Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 455/1991 účinný od 01.01.2023 do 31.01.2023

Platnosť od: 15.11.1991
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 31.01.2023
Autor: Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Oblasť: Živnostenské podnikanie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST115JUD73134DS122EUPP14ČL7

Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 455/1991 účinný od 01.01.2023 do 31.01.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 455/1991 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 114/2022

Legislatívny proces k zákonu 114/2022Nový paragraf
§ 80ak
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2023


Živnostenské oprávnenie na vykonávanie činnosti Autorizovaný bezpečnostný technik vzniknuté podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2022 sa od 1. januára 2023 považuje za živnostenské oprávnenie na vykonávanie činnosti Bezpečnostný technik.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 2 k zákonu č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov


VIAZANÉ ŽIVNOSTI
Por.
čís. Živnosť Preukaz spôsobilosti Poznámka Zoznam SKUPINA 201 – Výroba kovov a kovových výrobkov 1. Zlievanie drahých kovov osvedčenie o odbornej spôsobilosti § 45 zákona č. 94/2013 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) a o zmene niektorých zákonov SKUPINA 202 – Výroba strojov a prístrojov všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia 2. Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení – oprávnenie na činnosť alebo
– osvedčenie na vykonávanie činnosti § 15 ods. 1 a 9 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 3. Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení oprávnenie na činnosť alebo osvedčenie na vykonávanie činnosti alebo preukaz na vykonávanie činnosti § 8a ods. 7 zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov
*) len v oblasti pôsobnosti dozoru štátnej banskej správy 4. Vývoj a výroba zbraní alebo streliva – stredné odborné vzdelanie so zameraním na výrobu a opravy strelných zbraní a streliva a dva roky praxe v odbore alebo
– 6 rokov praxe v odbore I 5. Opravy, úpravy, ničenie, znehodnocovanie alebo výroba rezu zbraní a streliva
– stredné odborné vzdelanie so zameraním na výrobu a opravy strelných zbraní a streliva a dva roky praxe v odbore alebo
– 6 rokov praxe v odbore SKUPINA 204 – Výroba zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov a hodín 6. Opravy a montáž určených meradiel doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie
§ 29 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
8. Očná optika – vyššie odborné vzdelanie na I strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore diplomovaný optometrista alebo
– úplné stredné odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore očný optik a päťročná odborná prax
– súhlasný posudok Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv § 33 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 118 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 9. Zubná technika – vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore zubná technika alebo
– vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaný zubný technik alebo
– úplné stredné odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v odbore zubná technika
a päťročná odborná prax § 33 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. SKUPINA 213 – Stavebníctvo 10. Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb vysokoškolské alebo úplné stredoškolské odborné vzdelanie príslušného technického smeru § 45 ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 11. Obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie preukaz o odbornej spôsobilosti § 2a ods. 5 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z. 12. Vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny potvrdenie o zápise do zoznamu odborne spôsobilých osôb § 55 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 13. Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien – vysokoškolské vzdelanie stavebného smeru alebo architektonického smeru alebo
– odborné stredoškolské vzdelanie stavebného smeru a 3 roky praxe v odbore § 44 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. 14. Výkon činnosti stavbyvedúceho alebo
Výkon činnosti stavebného dozoru alebo
Energetická certifikácia – osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti alebo
– osvedčenie o získaní osobitnej odbornej spôsobilosti § 31 ods. 2 písm. j) a k) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov 15. Výkon činnosti energetického audítora - Osvedčenie o odbornej spôsobilosti energetického audítora § 12 ods. 8 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 15a. Poskytovanie energetickej služby s garantovanou úsporou energie - Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na poskytovanie garantovanej energetickej služby alebo osvedčenie o odbornej spôsobilosti energetického audítora § 19 ods. 3 alebo § 12 ods. 8 zákona č. 321/2014 Z. z. 16. Vykonávanie trhacích prác 1. oprávnenie strelmajstra, vek 21 rokov alebo
2. oprávnenie technického vedúceho odstrelu, vek 24 rokov § 32 a 33 zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 17. Uskutočňovanie krajinno-architektonických sadovníckych diel – vysokoškolské vzdelanie záhradníckeho, poľnohospodárskeho alebo lesníckeho smeru, alebo
– odborné stredoškolské vzdelanie záhradníckeho, poľnohospodárskeho alebo lesníckeho smeru a jeden rok praxe v odbore
18. Technické osvedčovanie stavebných výrobkov oprávnenie vydávať a zrušovať technické osvedčenia podľa zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov § 4 ods. 4 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov 19. Vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti – osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho alebo stavebného dozoru alebo
– osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného technika § 6 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko SKUPINA 214 – Ostatné 20. Prevádzkovanie autoškoly - úplné stredoškolské vzdelanie a najmenej dva roky praxe prevádzkovateľa autoškoly zodpovedného zástupcu v autoškole alebo inštruktora autoškoly počas troch rokov pred podaním ohlásenia živnosti alebo pred podaním žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení § 4 zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 21. Inštruktor autoškoly inštruktorský preukaz § 10 zákona č. 93/2005 Z. z. 23. Vyučovanie v odbore cudzích jazykov alebo
Prekladateľské a tlmočnícke služby*) – dokončené štúdium príslušných jazykov na vysokej škole alebo vysvedčenie o zložení štátnej jazykovej skúšky alebo
– preukázanie aspoň 10-ročného pobytu v štáte s úradným jazykom, ktorý sa má vyučovať, prekladať alebo tlmočiť *) nevzťahuje sa na výkon činnosti tlmočníkov a prekladateľov podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 24. Vyučovanie v odbore umenia – dokončené štúdium na príslušnej umeleckej škole alebo
– spôsobilosť preukázaná 6-ročnou praktickou činnosťou v odbore 25. Poradenstvo, výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce*) oprávnenie § 5 ods. 6 zákona č. 51/1988 Zb.
*) len v oblasti pôsobnosti dozoru štátnej banskej správy 26. Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce oprávnenie § 27 zákona č. 124/2006 Z. z. 27. Odborné poradenské služby pre uchádzačov a záujemcov o zamestnanie okrem činnosti športového agenta vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa § 43 ods. 9 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 28. Sprostredkovanie zamestnania za úhradu okrem činnosti športového agenta vysokoškolské vzdelanie najmenej prvého stupňa*) § 25 zákona č. 5/2004 Z. z.
*)§ 72d zákona č. 5/2004 Z. z. 31. Horská vodcovská činnosť vrátane vedenia a sprevádzania osôb po turistických chodníkoch a trasách osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon horskej vodcovskej činnosti vydané Národnou asociáciou horských vodcov Slovenskej republiky § 2d ods. 2 zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov 31a Horská sprievodcovská činnosť osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon horskej sprievodcovskej
činnosti vydané Slovenskou asociáciou
horských sprievodcov § 2g ods. 2 zákona č. 544/2002 Z. z. v znení
zákona č. 274/2015 Z. z. 32. Vykonávanie odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi oprávnenie § 12 ods. 1 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov 33. Technik požiarnej ochrany alebo
Špecialista požiarnej ochrany osvedčenie § 11 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z. 34. Preskúšavanie komínov osvedčenie o odbornej spôsobilosti na odborné preskúšanie komínov § 3 písm. c) zákona č. 161/1998 Z. z. o Komore kominárov Slovenska a o zmene a doplnení zá­kona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 35. Geodetické a kartografické činnosti – úplné vysokoškolské vzdelanie v odbore geodézie a kartografie a 3 roky praxe v odbore alebo
– úplné stredné geodetické a kartografické vzdelanie a 3 roky praxe v odbore § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov 36. Vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy osvedčenie o odbornej spôsobilosti § 42 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov 37. Činnosť odborného lesného hospodára osvedčenie o odbornej spôsobilosti § 47 ods. 4 zákona č. 326/2005 Z. z. 38. Zber, spracúvanie, skladovanie, pestovanie a uvádzanie do obehu reprodukčného materiálu lesných drevín osvedčenie o odbornej spôsobilosti § 24 zákona č. 217/2004 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 39. Výroba tabakových výrobkov vysokoškolské vzdelanie v potravinárskom odbore alebo stredné odborné vzdelanie v potravinárskom odbore a najmenej dvojročná prax v odbore výroby tabakových výrobkov
§ 3 ods. 1 zákona č. 335/2011 Z. z. o tabakových výrobkoch
40. Projektovanie pozemkových úprav osvedčenie § 25 ods. 1 a § 25a zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov 41. Klasifikácia jatočne opracovaných tiel osvedčenie o odbornej spôsobilosti § 7 ods. 5 zákona č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení neskorších predpisov 42. Predaj prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov osvedčenie o odbornej spôsobilosti na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov na trh § 32 zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
43. Aplikácia prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov osvedčenie o odbornej spôsobilosti na aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov § 32 zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
44. Inseminácia – vysokoškolské vzdelanie veterinárnej medicíny alebo zootechniky alebo
– osvedčenie o odbornej spôsobilosti § 25 ods. 1 písm. d) a § 25 ods. 2 zákona č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 45. Činnosť vykonávaná banským spôsobom*) alebo
Projektovanie a navrhovanie objektov, zariadení a prác, ktoré sú súčasťou banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom alebo
Projektovanie trhacích prác veľkého rozsahu – osvedčenie o odbornej spôsobilosti § 5 ods. 3 zákona č. 51/1988 Zb. v znení zákona č. 577/2007 Z. z.
§ 5 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z. z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
*) v rozsahu § 3 písm. c) až i) zákona č. 51/1988 Zb. 46. Výroba a spracovanie výbušnín vrátane výbušných predmetov, munície alebo vykonávanie výskumu, vývoja alebo pokusnej výroby výbušnín, výbušných predmetov a munície vysokoškolské vzdelanie so zameraním na výrobu výbušnín II. stupňa alebo postgraduálne vzdelanie s vyučovacím predmetom výroba výbušnín a munície v rozsahu najmenej dvoch semestrov alebo štyroch trimestrov alebo s oprávnením o odbornej spôsobilosti pyrotechnika skupiny E § 31 zákona č. 58/2014 Z. z. I 47. Ničenie a zneškodňovanie výbušnín, výbušných predmetov a munície pri výskume, vývoji, výrobe a spracovaní Oprávnenie pyrotechnika skupiny D alebo E § 35 ods. 6 a 7 zákona č. 58/2014 Z. z. 47a Skúšanie a likvidácia výbušnín a výbušných predmetov Osvedčenie na priame organizovanie a riadenie prác s výbušninami a výbušnými predmetmi alebo
pyrotechnické oprávnenie skupiny C, D alebo E § 31 ods. 3 zákona č. 58/2014 Z. z. 47b Skúšanie, revízia, oprava, delaborácia,
likvidácia výbušnín, výbušných predmetov a munície Osvedčenie na priame organizovanie a riadenie prác s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou
alebo pyrotechnické oprávnenie skupiny E § 31 ods. 5 zákona č. 58/2014 Z. z. 47c Skladovanie výbušnín a výbušných predmetov Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na práce s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou alebo
pyrotechnické oprávnenie skupiny C, D alebo E § 31 ods. 1 zákona č. 58/2014 Z. z. 47d Skladovanie výbušnín, výbušných predmetov a munície Osvedčenie na priame organizovanie a riadenie prác s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou
alebo pyrotechnické oprávnenie skupiny E § 31 ods. 5 zákona č. 58/2014 Z. z. 48. Vykonávanie ohňostrojných prác Oprávnenie odpaľovača ohňostrojov § 34 ods. 2 zákona č. 58/2014 Z. z. 49a. Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pri výrobe a spracovaní, používaní a ničení výbušnín a výbušných predmetov Oprávnenie pyrotechnika C § 35 ods. 5 zákona č. 58/2014 Z. z. 49b. Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pri výrobe a spracovaní, používaní a ničení výbušnín, výbušných predmetov a munície Oprávnenie pyrotechnika D Oprávnenie pyrotechnika E § 35 ods. 6
§ 35 ods. 7 zákona č. 58/2014 Z. z. 49d. Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti
odpaľovača ohňostrojov Oprávnenie odpaľovača ohňostrojov § 34 zákona č. 58/2014 Z. z. 49e. Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti strelmajstra Oprávnenie technického vedúceho odstrelov § 33 zákona č. 58/2014 Z. z. 49f Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti technického vedúceho odstrelov Oprávnenie technického vedúceho odstrelov § 33 zákona č. 58/2014 Z. z. 49h. Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pyrotechnika B Oprávnenie pyrotechnika B Oprávnenie pyrotechnika D Oprávnenie pyrotechnika E § 35 ods. 4
§ 35 ods. 6
§ 35 ods. 7 zákona č. 58/2014 Z. z. 49i. Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pyrotechnika C Oprávnenie pyrotechnika C
Oprávnenie pyrotechnika D Oprávnenie pyrotechnika E § 35 ods. 5
§ 35 ods. 6
§ 35 ods. 7 zákona č. 58/2014 Z. z. 49j. Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pyrotechnika D Oprávnenie pyrotechnika D Oprávnenie pyrotechnika E § 35 ods. 6
§ 35 ods. 7 zákona č. 58/2014 Z. z. 49k. Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pyrotechnika E Oprávnenie pyrotechnika E § 35 ods. 7 zákona č. 58/2014 Z. z. 49l. Vyhľadávanie nevybuchnutej munície Oprávnenie pyrotechnika D Oprávnenie pyrotechnika E § 35 ods. 6
§ 35 ods. 7 zákona č. 58/2014 Z. z. 50. Prevádzkovanie cestovnej kancelárie – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a jeden rok praxe v odbore alebo
– vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vyššie odborné vzdelanie a dva roky praxe v odbore alebo
– úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a tri roky praxe v odbore II 51. Prevádzkovanie cestovnej agentúry – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a šesť mesiacov praxe v odbore alebo
– vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vyššie odborné vzdelanie a jeden rok praxe v odbore alebo
– úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a dva roky praxe v odbore II 52. Sprievodca cestovného ­ruchu osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu v odbore vydané vzdelávacou inštitúciou akreditovanou Ministerstvom školstva Slovenskej republiky
§ 14 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 53. Masérske služby – absolvovanie strednej zdravotníckej školy alebo
– absolvovanie lekárskej fakulty alebo zdravotníckej univerzity alebo
– absolvovanie vysokej školy telovýchovného smeru
53a. Wellness masérske služby Osvedčenie o úplnej kvalifikácii § 19 zákona č. 568/2009 Z. z. 54. Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a dva roky praxe v odbore alebo
– vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vyššie odborné vzdelanie a tri roky praxe v odbore alebo
– úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a štyri roky praxe v odbore III 55. Reštaurovanie s výnimkou kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia [§ 3 ods. 1 písm. d) desiaty bod] – stredoškolské vzdelanie reštaurátorského zamerania a 2 roky praxe v odbore reštaurovania alebo
– úplné stredné vzdelanie príbuzného odboru a 4 roky praxe v odbore reštaurovania alebo
– vysokoškolské umelecké vzdelanie reštaurátorského zamerania alebo príbuzného odboru a šesť mesiacov praxe v odbore reštaurovania
I 56. Činnosť vodohospodára – vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore technických vied alebo prírodných vied a najmenej trojročná odborná prax, alebo
– úplné stredné odborné vzdelanie technického smeru a najmenej šesťročná odborná prax, prípadne
– vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa v odbore technických vied alebo prírodných vied a najmenej štvorročná odborná prax § 70 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
Odborná prax je prax vodohospodárskeho smeru, chemicko-technologického smeru alebo iného príbuzného smeru 56a Podnikanie na ostatných vodných plochách v osobitnom režime a) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ak absolvent v rámci vysokoškolského vzdelávania úspešne vykonal skúšku za príslušné obdobie štúdia, ktorá sa vzťahuje na rybárstvo,
b) úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore rybárstvo,
c) stredné odborné vzdelanie v učebnom odbore rybár,
d) nižšie stredné odborné vzdelanie, ak žiak v rámci vzdelávacieho programu absolvoval predmet, ktorý sa vzťahuje na rybárstvo, alebo
e) úspešné absolvovanie skúšky rybárskeho hospodára a najmenej tri roky praxe v oblasti rybárstva.
§ 33 a § 6 ods. 9 zákona č. 216/ 2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 57. Činnosť bezpečnostného poradcu – osvedčenie o odbornej príprave alebo
– osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu § 20 ods. 10 zákona č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov § 36 ods. 1 písm. i) zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach
§ 5a ods. 4 zákona č. 338/2000 Z. z. 58. Vykonávanie školení žiadateľov o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu poverenie § 5a ods. 5 zákona č. 338/2000 Z. z.
§ 20 ods. 11 zákona č. 168/1996 Z. z. 59. Činnosť autorizovanej osoby – rozhodnutie o autorizácii § 14 zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
61. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) – vysokoškolské vzdelanie ekonomického alebo právnického alebo ­stavebného alebo architektonického smeru ­alebo
– úplné stredné vzdelanie s maturitnou skúškou a osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu v odbore vydané vzdelávacou inštitúciou akreditovanou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
§ 14 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 62. Bezpečnostnotechnické služby – oprávnenie alebo
– osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného technika
§ 21 a 23 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov
63. Bezpečnostný technik osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného technika
§ 23 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov
65. Pracovná zdravotná služba oprávnenie § 30b zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 204/2014 Z. z. 66. Prevádzkovanie verejných vodovodov I. až III. kategórie a prevádzkovanie verejných kanalizácií I. až III. kategórie – osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejného vodovodu I. až III. kategórie alebo
– osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejnej kanalizácie I. až III. kategórie § 6 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 230/2005 Z. z. 67. Správa registratúry – úplné stredné vzdelanie a 5 rokov praxe v odbore alebo
– vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore archívnictvo a pomocné historické vedy alebo v príbuznom študijnom odbore § 23 ods. 2 písm. b) zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých ­zákonov v znení neskorších predpisov 68. Odborné poradenstvo v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia osvedčenie na poskytovanie odborného poradenstva v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania § 5 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 71. – kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie
– hodnotenie vplyvov na verejné zdravie
– hodnotenie zdravotných rizík zo životného prostredia
– odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov životného prostredia a pracovného prostredia
– prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie osvedčenie o odbornej spôsobilosti § 15 ods. 1 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z.

§ 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z.
§ 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z.
§ 15 ods. 1 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z.

§ 15 ods. 3 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. 71. Vykonávanie skúšky na overenie odbornej spôsobilosti Oprávnenie na vykonávanie skúšky na overenie odbornej spôsobilosti § 15 až 18 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 76. Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického alebo prírodovedného smeru a najmenej tri roky praxe v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom alebo
– vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa iného ako technického alebo prírodovedného smeru, alebo úplné stredné odborné vzdelanie v odbore vzdelávania s technickým zameraním a najmenej päť rokov praxe v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom, alebo
– úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie v odbore vzdelávania s iným ako technickým zameraním a najmenej osem rokov praxe v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
– do praxe sa nezapočítavajú roky praxe počas štúdia
§ 25 ods. 9 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov o odpadoch v znení neskorších predpisov 77. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie osvedčenie o odbornej spôsobilosti § 61 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 78. Oprávnené merania emisií, všeobecných podmienok prevádzkovania, alebo technických požiadaviek na stacionárnych zdrojoch ovzdušia osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti na odborné činnosti v členení podľa § 20 ods. 1 zákona č. 137/2010 Z. z. § 20 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší Oprávnené merania parametrov kvality ovzdušia Oprávnené kaliberácie automatizovaných meracích systémov emisií, alebo kvality ovzdušia Oprávnené skúšky automatizovaných meracích systémov emisií, alebo kvality ovzdušia Oprávnené inšpekcie zhody automatizovaných meracích systémov emisií, alebo kvality ovzdušia 79. Pravidelná kontrola vykurovacích systémov, pravidelná kontrola klimatizačných systémov potvrdenie o zápise do zoznamu odborne spôsobilých osôb
§ 7 ods. 1 zákona č. 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 80. Prevádzkovanie pohrebiska alebo
Prevádzkovanie pohrebnej
služby alebo
Prevádzkovanie krematória osvedčenie o odbornej spôsobilosti § 16 ods. 15 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov III 81. Prevádzkovanie
balzamovania a konzervácie osvedčenie o odbornej spôsobilosti § 16 ods. 10 zákona č. 355/2007 Z. z. 82. Zmenárne devízová licencia § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 82a. Poskytovanie služieb zmenárne virtuálnej meny úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie 82b. Poskytovanie služieb peňaženky virtuálnej meny úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie 83. Zasielateľstvo – vysokoškolské vzdelanie v odbore alebo
– stredoškolské vzdelanie v odbore a jednoročná prax v odbore alebo
– osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu v odbore a dvojročná prax v odbore
§ 14 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov II 84. Prevádzkovanie závodného hasičského útvaru oprávnenie na zriaďovanie a prevádzkovanie závodného hasičského útvaru § 17 ods. 1 písm. n) zákona č. 314/2001 Z. z. 85. Organizovanie dobrovoľných dražieb – vysokoškolské vzdelanie a 3 roky praxe alebo
– úplné stredné vzdelanie a 8 rokov praxe § 6 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov 86. Vykonávanie kvalifikačného kurzu žiadateľov o preukaz odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla poverenie § 31 ods. 4 zákona č. 338/2000 Z. z. v znení zákona č. 556/2010 Z. z. 87. Vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany obyvateľstva Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva § 18a ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 395/2011 Z. z. Vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti 88. Vzdelávacia činnosť na úseku civilnej ochrany obyvateľstva Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva § 18a ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 395/2011 Z. z. 89. Servis a údržba chladiacich a klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel s obsahom kontrolovanej látky
Servis, údržba a revízie protipožiarnych systémov a hasiacich prístrojov s obsahom kontrolovanej látky
Kontrola úniku kontrolovaných látok zo zariadení
Prevádzkovanie zariadenia na recykláciu kontrolovaných látok alebo na regeneráciu kontrolovaných látok
Zhodnotenie kontrolovaných látok a odber kontrolovaných látok vrátane plnenia tlakových nádob na plyny s obsahom kontrolovanej látky
Zneškodňovanie kontrolovaných látok vrátane podnikania v oblasti nakladania s odpadmi s obsahom kontrolovanej látky Uvádzanie kontrolovaných látok na trh certifikát o odbornej spôsobilosti § 5 ods. 1 zákona č. 321/2012 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 90. Činnosť odborníka v oblasti prepravy nebezpečného tovaru Osvedčenie o osobitných znalostiach § 5b ods. 2 zákona č. 338/2000 Z. z. v znení zákona č. 35/2014 Z. z. 91. Vykonávanie školení žiadateľov o vydanie osvedčenia o osobitných znalostiach Poverenie § 5b ods. 3 zákona č. 338/2000 Z. z. v znení zákona č. 35/2014 Z. z. 92. Dohľad nad pracovnými podmienkami – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore verejné zdravotníctvo § 30aa ods. 2 písm. c) a d), § 63d ods. 6 a 7 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 289/2017 Z. z.
– vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore verejné zdravotníctvo – diplomovaný asistent hygieny a epidemiológie – asistent hygienickej služby – iný zdravotnícky pracovník so špecializáciou v špecializačnom odbore hygiena pracovných podmienok podľa predpisov účinných do 30. júna 2010 – iný zdravotnícky pracovník so špecializáciou v špecializačnom odbore hygiena životného a pracovného prostredia podľa predpisov účinných do 28. marca 2002 93. Odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích prácach, údržbárskych prácach, opravách a iných činnostiach Oprávnenie na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb § 41 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 204/2014 Z. z. 94. Inštalácia, servis, údržba, oprava alebo vyraďovanie zariadení s obsahom
fluórovaných skleníkových plynov Osvedčenie o odborných znalostiach § 6 ods. 12 zákona č. 286/2009 Z. z.
o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov zo zariadení Zhodnotenie fluórovaných skleníkových plynov Zneškodňovanie fluórovaných skleníkových plynov vrátane podnikania v oblasti nakladania
s odpadmi s obsahom fluórovaných skleníkových
plynov Uvádzanie fluórovaných skleníkových plynov na trh
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore