Zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 336/2015 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 03.12.2015
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Poisťovníctvo, Pracovno-právne vzťahy, Zamestnanosť, Správne poplatky, Štátna hospodárska politika, Investovanie, Dôchodkové zabezpečenie, Sociálna pomoc, Sociálne poistenie, Zdravotné poistenie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST8JUDDS8EUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 336/2015 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 488/2022

Legislatívny proces k zákonu 336/2015§ 3
Pôsobnosť

(1)
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo investícií“)
a)
spolupracuje s okresným úradom v sídle najmenej rozvinutého okresu pri vypracovaní plánu rozvoja,
b)
vyhodnocuje a kontroluje plnenie plánu rozvoja,
c)
prijíma opatrenia na hospodársky a sociálny rozvoj najmenej rozvinutých okresov,
d)
oznamuje Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ústredie“) ukončenie plnenia plánu rozvoja.
(2)
Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy v rámci svojej pôsobnosti poskytujú podporu najmenej rozvinutým okresom a spolupracujú s ministerstvom investícií pri vykonávaní úloh uvedených v odseku 1.
(3)
Ústredie
a)
vedie zoznam najmenej rozvinutých okresov a zverejňuje ho na svojom webovom sídle,
b)
ku dňu zverejnenia informácií o podiele disponibilných uchádzačov o zamestnanie na obyvateľstve v produktívnom veku za vykazovaný mesiac, ktorý je posledným mesiacom kalendárneho štvrťroka,
1.
zapíše do zoznamu najmenej rozvinutých okresov okres, v ktorom priemerný podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie na obyvateľstve v produktívnom veku za kalendárny štvrťrok, ktorý ústredie vykazuje, bol v období za najmenej deväť kalendárnych štvrťrokov počas predchádzajúcich dvanástich po sebe nasledujúcich kalendárnych štvrťrokov vyšší ako 1,35-násobok priemerného podielu disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie na obyvateľstve v produktívnom veku a dosiahol najmenej 5,5 %,
2.
zapíše do zoznamu najmenej rozvinutých okresov aj okres ohraničený okresmi podľa prvého bodu alebo ohraničený okresmi podľa prvého bodu a štátnou hranicou; do zoznamu najmenej rozvinutých okresov však nemožno zapísať okres krajského mesta,
3.
vymaže zo zoznamu najmenej rozvinutých okresov okres, ktorý nespĺňa podmienku podľa prvého bodu, a v ktorom bolo plnenie akčného plánu podľa oznámenia ministerstva investícií ukončené.
(4)
Okresný úrad v sídle najmenej rozvinutého okresu
a)
podieľa sa na tvorbe regionálnej politiky,
b)
pripravuje návrh plánu rozvoja a predkladá ho po prerokovaní riadiacim výborom na schválenie ministerstvu investícií,
c)
plní úlohy súvisiace s plnením plánu rozvoja,
d)
spolupracuje
1.
s ministerstvom investícií pri vykonávaní úloh uvedených v odseku 1 písm. a) a b) a
2.
s vyšším územným celkom, v ktorého územnom obvode má sídlo, a s obcami, ktoré sa nachádzajú v jeho územnom obvode, ako aj s ostatnými sociálno-ekonomickými partnermi1a) pri plnení úloh podľa písmen b) a c),
e)
vedie agendu súvisiacu s plnením plánu rozvoja,
f)
vyhlasuje výzvu na podanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku,
g)
prijíma žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 13
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2023


Ak obdobie podľa § 3 ods. 3 písm. b) prvého bodu zahŕňa aj kalendárny štvrťrok v období od 1. apríla 2020 do 31. decembra 2022, na tento kalendárny štvrťrok sa na účely zápisu okresu do zoznamu najmenej rozvinutých okresov použije výpočet podľa § 3 ods. 3 písm. b) prvého bodu v znení účinnom do 31. decembra 2022.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore