Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 316/2021 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 11.08.2021
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Oblasť: Cestná doprava, Dopravné prostriedky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 316/2021 účinný od 01.01.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 316/2021 s účinnosťou od 01.01.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa ...

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 85, § 91 ods. 16 a § 123 ods. 20 zákona č. 8/2009 Z. ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej ...

1.

Za § 18 sa vkladá § 19, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 19 Osobitné ustanovenia k teoretickej skúške (1) Čas ustanovený na vykonanie teoretickej skúšky sa ...

2.

V § 20 ods. 3 písm. f) sa vypúšťa bodkočiarka a slová „toto sa nevzťahuje na skúšku z vedenia motorových ...

3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

„3) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 zo 4. februára 2014 o tachografoch v cestnej ...

4.

V § 20 ods. 9 písm. a) a § 22 ods. 13 sa vypúšťa slovo „AM,“.

5.

V § 36 sa vypúšťa odsek 2.

Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

6.

V § 41d sa slová „31. augusta 2021“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2022“.

7.

§ 41e vrátane nadpisu znie:

„§ 41e Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2023 V konaní o udelenie vodičského oprávnenia, ...

8.

V prílohe č. 9 kóde 97 sa slová „nariadenia (EHS) č. 3821/85 z 20. decembra 1985 o záznamovom zariadení ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 31. augusta 2021 okrem čl. I piateho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. ...

Roman Mikulec v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore