Zákon o súdnych úradníkoch 549/2003 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 17.12.2003
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske súdne konanie, Všeobecné súdnictvo, Trestné konanie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST11JUD491DS12EUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 549/2003 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 338/2022

Legislatívny proces k zákonu 338/2022§ 5

(1)
V civilnom procese vyšší súdny úradník koná a rozhoduje na základe poverenia sudcu
a)
o návrhu na vydanie platobného rozkazu,
b)
v konaní o dedičstve,
c)
v exekučnom konaní podľa osobitného predpisu8) okrem schválenia príklepu súdom,
d)
v konaní o výkon rozhodnutia o výchove maloletých detí, ak nejde o výkon rozhodnutia, ktorým sa priznáva právo na styk s maloletým dieťaťom po obmedzený čas alebo o výkon rozhodnutia o návrate maloletého dieťaťa do cudziny pri neoprávnenom premiestnení alebo zadržaní,
e)
v konaní o výkon rozhodnutia súdnych pohľadávok podľa osobitného predpisu,9)
f)
v upomínacom konaní.9a)
(2)
Vyšší súdny úradník nemôže vydať rozhodnutie, proti ktorému zákon pripúšťa odvolanie.
(3)
Ak sa v konaní podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. f) predpokladá posúdenie spotrebiteľskej zmluvy alebo zmluvných dokumentov súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou s ohľadom na existenciu neprijateľných zmluvných podmienok, ktoré ešte neboli posudzované v už právoplatne skončenom konaní, vyšší súdny úradník predloží vec na posúdenie sudcovi určenému rozvrhom práce. Posúdením veci sudcom je vyšší súdny úradník viazaný. Sudca určený rozvrhom práce priebežne kontroluje plnenie povinností vyšším súdnym úradníkom podľa tohto odseku.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore