Zákon o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 423/2015 účinný od 01.01.2023 do 29.02.2024

Platnosť od: 22.12.2015
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 29.02.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Finančné právo, Účtovníctvo, Jednoduché účtovníctvo, Podvojné účtovníctvo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST9JUDDS8EUPPČL1

Zákon o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 423/2015 účinný od 01.01.2023 do 29.02.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 423/2015 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 113/2022

Legislatívny proces k zákonu 113/2022

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

K predpisu 113/2022, dátum vydania: 06.04.2022

 

Dôvodová správa

Všeobecná časť

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) bol vypracovaný na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2021.

Zámerom čl. I návrhu zákona je zefektívniť organizáciu a riadenie sústavy inšpekcie práce, a to najmä tým, že sa namiesto funkcie „hlavný inšpektor práce“ zavedie manažérska funkcia „riaditeľ inšpektorátu práce“ bez povinnosti mať odbornú spôsobilosť inšpektora práce, ale so zachovaním povinnosti päťročnej odbornej praxe v oblasti BOZP, pracovného práva alebo inšpekcie práce.

Zároveň sa precizuje moment zápisu do centrálneho verejne prístupného zoznamu fyzických osôb a právnických osôb, ktoré v predchádzajúcich piatich rokoch porušili zákaz nelegálneho zamestnávania, a to tak, že Národný inšpektorát práce zapíše fyzickú osobu alebo právnickú osobu bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania.

Ďalej sa navrhuje doplniť kogentné obsahové náležitosti protokolu o výsledku inšpekcie práce o poučenie o možnosti podať správnu žalobu voči protokolu v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku. Zároveň sa precizujú niektoré ustanovenia zákona a vychádzajúc z potrieb aplikačnej praxe orgánov verejnej moci sa ustanovuje moment zistenia porušenia zákazu nelegálneho zamestnávania.

V nadväznosti na úpravu momentu zápisu do zoznamu nelegálnych zamestnávateľov v čl. I sa návrhom zákona v čl. II XI upravujú osobitné predpisy, ktoré obsahujú podmienku neporušenia zákazu nelegálneho zamestnávania naviazanú na rôzne účely (napr. poskytovanie príspevkov z verejných prostriedkov), ktorá bude po novom naviazaná na skutočnosť, že fyzickej osobe alebo právnickej osobe nebola právoplatne uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania. Zároveň sa podmienky poskytovania a podmienky vrátenia príspevkov podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, poskytovania podpory v čase skrátenej práce, povolenia zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín a vydania povolenia na výkon činnosti agentúry dočasného zamestnávania v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov. S cieľom dodržania princípu právnej istoty sa uvedené upravuje tak, že príslušné podmienky sa budú viazať na nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania.

Návrh zákona je súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi ústavného súdu, ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právom Európskej únie.

Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy, pozitívny a negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, nebude mať na zamestnanosť vo verejnej

2

správe, nebude mať sociálne vplyvy, nebude mať vplyv na informatizáciu spoločnosti, na životné prostredie, na služby verejnej správy pre občana, ani na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.

 

1

Osobitná časť

K čl. I (zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce)

K bodu 1 (§ 5 ods. 2)

Pre označenie generálneho riaditeľa Národného inšpektorátu práce sa zavádza legislatívna skratka generálny riaditeľ.

K bodu 2 [§ 6 ods. 1 písm. g)]

Ide o precizovanie ustanovenia § 6 ods. 1 písm. g) zákona č. 125/2006 Z. z.

K bodu 3 [§ 6 ods. 1 písm. t)]

Upravuje sa moment zápisu do centrálneho verejne prístupného zoznamu fyzických osôb a právnických osôb, ktoré v predchádzajúcich piatich rokoch porušili zákaz nelegálneho zamestnávania a to tak, že zamestnávateľ sa bude zapisovať do tohto zoznamu bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania. Uvedená úprava sa opiera aj o nedávnu rozhodovaciu prax Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (Uznesenie NS SR, sp. zn. 6Sžk/6/2019 zo dňa 14. 11. 2019).

K bodu 4 [§ 6 ods. 1 písm. v)]

V nadväznosti na navrhovaný zápis do zoznamu nelegálnych zamestnávateľov dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty sa ustanovuje pôsobnosť Národného inšpektorátu práce poskytovať údaje o tom, že k určenému dňu nebola fyzickej osobe alebo právnickej osobe právoplatne uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania na účely preukázania skutočnosti ustanovenej osobitným predpisom (s účinnosťou od 1. januára 2024).

K bodu 5 (§ 7 ods. 2)

Vypúšťa sa podmienka odbornej spôsobilosti hlavného inšpektora práce, a za týmto účelom sa mení aj úprava pomenovania vedúceho zamestnanca inšpektorátu práce z „hlavný inšpektor práce“ na „riaditeľ inšpektorátu práce“. Namiesto funkcie „hlavný inšpektor práce“ sa zavedie manažérska funkcia „riaditeľ inšpektorátu práce“ bez povinnosti mať odbornú spôsobilosť inšpektora práce, ale so zachovaním povinnosti päťročnej odbornej praxe v oblasti BOZP, inšpekcie práce alebo pracovného práva, nakoľko pozícia vedúceho zamestnanca inšpektorátu práce si vyžaduje nielen odborné, ale taktiež aj dobré manažérske zručnosti. Na rozdiel od súčasnej právnej úpravy sa touto zmenou rozšíri okruh osôb, ktoré bude možné vymenovať za riaditeľa inšpektorátu práce a to o odborníkov s najmenej päťročnou praxou v oblasti BOZP alebo pracovného práva.

K bodom 6 a 7 [§ 7 ods. 3 písm. m) a n)]

Legislatívno-technické úpravy v nadväznosti na navrhovaný zápis do zoznamu nelegálnych zamestnávateľov dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania.

K bodu 8 [§ 7 ods. 3 písm. q)]

Ide o precizovanie § 7 ods. 3 písm. q) zákona č. 125/2006 Z. z.

K bodu 9 (§ 7 ods. 6)

V nadväznosti na zjednotenie terminológie a úpravu momentu zápisu do zoznamu nelegálnych zamestnávateľov dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za

2

porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania sa precizuje ustanovenie, ktoré upravuje oznamovaciu povinnosť inšpektorátu práce voči živnostenskému úradu. Inšpektorát práce bude po novom zasielať oznámenie o opakovanom právoplatnom uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania.

K bodom 10 a 11 (§ 8 ods. 3, § 10 ods. 2 a § 11 ods. 1)

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s úpravou v bode 4.

K bodu 12 (§ 14 ods. 1)

Z dôvodu lepšej prehľadnosti sa kogentné obsahové náležitosti protokolu o výsledku inšpekcie práce po novom rozčleňujú do písmen a) o). Zároveň, vychádzajúc z problémov aplikačnej praxe, sa v písmene l) upravuje nová obsahová náležitosť protokolu, a to poučenie o možnosti podať správnu žalobu voči protokolu v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku, ak protokolom alebo môžu byť priamo dotknuté práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti kontrolovaného zamestnávateľa alebo kontrolovanej fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, čo judikoval aj Najvyšší súd vo svojom rozhodnutí z 2. decembra 2008 sp. zn. 1 Sžo/162/2007. V aplikačnej praxi totiž dochádzalo k situáciám, kedy medzi prerokovaním protokolu a samotným začatím správneho konania o uložení pokuty bol niekoľkomesačný rozdiel a zamestnávatelia si neskoro uvedomili možnosť podať správnu žalobu voči protokolu o výsledku inšpekcie práce. Doplnením poučenia ako ďalšej podstatnej náležitosti protokolu bude mať kontrolovaný subjekt vedomosť o tomto oprávnení, tzn., že môže podať správnu žalobu a ďalšie využitie resp. nevyužitie tejto možnosti tak bude už plne v jeho dispozičnej sfére.

K bodu 13 [§ 14 ods. 2 písm. a)]

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 14 [§ 14 ods. 2 písm. b)]

Spresňuje sa povinnosť kontrolovaného subjektu upravená v § 14 ods. 2 písm. b). Po novom bude povinnosťou kontrolovaného subjektu doručiť inšpektorátu práce v určenej lehote písomnú správu o spôsobe splnenia opatrení na odstránenie zistených porušení predpisov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a).

K bodu 15 [§ 14 ods. 3 písm. a)]

Precizácia § 14 ods. 3 písm. a) zákona č. 125/2006 Z. z.

K bodu 16 (§ 14 ods. 4)

Spresňuje sa moment ukončenia výkonu inšpekcie práce a zároveň sa enumerujú všetky možné situácie, ktorými sa protokol o výsledku inšpekcie práce považuje za prerokovaný.

K bodu 17 (§ 19 ods. 4)

Ide o precizáciu ustanovenia v súvislosti s úpravou v bode 16.

K bodu 18 (§ 20 ods. 2)

Ide o precizáciu ustanovenia § 20 ods. 2 zákona č. 125/2006 Z. z., ktorým sa spresňujú povinnosti, za porušenie ktorých je možné uložiť poriadkovú pokutu fyzickej osobe nachádzajúcej sa na pracovisku zamestnávateľa.

3

K bodu 19 (§ 21 ods. 6)

Účelom úpravy v tomto bode je upraviť to, aby bolo možné prizvať externého odborníka pri výkone trhového dohľadu.

K bodu 20 (§ 22d)

Prechodným ustanovením sa navrhuje kontinuálny prechod hlavných inšpektorov práce, ktorí boli vymenovaní pred 1. januárom 2023, do funkcie riaditeľa inšpektorátu práce podľa právnej úpravy účinnej od 1. januára 2023.

K čl. II (zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti)

K bodu 1 [§ 21b ods. 3 písm. a)]

V nadväznosti na precizáciu ustanovenia v nadväznosti na úpravu momentu zápisu do zoznamu nelegálnych zamestnávateľov dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania sa precizuje aj znenie podmienok pre oblasť zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

K bodu 2 [§ 21b ods. 10 písm. a)]

Ide o precizáciu ustanovenia v nadväznosti na úpravu momentu zápisu do zoznamu nelegálnych zamestnávateľov dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania.

K bodu 3 [§ 21b ods. 10 písm. b)]

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 4 [§ 22 ods. 2 písm. a)]

Ide o precizáciu ustanovenia v nadväznosti na úpravu momentu zápisu do zoznamu nelegálnych zamestnávateľov dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania.

K bodu 5 [§ 22 ods. 2 písm. b)]

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 6 [§ 23 ods. 2 písm. b)]

Ide o precizáciu ustanovenia v nadväznosti na úpravu momentu zápisu do zoznamu nelegálnych zamestnávateľov dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania.

K bodu 7 [§ 23b ods. 11 písm. b)]

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 8 (§ 29 ods. 3)

Legislatívno - technická úprava.

4

K bodu 9 [§ 29 ods. 3 písm. d)]

Ide o precizáciu ustanovenia v nadväznosti na úpravu momentu zápisu do zoznamu nelegálnych zamestnávateľov dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania.

K bodu 10 (§ 31 ods. 2)

V nadväznosti v nadväznosti na úpravu momentu zápisu do zoznamu nelegálnych zamestnávateľov dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania sa precizuje aj znenie podmienok pre oblasť na získanie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

K bodu 11 [ § 67 ods. 7 písm. a)]

Ide o precizáciu ustanovenia v nadväznosti na úpravu momentu zápisu do zoznamu nelegálnych zamestnávateľov dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania.

K bodu 12 [§ 70 ods. 7 písm. c)]

V nadväznosti na úpravu momentu zápisu do zoznamu nelegálnych zamestnávateľov dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, sa precizuje aj znenie podmienok pre na poskytnutie príspevkov podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

K bodu 13 (§ 70 ods. 10)

V nadväznosti na úpravu momentu zápisu do zoznamu nelegálnych zamestnávateľov dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania sa upravuje povinnosť zastaviť poskytovanie príspevkov fyzickej osobe, alebo právnickej osobe, ktorá v čase nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania poberá niektorý z príspevkov podľa zákona o službách zamestnanosti. Zároveň sa ukladá fyzickej alebo právnickej osobe, ktorej bola uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny, povinnosť vrátiť príspevky poskytnuté v období 12 mesiacov predchádzajúcich dňu nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Uvedená povinnosť je v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov.

K čl. III (zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy)

K bodu 1 [§ 8a ods. 4 písm. d)]

Ide o precizáciu ustanovenia v nadväznosti na úpravu momentu zápisu do zoznamu nelegálnych zamestnávateľov dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania.

5

K bodu 2 [§ 8a ods. 5 písm. c)]

Ide o precizáciu ustanovenia v nadväznosti na úpravu momentu zápisu do zoznamu nelegálnych zamestnávateľov dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania.

K bodu 3 (§ 8a ods. 11)

Ide o precizáciu ustanovenia v nadväznosti na úpravu momentu zápisu do zoznamu nelegálnych zamestnávateľov po uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania.

K čl. IV (zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho

spoločenstva

K bodu 1 (§ 12 ods. 5)

Ide o precizáciu ustanovenia v nadväznosti na úpravu momentu zápisu do zoznamu nelegálnych zamestnávateľov dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania.

K bodu 2 (§ 24 ods. 3)

Ide o precizáciu ustanovenia v nadväznosti na úpravu momentu zápisu do zoznamu nelegálnych zamestnávateľov dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania.

K čl. V (zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja)

K bodu 1 (§ 17 ods. 3)

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 2 [§ 17 ods. 3 písm. d)]

Ide o precizáciu ustanovenia v nadväznosti na úpravu momentu zápisu do zoznamu nelegálnych zamestnávateľov dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania.

K čl. VI (zákon č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti)

K bodu 1 (§ 11 ods. 4)

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 2 [§ 11 ods. 4 písm. f)]

Ide o precizáciu ustanovenia v nadväznosti na úpravu momentu zápisu do zoznamu nelegálnych zamestnávateľov dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania.

K bodu 3 [§ 12 ods. 6 písm. e)]

Ide o precizáciu ustanovenia v nadväznosti na úpravu momentu zápisu do zoznamu nelegálnych zamestnávateľov dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania.

6

K čl. VII (zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov)

Ide o precizáciu ustanovenia v nadväznosti na úpravu momentu zápisu do zoznamu nelegálnych zamestnávateľov dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania.

K čl. VIII (zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych

štrukturálnych a investičných fondov)

Ide o precizáciu ustanovenia v nadväznosti na úpravu momentu zápisu do zoznamu nelegálnych zamestnávateľov dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania.

K čl. IX (zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite)

Ide o precizáciu ustanovenia v nadväznosti na úpravu momentu zápisu do zoznamu nelegálnych zamestnávateľov dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania.

K čl. X (zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch)

K bodu 1 (§ 6 ods. 1)

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 2 [§ 6 ods. 1 písm. h)]

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 3 [§ 6 ods. 1 písm. k)]

Ide o precizáciu ustanovenia v nadväznosti na úpravu momentu zápisu do zoznamu nelegálnych zamestnávateľov dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania.

K bodom 4 až 6 (§ 8 ods. 2)

Legislatívno-technické úpravy.

K bodu 7 [§ 8 ods. 2 písm. c)]

Ide o precizáciu ustanovenia v nadväznosti na úpravu momentu zápisu do zoznamu nelegálnych zamestnávateľov dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania.

K čl. XI (zákon č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce)

K bodu 1 (§ 3 ods. 1)

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 2 [§ 3 ods. 1 písm. c)]

V nadväznosti na úpravu momentu zápisu do zoznamu nelegálnych zamestnávateľov dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho

7

zamestnávania sa precizuje aj znenie jednej z podmienok pre poskytnutie podpory v čase skrátenej práce.

K bodu 3 (§ 9 ods. 3)

Zamestnávateľovi, ktorému bola uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny, sa ukladá povinnosť vrátiť príspevky poskytnuté v období 12 mesiacov predchádzajúcich dňu nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Uvedená povinnosť je v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov.

K čl. XII (účinnosť)

S ohľadom na dĺžku jednotlivých štádií legislatívneho procesu sa navrhuje nadobudnutie účinnosti zákona od 1. januára 2023 okrem čl. I bodu 4, ktorý nadobudnúť účinnosť 1. januára 2024.

V Bratislave dňa 12. januára 2022

Eduard Heger v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

Milan Krajniak v. r.

minister práce, sociálnych vecí a rodiny

Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

Vládny návrh zákona o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

K predpisu 423/2015, dátum vydania: 22.12.2015

Dôvodová správa

 

 

A. Všeobecná časť

 

Oblasť auditu účtovných závierok je na úrovni Európskej únie harmonizovaná od roku 1984. V roku 2006 bola prijatá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES, ktorá podstatným spôsobom rozšírila pôsobnosť predchádzajúcej smernice, a to najmä v oblasti dohľadu nad výkonom auditu.

Európsky parlament v roku 2014 schválil Smernicu Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/56/EÚ, ktorou sa mení smernica 2006/43/ES o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok (ďalej len „smernica“) a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu a zrušení rozhodnutia Komisie 2005/909/ES (ďalej len „nariadenie“). Slovenská republika (ďalej len „SR“) je povinná transponovať a uplatniť vo vnútroštátnej legislatíve obidva tieto predpisy od 17. júna 2016.

V rámci medzirezortného pripomienkového konania bol zmenený názov zákona. Pojmy „audit“ a „audítor“ boli nahradené pojmami „štatutárny audit“ a „štatutárny audítor“.  Uvedenou zmenou bolo dosiahnuté presnejšie zosúladenie návrhu zákona s novelizovanou smernicou, keďže z vecného obsahu sú pojmy „audit“ a „audítor“ obsahovo širšie. 

           Predkladaný návrh zákona transponuje smernicu a časti nariadenia, ktoré sú opciou pre členské štáty. Vzhľadom na rozsiahlejšiu novelu smernice a z nej vyplývajúce množstvo zmien v zákone bolo prijaté riešenie predložiť nový zákon o štatutárnom audite, ktorý bude prehľadne a jednoznačne upravovať jednotlivé oblasti štatutárneho auditu a dohľadu nad výkonom štatutárneho auditu. Zmeny sa týkajú predovšetkým oblastí 

- rozsah subjektov verejného záujmu, 

- rozšírenie povinností vyplývajúcich zo  zákona aj na subjekty verejného záujmu,

- zloženie a kompetencie výboru pre audit, 

- zvýšenie nezávislosti a zabezpečenia systému vnútornej kvality štatutárnych audítorov a audítorských spoločností, 

- vnútorná organizácia štatutárnych audítorov a audítorských spoločností,

- zavedenie  účinných mechanizmov na podporu ohlasovania porušení smernice alebo nariadenia,

- presun niektorých kompetencií zo Slovenskej komory audítorov na Úrad pre dohľad nad výkonom auditu (ďalej len „úrad“),

- zavedenie nových kompetencií pre úrad,

- zavedenie nových registračných poplatkov pre štatutárnych audítorov a audítorské spoločnosti, ktoré vykonávajú audit v subjektoch verejného záujmu.

            Vzhľadom na podstatný verejný záujem subjektov verejného záujmu, ktorý vyplýva z rozsahu a zložitosti ich činnosti, ako aj z povahy ich činnosti a v  záujme dosiahnutia spoločného regulačného rámca štatutárneho auditu  subjektov verejného záujmu  bolo prijaté nariadenie. Ustanovuje podrobné pravidlá a prísnejšie požiadavky na štatutárnych audítorov subjektov verejného záujmu ako na ostatných štatutárnych audítorov. Cieľom nariadenia je zabezpečiť, aby štatutárne audity subjektov verejného záujmu mali primeranú kvalitu, a aby ich vykonávali štatutárni audítori a audítorské  spoločnosti podliehajúce prísnym požiadavkám. Spoločný regulačný prístup by mal zlepšiť integritu, nezávislosť, objektívnosť, zodpovednosť, transparentnosť a spoľahlivosť štatutárnych audítorov a audítorských spoločností vykonávajúcich štatutárne audity subjektov verejného záujmu, čím sa prispeje k skvalitneniu štatutárnych auditov v EÚ, a tým k hladkému fungovaniu vnútorného trhu pri dosahovaní vysokej úrovne ochrany spotrebiteľov a investorov.  Nariadenie sa uplatňuje nielen na štatutárnych audítorov subjektov verejného záujmu, ale aj na samotné subjekty verejného záujmu. Aj keď je nariadenie priamo uplatniteľné v členskom štáte EÚ, je možné, aby členský štát uplatnil prísnejšie požiadavky ako ustanovuje nariadenie alebo môže povoliť  určité zjednodušenia v oblasti štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu. Nariadenie umožňuje alternatívne riešenia najmä v týchto oblastiach:

- limit na poplatky za neaudítorské služby a limit na celkové poplatky od jedného klienta,

- druhy poskytovaných neaudítorských služieb,

- obsah správy audítora,

- dodatočná správa pre výbor pre audit,

- dodatočná správa orgánom dohľadu,

- dĺžka trvania zákazky na štatutárny audit a povinná rotácia kľúčového audítorského partnera a povinná rotácia audítorskej spoločnosti.  

            Návrh zákona upravuje postavenie a činnosť štatutárnych audítorov, audítorských spoločností, asistentov štatutárneho audítora, definuje štatutárny audit a podmienky, za ktorých sa môže vykonávať. Ďalej upravuje  pôsobenie Slovenskej komory audítorov, úradu, ako aj postup úradu pri vykonávaní dohľadu nad výkonom štatutárneho auditu.

            Štatutárny audit podľa tohto zákona môžu vykonávať len štatutárni audítori alebo audítorské spoločnosti, ktorí sú  zapísaní v SR do zoznamu štatutárnych audítorov alebo zoznamu audítorských spoločností. Tieto zoznamy sú verejne prístupné, pričom za ich vedenie je zodpovedný úrad. Úrad bude povinný zaregistrovať aj audítorskú spoločnosť, ktorá je schválená v inom členskom štáte, ak jej kľúčový audítorský partner, ktorý vykonáva štatutárny audit v jej mene, je slovenský audítor zapísaný do zoznamu štatutárnych audítorov. Na tento účel sú zadefinované pojmy „domovský členský štát“ a „hostiteľský členský štát“. 

            Smernica kladie veľký dôraz na dobrú povesť štatutárneho audítora a audítorskej spoločnosti. Kvalifikácia v oblasti štatutárneho auditu, ktorú získali audítori v jednotlivých členských štátoch, sa podľa smernice považuje za rovnocennú v celej EÚ. To znamená, že členské štáty sú povinné navzájom si tieto kvalifikácie uznávať. Preto  audítor z členského štátu, ktorý sa bude uchádzať o licenciu v SR, nemusí vykonať audítorskú skúšku v plnom rozsahu, ale preverujú sa iba jeho znalosti týkajúce sa zákonov a právnych predpisov platných v SR.

Smernica kladie taktiež veľký dôraz na sústavné vzdelávanie štatutárnych audítorov, zabezpečením ktorého bola poverená Slovenská komora audítorov (ďalej len „komora“). Ak sa štatutárni audítori a asistenti audítora procesu sústavného vzdelávania nezúčastňujú, je možné uložiť im primerané sankcie. Konečnú zodpovednosť za dohľad nad vzdelávaním nesie úrad.

Štatutárni audítori musia dodržiavať najvyššie etické normy, pričom sa musia riadiť zásadami profesijnej etiky, čo zahŕňa, keďže vykonávajú poslanie vo verejnom záujme, ich bezúhonnosť, nestrannosť a ich odbornú spôsobilosť, ako aj náležitú starostlivosť. Zároveň audítori a audítorské spoločnosti musia bezpodmienečne rešpektovať súkromie svojich klientov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa vzťahuje aj  na všetky osoby, ktoré sú zamestnané alebo boli zamestnané príslušnými orgánmi dohľadu, to však nesmie brániť výmene dôverných informácií medzi týmito orgánmi.

Štatutárni audítori, audítorské spoločnosti, ako aj fyzické osoby, ktoré môžu priamo alebo nepriamo ovplyvniť výsledok štatutárneho auditu, musia byť nezávislí od účtovnej jednotky, v ktorej vykonávajú štatutárny audit (ďalej len „auditovaný subjekt“). Môžu auditovaný subjekt informovať o záležitostiach vyplývajúcich zo štatutárneho auditu, ale musia sa zdržať zasahovania do procesov jeho vnútorného rozhodovania. Upresňuje sa počas akého obdobia musí byť štatutárny audítor nezávislý, pričom ide minimálne o obdobie, na ktoré sa vzťahuje účtovná závierka, ktorej štatutárny audit sa má vykonať, ako aj na obdobie, počas ktorého sa štatutárny audit vykonáva.

            Členstvo v komore je povinné pre všetkých štatutárnych audítorov a audítorské spoločnosti. Hlavnou náplňou činnosti komory bude realizovať systém zabezpečenia kvality štatutárneho auditu, ktorému budú podliehať štatutárni audítori a audítorské spoločnosti, okrem tých ktorí vykonávajú štatutárny audit subjektov verejného záujmu, a systém sústavného vzdelávania štatutárnych audítorov a asistentov štatutárneho audítora.  Navrhuje sa, aby Slovenská komora audítorov podľa doterajšieho zákona bola Slovenskou komorou audítorov podľa tohto zákona.

Úrad, ktorý bol zriadený v  súlade s článkom 32  smernice, vykonáva účinný verejný dohľad nad štatutárnymi audítormi a audítorskými spoločnosťami. V novom zákone sa posilňuje nezávislosť úradu, a to predovšetkým v oblasti jeho riadenia nepraktizujúcimi osobami, rozšírením kompetencií o oblasť  vykonávania previerok zabezpečenia kvality štatutárneho auditu u štatutárnych audítorov a audítorských spoločností, ktorí vykonávajú štatutárny audit subjektov verejného záujmu, ako aj o dohľad nad subjektmi verejného záujmu v súvislosti s výkonom štatutárneho auditu.

V oblasti zvyšovania kvality práce štatutárnych audítorov a audítorských spoločností a dohľadu nad výkonom štatutárneho auditu, úrad nesie konečnú zodpovednosť za vydávanie osvedčení o spôsobilosti na výkon štatutárneho auditu (certifikátov) a licencií, zápis štatutárnych audítorov, audítorských spoločností, audítorov a audítorských spoločností z tretích krajín do príslušných zoznamov, prijímanie audítorských štandardov a etického kódexu audítora, prijímanie štandardov vnútornej kontroly kvality audítorských spoločností a štatutárneho auditu, sústavné vzdelávanie štatutárnych audítorov, systém zabezpečenia kvality, systém prešetrovania a sankcií štatutárnych audítorov a audítorských spoločností. 

            Úrad zabezpečuje dostupnosť medzinárodných účtovných štandardov pre subjekty v SR, ako aj  ich interpretácie.

Naďalej sa predpokladá kombinovaný spôsob financovania úradu. Jedným zo zdrojov sú ročné príspevky subjektov verejného záujmu, ďalším zdrojom je príspevok zo štátneho rozpočtu. Novým príjmom úradu budú paušálne ročné príspevky od audítorských spoločností a ročný registračný poplatok od štatutárnych audítorov a audítorských spoločností, ktoré vykonávajú štatutárny audit v SVZ. O uhradenú sumu ročných  príspevkov a ročných registračných poplatkov sa navrhuje znížiť členské platené v komore.

            Financovanie výdavkov na prevádzku úradu a správu úradu je hradené zo štátneho rozpočtu.

            Výdavky na financovanie výboru pre zabezpečenie kvality štatutárneho auditu sa hradia z príspevkov účtovných jednotiek, ktoré sú subjektmi verejného záujmu. Zvýšené náklady v súvislosti s vykonávaním previerok zabezpečenia kvality štatutárneho auditu u štatutárnych audítorov a audítorských spoločností, ktoré bude vykonávať úrad, sa navrhuje vykryť zo zavedeného ročného príspevku pre audítorské spoločnosti a z nového ročného registračného poplatku, ktorý budú uhrádzať štatutárni audítori a audítorské spoločnosti, ak sa rozhodnú vykonávať štatutárny audit v subjekte verejného záujmu.  Náklady na audítorské skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšanie štatutárnych audítorov sa hradia z platieb za tieto úkony prijatých od povinných osôb.

            Komora bude naďalej hradiť zo svojich zdrojov náklady spojené so zabezpečením sústavného vzdelávania štatutárnych audítorov a asistentov štatutárneho audítora, náklady na zabezpečenie previerok zabezpečenia kvality štatutárneho auditu u štatutárnych audítorov a audítorských spoločností, ktoré nevykonávajú štatutárny audit v subjektoch verejného záujmu a náklady na disciplinárne konania.

            Účtovné jednotky, ktoré sú subjektmi verejného záujmu, budú  naďalej povinné platiť ročný príspevok úradu na skvalitnenie finančného výkazníctva, ako aj v záujme zabezpečenia previerok zabezpečenia kvality štatutárneho auditu. Výška príspevkov je uvedená v paušálnej sume v § 68 zákona. Vzhľadom na to, že boli vypustené z okruhu subjektov verejného záujmu účtovné jednotky, ktoré neboli povinné platiť príspevok, resp. tie ktoré sú malé, zmena štruktúry subjektov verejného záujmu nebude mať významný vplyv na celkový príjem z týchto príspevkov do rozpočtu úradu. Audítorské spoločnosti  budú povinné platiť ročný príspevok v sume 300 eur.  Štatutárni audítori a audítorské spoločnosti, ktoré budú vykonávať štatutárny audit v subjekte verejného záujmu budú povinné platiť na každý rok ročný registračný  poplatok. Jeho výška je nadväzuje na predpokladaný počet štatutárnych auditov v SVZ, ktoré predpokladajú štatutárni audítori alebo audítorské spoločnosti v nasledujúcom roku vykonať. Podrobnosti o registrácii a spôsobe vyúčtovania ročného registračného poplatku určí úrad vo svojom vnútornom predpise. O sumu ročných príspevkov a ročných registračných poplatkov štatutárnych audítorov a audítorských spoločností sa znížia platby členských príspevkov týchto subjektov do komory.

            Návrh zákona bude mať pozitívny aj negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Nebude mať vplyv na rozpočty obcí a vyšších územných celkov, na sociálne prostredie, vplyv na životné prostredie a vplyv na informatizáciu spoločnosti. Bude mať nevýznamný negatívny vplyv na podnikateľské prostredie a to v niektorých účtovných jednotkách, ktoré sú zaradené medzi subjekty verejného záujmu.

            Rozšírením kompetencií úradu vznikne 14 nových pracovných miest z toho 11 na trvalý pracovný pomer a 3 na vedľajší pracovný pomer. V úvodnej fáze zavádzania jednotnej metodológie previerok kvality štatutárneho auditu sa predpokladá dočasne zamestnať 3 pracovníkov  na vedľajší pracovný pomer v rámci prípravy dizajnu a vývoja SW riešenia metodológie previerok.

             Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a právom Európskej únie. Tento súlad je spracovaný formou doložky zlučiteľnosti a tabuľky zhody.

 

 

 
zobraziť dôvodovú správu

Vládny návrh zákona o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

K predpisu 423/2015, dátum vydania: 22.12.2015

B. Osobitná časť

K čl. I

K § 1                  

Zákon o štatutárnom audite, ktorého návrh sa predkladá, predstavuje základný právny predpis upravujúci oblasť štatutárneho auditu, dohľad nad výkonom štatutárneho auditu, postavenie a činnosť štatutárnych audítorov, audítorských spoločností a asistentov štatutárneho audítora, pôsobnosť Slovenskej komory audítorov (ďalej len „komora“) a Úradu pre dohľad nad výkonom auditu (ďalej len „úrad“).

Od roku 2016 sa bude štatutárny audit subjektov verejného záujmu vykonávať v súlade s prijatým Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)  č. 537/2014 (ďalej len „nariadenie“). V oblastiach, ktoré neupravuje predmetné nariadenie,  sa pri štatutárnom audite subjektov verejného záujmu bude postupovať v súlade s týmto zákonom. Súčasne sa ustanovuje uplatnenie tohto zákona  a nariadenia na štatutárnych audítorov, audítorské spoločnosti, subjekty verejného záujmu a úrad.

K § 2                  

V nadväznosti na článok 2 Smernice EP a Rady 2006/43/ES o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok (ďalej len „smernica“)  sa v tomto paragrafe vymedzujú základné pojmy používané v návrhu zákona.

V nadväznosti na novelu zákona o účtovníctve sa ako štatutárny audit zadefinovalo okrem overovania účtovnej závierky aj overovanie výročnej správy. Súčasne sa ako štatutárny audit  definoval aj audit, ktorý sa vykonáva na základe rozhodnutia účtovnej jednotky.

Vzhľadom na možnosť pôsobenia štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti z  členského štátu v inom tzv. hostiteľskom členskom štáte sa ustanovujú  definície pre pojmy „domovský členský štát“ a  „hostiteľský členský štát“. Domovský členský štát je členský štát, v ktorom je štatutárny audítor primárne zapísaný v zozname štatutárnych audítorov alebo audítorská spoločnosť zapísaná v zozname audítorských spoločností. Hostiteľský členský štát  je členský štát, v ktorom štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť z iného členského štátu žiada o registráciu. V prípade audítorskej spoločnosti z iného členského štátu je to možné, ak jej kľúčový audítorský partner je zapísaný v zozname štatutárnych audítorov domovského členského štátu t.j. v SR je to v zozname štatutárnych audítorov vedenom úradom.

Precizuje sa definícia siete a kľúčového audítorského partnera v nadväznosti na znenie smernice. Sieť môže byť zoskupenie, v ktorom môžu byť aj iní členovia ako štatutárni audítori alebo audítorské spoločnosti. Kľúčovým audítorským partnerom v oblasti štatutárneho auditu konsolidovaného celku sa rozumie štatutárny audítor, ktorý je primárne zodpovedný za vykonanie štatutárneho auditu v mene audítorskej spoločnosti a rovnako aj pri štatutárnom audite významných dcérskych účtovných jednotiek ide o štatutárneho audítora, ktorý je primárne zodpovedný za vykonanie štatutárneho auditu v mene audítorskej spoločnosti. Významnou dcérskou spoločnosťou je účtovná jednotka, ktorá je z hľadiska konsolidovaného celku významná z dôvodu svojej činnosti alebo veľkosti. Definícia kľúčového audítorského partnera sa precizuje aj s ohľadom na možnosť uznávania audítorských spoločností v inom členskom štáte pod podmienkou vykonávania auditu kľúčovým audítorským partnerom v mene audítorskej spoločnosti v súlade s článkom 3a smernice.

Rozširuje sa okruh dohliadaných subjektov o subjekty verejného záujmu, pričom dohľad nad týmito subjektmi bude vykonávať úrad. Dohľad sa bude zameriavať predovšetkým na dodržiavanie ustanovení nariadenia v oblasti zriadenia a fungovania výboru pre audit, správneho postupu pri výbere štatutárneho audítora.

Smernica vyžaduje zaradiť medzi subjekty verejného záujmu (ďalej len „SVZ“) pre účely štatutárneho auditu – subjekty, ktorých cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu ktoréhokoľvek členského štátu, úverové inštitúcie a poisťovne. Súčasne členský štát môže rozšíriť túto skupinu účtovných jednotiek o subjekty, ktoré určí členský štát ako SVZ – ide predovšetkým o podniky, ktoré sú dôležité z verejného hľadiska, z dôvodu povahy ich podnikania, ich veľkosti alebo počtu ich zamestnancov. Na štatutárny audit SVZ sa vzťahuje nariadenie, ktoré vyžaduje prísnejšie podmienky ako pri štatutárnom audite ostatných subjektov. Nariadenie je priamo uplatniteľné nielen na štatutárnych audítorov vykonávajúcich audit SVZ, ale aj na samotné SVZ.

Vzhľadom na náročnejšie podmienky pre SVZ, ako aj pre štatutárnych audítorov týchto účtovných jednotiek sa z okruhu SVZ, ktorý bol zadefinovaný v terajšom zákone, vypúšťajú

- účtovné jednotky, ktoré sú subjektmi verejnej správy, okrem vyšších územných celkov a  miest, ktoré spĺňajú veľkostné podmienky ustanovené v ods. 16 písmeno n),

- obchodníci s cennými papiermi a pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ak zostavujú účtovnú závierku podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva,

- účtovné jednotky, ktoré zostavujú konsolidovanú účtovnú závierku, okrem účtovnej jednotky zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku ústrednej správy, ktorou je Ministerstvo financií SR.

Uisťovacie a súvisiace audítorské  služby sa vykonávajú podľa „Príručky medzinárodných usmernení na kontrolu kvality, audit, preverenie, iné uisťovacie a súvisiace audítorské služby“ vydaných  Medzinárodnou federáciou účtovníkov (ďalej len „medzinárodné audítorské štandardy“), preto sa na ne vzťahuje nielen dohľad podľa § 31, ale  je potrebné, aby sa na takéto služby vzťahovali aj ostatné ustanovenia tohto zákona. Tieto služby môžu  vykonávať len štatutárni audítori s licenciou, musia zachovávať mlčanlivosť, musia byť poistení, podliehajú sankciám a disciplinárnym opatreniam a podobne.

K § 3                   

Požiadavky kladené na získanie certifikátu štatutárneho audítora v SR sú  založené na získaní požadovaného vzdelania, preukázaní riadenej praxe asistenta štatutárneho audítora zameranej na oblasť účtovných závierok v účtovných jednotkách pod vedením štatutárneho audítora.

Kvalifikácia v oblasti štatutárneho auditu, ktorú získali štatutárni audítori podľa smernice, sa v členských štátoch považuje za rovnocennú. Vzhľadom na to, že štatutárny audit si vyžaduje primerané znalosti v oblastiach, akými sú právo obchodných spoločností, finančné právo a právo sociálneho poistenia je nevyhnutné, aby sa pred zapísaním štatutárneho audítora z iného členského štátu do zoznamu štatutárnych audítorov tieto znalosti preverili.

Vzhľadom na to, že smernica kladie dôraz na vysokú úroveň teoretických vedomostí a odborných schopností, podmienkou získania certifikátu je aj účasť na sústavnom vzdelávaní asistentov štatutárneho audítora. Splnenie tejto podmienky sa vyžaduje aj od štatutárnych audítorov z členských štátov a audítorov z tretích krajín, ktorí sa uchádzajú o získanie certifikátu t. j. osvedčenia o spôsobilosti na výkon štatutárneho auditu a následne aj licencie. Veľmi dôležité je aj preukázanie dobrej povesti. Preukazovanie uhradených poplatkov, odvodov, daní a ďalších povinností sa umožňuje čestným vyhlásením, nakoľko získavanie jednotlivých potvrdení bolo často problematické, resp. niektoré organizácie príslušné potvrdenia nevydávali. Ak sa následne zistí, že v čestnom vyhlásení boli uvedené nepravdivé údaje, bude úrad postupovať v intenciách § 12 ods. 2 písm. k), ktorý umožňuje konať v  prípade zistenia spochybnenia dobrej povesti štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti. O vykonávanie profesie štatutárneho audítora sa môže uchádzať len taká fyzická osoba, ktorá je vedená komorou v zozname asistentov štatutárneho audítora, teda každá takáto fyzická osoba musí byť asistentom štatutárneho audítora.

Nakoľko asistent štatutárneho audítora môže vykonávať svoju praktickú odbornú prípravu aj v členskom štáte, ustanovuje sa, že školiteľom môže byť aj európsky audítor, ak spĺňa stanovené predpoklady. Vzhľadom na náročnosť postavenia školiteľa sa predlžuje počet rokov praxe školiteľa v profesii štatutárneho audítora na päť rokov.  Pokiaľ ide o školiteľov, ktorí sú štatutárnymi audítormi v SR, musia byť vedení v zozname školiteľov komory.

Spresňuje sa podmienka, ktorú musí spĺňať audítor z tretej krajiny, aby mu bol umožnený výkon štatutárneho auditu v SR. Je povinný sa preukázať platnou licenciou v tretej krajine, ako aj dôkazom, že audítorská skúška, ktorú vykonal v tretej krajine, spĺňa požiadavky kladené na štatutárnych audítorov, ktorí absolvujú uvedenú skúšku v SR. Uvedené spresnenie nadväzuje na čl. 44 ods. 1 smernice.

Dopĺňa sa preukazovanie splnenia podmienok asistentom štatutárneho audítora pre spôsobilosť na právne úkony, ukončenie  vysokoškolského vzdelania, trvanie odbornej praxe a účasť na sústavnom vzdelávaní.

K § 4                   

Fyzická osoba môže požiadať o zapísanie do zoznamu štatutárnych audítorov a úrad ju zapíše do zoznamu do dvoch mesiacov za predpokladu splnenia podmienok ustanovených pod písmenami a) až d). Ku dňu zápisu vydá úrad fyzickej osobe licenciu, ktorá ju oprávňuje na vykonávanie štatutárneho auditu.

K § 5                   

Audítorská spoločnosť bude do zoznamu zapísaná po preukázaní splnenia podmienok, že audítorskú činnosť v jej mene vykonávajú len štatutárni audítori, ktorí sú zapísaní v zozname štatutárnych audítorov, že väčšina hlasovacích práv patrí štatutárnym audítorom zapísaným do zoznamu v SR alebo  do obdobného zoznamu, ktorý je vedený v inom členskom štáte EÚ. 

Ďalšou podmienkou je, že väčšina členov štatutárneho orgánu audítorskej spoločnosti sú štatutárni audítori zapísaní v zozname v SR alebo iného členského štátu.

Smernica kladie dôraz na  dobrú povesť audítorskej spoločnosti, ktorej základnou požiadavkou je, aby žiadny člen štatutárneho orgánu nebol právoplatne odsúdený za trestný čin súvisiaci s podnikaním. Dobrú povesť audítorská spoločnosť preukáže čestným vyhlásením, že nemá nedoplatky na zdravotnom poistení, sociálnom poistení, nedoplatky povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za svojich zamestnancov, daňové nedoplatky za svojich zamestnancov a neporušila zákaz nelegálneho zamestnávania. V prípade zistenia opaku môže úrad podobne ako pri fyzických osobách uplatniť § 12 ods. 2 písm. k). Súčasne podmienkou dobrej povesti je, že v predchádzajúcich piatich rokoch nesmie závažne porušiť odborné povinnosti viažuce sa na štatutárny audit.

Do zoznamu audítorských spoločností nesmie byť opätovne zapísaná taká audítorská spoločnosť, ktorá bola vyčiarknutá zo zoznamu z dôvodu, že zneužila informácie získané v súvislosti s výkonom štatutárneho auditu.

Dopĺňa sa oprávnenie na základe, ktorého úrad do zoznamu audítorských spoločností zapíše audítorskú spoločnosť, ktorá je registrovaná v inom členskom štáte, ak jej kľúčový audítorský partner je zapísaný v zozname úradu, zaplatila úradu zápisné  a má dobrú povesť.

Pre právnu istotu, že licencia nebude vydaná spoločnosti nezapísanej do obchodného registra, je nutné, aby bola v čase podania žiadosti o vydanie licencie obchodná spoločnosť už zapísaná v obchodnom registri. Nie je postačujúce, aby bol podaný iba návrh na zápis. Súčasne sa dopĺňa podmienka pri predkladaní potvrdenia o zápise audítorskej spoločnosti v zozname v inom členskom štáte, aby toto potvrdenie nebolo staršie ako tri mesiace.

K § 6                  

Právnická osoba alebo fyzická osoba môže podať žiadosť o zápis do príslušného zoznamu aj prostredníctvom jednotného kontaktného miesta, ktoré túto žiadosť v ustanovenej lehote doručí úradu.

K § 7                  

Prepojenosť kapitálových trhov zvyšuje potrebu zabezpečiť tiež vysokú kvalitu práce audítorov a audítorských spoločností z tretích krajín, ktorá súvisí s kapitálovým trhom Európskej únie. Audítori, ktorých sa to týka, musia byť registrovaní v zozname štatutárnych  audítorov alebo zozname audítorských spoločností, aby ich bolo možné kontrolovať z hľadiska zabezpečenia kvality štatutárneho auditu a aby podliehali systému prešetrovania a sankcií.

Do zoznamov štatutárnych audítorov a audítorských spoločností musia byť zaregistrovaní aj audítori a audítorské spoločnosti z tretích krajín, ktorí predložili správu audítora, avšak nie sú oprávnení v SR vykonávať štatutárny audit podľa tohto zákona. V príslušných zoznamoch musia byť osobitne vyznačení.

Úrad môže na základe zmluvy o vzájomnej spolupráci vyňať zo systému dohľadu, zabezpečenia kvality auditu, disciplinárnej zodpovednosti tých audítorov a audítorské spoločnosti, ak podliehajú systému verejného dohľadu, zabezpečenia kvality, disciplinárnej zodpovednosti v tretej krajine, ktorý bol Európskou komisiou vyhodnotený za rovnocenný s požiadavkami Európskej komisie a ak bola previerka zabezpečenia kvality auditu audítora alebo audítorskej spoločnosti z tretej krajiny vykonaná v priebehu predchádzajúcich troch rokov orgánom zodpovedným za previerku zabezpečenia kvality tretej krajiny a systém zabezpečenia kvality auditu tejto krajiny bol vyhodnotený Európskou komisiou za rovnocenný s požiadavkami Európskej komisie alebo orgánom zodpovedným za systém zabezpečenia kvality auditu iného členského štátu.

K § 8                   

Štatutárny audítor aj audítorská spoločnosť sú oprávnení začať vykonávať štatutárny audit dňom zapísania do príslušného zoznamu. Tento deň je zhodný s dňom vydania licencie. Fyzická osoba, ktorá je štatutárnym audítorom, môže začať dňom vydania licencie začať používať  na označenie svojej profesie označenia CA vo význame „certifikovaný audítor“.

K § 9                  

Do zoznamov štatutárnych audítorov a audítorských spoločností sa zaznamenáva pozastavenie licencie t. j. oprávnenia na výkon štatutárneho auditu. Pozastavenie licencie nastáva v nadväznosti na § 64 a predstavuje uloženie sankcie. Oproti terajšiemu zákonu sa vypúšťajú ustanovenia, kedy bola štatutárnemu audítorovi pozastavená licencia z dôvodu začatia konania o obmedzení alebo pozbavení právnej spôsobilosti alebo začatia trestného konania. Vzhľadom na to, že jednotlivé konania sa môžu skončiť aj vyslovením neviny štatutárneho audítora, sa z dôvodu neprimeranej tvrdosti zákona navrhuje vypustiť tieto ustanovenia. Ak je štatutárny audítor právoplatne pozbavený právnej spôsobilosti alebo je odsúdený za úmyselný trestný čin uplatní sa § 12, v zmysle ktorého štatutárnemu audítorovi v takýchto prípadoch zaniká licencia a je vyčiarknutý zo zoznamu štatutárnych audítorov.

O pozastavenie licencie môže požiadať aj sám štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť. Ustanovuje sa, aby štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť, uvádzali vo svojej žiadosti o pozastavenie licencie presný údaj o časovom období, počas ktorého žiadajú o pozastavenie licencie. Neuvedenie doby pozastavenia licencie spôsobovalo v aplikačnej praxi problémy pri stanovení dátumov pozastavenia licencie, prípadne ukončenia pozastavenia licencie. Počas pozastavenia licencie štatutárny audítor aj audítorská spoločnosť zostávajú členmi komory. K ich povinnostiam aj v tomto období patrí platiť príspevky komore, zachovávať mlčanlivosť o veciach, ktoré sa dozvedeli v súvislosti so štatutárnym auditom, ktorý vykonali. Počas pozastavenia licencie nezaniká ich disciplinárna zodpovednosť, ani povinnosť zúčastňovať sa sústavného vzdelávania.

O pozastavení licencie je povinný informovať úrad  príslušné orgány iných členských štátov a tretích krajín, v ktorých je audítorovi a audítorskej spoločnosti vydaná licencia.

Audítor, ktorý mal pozastavenú licenciu a nemá splnený predpísaný limit hodín sústavného vzdelávania  prináležiaci k tomuto obdobiu, je povinný zúčastniť sa preskúšania. Ak štatutárnemu audítorovi preskúšanie na prvýkrát nevyšlo, môže požiadať úrad o opakovanie. Za každé preskúšanie sa platí úhrada.

K § 10              

Ide o obsahové vymedzenie zoznamu štatutárnych audítorov, pričom úrad je povinný priebežne aktualizovať údaje, ktoré sú obsahom zoznamu.

K § 11               

Ide o obsahové vymedzenie zoznamu audítorských spoločností, pričom úrad je povinný priebežne aktualizovať údaje, ktoré sú obsahom zoznamu. Dopĺňa sa informácia o tom, či bola audítorská spoločnosť registrovaná podľa § 5 ods. 2 teda je zapísaná na základe toho, že jej kľúčový audítorský partner vykonáva štatutárny audit v SR. Súčasne sa zapisuje údaj o tom, ktorý členský štát je domovským štátom takejto audítorskej spoločnosti.

K § 12              

Úrad vyčiarkne z príslušného zoznamu štatutárneho audítora alebo audítorskú spoločnosť pri vzniku skutočností, ktoré sú ustanovené v odsekoch 2 a 3. Medzi dôvody vyčiarknutia z príslušného zoznamu okrem úmrtia alebo straty spôsobilosti na právne úkony je uloženie disciplinárneho opatrenia alebo sankcie, konkurz, reštrukturalizácia alebo likvidácia. Ak štatutárny audítor a audítorská spoločnosť boli vyčiarknutí z príslušného zoznamu z dôvodu, že preukázateľne zneužili informácie získané v súvislosti s výkonom štatutárneho auditu, nemôžu v budúcnosti požiadať o vrátenie licencie. Dňom vyčiarknutia z príslušného zoznamu zaniká licencia, t. j. oprávnenie na výkon štatutárneho auditu a štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť musí odovzdať licenciu úradu.

Ak žiada o vyčiarknutie z príslušného zoznamu štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť, je povinná zaslať originál licencie a certifikátu úradu, ako aj mať splnené všetky povinnosti voči úradu a komore.

K § 13              

Zoznam asistentov štatutárneho audítora vedie komora. Fyzická osoba, ktorá má záujem byť zapísaná do zoznamu asistentov štatutárneho audítora, musí spĺňať podmienky ustanovené v odseku 1, ktoré sa oproti terajšiemu zákonu nemenia. Ide o tieto podmienky: spôsobilosť na právne úkony, dobrá povesť, ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, absolvovanie vstupného testu, zaplatenie poplatku a zápisného. Ak bol asistent štatutárneho audítora zo zoznamu vyčiarknutý, môže o opätovné zapísanie do zoznamu požiadať až po uplynutí troch rokov.

K § 14              

Komora vyčiarkne asistenta štatutárneho audítora zo zoznamu asistentov štatutárneho audítora pri vzniku skutočností, ktoré sú ustanovené v odseku 1. K vyčiarknutiu zo zoznamu asistentov audítora pristúpi komora aj v prípade vlastnej žiadosti asistenta štatutárneho audítora, ako aj z ďalších dôvodov vymedzených v tomto ustanovení. V nadväznosti na potreby praxe sa doplňuje ustanovenie, na základe ktorého komora oznámi školiteľovi alebo zamestnávateľovi, u ktorého je asistent štatutárneho audítora zamestnaný,  jeho vyčiarknutie zo zoznamu.

K § 15              

Návrh zákona v tomto ustanovení rámcovo vymedzuje obsah audítorskej skúšky, ktorú musí uchádzač o získanie certifikátu a následne licencie absolvovať v nadväznosti na § 3 ods. 1. Oblasti, na ktoré je audítorská skúška zameraná, vychádzajú zo smernice. Skúška sa vykonáva v písomnej forme. Súčasťou zápisnice, ktorou sa potvrdzuje priebeh audítorskej skúšky, sú aj skúšobné otázky, rozhodnutie o výsledku a v prípade nezloženia skúšky aj dôvody jej nezloženia.

K § 16              

V tomto ustanovení je určený postup pre schvaľovanie štatutárnych audítorov, ktorí sú schválení v iných členských štátoch a tretích krajinách, ktorí sa uchádzajú o získanie certifikátu a licencie na výkon štatutárneho auditu v SR podľa tohto zákona. Skúškou spôsobilosti sa  preverujú iba dostatočné znalosti štatutárneho audítora týkajúce sa zákonov a predpisov platných v SR, ktoré sú relevantné pre štatutárny audit. Pred zložením skúšky spôsobilosti sa musí uchádzač preukázať platným certifikátom vydaným mimo územia SR a potvrdením, ktorým doloží svoju účasť na sústavnom vzdelávaní v predchádzajúcom období. Skúška spôsobilosti sa vykonáva v štátnom jazyku nakoľko uchádzač o skúšku spôsobilosti by mal mať aktívne osvojený slovenský jazyk pre potreby porozumenia odbornej literatúry, zákonov, právnych predpisov a podobne, ktoré sú platné v SR.

K § 17              

Skúšobný poriadok na vykonanie audítorskej skúšky, skúšky  spôsobilosti a preskúšania ustanoví opatrením Ministerstva financií SR (ďalej len „ministerstvo“), ktoré v tomto poriadku určí podrobnosti o podaní žiadosti na skúšky, výšku poplatkov, priebeh a spôsob hodnotenia skúšky, ako aj neúčasti na nej.

K § 18              

Uchádzač vykonáva audítorskú skúšku pred skúšobnou komisiou úradu. Skúšobnú komisiu tvoria odborníci z radov štatutárnych audítorov a ďalších odborníkov z ekonomickej teórie a praxe. Tým sa zabezpečí náročnosť skúšky pre uchádzača  a vzniká predpoklad, že dôjde ku kvalitnému overeniu požadovaných teoretických vedomostí z tých oblastí, ktoré sú pre štatutárny audit relevantné. Predsedu a členov skúšobnej komisie vymenúva a odvoláva rada úradu.

K § 19              

Je dôležité zaistiť dlhodobo vysokú kvalitu všetkých štatutárnych auditov vyžadovaných právnymi predpismi Spoločenstva. Všetky štatutárne audity vykonávané podľa tohto zákona sa budú vykonávať do prijatia medzinárodných audítorských štandardov Európskou komisiou na základe medzinárodných audítorských štandardov, ak nebudú v rozpore s týmto zákonom, alebo s nariadením v prípade štatutárneho auditu SVZ.

V záujme dosiahnutia maximálneho stupňa harmonizácie sa uplatnenie dodatočných vnútroštátnych audítorských postupov alebo požiadaviek môže použiť len vtedy, ak tieto vychádzajú z osobitných vnútroštátnych právnych požiadaviek vzťahujúcich sa na rozsah štatutárneho auditu individuálnych alebo konsolidovaných účtovných závierok.

Ak by prijaté medzinárodné audítorské štandardy obsahovali audítorské postupy, ktorých vykonávanie by vytváralo právny konflikt s vnútroštátnymi právnymi predpismi vyplývajúci zo špecifických vnútroštátnych požiadaviek týkajúcich sa rozsahu štatutárneho auditu, je možné vyňať konfliktnú časť medzinárodného audítorského štandardu na dobu trvania konfliktu. V prípade, ak takáto situácia nastane, patrí k povinnostiam úradu oznámiť všetkým členským krajinám a Európskej komisii odlišný vnútroštátny postup spolu s jeho odôvodnením. V súčasnosti vydané medzinárodné audítorské štandardy potrebám SR vyhovujú.

V súlade s ustanoveniami článku 24b ods. 7 a  26 ods. 5 smernice sa umožňuje štatutárnym audítorom alebo audítorským spoločnostiam zjednodušiť výkon štatutárneho auditu v závislosti od rozsahu a zložitosti činnosti auditovaného subjektu.  Uplatniť zjednodušené požiadavky pri výkone štatutárneho auditu nie je možné v SVZ alebo veľkých účtovných jednotkách zadefinovaných v súlade s veľkostnými kritériami smernice č. 2013/34/EÚ o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica EP a R 2006/43/ES  a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (ďalej len „smernica 2013/34/EÚ“). Požiadavky na štatutárny audit sa umožňuje zjednodušiť v nasledovných oblastiach:

 - vnútorná organizácia štatutárnych audítorov alebo audítorských spoločností (§ 24),  

- audítorská dokumentácia (§ 22) a  

- uplatňovanie medzinárodných audítorských štandardov. Komora v súčinnosti s úradom vydá vnútorný predpis, v ktorom budú tieto zjednodušené požiadavky pri výkone štatutárneho auditu určené.

K § 20              

V súlade so smernicou sa zavádza do zákona profesionálna etika a profesionálny skepticizmus štatutárneho audítora a audítorskej spoločnosti pri výkone štatutárneho auditu. Ustanovuje sa profesionálny skepticizmus ako postoj štatutárneho audítora a audítorskej spoločnosti, z ktorého vyplýva povinnosť preskúmavať skutočnosti, ktoré sú predmetom štatutárneho auditu, s ostražitosťou voči okolnostiam, ktoré môžu naznačovať možnú nesprávnosť v dôsledku chyby alebo podvodu a kriticky posudzovať dôkazy zistené pri výkone štatutárneho auditu. Kladie sa dôraz na zachovávanie profesionálneho skepticizmu najmä pri preverovaní odhadov manažmentu, ktoré sa týkajú oceňovania majetku a záväzkov reálnymi hodnotami, zníženia hodnoty majetku, rezerv a budúcich peňažných tokov významných pre schopnosť auditovaného subjektu nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

K § 21              

Štatutárny audítor a audítorská spoločnosť, ktorí vykonávajú štatutárny audit v zmysle tohto zákona, musia byť nezávislí od auditovaného subjektu a nesmú sa podieľať na prijímaní rozhodnutí tohto subjektu t. j. musia sa zdržať zasahovania do procesov vnútorného rozhodovania auditovaného subjektu. Ak je nezávislosť štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti ohrozená napríklad previerkou seba samého, existenciou vlastných záujmov, obhajobou, známosťou, dôverou alebo zastrašovaním, musia štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť prijať ochranné opatrenia na zníženie tohto ohrozenia.

Okrem nezávislosti štatutárneho audítora a audítorskej spoločnosti je potrebné, aby aj akákoľvek fyzická osoba, ktorá môže priamo alebo nepriamo ovplyvniť výsledok štatutárneho auditu, sa nezúčastňovala na riadení auditovaného subjektu. Súčasne sa ustanovuje obdobie počas, ktorého sa vyžaduje dodržiavať nezávislosť štatutárneho audítora, audítorskej spoločnosti, a to v priebehu obdobia, na ktoré sa vzťahuje účtovná závierka, ktorej štatutárneho audit sa má vykonať a počas obdobia, v ktorom sa vykonáva štatutárny audit.

Štatutárny audítor a audítorská spoločnosť nesmú vykonávať štatutárny audit, ak existuje taký priamy alebo nepriamy finančný, obchodný, zamestnanecký alebo iný vzťah medzi štatutárnym audítorom, audítorskou spoločnosťou alebo ich sieťou a auditovaným subjektom, z ktorého by ďalšia strana mohla dospieť k názoru, že nezávislosť štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti je spochybnená. Všetky skutočnosti, ktoré by mohli ohrozovať nezávislosť štatutárneho audítora a audítorskej spoločnosti musia byť zdokumentované v audítorskej dokumentácii k príslušnému štatutárnemu auditu.

Vedenie účtovníctva a zostavenie účtovnej závierky v auditovanom subjekte je prekážkou nezávislosti štatutárneho audítora, audítorskej spoločnosti a siete.

V nadväznosti na smernicu sa dopĺňajú ďalšie podmienky na zabezpečenie nezávislosti štatutárneho audítora, audítorskej spoločnosti alebo inej fyzickej osoby, ktorá môže ovplyvniť výsledok štatutárneho auditu. V odseku 10 sa ustanovuje potrebná dokumentácia, ktorú vypracuje štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť pred prijatím zákazky alebo pokračovaním plnenia zákazky na štatutárny audit v oblasti splnenia požiadaviek na nezávislosť a ochranných opatrení prijatých na zmiernenie tohto ohrozenia.

K § 22              

O priebehu výkonu štatutárneho auditu sa musí viesť audítorská dokumentácia podľa medzinárodných audítorských štandardov. Do audítorskej dokumentácie môžu nazerať osoby vykonávajúce dohľad, osoby oprávnené vykonávať previerku kontroly kvality zákazky v súlade s článkom 8 nariadenia, osoby oprávnené vykonávať monitoring systému kontroly kvality u štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi, členovia dozornej rady a disciplinárnej komisie komory,  súd a  orgány činné v trestnom konaní.

Doplnenie ďalších osôb, ktoré sú oprávnené nahliadať do audítorskej dokumentácie súvisí s požiadavkami medzinárodných audítorských štandardov v oblasti kontroly kvality v spoločnostiach vykonávajúcich štatutárny audit. Štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť musia zabezpečiť vo svojej spoločnosti, aby sa na úrovni zákazky vykonávali také postupy kontroly kvality, ktoré štatutárnemu audítorovi poskytnú primerané uistenie, že vykonaný štatutárny audit zodpovedá požiadavkám odborných štandardov a platných predpisov a zákonov a vydaná správa je za daných okolností primeraná. Medzinárodný štandard na kontrolu kvality požaduje, aby štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť zaviedla účinný systém kontroly kvality poskytovaných služieb, a to vykonaním previerky kontroly kvality zákazky. Takúto previerku vykonáva osoba, ktorá sa nepodieľa na výkone konkrétneho štatutárneho auditu, pričom ňou môže byť aj vhodne kvalifikovaná externá osoba. Medzinárodný štandard na kontrolu kvality  vyžaduje taktiež zavedenie monitorovacieho procesu, ktorý poskytne audítorskej spoločnosti uistenie, že pravidlá a postupy týkajúce sa systému kontroly kvality sú relevantné, adekvátne a fungujú účinne. Rovnako za monitoring kontrolného prostredia v subjekte zodpovedá iná osoba ako partner zodpovedný za zákazku, pričom je možné, aby bol tento monitoring zabezpečený externe. Na vykonanie uvedeného monitoringu je potrebné umožniť nahliadať do príslušnej audítorskej dokumentácie aj týmto osobám.

Členovia dozornej rady komory môžu nahliadať do audítorskej dokumentácie vzhľadom na ich zákonnú povinnosť podľa § 46 ods. 2 písm. d). V prípade disciplinárneho konania sa členovia disciplinárnej komisie v záujme správneho posúdenia závažnosti porušenia zákona o štatutárnom audite a stanovenia primeraného disciplinárneho opatrenia potrebujú oboznámiť s obsahom celého spisu, ktorý obsahuje aj audítorskú dokumentáciu.

Komplexnosť štatutárnych auditov medzinárodných skupín si vyžaduje dobrú spoluprácu medzi príslušnými orgánmi členských štátov a tretích krajín. Preto je potrebné umožniť prostredníctvom úradu príslušným orgánom v členských štátoch a v tretích krajinách prístup k pracovnej dokumentácii o štatutárnom audite a iným dokumentom. Audítorská dokumentácia sa môže poskytnúť do členského štátu a tretej krajiny za podmienok stanovených týmto zákonom.

K § 23              

Štatutárny audítor môže vykonávať štatutárny audit vo svojom mene, v mene audítorskej spoločnosti, v mene iného štatutárneho audítora alebo ako zamestnanec audítorskej spoločnosti. Ak je štatutárny audítor sám zamestnaný alebo vykonáva platenú činnosť okrem pedagogickej, vedeckej a publicistickej činnosti, nesmie zamestnávať iného štatutárneho audítora.

V oblasti rozsahu štatutárneho auditu sa dopĺňa ustanovenie, podľa ktorého  výkon štatutárneho auditu nezahŕňa uistenie o budúcej životaschopnosti auditovaného subjektu, ani o efektívnosti alebo účinnosti súčasných alebo budúcich rozhodnutí riadiacich orgánov tejto účtovnej jednotky.

Štatutárny audítor a audítorská spoločnosť môžu poskytovať subjektom aj neaudítorské služby. Ide o služby v oblasti vedenia účtovníctva, analýz účtovného systému, ekonomického, daňového a finančného poradenstva, oceňovania majetku, vypracovania odporúčaní a poskytovania konzultácií na overenie a posúdenie podnikateľského zámeru  a podobne. Vedenie účtovníctva a zostavenie účtovnej závierky  v auditovanom subjekte je prekážkou nezávislosti štatutárneho audítora, audítorskej spoločnosti a siete v nadväznosti na § 21 ods. 3. Súčasne sú ďalšie obmedzenia v oblasti poskytovania neaudítorských služieb v prípade štatutárneho auditu SVZ ustanovené v § 33.

Poplatky, ktoré platí auditovaný subjekt za vykonanie štatutárneho auditu, nesmie štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť podmieňovať vykonávaním neaudítorských služieb.

K § 24              

Oproti doterajšiemu zákonu sa dopĺňajú základné požiadavky na vnútornú organizáciu štatutárnych audítorov a audítorských spoločností, ktorá by mala zabrániť akýmkoľvek rizikám pre ich nezávislosť. Vlastníci alebo spoločníci audítorskej spoločnosti, ako aj osoby, ktoré riadia audítorskú spoločnosť, by nemali zasahovať do výkonu štatutárneho auditu žiadnym spôsobom, ktorý ohrozuje nezávislosť a objektívnosť štatutárneho audítora vykonávajúceho štatutárny audit v mene audítorskej spoločnosti. Okrem toho by štatutárni audítori a audítorské spoločnosti mali zaviesť vhodné vnútorné politiky a postupy voči zamestnancom a iným osobám zapojeným do činnosti týkajúcej sa štatutárneho auditu v rámci svojich organizácií na zabezpečenie dodržiavania svojich povinností. Cieľom týchto politík a postupov je najmä zabránenie akémukoľvek ohrozeniu nezávislosti, riešenie takýchto ohrození a zabezpečenie kvality, integrity a dôkladnosti štatutárneho auditu. Tieto politiky a postupy by mali byť primerané vzhľadom na rozsah a zložitosť činností štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti.

K § 25              

Ustanovuje sa základný rámec pre organizáciu práce štatutárneho audítora a audítorskej spoločnosti pri vykonávaní štatutárneho auditu. Štatutárny audítor, ktorý zamestnáva štatutárnych audítorov a  audítorská spoločnosť sú povinní určiť pre štatutárny audit aspoň jedného kľúčového audítorského partnera, ktorý je aktívne zapojený do vykonávania štatutárneho auditu. Súčasne sú povinní poskytnúť dostatočné zdroje a personál, ktorý má potrebnú odbornosť a schopnosť na riadne vykonávanie svojich povinností.

Štatutárny audítor je povinný na vykonávanie predmetného štatutárneho auditu vyčleniť dostatočné zdroje a dostatok času v záujme jeho riadneho vykonania.

Štatutárny audítor a audítorská spoločnosť sú povinní uchovávať záznamy o prípadných porušeniach ustanovení tohto zákona alebo nariadenia a o dôsledkoch týchto porušení, ako aj o opatreniach prijatých na ich nápravu a na prípadnú zmenu systému vnútornej kontroly kvality. Prehľad o týchto opatreniach je prístupný v rámci vnútornej organizačnej štruktúry štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti.

K § 26              

V prípade štatutárneho auditu konsolidovanej účtovnej závierky je dôležitá existencia jasného vymedzenia zodpovednosti medzi štatutárnymi audítormi, ktorí vykonávajú štatutárny audit jednotlivých súčastí konsolidovaného celku. Preto štatutárny audítor konsolidovaného celku musí niesť plnú zodpovednosť za správu audítora konsolidovaného celku. Ak sa na štatutárnom audite konsolidovaného celku napr. niektorej dcérskej, spoločnej alebo pridruženej účtovnej jednotky podieľa audítor z tretej krajiny, potom musí štatutárny audítor konsolidovaného celku vykonať previerku audítorskej činnosti vykonanej týmto audítorom z tretej krajiny a viesť o tejto previerke dokumentáciu.

Na účely previerky audítorskej činnosti je štatutárny audítor konsolidovaného celku povinný požiadať o súhlas príslušného štatutárneho audítora alebo audítorskú spoločnosť s prenosom relevantnej audítorskej dokumentácie počas vykonávania štatutárneho auditu konsolidovanej účtovnej závierky, ktorá bude slúžiť ako podmienka na to, aby sa štatutárny audítor konsolidovaného celku mohol spoliehať na vykonaný štatutárny audit príslušným štatutárnym audítorom alebo audítorskou spoločnosťou.

V rámci medzinárodnej spolupráce pri dohľade je úrad oprávnený požiadať príslušné orgány o dodatočnú dokumentáciu o audítorskej činnosti vykonanej európskym audítorom alebo audítorskou spoločnosťou z iného členského štátu na účely štatutárneho auditu konsolidovaného celku. Podobne je to pri vykonaní štatutárneho auditu materskej účtovnej jednotky alebo dcérskej účtovnej jednotky audítorom z tretej krajiny alebo audítorskou spoločnosťou z tretej krajiny.

K § 27              

Štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť vydávajú o výsledku štatutárneho auditu správu audítora, ktorej povinné náležitosti sú ustanovené v tomto paragrafe. V nadväznosti na smernicu sa precizuje obsah správy audítora. Súčasťou správy audítora je aj názor štatutárneho audítora na výročnú správu podľa § 20 ods. 3 zákona o účtovníctve a podľa ďalších osobitných predpisov, ak takúto povinnosť ustanovujú. Ak nie je výročná správa vyhotovená v rovnakom čase ako účtovná závierka a štatutárny audítor až následne overuje výročnú správu vypracuje dodatok správy audítora. V mimoriadnych prípadoch sa umožňuje, aby dodatok správy audítora vypracoval aj iný štatutárny audítor ako ten, ktorý vykonal štatutárny audit účtovnej závierky.

Ak štatutárny audit vykonáva audítorská spoločnosť, audítorskú správu podpisuje aspoň štatutárny audítor vykonávajúci štatutárny audit v mene audítorskej spoločnosti. Jeho meno nemusí byť sprístupnené verejnosti, ak by to mohlo viesť k ohrozeniu bezpečnosti akejkoľvek osoby.

K § 28              

Štatutárni audítori a audítorské spoločnosti sú zodpovední za výkon svojej práce s náležitou starostlivosťou, a preto by mali zodpovedať za finančné škody vzniknuté v dôsledku nenáležitej starostlivosti. Štatutárny audítor a audítorská spoločnosť zodpovedajú za škodu, ktorá bola spôsobená v súvislosti s výkonom štatutárneho auditu a na tento účel sú povinní uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu.  Je ustanovená výška do akej je štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť zodpovedná za škodu spôsobenú pri výkone štatutárneho auditu. Štatutárny audítor a audítorská spoločnosť sú povinní písomne informovať úrad o uzavretí zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu alebo o zániku tejto zmluvy. Umožňuje sa tiež uzavrieť poistenie v inom členskom štáte alebo tretej krajine. Poistenie zodpovednosti za škodu je povinné a jeho neuzavretie môže mať za následok až pozastavenie licencie.

K § 29              

Pre štatutárnych audítorov a audítorské spoločnosti vyplývajú z tohto paragrafu povinnosti voči orgánom dohľadu podľa osobitných predpisov napr. voči bankovému dohľadu.

K § 30              

Štatutárni audítori a audítorské spoločnosti sú povinní bezodkladne oznamovať úradu svoje odvolanie alebo odstúpenie v priebehu vykonávania štatutárneho auditu, vznik a zánik pracovnoprávneho vzťahu štatutárneho audítora, ktorého zamestnávajú, zmenu alebo zánik údajov zapisovaných do príslušného zoznamu. Aby úrad vedel informovať hostiteľské členské štáty o prípadnom zániku licencie štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti, sú  tieto povinné informovať úrad, v ktorých hostiteľských štátoch sú oprávnení vykonávať štatutárny audit.

            Predlžuje sa termín na splnenie povinnosti oznamovať úradu zoznam účtovných jednotiek, v ktorých v predchádzajúcom účtovnom období vykonali štatutárny audit, z troch na štyri mesiace. Pôvodný termín kolidoval s termínom podávania daňových priznaní, kedy boli štatutárni audítori a audítorské spoločnosti značne zaneprázdnené čo malo za následok predkladanie nedôsledne spracovaných zoznamov. Štatutárni audítori a audítorské spoločnosti sú povinní zasielať úradu zoznam auditovaných subjektov v členení na  malé účtovné jednotky, veľké účtovné jednotky, SVZ a ostatné subjekty. Túto povinnosť nemajú štatutárni audítori, ktorí vykonávajú štatutárny audit v mene a na účet audítorskej spoločnosti nakoľko samostatne nevykonávajú štatutárny audit.

K § 31              

Štatutárni audítori a asistenti štatutárneho audítora sú povinní  sústavne sa vzdelávať s cieľom udržať si na dostatočnej vysokej úrovni teoretické vedomosti, odborné schopnosti a hodnoty. Umožňuje sa tiež akceptovať vzdelávania organizované európskymi audítormi a audítorskými spoločnosťami v iných členských štátoch alebo tretích krajinách, keďže sa v § 3 ods. 2 umožňuje vykonávať praktickú odbornú prípravu pod vedením školiteľa v inom členskom štáte. Kritériá a spôsob hodnotenia sústavného vzdelávania ustanovuje komora po dohode s úradom, vzhľadom na to, že v súlade so smernicou je na úrade konečná zodpovednosť za vzdelávanie. V prípade nedodržiavania požiadaviek na sústavné vzdelávanie podliehajú štatutárni audítori disciplinárnym opatreniam. Sústavného vzdelávania sa musia zúčastňovať  štatutárni audítori  aj počas pozastavenia licencie. Úradu sa umožňuje na nevyhnutnú dobu na žiadosť štatutárneho audítora rozhodnúť o znížení počtu hodín vzdelávania, napr. pri dlhodobej práceneschopnosti.  Ak sa sústavného vzdelávania nezúčastňujú, musia sa podrobiť preskúšaniu pred opätovným zapísaním do zoznamu štatutárnych audítorov.

K § 32              

            Všetky informácie a dokumenty, ku ktorým má štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť pri vykonávaní štatutárneho auditu prístup, musia byť chránené a preto podliehajú povinnosti zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom štatutárneho auditu. Táto povinnosť sa vzťahuje nielen na štatutárnych audítorov, asistentov štatutárneho audítora, ale aj na všetkých zamestnancov audítorských spoločností, komory, úradu, funkcionárov úradu a všetky ostatné osoby a trvá aj po skončení štatutárneho auditu alebo po skončení funkcie, zamestnania alebo iného právneho vzťahu s audítorom, audítorskou spoločnosťou, komorou alebo úradom.

            Rozširuje sa zachovávanie mlčanlivosti, ako aj obmedzenie prístupu k informáciám, ktoré podliehajú mlčanlivosti, podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Obmedzuje sa možnosť účtovnej jednotky, aby pozbavila mlčanlivosti všetky osoby, ktoré sa dozvedeli o skutočnostiach súvisiacich so štatutárnym auditom, ako aj dohľadom. Táto kompetencia sa ponecháva iba úradu.

Za porušenie mlčanlivosti sa nepovažuje poskytnutie informácií o účtovnej jednotke v prípadoch ustanovených týmto zákonom, nariadením alebo v prípade prekazenia spáchania trestného činu. Rovnako poskytnutie dokumentácie ohľadom štatutárneho auditu účtovnej jednotky, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku, štatutárnemu audítorovi konsolidovaného celku nie je porušením mlčanlivosti.

K § 33              

Výkon štatutárneho auditu v SVZ je upravený nariadením. V nadväznosti na ustanovenia nariadenia, ktoré umožňujú členskému štátu stanoviť alternatívne riešenia v niektorých oblastiach, sa ustanovujú osobitné podmienky pre výkon štatutárneho auditu v SVZ v oblasti rozsahu poskytovania  neaudítorských služieb a v oblasti trvania zákazky na štatutárny audit. V súlade s článkom 5 nariadenia sa umožňuje audítorovi a audítorskej spoločnosti, ktorí vykonávajú štatutárny audit v SVZ, poskytovať aj tieto neaudítorské služby – vypracovanie daňového priznania, daňové služby týkajúce sa identifikácie dotácií a daňových stimulov, podpora pri daňovej kontrole, výpočet daní, poradenstvo pri oceňovaní majetku a záväzkov. Tieto služby môžu poskytovať za podmienok, ktoré ustanovuje článok 5 ods. 3 nariadenia.

             Pri štatutárnom audite SVZ sa ustanovuje povinnosť uzavrieť zmluvu o štatutárnom audite minimálne na dva roky, ak je zmluva uzavretá s príslušným auditovaným subjektom prvýkrát. Každá ďalšia zmluva uzavretá s tým istým subjektom môže byť maximálne na obdobie troch rokov, pričom štatutárneho audítora musí vždy opätovne schvaľovať valné zhromaždenie, členská schôdza alebo iný orgán auditovaného subjektu, ktorý schvaľuje alebo odvoláva štatutárneho audítora. Celková doba pokiaľ vykonáva jeden štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť štatutárny audit v jednom SVZ môže byť maximálne desať rokov. Po dosiahnutí desiatich rokov je možné predĺžiť trvanie zákazky o

- desať rokov, ak sa výberové konanie uskutočňuje podľa podmienok ustanovených v článku 16 ods. 2 až 5 nariadenia alebo

- 14 rokov, ak sa uskutočňuje spoločný štatutárny audit dvoch alebo viacerých štatutárnych audítorov alebo audítorských spoločností.   

Po uplynutí týchto lehôt môže  SVZ v súlade s § 33 ods. 6 požiadať úrad o predĺženie trvania zákazky maximálne o ďalšie 2 roky.

            S cieľom posilnenia nezávislosti štatutárnych audítorov SVZ sa musí štatutárny audítor alebo kľúčový audítorský partner zodpovedný za výkon štatutárneho auditu  striedať pri danej zákazke na štatutárny audit maximálne po 5 rokoch od dátumu vymenovania a má možnosť znovu sa zúčastniť na štatutárnom audite auditovaného subjektu po uplynutí najmenej 3 rokov od vykonávania štatutárneho auditu u daného auditovaného subjektu.

            Akcionárom, riadiacemu alebo dozornému orgánu auditovaného subjektu alebo úradu sa umožňuje podať na súde návrh na odvolanie štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti, ktorí vykonávajú štatutárny audit v SVZ.

K § 34              

Navrhované znenie paragrafu bolo presunuté zo zákona o účtovníctve a upravuje zriadenie výboru pre audit nadväzne na čl. 41 smernice. Ustanovenie ukladá povinnosť SVZ zriadiť si výbor pre audit. Úlohy výboru pre audit môžu vykonávať tiež členovia dozornej rady. Jeho úlohou je vykonávať kompetencie ako sú postup pri výbere štatutárneho audítora, možnosť obmedziť poskytované služby štatutárneho audítora, dohliadať na proces zostavovania účtovnej závierky, kontrolovať efektivitu interného auditu. Upravujú sa podmienky, kedy nemusí mať SVZ zriadený výbor pre audit.

K § 35              

Systému zabezpečenia kvality štatutárneho auditu musia podliehať všetci štatutárni audítori a audítorské spoločnosti. Dobrým prostriedkom na dosiahnutie dlhodobo vysokej kvality zákonných štatutárnych auditov sú pravidelné previerky. V súlade so smernicou sa navrhuje rozdeliť systém previerok zabezpečenia kvality štatutárneho auditu na úrad, ktorý bude mať v kompetencii previerky štatutárnych audítorov a audítorských spoločností pri štatutárnom audite SVZ a komoru, ktorá bude vykonávať previerky štatutárnych audítorov a audítorských spoločností pri štatutárnom audite ostatných subjektov. Zodpovednosť za dohľad nad systémom zabezpečenia kvality štatutárneho auditu ostáva na úrade. Systém previerok zabezpečenia kvality štatutárneho auditu sa musí uskutočňovať spôsobom nezávislým od preverovaných štatutárnych audítorov a audítorských spoločností. Povinnosťou úradu, ako aj komory je zabezpečiť primerané zdroje na financovanie previerok zabezpečenia kvality štatutárneho auditu, na výber a školenia osôb, ktoré tieto previerky zabezpečenia kvality štatutárneho auditu budú vykonávať.

Pravidelné previerky zabezpečenia kvality štatutárneho auditu musia vykonávať osoby s primeraným odborným vzdelaním a dostatočnými skúsenosťami a znalosťami v oblasti medzinárodných audítorských štandardov, medzinárodných účtovných štandardov, etického kódexu audítora, vnútorných predpisov úradu a komory. V súlade s novelou smernice sa dopĺňajú podmienky, za ktorých môže kontrolór vykonávať previerku zabezpečenia kvality štatutárneho auditu u štatutárneho audítora alebo v audítorskej spoločnosti. Tieto osoby sú na tento účel osobitne vyškolené a na konkrétne úlohy určené objektívnym postupom, aby sa predišlo konfliktu záujmov medzi osobami uskutočňujúcimi previerku a preverovanými štatutárnymi audítormi alebo audítorskými spoločnosťami. Ich výber a školenia zabezpečuje úrad, ako aj komora. Previerka kvality sa vykonáva aspoň raz za 6 rokov  a pri audítoroch a audítorských spoločnostiach vykonávajúcich štatutárny audit SVZ aspoň raz za tri roky. Výsledky previerok sa každoročne zverejňujú na internetových stránkach komory a úradu.

K § 36              

Systém verejného dohľadu nesie konečnú zodpovednosť nad schvaľovaním a registrovaním štatutárnych audítorov a audítorských spoločností, nad uplatňovaním etických noriem, štandardov vnútornej kontroly kvality audítorských spoločností a štatutárneho auditu, sústavným vzdelávaním, zabezpečením kvality, systémom prešetrovania a disciplinárnym systémom. Úrad vykonáva dohľad prostredníctvom nepraktizujúcich osôb alebo odborníkov. V nadväznosti na smernicu a nariadenie je zadefinované kto môže byť „odborníkom“ na výkon dohľadu. V definícii pojmu „nepraktizujúca osoba“ sa dopĺňa ustanovenie, že takáto osoba nevykonáva štatutárny audit ani počas vykonávania správy a riadenia systému verejného dohľadu.

            Systému verejného dohľadu podliehajú  štatutárni audítori a audítorské spoločnosti, a to aj z tretích krajín, ktorí sú v SR len registrovaní, komora a dopĺňajú sa SVZ. Osobou poverenou výkonom dohľadu môže byť zamestnanec úradu, člen orgánu úradu alebo úrad môže na výkon dohľadu prizvať na zmluvnom základe ďalšie fyzické osoby, ktoré na základe písomného poverenia, konajú v mene úradu. V ustanovení sa stanovujú práva a povinnosti dohliadaných subjektov.

            Ustanovujú sa povinnosti dohliadaných subjektov pri výkone dohľadu. Z dôvodu ukončenia dohľadu s odlišnými závermi a s tým súvisiaci ďalší postup  sa zadefinoval v odseku 19 deň ukončenia dohľadu. Vzhľadom na informácie, ktoré sú v jednotlivých protokoloch z dohľadov a informácií z vykonaných dohľadov, nie je možné tieto informácie sprístupňovať v rámci zákona o slobode informácií.

            Štátnym orgánom, orgánom územnej samosprávy a všetkým dohliadaným subjektom podľa tohto zákona sa stanovuje povinnosť poskytovať úradu súčinnosť pri výkone dohľadu.

K § 37              

Ustanovuje sa zodpovednosť úradu za zabezpečenie spolupráce a koordinácie na európskej úrovni s orgánmi dohľadu nad štatutárnym auditom  jednotlivých členských štátov v oblasti zabezpečenia kvality štatutárneho auditu, poskytovania informácií potrebných na výkon dohľadu nad štatutárnym auditom vrátane audítorskej dokumentácie a v oblasti prešetrovania štatutárnych audítorov a audítorských spoločností. Pri výkone verejného dohľadu sa ustanovuje princíp, že jednotlivé členské štáty si budú vzájomne uznávať svoje systémy dohľadu nad štatutárnym auditom, svoje systémy zabezpečenia kvality štatutárneho auditu a systémy prešetrovania a sankcií.

V nadväznosti na článok 34 bod 1 smernice sú členské štáty  povinné rešpektovať zásadu regulácie v domovskej krajine a dohľadu zo strany členského štátu, v ktorom sú štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť zapísaní v príslušnom zozname a v ktorom má auditovaný subjekt  registrované sídlo.

Podľa  článku 34 bod 2 smernice, ktorý sa týka uznávania vzájomných regulačných opatrení medzi členskými štátmi, v   prípade štatutárneho auditu konsolidovanej účtovnej závierky členský štát, ktorý vyžaduje štatutárny audit konsolidovanej účtovnej závierky, nemôže stanoviť dodatočné požiadavky týkajúce sa zápisu do zoznamu štatutárnych audítorov alebo audítorských spoločností, previerky zabezpečenia kvality, uplatňovaných audítorských štandardov, etického kódexu a nezávislosti štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti, ktorí vykonávajú štatutárny audit časti konsolidovaného celku, ktorá má registrované sídlo v inom členskom štáte.

Do ustanovenia tohto paragrafu sa zapracovali aj požiadavky článku 34 bod 3 smernice, a to, ak sú na regulovanom trhu v členskom štáte obchodované cenné papiere spoločnosti, ktorá má svoje registrované sídlo v inom členskom štáte, nemôže členský štát, v ktorom sú cenné papiere obchodované,  v súvislosti so štatutárnym auditom stanoviť žiadne dodatočné požiadavky týkajúce sa registrácie, previerky zabezpečenia kvality štatutárneho auditu, medzinárodných audítorských štandardov, profesijnej etiky a nezávislosti štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti, ktorí vykonávajú štatutárny audit účtovnej závierky alebo konsolidovanej účtovnej závierky. 

V súlade s článkom 36 môže orgán dohľadu nad výkonom štatutárneho auditu jedného členského štátu požiadať príslušný orgán dohľadu nad štatutárnym auditom  iného členského štátu, aby vykonal prešetrovanie na jeho území, alebo aby niektorí jeho zamestnanci  mohli v priebehu prešetrovania sprevádzať zamestnancov príslušného orgánu tohto iného členského štátu.

Úrad v súlade s článkom 47 smernice umožní na základe zmlúv o vzájomnej spolupráci prístup k audítorskej dokumentácii a iným dokumentom štatutárneho auditu orgánom dohľadu tretích krajín za predpokladu, že tieto spĺňajú  požiadavky určené Európskou komisiou na systém verejného dohľadu nad štatutárnym auditom, systém zabezpečenia kvality, prešetrovania a sankcií a  Európska komisia ich vyhlásila za rovnocenné. Do času vyhlásenia Európskej komisie o rovnocennosti sa môže úrad spoľahnúť na hodnotenie iného členského štátu. Prenos informácií musí byť vykonaný v súlade so všeobecným záväzným predpisom o ochrane osobných údajov a musí byť zabezpečené, že  získané informácie budú použité len na účely výkonu dohľadu.

K § 38              

            Upravuje sa možnosť oznamovania porušení tohto zákona v súvislosti s výkonom štatutárneho auditu. Úrad je povinný prijať a preveriť každý podnet, zachovávať mlčanlivosť o totožnosti osoby, ktorá podala podnet. Spôsoby podávania podnetov musia byť zverejnené na webovom sídle úradu, ktorý zároveň vedie evidenciu podnetov po dobu 5 rokov minimálne v stanovenom rozsahu.

            Súčasne sa audítorské spoločnosti zaväzujú k prijatiu vhodných interných postupov, ktoré umožnia ich zamestnancom nahlasovať možné alebo skutočné porušenia tohto zákona alebo nariadenia.

K § 39              

V komore sa združujú štatutárni audítori a audítorské spoločnosti, ktorí sú držiteľmi licencie na výkon štatutárneho auditu. Komora je právnickou osobou, pôsobí na celom území SR a môže vytvárať územné sekcie.

K § 40              

V ustanovení sa definujú úlohy komory. Hlavnými úlohami sú zastupovať, chrániť a presadzovať oprávnené záujmy svojich členov a asistentov štatutárnych audítorov, poskytovať členom komory a asistentom  štatutárneho audítora metodické usmernenia v oblasti štatutárneho auditu, účtovníctva, etiky a medzinárodných audítorských štandardov. 

K § 41              

            Členstvo v komore je pre štatutárneho audítora a audítorskú spoločnosť povinné. Za týmto účelom komora vedie zoznam členov komory. Asistent  štatutárneho audítora nie je členom komory.

K § 42              

Štatutárny audítor a audítorská spoločnosť majú právo voliť do orgánov komory, pričom štatutárny audítor má právo byť aj volený do orgánov komory. Asistent štatutárneho audítora nemá volebný hlas a ani nemôže byť volený.  K základným povinnostiam štatutárneho audítora, audítorskej spoločnosti a asistenta štatutárneho audítora patrí oboznamovať sa s vnútornými predpismi komory a dodržiavať ich, ako aj plniť uznesenia orgánov komory.  Ďalej sú povinní odvádzať komore príspevky. Suma povinných členských  príspevkov platených komore sa zníži audítorským spoločnostiam o uhradenú sumu ročného príspevku úradu podľa § 68 ods. 3 písm. f), ktorý budú platiť audítorské spoločnosti a ročného registračného poplatku podľa § 68 ods. 7, ktorý budú platiť štatutárni audítori a audítorské spoločnosti, ktoré predpokladajú vykonávať štatutárny audit v SVZ.

K § 43              

Orgánmi komory je zhromaždenie, prezídium, dozorná rada a komisie. Funkčné obdobie je štvorročné. Navrhuje sa, aby tá istá osoba mohla byť zvolená za člena orgánu najviac v troch po sebe idúcich obdobiach. Za výkon funkcií nepatrí mzda ani odmena, ale len náhrada cestovných a vecných výdavkov a náhrada za stratu času. Členstvo v jednotlivých volených orgánoch komory je navzájom nezlučiteľné.

K § 44              

Najvyšším orgánom komory je zhromaždenie, ktoré zvoláva prezídium spravidla raz za rok. Medzi hlavné úlohy zhromaždenia patrí voľba a odvolávanie prezidenta komory a jednotlivých členov orgánov, schvaľovanie štatútu a jeho zmien, vnútorných predpisov, výšky zápisného a členských príspevkov, ako aj schvaľovanie rozpočtu komory.

K § 45              

Prezídium je výkonným orgánom v období medzi dvomi zhromaždeniami. Prezídium plní uznesenia zhromaždenia a zodpovedá mu za svoju činnosť. Navrhuje sa, aby každá územná sekcia bola zastúpená takým počtom členov,  ktorý zodpovedá pomeru členov územnej sekcie k celkovému počtu členov komory v SR. Minimálne musí mať územná sekcia zastúpeného v prezídiu jedného člena.

K § 46              

Dozorná rada je kontrolným orgánom  komory. Okrem kontrolnej činnosti zasiela podnety na disciplinárne konanie, ak štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť nepreukážu odstránenie nedostatkov, ktoré boli zistené pri previerke zabezpečenia kvality štatutárneho auditu vykonanej komorou. Zasiela tiež podnety na disciplinárne konanie, ak štatutárny audítor, audítorská spoločnosť a asistent štatutárneho audítora neplatia zápisné, členské príspevky, poplatky za vstupné testy alebo iné peňažné úhrady. V mimoriadnych prípadoch môže zvolať dozorná rada mimoriadne zhromaždenie.

K § 47              

Hlavnou úlohou komisie pre sústavné vzdelávanie je zabezpečenie a kontrola sústavného vzdelávania štatutárnych audítorov, asistentov štatutárneho audítora a kontrolórov, ktorí zabezpečujú kontrolu kvality štatutárneho auditu. Je oprávnená zasielať podnety na disciplinárne konanie, ak sa štatutárny audítor alebo asistent štatutárneho audítora nezúčastňujú sústavného vzdelávania alebo podnety na konanie pred úradom.

K § 48              

Komisia pre zabezpečenie kvality štatutárneho auditu je za komoru hlavným nositeľom úloh za oblasť zabezpečenia kvality štatutárneho auditu. Previerky zabezpečenia kvality štatutárneho auditu vykonáva prostredníctvom kontrolórov.

K § 49              

V kompetencii komory je ukladanie disciplinárnych opatrení štatutárnym audítorom, audítorským spoločnostiam a asistentom štatutárneho audítora za disciplinárne previnenia. K disciplinárnym opatreniam, ktoré je komora oprávnená uložiť, patrí písomné napomenutie, peňažná pokuta alebo vyčiarknutie zo zoznamu asistentov štatutárneho audítora.

K § 50

 Upravuje sa postup disciplinárnej komisie komory pri ukladaní rozhodnutia, ako aj o odvolaní sa proti tomuto rozhodnutiu v disciplinárnom konaní za porušenie povinností asistentmi štatutárneho audítora, štatutárnymi audítormi a audítorskými spoločnosťami.

K § 51              

Zdrojmi príjmov komory je zápisné, členské príspevky, poplatky za vstupné testy od asistentov štatutárneho audítora, peňažné úhrady určené vnútornými predpismi komory, príjmy za služby, ktoré komora poskytuje, dary, pokuty a iné príjmy. Komora uhrádza zo svojich príjmov výdavky na svoju činnosť a na zabezpečenie rozvoja štatutárneho auditu. Komora ukladá svoju účtovnú závierku, výročnú správu a správu audítorov do neverejnej časti registra účtovných závierok.

K § 52              

Zriadenie úradu a jeho činnosť je v súlade s požiadavkou smernice  na vytvorenie účinného a  nezávislého systému verejného dohľadu nad štatutárnymi audítormi a audítorskými spoločnosťami a úlohami súvisiacimi so zvýšením kvality práce štatutárnych audítorov a audítorských spoločností. Je súčasne reakciou SR na požiadavku skvalitnenia finančného výkazníctva účtovných jednotiek, ktoré sú  považované za subjekty verejného záujmu a ktoré zostavujú účtovnú závierku a konsolidovanú účtovnú závierku podľa medzinárodných účtovných štandardov. 

K § 53              

Podľa článku 32 smernice, v oblasti zvýšenia kvality práce štatutárnych audítorov a audítorských spoločností a dohľadu nad výkonom štatutárneho auditu, nesie úrad konečnú zodpovednosť za vydávanie osvedčení o spôsobilosti na výkon štatutárneho auditu (certifikátov) a licencií, zápis štatutárnych audítorov, audítorských spoločností a audítorov a audítorských spoločností z tretích krajín do príslušných zoznamov, prijímanie audítorských štandardov a etického kódexu, prijímanie štandardov internej kontroly kvality audítorských spoločností a štatutárneho auditu, sústavné vzdelávanie štatutárnych audítorov, systém zabezpečenia kvality, systém prešetrovania a disciplíny štatutárnych audítorov a audítorských spoločností. V súlade s článkom 26 nariadenia bude úrad vykonávať previerky zabezpečenia kvality štatutárnych audítorov a audítorských spoločností, ktoré vykonávajú štatutárne audity v SVZ.

            Zodpovednosť za sústavné vzdelávanie štatutárnych audítorov, previerky zabezpečenia kvality štatutárneho auditu u štatutárnych audítorov a audítorských spoločností, ktoré nevykonávajú audit v SVZ, disciplinárne konania a ukladanie disciplinárnych opatrení je týmto zákonom zverená komore, pod konečným dohľadom úradu. V prípade potreby, má však úrad právo prešetrovať štatutárnych audítorov a audítorské spoločnosti a má právo prijímať primerané opatrenia. 

V oblasti procesu zostavovania účtovnej závierky úrad zabezpečuje kontakt a komunikáciu s tvorcami medzinárodných účtovných štandardov a ich interpretácií a s výbormi a skupinami Európskej únie zodpovednými za prijímanie a aktualizáciu medzinárodných účtovných štandardov do práva Európskej únie.

Ustanovuje sa povinnosť pre úrad, aby informoval príslušný orgán v domovskom členskom štáte o registrácii audítorskej spoločnosti, pre ktorú bude SR hostiteľský členský štát. Súčasne je úrad povinný oznamovať iným orgánom členských štátov, kde štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť pôsobí v hostiteľskom členskom štáte, ak im zanikla licencia v domovskom členskom štáte.

Úrad plní funkciu verejného dohľadu, svoju činnosť vykonáva nestranne a nezávisle, pri výkone svojej činnosti nesmie byť ovplyvňovaný žiadnymi orgánmi štátnej alebo verejnej moci, fyzickými ani právnickými osobami.

K § 54              

Úrad predkladá vláde Slovenskej republiky na prerokovanie každoročne do 30. júna správu o činnosti úradu za predchádzajúci kalendárny rok. Výročnú správu, účtovnú závierku a správu audítora ukladá úrad do verejnej časti registra účtovných závierok najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí príslušného kalendárneho roka.

K § 55              

V súlade s bodom 3 článku 32 smernice je úrad  vedený nepraktizujúcimi osobami, ktoré najmenej tri roky pred svojím vymenovaním do orgánov úradu nevykonávali štatutárny audit, nemali hlasovacie práva v audítorskej spoločnosti, neboli členmi štatutárnych, dozorných alebo riadiacich orgánov audítorskej spoločnosti a neboli v zamestnaneckom ani inom vzťahu s audítorskou spoločnosťou. Tieto osoby však musia mať vedomosti o problematike súvisiacej so štatutárnym auditom buď na základe vlastných odborných skúseností z minulosti, alebo musia mať  vedomosti aspoň z jednej oblasti, ktoré sa vyžadujú pri audítorskej skúške.

V nadväznosti na požiadavku smernice sú členovia rady úradu vyberaní na základe nezávislého a transparentného postupu menovania, a to ministerstvom a Národnou bankou Slovenska. Členovia orgánov úradu konajú vo verejnom záujme.

Vzhľadom na skutočnosť, že za člena orgánu úradu nie je možné vymenovať osobu, ktorá nemá dobrú povesť, jej preukázanie sa presúva na kandidátov na tieto funkcie.

K § 56              

Rada je najvyšším orgánom úradu. Schvaľuje stratégiu činnosti úradu, ročný plán činnosti, štatút úradu, vnútorné predpisy úradu, rozpočet úradu, dohody o vzájomnej spolupráci s orgánmi dohľadu. Je orgánom, ktorý rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam úradu.

K § 57              

Radu tvorí päť členov. Rada navrhuje vymenovanie a odvolanie generálneho riaditeľa. Členov rady vymenúva a odvoláva  minister financií na návrh ministerstva a Národnej banky Slovenska.

S výnimkou generálneho riaditeľa, členovia rady nie sú zamestnancami úradu. Činnosť rady riadi predseda rady, ktorý podpisuje uznesenia rady. Člen rady je súčasne členom niektorého výboru úradu, členstvo je nezastupiteľné, čestné a nehonorované. Navrhuje sa možnosť predĺžiť funkčné obdobie pre člena rady najviac na tri funkčné obdobia.

K § 58              

Rada zasadá podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. Rokovanie rady zvoláva a vedie predseda. Na prijatie uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých prítomných členov rady, prítomný musí byť aj predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. Rokovanie rady je neverejné a vyhotovuje sa z neho zápisnica. Vzhľadom na požiadavky kladené na vypracovanie, kontrolu a zverejnenie zápisnice sa predlžuje lehota na zverejnenie zápisnice na internetovej stránke úradu na 15 pracovných dní.

K § 59              

Výkonným a štatutárnym orgánom úradu je generálny riaditeľ, ktorý je zamestnancom úradu, riadi činnosť úradu, koná v jeho mene a zastupuje SR v medzinárodných organizáciách pôsobiacich v oblasti účtovníctva, výkazníctva a štatutárneho auditu, ktorých je úrad členom. Generálneho riaditeľa vymenúva a odvoláva minister financií, funkčné obdobie sú štyri roky, pričom generálny riaditeľ môže byť zvolený najviac na tri funkčné obdobia.

Generálny riaditeľ riadi organizačný útvar - správa úradu, ktorý  pozostáva z dvoch manažérov, ktorí sú zamestnancami úradu a z ostatných zamestnancov úradu. Správa úradu zabezpečuje vedenie zoznamov štatutárnych audítorov a audítorských spoločností vrátane audítorov a audítorských spoločností z tretích krajín a administratívne zabezpečuje komunikáciu s orgánmi dohľadu nad výkonom štatutárneho auditu členských štátov a tretích krajín, ako aj ostatnú agendu, týkajúcu sa prevádzky úradu.

K § 60              

Dozorný výbor má troch členov a plní kontrolnú funkciu nad činnosťou úradu. Kontroluje hospodárenie úradu, schvaľuje jeho rozpočet a vyhodnocuje čerpanie rozpočtu. Navrhuje zvolanie rady, ak zistí nedostatky v hospodárení úradu.

Členovia dozorného výboru nie sú zamestnancami úradu, sú vymenúvaní a odvolávaní ministrom financií na návrh ministerstva a Národnej banky Slovenska. Ich funkčné obdobie je päť rokov. Navrhuje sa predĺženie funkčného obdobia členov dozorného výboru z doterajších dvoch najviac na tri funkčné obdobia.

K § 61              

Členov jednotlivých výborov úradu s výnimkou dozorného výboru vymenúva a odvoláva rada. Členovia výborov úradu, s  výnimkou tajomníkov výborov úradu, nie sú zamestnancami úradu. Rokovania výborov úradu  sú neverejné. Jednotlivé výbory majú špecifické vymedzenie svojej činnosti, preto sa členovia schádzajú podľa potreby, pričom minimálny počet rokovaní je raz za tri mesiace. V záujme transparentnosti sa však na internetovej stránke úradu zverejňujú zápisnice z rokovaní výborov úradu tak, aby neboli porušené ustanovenia osobitných predpisov, ktoré ukladajú povinnosť utajovať alebo zachovávať mlčanlivosť. Vzhľadom na to, že zápisnice výboru pre prešetrovanie a sankcie obsahujú aj informácie o uložení sankcií podľa správneho poriadku, ktoré sa týkajú účastníkov konania, nie je žiaduce, aby boli v uvedenom procese tieto zápisnice zverejňované na internetovej stránke úradu.

K § 62              

Výbor pre zabezpečenie kvality štatutárneho auditu dohliada na kvalitu výkonu štatutárneho auditu  a prispieva k zvyšovaniu jeho kvality.  V rámci dohľadu nad výkonom štatutárneho auditu rozhoduje o vykonaní dohľadu, prijatie nápravných a preventívnych opatrení a posudzuje podnety zaslané komorou.

Podľa článku 38 smernice výbor posudzuje oznámenia subjektov verejného záujmu o zmene alebo odstúpení štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti počas výkonu štatutárneho auditu a ich zdôvodnenia.

K § 63              

Výbor pre prešetrovanie a sankcie je oprávnený preveriť postup disciplinárneho konania vedeného komorou a na základe závažných zistení výboru pre zabezpečenie kvality štatutárneho auditu je oprávnený začať konanie podľa § 64.

 Výbor pre prešetrovanie a sankcie musí mať nepárny počet členov. Vzhľadom na požiadavku smernice, aby úrad bol vedený iba nepraktizujúcimi osobami, vypúšťa sa nominácia dvoch členov tohto výboru, ktorí sú štatutárni audítori.

K § 64              

Účinný systém prešetrovania štatutárnych audítorov a audítorských spoločností má za cieľ zistiť, napraviť a zabrániť nesprávnemu vykonávaniu štatutárneho auditu, ako aj stanoviť účinné, primerané a odrádzajúce sankcie vo vzťahu k štatutárnym audítorom a audítorským spoločnostiam v prípadoch, ak nevykonávajú štatutárny audit podľa stanovených noriem. Súčasťou verejného dohľadu je i primerané zverejňovanie prijatých sankcií.

Sankciami podľa tohto ustanovenia, ktoré je možné uložiť štatutárnemu audítorovi a audítorskej spoločnosti, sú písomné napomenutie, písomné napomenutie zverejnené na internetovej stránke úradu, pokuta, pozastavenie licencie, vyčiarknutie z príslušného zoznamu alebo odobratie licencie. Peňažnú pokutu môže úrad uložiť aj komore. Dopĺňa sa možnosť uložiť dočasný zákaz vykonávania správnej alebo riadiacej funkcie pre člena správneho alebo riadiaceho orgánu v audítorskej spoločnosti alebo v SVZ. Úrad môže uložiť pokutu aj fyzickej osobe alebo právnickej osobe za neplnenie povinností ustanovených v zákone alebo v nariadení.

Účastníkom konania je štatutárny audítor, audítorská spoločnosť, člen správneho alebo riadiaceho orgánu audítorskej spoločnosti alebo SVZ, komora a úrad zastúpený výborom pre prešetrovanie a sankcie. Proti rozhodnutiu o uložení sankcie je možné podať odvolanie, ktoré má odkladný účinok. Proti rozhodnutiu o odvolaní sa už nemožno odvolať, je preskúmateľné len súdnou cestou. Na všetky ostatné oblasti, ktoré nie sú upravené týmto zákonom, sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.

K § 65              

Oproti predchádzajúcej právnej úprave sa dopĺňa ustanovenie o možnosti zahladenia disciplinárneho opatrenia a sankcie na základe žiadosti, ak štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť preukážu počas príslušného obdobia dobrú povesť  a nedopustili sa nového porušenia disciplíny alebo neboli zistené nedostatky pri výkone štatutárneho auditu. Pri disciplinárnom opatrení alebo sankcii je to

- po uplynutí jedného roka, pokiaľ ide o uloženie písomného napomenutia a 

- po uplynutí piatich rokov, pokiaľ ide o peňažné pokuty.

K § 66              

Ustanovuje sa povinnosť pri hospodárení s majetkom úradu dodržiavať zásadu maximálnej hospodárnosti a efektívnosti používaných zdrojov. Úrad nesmie vykonávať podnikateľskú činnosť a nesmie prijímať ani poskytovať úvery a pôžičky. Finančné prostriedky úradu sú určené na účely a v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie činnosti úradu.

K § 67              

Úrad zostavuje rozpočet na jednotlivé rozpočtové roky v členení na činnosti jednotlivých orgánov úradu a na správu úradu. V nadväznosti na ustanovenie článku 32 smernice o transparentnosti úradu, zverejňovaní ročných plánov a správ o činnosti, úrad bez zbytočného odkladu zverejňuje na svojej internetovej stránke  rozpočet schválený dozorným výborom, výročnú správu, ktorú overil audítor, ktorý nie je členom orgánu úradu a ktorú prerokovala vláda.

K § 68              

Článok 32 smernice vyžaduje zabezpečiť, aby systém verejného dohľadu mal k dispozícii primerané zdroje, bol bezpečný a nezávislý od akéhokoľvek neprimeraného vplyvu štatutárnych audítorov a audítorských spoločností. S cieľom zabezpečiť túto požiadavku je úrad financovaný kombinovaným spôsobom a to zo štátneho rozpočtu a z príjmov, ktoré predstavujú poplatky za úkony na úrade, najmä  za zapísanie štatutárnych audítorov, audítorských spoločností a audítorov a audítorských spoločností tretích krajín do zoznamov štatutárnych audítorov a audítorských spoločností, audítorské skúšky a skúšky spôsobilosti.  Malú časť príjmov predstavujú pokuty udelené úradom v konaniach za porušenie ustanovení tohto zákona, prípadne úrok z omeškania za ich neskoré uhradenie.

            Ročný príspevok, ktorý bol platený subjektmi verejného záujmu, je ustanovený pevnou sumou, pričom bola jeho maximálna výška primerane znížená pri každom druhu subjektu verejného záujmu. Vzhľadom na rozšírenie kompetencií úradu a s tým súvisiace navýšenie prevádzkových nákladov sa navrhuje, aby všetky audítorské spoločnosti boli povinné platiť úradu každoročne ročný príspevok v sume 300 eur. Štatutárni audítori a audítorské spoločnosti, ktorí predpokladajú vykonávať štatutárny audit v SVZ, budú povinní platiť úradu súčasne aj ročný registračný poplatok, ktorého výška nadväzuje na počet predpokladaných auditov v SVZ. Podrobnosti o registrácii a vyúčtovaní ročného registračného poplatku určí úrad vo svojom vnútornom predpise.

            Ustanovuje sa tiež moment zaplatenia ročného príspevku na účel správneho výpočtu prípadných úrokov z omeškania. Subjekt, ktorý vznikne alebo zanikne v priebehu účtovného obdobia, bude povinný platiť pomernú čiastku ročného príspevku. Je tiež ustanovená lehota piatich rokov, od ktorej je ročný príspevok premlčaný.

K § 69              

V prípade, že povinné subjekty neuhradia príspevky v termínoch stanovených týmto zákonom, alebo neuhradia pokuty udelené podľa tohto zákona včas, sú povinné zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,01% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

K § 70              

V rámci spoločných ustanovení sa v  súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z.  o ochrane osobných údajov štatutárni audítori a audítorské spoločnosti oprávňujú spracúvať osobné údaje fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na účely výkonu povolania a poskytovania uisťovacích a súvisiacich audítorských služieb, ako aj úrad a komora v rozsahu nevyhnutnom na účely vedenia evidencií.

K § 71              

Ide o spoločné ustanovenia na zosúladenie ustanovení pôvodného zákona s týmto zákonom. 

K § 72              

Ide o prechodné ustanovenia na zosúladenie pôvodného zákona s týmto zákonom. 

K § 73              

Pokiaľ tento zákon neustanovuje inak, na výkon činnosti štatutárneho audítora, postup podávania žiadostí o zápis do zoznamu štatutárnych audítorov a rozhodovanie o zápise do zoznamu štatutárnych audítorov sa použijú ustanovenia všeobecného predpisu o poskytovaní služieb, a to zákon č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

K § 74              

Týmto zákonom sa transponujú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe k tomuto zákonu.

K § 75              

            Zrušuje sa zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

 

K čl. II

K bodu 1

Splnenie vymedzených podmienok v § 2 ods. 6 až 8 na zatriedenie účtovnej jednotky do veľkostných skupín sleduje účtovná jednotka za dve po sebe bezprostredne idúce účtovné obdobia, pričom sa zatriedi do veľkostnej skupiny na začiatku účtovného obdobia a na základe zatriedenia postupuje podľa zákona pri účtovaní a zostavení účtovnej závierky. Predmetom spresnenia je sledovanie podmienok ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie na zatriedenie účtovnej jednotky od nasledujúceho účtovného obdobia.

K bodu 2

Povinnosť uvádzať v poznámkach údaje o nákladoch za audítorské služby sa v súlade s čl. 18 smernice 2013/34/EÚ ustanovuje iba pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu ustanovené zákonom o účtovníctve. Súčasne sa vypúšťa písmeno „c) súvisiace audítorské služby“, ktoré ustanovovalo povinnú náležitosť poznámok k účtovnej závierke, keďže táto časť bola vypustená z čl. 18 ods. 1 písm. b) uvedenej  smernice. V nadväznosti na zmenu pojmu „audítor“ na „štatutárny audítor“ sa upravuje tento pojem aj v zákone o účtovníctve. 

K bodom 3, 4  a 6 až 10

Z dôvodu  zmien v zákone o štatutárnom audite sa upravujú ustanovenia týkajúce sa výboru pre audit, pričom sa celý § 19a, ktorý ustanovoval zriadenie výboru pre audit, presúva do nového zákona o štatutárnom audite. V § 38 sa vypúšťajú sankcie účtovným jednotkám, ak nezriadili výbor pre audit. Tieto sankcie sa budú ukladať v súlade so zákonom o štatutárnom audite.

K bodu 5

Úpravou § 22 ods. 11 zákona sa prijíma možnosť členského štátu stanoviť oslobodenie na  zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky a zosúladenie s  čl. 23 smernice 2013/34/EÚ.

K bodu 11

K § 39n - Ustanovenie stanovuje postup pri zostavení konsolidovanej účtovnej závierky podľa znenia zákona účinného od 1. januára  2016. V nadväznosti na ustanovenie podľa § 22 ods. 11 zákona materská účtovná jednotka, ktorá má účtovné obdobie kalendárny rok, môže využiť oslobodenie od zostavenia  konsolidovanej účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré končí 31. decembra 2016. Materská účtovná jednotka, ktorá má účtovné obdobie hospodársky rok,  postupuje podľa § 22 ods. 11 v znení účinnom od 1. januára 2016 pri zostavení konsolidovanej účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré končí v priebehu roka 2017.

K § 39o - Konanie o sankcii podľa zákona o účtovníctve za nezriadenie výboru pre audit sa dokončí v súlade so zákonom o účtovníctve.

K čl. III

Navrhuje sa účinnosť zákona od 1. januára 2016, pričom pre čl. I a čl. II body  3, 4 a 6 až 10 a § 39o v bode 11 sa navrhuje účinnosť od 17. júna 2016, ktorá nadväzuje na účinnosť nariadenia a smernice.

 

Schválené na rokovaní vlády Slovenskej republiky dňa 26. augusta 2015.

 

 

 

Robert F i c o, v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

 

 

 

Peter K a ž i m í r, v. r.

podpredseda vlády 

a minister financií Slovenskej republiky

 

zobraziť dôvodovú správu
Načítavam znenie...
MENU
Hore