Zákon o výkone väzby 221/2006 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 21.04.2006
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Trestné právo hmotné
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST10JUD4810DS7EUPP14ČL0

Zákon o výkone väzby 221/2006 účinný od 01.01.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 221/2006 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 339/2022

Legislatívny proces k zákonu 339/2022

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov

K predpisu 339/2022, dátum vydania: 21.10.2022

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A.Všeobecná časť

Vláda Slovenskej republiky predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na roky 2021 2024, v ktorom sa vláda Slovenskej republiky zaviazala pokračovať v humanizácii a zmierňovaní obmedzení osôb vo výkone väzby a vo výkone trestu odňatia slobody v kontexte odporúčaní vnútroštátnych a medzinárodných inštitúcií, s osobitným dôrazom na vzdelávanie a posilňovanie pozitívnych sociálnych väzieb prostredníctvom zvyšovania dostupnosti foriem kontaktu väznených osôb s rodinou, najmä kontaktu medzi dieťaťom a jeho väzobne stíhaným rodičom.

Základným cieľom navrhovanej právnej úpravy ustanovujúcej spôsob výkonu väzby, práva a povinnosti osôb vo výkone väzby, disciplinárnu zodpovednosť a trovy výkonu väzby, je dosiahnuť čo najvyššiu formu efektivity humanizácie výkonu väzby, v súvislosti so znížením miery nevyhnutnosti uplatňovania jednotlivých obmedzení väzobne stíhaných osôb.

V záujme dosiahnutia uvedeného cieľa sa navrhuje úprava rozlišovacích kritérií umiestňovania obvinených pre diferencovaný výkon väzby, zmena postupu a doby umiestňovania do kompenzačnej miestnosti, úprava postupu pri zadržaní „necenzurovanej“ korešpondencie a zabezpečenie procesného práva obvineného napr. v súvislosti s podaním opravného prostriedku v prípade, ak nemá finančné prostriedky.

Navrhovaná právna úprava reaguje i na minimálne štandardy pre osobnú obytnú plochu vo väzenských zariadeniach stanovené Európskym výborom na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania (ďalej len „Výbor CPT“) pre viacmiestne cely a súčasne sa napĺňajú odporúčania Výboru CPT týkajúce sa spôsobu realizácie fyzických návštev rozšírením možnosti kontaktu maloletých detí s ich rodičmi. Návrh zákona teda smeruje k zmierneniu podstatného obmedzenia súkromného a rodinného života osôb vo výkone väzby spôsobené pozbavením osobnej slobody, a to jednak rozšírením možnosti komunikácie a zachovania kontaktov s okolitým svetom, najmä s najbližšou rodinou, zvýšením časového intervalu minimálneho zákonného nároku na telefonovanie zvoleným osobám, ako i rozšírením spôsobu realizácie práva na návštevu o ďalšiu formu videonávštevu. Dochádza tiež k precizovaniu ustanovení o styku obvineného s obhajcom a inými osobami. Navrhuje sa prostredníctvom prístupu obvinených k vybraným internetovým stránkam v ústavoch, kde na to existujú technické predpoklady, rozšírenie ich možnosti prístupu k informáciám a vytvára sa predpoklad pre reguláciu tovarov v predajniach zriadených v ústavoch.

Systém ukladania disciplinárnych trestov sa dopĺňa o pravidlo postihu pri súbehu viacerých disciplinárnych previnení. Navrhované znenie reaguje i na aplikačné problémy súvisiace s nevykonateľnosťou disciplinárneho trestu, ktorý bol obvinenému uložený za disciplinárne previnenie, ktorého sa dopustil vo výkone väzby bezprostredne pred nástupom do výkonu trestu. Skracuje sa dĺžka neprerušeného výkonu postupne uložených disciplinárnych trestov umiestnenia do cely disciplinárneho trestu alebo do samoväzby a predlžuje sa doba, po uplynutí ktorej môže

obvinený vykonať zvyšok nevykonaného disciplinárneho trestu. Odstraňuje sa problém s faktickým režimom samoväzby u mladistvých (samoväzba je v prípade mladistvých neprípustná) vznikajúci pri ukladaní disciplinárneho trestu celodenného umiestnenia do cely disciplinárneho trestu. Taktiež sa vypúšťa, v súlade s odporúčaniami Výboru CPT, povinnosť lekárov potvrdzovať možnosť výkonu disciplinárnych trestov, keďže platná právna úprava podmieňuje výkon disciplinárneho trestu práve stanoviskom ošetrujúceho lekára, pričom sa navrhuje zdravotný stav obvineného (najmä existencia psychiatrických kontraindikácii) zohľadňovať v štádiu konania o disciplinárnom previnení. V neposlednom rade sa navrhuje aj skrátenie obdobia rozhodného pre určenie výšky trov výkonu väzby a rozšírenie možností zabezpečenia komplexného programu aktivít mimo cely pre všetkých obvinených.

Detailné odôvodnenie všetkých navrhovaných zmien je uvedené v osobitnej časti dôvodovej správy.

Návrh zákona predpokladá negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, pozitívny vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu a pozitívny sociálny vplyv. Návrh zákona nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie, na informatizáciu spoločnosti, na služby verejnej správy pre občana a ani na životné prostredie.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a zákonmi a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.

Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.

Návrh zákona bol predmetom riadneho pripomienkového konania, rokovania Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky a na rokovanie vlády Slovenskej republiky sa predkladá s rozporom so Slovenskou advokátskou komorou.

B. Osobitná časť

K čl. I

K bodom 1 až 3

Na účel maximálnej možnej miery neseparovania jednotlivých skupín obvinených, avšak s ohľadom na bezpečnosť, sa zužujú kontraindikácie pre oddelené ubytovanie obvinených, čím sa vytvára väčší priestor pre spoločné aktivity zamerané na zmysluplné trávenie voľného času mimo cely. Zároveň sa vytvára väčší priestor pre zohľadnenie sociálnych aspektov, napr. hygienické návyky, mentálna úroveň a pod.

K bodu 4

Označenie samostatného ubytovania sa nahrádza individuálnym ubytovaním, aby sa tento inštitút terminologicky odlíšil od disciplinárneho trestu samoväzby.

K bodu 5

Špecifikuje sa kategória obvinených, pri ktorej je možné obvineného izolovať od ostatných osôb. V prípade rozhodnutia orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu sa oprávnenie na individuálne ubytovanie zužuje len na obvinených v kolúznej väzbe, teda na prípady, keď je nevyhnutné eliminovať riziko marenia objasňovaných skutočností cez spoluubytovaných obvinených.

K bodu 6

Vzhľadom na aktuálne široký rozsah trestných činov uvedených v § 47 ods. 2 Trestného zákona sa zužuje skupina obvinených, ktorí môžu byť umiestnení do bezpečnostnej cely.

K bodu 7

Navrhovaná úprava je reakciou na problémy z praxe, kedy posúdenie umiestnenia do kompenzačnej miestnosti lekárom predstavuje riziko vzniku mimoriadnej udalosti. Dôvody na umiestnenie do kompenzačnej miestnosti častokrát vznikajú veľmi rýchlo a je nevyhnutné prijať opatrenia bezodkladne. Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné najprv umiestniť obvineného do priestoru, kde je minimalizované riziko, že by ublížil sebe alebo inému a potom riešiť posúdenie lekárom. Toto je dôležité najmä v mimopracovnom čase, kedy nie je lekár prítomný v ústave.

K bodu 8

Dlhodobé individuálne umiestnenie a izolácia obvineného môže mať vplyv na jeho psychické a fyzické zdravie. Najvýznamnejším indikátorom ujmy, ktorú môže takéto umiestnenie spôsobiť, je podstatne vyššia miera rizika suicidálneho konania. Individuálne umiestnenie sa preto na nevyhnutný čas vždy preruší v prípade, ak väzenský lekár zistí vážne ohrozenie zdravia obvineného.

K bodu 9

Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu so zmenami v § 7 ods. 2 (k tomu pozri odôvodnenie k bodom 1 až 3).

K bodu 10

Navrhované znenie umožní riaditeľom ústavov udeľovať súhlas s predvedením obvineného (okrem obvineného v kolúznej väzbe) aj pred iné oprávnené orgány a osoby nevykonávajúce úkony trestného konania (napr. notár v dedičskom konaní, sociálny kurátor, posudkový lekár sociálneho poistenia).

K bodu 11

Ide o legislatívno-technickú úpravu v záujme zdôraznenia, že príslušníka zboru, ktorý môže rozhovor medzi obvineným a osobou alebo orgánom, pred ktorý je predvedený, vidieť, nie však počuť, určuje riaditeľ ústavu.

K bodu 12

Navrhované ustanovenie rozširuje možnosti naplnenia účelu predvedenia o ďalšiu formu - videoprenos, ktorej realizácia môže prispieť aj k znižovaniu nákladov štátu na povinnú obhajobu. Z predvedenia realizovaného prostredníctvom videoprenosu nebude vyhotovovaný videozáznam.

K bodu 13

Navrhované znenie nadväzuje na minimálne štandardy pre osobnú obytnú plochu vo väzenských zariadeniach stanovené Výborom CPT pre viacmiestne cely. Životný priestor obvinených umiestnených v neuzamknutých celách je daný nielen priestorom cely, ale aj spoločnými priestormi mimo cely, ku ktorým majú obvinení voľný prístup v rámci oddielu so zmierneným režimom.

K bodu 14

Ide o legislatívno-technickú úpravu v záujme spresnenia pojmu.

K bodu 15

Zdôrazňuje sa výnimočný charakter umiestnenia obvineného do kompenzačnej miestnosti ako humánnejšieho prostriedku obmedzenia obvineného v porovnaní so spútavacími popruhmi. Doba umiestnenia v kompenzačnej miestnosti nesmie ani vo výnimočných prípadoch, najmä ak sa nekontrolované konanie aj napriek odbornej intervencii opakuje, presiahnuť 24 hodín. Ak sa ani po uplynutí tejto doby nekontrolované konanie osoby nepodarí pomocou umiestnenia do kompenzačnej miestnosti, ani odbornými intervenciami kompenzovať, nariadi sa vykonanie eskorty na hospitalizáciu do Nemocnice pre obvinených a odsúdených a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Trenčíne.

K bodom 16 až 17

Obvinený, ktorý prostredníctvom pravidelnej obmeny odevu, spodnej bielizne a obuvi zabezpečenú ich hygienickú bezchybnosť, právo používať vo výkone väzby vlastný odev, spodnú bielizeň a obuv. V prípade, že toto právo obvinený nevyužíva, resp. nemá zabezpečenú pravidelnú obmenu, tak používa ústavný odev, spodnú bielizeň a obuv. Navrhovaným znením sa rozširuje možnosť obvineného používať popri ústavnom odeve aj vlastnú spodnú bielizeň, ponožky a obuv.

K bodu 18

Navrhované znenie reaguje na požiadavky aplikačnej praxe a rozširuje rozsah oprávnení delegovaných riaditeľom ústavu na ďalších príslušníkov zboru.

K bodu 19

Navrhované znenie reaguje na požiadavky aplikačnej praxe, a to na prípady, ak vzhľadom na vážny zdravotný stav obvineného, z dôvodu ochorenia alebo ťažkého úrazu, nie je možná jeho komunikácia s okolím. V takomto prípade sa informuje obhajca a osoby určené obvineným. V prípade mladistvého obvineného sa vždy informuje zákonný zástupca.

K bodu 20

Navrhované ustanovenie umožňuje riaditeľovi ústavu alebo ním určenému príslušníkovi zboru predĺžiť trvanie vychádzky. Uvedené prichádza do úvahy napríklad ako jedno z kompenzačných opatrení pri znížení minimálnej ubytovacej plochy pripadajúcej na jednu väznenú osobu pod zákonom určenú hranicu. Taktiež sa vymedzuje, že do doby trvania vychádzky sa započítava len čas strávený v priestoroch určených na vychádzku.

K bodu 21

Rozširuje sa okruh vecí osobnej potreby, ktoré môže mať obvinený pri sebe, o nosiče informácií obsahujúce napríklad audiozáznamy súdnych pojednávaní alebo iné informácie týkajúce sa právnych vecí obvineného doručené v súlade s § 20 zákona. Z bezpečnostných dôvodov, najmä s ohľadom na ich funkcionalitu súvisiacu s prenosom informácií (inteligentné hodinky), sa navrhuje podmieniť vydanie hodiniek ich technickou kontrolou. Zároveň sa za účelom úpravy zovňajšku umožňuje obvinenému mať pri sebe strojček na strihanie vlasov.

K bodu 22

Ide o precizovanie znenia § 17 ods. 3, nakoľko nie je povolený žiadny prenos informácií. Zároveň, vzhľadom na náročnosť úkonov spojených s úhradou, resp. vratkou úhrady za používanie elektrického spotrebiča, ktoré v nepomere s príjmami do rozpočtu, sa navrhuje úhradu nepožadovať.

K bodu 23

Navrhované znenie reaguje na požiadavky aplikačnej praxe a dopĺňa existujúce spôsoby odovzdávania osobných vecí, ktorých držanie v ústave nie je povolené, je v rozpore s účelom

výkonu väzby alebo ich účel držania v ústave sa skončil, o možnosť ich odovzdania obhajcovi alebo odoslania prostredníctvom poštového podniku, nielen prostredníctvom balíka.

K bodu 24

Právo obvinenej osoby stýkať sa osobne s osobou, ktorá jej kvalifikovaným spôsobom dokáže poskytnúť právnu pomoc vo veci odlišnej od trestnej veci, v ktorej bola vzatá do väzby alebo vykonáva trest odňatia slobody, je dlhodobou súčasťou nášho právneho poriadku. Účelom navrhovanej zmeny je reagovať na aplikačnú prax a vymedziť obsah pojmu „zastupovanie v inej právnej veci“. Zastupovanie obvinenej osoby v inej právnej veci je naplnením procesného práva na zastupovanie v konaní pred súdom alebo iným orgánom verejnej moci. Zastupovanie v inej právnej veci sa nevzťahuje na prípady, v ktorých procesné úkony nie robené v mene obvineného, ale v mene obchodnej spoločnosti (bez ohľadu na to, či obvinený k tejto spoločnosti akékoľvek práva) alebo je udelené plnomocenstvo na hmotnoprávne úkony (napr. uzatváranie zmlúv, zakladanie, zmeny a riadenie obchodných spoločností). To však neznamená, že obvinená osoba nemôže „riadiť obchodnú spoločnosť aj počas pozbavenia osobnej slobody“ – zákon jej i naďalej umožňuje komunikovať v týchto veciach prostredníctvom korešpondencie, používania telefónu, či počas návštev.

K bodu 25

Navrhované znenie rozširuje spôsob realizácie práva na návštevu o ďalšiu formu - videonávštevu, ktorej prínos a technické možnosti boli skúšobne overené ako kompenzačné opatrenie nadväzujúce na zrušenie fyzických návštev väznených osôb počas zvýšeného rizika nákazy šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Navrhované zmeny súčasne napĺňajú odporúčania Výboru CPT, týkajúce sa spôsobu realizácie fyzických návštev, rozširujú možnosti kontaktu maloletých detí s ich rodičmi, čím napĺňajú aj vybrané body Odporúčania CM/Rec (2018)5 Výboru ministrov členským štátom o deťoch, ktoré majú uväznených rodičov. Celkovú minimálnu mesačnú časovú dotáciu na realizáciu návštev, v prípade obvinených rodičov maloletých detí zvýšenú najmenej na tri hodiny, je možné s využitím systému videonávštev rozdeliť (dochádza k naplneniu požiadavky na zvýšenie frekvencie návštev; aj v zmysle vyjadrení Európskeho súdu pre ľudské práva v prípade Laduna proti Slovenskej republike (sťažnosť č. 31827/02). Zároveň sa upravujú podmienky prijatia návštevy obvinenými v kolúznej väzbe tak, aby reálne došlo k naplneniu ich práva na prijatie návštevy blízkych osôb. Obmedzenie návštev blízkych osôb bude možné len v mimoriadnych a odôvodnených prípadoch, a to v prípade stíhania blízkej osoby v tej istej veci alebo preukázanej koluzivity. V záujme verejnej bezpečnosti a predchádzania nepokojom alebo zločinnosti, či ochrany zdravia alebo morálky, môže riaditeľ ústavu nepovoliť vstúpiť do ústavu a vykonať návštevu s obvineným osobám, u ktorých existuje riziko protiprávneho konania. Ide najmä o osoby, u ktorých existuje dôvodné podozrenie, že akýmkoľvek spôsobom mohli ovplyvniť trestnú činnosť, z ktorej je obvinený dôvodne podozrivý, či osoby, ktoré sa v minulosti vo výkone väzby a výkone trestu dopustili akejkoľvek protiprávnej činnosti.

K bodom 26 až 31

Ochrana korešpondencie a tajomstva dopravovaných správ je súčasťou práva na súkromie uvedeného v článku 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Európsky súd pre

ľudské práva v prípade Campbell proti Spojenému kráľovstvu (sťažnosť č. 13590/88) okrem iného zdôraznil, že nevidí dôvod na rozlíšenie medzi rôznymi kategóriami korešpondencie s advokátmi, ktoré sa bez ohľadu na ich účel týkajú záležitostí súkromného a dôverného charakteru. Znamená to, že väzenské úrady môžu otvoriť list od advokáta odsúdenému, ak majú dôvodné podozrenie, že obsahuje nezákonnú prílohu, ktorú normálne detekčné prostriedky nedokázali odhaliť - list by však mal byť iba otvorený a nemal by sa čítať. Rovnako by sa mali poskytnúť vhodné záruky zabraňujúce jeho čítaniu - napríklad otvorenie listu za prítomnosti väzňa. Navrhované ustanovenie súčasne upravuje postup pri zadržaní „necenzurovanej“ korešpondencie a zabezpečenie procesných práv obvineného napr. v súvislosti s podaním opravného prostriedku v prípade, ak nemá finančné prostriedky. Procesné úkony alebo iné objemovo rozsiahle dokumenty sú zaznamenávané a uchovávané len prostredníctvom technických zariadení. Navrhovaná právna úprava umožňuje preto obvineným takéto nosiče prijímať v prípade, ak doručené od zákonom určených osôb.

K bodu 32

Navrhované ustanovenie zvyšuje minimálnu dobu telefonovania obvinených, zjednodušuje administratívnu prácu príslušníkov zboru a prenáša povinnosť preukázať príslušnosť telefónneho čísla k právnemu kontaktu na obvinených. Navrhovaná zmena vychádza z opakovaných odporúčaní Výboru CPT. Zároveň sa vytvárajú legislatívne predpoklady pre používanie videotelefónneho zariadenia (na rozdiel od videonávštev ide o „nadštandardnú“ telefónnu službu, ktorá je spoplatnená obdobným spôsobom ako pri existujúcom systéme telefonovania prostredníctvom telefónnych zariadení). Zároveň sa upravujú podmienky telefonovania obvinených v kolúznej väzbe tak, aby reálne došlo k naplneniu ich práva na realizáciu telefonických hovorov s blízkymi osobami. Obmedzenie tohto práva bude možné len v mimoriadnych a odôvodnených prípadoch, a to v prípade stíhania blízkej osoby v tej istej veci alebo preukázanej koluzivity. Orgán činný v trestnom konaní alebo súd si môže vyhradiť svoju prítomnosť napríklad ak bolo preukázané kolúzne konanie zo strany obvineného. V záujme verejnej bezpečnosti a predchádzania nepokojom alebo zločinnosti, či ochrany zdravia alebo morálky, môže riaditeľ ústavu nepovoliť obvineným telefonovať s vybranými osobami, u ktorých existuje riziko protiprávneho konania (osoby, u ktorých existuje dôvodné podozrenie, že akýmkoľvek spôsobom mohli ovplyvniť trestnú činnosť, z ktorej je obvinený dôvodne podozrivý, či osoby, ktoré sa v minulosti vo výkone väzby a výkone trestu dopustili akejkoľvek protiprávnej činnosti) alebo s obeťami trestnej činnosti, ktoré požiadali o zablokovanie ich telefónneho čísla na volania od konkrétnych obvinených.

K bodu 33

Navrhovaná úprava sa týka najmä zmeny typu účtu, na ktorom sa evidujú peňažné prostriedky obvinených. Obvinený nemôže odmietnuť prijať dôchodok poukázaný do ústavu, pretože pri odmietnutí prijatia dôchodku sa nemôže znížiť suma poukázaného dôchodku. Pri neskoršom vrátení dôchodku obvineného je potrebné postupovať iným spôsobom, a to vrátiť celý dôchodok bez zníženia dôchodku o náklady spojené s vrátením, ktoré by v tomto prípade mal znášať obvinený a nie odosielateľ dôchodku.

K bodu 34

Ide o precizovanie pojmu.

K bodu 35

Konkretizujú sa dávky nemocenského poistenia, úrazového poistenia, nemocenského zabezpečenia a úrazového zabezpečenia, ktoré alebo ktorých zostatok po vykonaní zrážok sa eviduje na konte obvineného.

K bodom 36 až 38

Vypúšťa sa konkrétna forma požiadania obvineného o čerpanie peňažných prostriedkov, vzhľadom na predpoklad zavedenia elektronických žiadostí. Nepodmieňovanie nákupu kreditu na telefonovanie úhradou zákonom určených pohľadávok za cieľ nepodmieňovať kontakt s rodinou (jeden z cieľov programu zaobchádzania) nesúvisiacimi skutočnosťami. Navrhovaná zmena vychádza z opakovaných odporúčaní Výboru CPT.

K bodu 39

Navrhuje sa naviazať výšku sumy peňažných prostriedkov obvineného na konte a v pokladnici ústavu nepostihnuteľnej v rámci exekúcie na sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Nepostihnuteľná suma by tak zodpovedala základnej sume, ktorú nemožno zraziť v rámci exekúcie z mesačnej mzdy povinného bez vyživovacej povinnosti.

K bodu 40

Cieľom navrhovanej právnej úpravy je regulácia a zjednotenie sortimentu ponúkaného v predajniach zriadených v ústavoch.

K bodu 41

Navrhovanou zmenou sa sleduje dosiahnutie stavu, kedy všetci obvinení môžu primeranú časť dňa stráviť mimo cely účasťou na cielených aktivitách rôznej povahy (práca, vzdelávanie, šport, kultúrno-osvetová činnosť). Aplikácia navrhovaného znenia vytvorí predpoklady na realizáciu opakovaného odporúčania Výboru CPT týkajúceho sa zaobchádzania s obvinenými.

K bodu 42

Dochádza k zmene fakultatívnej možnosti obvineného prijať balík obsahujúci študijné materiály, literatúru a veci na záujmovú a športovú činnosť, na obligatórne prijatie balíka po splnení stanovených podmienok.

K bodu 43

Obvinený bude môcť vykonávať pracovné činnosti, ktoré smerujú k zmysluplnému zachovávaniu, rozvíjaniu a využívaniu konkrétnych jeho schopností a k tomu, aby lepšie zvládal negatívne vplyvy, ktoré sa s umiestnením v ústave na výkon väzby prirodzene spájajú, len

v prípade že s tým sám súhlasí.

K bodu 44

Vzhľadom na náročnosť úkonov spojených s úhradou, resp. vratkou úhrady za používanie elektrického spotrebiča sa upúšťa od úhrady nákladov a jeho požívanie sa podmieňuje kapacitou elektrickej siete, prípadne posúdením počtu povolených elektrospotrebičov na cele alebo izbe a priestorovými podmienkami.

K bodu 45

V súlade s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva (prípad Kalda v. Estónsko č. sťažnosti 17429/10) sa v ústavoch, kde existujú technické podmienky, umožňuje prístup obvinených k vybraným internetovým stránkam.

K bodu 46

Navrhovaným znením sa odstraňujú aplikačné nejasnosti. Cieľom uvedeného zákazu je potláčať negatívne javy vznikajúce priamo vo väzenskom prostredí. Samotný spôsob nakladania s peňažnými prostriedkami neumožní, aby obvinený priamo hral hazardné hry z ústavu, ale môže tak urobiť len cez inú osobu, ktorá zaplatí potrebnú sumu. V tomto prípade však reálne hazardné hry nehrá samotný obvinený.

K bodu 47

Navrhované znenie precizuje obmedzenie obvineného v práve na nakladanie s vecami osobnej potreby. Výnimku budú predstavovať najmä knihy, noviny, časopisy, študijné materiály a písacie potreby, ktoré si obvinení môžu vzájomne požičať v rámci cely alebo oddielu so zmierneným režimom.

K bodom 48 až 50

Navrhované znenie zjednodušuje možnosti zaradenia obvinených do práce, nakoľko vypúšťa administratívnu povinnosť vyžadovať súhlas orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu so zaradením obvineného do práce. Zároveň zvyšuje finančnú disponibilitu obvineného prostredníctvom zvýšenia výšky pracovnej odmeny, ktorá je fixne naviazaná na sumu minimálnej mzdy vo výške najmenej 40 %, a to s ohľadom na zabezpečenie základných životných potrieb ústavom. Taktiež sa v zmysle antibyrokratického zákona navrhuje, aby ústav ako zamestnávateľ obvineného nemusel získavať potrebné informácie a doklady od obvineného, ktorý okrem iného aj obmedzené možnosti poskytnutia niektorých dokladov, ale aby ich získal od ostatných orgánov verejnej správy, ktoré požadované údaje spravujú.

K bodom 51 až 54

Navrhované znenie stanovuje prioritu jednotlivých režimov výkonu väzby. Prioritou je umiestniť obvineného do oddielu so zmierneným režimom. Obvinený je umiestnený v štandardnom oddiele len do rozhodnutia o režime výkonu väzby a následne iba v prípade, ak

požiada o umiestnenie do štandardného režimu alebo ak u neho existuje niektorá kontraindikácia uvedená v § 37 ods. 3. Z uvedeného dôvodu za zužujú kontraindikácie pre zaradenie obvineného do oddielu so zmierneným režimom.

K bodu 55

Zásady ukladania disciplinárnych trestov sa dopĺňajú o pravidlá postupu postihu pri súbehu viacerých disciplinárnych previnení.

K bodu 56

Navrhované znenie reaguje na aplikačné problémy súvisiace s nevykonateľnosťou disciplinárneho trestu uloženého obvinenému za disciplinárne previnenie, ktorého sa dopustil vo výkone väzby bezprostredne predchádzajúcej výkonu trestu. Právna úprava pri riešení disciplinárneho previnenia po uložení nepodmienečného trestu odňatia slobody bude aj súčasťou zmien podmienok výkonu trestu odňatia slobody.

K bodu 57

V súlade s odporúčaniami Výboru CPT sa vypúšťa povinnosť lekárov potvrdzovať možnosť výkonu disciplinárnych trestov. Platná právna úprava podmieňuje výkon disciplinárneho trestu stanoviskom ošetrujúceho lekára. Zdravotný stav (najmä existencia psychiatrických kontraindikácií) sa musí zohľadniť v štádiu konania o disciplinárnom previnení (bližšie pozri § 40a ods. 3). Súčasne sa skracuje lehota, počas ktorej zdravotnícky personál navštevuje takéhoto obvineného a zisťuje existenciu potreby neodkladnej zdravotnej starostlivosti

K bodu 58

Na účel podpory sociálnych kontaktov sa ruší zákaz telefonovania počas výkonu disciplinárneho trestu.

K bodu 59

V súlade s odporúčaniami Výboru CPT sa dĺžka neprerušeného výkonu postupne uložených disciplinárnych trestov umiestnenia do cely disciplinárneho trestu alebo do samoväzby skracuje na 14 dní. Zvyšok nevykonaného disciplinárneho trestu obvinený vykoná najskôr po uplynutí desiatich dní od prerušenia alebo ukončenia výkonu disciplinárneho trestu.

K bodom 60 až 63

Navrhovaná právna úprava zjednodušuje systém zahladzovania disciplinárnych trestov.

K bodu 64

V navrhovanom ustanovení sa rozširujú možnosti zabezpečenia komplexného programu aktivít mimo cely pre všetkých obvinených.

K bodom 65 a 66

Navrhované ustanovenia odstránia problém s faktickým režimom samoväzby u mladistvých (samoväzba je v prípade mladistvých neprípustná) vznikajúci pri ukladaní disciplinárneho trestu celodenného umiestnenia do cely disciplinárneho trestu. Zároveň, v súlade s odporúčaniami Výboru CPT, sa skracuje dĺžka uloženého trestu, ako aj dĺžka neprerušeného výkonu postupne uložených disciplinárnych trestov umiestnenia do cely disciplinárneho trestu.

K bodu 67

Ustanovenie § 48 ods. 4 stratilo vzhľadom na úpravu § 40c ods. 6 opodstatnenie.

K bodu 68

Navrhované znenie výrazne zmierňuje prísnosť doterajšej právnej úpravy a okrem podmienky uznania za vinného pripája aj podmienku odsúdenia k výkonu nepodmienečného trestu odňatia slobody. Súčasne sa skracuje rozhodné obdobie na určenie výšky trov výkonu väzby a obmedzuje obdobie vymáhania trov výkonu väzby výhradne na obdobie výkonu nepodmienečného trestu odňatia slobody. Z dôvodu predchádzania sťažnostiam a odvolaniam obvinených za vyčíslovanie trov výkonu väzby aj za obdobie umiestnenia v cele predbežného zadržania, kedy si stravu uhrádzali zo svojich prostriedkov, sa navrhuje vyčíslovať trovy výkonu väzby odo dňa dodania do ústavu na výkon väzby. S cieľom eliminácie dlhov po prepustení z výkonu trestu sa navrhuje, že ak odsúdený nebude z objektívnych dôvodov schopný predmetné trovy uhradiť počas výkonu trestu, po ukončení výkonu trestu zaniknú zo zákona. Objektívnymi dôvodmi nezaradenia do práce sa na tento účel rozumie najmä: nedostatok pracovných príležitostí, práceneschopnosť, zdravotné obmedzenia, poberanie invalidného, starobného a predčasného starobného dôchodku, zaradenie do dennej formy štúdia, rekvalifikačného kurzu, umiestnenie v oddiele špecializovaného zaobchádzania, výkon ochranného liečenia ústavnou formou, dočasné premiestnenie do iného ústavu na procesné úkony, pobyt v nástupnom a výstupnom oddiele. Právna úprava pri riešení trov výkonu väzby bude aj súčasťou zmien podmienok výkonu trestu odňatia slobody.

K bodom 69 a 70

Navrhované znenie vzhľadom na niektoré osobitosti upúšťa od obligatórnej povinnosti hradiť zvýšené trovy výkonu väzby v závislosti od posúdenia zdravotného (psychického) stavu obvineného. Rovnako, vzhľadom na skutočnosť, že obvinený mladistvý, resp. obvinený do dovŕšenia 18 roku veku, je podľa § 54 ods. 3 písm. a) zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby oslobodený od povinnosti úhrady trov spojených s výkonom väzby, sa navrhuje, aby bol obvinený mladistvý oslobodený aj od úhrady zvýšených trov výkonu väzby.

K bodom 71 a 72

Špeciálna právna úprava uvedená v tomto zákone prednosť pred všeobecnou právnou úpravou uvedenou v zákone č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon č. 71/1967 Zb.“). Podľa § 56 ods. 8 zákona právo vymáhať pohľadávky po troch rokoch po uplynutí lehoty určenej na splnenie uloženej povinnosti

nezaniká, ale sa premlčuje. Lehota uvedená v § 71 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. však prekluzívny charakter.

K bodu 73

Ide o doplnenie právneho základu poskytovania informácií o obvinenom. Orgán činný v trestnom konaní alebo súd, na základe návrhu alebo rozhodnutia ktorého je osoba vo výkone väzby, musí byť informovaný o rozhodných skutočnostiach pre trestné konanie, napr. v prípade premiestnenia obvineného do iného ústavu, nakoľko bez jeho vedomia by mohlo prísť k zmarenia úkonov alebo lehôt.

K bodu 74

V zákone č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 305/2013 Z. z.“) a ani v osobitných predpisoch upravujúcich konanie vo veciach súvisiacich s výkonom väzby nie je explicitne určené, že na úkony, ktorých účastníkom je osoba vo výkone väzby, sa výkon verejnej moci elektronicky nevzťahuje, resp. že úkony v konaní vo veciach súvisiacich s výkonom väzby vykonávané orgánom verejnej moci (služobným úradom zboru) sa vykonávajú výlučne v listinnej podobe. Z § 31 ods. 2 písm. b) zákona č. 305/2013 Z. z. len vyplýva, že vo vzťahu k osobám vo výkone väzby sa nepoužijú ustanovenia o elektronickom doručovaní. Vzhľadom na ďalšie ustanovenia zákona č. 305/2013 Z. z. by to mohlo znamenať, že rozhodnutie, žiadosť, vyjadrenie, stanovisko alebo iný dokument, ktorý v konaní súvisiacom s výkonom väzby vydáva väzenský orgán, sa vyhotovuje vždy ako elektronický úradný dokument, z ktorého sa po autorizácii vyhotoví listinný rovnopis doručovaný účastníkovi konania. Hoci z § 31 ods. 2 písm. b) zákona č. 305/2013 Z. z. a reálneho priebehu konania vo veci súvisiacej s výkonom väzby môže implicitne vyplývať, že zákon č. 305/2013 Z. z. sa nevzťahuje na výkon verejnej moci v konaní vo veciach súvisiacich s výkonom väzby, resp. že právne úkony vykonávané v konaní, ktorého výsledkom rozhodnutia (napríklad o disciplinárnej odmene, disciplinárnom treste, náhrade škody na majetku štátu, trovách výkonu väzby a zvýšených trovách výkonu väzby), sa vykonávajú výlučne v listinnej podobe, a preto sa navrhovaným znením sleduje odstránenie možných výkladových sporov.

K bodu 75

Vzhľadom na zavedenie inštitútu mimoriadneho opravného prostriedku, o ktorom je oprávnený rozhodovať riaditeľ ústavu, sa riaditeľ ústavu vypúšťa ako odvolací orgán v konaní o disciplinárnom previnení. Zároveň, nakoľko kompetencia odvolacieho orgánu prechádza na vedúceho oddelenia, sa vypúšťa kompetencia riaditeľa ústavu konať v disciplinárnom konaní na prvom stupni.

K bodu 76

Vychádzajúc z rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 1Sžk/38/2018, zo dňa 17.12.2019, právoplatné uznesenie súdu o povinnosti nahradiť trovy spojené s výkonom väzby je pre začatie konania podľa § 60a ods. 1 písm. d) zákona nevyhnutnou, avšak nie jedinou podmienkou, ktorej samotná existencia za následok plynutie lehoty na vydanie rozhodnutia

oprávneným orgánom. V opačnom prípade by to znamenalo založenie aktívnej vyhľadávacej povinnosti oprávneného orgánu, čo logicky nezodpovedá formalizovanej komunikácii medzi orgánmi verejnej správy vychádzajúcej z princípu oficiality.

K bodu 77

Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu so zmenou znenia ustanovenia § 40a.

K bodu 78

Špecifické väzenské podmienky predstavujú v niektorých prípadoch problém pri zabezpečení výpovedí svedkov. Výpoveď obvineného proti inému obvinenému môže byť vnímaná ostatnými obvinenými veľmi negatívne. Snaha o odhaľovanie závažných disciplinárnych previnení preto vyžaduje vo výnimočných prípadoch ochranu totožnosti svedka.

K bodu 79

Lehota na podanie opravného prostriedku sa predlžuje s cieľom zabezpečiť obvineným vo všetkých konaniach možnosť dostatočnej prípravy na odvolanie.

K bodu 80

Vzhľadom na zavedenie inštitútu mimoriadneho opravného prostriedku, o ktorom je oprávnený rozhodovať riaditeľ ústavu, sa riaditeľ ústavu vypúšťa ako odvolací orgán v disciplinárnom konaní.

K bodu 81

Platná právna úprava výslovne neupravuje, že v odvolacom konaní nemôže odvolací orgán zmeniť uložený disciplinárny trest v neprospech odvolávajúcej sa väznenej osoby (napríklad ako je to v rámci trestného konania alebo konania o priestupku), to však neznamená, že zásada zákazu zmeny rozhodnutia v neprospech odvolateľa sa nemá aplikovať aj v rámci disciplinárneho konania. Požiadavky práva na spravodlivý proces zakotvené v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd a ďalších rezolúciách a odporúčaniach Rady Európy je potrebné rešpektovať aj v disciplinárnom konaní. Z uvedeného dôvodu sa v navrhovanom znení explicitne uvádza, že rozhodnutie odvolacieho orgánu nemôže byť v neprospech odvolateľa.

K bodu 82

Vzhľadom na zavedenie inštitútu mimoriadneho opravného prostriedku, o ktorom je oprávnený rozhodovať riaditeľ ústavu, je predmetné ustanovenie nadbytočným.

K bodu 83

Vzhľadom na prednosť špeciálnej právnej úpravy uvedenej v tomto zákone pred všeobecnou právnou úpravou uvedenou v zákone č. 71/1967 Zb. sa navrhuje z dôvodu jednoznačnosti úprava poznámky pod čiarou. Podľa § 56 ods. 8 tohto zákona právo vymáhať

pohľadávky po troch rokoch po uplynutí lehoty určenej na splnenie uloženej povinnosti nezaniká, ale sa premlčuje. Lehota uvedená v § 71 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. však prekluzívny charakter. Zároveň sa jednoznačne určuje, že generálne riaditeľstvo sa stáva správcom pohľadávky po prepustení účastníka konania na slobodu. Ústav a generálne riaditeľstvo môžu uskutočniť výkon rozhodnutia zrážkami zo mzdy a z iných príjmov a prikázaním pohľadávky z účtu v banke. Aby v jednom konaní bolo možné uskutočniť obidva spôsoby výkonu rozhodnutia, navrhuje sa obdobná úprava ako v § 10 ods. 4 zákona č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (ďalej len „zákon č. 65/2001 Z. z.“). Možnosť uzatvorenia dohody o splátkach podľa § 7 zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa vzťahuje na obdobie pred začatím výkonu rozhodnutia. Oprávnenie uzatvoriť dohodu o splátkach po začatí výkonu rozhodnutia by bolo obdobné oprávneniu Justičnej pokladnice podľa § 4 ods. 11 zákona č. 65/2001 Z. z.

K bodu 84

Vypustením konkrétnej formy žiadosti o súčinnosť sa odstraňujú pochybnosti pri vybavovaní žiadostí uskutočnenými elektronickými prostriedkami.

K bodu 85

Popri všeobecnom oprávnení prokurátora, vykonávajúceho dozor nad zachovávaním zákonnosti v ústave, vydať v súlade s § 18 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení zákona č.401/2015 Z. z. príkaz, ktorým sa zruší uložený disciplinárny trest vydaný v rozpore so zákonom, sa do právnej úpravy konania o disciplinárnom previnení dopĺňa nový inštitút preskúmania rozhodnutia mimo odvolacieho konania. Tento mimoriadny opravný prostriedok umožňuje riaditeľovi ústavu zrušiť alebo zmeniť právoplatné rozhodnutie o uložení disciplinárneho trestu.

K bodu 86

Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu so zmenou znenia ustanovenia § 71 Trestného poriadku.

K bodom 87 a 88

Na účel zvýšenej ochrany života a zdravia sa rozširuje zákonné oprávnenie vybaviť kamerovým systémom aj ďalšie cely.

K bodom 89 až 92

Dopĺňa sa účel spracovania a rozsah osobných údajov spracovávaných zborom o obvinenom. Údaje o predchádzajúcej trestnej činnosti výrazným prediktorom budúceho správania (osobitne v prípade násilných trestných činov). Pri určovaní rizika násilného správania a rizika úteku hodnotiteľ nezohľadňuje trestnoprávnu recidívu, ale zohľadňuje faktický stav protiprávneho správania v minulosti bez ohľadu na to, či bol hodnotený za predchádzajúci skutok potrestaný alebo bolo potrestanie zahladené; inak povedané, predikcia rizikového správania osoby vychádza z kriminologického poňatia recidívy. Neuloženie trestu alebo zahladenie odsúdenia

nebráni hodnotiteľovi, aby pri hodnotení osoby páchateľa (najmä s ohľadom na časovú nadväznosť spáchaných skutkov) prizeral na skutočnosť, že páchateľ v minulosti spáchal násilný trestný čin, a z tejto skutočnosti vyvodil príslušné závery pokiaľ ide o sklony páchateľa k násilnému správaniu a prijal k tomu prislúchajúce opatrenia.

K bodu 93

Zavádza sa obligatórna povinnosť uplatňovania obmedzení voči obvinenému v predbežnej väzbe, vydávacej väzbe a väzbe na zabezpečenie výkonu cudzieho rozhodnutia. Rozhodnutie o prípadnom uplatnení obmedzení má byť podľa navrhovanej zmeny v kompetencii súdu.

K bodu 94

Aplikačná prax potvrdila opodstatnenosť takéhoto ustanovenia po vzore zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na overovanie nových, od tohto zákona odchylných metód pri zaobchádzaní s obvinenými, ak uplatnenie takých metód znamená pre obvinených zmiernenie obmedzenia ich práv.

K bodu 95

Navrhuje sa použitie novej právnej úpravy vyčísľovania trov spojených s výkonom väzby aj v prípade, keď obvinený bol vzatý do väzby pred 1. januárom 2023, ale riaditeľ ústavu ešte nerozhodol o výške trov spojených s výkonom väzby.

K čl. II

S ohľadom na dĺžku jednotlivých štádií legislatívneho procesu sa účinnosť návrhu zákona navrhuje od 1. januára 2023.

V Bratislave, 26. mája 2022

Eduard Heger, v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

Mária Kolíková, v. r.

ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

Vládny návrh zákona o výkone väzby

K predpisu 221/2006, dátum vydania: 21.04.2006

23D Ô V O D O V Á S P R Á V A

I. Všeobecná časť

Podľa Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2005 sa predložil do legislatívneho procesu návrh nového zákona o výkone väzby.

Zaistenie osoby na účely trestného konania prostredníctvom väzby predstavuje najzávažnejší zásah do osobnej slobody jednotlivca, ktorú v čl. 17 ods. 1 každému zaručuje Ústava Slovenskej republiky. V čl. 17 ods. 2 ďalej uvádza, že nikoho nemožno pozbaviť slobody inak, ako z dôvodov a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Do väzby možno podľa čl. 17 ods. 5 vziať iba z dôvodov a na čas ustanovený zákonom a na základe rozhodnutia súdu. Týmto zákonom je Trestný poriadok, ktorý okrem iného upravuje postup orgánov činných v trestnom konaní a súdu pri zaistení osôb, resp. stanovuje, že spôsob výkonu väzby upravuje osobitný predpis.

V súčasnosti je spôsob výkonu väzby upravený zákonom č. 156/1993 Z. z. o výkone väzby v znení zákona č. 451/2002 Z. z., ktorého účinnosťou bol vytvorený právny rámec výkonu väzby, ako aj vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 114/1994 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu väzby v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 500/2002 Z. z.

Proces rekodifikácie trestno-právnych predpisov a jeho zavŕšenie v podobe nového Trestného zákona a Trestného poriadku, ako aj významné spoločenské trendy a zmeny v prístupe a filozofii zaobchádzania s väznenými osobami priniesli potrebu vypracovať nový zákon o výkone väzby, ktorý by na uvedené skutočnosti primerane reagoval. Návrh zákona bude stanovovať nevyhnutný rozsah obmedzenia základných práv obvinených, ich jednotlivé práva a povinnosti, ako aj zaobchádzanie s nimi takým spôsobom, aby výkon väzby zodpovedal účelu väzby ako zaisťovaciemu úkonu.

Proces demokratizácie a transformácie, ako aj budovanie demokratického právneho štátu po roku 1989, priniesli so sebou požiadavky na kvalitu trestno-právnej ochrany spoločenských vzťahov. Politické, spoločenské a ekonomické zmeny sa postupne odrazili vo všetkých spoločenských oblastiach, vrátane oblasti trestného práva a následne aj väzenstva. Zmeny sa premietli v postupnom faktickom prehĺbení humanizácie a demokratizácie výkonu väzby.

Primárnymi cieľmi novej kodifikácie zákona o výkone väzby sú:

1.zabezpečiť širšiu ochranu práv a slobôd občana v podmienkach výkonu väzby, resp. rozšírenie práv obvinených, zvláštny dôraz pritom klásť na zachovávanie ľudskej dôstojnosti,

2.zabezpečiť celkové posilnenie právneho postavenia obvinených,

3.orientovať zaobchádzanie s obvinenými tak, aby výkon väzby nebol vnímaný ako sankčný, ale výlučne ako zaisťovací inštitút na účely trestného konania; vytvoriť a následne zabezpečiť realizáciu programov činností (vzdelávanie, záujmová a športová činnosť, prípadne práca) pre obvinených tak, aby mohli zmysluplne využívať voľný čas a pri dlhodobej väzbe aby sa zabránilo postupnej degradácii ich osobnosti,

4.vytvoriť podmienky na dôsledné uplatňovanie zásady prezumpcie neviny a ďalšiu humanizáciu a demokratizáciu podmienok výkonu väzby s dôrazom na zásadu, že obvineného možno obmedziť len vo výkone tých práv, ktoré sa vzhľadom na výkon väzby nemôžu uplatniť.

Na dosiahnutie uvedených primárnych cieľov sa navrhuje:

1.Zmeniť celkovú filozofiu chápania výkonu väzby ako inštitútu, ktorý má v súčasnosti fakticky skôr charakter sankčný, aj napriek v právnom poriadku zakotvenej zásade prezumpcie neviny, a chápať ho výlučne ako inštitút so zaisťovacím charakterom.

2.Vytvoriť právne, ekonomické a personálne podmienky na ďalšie prehlbovanie humánneho a ústretového zaobchádzania s obvinenými a aplikáciu účinných moderných prístupov.

3.Obmedziť práva obvinených a uložiť im povinnosti len v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie účelu väzby a umožnenie realizácie činnosti orgánov činných v trestnom konaní a súdu.

4.Vytvoriť moderný a efektívny systém výkonu väzby porovnateľný s európskym štandardom, ktorý rešpektuje príslušné medzinárodné konvencie a súčasne zohľadňuje kultúrne a spoločenské špecifiká Slovenska.

Nová kodifikácia rešpektuje neprekročiteľné limity dané Ústavou Slovenskej republiky, Listinou základných práv a slobôd, medzinárodnými dohovormi a zmluvami o ľudských právach a základných slobodách, ktorými je Slovenská republika viazaná, vychádza z rekodifikácie trestného práva procesného a trestného práva hmotného, prihliada na odporúčania a stanoviská Rady Európy. Dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd predstavuje ústavný základ legitimity štátu, ako štátu demokratického a právneho, štátu, ktorý je členom Európskej únie.

Nová kodifikácia výkonu väzby vychádza tiež z analýzy a zhodnotenia účinnosti doterajšej právnej úpravy, uplatňovania jednotlivých inštitútov v rámci výkonu väzby a z dostupných poznatkov a právnej úpravy v niektorých európskych štátoch.

Účel výkonu väzby je formulovaný tak, aby korešpondoval so zaisťovacím charakterom väzby a jeho podstatou je zaistiť obvineného na účely trestného konania z dôvodov, ktoré uvádza Trestný poriadok.Vo významnej oblasti, akou sú práva obvinených, sa navrhuje stanoviť širšiu ochranu, resp. rozšírenie práv obvinených, s cieľom odstrániť existujúcu tvrdosť a rozsiahle obmedzenia vo väzbe v porovnaní s výkonom trestu odňatia slobody. Väzba je v súlade s novou filozofiou upravená ako zaisťovací inštitút na účely trestného konania, a nie ako inštitút sankčný, zvláštny dôraz sa pritom kladie na zachovávanie ľudskej dôstojnosti. Vzhľadom na uvedené návrh predpokladá obmedzovanie obvineného počas výkonu väzby len vo výkone tých práv, ktoré sa vzhľadom na účel väzby alebo samotný výkon väzby nemôžu uplatňovať.

Každému obvinenému vo väzbe sú garantované rovnaké práva.

Ide o základné sociálne práva ako sú ubytovanie, stravovanie, odievanie, spánok, osobná hygienu, vychádzky a zabezpečenie nevyhnutnej ubytovacej plochy, pričom sa navrhuje zvýšiť ubytovaciu plochu z terajších 3,5 m2 na 4 m2 u obvinených mladistvých a žien.

V oblasti práva návštev sa navrhujú zmeny, ktoré súvisia so snahou udržiavať a podporovať najmä vzťahy obvineného s primárnym sociálnym prostredím. Obvinený bude mať právo raz za tri týždne na hodinovú návštevu.

Novým právom, ktoré sa bude uplatňovať, je právo telefonovať a tiež takýmto spôsobom sa bude napomáhať udržiavať pozitívne sociálne kontakty.

Vzhľadom na stále narastajúcu hrozbu prieniku nedovolených látok, najmä omamných látok, psychotropných látok, prekurzorov, jedov a liekov, na identifikáciu ktorých nemajú ústavy vhodné detekčné prostriedky, ako aj výbušných predmetov a iných nedovolených vecí, najmä takých, ktorými by mohol byť ohrozený život alebo zdravie osôb, do ústavov, nevynímajúc hrozbu uskutočnenia teroristických útokov a s prihliadnutím na skutočnosť, že predajne zriadené v ústave pre obvinených sú zásobené širokým sortimentom potravín a iným nezávadným tovarom, návrh neobsahuje právo obvineného na prijímanie balíkov s potravinami a vecami osobnej potreby. Ide o podstatnú a závažnú zmenu v porovnaní s platným zákonom o výkone väzby, avšak obvinení by vzhľadom na dostatočné vybavenie ústavných predajní nemali pociťovať zrušenie balíkov ako ujmu.

V oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti obvineným sa nadväzuje na doterajšie poznatky a skúsenosti a obvineným sa poskytuje štandardná zdravotná starostlivosť.

Pri úvahe upraviť právo obvineného vzdelávať sa vychádzal návrh zo skutočnosti, že obvinený je izolovaný na neurčitý čas od spoločnosti a je vystavený obmedzeniam, ktoré mu bránia v plnom rozsahu vykonávať jeho práva. Tým, že je obvinený uväznený, je obmedzený v možnosti rozširovať si svoje vzdelanie, a to by mohlo byť chápané ako určitý druh trestu. Vzhľadom na to, že väzba nemá sankčný charakter, ale len charakter zaisťovací, ústav podľa svojich podmienok umožní obvineným vzdelávať sa najmä formou individuálneho štúdia a prístupu k odbornej literatúre na základe záujmu zo strany obvinených. Okrem týchto foriem vzdelávania bude ústav pre obvinených umiestnených v oddieli so zmierneným režimom zabezpečovať aj krátkodobé vzdelávacie a osvetové aktivity skupinovou formou.

Na základe odporúčania CPT, aby obvinení mali možnosť sa zapájať do rôznorodých prospešných činností, vrátane športových aktivít a relaxácie a za účelom zmiernenia negatívnych účinkov izolácie obvineného od spoločnosti, sa navrhuje upraviť aj právo obvinených zúčastňovať sa na základe ponukových listov, ktoré spracúva ústav, na záujmovej a športovej činnosti.

V oblasti ochrany práv nie je dôvod zásadným spôsobom meniť doterajšiu prax. Obvinený môže aj naďalej podávať žiadosti a sťažnosti súdom, štátnym orgánom, orgánom Slovenskej republiky a medzinárodným orgánom a je potrebné vytvoriť všetky podmienky na to, aby sa toto právo prísne dodržiavalo a neporušovalo sa.

V oblasti povinností a zákazov obvinených je potrebné ustanoviť, že niektoré práva garantované Ústavou Slovenskej republiky obvinení nebudú môcť uplatňovať a v niektorých právach budú obmedzení vzhľadom na to, že ich výkon by bol v rozpore s účelom výkonu väzby alebo ktoré nebudú môcť byť vzhľadom na výkon väzby uplatnené. V súčasnosti sa obvineným ukladajú povinnosti a zákazy aj vo vykonávacom právnom predpise (vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 114/1994 Z. z.), v novom zákone je potrebné ustanoviť aj tieto povinnosti, zákazy a obmedzenia a neupravovať ich vo vykonávacích predpisoch.

Navrhuje sa upraviť výkon väzby diferencovaným spôsobom v rámci dvoch režimov, a to štandardného, ktorý charakterizuje uplatňovanie a plnenie práv a povinností uvedených v zákone bez akéhokoľvek zmiernenia a zmierneného, v rámci ktorého sa väzba bude vykonávať v oddieloch so zmierneným režimom. V tomto oddieli sa bude môcť obvinený v určenom čase voľne pohybovať a stýkať sa s ostatnými obvinenými umiestnenými v oddieli so zmierneným režimom. Súčasťou oddielu so zmierneným režimom budú priestory na záujmovú (kultúrna miestnosť vybavená televíznym prijímačom), športovú a vzdelávaciu činnosť, prípadne priestory určené na činnosti smerujúce na zabezpečenie niektorých osobných potrieb obvineného (napr. miestnosť s práčkou a žehličkou, kuchynka).

V oblasti disciplinárnej praxe sa rozširuje okruh disciplinárnych trestov o trest zákazu najviac dvoch nákupov potravín a vecí osobnej potreby s výnimkou nevyhnutných hygienických potrieb a základných potrieb na korešpondenciu po dobu jedného mesiaca. Tento trest sa zavádza z dôvodu, že platným zákonom o výkone väzby stanovená škála disciplinárnych trestov sa v praxi ukázala ako nepostačujúca na dosiahnutie dodržiavania zákona o výkone väzby, Poriadku výkonu väzby a ústavného poriadku obvinenými.

Návrh zákona obsahuje aj mnohé ďalšie zmeny, ktorých úpravu si vyžiadala aplikačná prax.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou SR a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Doložka zlučiteľnosti právneho predpisu s právom Európskych spoločenstiev a právom

Európskej únie

1. Navrhovateľ zákona: vláda Slovenskej republiky.

2. Názov návrhu zákona: zákon o výkone väzby.

3. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a Európskej únii:

zo Zmluvy o pristúpení SR k EÚ, z Aktu o podmienkach pristúpenia SR k EÚ a z materiálov o určení gestorstva za transpozíciu smerníc nevyplývajú žiadne záväzky vo vzťahu k problematike upravenej v návrhu zákona; návrh zákona je súčasťou Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2005.

4. Problematika návrhu zákona

a) nie je upravená v práve Európskych spoločenstiev,

b) je upravená v práve Európskej únie: v čl. 6 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii, ktorý ustanovuje, že únia práva zabezpečené Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd z roku 1950 rešpektuje ako všeobecné právne princípy.

5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie: bezpredmetné vzhľadom na vnútroštátny charakter upravenej problematike.

6. Gestor (spolupracujúce rezorty): bezpredmetné.

7. účasť expertov pri príprave návrhu zákona a ich stanovisko k zlučiteľnosti návrhu zákona s právom ES/EÚ: účasť expertov nebola využitá.

Doložka finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov,

vplyvov na zamestnanosť a podnikateľské prostredie

Odhad vplyvu na verejné financie a zamestnanosť

V súvislosti s prijatím zákona sa predpokladá zvýšenie výdavkov zboru v rámci časti rozpočtu pre väzenstvo rozpočtovej kapitoly Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky najmä v nadväznosti na posilnenie práv osôb vo výkone väzby s dôrazom na zaisťovací, nie sankčný charakter tohto inštitútu pre potreby trestného konania s dôrazom na humanizáciu a celkové zlepšenie podmienok výkonu väzby v Slovenskej republike aj v nadväznosti na záväzky vyplývajúce zo vstupu našej krajiny do Európskej únie.

Predložený návrh zákona predpokladá v nadväznosti najmä na rozšírenie práv obvinených a ich personálne a materiálovo – technické zabezpečenie celkový dopad na štátny rozpočet, jeho zvýšenie v roku 2006 v sume o 50 617 tis. Sk , z toho

◊výdavky na personál v objeme o 12.657 tis. Sk. t.j. služobné príjmy, poistné za zamestnávateľa, s tým súvisiace výdavky na výstroj, výzbroj, zaškolenie príspevok na stravovanie a príspevok do sociálneho fondu vyplývajúce z navrhovaného zvýšenia systemizácie príslušníkov o minimálny počet 29 funkčných miest, pričom požadovaný počet 71 príslušníkov sa korigoval na uvedený počet s riešením prerozdelenia služobných činností a zabezpečenia nových úloh pri využití súčasného stavu príslušníkov zboru,

◊pravidelné, každoročne sa opakujúce výdavky vo výške 9.670 tis. Sk,

◊jednorázové výdavky v prvom roku účinnosti zákona v sume 2.987 tis. Sk

◊výdavky materiálového charakteru a iné vecné výdavky v sume 37.960 tis. Sk. v tom

◊pravidelné výdavky vo výške 2.000 tis. Sk,

◊jednorázové výdavky v sume 35. 960 tis. Sk.

V roku 2007 a nasledujúcich sa predpokladá dopad na rozpočet ročne vo výške o 15.576 tis. Sk zvýšených výdavkov oproti v súčasnosti platnému stavu.

Výdavky na personál v roku 2007 a nasledujúcich t. j. na príslušníkov zboru majú charakter pravidelne sa opakujúcich výdavkov, (výdavky na služobné príjmy, poistné a výdavky na náhradu odevného za naturálnu výstroj, na stravovanie a príspevok do sociálneho fondu) a ich vyčíslenie zodpovedá dopadu v roku 2006 po vylúčení jednorázových výdavkov, podľa predpokladanej účinnosti zákona a v ďalších rokoch sa každoročne budú vynakladať z rozpočtov ústavov na výkon väzby.

Vyčíslené výdavky materiálového charakteru sú najmä jednorázové výdavky súvisiace s aplikáciou zákona najmä z hľadiska zriadenia potrebných priestorov a ich vybavenia v roku nadobudnutia účinnosti zákona (zriadenie športovísk, priestorov pre pohybové, záujmové a vzdelávacie aktivity obvinených, zriadenie oddielov so zmierneným režimom a pod.), súčasne je však potrebné upozorniť na to, že ich udržiavanie, prevádzkovanie a postupná obmena si budú v ďalších rokoch vyžadovať priebežné opakujúce sa výdavky, ktoré sú kvantifikované v predpokladanej výške 10 % vynaložených prostriedkov v prvom roku nadobudnutia účinnosti zákona t. j. od roku 2007sa predpokladá ich obmena v priebehu 10 rokov resp. výdavky na ich údržbu a udržiavanie v prevádzke v takejto podielovej výške vzhľadom na ich intenzívne využívanie z ceny zriadenia resp. obstarania.

Súčasne sa predpokladajú ďalšie výdavky pravidelne vynakladané vecného charakteru a potrebné na financovanie služieb vo vzťahu k zabezpečeniu práv cudzincov vo výkone väzby osobitne preklady dokumentov, oboznámenie s právami a povinnosťami, preklady a komunikácia v jazyku, ktorý rozumie a pod.

Ostatné nevyčíslené výdavky fakultatívneho resp. obligatórneho charakteru, ktoré nadväzujú na aplikáciu zákona resp. vykonávacích všeobecne–právnych predpisov sú výdavky hradené z prostriedkov obvinených resp. z prostriedkov rozpočtu, ktoré sa čerpajú už podľa v súčasnosti platnej právnej úpravy resp. sú nahradené novým výdavkovým titulom a sú kryté v rámci súčasnej úrovne výdavkov rozpočtu zboru.

U časti výdavkov prevádzkového charakteru sa predpokladá ich rozloženie z hľadiska možností štátneho rozpočtu na viacero rokov podľa odsúhlasených priorít a schválených návrhov rozpočtu na príslušné rozpočtové obdobie.

Štruktúra predpokladaných výdavkov a dopadu na štátny rozpočet je uvedená v tabuľkovej prílohe v rozlíšení pre rok predpokladaného nadobudnutia účinnosti nového zákona t. j. rok 2006 a na rok 2007 a ďalšie nasledujúce po roku účinnosti zákona.

V článku II. návrhu zákona sa stanovuje možnosť, aby minister spravodlivosti po dohode s ministrom zdravotníctva Slovenskej republiky poveril zbor zabezpečením stráženia zdravotníckych zariadení, v ktorých sa vykonáva ochranné liečenie alebo detencia, ktoré boli uložené súdom podľa Trestného zákona.

V súčasnom období je pripravovaná dohoda medzi ministrami spravodlivosti a zdravotníctva o zabezpečení ochrany objektu špecializovaného detenčného oddelenia na výkon ochrannej ústavnej psychiatrickej liečby u zvlášť nebezpečných, duševne chorých páchateľov trestnej činnosti v objektovej sústave Psychiatrickej liečebne v Sučanoch príslušníkmi zboru.

Vzhľadom na túto skutočnosť bude potrebné navýšiť systemizované počty príslušníkov v roku 2006 o 23, z toho:

◊4 funkčné miesta v 4 platovej triede (PT)

◊19 funkčných miest v 2 PT.

Mzdové náklady predstavujú ročne sumu 5.451.460,- Sk, z toho v:

4PT 1.054.480,- Sk

2PT4.396.980,- Sk.

Náklady na poistné predstavujú ročne sumu 1.755.370,- Sk, z toho v:

4PT 339.543,- Sk

2PT1.415.828,- Sk.

Náklady na tovary a služby predstavujú ročne sumu 2.724.600,- Sk.

Celkové zvýšené výdavky rozpočtu zboru na rok 2006 predstavujú sumu vo výške 9.931.430,- Sk.

Z výdavkov uvedených v roku 2006 sú výdavky na služobné príjmy (5.451 tis. Sk), odvody poistného (1.755 tis. Sk), stravovanie (239 tis. Sk) a výdavky na sociálny fond (55 tis. Sk) pravidelne, t.j. každoročne sa opakujúce.

Výdavky na výdavky na naturálnu výstroj (617 tis. Sk), inventárnu výstroj (218 tis. Sk), výzbroj (851 tis. Sk), preškolenie (683 tis. Sk), výdavky na spojovací materiál (62 tis. Sk) sú svojím charakterom jednorazové v roku nadobudnutia účinnosti zákona, resp. ich opätovný výskyt alebo potreba je rozložená na dlhšie časové obdobie (obmena materiálu podľa noriem životnosti, u naturálnej výstroje sa obmena zabezpečuje v ďalších rokoch prostredníctvom bežných transferov podľa zákona o štátnej službe a platného výnosu MS SR a pod.)

Z uvedených dôvodov v ďalších rokoch 2007 a nasledujúcich potrebné zvýšenie výdavkov rozpočtu dosahuje ročne výšku 7.747.188,- Sk, t.j. sú oproti roku 2006 nižšie o sumu jednorazových výdavkov.

Ministerstvo spravodlivosti SR si uplatňuje vyčíslené finančné dôsledky v rámci priorít návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2006 až 2008. Ministerstvo spravodlivosti SR, resp. Zbor väzenskej a justičnej stráže si uplatňuje iba tie požiadavky, ktoré nie je možné zabezpečiť prehodnotením vnútorných personálnych, vecných a finančných kapacít v rámci schválených limitov rozpočtu verejnej správy na roky 2005 až 2007.

Ministerstvo financií zobralo na vedomie, že finančné vplyvy návrhu, ktoré nie je možné zabezpečiť prehodnotením vnútorných kapacít zboru, ktoré si ministerstvo spravodlivosti uplatňuje v rámci priorít návrhu rozpočtu verejnej správy na r. 2006 až 2008.

Tabuľková časť

Výdavky na služobné príjmy a odvody poistného za zamestnávateľa na rok 2006

Tabuľka č.1(v Sk)Platová triedaPočet príslušníkovSlužobný platSpolu (p.p.* sl.p.)Za rokOdvody poistného 32,2 %SPOLU 4418 83075 3201 054 480339 5431 394 02321916 530314 0704 396 9801 415 8285 812 808SPOLU2335 360389 3905 451 4601 755 3707 206 830

Výdavky na materiálové zabezpečenie a ostatné náležitosti v rámci kategórie 630 – Tovary a služby na rok 2006

Tabuľka č. 2(v Sk)Vecná položkaKategória výdavkovPočet príslušníkovJednotková cenaS P O L U1. Naturálna výstroj*63023 26 809 616 6072. Inventárna výstroj *630239 492218 3163. Výzbroj *6302336 994850 8624. Stravovanie6302310 400239 2005. Preškolenie *6302329 700683 1006. Spojovací materiál *63023 - 62 0007. Sociálny fond 1 %63023 -54 515SPOLU za rok - 23 -2 724 600* Jednorazové výdavky v roku účinnosti novely zákona

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu ZVJS na rok 2006

Tabuľka č. 3(v Sk)Kategórie výdavkovS P O L U610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania5 451 460620 Poistné1 755 370630 Tovary a služby2 724 600600 Bežné výdavky9 931 430

Výdavky rozpočtu zboru na roky 2006 – 2008

Tabuľka č.4(v Sk)Kategórie výdavkovR O K S P O L U200620072008610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania5 451 4605 451 4605 451 46016 354 380620 Poistné1 755 3701 755 3701 755 3705 266 110630 Tovary a služby2 107 993 * 293 715* 293 7152 695 423640 Bežné transfery616 607**246.643**246.6431 109 893600 Bežné výdavky9 931 4307 747 1887 747 18825 425 806

* každoročne sa opakujúce výdavky vynakladané v rámci výdavkov na tovary a služby v rokoch 2007 a 2008 na stravovanie a príspevok z rozpočtu na sociálny fond.

**výdavky na naturálnu výstroj v ďalších rokoch ako náhrada odievania podľa zákona č.73/1998 Z.z. a výnosu MS SR č. 23405/2004-62.

Odhad vplyvu na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb:

Problematika upravená v návrhu zákona by mala prispieť k zvýšeniu bezpečnosti, stability a ekonomického rozvoja.

Odhad vplyvu na životné prostredie:

Navrhovaná právna úprava nebude mať vplyv na životné prostredie.

Odhad vplyvu na podnikateľské prostredie:

Navrhovaná právna úprava nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie.

II. Osobitná časť

PRVÁ HLAVA

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

K § 1

V tomto ustanovení sa vymedzuje predmet zákona, ktorým je upraviť podmienky výkonu väzby, práva a povinnosti obvinených, dozor a kontrolu nad výkonom väzby.

K § 2

V súlade s medzinárodnými dokumentmi upravujúcimi problematiku ľudských práv a zaobchádzanie s obvinenými vo výkone väzby, ako aj s vnútroštátnymi právnymi predpismi, sú v tomto ustanovení vymedzené základné zásady výkonu väzby.

Zdôrazňuje sa, že obvineného možno počas výkonu väzby obmedziť len vo výkone tých práv, ktoré sa vzhľadom na dôvod a podmienky výkonu väzby, ako aj zabezpečenie ochrany majetku a poriadku v miestach, kde sa väzba vykonáva, nemôžu uplatniť alebo ich realizácia by mohla viesť k jej mareniu.

Vo výkone väzby sa rešpektuje ľudská dôstojnosť obvineného, nesmú byť použité kruté alebo ľudskú dôstojnosť ponižujúce spôsoby zaobchádzania.

Obvinený nesmie byť diskriminovaný z dôvodov, ktoré ustanovuje zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

K § 3

Vymedzujú sa miesta, kde sa bude väzba vykonávať. Rovnako ako podľa platnej právnej úpravy sa väzba bude vykonávať predovšetkým v ústavoch na výkon väzby (ďalej len „ústav“). Návrh v porovnaní s platným zákonom o výkone väzby rozširuje možnosti miest na vykonanie väzby o samostatné oddelenia výkonu väzby, ktoré bude môcť zriadiť a zrušiť generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže pri ústave alebo ústave na výkon trestu odňatia slobody. V praxi to bude znamenať existenciu tzv. pobočiek výkonu väzby, ktoré sa budú nachádzať mimo sídla ústavu alebo ústavu na výkon trestu odňatia slobody, ale zároveň budú jeho organizačnou súčasťou .

V prípade, že zdravotný stav obvineného si bude vyžadovať zdravotnú starostlivosť, ktorú nebude možné zabezpečiť v ústave, alebo ak to bude potrebné na účely trestného konania, väzba sa na nevyhnutne potrebný čas bude vykonávať v nemocnici pre obvinených a odsúdených (ďalej len „nemocnica“).

Ak zdravotnú starostlivosť nebude možné zabezpečiť v ústave, ani v nemocnici, väzba sa na nevyhnutne potrebný čas bude vykonávať v inom zdravotníckom zariadení. V takom prípade stráženie obvineného bude zabezpečovať Zbor väzenskej a justičnej stráže (ďalej len „zbor“).

Ak súd podľa Trestného poriadku nariadi vyšetrenie duševného stavu obvineného, ktorý je vo väzbe, a nepostačí ambulantné vyšetrenie, obvinený sa dodá na pozorovanie do nemocnice.

K § 4 a 5

Ide o nové ustanovenie, v ktorom sa uvádza, že stráženie, dozor nad obvinenými, ako aj zaobchádzanie s obvinenými a celkovo podmienky výkonu väzby zabezpečuje zbor, ktorému tieto úlohy vyplývajú zo zákona č. 4/2001 Z.z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov. Zároveň sa upravujú oprávnenia príslušníkov zboru a zamestnancov zboru vo vzťahu k zaobchádzaniu s obvinenými.

K § 6

S prihliadnutím na skutočnosť, že vzatie osoby do väzby je závažným zásahom do jej práv a slobôd sa zakotvuje, že obvineného možno prijať do väzby len na písomný príkaz súdu vydaný na základe rozhodnutia o väzbe a po overení jeho totožnosti.

Odsek 2 je novým ustanovením, v ktorom sa presne vymedzujú miesta, kde možno obvineného prijať do väzby. Obvinený sa v zásade prijíma do väzby v ústave. V praxi sa doterajšia úprava prijímania obvineného do väzby ukázala ako nedostatočná, keďže nebol určený postup prijímania obvinených, u ktorých zdravotný stav neumožňoval ich prijatie priamo v ústave. Z uvedeného dôvodu bolo potrebné rozšíriť možnosť prijatia obvineného do väzby aj v nemocnici. Prijímanie sa vykonáva nepretržite.

Ustanovuje sa, že obvinený musí byť po prijatí do väzby preukázateľne oboznámený so svojimi právami a povinnosťami počas výkonu väzby. Zároveň sa mu v súvislosti s prijatím do väzby ukladajú určité povinnosti, a to podrobiť sa osobnej prehliadke, lekárskej prehliadke, potrebným hygienickým a protiepidemickým opatreniam.

K § 7

V tomto ustanovení sa s dôrazom na zachovávanie účelu väzby vymedzujú zásady umiestňovania obvinených do ciel. Úprava jednotlivých zásad je v porovnaní s platným zákonom o výkone väzby rozsiahlejšia a precíznejšia.

Zároveň zostávajú zachované podmienky umiestnenia obvineného v cele samostatne. Ide o prípady, keď o to obvinený požiada a v ústave sú na to vytvorené podmienky, ak o to požiada orgán činný v trestnom konaní alebo tak rozhodne riaditeľ ústavu z dôvodu ochrany bezpečnosti obvineného alebo iných osôb, alebo z iného závažného dôvodu.

K § 8

Ustanovenie na rozdiel od súčasnej právnej úpravy špecifikuje miesta, do ktorých možno obvineného počas výkonu väzby premiestniť. Ide o iný ústav, nemocnicu alebo iné zdravotnícke zariadenie.

V porovnaní s platným zákonom o výkone väzby sa okruh osôb oprávnených nariadiť premiestnenie obvineného do iného ústavu rozširuje. Premiestniť obvineného do iného ústavu možno len na písomný príkaz prokurátora alebo súdu. V odôvodnených prípadoch aj na písomný príkaz generálneho riaditeľa zboru, o čom je príslušný ústav povinný upovedomiť príslušný orgán činný v trestnom konaní alebo súd. Zároveň sa ústavu ukladá povinnosť informovať bezodkladne obhajcu a v prípade, ak premiestnenie obvineného trvá dlhšie ako 48 hodín, aj rodinného príslušníka obvineného, čím sa zamedzí znemožneniu písomného a osobného kontaktu týchto osôb s obvineným.

Do nemocnice alebo do iného zdravotníckeho zariadenia možno obvineného premiestniť s cieľom poskytnúť mu zdravotnú starostlivosť, ktorú mu nemožno zabezpečiť v ústave, na návrh lekára a s predchádzajúcim súhlasom príslušného orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu. V prípade, že je bezprostredne ohrozený život obvineného, ústav si vyžiada súhlas na premiestnenie dodatočne.

K § 9

Návrh prevzal praxou osvedčené ustanovenia platného zákona o výkone väzby upravujúce prípady predvedenia obvineného pred orgán činný v trestnom konaní alebo súd, pred osoby a orgány, ktoré v ústavoch vykonávajú dozor nad zachovávaním zákonnosti a kontrolu nad výkonom väzby.

V § 4 ods. 4 zákona č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je stanovená súčinnosť probačného a mediačného úradníka so zborom vo vymedzených prípadoch. Na základe uvedeného návrh rozširuje okruh osôb, pred ktoré možno obvineného v ústave predviesť, a to o probačného a mediačného úradníka. V prípade, že ide o obvineného v kolúznej väzbe, bude sa na prevedenie obvineného pred probačného a mediačného úradníka vyžadovať súhlas príslušného orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu.

Okruh osôb, pred ktoré možno obvineného predviesť mimo ústav v porovnaní s platným zákonom o výkone väzby zostáva zachovaný.

Na vykonanie úkonov trestného konania mimo ústavu sa obvinený odovzdáva policajtovi len so súhlasom príslušného prokurátora alebo súdu. Od odovzdania až do návratu obvineného do ústavu zodpovedá za jeho stráženie ten orgán, ktorému bol obvinený odovzdaný.

DRUHÁ HLAVA

ZAOBCHÁDZANIE

K § 10

Návrh v tomto ustanovení, v súlade s Európskymi väzenskými pravidlami, zavádza nový inštitút - zaobchádzanie, ktorý definuje ako súhrn aktivít, ktoré sa vykonávajú s obvinenými. Účelom týchto aktivít založených na poskytovaní vhodných programov je diferencovaným spôsobom zabezpečiť výkon práv a povinností upravených v zákone a súčasne zmierniť negatívne účinky izolácie obvinených od spoločnosti a obmedzení, ktoré vyplývajú z výkonu väzby.

Takáto úprava poskytovania vhodných programov činností obvineným zabezpečí, aby obvinení trávili primeranú časť dňa mimo cely a mohli sa zaoberať prospešnými aktivitami rôzneho druhu - ako napr. zvyšovaním kvalifikácie, vzdelávaním, športom, rekreáciou, prípadne prácou. Vzhľadom na postavenie obvineného (prezumpcia neviny), ktorý nemôže byť k účasti na uvedených programoch nútený, návrh upravuje povinnosť zboru obvinenému účasť v takýchto programoch ponúknuť.

K § 11

V oblasti práv obvinených, aj vzhľadom na požiadavky a odporúčania niektorých medzinárodných organizácií, návrh upravuje širšiu ochranu, resp. rozšírenie práv obvinených, s cieľom odstrániť existujúcu tvrdosť a rozsiahle obmedzenia vo väzbe v porovnaní s výkonom trestu odňatia slobody. Väzba je v súlade s novou filozofiou upravená ako zaisťovací inštitút na účely trestného konania, a nie ako inštitút sankčný, zvláštny dôraz sa pritom kladie na zachovávanie ľudskej dôstojnosti. Vzhľadom na uvedené návrh predpokladá obmedzovanie obvineného počas výkonu väzby len vo výkone tých práv, ktoré sa vzhľadom na účel väzby alebo samotný výkon väzby nemôžu uplatňovať.

K § 12

Návrh preberá doterajšiu právnu úpravu, v ktorej sa ustanovovala minimálna ubytovacia plocha na jedného obvineného 3,5 m2.

Zároveň ponecháva možnosť upravenú aj v platnom zákone o výkone väzby, a to že v dôsledku nadmerného zvýšenia počtu obvinených je možné na nevyhnutný čas stanovenú výmeru ubytovacej plochy znížiť.

Zároveň sa v tomto ustanovení definuje vybavenie cely, bezpečnostnej cely a dekompenzačnej cely.

Taktiež v zmysle zákona o ochrane nefajčiarov sa príslušným spôsobom upravuje zriadenie fajčiarskych a nefajčiarskych ciel resp. oddelených fajčiarskych priestorov.

K § 13 až 15

V týchto ustanoveniach sa upravuje právo obvineného na poskytovanie stravy trikrát denne, právo používať vlastný odev, bielizeň a obuv za podmienky, že spĺňajú kritérium hygienickej nezávadnosti a má zabezpečenú ich pravidelnú obmenu na vlastné náklady a právo obvineného na spánok.

Úprava práva obvineného na poskytovanie stravy sa rozširuje o prihliadanie na požiadavky kultúrnych a náboženských tradícií.

Ak bol obvinený prijatý do väzby v odeve, ktorý nezodpovedá klimatickým podmienkam, na požiadanie sa mu umožní prijať balík s vhodným odevom a obuvou.

Úprava práva na spánok sa od úpravy v platnom zákone o výkone väzby nemení. Podľa návrhu má obvinený právo na nepretržitý osemhodinový spánok, ako aj na odpočívanie na lôžku mimo nočného pokoja. Zároveň však návrh ponecháva príslušníkom zboru právo kontrolovať obvinených na celách v záujme ochrany ich života a zdravia počas nočného pokoja, a na ten účel na krátky čas tlmene osvetliť celu.

Uvedené ustanovenia vyjadrujú snahu o udržiavanie a rozvoj dobrého fyzického a psychického stavu obvinených počas výkonu väzby, čo si vyžaduje vytváranie podmienok vhodných na uspokojovanie ich materiálnych a zdravotných potrieb.

K § 16

Toto ustanovenie upravuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti obvineným. Aj naďalej sa bude obvinenému zabezpečovať v rozsahu a za podmienok stanovených osobitnými predpismi.

Návrh prevzal praxou osvedčené ustanovenie platného zákona o výkone väzby upravujúce vychádzky, na základe ktorého obvinený bude mať právo zúčastňovať sa na vychádzkach, a to každý deň v trvaní najmenej jednej hodiny.

Návrh v porovnaní s platnou právnou úpravou vymedzuje právo obvineného na osobnú hygienu podrobnejšie. Úpravu spôsobu uplatnenia práva obvineného sprchovať sa doteraz obsahoval iba Poriadok výkonu väzby, čo nebolo dostatočné. Navrhuje sa preto upraviť sprchovanie obvineného v zákone, a to najmenej dvakrát v týždni, čo predstavuje skrátenie intervalu medzi sprchovaním oproti doterajšej úprave. Ak to vyžaduje zaradenie obvineného do práce alebo iné okolnosti, navrhuje sa mu umožniť sprchovanie podľa potreby.

Návrh tiež zakotvuje povinnosť obvineného podrobiť sa vstupnej a výstupnej lekárskej prehliadke, vrátane nevyhnutných fyzikálnych a laboratórnych vyšetrení, hygienických a protiepidemických opatrení.

Odsek 4 je novým ustanovením, podľa ktorého je lekár povinný podať riaditeľovi ústavu informácie o vážnom ochorení alebo zranení obvineného. Riaditeľ ústavu následne informuje o tejto skutočnosti primerane podľa zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov blízku osobu obvineného a ak takej osoby niet, inú osobu, ktorú určí obvinený.

K § 17

V tomto ustanovení sa na rozdiel od úpravy v platnom zákone o výkone väzby taxatívne vymedzujú veci osobnej potreby, ktoré môže mať obvinený pri sebe v cele. Ide o hodinky, fotografie, vlastné knihy, časopisy, študijné materiály, osobnú korešpondenciu, potreby na korešpondenciu, hygienické potreby, veci, ktoré si zakúpil obvinený v predajni zriadenej v ústave, a to v množstve, ktoré zodpovedá možnostiam ich uloženia v skrinke, ďalej elektrický holiaci strojček, ponorný varič alebo rýchlovarnú kanvicu, ak je v cele elektrická zásuvka a ďalšie veci povolené riaditeľom ústavu.

Ustanovenie reaguje na problémy, ktoré sa objavovali v praxi, keďže absencia taxatívneho výpočtu vecí osobnej potreby, ktoré môže mať obvinený pri sebe v cele, spôsobovala preplňovanie ciel a hrozilo porušovanie hygienických a protipožiarnych predpisov.

K § 18

V návrhu sa upravuje postavenie obvineného počas výkonu väzby takým spôsobom, aby právna úprava korešpondovala so záujmom spoločnosti obmedzovať práva obvineného len v rozsahu nevyhnutnom na splnenie účelu väzby. Obvinenému sa umožňujú uplatňovať tie práva a slobody, ktoré mu zostali zachované a jeho dôstojnosť je chránená v súlade so zásadou prezumpcie neviny pri akceptovaní Štandardných minimálnych pravidiel pre zaobchádzanie s väznenými osobami a Európskych väzenských pravidiel.

Toto ustanovenie zakotvuje právo obvineného stýkať sa osobne s obhajcom v čase a rozsahu, ktorý v ústavnom poriadku ustanoví riaditeľ ústavu a bez prítomnosti tretej osoby.

Návrh zároveň rozširuje okruh iných osôb (advokát, iná osoba), s ktorými sa môže obvinený stýkať, ak ho zastupujú v inej veci, ktorá nesúvisí s trestnou vecou, pre ktorú je obvinený vo väzbe. Predchádzajúci súhlas príslušného orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu sa bude v porovnaní s platným zákonom o výkone väzby vyžadovať len v prípade obvineného v kolúznej väzbe. Návrh prevzal osvedčené ustanovenie platnej právnej úpravy o spôsobe výkonu uvedeného styku, pričom riaditeľ ústavu zabezpečí, aby určený príslušník zboru mohol rozhovor medzi obvineným a obhajcom, advokátom alebo inou osobou vidieť, nie však počuť.

K § 19

Ustanovenie zakotvuje právo obvineného prijať návštevu raz za tri týždne, a to v trvaní najmenej jednej hodiny. Na rozdiel od platnej právnej úpravy sa skracuje interval návštev obvinených, a zároveň sa predlžuje dĺžka trvania návštevy zo súčasných 30 minút na jednu hodinu. Navrhovaná úprava je porovnateľná s úpravou práva obvineného na prijatie návštevy v európskych väzenských systémoch a zároveň jej cieľom, vzhľadom na skutočnosť, že obvinený je na neurčitý čas izolovaný od spoločnosti a vytrhnutý zo svojho sociálneho prostredia, je poskytnúť mu možnosť zachovať si kontakty s okolitým svetom, najmä s najbližšou rodinou. Zachováva sa dispozícia riaditeľa ústavu v odôvodnených prípadoch povoliť návštevu aj častejšie. Návštevy sa podľa návrhu môže zúčastniť súčasne najviac päť osôb vrátane detí.

Návrh prevzal ustanovenia platného zákona o výkone väzby o prijatí návštevy obvineným, ktorý je v kolúznej väzbe, podľa ktorých môže obvinený prijať návštevu po predchádzajúcom súhlase príslušného orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu.

Vykonávanie návštevy v štandardnom režime sa navrhuje upraviť bez priameho kontaktu, avšak s dispozíciou riaditeľa ústavu povoliť v odôvodnených prípadoch vykonanie návštevy priamym kontaktom.

Návšteva obvinených, ktorí budú umiestnení v oddieli so zmierneným režimom sa bude spravidla vykonávať priamym kontaktom, čím bude realizovaná požiadavka, aby obvinení mohli prijímať návštevy v primerane voľnejších podmienkach.

V porovnaní s úpravou v platnom zákone o výkone väzby, podľa ktorej návšteva medzi obvinenými navzájom a medzi obvineným a odsúdeným je vylúčená, návrh umožňuje obvinenému návštevu medzi ním a iným obvineným alebo odsúdeným, ak ide o manželov, rodičov a deti, za podmienky, že navštívená osoba bude s takou návštevou súhlasiť a obvinený bude mať na jej vykonanie peňažné prostriedky. V prípade obvineného v kolúznej väzbe sa na jej vykonanie bude vyžadovať súhlas orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu.

Ako nové sa navrhuje stanoviť oprávnenie príslušníka zboru prerušiť alebo predčasne ukončiť návštevu v prípade, ak obvinený alebo návštevníci aj napriek upozorneniu budú porušovať ústavný poriadok alebo ohrozovať bezpečnosť v ústave. Ak pôjde o návštevu obvineného v kolúznej väzbe, bude rovnaké oprávnenie priznané príslušnému orgánu činnému v trestnom konaní alebo súdu, ak v priebehu návštevy zistí, že dochádza alebo má dôjsť k mareniu objasňovania skutočností závažných pre trestné stíhanie.

Odsek 6 je novým ustanovením, v ktorom sa vymedzujú veci, ktoré nie je obvinenému povolené odovzdávať alebo prijímať počas návštevy. Ide o peňažné prostriedky, korešpondenciu alebo iné veci. Na návšteve sa ale povoľuje obvinenému zabezpečiť si obmenu vlastného odevu, bielizne a obuvi. Zároveň odsek 6 upravuje dispozíciu riaditeľa ústavu povoliť obvinenému na návšteve odovzdať osobné veci, ktorých držanie v ústave nebolo povolené, pominul účel držania takejto veci v ústave alebo jej držanie je v rozpore s účelom výkonu väzby.

K § 20

V tomto ustanovení sa upravujú podmienky prijímania a odosielania korešpondencie, ktorá môže obsahovať len písomné správy. Obvinený môže prijímať a odosielať korešpondenciu v neobmedzenom rozsahu.

Návrh stanovuje oprávnenie riaditeľa ústavu alebo ním určeného príslušníka zboru nahliadnuť do každej korešpondencie obvineného za účelom preverenia, či neobsahuje nedovolenú informáciu alebo vec alebo jej obsah nezakladá podozrenie z páchania trestnej činnosti alebo jej doručením by mohol byť marený účel väzby.

Obvinený v kolúznej väzbe môže korešpondenciu prijímať a odosielať len prostredníctvom príslušného orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu, s výnimkou korešpondencie s obhajcom, zasielania sťažností a žiadostí štátnym orgánom, medzinárodným organizáciám, ktoré podľa medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, sú príslušné na prerokovanie podnetov týkajúcich sa ochrany ľudských práv a korešpondencie zaslanej obvinenému diplomatickou misiou alebo konzulárnym úradom cudzieho štátu.

Ustanovenie odseku 4 zároveň jednoznačne vymedzuje prípady, kedy je nahliadnuť do korešpondencie obvineného neprípustné.

Návrh ukladá ústavu povinnosť zabezpečiť na vlastné náklady odoslanie dvoch kusov korešpondencie za kalendárny mesiac, ak obvinený nemá peňažné prostriedky.

Návrh v porovnaní s úpravou v platnom zákone o výkone väzby rozširuje ustanovenia týkajúce sa korešpondencie o úpravu práva negramotného alebo nevidiaceho obvineného prijímať a odosielať korešpondenciu, a ukladá zboru povinnosť aktívne participovať na uplatnení tohto práva uvedenou kategóriou obvinených.

K § 21

Návrh aj na základe odporúčania CPT, aby každému obvinenému bol umožnený prístup k telefónu, zakotvuje právo obvineného volať v prítomnosti príslušníka zboru najmenej 10 minút prostredníctvom telefónneho automatu umiestneného v ústave, a to najmenej raz za mesiac.

V prípade, že je obvinený nepočujúci, riaditeľ ústavu zabezpečí, aby mohol najmenej raz za mesiac v prítomnosti príslušníka zboru odoslať z mobilného prostriedku spojenia textové správy po dobu najmenej 30 minút.

Ak ide o obvineného v kolúznej väzbe, bude sa vyžadovať predchádzajúci súhlas príslušného orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu.

Pre riaditeľa ústavu z tohto ustanovenia vyplýva možnosť povoliť obvinenému v odôvodnených prípadoch telefonovať aj častejšie, okrem obvineného v kolúznej väzbe.

K § 22 až 24

Tieto ustanovenia upravujú spôsoby zasielania peňažných prostriedkov obvinenému a podmienky uskutočnenia nákupu potravín a vecí osobnej potreby.

Ide výlučne o zasielanie peňažných prostriedkov poštovým poukazom alebo bezhotovostným prevodom na účet cudzích prostriedkov ústavu, čím sa vylúčilo ich zasielanie prostredníctvom listovej zásielky, čo v doterajšej praxi spôsobovalo problémy.

V prípade, že obvinený odmietne prijať peňažné prostriedky, ktoré mu boli zaslané, tieto sa vrátia príkazcovi.

Návrh prevzal úpravu platného zákona o výkone väzby stanovujúcu povinnosti obvineného, ako aj ústavu vo vzťahu k dôchodku obvineného. Zmenila sa terminológia, pojem orgánu sociálneho zabezpečenia sa v dôsledku zrušenia zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov zákonom č. 413/2002 Z. z. a zákonom č. 461/2003 Z. z. nahradil pojmom orgánu sociálneho poistenia, ktorý je na účely zákona definovaný v spoločných ustanoveniach.

V ústave sú pre obvinených zriadené predajne s potravinárskym, drogistickým a priemyslovým tovarom a obvinený v nich má právo nakupovať potraviny a veci osobnej potreby najviac raz za týždeň. Návrh zákona oprávňuje riaditeľa ústavu, aby určil sortiment, množstvo a termín nákupu. Obvinený bude môcť na nákup potravín a vecí osobnej potreby použiť peňažné prostriedky v kalendárnom mesiaci najviac do výšky dvojnásobku sumy životného minima. Ustanovenie o obmedzení výšky na nákup použiteľných peňažných prostriedkov je novým a jeho zakotvenie v zákone si vyžiadala prax. Oprávnenie určiť výšku peňažných prostriedkov podľa platného zákona patrí riaditeľovi ústavu, čo sa v praxi premieta do rozdielnej úpravy v jednotlivých ústavoch a je dôvodom sťažností obvinených.

K § 25

Návrh vychádza zo skutočnosti, že obvinený je izolovaný na neurčitý čas od spoločnosti a je vystavený obmedzeniam, ktoré mu bránia v plnom rozsahu vykonávať jeho práva. Tým, že je obvinený uväznený, je obmedzený v možnosti rozširovať si svoje vzdelanie, a to by mohlo byť chápané ako určitý druh trestu. Vzhľadom na to, že väzba nemá sankčný charakter, ale len charakter zaisťovací, ústav podľa svojich podmienok umožní obvineným vzdelávať sa najmä formou individuálneho štúdia a prístupu k odbornej literatúre na základe záujmu zo strany obvinených. Okrem týchto foriem vzdelávania bude ústav pre obvinených umiestnených v oddieli so zmierneným režimom zabezpečovať aj krátkodobé vzdelávacie a osvetové aktivity skupinovou formou.

Na základe odporúčania CPT, aby obvinení mali možnosť sa zapájať do rôznorodých prospešných činností, vrátane športových aktivít a relaxácie a za účelom zmiernenia negatívnych účinkov izolácie obvineného od spoločnosti, obsahuje toto ustanovenie právo obvinených zúčastňovať sa na základe ponukových listov, ktoré spracúva ústav, na záujmovej a športovej činnosti.

Vzhľadom na stále narastajúcu hrozbu prieniku nedovolených látok, najmä omamných látok, psychotropných látok, prekurzorov, jedov a liekov, na identifikáciu ktorých nemajú ústavy vhodné detekčné prostriedky, ako aj výbušných predmetov a iných nedovolených vecí, najmä takých, ktorými by mohol byť ohrozený život alebo zdravie osôb, do ústavov, nevynímajúc hrozbu uskutočnenia teroristických útokov a s prihliadnutím na skutočnosť, že ústavné predajne pre obvinených sú zásobené širokým sortimentom potravín a iným nezávadným tovarom, návrh neobsahuje právo obvineného na prijímanie balíkov s potravinami a vecami osobnej potreby. Ide o podstatnú a závažnú zmenu v porovnaní s platným zákonom o výkone väzby, avšak obvinení by vzhľadom na dostatočné vybavenie ústavných predajní nemali pociťovať zrušenie balíkov ako ujmu.

Ustanovenie odseku 4 však upravuje možnosť obvineného prijímať balík obsahujúci študijné materiály, literatúru a veci na záujmovú a športovú činnosť.

K § 26

Toto ustanovenie prináša nové právo obvineného, a to právo používať vlastný prenosný rádioprijímač a televízny prijímač. Právo používať tieto prijímače predstavuje pre obvineného predovšetkým možnosť získavať informácie o celospoločenskom dianí, politickom, ekonomickom i kultúrnom, od ktorého je na neurčitý čas nútene odtrhnutý. Uvedené právo môže obvinený začať realizovať po vykonaní technickej kontroly za účelom zistenia, či do rádioprijímača alebo televízneho prijímača nebolo inštalované zariadenie, ktoré umožňuje nedovolený prenos informácií.

Ustanovenie odseku 3 zakotvuje právo obvineného predplatiť si dennú tlač a časopisy a objednať si knihy na vlastné náklady. Zároveň stanovuje, že uvedené právo sa nevzťahuje na tie, ktoré propagujú národnostnú, rasovú, etnickú alebo náboženskú neznášanlivosť, fašizmus alebo iné hnutia smerujúce k potláčaniu práv a slobôd občanov, násilie, krutosť, ohrozujú mravnosť, morálku a poriadok v ústave alebo popisujú výrobu a použitie návykových látok, jedov, výbušnín, zbraní a streliva.

V porovnaní so súčasnou právnou úpravou je v návrhu zákona ako nová upravená možnosť predplatiť obvinenému dennú tlač a časopisy rodinným príslušníkom obvineného alebo inou osobou. Táto dispozícia je však podmienená tým, že doručovanie dennej tlače a časopisov do ústavu musí byť zabezpečené poštovým podnikom v súlade so zákonom č. 507/2001 Z. z. o poštových službách.

V každom ústave je zriadená knižnica pre obvinených. Obvinený má právo požičiavať si z nej knihy podľa vlastného výberu, požičiavať si a hrať spoločenské hry, ktoré sú v ústave k dispozícii.

K § 27

V ústavoch sú zriadené strediská psychodiagnostickej a konzultačnej činnosti, ktoré vykonávajú psychologické vyšetrenia právoplatne odsúdených osôb pred ich umiestnením do príslušného ústavu na výkon trestu odňatia slobody. Psychológovia zaradení v stredisku psychodiagnostickej a konzultačnej činnosti môžu v súčasnosti na požiadanie obvineného alebo riaditeľa ústavu poskytnúť psychologické služby v prípade potreby aj obvineným, čo však platný zákon o výkone väzby neupravuje.

Toto ustanovenie zavádza z dôvodu absencie úpravy predmetnej problematiky v zákonnej podobe možnosť poskytovať psychologické služby tým obvineným, ktorí sa sami nevedia vyrovnať s pobytom vo väzbe a ich psychický stav si vyžaduje odbornú intervenciu zo strany psychológa.

K § 28

V ustanoveniach odsekov 1 a 2 nie sú oproti doterajšiemu stavu zásadnejšie zmeny, rozširuje len okruh subjektov, ktorým obvinený môže podávať žiadosti, sťažnosti a podnety, a to o medzinárodné orgány a medzinárodné organizácie, ktoré sú podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, príslušné na prerokovanie podnetov týkajúcich sa ochrany ľudských práv.

Ako nové je upravené právo obvineného na primeranú ochranu pred neoprávneným násilím a akýmikoľvek prejavmi ponižovania ľudskej dôstojnosti. V prípade, že príslušník zboru alebo zamestnanec zboru zistí porušenie tohto práva obvineného alebo ak obvinený takýto prípad oznámi príslušníkovi zboru alebo zamestnancovi zboru, vykoná nevyhnutné opatrenia na zabránenie takéhoto konania a oznámi prípad riaditeľovi ústavu alebo inému oprávnenému nadriadenému.

K § 29

Vzhľadom na rešpektovanie ústavných princípov, podľa ktorých povinnosti možno ukladať zákonom alebo na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd je nevyhnutné, aby v zákone o výkone väzby boli povinnosti obvineného presne vymedzené. Z uvedeného dôvodu obsahuje toto ustanovenie taxatívny výpočet povinností, ktoré je obvinený povinný plniť a zákazov, ktoré je povinný rešpektovať.

Na zabezpečenie ochrany poriadku, bezpečnosti osôb a majetku v ústave budú môcť príslušníci zboru použiť proti obvinenému donucovacie prostriedky uvedené v zákone č. 4/2001 Z. z o Zbore väzenskej a justičnej stráže.

K § 30

Ide o ustanovenie, ktoré vymedzuje účel a spôsob vydania ústavného poriadku.

K § 31 až 33

Zaradenie obvineného do práce počas výkonu väzby je významné nielen z psychohygienického, ale aj z ekonomického hľadiska, keďže umožňuje obvinenému vo väčšej miere uspokojovať jeho materiálne potreby, reagovať na prípadný výkon rozhodnutia zrážkami zo mzdy a plniť si prípadnú vyživovaciu povinnosť.

Návrh prevzal osvedčené ustanovenia platného zákona o výkone väzby upravujúce zamestnávanie obvinených a doplnil ich o ustanovenia charakterizujúce zaradenie obvineného do práce, a to ako osobitný vzťah medzi ústavom a obvineným, ktorým nevzniká pracovný pomer ani iný obdobný pracovnoprávny vzťah a vymedzujúce povinnosti obvineného, ktorý je zaradený do práce.

Starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia obvinených pri práci bude podľa návrhu zabezpečovať ústav. Obvinený bude povinný dbať o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

K § 34

Ide o nové ustanovenie, ktoré upravuje diferenciáciu výkonu väzby, ktorá sa premietne v existencii dvoch druhov režimov, a to štandardného a zmierneného režimu. Typ režimu bude určujúcim východiskom na rozdielny spôsob a rozsah realizácie pohybu, kontaktu a práv obvinených.

K § 35 a 36

V nadväznosti na § 34 sa zavádzajú dva nové režimy, v ktorých sa bude vykonávať väzba.

Prvým typom režimu je štandardný režim, ktorý charakterizuje uplatňovanie a plnenie práv a povinností uvedených v zákone bez akéhokoľvek zmiernenia.

Druhým typom je režim zmiernený, v rámci ktorého sa väzba vykonáva v oddieli so zmierneným režimom. V tomto oddieli sa bude môcť obvinený v určenom čase voľne pohybovať a stýkať sa s ostatnými obvinenými umiestnenými v oddieli so zmierneným režimom. Súčasťou oddielu so zmierneným režimom budú priestory na záujmovú (kultúrna miestnosť vybavená televíznym prijímačom), športovú a vzdelávaciu činnosť, prípadne priestory určené na činnosti smerujúce na zabezpečenie niektorých osobných potrieb obvineného (napr. miestnosť s práčkou a žehličkou, kuchynka).

V § 36 odsek 3 obsahuje demonštratívny výpočet kategórií obvinených, ktorí do oddielu so zmierneným režimom nebudú môcť byť umiestnení.

K § 37 až 42

Ak obvinený zavinene poruší zákon o výkone väzby, Poriadok výkonu väzby a ústavný poriadok alebo sa dopustí konania, ktoré má znaky priestupku podľa osobitných predpisov, takéto konanie sa podľa návrhu kvalifikuje ako disciplinárne previnenie. Za disciplinárne previnenie možno uložiť obvinenému disciplinárny trest.

V novom zákone sa okruh disciplinárnych trestov rozširuje o trest zákazu najviac dvoch nákupov potravín, vecí osobnej potreby a iných vecí s výnimkou základných a ďalších potrieb osobnej hygieny a základných potrieb na korešpondenciu po dobu jedného mesiaca. Tento trest sa zavádza z dôvodu, že platným zákonom o výkone väzby stanovená škála disciplinárnych trestov sa v praxi ukázala ako nepostačujúca na dosiahnutie dodržiavania zákona o výkone väzby, Poriadku výkonu väzby a ústavného poriadku obvinenými. Odňatie práva na nákup potravín a vecí osobnej potreby na určenú dobu je v podmienkach výkonu väzby považované zo strany určitej skupiny obvinených za prísnejšiu sankciu ako samotné umiestnenie do samoväzby, ktoré niektorými obvinenými vôbec nie je považované za trest.

Ak sa obvinený dopustí konania, ktoré má znaky priestupku podľa osobitných predpisov, obvinenému je možné uložiť aj disciplinárny trest – pokutu a zákaz činnosti.

Stanovujú sa podmienky a spôsob ukladania disciplinárnych trestov, ako aj zhabania veci a určuje sa lehota, do ktorej bude možné disciplinárny trest uložiť. Zároveň sa vymedzuje okruh osôb oprávnených ukladať disciplinárne tresty.

Návrh zavádza možnosť trest odpustiť z dôvodu, že jeho výkon nebude vzhľadom na správanie sa obvineného potrebný, obvinený vzhľadom na jeho zdravotný stav nebude môcť disciplinárny trest vykonať alebo z iných vážnych dôvodov. Zároveň upravuje podmienky upustenia od výkonu zvyšku disciplinárneho trestu, ktorými budú prejavenie ľútosti obvineného nad jeho činom počas výkonu disciplinárneho trestu, preukázanie účinnej snahy obvineného o nápravu alebo iné vážne dôvody. Návrh tiež ako novú upravuje možnosť zahladenia disciplinárneho trestu, ak obvinený bude riadne plniť svoje povinnosti po dobu najmenej dvoch mesiacov po vykonaní disciplinárneho trestu. Obligatórne sa disciplinárny trest zahladí, ak sa obvinený po dobu najmenej jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o disciplinárnom treste nedopustí ďalšieho disciplinárneho previnenia.

Určuje sa osoba, ktorá bude oprávnená disciplinárny trest obvinenému odpustiť, upustiť od výkonu jeho zvyšku a zahladiť. Bude to príslušník zboru, ktorý disciplinárny trest uložil alebo príslušník zboru s vyššou disciplinárnou právomocou.

K § 43

Návrh zákona upravuje podmienky poskytovania duchovnej služby obvinenému s odkazom na zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností.

V porovnaní s ustanoveniami platného zákona o výkone väzby sa rozširuje okruh subjektov, ktorým zákon umožňuje podieľať sa na zaobchádzaní s obvinenými. Ide o organizácie Tretieho sektora a iné subjekty, ktoré pôsobia v súlade s osobitnými predpismi, ktoré môžu po predložení projektu a súhlase riaditeľa ústavu organizovať pre obvinených umiestnených v oddieli so zmierneným režimom krátkodobé vzdelávacie, osvetové a záujmové aktivity.

K § 44 až 49

Ide o ustanovenia, ktoré upravujú podmienky výkonu väzby a postavenie osobitných kategórií obvinených, ktorými sú mladiství, ženy, cudzinci a osoby bez štátnej príslušnosti.

Mladistvým sa venuje osobitná pozornosť s prihliadnutím na ich osobnosť a vek s dôrazom na vzdelávacie, športové a záujmové aktivity. Osobitne je u mladistvých upravená

rozloha ubytovacej plochy, prijatie návštevy, dĺžka disciplinárneho trestu zákazu najviac dvoch nákupov potravín a vecí osobnej potreby okrem základných a ďalších potrieb osobnej hygieny a základných potrieb na korešpondenciu a dĺžka a podmienky výkonu disciplinárneho trestu umiestnenia do samoväzby.

Vzhľadom na zníženie vekovej hranice trestnej zodpovednosti v rekodifikovanom Trestnom zákone na 14 rokov veku, stanovuje sa v návrhu zákona povinnosť ústavu zabezpečiť podmienky na plnenie povinnej školskej dochádzky.

Pri výkone väzby žien sa rovnako ako u mladistvých navrhuje osobitne upraviť rozloha ubytovacej plochy, a to na 4m2.

V návrhu sa stanovuje zúžený okruh disciplinárnych trestov, ktoré možno uložiť tehotnej žene.

Ustanovenia upravujúce výkon väzby cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti zakotvujú povinnosť ústavu po prijatí takýchto osôb do väzby poučiť ich o práve obracať sa na diplomatickú misiu alebo konzulárny úrad a na medzinárodné orgány, ktorých poslaním je chrániť záujmy týchto osôb. Zároveň ukladá ústavu povinnosť bezodkladne informovať o prijatí cudzinca do väzby konzulárny úrad štátu, ktorého je občanom, poučiť ho a tiež osobu bez štátnej príslušnosti o práve prijať návštevu predstaviteľa diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu, ako aj poučiť tieto osoby o ich právach, povinnostiach a o podmienkach výkonu väzby v jazyku, ktorému rozumejú. V oblasti zdravotnej starostlivosti návrh v § 48 ods. 5 zavádza nové ustanovenie, podľa ktorého cudzincom a osobám bez štátnej starostlivosti bude ústav zabezpečovať len neodkladnú zdravotnú starostlivosť, ktorá bude hradená v súlade s návrhom zákona o zdravotnom poistení a o zmene zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý by mal vyriešiť osobný rozsah, vznik a zánik verejného zdravotného poistenia tejto kategórie osôb, ktorú súčasný právny stav nerieši a v aplikačnej praxi pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti spôsobuje zdravotníckym zariadeniam a zdravotným poisťovniam dlhodobé problémy.

TRETIA HLAVA – ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

K § 50 až 52

V oblasti zodpovednosti za škodu sa aj naďalej bude vychádzať zo zásady, že obvinený bude zodpovedať za škodu, ktorú spôsobil počas výkonu väzby.

Zároveň bude zodpovedať za škodu, ktorú spôsobil zboru zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním.

V tomto ustanovení sa tiež stanovujú podmienky zodpovednosti zboru za škodu spôsobenú obvinenému pri plnení pracovných úloh.

ŠTVRTÁ HLAVA – TROVY VÝKONU VÄZBY

K § 53 až 55

Tieto ustanovenia určujú podmienky, spôsob a rozsah úhrady trov výkonu väzby obvineným. V porovnaní so súčasnou právnou úpravou sa trovy výkonu väzby navrhujú uplatňovať len za dobu najviac prvých 180 kalendárnych dní trvania väzby.

Uvedené sa navrhuje z dôvodu, že neuhradené pohľadávky zboru nadobúdajú astronomické čísla, ich vymáhanie je nesmierne finančné náročné a efekt je minimálny. Na základe rozsiahlej analýzy pohľadávok zboru vykonanej v roku 2001 bolo zistené, že z celkového objemu všetkých pohľadávok zboru evidovaných voči obvineným a odsúdeným, trovy výkonu väzby tvorili takmer 82 %. V súčasnosti pohľadávky zboru za trovy výkonu väzby predstavujú 180 miliónov Sk a ročne v priemere narastajú o 25 miliónov Sk. Táto situácia je naďalej ťažko udržateľná, keďže vymožiteľnosť pohľadávok sa pohybuje od 1,4 do 1,6 %, čo dostatočne dokumentuje neefektívnosť tejto činnosti. Dôkazom neefektívneho systému vymáhania pohľadávok je aj čerpanie výdavkov súvisiacich s vymáhaním, ktoré presahujú samotnú vymoženú sumu pohľadávok. Na základe komparácie predmetnej problematiky v niektorých európskych krajinách možno uviesť, že systém požadovania náhrady trov spojených s výkonom väzby nie je vo viacerých z nich zavedený a uplatňovaný.

Určuje sa výška trov spojených s výkonom väzby za každý začatý deň väzby na jednu šesťdesiatinu zo sumy životného minima.

V § 53 odsek 3 stanovuje prípady, kedy bude obvinený od povinnosti nahradiť štátu trovy spojené s výkonom väzby oslobodený.

Ustanovenie § 54 upravuje povinnosť obvineného uhradiť zvýšené trovy na jeho stráženie, dopravu, pátranie alebo predvedenie vynaložené ústavom v prípade, že si obvinený spôsobí úmyselne alebo inému dovolí spôsobiť mu ujmu na zdraví, bez závažných dôvodov odmietne podrobiť sa lekárskemu zákroku, na ktorý dal podnet alebo predchádzajúci súhlas alebo opakovane poruší liečebný režim alebo ak inému obvinenému spôsobí ujmu na zdraví a ústavu vzniknú zvýšené náklady na stráženie, dopravu a predvedenie do zdravotníckeho zariadenia. To isté sa vzťahuje na prípady, keď obvinený bude trvať na predvedení pred orgán činný v trestnom konaní alebo súd ako účastník konania alebo bude na tento účel prechodne premiestnený do iného ústavu, hoci bol poučený, že jeho účasť na úkone alebo pojednávaní nie je nevyhnutná alebo navštívi obvineného alebo odsúdeného v inom ústave, ak mu takúto návštevu povolí príslušný orgán činný v trestnom konaní alebo súd.

Povinnosť uhradiť zvýšené trovy výkonu väzby sa vzťahuje aj na obvineného, ktorý ušiel a ústav alebo Policajný zbor ich musel vynaložiť pri pátraní po ňom.

Ustanovenie § 55 umožňuje upustiť od vymáhania trov spojených s výkonom väzby, zvýšených trov výkonu väzby a od sumy určenej na náhradu škody na majetku štátu v správe ústavu za podmienky, že tak ustanovuje zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a tiež odpustiť trovy spojené s výkonom väzby. Zároveň stanovuje postup pri vymáhaní trov spojených s výkonom väzby, zvýšených trov výkonu väzby a sumy určenej na náhradu škody na majetku štátu v správe ústavu v prípade, že obvinený zomrel.

PIATA HLAVA – PREPUSTENIE Z VÄZBY

K § 56

Návrh stanovuje povinnosť ústavu prepustiť obvineného z väzby ihneď ako mu bol doručený písomný príkaz súdu alebo príkaz prokurátora, pričom sa prepúšťanie bude vykonávať nepretržite.

Zároveň návrh upravuje prípad, keď bol obvinený prijatý do väzby v iných klimatických podmienkach, ako sú tie, v ktorých je prepúšťaný a nemá z tohto dôvodu vhodný odev a obuv. V uvedenom prípade ústav obvinenému poskytne primeraný odev a obuv, ak tento nemá peňažné prostriedky na ich zakúpenie.

Odsek 3 ústavu umožňuje poskytnúť obvinenému nenávratný peňažný príspevok alebo cestovný lístok, v prípade, že obvinený nemá dostatok peňažných prostriedkov na cestovné a stravné.

ŠIESTA HLAVA – ÚMRTIE OBVINENÉHO

K § 57

Stanovuje sa postup pri úmrtí obvineného, povinnosť každého, kto sa dozvedel o úmrtí obvineného alebo našiel mŕtve telo obvineného v miestach, kde sa vykonáva väzba bezodkladne oznámiť úmrtie alebo nález riaditeľovi ústavu alebo ním určenému príslušníkovi zboru. Určujú sa subjekty, ktorým ústav úmrtie obvineného oznamuje.

SIEDMA HLAVA – DOZOR A KONTROLA NAD VÝKONOM VÄZBY

K § 58 a 59

V týchto ustanoveniach nie sú oproti doterajšiemu stavu zásadnejšie zmeny, dozor nad zachovávaním zákonnosti v ústavoch naďalej bude vykonávať prokurátor.

Okruh orgánov a osôb, ktoré budú vykonávať kontrolu výkonu väzby, sa navrhuje rozšíriť o právnické osoby alebo fyzické osoby, ak im takéto oprávnenie vyplýva z osobitného predpisu alebo z medzinárodného dohovoru, ktorým je Slovenská republika viazaná.

ôSMA HLAVA – SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

K § 60

Stanovuje sa zásada, že ustanovenia návrhu zákona sa na obvinených umiestnených zdravotníckom zariadení v ústave, v nemocnici alebo v inom zdravotníckom zariadení uplatnia primerane podľa zdravotného stavu obvineného, odporúčania lekára a tiež prostredia v ktorom sa obvinený nachádza.

Uvedené sa navrhuje stanoviť z dôvodu absencie takejto úpravy v platnom zákone o výkone väzby, čo spôsobovalo problémy pri výkone väzby v praxi u hospitalizovaných obvinených.

Zároveň sa upravuje, že ustanovenia návrhu zákona sa budú primerane v rozsahu a spôsobom určeným v programe ochrany uplatňovať tiež na ohrozených svedkov a chránených svedkov. Ide o kategóriu osôb, pre ktorých sa budú vytvárať také podmienky vo výkone väzby, aby bolo možné zabezpečiť poskytovanie ochrany takýmto osobám v súlade so zákonom č. 256/1998 Z. z. o ochrane svedka a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 490/2001 Z. z.

K § 61

Na účely ochrany života a zdravia obvinených, príslušníkov zboru a iných osôb bude nová právna úprava umožňovať cely, v ktorých sa bude vykonávať disciplinárny trest umiestnenia do samoväzby, cely v ktorých bude umiestnený ohrozený svedok a chránený svedok a obvinený, ktorý bude konať spôsobom uvedeným v Trestnom zákone, vybaviť kamerovým systémom.

K § 62Upravuje sa spracovávanie osobných údajov o obvinenom a odoberanie identifikačných znakov. Zbor väzenskej a justičnej stráže v súlade so zákonom č. 4/2001 Z. z., ako aj zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov je oprávnený spracovávať osobné údaje v rozsahu identifikačných znakov a údajov, anamnestických údajov, údajov o mene, priezvisku, rodnom priezvisku, pôvodnom mene a pôvodnom priezvisku, ak ich má obvinený zmenené, dátume narodenia, rodnom čísle, bydlisku a pobyte obvineného, príslušnosti k národnostnej menšine alebo etnickej skupine a náboženskom vyznaní obvineného na účely zabezpečenia činností súvisiacich s účelom výkonu väzby. Uvedené údaje sú nevyhnutné na prípravu špecifických programov pri diferencovanom zaobchádzaní s obvinenými. Osobné údaje o príslušnosti k národnostnej menšine alebo etnickej skupine a náboženskom vyznaní obvineného možno spracovávať až po predchádzajúcom súhlase obvineného.

Odsek 2 zakotvuje povinnosť obvineného na výzvu podrobiť sa úkonom súvisiacim so zberom fyzických, fyziognomických a biologických identifikačných znakov.

K § 63

Ide o nové ustanovenie, ktoré v doterajšej právnej úprave absentovalo. Navrhuje sa ustanovenia návrhu zákona uplatňovať primerane aj na obvinených vo výkone predbežnej väzby a vydávacej väzby, pričom právo na návštevu, korešpondenciu a telefonovanie sa u tejto kategórii obvinených bude uplatňovať s predchádzajúcim súhlasom súdu, ktorý rozhodol o vzatí do väzby.

K § 64

Na konanie podľa tohto zákona sa bude v zásade vzťahovať správny poriadok. V tomto ustanovení sú upravené podrobnosti o konaní o povinnosti obvineného, ktorý bol právoplatným odsudzujúcim rozsudkom uznaný za vinného nahradiť trovy výkonu väzby, o povinnosti obvineného nahradiť zvýšené trovy výkonu väzby a škodu na majetku štátu v správe ústavu.

Zároveň návrh v odsekoch 7 až 10 stanovuje povinnosť tretích osôb poskytnúť Generálnemu riaditeľstvu zboru súčinnosť pri výkone rozhodnutí o povinnosti obvineného, ktorý bol právoplatným odsudzujúcim rozsudkom uznaný za vinného nahradiť trovy výkonu väzby, o povinnosti obvineného nahradiť zvýšené trovy výkonu väzby a škodu na majetku štátu v správe ústavu.

K § 65 až 68

V § 65 sa upravuje splnomocňovacie ustanovenie na vydanie vykonávacieho právneho predpisu. V § 66 a 67 sa ustanovujú prechodné ustanovenia v súvislosti so zmenou podmienok, spôsobu a rozsahu vymáhania trov spojených s výkonom väzby a vo vzťahu k výkonu väzby, o ktorej bolo rozhodnuté pred účinnosťou tohto zákona. V zrušovacom ustanovení sa zrušuje doterajší zákon a vykonávacie predpisy k nemu.

K § 69

Upravuje sa účinnosť zákona v súlade s účinnosťou nových trestných kódexov, ktoré Národná rada SR schválila 20.5.2005 (Trestný zákon) a 24.5.2005 (Trestný poriadok). Osobitná účinnosť troch ustanovení je viazaná na nutnosť vytvorenia podmienok v ústavoch na výkon väzby na aplikáciu týchto oprávnení obvinenými (používanie telefónu, oddelené hygienické zariadenia a uzamykateľné skrinky na uloženie osobných vecí).

Bratislava, 24. august 2005

Mikuláš Dzurinda, v.r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

Daniel Lipšic, v.r.

podpredseda vlády

a minister spravodlivosti

Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

Načítavam znenie...
MENU
Hore