Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 112/2018 účinný od 01.01.2023 do 30.06.2023

Platnosť od: 14.04.2018
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 30.06.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Živnostenské podnikanie, Zamestnanosť, Štátne orgány, Správa finančných trhov, Daň z pridanej hodnoty, Dane z príjmu, Miestne poplatky, Štátna hospodárska politika, Verejné obstarávanie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST11JUDDS7EUPPČL2

Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 112/2018 účinný od 01.01.2023 do 30.06.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 112/2018 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 113/2022, 494/2022 a 488/2022

Legislatívny proces k zákonu 113/2022
Legislatívny proces k zákonu 112/2018§ 2
Vymedzenie pojmov

(1)
Pozitívnym sociálnym vplyvom na účely tohto zákona je napĺňanie verejného záujmu alebo komunitného záujmu.
(2)
Napĺňaním verejného záujmu na účely tohto zákona je poskytovanie spoločensky prospešnej služby pre spoločnosť ako celok alebo pre neobmedzený okruh fyzických osôb, poskytovanie spoločensky prospešnej služby znevýhodneným osobám alebo zraniteľným osobám a poskytovanie spoločensky prospešnej služby podľa odseku 4 písm. g), i) a j).
(3)
Napĺňaním komunitného záujmu na účely tohto zákona je poskytovanie spoločensky prospešnej služby pre skupinu osôb, ktorú je možné ohraničiť a identifikovať podľa územného, členského, záujmového alebo iného objektívneho kritéria, okrem poskytovania spoločensky prospešnej služby znevýhodneným osobám alebo zraniteľným osobám a spoločensky prospešnej služby podľa odseku 4 písm. g), i) a j).
(4)
Spoločensky prospešnou službou na účely tohto zákona je
a)
poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
b)
poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
c)
tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
d)
ochrana ľudských práv a základných slobôd,
e)
vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
f)
výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
g)
tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
h)
služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
i)
zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu,
j)
poskytovanie finančných prostriedkov subjektom sociálnej ekonomiky na vykonávanie spoločensky prospešnej služby podľa písmen a) až i).
(5)
Znevýhodnenou osobou na účely tohto zákona je fyzická osoba, ktorá
a)
v predchádzajúcich šiestich mesiacoch nebola zamestnaná okrem zamestnania v pracovnoprávnom vzťahu, ktorého trvanie nepresiahlo v úhrne 40 dní v kalendárnom roku, ktorej zdaniteľné mesačné príjmy nepresiahli v úhrne sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu, 1) ktorá nie je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo výsluhového dôchodku a ktorá
1.
je mladšia ako 26 rokov veku, ukončila príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu na povolanie2) v dennej forme štúdia pred menej ako 2 rokmi a od jej ukončenia nemala zamestnanie, ktoré trvalo najmenej 6 po sebe nasledujúcich mesiacov,
2.
je staršia ako 50 rokov veku,
3.
je vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie3) najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov,
4.
dosiahla vzdelanie nižšie ako stredné odborné vzdelanie podľa osobitného predpisu,4)
5.
žije ako osamelá plnoletá osoba s jednou alebo viacerými osobami odkázanými na jej starostlivosť alebo sa stará aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky,
6.
patrí k národnostnej menšine alebo etnickej menšine a potrebuje rozvíjať svoje jazykové znalosti, odborné znalosti alebo nadobúdať pracovné skúsenosti na účely získania trvalého zamestnania, alebo
7.
má trvalý pobyt v najmenej rozvinutom okrese,5)
b)
je osobou so zdravotným postihnutím, a to
1.
je uznaná za invalidnú6) alebo
2.
nie je uznaná za invalidnú, ale má dlhodobé zdravotné postihnutie znižujúce jej telesné, duševné a zmyslové schopnosti, ktoré bránia jej plnohodnotnému a účinnému zapojeniu sa do pracovného prostredia v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, ktoré podľa poznatkov lekárskej vedy má trvať najmenej dva roky (ďalej len „dlhodobé zdravotné postihnutie“); dlhodobé zdravotné postihnutie sa preukazuje lekárskym posudkom podľa § 25a ods. 6 alebo rozhodnutím o nepriznaní invalidného dôchodku, z ktorého vyplýva pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 20 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, nie staršími ako dva roky.
(6)
Zraniteľnou osobou na účely tohto zákona je
a)
prijímateľ sociálnej služby podľa osobitného predpisu,8)
b)
fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii,9)
c)
dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podľa osobitného predpisu10) okrem dieťaťa alebo žiaka podľa osobitného predpisu,11)
d)
dieťa alebo plnoletá fyzická osoba, pre ktorých sú vykonávané opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,12)
e)
plnoletá fyzická osoba po skončení ústavnej starostlivosti dosiahnutím plnoletosti, plnoletá fyzická osoba, ktorej bola poskytovaná na základe dohody starostlivosť v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately po skončení výkonu súdneho rozhodnutia dovŕšením plnoletosti, alebo plnoletá fyzická osoba, ktorá bola zverená do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby ako rodiča, do pestúnskej starostlivosti alebo ktorej bol súdom ustanovený poručník,13)
f)
fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby,14)
g)
fyzická osoba navracajúca sa na trh práce po skončení poberania materského15) alebo po skončení poberania rodičovského príspevku,16) a to 18 mesiacov od skončenia poberania materského alebo od skončenia poberania rodičovského príspevku,
h)
fyzická osoba navracajúca sa na trh práce po skončení vykonávania osobnej asistencie17) alebo po skončení poberania peňažného príspevku na opatrovanie,18) a to 18 mesiacov od skončenia vykonávania osobnej asistencie alebo od skončenia poberania peňažného príspevku na opatrovanie,
i)
fyzická osoba, ktorá je poberateľom starobného dôchodku,19)
j)
fyzická osoba – nepodnikateľ, ktorej mesačný príjem20) nepresahuje trojnásobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu,1)
k)
fyzická osoba po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody alebo z výkonu ochrannej výchovy, a to 36 mesiacov od prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody alebo z výkonu ochrannej výchovy,
l)
fyzická osoba bez štátnej príslušnosti,
m)
azylant21) alebo cudzinec, ktorému sa poskytuje doplnková ochrana.22)
(7)
Zainteresovanou osobou na účely tohto zákona je
a)
priamo zainteresovaná osoba, ktorou je
1.
zamestnanec príslušného sociálneho podniku,
2.
spotrebiteľ tovaru alebo služby, ktoré vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje príslušný sociálny podnik,
3.
obyvateľ obce, v ktorej je umiestnená prevádzka príslušného sociálneho podniku,
4.
fyzická osoba, ktorá pre príslušný sociálny podnik v predchádzajúcich 12 po sebe nasledujúcich mesiacoch vykonala dobrovoľnícku činnosť23) v rozsahu najmenej 150 hodín,
b)
nepriamo zainteresovaná osoba, ktorou je
1.
člen, zamestnanec, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu občianskeho združenia,24) nadácie,25) neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby26) (ďalej len „nezisková organizácia“), neinvestičného fondu,27) alebo účelového zariadenia cirkvi alebo náboženskej spoločnosti28) s právnou subjektivitou (ďalej len „účelové zariadenie cirkvi“),
2.
člen, zamestnanec, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu iného sociálneho podniku alebo fyzická osoba, ktorá má majetkovú účasť v inom sociálnom podniku,
3.
fyzická osoba, ktorá prispieva najmenej 1 % zo svojich zdaňovaných príjmov po zdanení na činnosť občianskeho združenia, nadácie, neziskovej organizácie, neinvestičného fondu, účelového zariadenia cirkvi alebo sociálneho podniku alebo ktorá vykonáva pre nich dobrovoľnícku činnosť; prispievaním nie je použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely podľa osobitného predpisu,28a)
4.
člen akademickej obce vysokej školy29) alebo fyzická osoba z odbornej verejnosti, ktorí vykonávajú pedagogickú činnosť, výskumno-pedagogickú činnosť alebo výskumnú činnosť v oblasti sociálnej ekonomiky, sociálnych podnikov alebo dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu sociálnym podnikom.
(8)
Zainteresovanou osobou podľa odseku 7 nie je
a)
člen, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu príslušného sociálneho podniku,
b)
fyzická osoba, ktorá je závislou osobou30) príslušného sociálneho podniku, štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu príslušného sociálneho podniku alebo ktorá je konečným užívateľom výhod31) príslušného sociálneho podniku.
(9)
Zamestnancom na účely tohto zákona je fyzická osoba v pracovnom pomere.
(10)
Novým podnikom na účely tohto zákona je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá ku dňu podania
a)
žiadosti o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku (ďalej len „žiadosť o štatút“) existuje najdlhšie jeden rok alebo ktorá v období jedného roka pred podaním žiadosti o štatút nevykonávala hospodársku činnosť viac ako dva po sebe nasledujúce mesiace.
(11)
Za dôveryhodného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten,
a)
u koho je preukázateľne spochybnené, že v súvislosti s vykonávaním činnosti registrovaného sociálneho podniku alebo v súvislosti s vykonávaním činnosti organizácie sektora sociálnej ekonomiky bude čestne a svedomito plniť povinnosti podľa tohto zákona a osobitných predpisov,
b)
kto v období troch rokov pred podaním žiadosti o štatút alebo žiadosti o priznanie postavenia organizácie sektora sociálnej ekonomiky (ďalej len „žiadosť o postavenie organizácie“) pôsobil vo funkcii štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu, prokuristu, člena dozornej rady alebo spoločníka právnickej osoby so sídlom na území Slovenskej republiky, na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz, proti ktorej bolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo na ktorej majetok bol zrušený konkurz pre nedostatok majetku, a to kedykoľvek v období jedného roka pred vznikom ktorejkoľvek z uvedených skutočností, alebo
c)
kto v období troch rokov pred podaním žiadosti o štatút bol fyzickou osobou – podnikateľom s miestom podnikania na území Slovenskej republiky, na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz, proti ktorej bolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo na ktorej majetok bol zrušený konkurz pre nedostatok majetku.
(12)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, ak jeho odsúdenie nebolo zahladené alebo ak sa na neho nehľadí, akoby nebol odsúdený. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov.
(13)
Základným dokumentom na účely tohto zákona, ak ide o
a)
občianske združenie, družstvo a akciovú spoločnosť, sú stanovy,
b)
neziskovú organizáciu a neinvestičný fond, je štatút,
c)
nadáciu, je nadačná listina,
d)
verejnú obchodnú spoločnosť, komanditnú spoločnosť a spoločnosť s ručením obmedzeným, je spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina,
e)
jednoduchú spoločnosť na akcie, je zakladateľská zmluva, zakladateľská listina alebo stanovy,
f)
fyzickú osobu – podnikateľa a účelové zariadenie cirkvi, je čestné vyhlásenie, ktoré obsahuje náležitosti podľa § 6 ods. 1 písm. b),
g)
žiadateľa, ktorý má sídlo alebo miesto podnikania na území iného členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo Švajčiarskej konfederácie (ďalej len „iný členský štát“), je zakladajúci dokument alebo čestné vyhlásenie, ktoré obsahuje náležitosti podľa § 6 ods. 1 písm. b), ak nemá zakladajúci dokument.
zobraziť paragraf
§ 5
Sociálny podnik a podnik so sociálnym dosahom

(1)
Sociálnym podnikom je subjekt sociálnej ekonomiky,
a)
ktorý vykonáva sústavne, samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť hospodársku činnosť,
b)
ktorého hlavným cieľom je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu,
c)
v ktorom k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu prispievajú tovary alebo služby, ktoré vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje, alebo k nemu prispieva spôsob ich výroby alebo poskytovania,
d)
ktorý, ak
1.
zo svojej činnosti dosiahne zisk, použije do jedného roka odo dňa schválenia riadnej účtovnej závierky, ktorou bol preukázaný kladný výsledok hospodárenia príslušného účtovného obdobia, viac ako 50 % zo zisku po zdanení na dosiahnutie hlavného cieľa podľa písmena b),
2.
časť zisku rozdeľuje podľa Obchodného zákonníka, rozdeľuje ju podľa postupov a pravidiel, ktoré nenarúšajú hlavný cieľ podľa písmena b),
e)
ktorý do spravovania svojej hospodárskej činnosti zapája zainteresované osoby.
(2)
Sociálny podnik, ktorému bol priznaný štatút registrovaného sociálneho podniku, je registrovaným sociálnym podnikom.
(3)
Podnikom so sociálnym dosahom je občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia, účelové zariadenie cirkvi, obchodná spoločnosť, družstvo alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorí vykonávajú sústavne, samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť hospodársku činnosť, hlavným cieľom aspoň jednej ich hospodárskej činnosti je dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu a spĺňajú najmenej dve z týchto podmienok:
a)
k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu prispievajú tovary alebo služby, ktoré vyrábajú, dodávajú, poskytujú alebo distribuujú, alebo k nemu prispieva spôsob ich výroby alebo poskytovania,
b)
použijú do jedného roka odo dňa schválenia riadnej účtovnej závierky, ktorou bol preukázaný kladný výsledok hospodárenia príslušného účtovného obdobia, viac ako 50 % zisku po zdanení z hospodárskej činnosti, ktorej hlavným cieľom je dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu, na dosiahnutie tohto hlavného cieľa,
c)
do spravovania hospodárskej činnosti, ktorej cieľom je dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu, zapájajú zainteresované osoby.
(4)
Na podnik so sociálnym dosahom sa primerane vzťahujú ustanovenia § 4 ods. 1 písm. a) a ods. 2.
(5)
Za použitie zisku po zdanení na dosiahnutie pozitívneho sociálneho vplyvu sa na účely odseku 1 písm. d) prvého bodu a odseku 3 písm. b) tiež považuje, ak sa zisk po zdanení uplatní
a)
spôsobom podľa osobitného predpisu35) na dosiahnutie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu,
b)
na doplnenie rezervného fondu36) alebo nedeliteľného fondu37) na krytie účtovnej straty najviac do výšky 25 % základného imania sociálneho podniku, ak na tento účel už bol použitý celý nerozdelený zisk z minulých období a zisk po zdanení, ktorý nepodlieha použitiu spôsobom podľa odseku 1 písm. d) prvého bodu alebo odseku 3 písm. b),
c)
na krytie účtovnej straty do výšky daňovej straty, ak na krytie tejto účtovnej straty už bol použitý celý rezervný fond alebo nedeliteľný fond, celý osobitný fond podľa písmena e), celý nerozdelený zisk z minulých období a celý zisk po zdanení, ktorý nepodlieha použitiu spôsobom podľa odseku 1 písm. d) prvého bodu alebo odseku 3 písm. b); ak ide o registrovaný sociálny podnik, ktorý dosahuje merateľný pozitívny sociálny vplyv výlučne nehospodárskou činnosťou, podmienka podľa odseku 1 písm. d) prvého bodu sa považuje za splnenú najdlhšie počas piatich rokov odo dňa priznania štatútu registrovaného sociálneho podniku,
d)
na doplnenie osobitného fondu vytvoreného na účel jeho budúceho použitia na dosiahnutie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ak k použitiu dôjde do piatich rokov odo dňa schválenia riadnej účtovnej závierky, ktorou bol preukázaný kladný výsledok hospodárenia príslušného účtovného obdobia; ak ide o obstaranie odpisovaného majetku, musí dôjsť k začatiu použitia najneskôr do piatich rokov odo dňa schválenia riadnej účtovnej závierky, ktorou bol preukázaný kladný výsledok hospodárenia príslušného účtovného obdobia,
e)
na doplnenie osobitného fondu vytvoreného na účel krytia rizík podnikania, ak ide o sociálny podnik, ktorému osobitný predpis neustanovuje povinnosť vytvoriť osobitný fond na tento účel, najviac do výšky 5 % zo zisku po zdanení,
f)
ako peňažné plnenie zo zisku po zdanení, ktoré sa nepovažuje za mzdu,37a) zamestnancovi, ktorý nemá účasť na základnom imaní, ak na tento účel už bol použitý celý zisk po zdanení, ktorý nepodlieha použitiu spôsobom podľa odseku 1 písm. d) prvého bodu alebo odseku 3 písm. b), najviac do výšky 25 % z hodnoty zisku po zdanení, ktorá podlieha použitiu spôsobom podľa odseku 1 písm. d) prvého bodu alebo odseku 3 písm. b), alebo
g)
na nákup zásob, ktoré nie sú určené na vlastnú spotrebu podniku, ak na tento účel už bol použitý celý zisk po zdanení, ktorý nepodlieha použitiu spôsobom podľa odseku 1 písm. d) prvého bodu alebo odseku 3 písm. b).
(6)
Sociálny podnik a podnik so sociálnym dosahom sú na účely tohto zákona podnikmi v širšom priestore sociálnej ekonomiky.
zobraziť paragraf
§ 6
Podmienky priznania štatútu registrovaného sociálneho podniku

(1)
Štatút registrovaného sociálneho podniku je možné priznať žiadateľovi, ak
a)
spĺňa podmienky podľa § 5 ods. 1, a ak žiada o priznanie štatútu
1.
registrovaného integračného sociálneho podniku (ďalej len „integračný podnik“), spĺňa aj podmienky dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu a spôsobu jeho merania podľa § 12 ods. 1 a 2,
2.
registrovaného sociálneho podniku bývania (ďalej len „sociálny podnik bývania“), spĺňa aj podmienky dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu a spôsobu jeho merania podľa § 13 ods. 1 až 4,
3.
všeobecného registrovaného sociálneho podniku, dosahuje väčší pozitívny sociálny vplyv ako podnikateľ, ktorý obdobnú činnosť vykonáva na účel dosiahnutia zisku,
b)
má základný dokument, ktorý obsahuje
1.
opis hlavného cieľa žiadateľa podľa § 5 ods. 1 písm. b),
2.
spôsob merania pozitívneho sociálneho vplyvu,
3.
predmet hospodárskej činnosti,
4.
opis, akým spôsobom tovary alebo služby, ktoré žiadateľ vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje, alebo spôsob ich výroby alebo poskytovania prispievajú k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu,
5.
určenie percentuálnej časti zisku po zdanení, ktorú sa žiadateľ zaväzuje použiť na dosiahnutie hlavného cieľa podľa § 5ods. 1 písm. b) a určenie postupov a pravidiel rozdeľovania zvyšnej časti zisku, ktoré nenarušia hlavný cieľ,
6.
záväzok zapájania zainteresovaných osôb prostredníctvom poradného výboru podľa § 9 alebo uplatňovaním demokratickej správy podľa § 10,
c)
má sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu, na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu,
d)
je dôveryhodný; ak ide o právnickú osobu, podmienku dôveryhodnosti musí spĺňať aj štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu,
e)
má vypracovaný projekt činnosti registrovaného sociálneho podniku vo vzťahu k činnosti, ktorou dosahuje merateľný pozitívny sociálny vplyv, a vo vzťahu k hospodárskej činnosti; u žiadateľa, ktorý je novým podnikom, a u žiadateľa podľa § 7 ods. 6 poslednej vety projekt činnosti obsahuje aj kalkuláciu predpokladaných príjmov a výdavkov najmenej na tri hospodárske roky,
f)
je bezúhonný; ak ide o právnickú osobu, podmienku bezúhonnosti musí spĺňať aj štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu,
g)
žiada o priznanie štatútu integračného podniku, ktorý má najmenej dvoch zamestnancov v pracovnom pomere dohodnutom najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času,
1.
ktorí nie sú spoločníkmi, ak ide o žiadateľa, ktorý je spoločnosťou s ručením obmedzeným, verejnou obchodnou spoločnosťou alebo komanditnou spoločnosťou,
2.
ktorí nie sú členmi predstavenstva, ak ide o žiadateľa, ktorý je akciovou spoločnosťou, jednoduchou spoločnosťou na akcie alebo družstvom,
3.
ktorí nie sú štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, ak ide o žiadateľa, ktorý je občianskym združením alebo účelovým zariadením cirkvi,
4.
ktorí nie sú štatutárnym orgánom a členom správnej rady, ak ide o žiadateľa, ktorý je neziskovou organizáciou, nadáciou alebo neinvestičným fondom,
5.
ak ide o žiadateľa, ktorý je fyzickou osobou – podnikateľom,
h)
nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov37b) v Slovenskej republike a nemá evidované nedoplatky rovnakého alebo porovnateľného druhu v štáte sídla, ak ide o právnickú osobu, alebo v štáte miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu,
i)
nemá evidované nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov37c) v Slovenskej republike a nemá evidované nedoplatky rovnakého alebo porovnateľného druhu v štáte sídla, ak ide o právnickú osobu, alebo v štáte miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu,
j)
nebola mu uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania v Slovenskej republike (ďalej len „porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania“) v období troch rokov pred podaním žiadosti o štatút,
k)
nemá na majetok vyhlásený konkurz, proti ktorému nebolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku, alebo nebol zrušený konkurz pre nedostatok majetku, nie je v reštrukturalizácii a nie je v likvidácii,
l)
nemal zrušený štatút registrovaného sociálneho podniku v období troch rokov pred podaním žiadosti o štatút a nebolo u neho právoplatne rozhodnuté o nepriznaní štatútu registrovaného sociálneho podniku v období šiestich mesiacoch pred podaním žiadosti o štatút.
(2)
U žiadateľa, ktorý má sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, na území Slovenskej republiky, splnenie podmienok podľa odseku 1 písm. b), c), f), h), i) a k) zisťuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo práce“) z úradnej povinnosti; to sa nevzťahuje na podmienku podľa odseku 1 písm. b), ak ide o žiadateľa, ktorý nie je obchodnou spoločnosťou alebo družstvom, a na podmienku podľa odseku 1 písm. k), ak ide o žiadateľa, ktorý je účelovým zariadením cirkvi. Žiadateľ, ktorý je účelovým zariadením cirkvi, preukazuje splnenie podmienky podľa odseku 1 písm. k) čestným vyhlásením. Ministerstvo práce zisťuje splnenie podmienok podľa odseku 1 písm. d), j) a l) z úradnej povinnosti u všetkých žiadateľov. Národný inšpektorát práce je povinný do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti poskytnúť ministerstvu práce elektronicky z informačného systému informácie týkajúce sa splnenia podmienky podľa odseku 1 písm. j).
(3)
Na účely splnenia podmienky podľa odseku 1 písm. g) sa ako zamestnanec započítava tá istá fyzická osoba najviac v dvoch integračných podnikoch.
zobraziť paragraf
§ 7
Konanie o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku

(1)
Konanie o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku sa začína na žiadosť. Žiadosť o štatút musí byť písomná, musí obsahovať identifikačné údaje žiadateľa a určenie registrovaného sociálneho podniku podľa § 11, o ktorého priznanie štatútu žiadateľ žiada. Žiadosť o štatút sa podáva v elektronickej podobe prostredníctvom elektronického formulára zaslaného do informačného systému sociálnej ekonomiky; to neplatí počas nefunkčnosti informačného systému sociálnej ekonomiky. Prílohou k žiadosti o štatút
a)
sú údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa osobitného predpisu38) a súhlas s ich spracovaním alebo výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
b)
je základný dokument, ak ide o žiadateľa, ktorý
1.
nie je obchodnou spoločnosťou alebo družstvom,
2.
má sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu, na území iného členského štátu,
c)
je projekt činnosti registrovaného sociálneho podniku,
d)
sú doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa § 6 ods. 1 písm. c), f), h), i) a k), ak ide o žiadateľa, ktorý má sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu, na území iného členského štátu; ak iný členský štát také doklady nevydáva, je možné ich nahradiť čestným vyhlásením.
(2)
Prílohou k žiadosti o štatút môže byť potvrdenie podľa § 26 ods. 10; ak je potvrdenie predložené spolu so žiadosťou o štatút, podmienka dôveryhodnosti žiadateľa sa považuje za splnenú, ak nie je preukázaný opak.
(3)
V konaní o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku ministerstvo práce rozhoduje na základe
a)
overenia splnenia podmienok podľa § 6 ods. 1,
b)
posúdenia predložených dokumentov,
c)
prihliadnutia na potvrdenie podľa odseku 2, ak bolo predložené.
(4)
Ministerstvo práce zastaví konanie o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku, aj ak žiadateľ neposkytol súčinnosť pri overovaní skutočností rozhodujúcich pre priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku.
(5)
Ak žiadateľ splní podmienky podľa § 6 ods. 1, ministerstvo práce mu prizná štatút registrovaného sociálneho podniku; táto skutočnosť sa vyznačí v spise a rozhodnutie sa nevyhotovuje. Štatút registrovaného sociálneho podniku sa priznáva bez časového obmedzenia. Ministerstvo práce doručí registrovanému sociálnemu podniku osvedčenie o priznaní štatútu registrovaného sociálneho podniku. Z osvedčenia o priznaní štatútu registrovaného sociálneho podniku musí vyplývať, ktorú spoločensky prospešnú službu registrovaný sociálny podnik poskytuje. Na základe písomnej žiadosti registrovaného sociálneho podniku ministerstvo práce vydá duplikát osvedčenia o priznaní štatútu registrovaného sociálneho podniku pri jeho strate, odcudzení alebo znehodnotení alebo pri zmene obchodného mena, názvu, adresy sídla alebo miesta podnikania registrovaného sociálneho podniku.
(6)
Žiadateľovi, ktorý je novým podnikom, ministerstvo práce prizná štatút registrovaného sociálneho podniku aj bez splnenia podmienok podľa § 6 ods. 1 písm. a) prvého bodu až tretieho bodu a písm. g). Registrovaný sociálny podnik, ktorému bol priznaný štatút registrovaného sociálneho podniku podľa prvej vety, je povinný preukázať ministerstvu práce splnenie podmienok podľa § 6 ods. 1 písm. a) prvého bodu až tretieho bodu a písm. g) do 12 mesiacov odo dňa priznania štatútu. Podľa prvej vety sa môže postupovať, aj ak ide o iného žiadateľa, ak na tento postup existujú dôvody hodné osobitného zreteľa; pri postupe podľa prvej vety sa na žiadateľa vzťahuje povinnosť podľa druhej vety.
(7)
Registrovaný sociálny podnik je povinný spĺňať podmienky podľa § 6 ods. 1 a dodržiavať základný dokument v rozsahu podľa § 6 ods. 1 písm. b) počas trvania platnosti štatútu registrovaného sociálneho podniku; táto povinnosť sa nevzťahuje na registrovaný sociálny podnik podľa odseku 6 počas 12 mesiacov odo dňa priznania štatútu registrovaného sociálneho podniku, ak ide o podmienky podľa § 6 ods. 1 písm. a) prvého bodu až tretieho bodu a písm. g). Podmienka podľa § 6 ods. 1 písm. f), h) a i) sa považuje za splnenú počas troch mesiacov odo dňa, keď registrovaný sociálny podnik prestal spĺňať túto podmienku. Podmienky podľa § 6 ods. 1 písm. h) a i) sa považujú za splnené, aj ak registrovanému sociálnemu podniku sú povolené splátky dlžných súm poistného na sociálne poistenie,38a) splátky dlžných súm z pohľadávok evidovaných zdravotnou poisťovňou,38b) je povolené zaplatenie colného dlhu v splátkach38c) a povolený odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach38d) a príslušná dlžná suma sa nestala splatnou.38e)
(8)
Registrovaný sociálny podnik je povinný zriadiť poradný výbor podľa § 9 alebo začať uplatňovať demokratickú správu podľa § 10 a túto skutočnosť preukázať ministerstvu práce do troch mesiacov, a ak ide o registrovaný sociálny podnik podľa odseku 6, do 12 mesiacov odo dňa priznania štatútu registrovaného sociálneho podniku. Od zriadenia poradného výboru alebo od začatia uplatňovania demokratickej správy je registrovaný sociálny podnik povinný mať zriadený poradný výbor alebo uplatňovať demokratickú správu počas trvania platnosti štatútu registrovaného sociálneho podniku.
(9)
Registrovaný sociálny podnik je povinný písomne oznámiť ministerstvu práce každú zmenu skutočností rozhodujúcich pre posúdenie spĺňania podmienok podľa § 6 ods. 1 a zmenu údajov podľa § 27 ods. 2 písm. c), i) až k) a m) do desiatich dní odo dňa, keď ku zmene došlo. Ak došlo k zmene fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, registrovaný sociálny podnik je povinný spolu s oznámením tejto zmeny predložiť údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa osobitného predpisu38) a súhlas s ich spracovaním alebo výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.
(10)
Registrovaný sociálny podnik je povinný v písomnom styku uvádzať označenie „registrovaný sociálny podnik“ alebo skratku „r. s. p.“. Označenie „registrovaný sociálny podnik“ sa zapisuje do registra alebo do inej evidencie, do ktorých zápisom vzniká právnická osoba. Registrovaný sociálny podnik je povinný podať návrh na zápis podľa druhej vety do troch mesiacov odo dňa priznania štatútu registrovaného sociálneho podniku.
zobraziť paragraf
§ 8
Zánik a zrušenie štatútu registrovaného sociálneho podniku

(1)
Štatút registrovaného sociálneho podniku zaniká
a)
zánikom právnickej osoby alebo, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, jej smrťou či vyhlásením za mŕtvu alebo ukončením jej podnikateľskej činnosti,
b)
vrátením štatútu registrovaného sociálneho podniku,
c)
porušením ustanovenia odseku 4.
(2)
Ministerstvo práce zruší štatút registrovaného sociálneho podniku, ak
a)
registrovaný sociálny podnik porušil povinnosť podľa § 7 ods. 7 alebo ods. 8,
b)
registrovaný sociálny podnik nepreukázal splnenie podmienok v lehote podľa § 7 ods. 6,
c)
registrovanému sociálnemu podniku bola uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania.
(3)
Ministerstvo práce môže zrušiť štatút registrovaného sociálneho podniku, ak registrovaný sociálny podnik opakovane alebo závažným spôsobom poruší povinnosti podľa tohto zákona neuvedené v odseku 2.
(4)
Registrovaný sociálny podnik môže splynúť alebo sa zlúčiť iba s iným registrovaným sociálnym podnikom. Ak sa registrovaný sociálny podnik rozdelí, osoby, na ktoré prechádza jeho imanie, musia byť tiež registrovanými sociálnymi podnikmi.
zobraziť paragraf
§ 9
Poradný výbor

(1)
Poradný výbor má najmenej troch členov. Spôsob voľby alebo vymenovania, ako aj spôsob odvolania člena poradného výboru upraví registrovaný sociálny podnik vo svojich vnútorných predpisoch tak, aby najmenej vo vzťahu k priamo zainteresovaným osobám bolo zabezpečené transparentné a spravodlivé vytváranie poradného výboru umožňujúce zapojenie priamo zainteresovaných osôb na výbere členov poradného výboru a kandidovaní za člena poradného výboru, a to bez zásahov zo strany registrovaného sociálneho podniku alebo jeho orgánov do procesu voľby alebo vymenovania.
(2)
Členom poradného výboru môže byť len zainteresovaná osoba. Väčšinu členov poradného výboru musia tvoriť priamo zainteresované osoby, pričom ak
a)
registrovaný sociálny podnik má zamestnancov, najmenej jeden z nich musí byť členom poradného výboru,
b)
ide o integračný podnik, najmenej jeden člen poradného výboru musí byť zamestnancom tohto integračného podniku, ktorý je znevýhodnenou osobou alebo zraniteľnou osobou.
(3)
Poradný výbor sa zúčastňuje na fungovaní registrovaného sociálneho podniku, na dosahovaní pozitívneho sociálneho vplyvu registrovaného sociálneho podniku a na hodnotení dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu
a)
prerokovaním,
b)
právom na informácie,
c)
kontrolnou činnosťou.
(4)
Registrovaný sociálny podnik prerokuje s poradným výborom najmä
a)
dôležité otázky rozvoja podniku a napĺňania hlavného cieľa jeho činnosti,
b)
stav, štruktúru a predpokladaný vývoj zamestnanosti a plánované opatrenia, najmä ak je ohrozená zamestnanosť,
c)
zásadné otázky sociálnej politiky a opatrenia na zlepšenie pracovných podmienok,
d)
rozhodnutia, ktoré môžu viesť k zásadným zmenám v organizácii práce alebo v zmluvných podmienkach,
e)
obmedzenie alebo zastavenie činnosti registrovaného sociálneho podniku alebo jeho časti, zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo zmenu právnej formy registrovaného sociálneho podniku,
f)
opatrenia na predchádzanie vzniku úrazov a chorôb z povolania a na ochranu bezpečnosti a zdravia pri práci.
(5)
Registrovaný sociálny podnik informuje zrozumiteľným spôsobom a vo vhodnom čase poradný výbor o svojej hospodárskej a finančnej situácii a o predpokladanom vývoji jeho činnosti. Registrovaný sociálny podnik môže odmietnuť poskytnúť informácie, ktoré by ho mohli poškodiť, alebo môže vyžadovať, aby sa tieto informácie považovali za dôverné.
(6)
Členovia poradného výboru sú na účely kontrolnej činnosti oprávnení najmä
a)
vstupovať v dohodnutom čase na pracoviská registrovaného sociálneho podniku,
b)
vyžadovať od vedúcich zamestnancov potrebné informácie a podklady,
c)
podávať návrhy na zlepšovanie pracovných podmienok,
d)
vyžadovať od registrovaného sociálneho podniku, aby dal pokyn na odstránenie zistených nedostatkov a prijal opatrenia na zabránenie porušovania povinností zo zákona a zo zmlúv,
e)
vyžadovať od registrovaného sociálneho podniku informácie o tom, aké opatrenia boli vykonané na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone kontroly.
(7)
Registrovaný sociálny podnik je na účely kontrolnej činnosti povinný umožniť členom poradného výboru vstup na svoje pracoviská.
(8)
Poradný výbor zasadá najmenej jedenkrát za tri mesiace. Zo zasadnutia poradného výboru sa vyhotoví zápisnica, ktorú registrovaný sociálny podnik na požiadanie poskytne ministerstvu práce.
(9)
Členovi poradného výboru je možné za členstvo v poradnom výbore poskytnúť odmenu.
(10)
Podmienka zriadenia poradného výboru je splnená, ak v registrovanom sociálnom podniku pôsobí osobitný orgán družstva volený členskou schôdzou;40) ustanovenia odsekov 1 až 9 sa v takom prípade neuplatňujú.
zobraziť paragraf
§ 12
Integračný podnik

(1)
Integračný podnik je verejnoprospešný podnik, ktorého pozitívnym sociálnym vplyvom je podpora zamestnanosti prostredníctvom zamestnávania znevýhodnených osôb alebo zraniteľných osôb.
(2)
Pozitívny sociálny vplyv podľa odseku 1 sa meria percentom zamestnaných znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb, pričom pozitívny sociálny vplyv sa považuje za dosiahnutý, ak integračný podnik zamestnáva najmenej 30 % znevýhodnených osôb z celkového počtu zamestnancov alebo najmenej 30 % zraniteľných osôb z celkového počtu zamestnancov alebo najmenej 30 % znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb z celkového počtu zamestnancov v pracovnom pomere dohodnutom najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času, a ak ide o znevýhodnené osoby podľa § 2 ods. 5 písm. b), najmenej v rozsahu štvrtiny ustanoveného týždenného pracovného času. Na účely dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu sa ako znevýhodnená osoba alebo zraniteľná osoba započítava tá istá fyzická osoba najviac v dvoch registrovaných sociálnych podnikoch.
(3)
Na účely odsekov 1 a 2 sa za
a)
znevýhodnenú osobu považuje aj zamestnanec, ktorý bol znevýhodnenou osobou v čase nástupu do zamestnania v integračnom podniku, a to počas dvoch rokov odo dňa nástupu,
b)
znevýhodnenú osobu považuje aj zamestnanec, ktorý bol znevýhodnenou osobou podľa § 2 ods. 5 písm. b) prvého bodu v čase nástupu do zamestnania v integračnom podniku, a to počas dvoch rokov odo dňa začatia poberania starobného dôchodku,
c)
znevýhodnenú osobu nepovažuje znevýhodnená osoba podľa § 2 ods. 5 písm. b) druhého bodu uplynutím dvoch rokov po začatí poberania starobného dôchodku,
d)
zraniteľnú osobu považuje zamestnanec, ktorý bol zraniteľnou osobou podľa § 2 ods. 6 písm. b) v čase nástupu do zamestnania v integračnom podniku, a to počas dvoch rokov odo dňa skončenia nepriaznivej sociálnej situácie,
e)
zraniteľnú osobu považuje aj zamestnanec, ktorý bol zraniteľnou osobou podľa § 2 ods. 6 písm. b), g), h) a k) v čase nástupu do zamestnania v integračnom podniku, a to počas dvoch rokov odo dňa nástupu,
f)
zraniteľnú osobu nepovažuje zraniteľná osoba podľa § 2 ods. 6 písm. i) a j).
(4)
V integračnom podniku, v ktorom počet zamestnávaných znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb klesne pod 30 % z dôvodu skončenia pracovného pomeru, z dôvodu uplynutia lehoty podľa odseku 3 alebo z dôvodu zvýšenia počtu zamestnancov v nadväznosti na investíciu, ktorá sa týka založenia novej prevádzkarne, rozšírenia kapacity existujúcej prevádzkarne, rozšírenia podniku, diverzifikácie výroby alebo zásadnej zmeny výrobného procesu, sa podmienka podľa odseku 2 považuje za splnenú najviac počas šiestich mesiacov odo dňa skončenia pracovného pomeru, odo dňa uplynutia lehoty podľa odseku 3 alebo odo dňa zvýšenia počtu zamestnancov, ak integračný podnik počas týchto šiestich mesiacov prijme do zamestnania taký počet znevýhodnených osôb alebo zraniteľných osôb, aby splnil podmienku podľa odseku 2.
(5)
V integračnom podniku, ktorý prestal spĺňať podmienku podľa § 6 ods. 1 písm. g) z dôvodu skončenia pracovného pomeru, sa táto podmienka považuje za splnenú najviac počas šiestich mesiacov odo dňa skončenia pracovného pomeru, ak integračný podnik počas týchto šiestich mesiacov splní podmienku podľa § 6 ods. 1 písm. g).
zobraziť paragraf
§ 13
Sociálny podnik bývania

(1)
Sociálny podnik bývania je verejnoprospešný podnik, ktorého pozitívnym sociálnym vplyvom je zabezpečovanie spoločensky prospešného nájomného bývania. Pozitívny sociálny vplyv sa meria
a)
počtom bytov vo výstavbe alebo v prestavbe,
b)
počtom obstaraných bytov alebo
c)
percentom prenajímaných bytov.
(2)
Spoločensky prospešným nájomným bývaním na účely odseku 1 je poskytovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu prostredníctvom výstavby, prestavby alebo obstarania bytov na účely ich nájmu oprávneným osobám alebo prostredníctvom nájmu bytov týmto fyzickým osobám. Spoločensky prospešné nájomné bývanie je sociálnou službou všeobecného záujmu podľa osobitného predpisu.41)
(3)
Oprávnenými osobami na účely odseku 2 sú fyzické osoby, ktoré tvoria domácnosť42) a ktorých mesačný príjem20) v úhrne neprevyšuje päťnásobok sumy životného minima.1) Mesačný príjem sa vypočíta z príjmu za predchádzajúci kalendárny rok ako podiel tohto príjmu a počtu mesiacov, za ktoré tento príjem patril. Ak je členom domácnosti aj fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá nepatrí do okruhu spoločne posudzovaných osôb podľa osobitného predpisu,43) pri výpočte príjmu sa fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím považuje za ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu. U sociálneho podniku bývania, ktorý je družstvom alebo obchodnou spoločnosťou a ktorý prenajíma byty svojim členom alebo spoločníkom, sa mesačný príjem členov družstva alebo spoločníkov obchodnej spoločnosti posudzuje ku dňu vloženia členského vkladu alebo vkladu.
(4)
Pozitívny sociálny vplyv podľa odseku 1 sa považuje za dosiahnutý pri
a)
výstavbe bytov alebo prestavbe bytov
1.
ak sociálny podnik bývania uskutočňuje výstavbu alebo prestavbu v súlade so stavebným povolením, najviac však počas troch rokov odo dňa vydania stavebného povolenia; ministerstvo práce môže na žiadosť sociálneho podniku bývania uvedenú lehotu predĺžiť až na šesť rokov,
2.
počas šiestich mesiacov odo dňa vydania kolaudačného rozhodnutia, ktorým sa povoľuje užívanie bytu,
b)
obstaraní bytu počas šiestich mesiacov odo dňa obstarania bytu,
c)
prenajímaní bytov, ak sociálny podnik bývania prenajíma najmenej 70 % bytov, na ktoré bolo vydané kolaudačné rozhodnutie, ktorým sa povoľuje užívanie bytu, a ktoré vlastní alebo má v nájme, za nájomné zodpovedajúce nákladom na byt.
(5)
Nájomné zodpovedajúce nákladom na byt na účely odseku 4 zahŕňa nevyhnutné náklady spojené s obstaraním, správou a prevádzkou bytovej budovy, v ktorej sa byty nachádzajú.
(6)
V sociálnom podniku bývania, ktorý prestane spĺňať podmienku podľa odseku 4 piatej vety z dôvodu, že mesačný príjem oprávnených osôb prevyšuje príjem podľa odseku 3 alebo že oprávnené osoby prestali byť nájomníkmi bytu, sa podmienka podľa odseku 4 piatej vety považuje za splnenú najviac počas šiestich mesiacov odo dňa, keď nastala uvedená skutočnosť.
(7)
Sociálny podnik bývania nesmie byty alebo bytové budovy, ktoré vlastní a na ktorých výstavbu, prestavbu alebo obstaranie boli použité prostriedky získané z podpory podľa tohto zákona, počas 30 rokov odo dňa určenia súpisného čísla, vydania kolaudačného rozhodnutia alebo obstarania previesť na inú osobu ako sociálny podnik bývania. Obmedzenie podľa prvej vety sa zapisuje do katastra nehnuteľností ako poznámka o právach k nehnuteľnostiam na návrh poskytovateľa podpory. Zmluvy uzavreté v rozpore s prvou vetou sú neplatné.
zobraziť paragraf
§ 14
Účtovníctvo

(1)
Registrovaný sociálny podnik je povinný účtovať v sústave podvojného účtovníctva podľa osobitného predpisu44) najneskôr od účtovného obdobia bezprostredne nasledujúcom po účtovnom období, v ktorom mu bol priznaný štatút registrovaného sociálneho podniku.
(2)
Registrovaný sociálny podnik je povinný vo svojom účtovníctve osobitne sledovať činnosť vykonávanú ako registrovaný sociálny podnik, a to prostredníctvom tvorby analytických účtov. Ak nie je možné v účtovníctve zabezpečiť preukázanie činnosti registrovaného sociálneho podniku prostredníctvom tvorby analytických účtov, registrovaný sociálny podnik je povinný viesť analytickú evidenciu alebo ďalšie pomocné evidencie.
zobraziť paragraf
§ 15
Výročná správa

(1)
Registrovaný sociálny podnik vypracuje výročnú správu za účtovné obdobie v termíne určenom štatutárnym orgánom alebo základným dokumentom, najneskôr však do siedmich mesiacov od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa výročná správa vyhotovuje.
(2)
Výročná správa registrovaného sociálneho podniku obsahuje najmä
a)
zhodnotenie dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu, ktorý má registrovaný sociálny podnik uvedený vo svojom základnom dokumente, a prehľad činností vykonávaných v účtovnom období,
b)
účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých,
c)
správu audítora, ak má registrovaný sociálny podnik povinnosť štatutárneho auditu,
d)
prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch,
e)
prehľad príjmov v členení podľa zdrojov,
f)
stav a pohyb majetku a záväzkov,
g)
zloženie orgánov registrovaného sociálneho podniku a ich zmeny, ku ktorým došlo v priebehu účtovného obdobia,
h)
údaje určené valným zhromaždením, správnou radou alebo iným obdobným orgánom registrovaného sociálneho podniku.
(3)
Registrovaný sociálny podnik splní povinnosť podľa odseku 1 aj vypracovaním výročnej správy podľa osobitného predpisu,47) ak obsahuje náležitosti podľa odseku 2.
(4)
Registrovaný sociálny podnik je povinný uložiť výročnú správu do registra účtovných závierok podľa osobitného predpisu48) do siedmich mesiacov od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa výročná správa vyhotovuje, ak osobitný predpis47) neustanovuje inú lehotu.
zobraziť paragraf
§ 16

(1)
Podporou podnikov v širšom priestore sociálnej ekonomiky na účely tohto zákona je
a)
investičná pomoc,
b)
kompenzačná pomoc,
c)
pomoc na podporu dopytu.
(2)
Podporu podniku v širšom priestore sociálnej ekonomiky je možné poskytnúť, len ak vykonáva činnosť, na ktorú sa podpora poskytuje, a dosahuje pozitívny sociálny vplyv na území Slovenskej republiky.
(3)
Podporu podniku v širšom priestore sociálnej ekonomiky je možné poskytnúť iba v súlade s osobitnými predpismi v oblasti štátnej pomoci.49)
(4)
Registrovanému sociálnemu podniku, ktorý spĺňa podmienku podľa § 5 ods. 1 písm. c) prostredníctvom hospodárskej činnosti a ktorý využíva 100 % zisku po zdanení na dosiahnutie hlavného cieľa podľa § 5 ods. 1 písm. b) alebo ktorý uplatňuje demokratickú správu, je možné poskytnúť všetky druhy podpory podľa odseku 1.
(5)
Registrovanému sociálnemu podniku, ktorý nie je registrovaným sociálnym podnikom podľa odseku 4, je možné poskytnúť podporu podľa odseku 1 písm. c), investičnú pomoc podľa § 17 ods. 1 písm. a) až e) a kompenzačnú pomoc podľa § 19 ods. 2 písm. a) a b), a ak ide o integračný podnik, aj kompenzačnú pomoc podľa § 19 ods. 2 písm. e).
(6)
Sociálnemu podniku, ktorý nie je registrovaným sociálnym podnikom, a podniku so sociálnym dosahom je možné poskytnúť investičnú pomoc podľa § 17 ods. 1 písm. a) a b) a kompenzačnú pomoc podľa § 19 ods. 2 písm. a) a b).
(7)
Okrem prípadov, keď je podnik v širšom priestore sociálnej ekonomiky povinný vrátiť poskytnutú podporu podľa osobitného predpisu,51) je podnik v širšom priestore sociálnej ekonomiky povinný vrátiť poskytnutú podporu alebo jej pomernú časť po odpočítaní daňových odpisov zakúpeného dlhodobého nehmotného majetku alebo dlhodobého hmotného majetku, aj ak
a)
poruší povinnosti a obmedzenia podľa § 24 ods. 2 až 13, ak ide o registrovaný sociálny podnik,
b)
prestane spĺňať podmienky sociálneho podniku podľa § 5 ods. 1 alebo podniku so sociálnym dosahom podľa § 5 ods. 3 pred uplynutím obdobia, na ktoré sa podpora poskytuje.
zobraziť paragraf
§ 17

(1)
Investičná pomoc sa poskytuje na účel podpory investície alebo prípravy projektu investície a poradenských služieb52) súvisiacich s touto prípravou. Investičnú pomoc je možné poskytnúť vo forme
a)
finančného nástroja,53) pri ktorého vykonávaní sú poskytované finančné prostriedky návratnou formou pomoci,
b)
finančného nástroja, pri ktorého vykonávaní sú poskytované finančné prostriedky kombináciou návratnej formy pomoci a nenávratnej formy pomoci,54)
c)
podmienečne vratného finančného príspevku,55)
d)
nenávratného finančného príspevku,55)
e)
dotácie pre registrovaný sociálny podnik (ďalej len „dotácia“),
f)
predaja nehnuteľnosti za nižšiu cenu ako je všeobecná hodnota majetku56) alebo nájmu nehnuteľnosti za nižšiu cenu ako je hodnota nájmu nehnuteľnosti stanovená znaleckým posudkom.
(2)
Na poskytovanie investičnej pomoci podľa odseku 1 písm. a) až d) a f) sa použijú osobitné predpisy,58) ak tento zákon neustanovuje inak.
(3)
Podmienkou na získanie investičnej pomoci vo forme podľa odseku 1 písm. d) a e) je schválenie
a)
investičnej pomoci vo forme podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. b) vo výške najmenej 20 % z celkovej výšky nákladov investičného zámeru na ten istý účel použitia investičnej pomoci alebo
b)
návratnej formy financovania, ktorá nie je štátnou pomocou ani minimálnou pomocou,58a) vo výške najmenej 10 % z celkovej výšky nákladov investičného zámeru na ten istý účel použitia investičnej pomoci poskytnutej právnickou osobou, ktorá nie je závislou osobou žiadateľa a ktorá najmenej počas dvoch rokov pred poskytnutím tejto formy financovania
1.
disponuje finančnými prostriedkami v sume najmenej 500 000 eur,
2.
má na základe písomnej zmluvy úverovú linku od banky alebo pobočky zahraničnej banky najmenej na 500 000 eur alebo
3.
spravuje na základe písomnej zmluvy pre fyzickú osobu alebo právnickú osobu investičný fond v sume najmenej 500 000 eur.
(4)
Za investičné náklady investičnej pomoci sa považujú najmä
a)
náklady investície na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku,
b)
odhadované mzdové náklady na pracovné miesta vytvorené v priamej súvislosti s investičným projektom,
c)
iné prevádzkové náklady, režijné náklady a náklady na služby vzniknuté v priamej súvislosti s investičným projektom.
zobraziť paragraf
§ 18

(1)
Zmluva o poskytnutí investičnej pomoci podľa
a)
§ 17 ods. 1 písm. c) a d) obsahuje okrem náležitostí podľa osobitných predpisov59) aj
1.
číslo rozhodnutia o schválení investičnej pomoci, ak bolo vydané,
2.
intenzitu a výšku investičnej pomoci,
3.
termín a spôsob poskytnutia investičnej pomoci,
4.
názov investičného zámeru,
5.
výšku celkových oprávnených nákladov investičného zámeru a výšku skutočne vynaložených oprávnených nákladov investičného zámeru,
6.
obdobie, na ktoré sa investičná pomoc poskytuje,
7.
záväzok registrovaného sociálneho podniku, že vráti sumu investičnej pomoci v sume zostatkovej ceny majetku, ktorý registrovaný sociálny podnik získa z poskytnutej investičnej pomoci, ak registrovaný sociálny podnik počas doby určenej v zmluve vstúpi do likvidácie, je na jeho majetok vyhlásený konkurz alebo je povolená reštrukturalizácia, a to ak ide o investičnú pomoc podľa § 17 ods. 1 písm. d),
8.
ustanovenie o minimálnej výške miezd a ďalších peňažných plnení spojených s pracovnoprávnym vzťahom, ktoré sa podnik v širšom priestore sociálnej ekonomiky zaväzuje počas trvania zmluvy vyplácať zamestnancom,
b)
§ 17 ods. 1 písm. c) obsahuje okrem náležitostí podľa písmena a) aj
1.
podmienky, spôsob a časový plán vrátenia celého podmienečne vratného príspevku alebo jeho časti,
2.
spôsob monitorovania a reportingu podmienok vrátenia podmienečne vratného finančného príspevku.
(2)
Investičnú pomoc podľa § 17 ods. 1 písm. d) a e) pre integračný podnik na vytvorenie pracovných miest je možné poskytnúť, len ak pracovné pomery na vytvorených pracovných miestach budú dohodnuté najmenej v rozsahu štvrtiny ustanoveného týždenného pracovného času. Investičná pomoc podľa § 17 ods. 1 písm. d) a e) pre integračný podnik nesmie presiahnuť sumu, ktorá je súčtom sumy zodpovedajúcej 25 % z čistého obratu59a) integračného podniku za predchádzajúci hospodársky rok, najmenej však sumy zodpovedajúcej trojnásobku ročnej výšky celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky (ďalej len „štatistický úrad“) za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa investičná pomoc poskytuje, a súčinu počtu pracovných miest, ktoré majú byť touto podporou vytvorené, a sumy zodpovedajúcej dvojnásobku ročnej výšky celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej štatistickým úradom za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa investičná pomoc poskytuje. Suma dvojnásobku ročnej výšky celkovej ceny práce podľa druhej vety zodpovedá pracovnému pomeru dohodnutému na ustanovený týždenný pracovný čas; ak je dohodnutý rozsah týždenného pracovného času kratší, ako je ustanovený týždenný pracovný čas, táto suma sa pomerne kráti.
(3)
Investičná pomoc podľa § 17 ods. 1 písm. f) sa poskytuje kúpnou zmluvou alebo nájomnou zmluvou podľa osobitných predpisov,60) pričom
a)
povinnou náležitosťou kúpnej zmluvy je
1.
hodnota nehnuteľnosti stanovená znaleckým posudkom,
2.
kúpna cena,
3.
dohoda o lehote, počas ktorej kupujúci musí mať štatút registrovaného sociálneho podniku, ktorá nesmie byť kratšia ako desať rokov odo dňa prevodu vlastníckeho práva,
4.
dohoda o zriadení predkupného práva k nehnuteľnosti v prospech predávajúceho v trvaní 30 rokov odo dňa prevodu vlastníckeho práva, pričom kúpna cena pri predkupnom práve je rovnaká ako kúpna cena podľa druhého bodu; kúpna cena pri predkupnom práve môže byť dohodou zmluvných strán zvýšená o preukázané zhodnotenie nehnuteľnosti, ktoré vykonal kupujúci,
5.
dohoda o tom, že pri uplatnení predkupného práva sa predaj uskutoční do dvoch mesiacov odo dňa dohody o výške preukázaného zhodnotenia nehnuteľnosti, ak sa kúpna cena na základe dohody zvyšuje o výšku preukázateľného zhodnotenia nehnuteľnosti,
6.
záväzok kupujúceho, že pri zániku alebo zrušení jeho štatútu registrovaného sociálneho podniku v lehote podľa tretieho bodu, pri jeho vstupe do likvidácie, vyhlásení konkurzu na jeho majetok, povolení jeho reštrukturalizácie alebo pri prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, ak predávajúci neuplatní predkupné právo alebo ak uplynie lehota na uplatnenie predkupného práva, vráti predávajúcemu rozdiel medzi cenou určenou znaleckým posudkom podľa prvého bodu a kúpnou cenou podľa druhého bodu,
b)
povinnou náležitosťou nájomnej zmluvy je
1.
hodnota nájmu stanovená znaleckým posudkom,
2.
dohodnutá cena nájmu,
3.
doba nájmu, ktorá nesmie byť dlhšia ako desať rokov,
4.
záväzok nájomcu, že neprenechá prenajímanú nehnuteľnosť do užívania inej osobe,
5.
záväzok nájomcu, že na prenajatej nehnuteľnosti nezriadi stavbu.
(4)
Prílohou k zmluve podľa odseku 3 písm. a) je znalecký posudok o stanovení hodnoty nehnuteľnosti. Prílohou k zmluve podľa odseku 3 písm. b) je znalecký posudok o stanovení hodnoty nájmu nehnuteľnosti.
(5)
Predkupné právo podľa odseku 3 písm. a) štvrtého bodu sa zapisuje do katastra nehnuteľností.
(6)
Zánikom alebo zrušením nájomcovho štatútu registrovaného sociálneho podniku zaniká nájomná zmluva podľa odseku 3 písm. b).
(7)
Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho, že jeho štatút registrovaného sociálneho podniku zanikol alebo bol zrušený v lehote podľa odseku 3 písm. a) tretieho bodu, vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz alebo bola povolená jeho reštrukturalizácia. Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu informovať prenajímateľa, že jeho štatút registrovaného sociálneho podniku zanikol alebo bol zrušený.
zobraziť paragraf
§ 19
Kompenzačná pomoc

(1)
Kompenzačnú pomoc je možné poskytnúť podniku v širšom priestore sociálnej ekonomiky
a)
ak v dôsledku dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu je znevýhodnený oproti podnikateľom, ktorí obdobnú činnosť vykonávajú na účel dosiahnutia zisku,
b)
ak s cieľom dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu pôsobí na trhu, ktorý z dôvodu svojej nedostatočnej veľkosti, obmedzenej kúpnej sily alebo iných špecifík dlhodobo neumožňuje dosiahnuť vyrovnané hospodárenie pri preukázateľnom napĺňaní verejného záujmu alebo komunitného záujmu,
c)
na náhradu škody spôsobenej prírodnou katastrofou; prírodnou katastrofou sa rozumie zemetrasenie, zosuv pôdy, povodeň, lavína, plošný požiar prírodného pôvodu alebo iná nepriaznivá prírodná udalosť za predpokladu, že je možný jej dostatočne presný opis,
d)
na zmiernenie negatívnych následkov spôsobených situáciou, ktorá bola dôvodom vyhlásenia mimoriadnej situácie,60aa) núdzového stavu alebo výnimočného stavu.60ab)
(2)
Kompenzačnú pomoc je možné poskytnúť vo forme
a)
finančného nástroja, pri ktorého vykonávaní sú poskytované finančné prostriedky návratnou formou pomoci,
b)
finančného nástroja, pri ktorého vykonávaní sú poskytované finančné prostriedky kombináciou návratnej formy pomoci a nenávratnej formy pomoci,54)
c)
nenávratného finančného príspevku,
d)
dotácie,
e)
príspevku podľa § 19a a 19b, ak ide o integračný podnik.
(3)
Na poskytovanie kompenzačnej pomoci podľa odseku 2 písm. a) až c) sa použijú osobitné predpisy,59) ak tento zákon neustanovuje inak.
(4)
Zmluva o poskytnutí kompenzačnej pomoci podľa odseku 2 písm. a) až c) obsahuje okrem náležitostí podľa osobitných predpisov59) aj
a)
výšku kompenzačnej pomoci,
b)
termín a spôsob poskytnutia kompenzačnej pomoci,
c)
výšku celkových oprávnených nákladov,
d)
obdobie, na ktoré sa kompenzačná pomoc poskytuje,
e)
ustanovenie o minimálnej výške miezd a ďalších peňažných plnení spojených s pracovnoprávnym vzťahom, ktoré sa podnik v širšom priestore sociálnej ekonomiky zaväzuje počas trvania zmluvy vyplácať zamestnancom.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 19a
Umiestňovací príspevok

(1)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad práce“) poskytuje umiestňovací príspevok integračnému podniku,
a)
ktorý skončil dohodou pracovný pomer najneskôr do dvoch rokov od vzniku tohto pracovného pomeru so zamestnancom, ktorý bol znevýhodnenou osobou a ktorému najneskôr do jedného mesiaca odo dňa skončenia pracovného pomeru v integračnom podniku vznikol pracovný pomer u zamestnávateľa, ktorý nie je integračným podnikom, závislou osobou integračného podniku, chránenou dielňou alebo chráneným pracoviskom, ak pracovný pomer u tohto zamestnávateľa je dohodnutý najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času; integračný podnik je povinný preukázať úradu práce dohodnutý rozsah týždenného pracovného času, a
b)
ak zamestnávateľ nepoberá na pracovné miesto, na ktoré prijme do pracovného pomeru zamestnanca podľa písmena a), príspevok podľa osobitného predpisu60a) poskytovaný na mzdové náklady.
(2)
Mesačná výška umiestňovacieho príspevku na jedného zamestnanca je v
a)
prvom až treťom mesiaci poskytovania umiestňovacieho príspevku 5 % z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej štatistickým úradom za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa umiestňovací príspevok poskytuje,
b)
štvrtom až šiestom mesiaci poskytovania umiestňovacieho príspevku 15 % z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej štatistickým úradom za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa umiestňovací príspevok poskytuje,
c)
siedmom až deviatom mesiaci poskytovania umiestňovacieho príspevku 25 % z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej štatistickým úradom za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa umiestňovací príspevok poskytuje,
d)
desiatom až dvanástom mesiaci poskytovania umiestňovacieho príspevku 35 % z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej štatistickým úradom za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa umiestňovací príspevok poskytuje.
(3)
Umiestňovací príspevok sa poskytuje v sume súčtu výšky príspevkov podľa odseku 2 na zamestnancov, ktorých pracovný pomer podľa odseku 1 písm. a) trvá, najdlhšie počas 12 kalendárnych mesiacov odo dňa skončenia pracovného pomeru v integračnom podniku. Ak zamestnancovi vznikne ďalší pracovný pomer najneskôr do jedného mesiaca odo dňa skončenia predchádzajúceho pracovného pomeru, v poskytovaní umiestňovacieho príspevku sa pokračuje; na účely určenia mesačnej výšky umiestňovacieho príspevku podľa odseku 2 sa trvanie viacerých pracovných pomerov spočítava.
(4)
Umiestňovací príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí umiestňovacieho príspevku uzatvorenej medzi úradom práce a integračným podnikom. Umiestňovací príspevok sa poskytuje mesačne. Umiestňovací príspevok poskytuje úrad práce do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý boli splnené podmienky na poskytnutie umiestňovacieho príspevku.
(5)
Dohoda o poskytnutí umiestňovacieho príspevku podľa odseku 4 obsahuje
a)
identifikačné údaje účastníkov dohody,
b)
počet zamestnancov, ktorí sú znevýhodnenými osobami a ktorí sa zamestnali u zamestnávateľa, ktorý nie je integračným podnikom, závislou osobou integračného podniku, chránenou dielňou alebo chráneným pracoviskom,
c)
výšku umiestňovacieho príspevku,
d)
podmienky a termín zúčtovania umiestňovacieho príspevku,
e)
spôsob a lehotu vrátenia umiestňovacieho príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok,
f)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 19b
Vyrovnávací príspevok

(1)
Úrad práce poskytuje vyrovnávací príspevok integračnému podniku na
a)
mzdové náklady spojené so zamestnávaním znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb,
b)
dodatočné náklady spojené so zamestnávaním znevýhodnených osôb podľa § 2 ods. 5 písm. b),
c)
náklady vynaložené na pomoc zamestnaným znevýhodneným osobám podľa § 2 ods. 5 písm. a).
(2)
Vyrovnávací príspevok podľa odseku 1 písm. a) sa poskytuje mesačne najviac
a)
počas 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, ak ide o znevýhodnenú osobu podľa § 2 ods. 5 písm. a), alebo najviac počas 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, ak ide o značne znevýhodnenú osobu,60b) počínajúc kalendárnym mesiacom, v ktorom pracovný pomer vznikol, vo výške 50 % oprávnených nákladov skutočne vynaložených na tohto zamestnanca, najviac vo výške 50 % z celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej štatistickým úradom za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa vyrovnávací príspevok poskytuje,
b)
počas zamestnávania zamestnanca, ktorý je
1.
znevýhodnenou osobou podľa § 2 ods. 5 písm. b) prvého bodu, vo výške 75 % oprávnených nákladov skutočne vynaložených na tohto zamestnanca, najviac vo výške 75 % z celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej štatistickým úradom za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa vyrovnávací príspevok poskytuje,
2.
znevýhodnenou osobou podľa § 2 ods. 5 písm. b) druhého bodu, vo výške 60 % oprávnených nákladov skutočne vynaložených na tohto zamestnanca, najviac vo výške 60 % z celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej štatistickým úradom za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa vyrovnávací príspevok poskytuje, alebo
c)
počas 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, ak ide o zraniteľnú osobu, počínajúc kalendárnym mesiacom, v ktorom pracovný pomer vznikol, vo výške 25 % oprávnených nákladov skutočne vynaložených na tohto zamestnanca, najviac vo výške 25 % z celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej štatistickým úradom za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa vyrovnávací príspevok poskytuje.
(3)
Maximálna výška vyrovnávacieho príspevku podľa odseku 2 vypočítaná z celkovej ceny práce z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej štatistickým úradom za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa vyrovnávací príspevok poskytuje, zodpovedá pracovnému pomeru dohodnutému na ustanovený týždenný pracovný čas; ak je pracovný pomer dohodnutý na kratší pracovný čas, maximálna výška vyrovnávacieho príspevku sa pomerne kráti.
(4)
Výška vyrovnávacieho príspevku podľa odseku 1 písm. b) na kalendárny rok na jedného zamestnanca je 100 % skutočne vynaložených oprávnených nákladov, najviac
a)
2,5-násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej štatistickým úradom za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa vyrovnávací príspevok poskytuje, na kalendárny rok v období prvých troch kalendárnych rokov počínajúc kalendárnym rokom, v ktorom pracovný pomer vznikol, ak pracovný pomer trvá,
b)
1,2-násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej štatistickým úradom za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa vyrovnávací príspevok poskytuje, na každý ďalší kalendárny rok, ak pracovný pomer trvá.
(5)
Vyrovnávací príspevok podľa odseku 1 písm. c) sa poskytuje mesačne najviac počas 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, a ak ide o značne znevýhodnenú osobu, najviac počas 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, počínajúc kalendárnym mesiacom, v ktorom pracovný pomer vznikol. Mesačná výška vyrovnávacieho príspevku podľa odseku 1 písm. c) na jedného zamestnanca je 50 % skutočne vynaložených oprávnených nákladov, najviac 50 % z celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej štatistickým úradom za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa vyrovnávací príspevok poskytuje.
(6)
Oprávnenými nákladmi na účely vyrovnávacieho príspevku podľa
a)
odseku 1 písm. a) sú náklady na celkovú cenu práce zamestnancov; celkovou cenou práce zamestnanca je súčet mzdy zamestnanca a preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, platených zamestnávateľom,
b)
odseku 1 písm. b) a c) sú oprávnené náklady podľa osobitného predpisu.60c)
(7)
Vyrovnávací príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí vyrovnávacieho príspevku uzatvorenej na kalendárny rok medzi úradom práce a integračným podnikom. Vyrovnávací príspevok poskytuje úrad práce do 30 dní od preukázania trvania zamestnania a výšky oprávnených nákladov, ak tieto skutočnosti integračný podnik preukázal najneskôr do 60 dní od skončenia mesiaca, za ktorý sa vyrovnávací príspevok poskytuje.
(8)
Dohoda o poskytnutí vyrovnávacieho príspevku podľa odseku 7 obsahuje
a)
identifikačné údaje účastníkov dohody,
b)
počet zamestnancov, ktorí sú znevýhodnenými osobami, a počet zamestnancov, ktorí sú zraniteľnými osobami, a ich profesijnú štruktúru,
c)
maximálnu výšku vyrovnávacieho príspevku na každého zamestnanca, ktorý je znevýhodnenou osobou alebo zraniteľnou osobou,
d)
spôsob poskytovania vyrovnávacieho príspevku,
e)
záväzok integračného podniku podľa § 24 ods. 3,
f)
záväzok integračného podniku, že do určeného termínu predloží pracovné zmluvy a najneskôr do siedmich dní oznámi úradu práce každé skončenie pracovného pomeru zamestnanca, ktorý je znevýhodnenou osobou alebo zraniteľnou osobou a na ktorého sa poskytuje vyrovnávací príspevok,
g)
záväzok integračného podniku, že oznámi úradu práce každú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30 dní,
h)
spôsob a lehotu vrátenia vyrovnávacieho príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok,
i)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 19c
Spoločné ustanovenia k poskytovaniu umiestňovacieho príspevku a vyrovnávacieho príspevku

(1)
Umiestňovací príspevok a vyrovnávací príspevok poskytuje úrad práce, v ktorého územnom obvode má integračný podnik sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo trvalý pobyt, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa.
(2)
Umiestňovací príspevok a vyrovnávací príspevok sa poskytuje na základe písomnej žiadosti integračného podniku. Podmienkou na poskytnutie umiestňovacieho príspevku a vyrovnávacieho príspevku je, že integračný podnik
a)
predložil doklady preukazujúce splnenie podmienok ustanovených v § 19a a 19b alebo ich splnenie preukázal iným spôsobom,
b)
nemá nedoplatky poistného na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike, v štáte sídla, ak ide o právnickú osobu, alebo v štáte miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu,
c)
nemá nedoplatky na dani v Slovenskej republike, ktorej správcom je daňový úrad alebo colný úrad, v štáte sídla, ak ide o právnickú osobu, alebo v štáte miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu,
d)
nemal uloženú pokutu za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o poskytnutie umiestňovacieho príspevku alebo vyrovnávacieho príspevku,
e)
nemá na majetok vyhlásený konkurz, nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku, alebo nebol zrušený konkurz pre nedostatok majetku, nie je v reštrukturalizácii a nie je v likvidácii,
f)
nemá voči úradu práce splatné finančné záväzky,
g)
nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, ak ide o právnickú osobu, a
h)
nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru.
(3)
Splnenie podmienok podľa odseku 2 písm. b) až g) zisťuje úrad práce; splnenie podmienok podľa odseku 2 písm. b) až d) môže preukázať aj žiadateľ. Splnenie podmienok podľa odseku 2 písm. a) a h) preukazuje žiadateľ. Splnenie podmienky podľa odseku 2 písm. g) sa preukazuje výpisom z registra trestov. Národný inšpektorát práce je povinný do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti poskytnúť úradu práce elektronicky z informačného systému informácie týkajúce sa splnenia podmienky podľa odseku 2 písm. d).
(4)
Počas poskytovania umiestňovacieho príspevku alebo vyrovnávacieho príspevku sa neprihliada na výsledok ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie podľa osobitného predpisu.60d)
(5)
Integračný podnik je povinný vrátiť úradu práce poskytnutý umiestňovací príspevok alebo vyrovnávací príspevok alebo jeho časť, ak úrad práce dodatočne zistí, že integračný podnik nespĺňal podmienky na jeho poskytnutie.
(6)
Poskytovanie umiestňovacieho príspevku a vyrovnávacieho príspevku sa považuje za aktívne opatrenie na trhu práce podľa osobitného predpisu.60e)
zobraziť paragraf
§ 20

(1)
Dotácia sa poskytuje žiadateľom, ktorí splnili podmienky na jej poskytnutie podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu,61) v poradí podľa dňa doručenia žiadosti o poskytnutie dotácie, ak poskytovateľ dotácie vyčlenil finančné prostriedky vo svojom rozpočte na účel podpory podľa tohto zákona, a to až do vyčerpania týchto finančných prostriedkov.
(2)
Poskytovateľom dotácie je
a)
ministerstvo práce,
b)
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ústredie práce“),
c)
iné ministerstvo ako ministerstvo práce, a to v oblastiach, v ktorých registrovaný sociálny podnik dosahuje pozitívny sociálny vplyv v rozsahu svojej pôsobnosti podľa osobitného predpisu.62)
(3)
Dotáciu nie je možné poskytnúť počas trvania zmluvy o poskytnutí dotácie podľa osobitných predpisov63) na tie isté oprávnené náklady alebo na ten istý účel.
(4)
Žiadosť o poskytnutie dotácie sa predkladá na základe výzvy zverejnenej na webovom sídle poskytovateľa dotácie v termíne, vo forme a spôsobom, ktoré určí poskytovateľ dotácie vo výzve. Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie je
a)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že všetky údaje uvedené v žiadosti a v prílohách sú pravdivé, presné a úplné, finančné prostriedky sa použijú na účel, na ktorý sa poskytnú, a činnosti, na ktoré žiadateľ žiada o poskytnutie dotácie, nevykonáva na účel dosiahnutia zisku,
b)
investičný projekt alebo investičný zámer, ak sa žiada o poskytnutie dotácie na prípravu projektu investície a ak ide o investičnú pomoc,
c)
popis pozitívneho sociálneho vplyvu, ktorý žiadateľ dosahuje, a znevýhodnenia, ktorému je z tohto dôvodu vystavený, ak ide o kompenzačnú pomoc.
(5)
Poskytovateľ dotácie posudzuje žiadosť o poskytnutie dotácie a schvaľuje poskytnutie dotácie a jej sumu. Na účely posudzovania žiadosti o poskytnutie dotácie poskytovateľ dotácie zriaďuje komisiu, ktorá má najmenej troch členov. Členovia komisie posudzujú žiadosti nezávisle. Členovia komisie a im blízke osoby nesmú byť žiadateľmi ani zaujatí voči žiadateľovi, štatutárnym orgánom alebo členmi štatutárneho orgánu žiadateľa, spoločníkmi právnickej osoby, ktorá je žiadateľom, ani zamestnancami žiadateľa.
(6)
Ak je žiadosť o poskytnutie dotácie neúplná alebo neobsahuje prílohy podľa odseku 4, poskytovateľ dotácie vyzve žiadateľa na jej doplnenie do 15 dní odo dňa doručenia tejto výzvy. Ak žiadateľ v lehote podľa prvej vety nedoplní žiadosť o poskytnutie dotácie, poskytovateľ dotácie žiadosť o poskytnutie dotácie neposudzuje.
(7)
Schválenie dotácie a jej sumu, ako aj neschválenie dotácie poskytovateľ dotácie písomne oznamuje žiadateľovi.
(8)
Dotácia sa poskytuje na základe zmluvy o poskytnutí dotácie, ktorá obsahuje najmä
a)
označenie zmluvných strán,
b)
predmet zmluvy a účel, na ktorý sa poskytuje dotácia,
c)
spôsob poskytnutia dotácie, podmienky jej čerpania a jej sumu,
d)
práva a povinnosti zmluvných strán,
e)
podmienky zúčtovania dotácie a podmienky jej vrátenia,
f)
spôsob kontroly hospodárneho a efektívneho použitia dotácie na účel, na ktorý sa poskytuje,
g)
vymedzenie času, na ktorý sa uzatvára zmluva,
h)
lehotu, v ktorej je možné použiť dotáciu, a lehotu na jej zúčtovanie,
i)
ak ide o investičnú pomoc aj
1.
číslo rozhodnutia o schválení investičnej pomoci, ak existuje,
2.
intenzitu investičnej pomoci,
3.
názov investičného zámeru,
4.
výšku celkových oprávnených nákladov investičného zámeru a výšku skutočne vynaložených oprávnených nákladov investičného zámeru,
5.
obdobie, na ktoré sa investičná pomoc poskytuje,
6.
záväzok vrátiť sumu investičnej pomoci v sume zostatkovej ceny majetku, ktorý registrovaný sociálny podnik získa z poskytnutej investičnej pomoci, ak registrovaný sociálny podnik počas doby určenej v zmluve vstúpi do likvidácie, je na jeho majetok vyhlásený konkurz alebo je povolená reštrukturalizácia,
7.
ustanovenie o minimálnej výške miezd a ďalších peňažných plnení spojených s pracovnoprávnym vzťahom, ktoré sa registrovaný sociálny podnik zaväzuje počas trvania zmluvy vyplácať zamestnancom,
j)
ak ide o kompenzačnú pomoc aj výšku celkových oprávnených nákladov a obdobie, na ktoré sa kompenzačná pomoc poskytuje.
(9)
Kontrolu dodržiavania podmienok poskytnutia dotácie a kontrolu dodržiavania podmienok dohodnutých v zmluve o poskytnutí dotácie vykonáva poskytovateľ dotácie podľa osobitného predpisu.64)
(10)
Poskytovaním dotácie podľa tohto zákona nie je dotknuté poskytovanie dotácií podľa osobitných predpisov.63)
zobraziť paragraf
§ 23
Servisné poukážky

(1)
Servisná poukážka má povahu ceniny, ktorá má nominálnu hodnotu na nej uvedenú.
(2)
Servisné poukážky vydáva ministerstvo práce. Ministerstvo práce zabezpečuje tlač, distribúciu, predaj, odkúpenie, spätný výkup, likvidáciu a správu zásob servisných poukážok, dozerá na ich ochranu a bezpečnosť a kontroluje nakladanie so servisnými poukážkami pri ich distribúcii, predaji, odkúpení, spätnom výkupe a likvidácii.
(3)
Servisné poukážky sa vydávajú v nominálnej hodnote desať eur.
(4)
Predaj, odkúpenie a spätný výkup servisných poukážok môžu vykonávať len ministerstvo práce, úrady práce, obce alebo vyššie územné celky. Nepoužité servisné poukážky sú spätne vykupované za kúpnu cenu podľa § 22 ods. 3.
(5)
Platnosť servisnej poukážky môže byť obmedzená časovo, územne alebo osobou, ktorá ju môže použiť.
(6)
Poškodené servisné poukážky vymieňa ministerstvo práce na základe písomnej žiadosti za servisné poukážky rovnakej nominálnej hodnoty.
(7)
Servisné poukážky sa odkupujú na základe písomnej žiadosti registrovaného sociálneho podniku. Registrovaný sociálny podnik, ktorý žiada o odkúpenie servisných poukážok, v žiadosti uvedie svoje identifikačné údaje, aké konkrétne servisné služby boli za každú servisnú poukážku poskytnuté, počet servisných poukážok, z toho počet servisných poukážok pre odkázanú osobu, a celkovú sumu odkupovaných servisných poukážok. Sumu, za ktorú sa servisné poukážky odkupujú, je možné vyplatiť len po overení ich pravosti a platnosti.
(8)
Ministerstvo práce zabezpečí likvidáciu odkúpených servisných poukážok, poškodených servisných poukážok a servisných poukážok, ktoré nie sú platné.
(9)
Všeobecne záväzný právny predpis vydaný ministerstvom práce ustanoví
a)
technické parametre, grafickú úpravu a vzhľad servisných poukážok,
b)
podrobnosti o spôsobe nakladania so servisnými poukážkami vrátane lehôt a postupov pri ich
1.
distribúcii, predaji, odkúpení a spätnom výkupe vrátane ich vyplatenia,
2.
výmene, ak sú poškodené.
(10)
Ministerstvo práce sústreďuje príjmy a realizuje výdavky súvisiace s predajom, odkúpením a spätným výkupom servisných poukážok prostredníctvom samostatného účtu.
(11)
Ministerstvo práce môže zabezpečiť plnenie úloh podľa odsekov 2, 4, 6 až 8 prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorú na tento účel vyberie podľa osobitného predpisu.64a)
zobraziť paragraf
§ 24
Povinnosti a obmedzenia registrovaného sociálneho podniku pri poskytnutí podpory

(1)
Registrovaný sociálny podnik, ktorému bola poskytnutá podpora podľa § 17 ods. 1 písm. c) až f) alebo podľa § 19 ods. 2 písm. c) až e) alebo ktorému bola poskytnutá iná výhoda určená registrovanému sociálnemu podniku podľa osobitných predpisov,65a) je povinný počas trvania zmluvy o poskytnutí podpory, počas jedného roka odo dňa poskytnutia podpory alebo verejných prostriedkov, ktoré sa poskytujú jednorazovo, alebo počas doby poskytovania verejných prostriedkov, ktoré sa poskytujú opakovane, počas poskytovania výhody určenej registrovanému sociálnemu podniku podľa osobitných predpisov65a) a počas jedného roka od skončenia poskytovania tejto výhody dodržiavať povinnosti a obmedzenia ustanovené v odsekoch 2 až 13.
(2)
Celkové náklady na mzdy a ďalšie peňažné plnenia spojené s pracovnoprávnym vzťahom (ďalej len „mzdové náklady“) a peňažné plnenia zo zisku po zdanení, ktoré sa nepovažujú za mzdu,37a) poskytnuté zamestnancovi, ktorý nemá účasť na základnom imaní, registrovaného sociálneho podniku v kalendárnom roku nesmú presiahnuť súčin päťnásobku mzdových nákladov pri použití minimálnej mzdy a počtu zamestnancov a zároveň súčin trojnásobku mzdových nákladov pri použití priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej štatistickým úradom za predchádzajúci kalendárny rok a počtu zamestnancov, pričom suma najvyššej mzdy môže byť najviac päťnásobkom sumy najnižšej mzdy. Pri porovnávaní sumy najvyššej mzdy a sumy najnižšej mzdy podľa prvej vety sa vychádza z miezd zodpovedajúcich pracovnému pomeru dohodnutému na ustanovený týždenný pracovný čas. Na žiadosť registrovaného sociálneho podniku môže ministerstvo práce povoliť zvýšenie sumy najvyššej mzdy podľa prvej vety na desaťnásobok sumy najnižšej mzdy. Iné náklady ako mzdové náklady registrovaného sociálneho podniku nesmú presahovať obvyklú cenu na trhu; obvyklou cenou na trhu sa rozumie cena bežne používaná v mieste a v čase plnenia alebo spotreby, a to podľa druhu, kvality, prípadne miery opotrebenia predmetného plnenia.
(3)
Registrovaný sociálny podnik musí svojim zamestnancom vyplácať mzdu najmenej v sume, ku ktorej sa zaviazal pri poskytnutí podpory.
(4)
Registrovaný sociálny podnik, ktorý nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora67) a ktorý nepoužije 100 % zisku po zdanení na dosahovanie svojho pozitívneho sociálneho vplyvu, je povinný písomne oznámiť ministerstvu práce zoznam konečných užívateľov výhod v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, štátna príslušnosť a údaj, či konečný užívateľ výhod je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.68)
(5)
Registrovaný sociálny podnik nesmie dodávať tovar alebo poskytovať služby závislej osobe, ktorá nie je registrovaným sociálnym podnikom; to neplatí, ak ide o
a)
integračný podnik, v ktorom má obec alebo vyšší územný celok podiel viac ako 50 %, alebo
b)
registrovaný sociálny podnik, ktorý nie je integračným podnikom a v ktorom má podiel len obec alebo vyšší územný celok, a dodávaním tovaru alebo poskytovaním služieb nejde o plnenie zákonom ustanovenej samosprávnej pôsobnosti obce alebo vyššieho územného celku,
c)
dodávanie tovaru alebo poskytovanie služby
1.
poskytovateľovi sociálnej služby8) alebo
2.
zahraničnej osobe so sídlom v štáte, ktorý je zmluvným štátom Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorá je podľa právnych predpisov tohto štátu, štátnym orgánom tohto štátu alebo týmto štátom uznanou organizáciou v sektore sociálnej ekonomiky uznaná za sociálny podnik a ktorá používa 100 % svojho zisku na dosiahnutie pozitívneho sociálneho vplyvu,
d)
integračný podnik, ktorý využíva 100 % zisku po zdanení na dosiahnutie hlavného cieľa podľa § 5 ods. 1 písm. b).
(6)
Registrovaný sociálny podnik nesmie byť odberateľom tovaru alebo služieb od závislej osoby, ktorá je právnickou osobou a nie je registrovaným sociálnym podnikom; to neplatí, ak ide o
a)
nájom alebo podnájom poskytovaný najviac za obvyklú cenu na trhu medzi prenajímateľom a inými nájomníkmi alebo podnájomníkmi,
b)
registrovaný sociálny podnik, v ktorom má obec alebo vyšší územný celok podiel viac ako 50 %,
c)
odoberanie tovaru alebo služieb od
1.
poskytovateľa sociálnej služby8) alebo
2.
zahraničnej osoby so sídlom v štáte, ktorý je zmluvným štátom Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorá je podľa právnych predpisov tohto štátu, štátnym orgánom tohto štátu alebo týmto štátom uznanou organizáciou v sektore sociálnej ekonomiky uznaná za sociálny podnik a ktorá používa 100 % svojho zisku na dosiahnutie pozitívneho sociálneho vplyvu,
d)
integračný podnik, ktorý využíva 100 % zisku po zdanení na dosiahnutie hlavného cieľa podľa § 5 ods. 1 písm. b).
(7)
Ak je registrovaný sociálny podnik odberateľom tovaru alebo služieb od závislej osoby, ktorá je fyzickou osobou, celkové náklady na tieto tovary alebo služby nesmú za obdobie 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov presiahnuť najvyššiu mzdu v registrovanom sociálnom podniku za to isté obdobie.
(8)
Registrovaný sociálny podnik si nesmie vziať úver alebo pôžičku od závislej osoby, pri ktorých by úrok presahoval základnú úrokovú sadzbu podľa osobitného predpisu.69)
(9)
Registrovaný sociálny podnik nesmie previesť majetok,70) ktorý bol získaný z dotácie alebo nevrátenej časti podmienečne vratného finančného príspevku a ktorý nebol vyradený z obchodného majetku; to neplatí, ak ide o prevod majetku na iný registrovaný sociálny podnik. Ak registrovaný sociálny podnik prevedie majetok, ktorý bol získaný z dotácie alebo nevrátenej časti podmienečne vratného finančného príspevku na iný registrovaný sociálny podnik, je povinný vrátiť poskytovateľovi dotácie alebo nevrátenej časti podmienečne vratného finančného príspevku sumu zodpovedajúcu zostatkovej cene majetku, najviac však sumu zodpovedajúcu poskytnutej dotácii alebo nevrátenej časti podmienečne vratného finančného príspevku.
(10)
Registrovaný sociálny podnik nesmie vyradiť z obchodného majetku majetok, ktorý bol získaný z podpory a ktorý má nenulovú zostatkovú hodnotu, bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa podpory.
(11)
Ak nejde o plnenie podmienky podľa § 17 ods. 3, registrovaný sociálny podnik nesmie prijať umiestňovací príspevok, vyrovnávací príspevok a verejné prostriedky podľa osobitných predpisov70aa) na tie isté oprávnené náklady alebo na ten istý účel, na aké sa mu poskytuje podpora vo forme dotácie, nenávratného finančného príspevku alebo podmienečne vratného finančného príspevku.
(12)
Registrovaný sociálny podnik podľa § 16 ods. 5, ktorému bola poskytnutá investičná pomoc podľa § 17 ods. 1 písm. d) alebo písm. e), je povinný použiť 100 % zisku po zdanení v úhrne za obdobie piatich rokov od poskytnutia tejto investičnej pomoci na dosiahnutie hlavného cieľa podľa § 5 ods. 1 písm. b).
(13)
Sociálny podnik bývania, ktorému bola poskytnutá podpora vo forme podľa § 17 ods. 1 písm. d) alebo písm. e), je povinný prenajímať najmenej 70 % obytnej plochy bytov, ktoré vlastní alebo má v nájme, za nájomné zodpovedajúce nákladom na byt.
zobraziť paragraf
§ 25

(1)
Ministerstvo práce v oblasti štátnej správy sociálnej ekonomiky
a)
priznáva a zrušuje
1.
štatút registrovaného sociálneho podniku,
3.
postavenie strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky a najvyššej strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky,
b)
priznáva a zrušuje postavenie strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky a najvyššej strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky,
c)
ukladá pokuty podľa § 28,
d)
vedie
1.
register registrovaných sociálnych podnikov (ďalej len „register sociálnych podnikov“),
3.
register organizácií sektora sociálnej ekonomiky,
e)
poskytuje alebo sprístupňuje bezodplatne v elektronickej podobe osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na účel plnenia úloh podľa osobitných predpisov70ab) na základe odôvodnenej písomnej žiadosti alebo písomnej dohody, ktorá obsahuje účel spracúvania, na aký sa majú osobné údaje poskytnúť alebo sprístupniť, z registra sociálnych podnikov, z registra organizácií sektora sociálnej ekonomiky a z informačného systému sociálnej ekonomiky orgánom štátnej správy, súdom, obciam, vyšším územným celkom a iným orgánom verejnej moci, fyzickým osobám a právnickým osobám, ktorým bol zverený výkon úloh podľa osobitných predpisov,
f)
vykonáva kontrolu dodržiavania povinností podľa tohto zákona,
g)
vyhodnocuje výročné správy registrovaného sociálneho podniku,
h)
zabezpečuje bezplatné poradenstvo pri príprave projektu činnosti registrovaného sociálneho podniku, príprave žiadosti o investičnú pomoc alebo kompenzačnú pomoc a bezplatné poradenstvo o iných možnostiach podpory podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,70a)
i)
zabezpečuje tvorbu, zhromažďovanie, spracúvanie, šírenie, sprístupňovanie a publikovanie informácií, štatistických údajov a analýz v oblasti sociálnej ekonomiky,
j)
vydáva metodické usmernenie k uplatňovaniu tohto zákona a osobitných predpisov v jeho pôsobnosti týkajúcich sa sociálnej ekonomiky a sociálnych podnikov a zabezpečuje v tejto oblasti vzdelávanie,
k)
je správcom informačného systému sociálnej ekonomiky,
l)
vypracúva a realizuje národné projekty v oblasti sociálnej ekonomiky,
m)
vydáva duplikát osvedčenia podľa tohto zákona.
(2)
Na výkon kontroly podľa odseku 1 písm. f) sa použijú základné pravidlá kontrolnej činnosti podľa osobitného predpisu;71) ustanovenie § 20 ods. 9 tým nie je dotknuté.
(3)
Činnosti podľa odseku 1 písm. h) zabezpečuje ministerstvo práce tak, aby boli dostupné najmenej v každom krajskom meste.
(4)
Ústredie práce vypracúva a realizuje národné projekty v oblasti sociálnej ekonomiky a riadi, kontroluje, koordinuje a metodicky usmerňuje úrady práce pri poskytovaní umiestňovacieho príspevku a vyrovnávacieho príspevku.
(5)
Sociálna poisťovňa poskytuje ústrediu práce údaje na účely zistenia splnenia podmienok na poskytovanie umiestňovacieho príspevku a vyrovnávacieho príspevku, a to:
a)
meno a priezvisko zamestnanca,
b)
identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia zamestnanca,
c)
dátum začatia a skončenia evidencie zamestnanca v registri poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia,
d)
názov a identifikačné číslo zamestnávateľa,
e)
suma vymeriavacieho základu zamestnanca,
f)
či je zamestnanec poberateľom starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 25a
Lekárska posudková činnosť

(1)
Lekárska posudková činnosť na účely tohto zákona je posúdenie, či fyzická osoba má dlhodobé zdravotné postihnutie.
(2)
Lekárska posudková činnosť sa vykonáva na žiadosť posudzovanej fyzickej osoby. Žiadosť o posúdenie dlhodobého zdravotného postihnutia musí byť písomná a musí obsahovať
a)
meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu posudzovanej fyzickej osoby,
b)
podrobný opis pracovnej činnosti,
c)
meno ošetrujúceho lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo v špecializačnom odbore pediatria posudzovanej fyzickej osoby (ďalej len „ošetrujúci lekár“),
d)
výpis zo zdravotnej dokumentácie71a) od ošetrujúceho lekára.
(3)
Výkon lekárskej posudkovej činnosti zabezpečuje úrad práce.
(4)
Lekársku posudkovú činnosť vykonáva posudkový lekár úradu práce, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa osobitného predpisu.71b)
(5)
Posudkový lekár posúdi, či posudzovaná fyzická osoba má dlhodobé zdravotné postihnutie na základe zhodnotenia jej zdravotného stavu z výpisu zo zdravotnej dokumentácie od ošetrujúceho lekára. Pri výkone lekárskej posudkovej činnosti posudkový lekár vychádza aj z elektronických zdravotných záznamov v elektronickej zdravotnej knižke71c) posudzovanej fyzickej osoby. Posudkový lekár môže uložiť posudzovanej fyzickej osobe povinnosť predložiť doplňujúce doklady a údaje.
(6)
Posudkový lekár vypracuje do 30 dní od podania žiadosti o posúdenie dlhodobého zdravotného postihnutia lekársky posudok, ktorý obsahuje
a)
meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu posudzovanej fyzickej osoby,
b)
podrobný opis pracovnej činnosti,
c)
záver, či posudzovaná fyzická osoba má alebo nemá dlhodobé zdravotné postihnutie,
d)
dátum vypracovania lekárskeho posudku,
e)
odtlačok pečiatky a podpis posudkového lekára.
(7)
Úrad práce odovzdá lekársky posudok posudzovanej fyzickej osobe.
(8)
Ak posudzovaná fyzická osoba nesúhlasí s lekárskym posudkom, môže do piatich pracovných dní od prevzatia lekárskeho posudku požiadať úrad práce o preverenie lekárskeho posudku odborným konzíliom posudkových lekárov.71d) Na preverenie lekárskeho posudku podľa prvej vety sa vzťahuje osobitný predpis.71d) Lekársky posudok odborného konzília posudkových lekárov obsahuje náležitosti podľa odseku 6. Ústredie práce odovzdá lekársky posudok odborného konzília posudkových lekárov posudzovanej fyzickej osobe.
(9)
Opätovnú žiadosť o posúdenie dlhodobého zdravotného postihnutia vo vzťahu k tej istej fyzickej osobe a k tej istej pracovnej činnosti je možné podať najskôr po uplynutí šiestich mesiacov od vypracovania predchádzajúceho lekárskeho posudku; to neplatí, ak dôjde k zmene zdravotného stavu fyzickej osoby, ktoré môže mať vplyv na posúdenie dlhodobého zdravotného postihnutia.
zobraziť paragraf
§ 26
Organizácie sektora sociálnej ekonomiky

(1)
Organizáciou sektora sociálnej ekonomiky je strešná organizácia sektora sociálnej ekonomiky a najvyššia strešná organizácia sektora sociálnej ekonomiky.
(2)
Ministerstvo práce prizná postavenie strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky právnickej osobe, ktorá združuje subjekty sociálnej ekonomiky dosahujúce merateľný pozitívny sociálny vplyv poskytovaním rovnakej spoločensky prospešnej služby, ak
a)
jej členmi je najmenej 30 % z registrovaných sociálnych podnikov dosahujúcich merateľný pozitívny sociálny vplyv poskytovaním rovnakej spoločensky prospešnej služby alebo celkový počet zamestnancov jej členov predstavuje najmenej 30 % z celkového počtu zamestnancov registrovaných sociálnych podnikov dosahujúcich merateľný pozitívny sociálny vplyv poskytovaním rovnakej spoločensky prospešnej služby,
b)
najmenej 50 % jej členov tvoria registrované sociálne podniky,
c)
jedným z jej cieľov zakotvených v základnom dokumente je reprezentovať registrované sociálne podniky,
d)
jej nebolo v období piatich rokov pred podaním žiadosti o postavenie organizácie zrušené postavenie strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky,
e)
je dôveryhodná; podmienku dôveryhodnosti musí spĺňať aj štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu,
f)
je bezúhonná; podmienku bezúhonnosti musí spĺňať aj štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu,
g)
jej nebola uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania v období troch rokov pred podaním žiadosti o postavenie organizácie,
h)
nemá na majetok vyhlásený konkurz, proti nej nebolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo nebol zrušený konkurz pre nedostatok majetku, nie je v reštrukturalizácii a nie je v likvidácii.
(3)
Ministerstvo práce prizná postavenie najvyššej strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky právnickej osobe, ak
a)
združuje viac ako 50 % strešných organizácii sektora sociálnej ekonomiky, ktoré spolu združujú najmenej 30 % všetkých registrovaných sociálnych podnikov,
b)
jej nebolo v období piatich rokov pred podaním žiadosti o postavenie organizácie zrušené postavenie najvyššej strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky,
c)
je dôveryhodná; podmienku dôveryhodnosti musí spĺňať aj štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu,
d)
je bezúhonná; podmienku bezúhonnosti musí spĺňať aj štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu,
e)
jej nebola uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania v období troch rokov pred podaním žiadosti o postavenie organizácie,
f)
nemá na majetok vyhlásený konkurz, proti nej nebolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo nebol zrušený konkurz pre nedostatok majetku, nie je v reštrukturalizácii a nie je v likvidácii.
(4)
Konanie o priznanie postavenia organizácie sektora sociálnej ekonomiky sa začína na žiadosť. Žiadosť o postavenie organizácie musí byť písomná, musí obsahovať identifikačné údaje žiadateľa a určenie, či žiadateľ žiada o priznanie postavenia strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky alebo najvyššej strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky. Žiadosť o postavenie organizácie sa podáva v elektronickej podobe prostredníctvom elektronického formulára zaslaného do informačného systému sociálnej ekonomiky; to neplatí počas nefunkčnosti informačného systému sociálnej ekonomiky. Prílohou k žiadosti o postavenie organizácie
a)
sú údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa osobitného predpisu 38) a súhlas s ich spracovaním alebo výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
b)
je základný dokument, ak ide o žiadateľa, ktorým je občianske združenie,
c)
je zoznam členov žiadateľa a zápisnice zo zasadnutí orgánov žiadateľa, v ktorých sú zaznamenané rozhodnutia o prijatí za člena alebo vylúčení člena.
(5)
Splnenie podmienok podľa odseku 2 písm. c) až h) a odseku 3 písm. b) až f) zisťuje ministerstvo práce z úradnej povinnosti. Národný inšpektorát práce je povinný do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti poskytnúť ministerstvu práce elektronicky z informačného systému informácie týkajúce sa splnenia podmienok podľa odseku 2 písm. g) a odseku 3 písm. e).
(6)
V konaní o priznanie postavenia organizácie sektora sociálnej ekonomiky ministerstvo práce rozhoduje na základe overenia splnenia podmienok podľa odseku 2 alebo odseku 3 a posúdenia predložených dokumentov. Splnenie podmienok podľa odseku 2 alebo odseku 3 sa posudzuje ku dňu podania žiadosti o postavenie organizácie.
(7)
Ministerstvo práce zastaví konanie o priznanie postavenia organizácie sektora sociálnej ekonomiky, aj ak žiadateľ neposkytol súčinnosť pri overovaní skutočností rozhodujúcich pre priznanie postavenia organizácie sektora sociálnej ekonomiky.
(8)
Priznanie postavenia strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky alebo najvyššej strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky sa vyznačí v spise a rozhodnutie sa nevyhotovuje. Ministerstvo práce doručí strešnej organizácii sektora sociálnej ekonomiky alebo najvyššej strešnej organizácii sektora sociálnej ekonomiky osvedčenie o priznaní postavenia strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky alebo najvyššej strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky. Na základe písomnej žiadosti organizácie sektora sociálnej ekonomiky ministerstvo práce vydá duplikát osvedčenia o priznaní postavenia strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky alebo najvyššej strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky pri jeho strate, odcudzení alebo znehodnotení alebo pri zmene obchodného mena, názvu alebo adresy sídla organizácie sektora sociálnej ekonomiky.
(9)
Ministerstvo práce zruší postavenie organizácie sektora sociálnej ekonomiky, ak
a)
organizácia sektora sociálnej ekonomiky porušila povinnosť podľa odseku 11,
b)
viac ako 20 % žiadateľov o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku, ktorým bolo organizáciou sektora sociálnej ekonomiky vydané potvrdenie podľa odseku 10 o splnení podmienok podľa § 6 ods. 1 písm. a) a d), tieto podmienky nespĺňa alebo im bol zrušený štatút sociálneho podniku z dôvodu porušenia týchto podmienok,
c)
vydala žiadateľovi o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku potvrdenie podľa odseku 10 o splnení podmienok podľa § 6 ods. 1 písm. a) a d), hoci vedela, že žiadateľ tieto podmienky nespĺňal,
d)
organizácii sektora sociálnej ekonomiky bola uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania.
(10)
Organizácia sektora sociálnej ekonomiky môže žiadateľovi o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku na základe jeho žiadosti vydať potvrdenie o tom, že spĺňa podmienky podľa § 6 ods. 1 písm. a) a d), ak žiadateľ tieto podmienky spĺňa. Za vydanie potvrdenia podľa prvej vety môže organizácia sektora sociálnej ekonomiky požadovať od žiadateľa odplatu v dohodnutej výške.
(11)
Organizácia sektora sociálnej ekonomiky, ktorej bolo priznané postavenie strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky alebo najvyššej strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky, je povinná spĺňať podmienky podľa odseku 2 alebo odseku 3 počas trvania priznaného postavenia strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky alebo najvyššej strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky; podmienky podľa odseku 2 písm. a) a odseku 3 písm. a) sa nepovažujú za splnené, ak strešná organizácia sektora sociálnej ekonomiky alebo najvyššia strešná organizácia sektora sociálnej ekonomiky nespĺňa tieto podmienky nepretržite najmenej počas 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.
(12)
Organizácia sektora sociálnej ekonomiky je povinná písomne oznámiť ministerstvu práce každú zmenu skutočností rozhodujúcich pre posúdenie spĺňania podmienok podľa odseku 2 alebo odseku 3 a zmenu údajov podľa § 27e ods. 2 písm. f), g) a i) do desiatich dní odo dňa, keď ku zmene došlo. Ak došlo k zmene členov organizácie sektora sociálnej ekonomiky, je organizácia sektora sociálnej ekonomiky povinná spolu s oznámením tejto zmeny predložiť zápisnice zo zasadnutí orgánov organizácie sektora sociálnej ekonomiky, v ktorých sú zaznamenané rozhodnutia o prijatí za člena alebo vylúčení člena. Ak došlo k zmene fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, je organizácia sektora sociálnej ekonomiky povinná spolu s oznámením tejto zmeny predložiť údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa osobitného predpisu38) a súhlas s ich spracovaním alebo výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.
(13)
Ministerstvo práce alebo iný ústredný orgán štátnej správy môžu v rámci špecializovaných programov a v súlade s podmienkami poskytovania verejných prostriedkov poskytnúť organizácií sektora sociálnej ekonomiky príspevok na účely podpory jej nehospodárskej činnosti.
zobraziť paragraf
§ 27
Register sociálnych podnikov

(1)
Register sociálnych podnikov je verejný zoznam údajov o registrovaných sociálnych podnikoch.
(2)
Do registra sociálnych podnikov sa zapisujú tieto údaje:
a)
obchodné meno alebo názov,
b)
adresa sídla vrátane okresu a samosprávneho kraja, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo alebo iný identifikátor, ak rodné číslo nebolo pridelené, a miesto podnikania vrátane okresu a samosprávneho kraja, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, ktorá je zamestnávateľom,
c)
adresa prevádzkarne, ak je zriadená, vrátane okresu a samosprávneho kraja,
d)
identifikačné číslo organizácie,
e)
právna forma,
f)
predmet podnikania alebo činnosti,
g)
druh registrovaného sociálneho podniku podľa § 11 ods. 2,
h)
merateľný pozitívny sociálny vplyv,
i)
spôsob zapájania zainteresovaných osôb,
j)
percentuálna časť zisku po zdanení, ktorú sa registrovaný sociálny podnik zaväzuje použiť na dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu,
k)
meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo alebo iný identifikátor, ak rodné číslo nebolo pridelené, fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, s uvedením spôsobu, akým táto fyzická osoba koná v mene registrovaného sociálneho podniku, a s uvedením dňa vzniku funkcie a po jej skončení dňa skončenia funkcie,
l)
údaje o konečnom užívateľovi výhod podľa § 24 ods. 4,
m)
telefónne číslo, adresa elektronickej pošty a adresa webového sídla, ak je zriadené,
n)
číslo osvedčenia o priznaní štatútu registrovaného sociálneho podniku,
o)
dátum priznania štatútu registrovaného sociálneho podniku, dátum zániku štatútu registrovaného sociálneho podniku a dátum zrušenia štatútu registrovaného sociálneho podniku.
(3)
Ministerstvo práce zverejňuje údaje z registra sociálnych podnikov okrem dátumu narodenia a rodného čísla alebo iného identifikátora, ak rodné číslo nebolo pridelené, na svojom webovom sídle.
(4)
Do registra sociálnych podnikov sa bez zbytočného odkladu zapíše aj zmena a doplnenie zapisovaných údajov. Ministerstvo práce vykoná zmenu a doplnenie zapisovaných údajov z úradnej povinnosti, ak ide o údaje zapísané v registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci.72)
zobraziť paragraf
§ 27a
Informačný systém sociálnej ekonomiky

(1)
Informačný systém sociálnej ekonomiky je informačný systém verejnej správy73) na úseku práce, sociálnych vecí a rodiny v oblasti sociálnej ekonomiky. Ministerstvo práce spracúva osobné údaje o fyzickej osobe vedenej v informačnom systéme sociálnej ekonomiky v rozsahu uvedenom v odsekoch 3 až 7 a § 27 ods. 2.
(2)
V informačnom systéme sociálnej ekonomiky sa vedie
a)
evidencia žiadostí o štatút,
b)
evidencia žiadostí o postavenie organizácie,
c)
register sociálnych podnikov,
d)
evidencia zamestnancov integračných podnikov,
e)
evidencia ekonomickej činnosti registrovaných sociálnych podnikov,
f)
evidencia podpory poskytnutej registrovaným sociálnym podnikom podľa tohto zákona,
g)
evidencia sankcionovania registrovaných sociálnych podnikov.
(3)
Evidencia žiadostí o štatút obsahuje údaje zo žiadosti o štatút a prílohy k žiadosti o štatút.
(4)
Evidencia žiadostí o postavenie organizácie obsahuje údaje zo žiadosti o postavenie organizácie a prílohy k žiadosti o postavenie organizácie.
(5)
Evidencia zamestnancov integračného podniku obsahuje osobné údaje o zamestnancoch v rozsahu
a)
meno, priezvisko a titul,
b)
adresa trvalého pobytu alebo adresa prechodného pobytu,
c)
rodné číslo alebo iný identifikátor, ak rodné číslo nebolo pridelené, a dátum narodenia,
d)
dohodnutý rozsah pracovného času,
e)
dátum vzniku pracovného pomeru a dátum skončenia alebo zániku pracovného pomeru,
f)
druh vykonávanej pracovnej činnosti podľa štatistickej klasifikácie zamestnaní,74)
g)
určenie znevýhodnenia podľa § 2 ods. 5,
h)
určenie zraniteľnosti podľa § 2 ods. 6.
(6)
Evidencia podpory poskytnutej registrovaným sociálnym podnikom podľa tohto zákona obsahuje
a)
údaje o investičnej pomoci,
b)
údaje o kompenzačnej pomoci,
c)
údaje o pomoci na podporu dopytu vrátane evidencie servisných poukážok.
(7)
Evidencia sankcionovania registrovaných sociálnych podnikov obsahuje údaje o uložených pokutách.
zobraziť paragraf
§ 27b

(1)
V elektronickej podobe prostredníctvom elektronického formulára zaslaného do informačného systému sociálnej ekonomiky poskytuje ministerstvu práce
a)
registrovaný sociálny podnik údaje podľa § 27a ods. 2 písm. e) a ods. 3 do desiatich dní odo dňa, keď nastala zmena týchto údajov,
b)
integračný podnik údaje podľa § 27a ods. 5 do desiatich dní odo dňa, keď nastala zmena týchto údajov,
c)
organizácia sektora sociálnej ekonomiky údaje podľa § 27a ods. 4 do desiatich dní odo dňa, keď nastala zmena týchto údajov,
d)
iné ministerstvo, ústredie práce, obec a vyšší územný celok údaje podľa § 27a ods. 6 písm. a) a b),
e)
úrad práce, obec a vyšší územný celok údaje podľa § 27a ods. 6 písm. c).
(2)
Ak nastane prerušenie prevádzky informačného systému sociálnej ekonomiky, ktoré bráni poskytnúť údaje podľa odseku 1, lehota podľa odseku 1 je zachovaná, ak sú údaje doručené v elektronickej podobe prostredníctvom elektronického formulára zaslaného do informačného systému sociálnej ekonomiky najneskôr do piatich dní odo dňa obnovenia prevádzky informačného systému sociálnej ekonomiky.
(3)
Ministerstvo práce bezplatne zabezpečí registrovaným sociálnym podnikom, organizáciám sektora sociálnej ekonomiky, iným ministerstvám, ústrediu práce, úradom práce, obciam a vyšším územným celkom prístup do informačného systému sociálnej ekonomiky na účely poskytovania údajov podľa odseku 1.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 27e
Register organizácií sektora sociálnej ekonomiky

(1)
Register organizácií sektora sociálnej ekonomiky je verejný zoznam údajov o organizáciách sektora sociálnej ekonomiky.
(2)
Do registra organizácií sektora sociálnej ekonomiky sa zapisujú tieto údaje:
a)
obchodné meno alebo názov,
b)
adresa sídla,
c)
identifikačné číslo organizácie,
d)
právna forma,
e)
údaj o tom, či ide o strešnú organizáciu sektora sociálnej ekonomiky alebo o najvyššiu strešnú organizáciu sektora sociálnej ekonomiky,
f)
zoznam členov organizácie sektora sociálnej ekonomiky,
g)
meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo alebo iný identifikátor, ak rodné číslo nebolo pridelené, fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, s uvedením spôsobu, akým táto fyzická osoba koná v mene organizácie sektora sociálnej ekonomiky, a s uvedením dňa vzniku funkcie a po jej skončení dňa skončenia funkcie,
h)
telefónne číslo, adresa elektronickej pošty a adresa webového sídla, ak je zriadené,
i)
číslo osvedčenia o priznaní postavenia strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky alebo číslo osvedčenia o priznaní postavenia najvyššej strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky,
j)
dátum priznania postavenia organizácie sektora sociálnej ekonomiky a dátum zrušenia postavenia organizácie sektora sociálnej ekonomiky.
(3)
Ministerstvo práce zverejňuje údaje z registra organizácií sektora sociálnej ekonomiky okrem dátumu narodenia a rodného čísla alebo iného identifikátora, ak rodné číslo nebolo pridelené, na svojom webovom sídle.
(4)
Do registra organizácií sektora sociálnej ekonomiky sa bez zbytočného odkladu zapíše aj zmena a doplnenie zapisovaných údajov. Ministerstvo práce vykoná zmenu a doplnenie zapisovaných údajov z úradnej povinnosti, ak ide o údaje zapísané v registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci.72)
zobraziť paragraf
§ 28
Pokuty

(1)
Ministerstvo práce uloží registrovanému sociálnemu podniku pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur za
a)
porušenie zákazu podľa § 8 ods. 4,
b)
opakované porušenie pravidiel podľa § 9 ods. 1,
c)
vykonávanie činnosti, na ktorú bola poskytnutá podpora, v rozpore s § 16 ods. 2,
d)
porušenie povinnosti podľa § 24 ods. 1.
(2)
Ministerstvo práce uloží pokutu do 1 000 eur
a)
registrovanému sociálnemu podniku za porušenie povinnosti podľa § 7 ods. 9 alebo povinnosti podľa § 15 ods. 4.
(3)
Ministerstvo práce uloží organizácii sektora sociálnej ekonomiky pokutu
a)
do 1 000 eur za porušenie povinnosti podľa § 26 ods. 12,
b)
od 1 000 eur do 10 000 eur za vydanie potvrdenia podľa § 26 ods. 10 v rozpore so skutočným stavom, ktorý poznala alebo musela poznať.
(4)
Ministerstvo práce môže uložiť pokutu od 100 eur do 1 000 eur tomu, kto používa
a)
označenie „registrovaný sociálny podnik“ alebo skratku „r. s. p.“ a nie je registrovaným sociálnym podnikom.
(5)
Ministerstvo práce môže uložiť pokutu od 100 eur do 1 000 eur registrovanému sociálnemu podniku za porušenie povinností podľa tohto zákona neuvedených v odseku 1 alebo odseku 2.
(6)
Pokutu je možné uložiť do dvoch rokov odo dňa zistenia porušenia povinnosti a najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(7)
Ministerstvo práce pri ukladaní pokuty prihliada najmä na povahu, závažnosť, spôsob a následky porušenia povinnosti, ako aj na opakované zistenie toho istého nedostatku. Od uloženia pokuty sa môže upustiť, ak s prihliadnutím na okolnosti podľa prvej vety postačí k náprave protiprávneho stavu samotné prejednanie správneho deliktu.
(8)
Pokutu nie je možné uložiť, ak bola kontrolovanému subjektu za to isté porušenie uložená pokuta iným orgánom oprávneným vykonávať kontrolu podľa osobitného predpisu.
(9)
Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.
zobraziť paragraf
§ 29

(1)
Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje správny poriadok okrem konania podľa § 25 ods. 1 písm. a) až c).
(2)
Ministerstvo práce zverejňuje na svojom webovom sídle
a)
vzory základných dokumentov na účely konania o priznaní štatútu registrovaného sociálneho podniku,
b)
vzor formulára žiadosti o štatút,
c)
vzor formulára žiadosti o poskytnutie investičnej pomoci alebo kompenzačnej pomoci vo forme dotácie.
zobraziť paragraf
§ 32
Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

(1)
Počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“) môže žiadateľ podať žiadosť o štatút aj elektronickými prostriedkami bez kvalifikovaného elektronického podpisu alebo bez kvalifikovanej elektronickej pečate.75)
(2)
Počas trvania krízovej situácie môže registrovaný sociálny podnik splniť povinnosť podľa § 7 ods. 9 aj elektronickými prostriedkami bez kvalifikovaného elektronického podpisu alebo bez kvalifikovanej elektronickej pečate. Lehota na oznámenie zmeny skutočnosti podľa § 7 ods. 9, ku ktorej došlo počas trvania krízovej situácie, je 30 dní odo dňa, keď ku zmene došlo.
(3)
Ak zasadnutie poradného výboru podľa § 9 ods. 8 pripadne na čas trvania krízovej situácie, považuje sa povinnosť podľa § 9 ods. 8 za splnenú, ak poradný výbor zasadne najneskôr do troch mesiacov odo dňa skončenia krízovej situácie.
(4)
Počas trvania krízovej situácie lehota šiestich mesiacov podľa § 12 ods. 4 a 5 spočíva.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 34
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2023

(1)
Znevýhodnenou osobou podľa § 2 ods. 5 písm. b) druhého bodu v znení účinnom od 1. januára 2023 je aj zamestnanec integračného podniku, ktorý bol v čase nástupu do zamestnania v integračnom podniku znevýhodnenou osobou podľa § 2 ods. 5 písm. b) druhého bodu v znení účinnom do 31. decembra 2022 podľa lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu, do uplynutia platnosti lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu.
(2)
U sociálneho podniku, registrovaného sociálneho podniku alebo podniku so sociálnym dosahom, ktorý pred 1. januárom 2023 použil zisk na dosiahnutie svojho hlavného cieľa spôsobom podľa § 5 ods. 5 písm. c) v znení účinnom do 31. decembra 2022, sa podmienka podľa § 5 ods. 5 písm. b) v znení účinnom od 1. januára 2023 považuje za splnenú, ak finančné prostriedky vložené do rezervného fondu alebo nedeliteľného fondu na ich budúce použitie na dosiahnutie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu budú použité na dosiahnutie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu najneskôr do piatich rokov odo dňa ich vloženia do rezervného fondu alebo nedeliteľného fondu.
(3)
Registrovaný sociálny podnik, ktorému bol priznaný štatút registrovaného sociálneho podniku pred 1. januárom 2023 alebo podľa odseku 11, je povinný povinnosť podľa § 7 ods. 7 v znení účinnom od 1. januára 2023 vo vzťahu k podmienke podľa
a)
§ 6 ods. 1 písm. a) prvého bodu v spojení s § 12 ods. 2 druhou vetou splniť do 30. júna 2023; u tohto registrovaného sociálneho podniku sa povinnosť podľa § 7 ods. 7 v znení účinnom od 1. januára 2023 vo vzťahu k podmienke podľa § 6 ods. 1 písm. a) prvého bodu v spojení s § 12 ods. 2 druhou vetou považuje do 30. júna 2023 za splnenú,
b)
§ 6 ods. 1 písm. g) prvého bodu a piateho bodu v spojení s § 6 ods. 3 v znení účinnom od 1. januára 2023 splniť a jej splnenie preukázať ministerstvu práce do 30. júna 2023; u tohto registrovaného sociálneho podniku sa povinnosť podľa § 7 ods. 7 v znení účinnom od 1. januára 2023 vo vzťahu k podmienke podľa § 6 ods. 1 písm. g) prvého bodu a piateho bodu v spojení s § 6 ods. 3 v znení účinnom od 1. januára 2023 považuje do 30. júna 2023 za splnenú,
c)
§ 6 ods. 1 písm. g) druhého bodu až štvrtého bodu v znení účinnom od 1. januára 2023 splniť do 31. decembra 2023; u tohto registrovaného sociálneho podniku sa povinnosť podľa § 7 ods. 7 v znení účinnom od 1. januára 2023 vo vzťahu k podmienke podľa § 6 ods. 1 písm. g) druhého bodu až štvrtého bodu v znení účinnom od 1. januára 2023 považuje do 31. decembra 2023 za splnenú.
(4)
U registrovaného sociálneho podniku, ktorému bol priznaný štatút registrovaného sociálneho podniku pred 1. januárom 2023 alebo podľa odseku 11, sa povinnosť podľa § 7 ods. 7 v znení účinnom od 1. januára 2023 vo vzťahu k podmienke podľa § 6 ods. 1 písm. d) v znení účinnom od 1. januára 2023 v spojení s § 2 ods. 11 písm. b) a c) považuje za splnenú.
(5)
Registrovaný sociálny podnik, ktorému bol priznaný štatút registrovaného sociálneho podniku pred 1. januárom 2023, je povinný podať návrh na zápis údajov podľa § 7 ods. 10 druhej vety, ak ich nemá zapísané v registri alebo v inej evidencii, do ktorých zápisom vzniká právnická osoba, najneskôr do 31. marca 2023.
(6)
Registrovaný sociálny podnik, ktorý spĺňal podmienku zriadenia poradného výboru prostredníctvom pôsobenia zamestnaneckej rady podľa § 9 ods. 11 v znení účinnom do 31. decembra 2022, je povinný zriadiť poradný výbor alebo začať uplatňovať demokratickú správu a ich existenciu preukázať ministerstvu práce do 31. marca 2023. Ministerstvo práce zruší štatút registrovaného sociálneho podniku, ak registrovaný sociálny podnik nesplní povinnosť podľa prvej vety.
(7)
U organizácie sektora sociálnej ekonomiky, ktorej bolo priznané postavenie strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky alebo najvyššej strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky pred 1. januárom 2023 alebo podľa odseku 11, sa povinnosť podľa § 26 ods. 11 vo vzťahu k podmienke podľa § 26 ods. 2 písm. e) alebo ods. 3 písm. c) v spojení s § 2 ods. 11 písm. b) považuje za splnenú.
(8)
Organizácia sektora sociálnej ekonomiky, ktorej bolo priznané postavenie strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky alebo najvyššej strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky pred 1. januárom 2023 alebo podľa odseku 11, je povinná povinnosť podľa § 26 ods. 11 vo vzťahu k podmienke podľa § 26 ods. 2 písm. f) alebo ods. 3 písm. d) splniť do 30. júna 2023; u tejto organizácie sektora sociálnej ekonomiky sa povinnosť podľa § 26 ods. 11 vo vzťahu k podmienke podľa § 26 ods. 2 písm. f) alebo ods. 3 písm. d) považuje do 30. júna 2023 za splnenú.
(9)
Osvedčenie podľa § 26 ods. 8 v znení účinnom do 31. decembra 2022 vydané pred 1. januárom 2023 sa považuje za potvrdenie podľa § 26 ods. 10 v znení účinnom od 1. januára 2023.
(10)
Organizácia sektora sociálnej ekonomiky, ktorej bolo priznané postavenie strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky alebo postavenie najvyššej strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky pred 1. januárom 2023 alebo podľa odseku 11, je povinná na účely § 27e ods. 2 písm. f) oznámiť ministerstvu práce zoznam svojich členov a predložiť zápisnice zo zasadnutí orgánov organizácie sektora sociálnej ekonomiky, v ktorých sú zaznamenané rozhodnutia o prijatí za člena alebo vylúčení člena, do 31. marca 2023 alebo do troch mesiacov od priznania postavenia strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky alebo postavenia najvyššej strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky podľa odseku 11.
(11)
Konanie začaté pred 1. januárom 2023, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2022.
zobraziť paragraf
Poznámka
8)
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
9)
§ 2 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení zákona č. 485/2013 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
10)
§ 2 písm. j) zákona č. 245/2008 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
11)
§ 2 písm. q) zákona č. 245/2008 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
12)
Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
13)
§ 45, 48 a 56 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
14)
§ 14 ods. 1 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 180/2011 Z. z.§ 49 ods. 11 zákona č. 448/2008 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
15)
§ 48 až 53 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
16)
Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
17)
§ 20 až 23 zákona č. 447/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
18)
§ 40 zákona č. 447/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
19)
Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
20)
§ 4 zákona č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
21)
§ 2 písm. i) zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
22)
§ 2 písm. c) zákona č. 480/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
23)
Zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2015 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
24)
§ 2 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.
zobraziť paragraf
Poznámka
25)
§ 2 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
26)
§ 2 ods. 1 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
27)
§ 2 zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
28)
§ 6 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností.
zobraziť paragraf
Poznámka
28a)
§ 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
29)
§ 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 363/2007 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
30)
§ 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
31)
§ 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 315/2016 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
32)
§ 5 ods. 2 zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).
zobraziť paragraf
Poznámka
33)
Napríklad § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Poznámka
35)
§ 30d ods. 3 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 112/2018 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
36)
§ 67 Obchodného zákonníka.
zobraziť paragraf
Poznámka
37)
§ 235 Obchodného zákonníka.
zobraziť paragraf
Poznámka
37a)
§ 118 ods. 2 posledná veta Zákonníka práce.
zobraziť paragraf
Poznámka
37b)
Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
37c)
Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
38)
§ 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
38a)
§ 146 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 226/2017 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
38b)
§ 18 ods. 3 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
38c)
§ 38 ods. 2 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
38d)
§ 57 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
38e)
§ 146 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 317/2018 Z. z.§ 18 ods. 4 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 352/2005 Z. z.§ 57 ods. 9 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 298/2016 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
40)
§11a ods. 2 Zákonníka práce.
zobraziť paragraf
Poznámka
41)
Čl. 3 ods. 1 písm. b) štvrtý bod nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
42)
§ 115 Občianskeho zákonníka.
zobraziť paragraf
Poznámka
43)
§ 3 zákona č. 601/2003 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
44)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
47)
Napríklad § 34 zákona č. 213/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 35 zákona č. 34/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
48)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
49)
Napríklad čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016), nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis (Ú. v. EÚ L 352, 24. 12. 2013), nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014) v platnom znení, zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).
zobraziť paragraf
Poznámka
51)
Napríklad zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 323/2015 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
52)
Čl. 18 nariadenia (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
53)
§ 3 písm. b) zákona č. 323/2015 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
54)
Čl. 37 ods. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
55)
§ 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 292/2014 Z. z. v znení zákona č. 112/2018 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
56)
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších právnych predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
58a)
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 360/2012 z 25. apríla 2012 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v prospech podnikov poskytujúcich služby všeobecného hospodárskeho záujmu (Ú. v. EÚ L 114, 26. 4. 2012) v platnom znení. Nariadenie (EÚ) č. 1407/2013 v platnom znení. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1408/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore poľnohospodárstva (Ú. v. EÚ L 352, 24. 12. 2013) v platnom znení. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 717/2014 z 27. júna 2014 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore rybolovu a akvakultúry (Ú. v. EÚ L 190, 28. 6. 2014) v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
59)
Napríklad zákon č. 292/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 323/2015 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
59a)
§ 2 ods. 15 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 333/2014 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
60)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 446/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
60a)
Napríklad zákon č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 292/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
60aa)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
60ab)
Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
60b)
Čl. 2 ods. 99 nariadenia (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
60c)
Čl. 34 ods. 2 a čl. 35 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
60d)
§ 19 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
60e)
Zákon č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
61)
§ 8a zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
62)
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
63)
Napríklad zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
64)
Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Poznámka
64a)
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
65a)
Napríklad § 27 ods. 2 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, § 17 ods. 2 písm. m) a ods. 3 písm. g) zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zákona č. 112/2018 Z. z., § 1 ods. 12 písm. v) prvý bod a ods. 13 písm. a), § 36a, § 108 ods. 2 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. v znení zákona č. 112/2018 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
66)
Čl. 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1407/2013.
zobraziť paragraf
Poznámka
67)
§ 3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Poznámka
68)
Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore