Zákon o súdnych úradníkoch 549/2003 účinný od 01.07.2021

Platnosť od: 17.12.2003
Účinnosť od: 01.07.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske súdne konanie, Všeobecné súdnictvo, Trestné konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST10JUD60DS9EUPPČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 549/2003 s účinnosťou od 01.07.2021 na základe 211/2021

Legislatívny proces k zákonu 211/2021§ 5

(1)
V civilnom procese vyšší súdny úradník koná a rozhoduje na základe poverenia sudcu
a)
o návrhu na vydanie platobného rozkazu,
b)
v konaní o dedičstve,
c)
v exekučnom konaní podľa osobitného predpisu8) okrem schválenia príklepu súdom,
d)
v konaní o výkon rozhodnutia o výchove maloletých detí,
e)
v konaní o výkon rozhodnutia súdnych pohľadávok podľa osobitného predpisu,9)
f)
v upomínacom konaní.9a)
(2)
Vyšší súdny úradník nemôže vydať rozhodnutie, proti ktorému zákon pripúšťa odvolanie.
(3)
Ak sa v konaní podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. f) predpokladá posúdenie spotrebiteľskej zmluvy alebo zmluvných dokumentov súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou s ohľadom na existenciu neprijateľných zmluvných podmienok, ktoré ešte neboli posudzované v už právoplatne skončenom konaní, vyšší súdny úradník predloží vec na posúdenie sudcovi určenému rozvrhom práce. Posúdením veci sudcom je vyšší súdny úradník viazaný. Sudca určený rozvrhom práce priebežne kontroluje plnenie povinností vyšším súdnym úradníkom podľa tohto odseku.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore