Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 442/2002 účinný od 12.01.2023 do 31.03.2024

Platnosť od: 01.08.2002
Účinnosť od: 12.01.2023
Účinnosť do: 31.03.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Územná samospráva, Vodné hospodárstvo, Vodné zdroje a podzemné vody
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST22JUD247DS16EUPP10ČL0

Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 442/2002 účinný od 12.01.2023 do 31.03.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 442/2002 s účinnosťou od 12.01.2023 na základe 517/2022


§ 2
Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
verejným vodovodom súbor objektov a zariadení slúžiacich verejnej potrebe, umožňujúcich hromadné zásobovanie obyvateľstva a iných odberateľov pitnou vodou,1)
b)
verejnou kanalizáciou prevádzkovo samostatný súbor objektov a zariadení slúžiacich verejnej potrebe na hromadné odvádzanie komunálnych odpadových vôd1ab) (ďalej len „odpadová voda“) umožňujúcich neškodný príjem, odvádzanie a spravidla aj čistenie odpadových vôd; verejnou kanalizáciou sa rozumie aj samostatná čistiareň odpadových vôd, ak plní funkciu čistenia odpadových vôd vo verejnom záujme a prívod odpadových vôd do tejto čistiarne sa zabezpečuje iným spôsobom ako stokovou sieťou najmä dovozom fekálnym vozidlom,
c)
hromadným zásobovaním vodou zásobovanie najmenej 50 osôb alebo zásobovanie, ktorého priemerná denná produkcia je najmenej 10 m3 vody vypočítaná ako priemer za kalendárny rok,
d)
hromadným odvádzaním odpadových vôd príjem, odvádzanie a spravidla aj čistenie odpadových vôd od viac ako 50 osôb alebo ak priemerná denná produkcia je viac ako 10 m3 odpadovej vody,
e)
voda z povrchového odtoku voda z atmosférických zrážok, ktorá je odvádzaná verejnou kanalizáciou,
f)
kalom zmes vody a tuhých látok odstránených z rôznych druhov vôd prirodzenými alebo umelo iniciovanými procesmi,
g)
revíznou kanalizačnou šachtou šachta určená na vstup do kanalizácie alebo do kanalizačnej prípojky na účely kontroly a vykonania potrebných prevádzkových úkonov,
h)
vodohospodárskou činnosťou súvisiacou s prevádzkovaním verejných vodovodov a verejných kanalizácií (ďalej len „vodohospodárska činnosť") odber, zachytávanie a úprava surovej vody, zhromažďovanie, akumulácia a dodávka pitnej vody, ako aj príjem, odvádzanie a čistenie odpadovej vody v zariadeniach, z ktorých je následne vypúšťaná do povrchových vôd,
i)
stokovou sieťou sieť potrubí a pridružených objektov na príjem a neškodné odvádzanie odpadových vôd alebo osobitných vôd; stoková sieť môže byť jednotná sústava, delená sústava alebo polodelená sústava,
j)
stokovou sieťou delenej sústavy stoková sieť pozostávajúca aspoň z dvoch sústav stôk na oddelené odvádzanie odpadových vôd, z ktorých jedna oddelene odvádza vody z povrchového odtoku,
k)
aglomeráciou územie, v ktorom je osídlenie alebo hospodárska činnosť natoľko rozvinutá, že je opodstatnené odvádzať z neho odpadové vody stokovou sieťou do čistiarne odpadových vôd alebo na iné miesto ich spracovania a vypúšťania,
l)
štátnym monitorovacím a informačným systémom verejných vodovodov a verejných kanalizácií sústava priebežnej kontroly stavov a činností na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií, ktorá využíva referenčné metódy merania, zberu, prenosu a vyhodnocovania nameraných údajov a tvorí podklady pre sústavu informácií a informačných činností, ktorá slúži na zabezpečenie plnenia úloh štátu,
m)
prevádzkovo súvisiacim verejným vodovodom vodovod, ktorý nemôže samostatne zabezpečiť hromadné zásobovanie obyvateľstva a iných odberateľov pitnou vodou, ale len prostredníctvom verejného vodovodu vo vlastníctve inej právnickej osoby, na ktorý sa pripája a jeho realizáciou vznikne nová lokalita zásobovaná pitnou vodou,
n)
prevádzkovo súvisiacou verejnou kanalizáciou kanalizácia, ktorá nemôže samostatne odvádzať a spravidla aj čistiť odpadové vody, ale iba prostredníctvom verejnej kanalizácie vo vlastníctve inej právnickej osoby, na ktorú sa pripája,
o)
súčasťou vodovodného potrubia verejného vodovodu a potrubia stokovej siete verejnej kanalizácie šachty, čerpacie stanice, kalníky, vzdušníky a iné objekty týchto podzemných vedení,
p)
rozvodnou vodovodnou sieťou sústava vodovodných potrubí určených na dodávanie pitnej vody k miestam jej odberu, pričom sústava vodovodných potrubí nezahŕňa domový rozvodný systém; rozvodná vodovodná sieť je spojená s domovým rozvodným systémom vodovodnou prípojkou,
q)
stratami vody v rozvodnej vodovodnej sieti rozdiel množstva vody vstupujúcej do rozvodnej vodovodnej siete a oprávneným odberom vody.
zobraziť paragraf
§ 12
Požiadavky na kvalitu surovej vody odoberanej na úpravu na pitnú vodu

(1)
Surová voda je voda odoberaná z povrchových vodárenských zdrojov alebo z podzemných vodárenských zdrojov na účely úpravy na pitnú vodu.7aa) Úpravňa vody je súbor objektov a technologických zariadení na úpravu podzemnej vody a povrchovej vody na získanie zdravotne bezpečnej pitnej vody na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou.
(2)
Surová voda musí spĺňať v mieste odberu pred jej dopravou do miesta úpravy vody požiadavky na jej kvalitu vo väzbe na štandardné metódy úpravy povrchovej a podzemnej vody na pitnú vodu.
(3)
Výnimočne možno na úpravu na pitnú vodu odoberať vodu, ktorá v mieste odberu nespĺňa požiadavky na kvalitu surovej vody. Výnimku povoľuje na žiadosť prevádzkovateľa verejného vodovodu ministerstvo, ak prevádzkovateľ verejného vodovodu preukáže, že technológia úpravy vody z takého zdroja povrchovej vody alebo podzemnej vody zaručuje zdravotnú bezpečnosť pitnej vody7a) ustanovenú osobitným predpisom.7b)
(4)
Vlastník verejného vodovodu je povinný zabezpečiť sledovanie kvality surovej vody, vykonávanie odberu vzoriek takejto vody v mieste odberu a vykonávanie ich rozboru a zistené hodnoty výsledkov odovzdávať ministerstvom poverenej právnickej osobe; poverená právnická osoba tieto údaje zverejňuje v ich úplnom znení do 30 dní od ich doručenia na svojom webovom sídle. Údaje podľa predchádzajúcej vety nemožno v rámci zmluvných vzťahov označiť za dôverné ani za predmet obchodného tajomstva podľa Obchodného zákonníka.
(5)
Ukazovatele kvality surovej vody a ich hraničné hodnoty pre jednotlivé kategórie štandardných metód úpravy surovej vody na pitnú vodu, spôsob a početnosť merania hodnôt jednotlivých ukazovateľov, definície jednotlivých štandardných metód úpravy surovej vody na pitnú vodu, sledované ukazovatele surovej vody, upravovanej vody a upravenej vody, odporúčané metódy, početnosť odberov vzoriek a analýz a spôsob odovzdávania výsledkov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo a manažment rizík pre vodárenský zdroj a úpravňu vody.
zobraziť paragraf
§ 13
Kvalita pitnej vody a sledovanie kvality vôd

(1)
Pitná voda dodávaná verejným vodovodom musí spĺňať požiadavky na zdravotnú bezpečnosť pitnej vody ustanovenú osobitnými predspismi.7a)
(2)
Vlastník verejného vodovodu je povinný zabezpečiť sledovanie kvality vody odoberanej z vodárenského zdroja počas jej odberu, akumulácie, úpravy a dopravy k odberateľovi podľa programu monitorovania8) a zistené hodnoty výsledkov odovzdávať príslušnému okresnému úradu a ministerstvom poverenej právnickej osobe.
(3)
Vlastník verejného vodovodu je povinný zverejňovať primerané a aktuálne výsledky monitorovania kvality pitnej vody a primerané informácie na základe manažmentu rizík na svojom webovom sídle.
(4)
Vlastník verejnej kanalizácie je povinný zabezpečiť vykonávanie odberu vzoriek odpadových vôd, ich rozbory a zistené hodnoty výsledkov odovzdávať okresnému úradu. Rozsah a početnosť odberov vzoriek a požiadavky na rozsah a vykonávanie rozborov odpadových vôd ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(5)
Najvyšším metodickým centrom na kontrolu kvality vody a s vodou súvisiacich matríc na všetkých stupňoch nakladania s vodou podľa tohto zákona a na odborné posudzovanie účinnosti technologických riešení a použitých zariadení v oblasti úpravy povrchových vôd a podzemných vôd, čistenia odpadových vôd a nakladania s kalmi je Národné referenčné laboratórium pre oblasť vôd na Slovensku.
zobraziť paragraf
§ 15
Povinnosti vlastníka verejného vodovodu

(1)
Vlastník verejného vodovodu je povinný zabezpečiť
a)
nepretržitú dodávku pitnej vody,
b)
aby verejné vodovody spĺňali technické požiadavky uvedené v § 10,
c)
aby pri nakladaní s kalom vznikajúcim v procese úpravy pitnej vody nebolo ohrozené životné prostredie,
d)
rozvoj verejného vodovodu v súlade so schváleným plánom rozvoja podľa § 36 ods. 3 písm. b) a s ohľadom na ekonomické možnosti,
e)
vypracovanie a aktualizáciu prevádzkového poriadku verejného vodovodu,
f)
vybudovanie, opravu a údržbu pripojenia vodovodnej prípojky na verejný vodovod na vlastné náklady,
g)
vypracovanie plánu obnovy verejného vodovodu najmenej na 10 rokov,
h)
obnovu verejného vodovodu v súlade s plánom obnovy verejného vodovodu,
i)
vytváranie účelovej rezervy finančných prostriedkov (ďalej len „účelová finančná rezerva“) a jej použitie na obnovu verejného vodovodu v súlade s plánom obnovy verejného vodovodu podľa § 16a,
j)
oznámenie informácií o výške účelovej finančnej rezervy vynaloženej na obnovu verejného vodovodu s uvedením jednotlivých stavieb za kalendárny rok ministerstvu, a to každoročne do 31. júla za predchádzajúci kalendárny rok,
k)
samostatnú účtovnú evidenciu súvisiacu s vlastníctvom a prevádzkovaním verejného vodovodu.
(2)
Vlastník verejného vodovodu je povinný z dôvodu zabezpečenia ochrany zdravia ľudí zabezpečiť kontinuálne prevádzkovanie verejného vodovodu, a to aj vtedy, keď mu živnostenské oprávnenie zaniklo, a do 90 dní zabezpečiť nového prevádzkovateľa verejného vodovodu; pritom sa naňho hľadí, ako keby bol prevádzkovateľom verejného vodovodu. Počas tohto času je vlastník verejného vodovodu oprávnený zabezpečiť prevádzkovanie verejného vodovodu vo verejnom záujme prostredníctvom odborného zástupcu aj bez udeleného živnostenského oprávnenia.
(3)
Vlastník verejného vodovodu môže prevádzkovať verejný vodovod, ak spĺňa všetky podmienky vzťahujúce sa na prevádzkovateľa verejného vodovodu podľa tohto zákona a osobitného predpisu,5) inak je povinný zabezpečiť prevádzkovateľa verejného vodovodu podľa § 5, s ktorým si upraví vzájomné práva a povinnosti uvedené v odseku 4 v písomnej zmluve, ktorá je podmienkou pre vydanie kolaudačného rozhodnutia na verejný vodovod.
(4)
Prevádzkovateľ verejného vodovodu môže zastupovať vlastníka verejného vodovodu v povinnostiach podľa odseku 1 písm. a), c) až g), odseku 5, odseku 6 a odseku 7 písm. b), h), k) a l), odsekov 9 až 14, § 4 ods. 1 a 3, § 12 ods. 3, § 13 ods. 2 a 3, § 22 ods. 1, 2 a 4, § 24 ods. 2 a 3, § 26 ods. 1 písm. a) a h) a ods. 2, § 28 ods. 3, § 30 ods. 1 a 2, § 33 ods. 3, § 35 ods. 2 a 3, § 42 ods. 2 a 4.
(5)
Vlastníci prevádzkovo súvisiacich verejných vodovodov alebo vlastníci ich častí prevádzkovo súvisiacich upravia svoje vzájomné práva a povinnosti v písomnej zmluve tak, aby sa zabezpečilo kvalitné a plynulé prevádzkovanie verejného vodovodu. Ak nedôjde k uzavretiu písomnej zmluvy, rozhodne o úprave vzájomných práv a povinností súd. Na účely tohto ustanovenia sa vlastníkom verejného vodovodu rozumie aj stavebník rozostavanej stavby verejného vodovodu. Písomná zmluva vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných vodovodov alebo vlastníkov ich častí prevádzkovo súvisiacich je podmienkou pre vydanie stavebného povolenia8a) a obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
predmet zmluvy,
c)
uvedenie vlastníctva verejných vodovodov,
d)
určenie podmienok dodávky vody najmä kvalitu,
e)
množstvo dodávanej vody,
f)
tlakové pomery, merania, kontrolu podmienok dodávky vody, postup pri odstraňovaní závad stavby,
g)
povinnosť zabezpečenia vzájomnej informovanosti, riešenie sporov,
h)
určenie ceny za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom,8b)
i)
spôsob platieb a zmluvné sankcie,
j)
informáciu, či prevádzkovo súvisiaci verejný vodovod bude plniť aj požiarnu funkciu,
k)
dobu platnosti.
(6)
Vlastník verejného vodovodu je povinný bezodplatne poskytovať ministerstvu a ostatným orgánom verejnej správy na výkon ich pôsobností podľa osobitných predpisov údaje z majetkovej evidencie a prevádzkovej evidencie o objektoch a zariadeniach verejného vodovodu. Údaje o majetkovej evidencii a prevádzkovej evidencii o objektoch a zariadeniach verejného vodovodu sú najmä identifikačné údaje vlastníka verejného vodovodu, technické a bilančné údaje verejného vodovodu a ekonomické údaje. Podrobnosti o poskytovaní údajov z majetkovej evidencie a prevádzkovej evidencie o objektoch a zariadeniach verejného vodovodu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(7)
Vlastník verejného vodovodu je ďalej povinný
a)
umožniť pripojenie nehnuteľnosti vodovodnou prípojkou na verejný vodovod po splnení technických podmienok prevádzkovateľa verejného vodovodu podľa § 17 ods. 2 písm. f) a g); toto pripojenie nie je možné podmieňovať poskytovaním finančných alebo iných plnení,
b)
uzatvoriť písomnú zmluvu o dodávke vody so žiadateľom o pripojenie na verejný vodovod; záväzky vzniknuté z tejto zmluvy prechádzajú na právneho nástupcu vlastníka verejného vodovodu a sú záväzné aj pre prevádzkovateľa verejného vodovodu a pre jeho právneho nástupcu,
c)
bezodplatne poskytnúť prevádzkovateľovi verejného vodovodu dokumentáciu potrebnú na zabezpečenie prevádzky verejného vodovodu,
d)
oznámiť ministerstvu do 10 dní od začatia prevádzkovania verejného vodovodu
1.
meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu prevádzkovateľa verejného vodovodu; obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu prevádzkovateľa verejného vodovodu,
2.
predmet a rozsah prevádzkovania,
3.
dátum vydania živnostenského oprávnenia,
4.
meno, priezvisko, trvalý pobyt odborného zástupcu,
5.
dátum začatia prevádzkovania verejného vodovodu,
e)
umožniť prístup k verejnému vodovodu osobám, ktoré sú na to oprávnené podľa tohto zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
f)
umožniť prístup k odberným miestam8c) verejného vodovodu a odber z nich hasičským jednotkám pri zásahu; veliteľ zásahu3) je povinný po skončení zásahu zahlásiť vlastníkovi verejného vodovodu a vlastníkovi verejnej kanalizácie čas, miesto a množstvo odobratej vody,
g)
vyžiadať súhlas prevádzkovateľa verejného vodovodu na vykonanie akejkoľvek úpravy na verejnom vodovode,
h)
pri akomkoľvek rozširovaní verejného vodovodu, ak tento plní požiarnu funkciu, predkladať Hasičskému a záchrannému zboru tieto zmeny okamžite,
i)
umožniť po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa pripojenie novej vetvy verejného vodovodu na existujúci verejný vodovod, ak je pripojenie technicky možné a boli pri budovaní novej vetvy verejného vodovodu splnené technické podmienky výstavby určené vlastníkom existujúceho verejného vodovodu a jeho prevádzkovateľom a výstavba rozšírenia vodovodu je v súlade s plánom rozvoja existujúceho verejného vodovodu,
j)
umožniť po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa pripojenie nového verejného vodovodu na existujúci verejný vodovod, ak je pripojenie technicky možné a vybudovanie nového verejného vodovodu je v súlade s plánom rozvoja existujúceho verejného vodovodu; na úpravu práv a povinností vlastníka existujúceho verejného vodovodu a vlastníka nového verejného vodovodu sa vzťahuje odsek 5,
k)
poskytovať bezodplatne prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie údaje o množstve odobratej vody jednotlivými odberateľmi vody z verejného vodovodu, ktoré sú podkladom na určenie vodného na účely určenia stočného pre producenta,
l)
každoročne zverejňovať vo výročnej správe8d) na svojom webovom sídle vybrané majetkové a ekonomické informácie o hospodárení s finančnými prostriedkami v oblasti verejných vodovodov, ktorými sú náklady, výnosy, výsledok hospodárenia, použitie prostriedkov na investičnú výstavbu s uvedením konkrétnych stavieb, použitie účelovej finančnej rezervy na obnovu verejného vodovodu s uvedením konkrétnych stavieb za predchádzajúci rok.
(8)
Účelom obnovy verejného vodovodu je obnovenie alebo zlepšenie stavu existujúcich objektov a zariadení verejného vodovodu prostredníctvom opatrení uvedených v pláne obnovy verejného vodovodu. Postup pri vypracovaní a obsah plánu obnovy verejného vodovodu, minimálnu výšku účelovej finančnej rezervy, jej použitie a formu oznámenia informácií ministerstvu podľa odseku 1 písm. j) ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(9)
Vlastník verejného vodovodu je povinný vykonať posúdenie miery strát vody a potenciál zlepšenia v súvislosti so znížením strát vody, a to prostredníctvom posudzovacej metódy založenej na infraštruktúrnom indexe strát alebo inej vhodnej metódy. Pri posúdení podľa predchádzajúcej vety sa zohľadnia príslušné aspekty verejného zdravia, environmentálne, technické a hospodárske aspekty a jeho predmetom budú dodávatelia vody, ktorí denne dodávajú najmenej 10 000 m3 alebo zásobujú najmenej 50 000 ľudí.
(10)
Výsledky posúdenia podľa odseku 9 vlastník verejného vodovodu do 30. júla 2025 oznámi ministerstvom poverenej právnickej osobe.
(11)
Ak odsek 14 neustanovuje inak, vlastník verejného vodovodu je povinný vykonať manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou,8da) pre každý systém zásobovania, ktorý zahŕňa miesto odberu, úpravu, akumuláciu a distribúciu vody určenej na ľudskú spotrebu k miestu dodávky v súlade s osobitným predpisom.8db)
(12)
Manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou sa po prvýkrát vykoná do 12. januára 2029. Manažment rizík sa preskúmava v pravidelných intervaloch najmenej raz za šesť rokov a v prípade potreby sa aktualizuje.
(13)
Vlastník verejného vodovodu, ktorý monitoruje surovú vodu, je povinný informovať ministerstvom poverenú právnickú osobu, okresné úrady a príslušný úrad verejného zdravotníctva8dc) o trendoch a neobvyklých množstvách alebo koncentráciách monitorovaných ukazovateľov, látok alebo znečisťujúcich látok.
(14)
Vlastník verejného vodovodu dodávajúci pitnú vodu v priemere 10 m3 až 100 m3 za deň alebo zásobujúci pitnou vodou 50 až 500 osôb nie je povinný vykonávať manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou, ak príslušný orgán bude mať za to, že takáto výnimka neohrozí kvalitu vody určenej na ľudskú spotrebu. Dodávatelia vody podľa predchádzajúcej vety sú povinní vykonávať pravidelné monitorovanie v súlade s osobitným predpisom.8dd)
zobraziť paragraf
§ 36
Orgány verejnej správy

(1)
Orgány verejnej správy na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií sú:
a)
ministerstvo,
b)
okresné úrady v sídle kraja,
c)
okresné úrady,
d)
vyššie územné celky,25)
e)
obce.
(2)
Ústredný orgán štátnej správy na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií je ministerstvo.
(3)
Ministerstvo
a)
riadi výkon štátnej správy vykonávanej okresnými úradmi v sídle kraja a okresnými úradmi na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií,
b)
vypracuje, schvaľuje, vyhodnocuje a aktualizuje plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky (ďalej len „plán rozvoja") vrátane časových harmonogramov jeho plnenia a zverejňuje schválený plán rozvoja na svojom webovom sídle,
c)
schvaľuje plány rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie kraja,
d)
zabezpečuje budovanie, riadenie, spravovanie a aktualizovanie štátneho monitorovacieho a informačného systému o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, o využívaných vodných zdrojoch a zdrojoch vhodných na potencionálne využitie pre verejné vodovody; touto činnosťou môže poveriť právnickú osobu, ktorá má v predmete činnosti budovanie a spravovanie informačných systémov vo vodnom hospodárstve,
e)
zabezpečuje úlohy technickej normalizácie,
f)
zabezpečuje spracovanie a zverejnenie situačných správ na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií,
g)
vyjadruje sa k investičnej činnosti, ak ovplyvňuje využitie významných zdrojov vôd vhodných na verejné zásobovanie väčších územných celkov,
h)
zabezpečuje vedenie centrálnej evidencie údajov o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách,
i)
zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu v oblasti verejných vodovodov a verejných kanalizácií,
j)
usmerňuje, prípadne zabezpečuje financovanie výskumu na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií,
k)
určuje odborné požiadavky pre osoby, ktoré môžu prevádzkovať verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu,
l)
zabezpečuje vykonanie skúšok odbornej spôsobilosti,
m)
vykonáva dohľad (§ 38),
n)
určuje povinnosť prevádzkovateľovi ustanoviť jedného odborného zástupcu alebo viacerých odborných zástupcov,
o)
oznámi Európskej komisii výsledky posúdenia miery strát vody a potenciál zlepšenia v súvislosti so znížením strát vody podľa § 15 ods. 9 a 10 do 12. januára 2026,
p)
poveruje ministerstvom poverenú právnickú osobu vykonávaním a zabezpečovaním podkladov posúdenia miery strát vody a potenciál zlepšenia v súvislosti so znížením strát vody podľa § 15 ods. 9 a 10.
(4)
Okresný úrad v sídle kraja
a)
vypracúva plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie kraja (ďalej len „plán rozvoja kraja") (§ 37),
b)
rozhoduje o vyhlásení a zrušení nútenej správy (§ 14),
c)
vykonáva dohľad (§ 38),
d)
vydáva rozhodnutia o pásmach ochrany (§ 19 ods. 3).
(5)
Okresný úrad
a)
vydáva rozhodnutia podľa tohto zákona,
b)
rozhoduje v pochybnostiach, či sa vodovod alebo kanalizácia považuje za verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu podľa tohto zákona (§ 3 ods. 10),
c)
rozhoduje o pásmach ochrany (§ 19 ods. 3),
d)
vykonáva dohľad (§ 38),
e)
ukladá pokuty (§ 39),
f)
prejednáva priestupky (§ 40),
g)
vydáva stanovisko k manažmentu rizík systému zásobovania pitnou vodou pre úrad verejného zdravotníctva alebo pre regionálny úrad verejného zdravotníctva,25a)
h)
vydáva stanovisko k zmene v programe monitorovania25b) pre úrad verejného zdravotníctva alebo pre regionálny úrad verejného zdravotníctva.
(6)
Vyšší územný celok vyjadruje sa k plánu rozvoja kraja.
(7)
Obec
a)
zabezpečuje podmienky na zásobovanie obyvateľov pitnou vodou z verejného vodovodu, na odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou od jej obyvateľov a ďalších osôb v obci, na vyprázdňovanie obsahu domových žúmp v obci, na núdzové zásobovanie pitnou vodou,21) na náhradné zásobovanie pitnou vodou a odvádzanie odpadových vôd,
b)
zabezpečuje rozvoj verejných vodovodov a verejných kanalizácií zodpovedajúci potrebám obce,
c)
rozhoduje o uložení povinnosti vlastníka stavby alebo pozemku pripojiť sa na verejnú kanalizáciu podľa § 4 ods. 14,
d)
všeobecne záväzným nariadením dočasne obmedzuje alebo zakazuje užívanie pitnej vody na iné účely, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v obci v čase jej nedostatku,
e)
vydáva všeobecne záväzné nariadenie26) o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok,
f)
vydáva pre okresný úrad stanovisko v konaní o povolenie osobitného užívania vôd, zmene alebo zrušení, o povolenie zhotoviť, zmeniť alebo zrušiť vodnú stavbu a uviesť ju do prevádzky alebo ju z nej vyradiť,
g)
ukladá pokuty (§ 39),
h)
zabezpečuje obyvateľom zásobovanie pitnou vodou,1)
i)
určí obyvateľov bez prístupu k pitnej vode alebo s obmedzeným prístupom k pitnej vode vrátane zraniteľných skupín a marginalizovaných skupín a určí dôvody ich nedostatočného zásobovania pitnou vodou,
j)
posudzuje možnosti zlepšenia zásobovania pitnou vodou a informuje o nich osoby uvedené v písmene i),
k)
vykonáva opatrenia na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou pre zraniteľné a marginalizované skupiny.
zobraziť paragraf
§ 37
Plán rozvoja a plán rozvoja kraja

(1)
Ministerstvo vypracúva a schvaľuje plán rozvoja a rámcovo vytvára podmienky na jeho realizáciu. Plán rozvoja zohľadňuje Vodný plán Slovenska a Plány manažmentu povodí.26a)
(2)
Plán rozvoja obsahuje koncepciu riešenia zásobovania pitnou vodou vrátane vymedzenia zdrojov povrchových vôd a podzemných vôd na účely úpravy na pitnú vodu a koncepciu odkanalizovania a čistenia odpadových vôd. Ministerstvo zverejňuje schválený plán rozvoja na svojom webovom sídle.
(3)
Okresný úrad v sídle kraja vo svojej pôsobnosti vypracúva plán rozvoja kraja. Pri vypracúvaní plánu rozvoja kraja okresný úrad v sídle kraja vychádza z plánu rozvoja a z územného plánu veľkého územného celku.
(4)
Návrh plánu rozvoja kraja pred jeho predložením ministerstvu [§ 36 ods. 3 písm. c)] prerokuje okresný úrad v sídle kraja s okresnými úradmi, vyššími územnými celkami, obcami, vlastníkmi verejných vodovodov a verejných kanalizácií, ich prevádzkovateľmi a s dotknutým správcom vodného toku v kraji.
(5)
Ak sa plán rozvoja kraja týka ochranných pásiem prírodných liečivých vôd a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd,27) okresný úrad v sídle kraja si vyžiada stanovisko k návrhu plánu rozvoja kraja od Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Ak sa týka plán rozvoja kraja chránených území a ochranných pásiem v oblasti ochrany životného prostredia,28) prerokuje okresný úrad v sídle kraja návrh plánu rozvoja kraja s ministerstvom.
(6)
Plán rozvoja kraja schvaľuje ministerstvo na obdobie šiestich rokov. Ministerstvo plán rozvoja kraja neschváli, ak
a)
nie je v súlade s plánom rozvoja,
b)
nerieši vzťahy k plánom rozvoja krajov vypracovaným pre susediace kraje,
c)
obsahuje nehospodárne alebo nevyhovujúce technické riešenie,
d)
nezodpovedá požiadavkám na rozsah a spôsob jeho spracovania.
(7)
Okresný úrad v sídle kraja odovzdá jedno vyhotovenie schváleného plánu rozvoja kraja okresným úradom v danom územnom celku, dotknutým správcom vodného toku, fyzickým osobám alebo právnickým osobám, ktoré sa podieľali na vypracovaní plánu rozvoja kraja, vlastníkom verejných vodovodov a verejných kanalizácií, v územnej pôsobnosti ktorého sa má plán rozvoja kraja realizovať.
(8)
Ak po schválení plánu rozvoja kraja došlo k zmene podmienok, za ktorých sa schválil, okresný úrad v sídle kraja vypracuje zmenu plánu rozvoja kraja. Na vypracúvanie a schvaľovanie zmeny plánu rozvoja kraja sa vzťahujú odseky 3 až 7.
zobraziť paragraf
§ 39
Správne delikty

(1)
Okresný úrad uloží pokutu od 300 eur do
a)
331 939 eur tomu, kto ako vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie porušil povinnosti podľa § 15 ods. 1 písm. a) a § 16 ods. 1 písm. a),
b)
33 193 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá porušila povinnosti podľa § 26 ods. 1 písm. c) a g) a § 27 ods. 1 a 2,
c)
33 193 eur tomu, kto ako vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie porušil povinnosti podľa § 14 ods. 3 a 4, § 15 ods. 1 písm. d), g), j) a k), odsekov 3 a 5, odseku 7 písm. a), i), j) a k), § 15 ods. 9 až 13, § 16 ods. 1 písm. d), f), i), j) a k), § 16 ods. 3, § 16 ods. 5, § 16 ods. 7 písm. a), f) a g) a § 16 ods. 1 až 4 a 6,
d)
16 596 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá porušila povinnosti podľa § 4 ods. 7 až 9, § 23 ods. 5, § 25 ods. 1 a 3 a § 27 ods. 3,
e)
16 596 eur tomu, kto ako prevádzkovateľ verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie porušil povinnosti podľa § 7 ods. 2 a 5, § 17 ods. 1 písm. b) a d), odseku 2 písm. m), o) a p) a odseku 3 písm. d), § 18 ods. 1 písm. b) a d), odseku 2 písm. o) a odseku 3 písm. d) a § 32 ods. 3 a 5,
f)
16 596 eur tomu, kto ako vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľ verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie porušil povinnosti podľa § 12 ods. 4, § 13 ods. 2 až 4, § 15 ods. 1 písm. c), odseku 6, odseku 7 písm. d), e), a f), § 16 ods. 1 písm. b), odseku 6 a odseku 7 písm. d) a e),
g)
16 596 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá porušila povinnosti podľa § 23 ods. 2 a § 27 ods. 7,
h)
6 638 eur tomu, kto ako vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie porušil povinnosti podľa § 15 ods. 1 písm. b) a § 16 ods. 1 písm. c),
i)
6 638 eur tomu, kto ako vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľ verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie porušil povinnosti podľa § 15 ods. 1 písm. e), ods. 7 písm. l), § 16 ods. 1 písm. e), ods. 7 písm. h) a § 20 ods. 2,
j)
3 319 eur tomu, kto ako prevádzkovateľ verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie porušil povinnosti podľa § 17 ods. 2 písm. a) až e), i) až l) a n) a § 18 ods. 2 písm. a) až e), i) až l) a n),
k)
3 319 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie za porušenie povinností vyplývajúcich z § 19 ods. 6, § 19a ods. 4, § 20 ods. 5, 7 a 8 a z § 23 ods. 8,
l)
3 319 eur tomu, kto ako právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie alebo ich prevádzkovateľ neplní iné povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo povinnosti podľa neho uložené ministerstvom, okresným úradom v sídle kraja alebo okresným úradom.
(2)
Okresný úrad uloží pokutu od 100 eur do
a)
1 659 eur tomu, kto ako prevádzkovateľ verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie porušil povinnosti podľa § 17 ods. 1 písm. c) a § 18 ods. 1 písm. c),
b)
1 659 eur právnickej osobe, ktorá porušila povinnosť podľa § 23 ods. 7,
c)
829 eur tomu, kto ako vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie porušil povinnosti podľa § 15 ods. 7 písm. c) a § 16 ods. 7 písm. c),
d)
829 eur tomu, kto ako vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľ verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, ak tak vyplýva zo zmluvy uzatvorenej podľa § 15 ods. 4 a § 16 ods. 4, porušil povinnosti podľa § 15 ods. 7 písm. a) a b) a § 16 ods. 7 písm. a) a b) alebo neposkytol požadované informácie podľa § 19 ods. 6,
e)
829 eur tomu, kto ako prevádzkovateľ verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie porušil povinnosti podľa § 17 ods. 1 písm. e) a § 18 ods. 1 písm. e),
f)
331 eur tomu, kto ako prevádzkovateľ verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie porušil povinnosti podľa § 17 ods. 2 písm. f) až h), § 18 ods. 2 písm. f) až h) a § 38 ods. 7,
g)
331 eur tomu, kto ako vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľ verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie porušil povinnosti podľa § 35 ods. 3,
h)
331 eur tomu, kto ako právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorá je vlastníkom vodovodnej prípojky, nevykoná potrebné úpravy na vodovodnej prípojke pre osadenie meradla podľa § 4 ods. 5.
(3)
Obec uloží pokutu od 300 eur do 3 319 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá porušila všeobecné záväzné nariadenie vydané podľa § 36 ods. 7 písm. d) a e).
(4)
Pri určovaní výšky pokuty sa prihliada na závažnosť a rozsah porušenia povinnosti, na okolnosti, ktoré viedli k tomuto porušeniu, a na čas trvania protiprávneho stavu.
(5)
Konanie o uložení pokuty možno začať najneskôr do jedného roka odo dňa, keď sa okresný úrad alebo obec dozvedela o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov, keď k porušeniu došlo.
(6)
Za opakované protiprávne konanie uvedené v odsekoch 1 až 3 sa uloží pokuta až do výšky dvojnásobku hornej hranice pokút uvedených v tomto ustanovení.
(7)
Pokuta je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ak okresný úrad alebo obec neurčí v rozhodnutí dlhšiu lehotu splatnosti.
(8)
Pokuta uložená okresným úradom je príjmom Environmentálneho fondu, ktorý je správcom tejto pohľadávky štátu okrem pokuty uloženej orgánom štátnej správy vykonávajúcim dohľad podľa § 38 ods. 9, ktorá je príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Pokuta uložená obcou je príjmom obce.
zobraziť paragraf
Poznámka
1)
§ 17 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 517/2022 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
1a)
Zákon č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
1ab)
§ 2 písm. m) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 384/2009 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
1b)
§ 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
1c)
Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
1d)
§ 20f až 21 Občianskeho zákonníka.§ 20b až 20f zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
2)
§ 52 zákona č. 364/2004 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
2a)
§ 2b ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení zákona č. 70/2018 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
2b)
§ 139b ods. 8 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zákona č. 312/2018 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
3)
Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
3a)
§ 43 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 293/2014 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
4)
§ 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
5)
§ 57 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
5a)
§ 2 písm. s) zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 384/2009 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
6)
Napríklad § 13 až 16 Obchodného zákonníka.
zobraziť paragraf
Poznámka
7)
Napríklad zákon č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 587/2004 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
7a)
§ 17 ods. 6 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 517/2022 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
7aa)
§ 7 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 230/2005 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
7b)
§ 62 ods. 1 písm. w) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 517/2022 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
8)
§ 17 ods. 3 a § 17a zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
8a)
§ 26 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
8b)
§ 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach. Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 21/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
8c)
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov v znení vyhlášky č. 562/2005 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
8d)
§ 20 a 22b zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
8da)
§ 17c ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 517/2022 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
8db)
§ 17c zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 517/2022 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
8dc)
§ 5 a 6 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
8dd)
§ 62 ods. 1 písm. w) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 517/2022 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
8e)
§ 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 21/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
8f)
§ 11 ods. 4 písm. a) až c) zákona č. 250/2012 Z. z. Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 21/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
8g)
§ 11 ods. 4 písm. d) až f) zákona č. 250/2012 Z. z. Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 21/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
9)
Napríklad zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 140/2008 Z. z., zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 276/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
10)
Napríklad zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení.
zobraziť paragraf
Poznámka
11)
Zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
11a)
Napríklad STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia (73 6005).
zobraziť paragraf
Poznámka
11b)
Zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
11c)
§ 39a a 39b zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
11d)
Napríklad STN 75 6402 Malé čistiarne odpadových vôd (75 6402).
zobraziť paragraf
Poznámka
12)
Napríklad zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
12a)
§ 151n až 151p Občianskeho zákonníka.
zobraziť paragraf
Poznámka
12b)
§ 34 a 35 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
12c)
§ 24 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
13)
§ 108 až 116 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
14)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
15)
§ 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
16)
§ 420 a nasl. Občianskeho zákonníka.
zobraziť paragraf
Poznámka
16a)
§ 2 písm. k) zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
18)
Zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
19)
Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctva Slovenskej republiky č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole.
zobraziť paragraf
Poznámka
19a)
Napríklad zákon č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
20)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
21)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
22)
Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
23)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení zákona č. 396/2002 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
25)
Zákon č. 302/2001 Zb. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch).
zobraziť paragraf
Poznámka
25a)
§ 13 odsek 4 písm. n) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
25b)
§ 13 odsek 4 písm. o) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
26)
§ 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha k zákonu č. 442/2002 Z. z.


1.


Smernica Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd (Ú. v. ES L 135, 30. 5. 1991; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 2) v znení smernice Komisie 98/15/ES z 27. februára 1998 (text s významom EHP) (Ú. v. ES L 67, 7. 3. 1998; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 4) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 311, 21. 11. 2008).
2.


Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2184 zo 16. decembra 2020 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 435, 23. 12. 2020).
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore