Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 103/2018 účinný od 01.01.2023 do 31.08.2023

Platnosť od: 31.03.2018
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 31.08.2023
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Rodinné právo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST11JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 103/2018 účinný od 01.01.2023 do 31.08.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 103/2018 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 386/2022

Neevidujeme žiadne dôvodové správy k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore