Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71951
Dôvodové správy: 2566
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
07.03.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 422/2020 účinný od 01.01.2021 do 31.12.2022


Platnosť od: 29.12.2020
Účinnosť od: 01.01.2021
Účinnosť do: 31.12.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ústava, ústavné zákony

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 422/2020 účinný od 01.01.2021 do 31.12.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Ústavný zákon 422/2020 s účinnosťou od 01.01.2021

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:

Čl. I

Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z. z., ústavného zákona ...

4.

Za čl. 55 sa vkladá čl. 55a, ktorý znie:

„Čl. 55a Slovenská republika chráni dlhodobú udržateľnosť svojho hospodárenia, ktoré sa zakladá na transparentnosti ...

5.

Čl. 84 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Súhlas aspoň trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov je potrebný aj na voľbu kandidáta na sudcu ...

6.

V čl. 102 ods. 1 písm. h) sa slová „vymenúva vysokoškolských profesorov“ nahrádzajú slovami „vymenúva ...

7.

V čl. 102 ods. 1 písm. t) sa za slová „Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,“ vkladajú slová „predsedu ...

8.

V čl. 125 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ústavný súd nerozhoduje ani o súlade ústavného zákona ...

9.

V čl. 126 ods. 1 sa vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Ústavný súd rozhoduje kompetenčné spory medzi ...

11.

V čl. 129 ods. 2 sa za slovami „volieb do Národnej rady Slovenskej republiky“ vypúšťa čiarka a slová ...

12.

V čl. 129 sa vypúšťa odsek 7.

Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 7.

14.

V čl. 131 ods. 1 sa za slová „čl. 125b ods. 1,“ vkladajú slová „čl. 126,“, slová „čl. 129 ods. 2 až ...

15.

V čl. 134 odsek 2 znie:

„(2) Sudcov ústavného súdu vymenúva na návrh Národnej rady Slovenskej republiky prezident Slovenskej ...

16.

V čl. 134 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Funkčné obdobie sudcu ústavného súdu je dvanásť rokov. Sudca ústavného súdu ostáva vo funkcii aj ...

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.

17.

V čl. 134 ods. 4 prvá veta znie: „Za sudcu ústavného súdu môže byť vymenovaný občan Slovenskej republiky, ...

18.

V čl. 136 odsek 3 znie:

„(3) Ústavný súd vykonáva disciplinárne konanie voči predsedovi a podpredsedovi Najvyššieho súdu Slovenskej ...

19.

Čl. 138 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Sudcovi ústavného súdu zaniká funkcia posledný deň mesiaca, v ktorom sudca ústavného súdu dosiahol ...

20.

Čl. 139 a 140 znejú:

„Čl. 139 Ak sa sudca ústavného súdu vzdá svojej funkcie sudcu ústavného súdu, ak je odvolaný alebo ak ...

21.

Čl. 141a vrátane nadpisu znie:

„Čl. 141a Súdna rada Slovenskej republiky (1) Súdna rada Slovenskej republiky je ústavným orgánom sudcovskej ...

22.

Za čl. 141a sa vkladá čl. 141b, ktorý znie:

„Čl. 141b (1) Súdna rada Slovenskej republiky prijíma stanoviská podľa čl. 141a ods. 6 písm. b), h) ...

23.

V čl. 142 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Najvyšší správny súd Slovenskej republiky rozhoduje aj a) o ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

24.

V čl. 143 odsek 1 znie:

„(1) Sústavu súdov tvoria Najvyšší súd Slovenskej republiky, Najvyšší správny súd Slovenskej republiky ...

25.

V čl. 145 odsek 3 znie:

„(3) Predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vymenúva na návrh Súdnej rady Slovenskej ...

26.

V čl. 145a ods. 2 sa za slovo „predsedu“ vkladajú slová „a podpredsedu“.

27.

Doterajší text čl. 146 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2)
Sudcovi zaniká funkcia posledný deň mesiaca, v ktorom sudca dosiahol vek 67 rokov.“.

28.

Čl. 147 znie:

„Čl. 147 (1) Prezident Slovenskej republiky sudcu bezodkladne odvolá a) na základe právoplatného odsudzujúceho ...

29.

V čl. 148 odsek 1 znie:

„(1) Sudcu možno preložiť na iný súd len s jeho súhlasom alebo na základe disciplinárneho rozhodnutia. ...

30.

V čl. 148 odsek 4 znie:

„(4) Za právny názor vyjadrený pri rozhodovaní nemožno sudcu ani prísediaceho sudcu z radov občanov ...

32.

Za čl. 154f sa vkladá čl. 154g, ktorý znie:

„Čl. 154g (1) Členovia Súdnej rady Slovenskej republiky zvolení sudcami, zvolení Národnou radou Slovenskej ...

(4)

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky začne svoju činnosť dňom, ktorý ustanoví zákon.

(5)

Až do začatia činnosti Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky vykonávajú jeho pôsobnosť tie ...

(6)

Konania začaté pred príslušnými orgánmi podľa odseku 5 predo dňom začatia činnosti Najvyššieho správneho ...

(7)

Prvého predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky prezidentovi Slovenskej republiky navrhne ...

(8)

Súdna rada Slovenskej republiky vykonáva pôsobnosť podľa čl. 141a ods. 5 písm. g) v znení účinnom do ...

(9)

Funkčné obdobie v poradí

a)

prvých štyroch sudcov ústavného súdu vymenovaných po 1. januári 2021 uplynie 30. októbra 2037,

b)

ďalších štyroch sudcov ústavného súdu vymenovaných po 1. januári 2021 po sudcoch ústavného súdu podľa ...

c)

ďalších piatich sudcov ústavného súdu vymenovaných po 1. januári 2021 po sudcoch ústavného súdu podľa ...

(10)

Ak má funkčné obdobie sudcu ústavného súdu podľa odseku 9 presiahnuť 15 rokov, funkcia sudcu ústavného ...

(11)

Pri súčasnom vymenovaní viacerých sudcov ústavného súdu na rôzne funkčné obdobia podľa odseku 9 poradie ...

Čl. II

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021 okrem čl. I bodov 1 až 3, ktoré nadobúdajú účinnosť ...

Zuzana Čaputová v. r. v z. Gábor Grendel v. r. Igor Matovič v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore