Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 422/2020 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2024

Platnosť od: 29.12.2020
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 31.12.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ústava, ústavné zákony

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL0

Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 422/2020 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Ústavný zákon 422/2020 s účinnosťou od 01.01.2023

Legislatívny proces k zákonu 422/2020

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:

Čl. I

Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z. z., ústavného zákona ...

1.

V čl. 39 odsek 3 znie:

„(3) Po dosiahnutí ustanovenej doby účasti na systéme primeraného hmotného zabezpečenia v starobe má ...

2.

V čl. 39 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) Nemožnosť vykonávať zárobkovú činnosť z dôvodu dlhodobej starostlivosti o dieťa počas zákonom ustanovenej ...

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 6 a 7.

3.

V čl. 39 ods. 7 sa slová „1 až 4“ nahrádzajú slovami „1 až 6“.

4.

Za čl. 55 sa vkladá čl. 55a, ktorý znie:

„Čl. 55a Slovenská republika chráni dlhodobú udržateľnosť svojho hospodárenia, ktoré sa zakladá na transparentnosti ...

5.

Čl. 84 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Súhlas aspoň trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov je potrebný aj na voľbu kandidáta na sudcu ...

6.

V čl. 102 ods. 1 písm. h) sa slová „vymenúva vysokoškolských profesorov“ nahrádzajú slovami „vymenúva ...

7.

V čl. 102 ods. 1 písm. t) sa za slová „Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,“ vkladajú slová „predsedu ...

8.

V čl. 125 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ústavný súd nerozhoduje ani o súlade ústavného zákona ...

9.

V čl. 126 ods. 1 sa vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Ústavný súd rozhoduje kompetenčné spory medzi ...

11.

V čl. 129 ods. 2 sa za slovami „volieb do Národnej rady Slovenskej republiky“ vypúšťa čiarka a slová ...

12.

V čl. 129 sa vypúšťa odsek 7.

Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 7.

14.

V čl. 131 ods. 1 sa za slová „čl. 125b ods. 1,“ vkladajú slová „čl. 126,“, slová „čl. 129 ods. 2 až ...

15.

V čl. 134 odsek 2 znie:

„(2) Sudcov ústavného súdu vymenúva na návrh Národnej rady Slovenskej republiky prezident Slovenskej ...

16.

V čl. 134 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Funkčné obdobie sudcu ústavného súdu je dvanásť rokov. Sudca ústavného súdu ostáva vo funkcii aj ...

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.

17.

V čl. 134 ods. 4 prvá veta znie: „Za sudcu ústavného súdu môže byť vymenovaný občan Slovenskej republiky, ...

18.

V čl. 136 odsek 3 znie:

„(3) Ústavný súd vykonáva disciplinárne konanie voči predsedovi a podpredsedovi Najvyššieho súdu Slovenskej ...

19.

Čl. 138 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Sudcovi ústavného súdu zaniká funkcia posledný deň mesiaca, v ktorom sudca ústavného súdu dosiahol ...

20.

Čl. 139 a 140 znejú:

„Čl. 139 Ak sa sudca ústavného súdu vzdá svojej funkcie sudcu ústavného súdu, ak je odvolaný alebo ak ...

21.

Čl. 141a vrátane nadpisu znie:

„Čl. 141a Súdna rada Slovenskej republiky (1) Súdna rada Slovenskej republiky je ústavným orgánom sudcovskej ...

22.

Za čl. 141a sa vkladá čl. 141b, ktorý znie:

„Čl. 141b (1) Súdna rada Slovenskej republiky prijíma stanoviská podľa čl. 141a ods. 6 písm. b), h) ...

23.

V čl. 142 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Najvyšší správny súd Slovenskej republiky rozhoduje aj a) o ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

24.

V čl. 143 odsek 1 znie:

„(1) Sústavu súdov tvoria Najvyšší súd Slovenskej republiky, Najvyšší správny súd Slovenskej republiky ...

25.

V čl. 145 odsek 3 znie:

„(3) Predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vymenúva na návrh Súdnej rady Slovenskej ...

26.

V čl. 145a ods. 2 sa za slovo „predsedu“ vkladajú slová „a podpredsedu“.

27.

Doterajší text čl. 146 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2)
Sudcovi zaniká funkcia posledný deň mesiaca, v ktorom sudca dosiahol vek 67 rokov.“.

28.

Čl. 147 znie:

„Čl. 147 (1) Prezident Slovenskej republiky sudcu bezodkladne odvolá a) na základe právoplatného odsudzujúceho ...

29.

V čl. 148 odsek 1 znie:

„(1) Sudcu možno preložiť na iný súd len s jeho súhlasom alebo na základe disciplinárneho rozhodnutia. ...

30.

V čl. 148 odsek 4 znie:

„(4) Za právny názor vyjadrený pri rozhodovaní nemožno sudcu ani prísediaceho sudcu z radov občanov ...

32.

Za čl. 154f sa vkladá čl. 154g, ktorý znie:

„Čl. 154g (1) Členovia Súdnej rady Slovenskej republiky zvolení sudcami, zvolení Národnou radou Slovenskej ...

(4)

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky začne svoju činnosť dňom, ktorý ustanoví zákon.

(5)

Až do začatia činnosti Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky vykonávajú jeho pôsobnosť tie ...

(6)

Konania začaté pred príslušnými orgánmi podľa odseku 5 predo dňom začatia činnosti Najvyššieho správneho ...

(7)

Prvého predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky prezidentovi Slovenskej republiky navrhne ...

(8)

Súdna rada Slovenskej republiky vykonáva pôsobnosť podľa čl. 141a ods. 5 písm. g) v znení účinnom do ...

(9)

Funkčné obdobie v poradí

a)

prvých štyroch sudcov ústavného súdu vymenovaných po 1. januári 2021 uplynie 30. októbra 2037,

b)

ďalších štyroch sudcov ústavného súdu vymenovaných po 1. januári 2021 po sudcoch ústavného súdu podľa ...

c)

ďalších piatich sudcov ústavného súdu vymenovaných po 1. januári 2021 po sudcoch ústavného súdu podľa ...

(10)

Ak má funkčné obdobie sudcu ústavného súdu podľa odseku 9 presiahnuť 15 rokov, funkcia sudcu ústavného ...

(11)

Pri súčasnom vymenovaní viacerých sudcov ústavného súdu na rôzne funkčné obdobia podľa odseku 9 poradie ...

Čl. II

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021 okrem čl. I bodov 1 až 3, ktoré nadobúdajú účinnosť ...

Zuzana Čaputová v. r. v z. Gábor Grendel v. r. Igor Matovič v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore