b ods. 4 sa ustanovuje sa, aby partnerom pre Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky pri rozhodovaní o umiestnení dopravných značiek a dopravných zariadení na diaľniciach a cestá ch pre motorové vozidlá bolo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a nie dopravný inšpektorát.

K bodu 9

Navrhovanou zmenou v § 8 ods. 1, podľa ktorej pred vydaním povolenia cestného sprá vneho orgánu na zvláštne užívanie diaľnic, ciest a miestnych komunikácií sa vyžaduje súhlas dopravného inšpektorátu, sa umožní zvýšiť kvalita a následná kontrola zvláštneho užívania diaľnic, ciest a miestnych komunikácií.

K bodom 10 a 11

Vstup Slovenskej republiky do Európskej únie si vyžaduje zrušiť kontroly na vnútorn ých hraniciach Slovenskej republiky a preto je možné ponechať merania hmotnosti vozidiel a nápravových tlakov len na hraničných priechodoch na vonkajších hraniciach spoločenstva.

K bodu 12

Správca diaľnic Národná diaľničná spoločnosť a.s. nemôže vyberať spr ávne poplatky. Ak bude prekročená celková prípustná hmotnosť motorového vozidla alebo šírka nad 3,0 m alebo výška nad 4,5 m, dopravca si nemusí obstarať okamžite povolenie na zvláštne uží vanie, postačuje vybrať zvýšený správny poplatok dodatočne rozhodnutím, pretože dopravca nepožiadal o povolenie pred uskutočnením prepravy a určitú trasu už uskutočnil.

K bodu 13

Zmena navrhnutá v § 8 ods. 13 zjednoduší a urýchli povoľovanie športových a in ých podujatí konaných na cestách presahujúcich územný obvod okresu alebo kraja alebo na miestnych komunikáciách.

K bodu 14

Niektoré obce opomenú upovedomiť cestné správne orgány a správcov pozemný ch komunikácií o zmene alebo doplnku územného plánu obce a dať im možnosť sa vyjadriť. Následne v praxi vzniká problém a nejednotnosť medzi cestnými správnymi orgánmi, správcami pozemných komunik ácií a obcami pri posúdení územia určeného na súvislé zastavanie a ochrannými pásmami pozemných komunikácií, najmä ak táto zmena nebola eš te vykonaná v katastrálnych mapách.

K bodu 15

Zosúladenie s § 120 a 140b stavebného zákona povaha záväzných stanovísk dotknut ých orgánov bez ohľadu na formu, v akej boli vydávané. Výnimka z ochranného pásma ciest nebola v zákone č. 135/1961 Zb. takýmto spôsobom upravená.

Èl. III

K bodu 1

V § 8 ods. 2 sa novo vymedzuje pôsobnosť zákona o priestupkoch vo veciach priestupkov spáchaných mimo územia Slovenskej republiky, a to len vo vzťahu k porušeniu povinnosti, ktorú má občan SR alebo cudzinec s trvalým pobytom na území SR v cudzine alebo vo vzťahu k porušeniu, ktoré zakladá medzinárodná zmluva.

K bodu 2

Vzhľadom na zmeny v právnych predpisoch sa odkazom na osobitné predpisy ustanovuje okruh os ôb, ktorých konanie, ktoré má znaky priestupku sa prejedná podľa týchto právnych predpisov.

K bodu 3

Upravuje sa pokuta, ktorú možno za priestupok uložiť v rozkaznom konaní na 250 eur (7 531,5 Sk) s ohľadom na zv ýšenie sankcií od prijatia priestupkového zákona a aj vo vzťahu k rozkaznému konaniu sa umožňuje zvýšiť tú to hranicu týmto alebo osobitným zákonom.

K bodu 4

Zvyšuje sa doba na ktorú možno uložiť zákaz činnosti. Najmä vo vzťahu k priestupkom na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky je dvojročná maximálna doba nepostačujúca.

K bodu 5

Vzhľadom na to, že na upustenie od zvyšku zákazu činností nie je právny ná rok, nie je dôvod, aby sa na takéto rozhodovanie vzťahoval správny poriadok.

K bodu 6

V § 19 ods. 3 sa zvyšuje horná hranica pokuty, ktorú možno uložiť mladistvej osobe za spáchaný priestupok na 300 eur (9 037,8 Sk) a v blokovom konaní na 60 eur (1 807,56 Sk). Táto hranica sa zvyšuje s prihliadnutím na celkové zvýš enie sankcií od prijatia priestupkového zákona.

K bodu 7

Nanovo sa ustanovujú skutkové podstaty priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Tieto skutkové podstaty reagujú na porušenie pravidiel ustanovených v zákone o cestnej premávke, pričom sú odstupňované podľa závažnosti takéhoto porušenia.

V odseku 2 sa ustanovujú sankcie, ktoré možno uložiť za spáchanie priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a ich výška. Vo všetkých prípadoch sa navrhuje podstatné zvýšenie postihu za sp áchanie priestupkov s cieľom zabezpečiť účinný postih najmä tých účastníkov cestnej premávky, ktorí porušujú jeho pravidlá spôsobom ohrozujúcim cestnú premávku. Pokutu možno uložiť podľa závažnosti v rozpätiach od 300 eur do 1 300 eur (od 9 037,8 Sk do 39 163,8 Sk), od 200 eur do 1 000 eur (od 6 025,2 Sk do 30 126 Sk), od 150 eur do 800 eur (od 4 518,9 Sk do 24 100,8 Sk), od 60 eur do 300 eur (od 1 807,56 Sk do 9 037,8 Sk) a do 100 eur (do 3 012,6 Sk). V blokovom konaní možno ukladať pokuty podľa závaž nosti do výšky 650 eur (19 581,9 Sk), 150 eur (4 518,9 Sk) a 60 eur (1 807,56 Sk) a v rozkaznom konaní do výšky 650 eur ( 19 581,9 Sk). Zákaz činnosti za najzávažnejšie porušenie bude možné uložiť do piatich rokov.

K bodu 8

Nanovo sa ustanovuje vecná príslušnosť na prejednanie priestupkov, ktorej potreba súvisí najmä so zrušením presunu správnych agend na úseku prejednávania priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

K bodu 9

Vzhľadom na zakotvenie príslušnosti na prejednávanie priestupkov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky orgánom Policajného zboru (§ 52 písm. b), stáva sa ustanovenie § 54 nadbytočným.

K bodu 10

V § 56 ods. 2 sa novo vymedzuje, kedy možno odoprieť podať vysvetlenie, pričom sa už neuvádza právo odoprieť výpoveď z dôvodu ochrany utajovaných skutočností, resp. z dôvodu povinnosti mlčanlivosti, pretože povinnosti vo vzťahu k týmto skutoč nostiam sú upravené v osobitných predpisoch.

K bodu 11

Explicitne sa ustanovuje, že správny orgán môže požiadať o objasnenie priestupku aj iný orgá n, ktorý objasňuje tie isté priestupky, a to aj v prípade, keď bolo podozrenie zo spáchania priestupku oznámené správnemu orgánu príslušnému na jeho prejednanie. Vychádz a sa z toho, že tieto objasňovacie orgány (napríklad Policajný zbor) vedia efektívnejšie objasniť tieto priestupky.

K bodom 12 a 13

V ustanovení § 84 ods. 1 a 2 sa ustanovujú okolnosti za ktorých mož no uložiť pokutu v blokovom konaní. Doterajší inštitút dohovárania sa nahradil inštitútom napomenutia s tým, že tento inštitút možno použiť len v prí padoch, ak za priestupok nemožno uložiť zákaz činnosti alebo nepripadá do úvahy prepadnutie veci. Konkrétne sa ustanovuje, že blokové konanie je skon čené a nemožno sa voči nemu odvolať, nemožno ho ani obnoviť, ani preskúmať mimo odvolacieho konania.

K bodom 14 a 15

Vzhľadom na zmeny v priestupkovom zákone a osobitných predpisoch sa nanovo ustanovuje pô sobnosť orgánov Policajného zboru a Železničnej polície pri prejednávaní priestupkov v blokovom konaní.

K bodu 16

Vypustením odsekov sa zosúlaďuje výkon rozhodnutia v zákone o priestupkoch so sprá vnym poriadkom.

K bodu 17

Zavádza sa nový spôsob možností vykonania rozhodnutia v prípade uloženia pokuty nad 60 eur (1 807,56 Sk) za priestupok, a to prostredníctvom verejnoprospešných prác, pričom za každé 3 eurá ( 90,38 Sk) pokuty musí páchateľ odpracovať jednu hodinu. Verejnoprospešné práce bude zabezpečovať obec, ktorá sa nachádza v územnom obvode správneho orgánu, ktorý návrh na vykonanie verejnoprospe šných prác prijal. V prípade nevykonania dohodnutých verejnoprospešných prác bude nasledovať výkon rozhodnutia na peňažné plnenie.

Na úseku vymáhania pohľadávok vzniknutých z nezaplatených pokút uložených v priestupkovom konaní, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu, naďalej pretrvávajú problémy. Opatrenia aplikačné ho charakteru sa javia ako málo účinné, je preto potrebné prijať aj legislatívne opatrenia, ktoré zefektívnia proces vymáhania ťažko vymožiteľných pohľadávok štátu. Tieto legislatívne opatrenia v neposlednom rade odbremenia aj správcov pohľadávok štátu od časovo náročných úkonov, ktoré sú často absolútne neúčinné z hľadiska plnenia dlhu.

Návrh zákona preto umožňuje správcovi pohľadávky štátu, aby ako mandant na základe mandátnej zmluvy poveril právnickú osobu so 100% majetkovou účasťou štátu ako mandatá ra, aby zariadila uspokojenie pohľadávky štátu na jeho účet.

Vo väzbe na vyššie uvedené dôvody sa navrhuje prijať i ďalšie legislatívne ustanovenie, ktoré je radikálnej šie, pretože sa ním umožňuje správcovi pohľadávky štátu previesť pohľadávku nielen z jeho dispozičnej sféry, ale i z vlastníctva štátu. Bude preto vecou dotknutých zmluvných strá n, na jednej strane to bude správca pohľadávky štátu a na druhej strane právnická osoba so 100% majetkovou účasťou štátu, aby v zmluve o postúpení pohľadávky dohodli také podmienky a takú odplatu, aby dlh bol aspoň čiastočne uspokojený.

Èl. IV

K bodu 1

V návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov sa upravuje prejednávanie priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v blokovom konaní obecnou políciou. Taxatívne sa vymedzuje, ktoré priestupky môžu orgány obecnej polície prejednať v blokovom konan í. V porovnaní so súčasnou právnou úpravou sa tento okruh rozširuje aj o priestupky vyplývajúce zo všeobecne záväzného právneho predpisu na úseku zá kazu zastavenia, státia a vjazdu. Obecná polícia nebude oprávnená na prejednávanie priestupkov, za ktoré možno uložiť zákaz činnosti, ktorý môžu ulo žiť len príslušné orgány Policajného zboru.

K bodu 2

Ide o legislatívno-technickú úpravu.

K bodu 3

Obmedzuje sa možnosť predvedenia osôb, ktoré preukážu príslušnosť podľ a osobitného predpisu (napr. príslušnosť k Policajnému zboru, Železničnej polícii, Slovenskej informačnej službe, Vojenskému spravodajstvu)

K bodu 4

Predmetným ustanovením sa novo upravujú podmienky použitia technické ho prostriedku na zabránenie odjazdu motorového vozidla ako donucovacieho prostriedku. Ide o tzv. 'obmedzujúci úkon', účelom ktorého je zabrániť odjazdu vodičom motorového vozidla po tom ako došlo k spá chaniu priestupku z dôvodu jeho objasnenia a prípadného prejednania v blokovom konaní.

V prípade vozidla, po ktorom bolo vyhlásené pátranie ide o tzv. 'zaisťovací úkon', ktorého účelom je zabrániť odjazdu s vozidlom do príchodu príslušníkov Policajného zboru.

Zároveň sa ustanovuje taxatívny výpočet vozidiel, u ktorých nie je možné tento technický prostriedok použiť, a to za podmienky, že tieto sú označené viditeľným spôsobom, napr. farebné označ enie vozidla alebo iné viditeľné označenie vozidla preukazujúce jeho príslušnosť alebo viditeľné označenie preukazujúce jeho osobitné postavenie pod čelným sklom vozidla alebo ak je opatrené tabuľkou s osobitným evidenčným číslom.

Èl. V

Všeobecne

Ustanovujú sa nové druhy správnych poplatkov, ktoré nadväzujú na úpravy v tomto zá kone. Pri určení výšky správnych poplatkov sa vychádzalo z návrhu novely zákona o správnych poplatkoch, ktorý je súčasťou návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺň ajú zákony v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike, okrem položky 64, kde sa navrhujú s ohľadom na úplne novú úpravu nové sumy v eurách. Konkrétne sa navrhujú správne poplatky vo výškach 3 eurá, ktoré podľa uvedeného zákona nahrádzajú sumu 100 Sk, 16,5 eur (500 Sk), 33 eur (1 000 Sk), 66 eur (2 000 Sk), 165,5 eur (5 000 Sk), 182 eur (5 500 Sk), 331,5 eur (10 000 Sk). V položke 64 sa navrhujú sumy 15 eur (451,89 Sk), 20 eur (602,52 Sk), 30 eur (903,78 Sk), 60 eur (1 807,56 Sk), 100 eur (3 012,6 Sk).

K bodu 1

Vypúšťa sa obsolentné oslobodenie od správneho poplatku za výmenu neplatné ho vodičského preukazu z dôvodu uplynutia skúšobnej lehoty.

K bodu 2

Upravuje sa výška správnych poplatkov za povolenie výnimky z predpisov na úseku bezpe čnosti a plynulosti cestnej premávky. Navrhovanú úpravu si vyžaduje najmä zrušenie osobitných evidenčných čísiel 'X', pričom je nevyhnuté, aby Policajný zbor mohol povoliť výnimku z niektorý ch zákazov vyplývajúcich z dopravnej značky.

K bodom 3, 7 a 8

V sadzobníku správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa ustanovujú nové správne poplatky za podanie ž iadosti o vydanie štatistických údajov z evidencie vozidiel a dopravných nehôd, za vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej z priehľadnej zmesi polykarbonátu a polyesteru a za vydanie tabuľky s pôvodným evidenčným číslom. Predmetný návrh rozširuje okruh poskytovaných ú dajov o evidenciu dopravných nehôd, ktoré doposiaľ neboli spoplatnené.

K bodu 4

Ide o zavedenie správneho poplatku pri uvádzaní vozidiel končiacich sérií vozidiel na trh.

K bodu 5

Vzhľadom na množstvo vozidiel dočasne vyradených z premávky na pozemných komuniká ciách, mnohokrát aj neúmerne na niekoľko desiatok rokov, zavádzajú sa správne poplatky odstupňované v závislosti od počtu rokov, počas ktorých má byť vozidlo vyradené.

K bodu 6

Zavádza sa správny poplatok pri podávaní žiadosti o pridelenie náhradné ho identifikačného čísla vozidla VIN.

K bodom 9 a 10

Ide o úpravy vo výbere správnych poplatkov súvisiace so zmenami v čl. II bod 12.

K bodom 11 až 13

Zrušuje sa možnosť správcovi pozemnej komunikácie vyberať poplatky na mieste merania a zároveň sa vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie zrušujú kontroly merania hmotnosti vozidiel a nápravových tlakov na hraničných priechodoch na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky a ponechávajú sa len na hraničných priechodoch na vonkajších hraniciach Spoločenstva.

V súvislosti s novou právnou úpravou sa navrhuje spresniť poznámky pod čiarou k odkazom 24, 25 a 25a.

Èl. VI

K bodu 1

Navrhuje sa doplnenie snežných skútrov medzi zvláš tne vozidlá.

K bodu 2

Zmena § 12 ods. 1 písm. k) sa navrhuje z dôvodu, aby existovala možnosť požiadať technické údaje v elektronickej forme.

K bodu 3

Úprava v novom § 12 ods. 1 písm. m) umožňuje povereným technickým službám overovať si a kontrolovať technické a identifikačné údaje priamo u výrobcu alebo zástupcu vý robcu elektronickou formou počas kontroly vozidla. Úprava v § 12 ods. 1 písm. n) umožňuje poverenej technickej službe kontroly originality vozidiel implementovať do automatizovaného informatizačného systé mu kontroly originality vozidiel informácie o spôsobe vyhotovenia a umiestňovania identifikátorov vzťahujúce sa k typu vozidla ešte pred jeho uvedením do prevádzky.

K bodu 4

Zavádzajú sa ustanovenia, kedy nemožno schváliť jednotlivo dovezené vozidlo, a to v prípade ak ide vozidlo vyrobené na vojenské účely vybavené špeciálnou nadstavbou, alebo ide o historické alebo športové vozidlo.

K bodu 5

Do povinností prevádzkovateľa vozidla vymedzeného v § 21 ods. 2 zákona č . 725/2004 Z. z. sa dopĺňa zákaz prevádzkovať v premávke na pozemných komunikáciách vozidlo, ktoré svojimi rozmermi a hmotnosťami prekračuje prípustné rozmery a hmotnosti a nemá povolenie na zvláš tne užívanie pozemných komunikácií.

K bodu 6

Do § 21 sa zavádza splnomocňovacie ustanovenie na vydanie nariadenia vlády, ktorým sa môžu vymedziť najväčšie prípustné rozmery a najväčšie prípustné hmotnosti a spôsob označovania vozidiel pri nadmerných a nadrozmern ých prepravách. V súčasnosti je vydané nariadenie vlády SR č. 403/2005 Z. z. o najväčších prípustných rozmeroch a najväčšej prípustnej hmotnosti niektorých vozidiel, ktorým bola do prá vneho poriadku Slovenskej republiky prebraná smernica Rady 96/53/ES z 25. júla 1996, ktorou sa v Spoločenstve stanovujú najväčšie prípustné rozmery niektorých vozidiel vo vnútroštátnej a medziná rodnej cestnej doprave a maximálna povolená hmotnosť v medzinárodnej. Z hľadiska praxe je potrebné upraviť aj iné kategórie vozidiel.

K bodu 7

Európska únia v nariadeniach upravujúcich typové schvaľovanie, ktoré sú priamo aplikovateľné v členských štátoch, zavádza pre členské štáty do presne určenej lehoty povinnosť prijať do svojho právneho poriadku ustanovenia o sankciách (pokutách) za konkrétne druhy poru šení, ktorých skutkové podstaty už sú alebo v budúcnosti budú určené v nariadeniach.

Do 2. januára 2009 je nevyhnutné zabezpečiť prijatie sankcií za druhy porušení presne špecifikovaných v článku 13 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkový ch vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel.

Navrhovaným znením § 107 ods. 14 písm. e) sa sleduje možnosť splniť takéto povinnosti aj pre budúcnosť bez nutnosti novelizovať zákon č. 725/2004 Z. z. pri každom obdobnom nariadení, ktoré Európska ú nia príjme.

K bodu 8

Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na montáž, opravu a servis, skúšky, technické kontroly zariadení na LPG a CNG pre pohon motorových vozidiel udelené podľa doterajších predpisov sa podľa § 112 ods. 24 považujú za osvedčenia a oprávnenia podľa zákona č. 725/2004 Z. z. Niektoré z uveden ých osvedčení boli vydané na neobmedzenú dobu, pričom zákon č. 725/2004 Z. z. ustanovuje pre nových žiadateľov prísne podmienky na získanie oprávnenia na montáž plynových zariadení (§ 87 a 88) ako aj na získanie osvedčenia technika montáže plynových zariadení (§ 91). V súčasnosti nie sú zabezpečené jednotné bezpečnostné, priestorové a technologické podmienky nevyhnutné na realizáciu montáže plynových zariadení do motorových vozidiel pre pracoviská, ktoré majú udelené osvedčenie podľa doterajší ch predpisov. Za účelom vytvoriť rovnaké podmienky pre všetky osoby vykonávajúce montáž plynových zariadení, je potrebné najneskôr do 30. júna 2009 obmedziť platnosť osvedčení vydaných pred úč innosťou zákona č. 725/2004 Z. z.

K bodom 9 a 10

Ide o zaradenie novej kategórie 'snežný skúter' do prílohy č. 1 zákona č . 725/2004 Z. z. a zároveň o špecifikovanie tejto kategórie.

K bodu 11

V prílohe č. 1 zákona č. 725/2004 Z. z. sa upresňuje kategória V – ostatné vozidlá.

Èl. VII

Účinnosť zákona sa navrhuje dňom 1. februára 2009 okrem vybraných ustanovení, ktoré si vyžadujú odloženie nadobudnutia účinnosti.

V Bratislave 24. septembra 2008

Robert FICO v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

Robert Kaliňák v. r.

podpredseda vlády a minister vnútra

Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

Načítavam znenie...
MENU
Hore