Zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania 150/2013 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2023

Platnosť od: 15.06.2013
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 31.12.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátne fondy, Podpora výstavby
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST15JUDDS13EUPP2ČL0

Zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania 150/2013 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 150/2013 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 359/2020 a 506/2021

Legislatívny proces k zákonu 506/2021
Legislatívny proces k zákonu 359/2020§ 10
Podmienky poskytnutia podpory na obstaranie bytu a na obstaranie nájomného bytu

(1)
Podporu na obstaranie bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a) a obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) možno poskytnúť len vtedy, ak
a)
podlahová plocha bytu15) v bytovom dome16a) alebo v polyfunkčnom dome neprevyšuje 80 m2,
b)
podlahová plocha bytových a iných priestorov v rodinnom dome prislúchajúca k jednému bytu neprevyšuje 120 m2 a viac ako polovica z tejto podlahovej plochy je určená na bývanie,
c)
sú dodržané minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov podľa osobitného predpisu.16b)
(2)
Podlahovú plochu bytu podľa odseku 1 písm. a) a b) možno zvýšiť najviac o 10 %, ak ide o bývanie stavebne určené na dlhodobé bývanie fyzickej osoby so zdravotným postihnutím uvedeným v prílohe č. 1.
(3)
Do podlahovej plochy bytu podľa odseku 1 písm. b) sa nezapočíta podlahová plocha podkrovného priestoru prístupného z bytu, ak jeho podchodná výška vymedzená konštrukciou krovu nepresahuje 1 800 mm. Do podlahovej plochy bytu podľa odseku 1 písm. b) na obstaranie bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a) sa nezapočíta ani podlahová plocha
a)
balkóna, lodžie a terasy a
b)
garáže do 25 m2.
(4)
Ak podľa tohto zákona je možné obstarať byt starší ako tri roky, ustanovenie odseku 1 písm. c) sa na byt nepoužije.
(5)
Žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. a) možno podporu na obstaranie bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a) poskytnúť, ak ide o
a)
manželov, ktorých vek v deň podania žiadosti nepresiahne 35 rokov; podmienku veku musí spĺňať každý z manželov,
b)
manželov s maloletým dieťaťom vo veku najviac šesť rokov,
c)
člena domácnosti,17) ktorej členom je aj fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu18) a žije v spoločnej domácnosti aspoň jeden rok, alebo fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu,18)
d)
odchovanca, ktorý v deň podania žiadosti nepresiahne vek 35 rokov, alebo odchovanca s maloletým dieťaťom vo veku najviac tri roky alebo najviac päť rokov, ak ide o dieťa, ktoré si odchovanec osvojil; v prípade manželov musí podmienku veku spĺňať každý z manželov,
e)
osamelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom vo veku najviac 15 rokov alebo osamelú fyzickú osobu, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, ak sa osobne stará o dieťa vo veku najviac 15 rokov.
(6)
Žiadateľovi podľa odseku 5 možno poskytnúť podporu len vtedy, ak mesačný príjem žiadateľa a osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu,19) neprevyšuje päťnásobok sumy životného minima20) vypočítaného pre žiadateľa a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne. Mesačný príjem sa vypočíta z príjmu21) za predchádzajúci kalendárny rok ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, za ktoré tento príjem patril. Ak žiadateľom podľa odseku 5 písm. c) je člen domácnosti, ktorej členom je aj fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím a táto nepatrí do okruhu spoločne posudzovaných osôb podľa osobitného predpisu,19) pri výpočte príjmu žiadateľa a s ním spoločne posudzovaných osôb sa fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím považuje za ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu.
(7)
Žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. a) možno počas platnosti zmluvy na obstaranie bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a) odpustiť 2 000 eur z úveru poskytnutého podľa § 8 ods. 1 písm. a), ak
a)
sa mu narodilo dieťa, ktoré s ním žije v spoločnej domácnosti a dožilo sa jedného roku veku, alebo si osvojil dieťa, ktoré s ním žije v spoločnej domácnosti aspoň jeden rok,
b)
písomne požiada fond o odpustenie časti úveru najneskôr do jedného roku po vzniku nároku na odpustenie časti úveru a
c)
dodržiava podmienky dohodnuté v zmluve a ku dňu podania žiadosti podľa písmena b) má splnené záväzky voči fondu.
(8)
Ak ku dňu podania žiadosti podľa odseku 7 je zostatok úveru nižší ako 2 000 eur, možno žiadateľovi odpustiť sumu rovnajúcu sa zostatku úveru.
(9)
Podporu na obstaranie bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a) žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. a) je možné poskytnúť iba raz.
(10)
Žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. b), c) a f) možno podporu na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) poskytnúť, ak
a)
priemerná podlahová plocha22) obstarávaného nájomného bytu neprevýši 60 m2,
b)
obstarávacie náklady stavby prepočítané na m2 podlahovej plochy nájomného bytu nepresiahnu hodnotu ustanovenú osobitným predpisom,23)
c)
sa žiadateľ zaviaže, že
1.
zachová nájomný charakter bytu,
2.
zriadi záložné právo na nájomné byty obstarané podľa tohto zákona v prospech fondu,
3.
dodrží pri prenájme ustanovenia osobitného predpisu,24) ak odsek 17 neustanovuje inak,
d)
z celkového počtu obstarávaných nájomných bytov v bytovej budove alebo v nebytovej budove, ktorá má zriadený výťah, minimálne 15 % bytov je navrhnutých univerzálne z hľadiska stavebných konštrukcií a to tak, aby ich mohli využívať osoby so zdravotným postihnutím bez dodatočných úprav týchto konštrukcií; podrobnosti univerzálneho navrhovania ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.
(11)
Žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. g) možno podporu na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) poskytnúť, ak
a)
priemerná podlahová plocha 22) obstarávaného nájomného bytu neprevýši 70 m2,
b)
sa žiadateľ zaviaže, že
1.
zachová nájomný charakter bytu počas lehoty splatnosti úveru poskytnutého podľa tohto zákona, najmenej 30 rokov,
2.
zriadi záložné právo na nájomné byty obstarané podľa tohto zákona v prospech fondu,
3.
minimálne 80 % z obstarávaných nájomných bytov prenajme fyzickým osobám žijúcim v spoločnej domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške päťnásobku životného minima domácnosti,
4.
ročné nájomné určí vo výške maximálne 10 % z obstarávacieho nákladu nájomného bytu.
(12)
Splnenie podmienky príjmu domácnosti podľa odseku 11 písm. b) druhého bodu sa posudzuje pri uzavieraní zmluvy o nájme nájomného bytu. Na zmenu výšky príjmu domácnosti podľa prvej vety počas platnosti zmluvy o nájme nájomného bytu sa neprihliada. Povinnosť splnenia podmienky príjmu domácnosti pri uzavieraní zmluvy o nájme nájomného bytu podľa odseku 11 písm. b) druhého bodu sa nevzťahuje na prípady, ak obstarávané nájomné byty žiadateľ prenajíma fyzickým osobám, ktoré sú zdravotníckymi pracovníkmi24a) a ktoré sú zároveň zamestnancami žiadateľa.
(13)
Podporu na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) možno poskytnúť len vtedy, ak žiadateľ podľa § 7 ods. 1
a)
písm. b) a c) obstaráva nájomný byt na svojom území,
b)
písm. f) a g) obstaráva nájomný byt na území Slovenskej republiky.
(14)
Podporu na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) možno poskytnúť aj, ak žiadateľ uzavrel so zhotoviteľom zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a následne kúpnu zmluvu uzavrie najneskôr do konca mesiaca december v druhom kalendárnom roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola uzavretá zmluva. Súčasťou následnej kúpnej zmluvy musí byť právoplatné kolaudačné rozhodnutie obstarávaného nájomného bytu.
(15)
Podporu na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) v rodinnom dome možno poskytnúť iba vtedy, ak sa v rodinnom dome nachádzajú najmenej dva byty.
(16)
Podporu na obstaranie toho istého nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) je možné poskytnúť iba raz.
(17)
Podporu na obstaranie nájomného bytu podľa odseku 10 vo výške 100 % obstarávacieho nákladu možno poskytnúť žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. b), c) a f), ak
a)
žiadateľ preukáže, že v období 12 mesiacov pred podaním žiadosti podľa § 15 ods. 2 mal uzavreté nájomné zmluvy na 85 % nájomných bytov vo vlastníctve žiadateľa,
b)
sa stavba nachádza v obci,
1.
ktorá sa nachádza v okrese s nízkou mierou nezamestnanosti,
2.
na území ktorej sa realizuje výstavba priemyselného parku alebo sa nachádza priemyselný park, alebo
3.
na území ktorej sa realizuje významná investícia podľa osobitného predpisu24b) a
c)
sa žiadateľ zaviaže, že minimálne 80 % z obstarávaných nájomných bytov prenajme fyzickým osobám žijúcim v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške štvornásobku životného minima domácnosti; splnenie podmienky príjmu domácnosti sa posudzuje pri uzavieraní zmluvy o nájme nájomného bytu a na zmenu príjmu domácnosti sa počas platnosti zmluvy neprihliada.
(18)
Na účely tohto zákona okresom s nízkou mierou nezamestnanosti je okres, v ktorom miera evidovanej nezamestnanosti vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie, ktorú Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vykazuje, bola v priemere za kalendárny rok predchádzajúci roku podania žiadosti nižšia ako priemerná miera evidovanej nezamestnanosti vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie v Slovenskej republike za kalendárny rok predchádzajúci podaniu žiadosti.
(19)
Počas lehoty splatnosti úveru na obstaranie bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a) alebo na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) možno zmeniť účel podpory len vtedy, ak žiadateľ obstaráva byt alebo nájomný byt naďalej spĺňajúci podmienky podľa odseku 1.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 23i
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2023


Podmienka podľa § 10 ods. 10 písm. d) sa použije prvýkrát na posudzovanie žiadostí podaných od 15. januára 2024.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore