Zákon o profesionálnych náhradných rodičoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 376/2022 účinný od 01.01.2023 do 30.06.2023

Platnosť od: 19.11.2022
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 30.06.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Trestné právo, Štátna správa, Rodinné právo, Pracovno-právne vzťahy, Sociálna pomoc
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDSEUPP1ČL0

Zákon o profesionálnych náhradných rodičoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 376/2022 účinný od 01.01.2023 do 30.06.2023
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 376/2022 s účinnosťou od 01.01.2023


§ 20
Dovolenka

(1)
Počas dovolenky profesionálny náhradný rodič
a)
neposkytuje starostlivosť žiadnemu dieťaťu, nie je k dispozícii prevziať do starostlivosti dieťa a neplní ďalšie povinnosti súvisiace s výkonom práce profesionálneho náhradného rodiča alebo
b)
poskytuje starostlivosť dieťaťu, nie je k dispozícii prevziať do starostlivosti ďalšie dieťa a neplní ďalšie povinnosti súvisiace s výkonom práce profesionálneho náhradného rodiča.
(2)
Základná výmera dovolenky profesionálneho náhradného rodiča je najmenej päť týždňov. Dovolenka profesionálneho náhradného rodiča, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku, je najmenej šesť týždňov.
(3)
Ak je to v záujme dieťaťa, centrum môže aj bez dohody s profesionálnym náhradným rodičom zmeniť spôsob čerpania dovolenky podľa odseku 1 písm. b) pri dovolenke, ktorej čerpanie bolo centrom určené. Zmenu spôsobu čerpania dovolenky podľa prvej vety centrum písomne oznámi profesionálnemu náhradnému rodičovi najmenej sedem dní pred začiatkom čerpania dovolenky. Ak centrum zmenilo spôsob čerpania dovolenky podľa prvej vety, profesionálny náhradný rodič je povinný odovzdať dieťa, ktorému poskytuje starostlivosť, pred začiatkom čerpania dovolenky centru.
(4)
Za časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne dovolenky, ktorú profesionálny náhradný rodič nevyčerpal ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, patrí profesionálnemu náhradnému rodičovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore