Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70997
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
30.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky o požadovaných študijných odboroch a učebných odboroch stredného vzdelania, požadovaných študijných odboroch vysokoškolského vzdelania na výkon funkcie a o požadovanej odbornej spôsobilosti na výkon niektorých odborných činností v štátnej službe profesionálnych vojakov 443/2019 účinný od 01.01.2020


Platnosť od: 19.12.2019
Účinnosť od: 01.01.2020
Autor: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Vojenské právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky o požadovaných študijných odboroch a učebných odboroch stredného vzdelania, požadovaných študijných odboroch vysokoškolského vzdelania na výkon funkcie a o požadovanej odbornej spôsobilosti na výkon niektorých odborných činností v štátnej službe profesionálnych vojakov 443/2019 účinný od 01.01.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 443/2019 s účinnosťou od 01.01.2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva obrany Slovenskej republiky

o požadovaných študijných odboroch a učebných odboroch stredného vzdelania, požadovaných študijných ...

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 35 ods. 3 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe ...

§ 1
(1)

Na výkon funkcie v hodnostnom zbore mužstva sa požaduje najmenej stredné odborné vzdelanie v študijnom ...

a)
protivzdušná obrana okrem špecializácie
1.
odborník manažmentu protivzdušnej obrany,
2.
odborník na velenie a obsluhu prenosného protilietadlového raketového kompletu,
3.
odborník na kompletizáciu protilietadlového raketového kompletu malého dosahu,
b)
letecké pozemné informačné systémy,
c)
letecká prevádzková služba v špecializácii
1.
odborník na akumulátorové nabíjacie stanice,
2.
odborník na spúšťacie zariadenia,
d)
rádiolokačný prieskum okrem špecializácie odborník manažmentu rádiolokačného prieskumu,
e)
komunikačné a informačné systémy,
f)
spravodajstvo a elektronický boj v špecializácii
1.
odborník na elektronický prieskum,
2.
odborník na elektronický boj.
(2)

V hodnostnom zbore mužstva pre vojenskú odbornosť vojenské zdravotníctvo sa na výkon funkcie dezinfektor, ...

a)
sestra,
b)
pôrodná asistentka,
c)
zdravotnícky záchranár,
d)
praktická sestra alebo
e)
sanitár.
§ 2
(1)

Na výkon funkcie v hodnostnom zbore poddôstojníkov sa požaduje najmenej úplné stredné odborné vzdelanie ...

a)
elektrotechnika alebo v študijných odboroch elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách alebo technik ...
1.
protivzdušná obrana okrem špecializácie
1a.
odborník manažmentu protivzdušnej obrany,
1b.
odborník na velenie a obsluhu prenosného protilietadlového raketového kompletu,
1c.
odborník na kompletizáciu protilietadlového raketového kompletu malého dosahu,
2.
letecké pozemné informačné systémy,
3.
letecká prevádzková služba v špecializácii
3a.
odborník na akumulátorové nabíjacie stanice,
3b.
odborník na spúšťacie zariadenia,
4.
rádiolokačný prieskum okrem špecializácie odborník manažmentu rádiolokačného prieskumu,
5.
komunikačné a informačné systémy,
6.
spravodajstvo a elektronický boj v špecializácii
6a.
odborník na elektronický prieskum,
6b.
odborník na elektronický boj,
b)
ekonomika a organizácia, obchod a služby I pre vojenskú odbornosť finančno-ekonomická služba.
(2)

V hodnostnom zbore poddôstojníkov pre vojenskú odbornosť vojenské zdravotníctvo sa na výkon funkcie

a)
mladší zdravotník, zdravotník a starší zdravotník požaduje odborná spôsobilosť v zdravotníckom povolaní ...
1.
sestra alebo
2.
zdravotnícky záchranár,
b)
mladšia sestra, sestra a sestra – špecialistka požaduje odborná spôsobilosť v zdravotníckom povolaní ...
c)
zdravotnícky asistent požaduje odborná spôsobilosť v zdravotníckom povolaní praktická sestra,
d)
mladší laborant, laborant, laborant – špecialista požaduje odborná spôsobilosť v zdravotníckom povolaní ...
1.
zdravotnícky laborant,
2.
farmaceutický laborant,
3.
laboratórny diagnostik alebo
4.
rádiologický technik,
e)
zdravotník a starší zdravotník v útvare špeciálneho určenia a v leteckej a pátracej záchrannej službe ...
1.
zdravotnícky záchranár, ktorú získal nadobudnutím vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom ...
2.
sestra, ktorú získal nadobudnutím vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore diplomovaná všeobecná ...
f)
vedúci starší zdravotník požaduje odborná spôsobilosť v zdravotníckom povolaní
1.
zdravotnícky záchranár, ktorú získal nadobudnutím vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom ...
2.
sestra, ktorú získal nadobudnutím vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo ...
g)
vrchná sestra požaduje odborná spôsobilosť v zdravotníckom povolaní sestra, ktorú získal nadobudnutím ...
h)
hlavná sestra požaduje odborná spôsobilosť v zdravotníckom povolaní sestra, ktorú získal nadobudnutím ...
i)
veliaci poddôstojník – hlavný zdravotník požaduje odborná spôsobilosť v zdravotníckom povolaní sestra, ...
(3)

Na výkon funkcie v hodnostnom zbore poddôstojníkov pre vojenskú odbornosť inžinierska letecká služba ...

(4)

Na výkon funkcie v hodnostnom zbore poddôstojníkov sa požaduje odborná spôsobilosť podľa predpisu o ...

§ 3
(1)

Na výkon funkcie v hodnostnom zbore dôstojníkov sa požaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v ...

a)
elektrotechnika, informatika alebo kybernetika pre vojenské odbornosti
1.
protivzdušná obrana okrem špecializácie
1a.
odborník manažmentu protivzdušnej obrany,
1b.
odborník na velenie a obsluhu prenosného protilietadlového raketového kompletu,
1c.
odborník na kompletizáciu protilietadlového raketového kompletu malého dosahu,
2.
letecké pozemné a informačné systémy,
3.
rádiolokačný prieskum okrem špecializácie odborník manažmentu rádiolokačného prieskumu,
4.
komunikačné a informačné systémy,
5.
spravodajstvo a elektronický boj v špecializácii
5a.
odborník na elektronický prieskum,
5b.
odborník na elektronický boj,
b)
ekonómia a manažment pre vojenskú odbornosť finančno-ekonomická služba,
c)
učiteľstvo a pedagogické vedy alebo vedy o umení a kultúre pre vojenskú odbornosť vojenská hudba.
(2)

Na výkon funkcie v hodnostnom zbore dôstojníkov sa požaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v ...

(3)

Na výkon funkcie v hodnostnom zbore dôstojníkov sa požaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v ...

(4)

Na výkon funkcie v hodnostnom zbore dôstojníkov sa požaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v ...

(5)

Na výkon funkcie v hodnostnom zbore dôstojníkov sa požaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v ...

a)
odborník inžinierskej leteckej služby pre špeciálne vybavenie lietadla,
b)
odborník inžinierskej leteckej služby pre elektrické vybavenie lietadla,
c)
odborník inžinierskej leteckej služby pre leteckú výzbroj s elektromechanickým vybavením,
d)
odborník inžinierskej leteckej služby pre rádiové vybavenie lietadla,
e)
odborník inžinierskej leteckej služby pre rádiotechnické vybavenie lietadla,
f)
odborník inžinierskej leteckej služby pre leteckú výzbroj s optoelektronickým vybavením.
(6)

Na výkon funkcie v hodnostnom zbore dôstojníkov pre vojenskú odbornosť inžinierska letecká služba v ...

(7)

Na výkon funkcie v hodnostnom zbore dôstojníkov pre vojenskú odbornosť vojenské zdravotníctvo, okrem ...

a)
lekár,
b)
zubný lekár,
c)
verejný zdravotník,
d)
zdravotnícky laborant,
e)
farmaceut,
f)
fyzioterapeut,
g)
laboratórny diagnostik alebo
h)
psychológ.
(8)

Na výkon funkcie v hodnostnom zbore dôstojníkov pre vojenskú odbornosť vojenské zdravotníctvo v špecializácii ...

(9)

Na výkon funkcie v hodnostnom zbore dôstojníkov pre vojenskú odbornosť vojenská duchovná služba sa požaduje ...

§ 4

Študijné odbory a učebné odbory stredného vzdelania, študijné odbory vysokoškolského vzdelania a odborná ...

§ 5
(1)

Na výkon funkcie pre vojenské odbornosti podľa § 1 ods. 1 v hodnostnom zbore mužstva a podľa § 2 ods. ...

(2)

Na výkon funkcie pre vojenské odbornosti podľa § 2 ods. 1 písm. a) a ods. 3 v hodnostnom zbore poddôstojníkov ...

(3)

Na výkon funkcie pre vojenské odbornosti podľa § 2 ods. 1 písm. b) v hodnostnom zbore poddôstojníkov ...

(4)

Na výkon funkcie pre vojenské odbornosti podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 5 v hodnostnom zbore dôstojníkov ...

(5)

Na výkon funkcie pre vojenské odbornosti podľa § 3 ods. 6 v hodnostnom zbore dôstojníkov sa za požadované ...

§ 6

Vzdelanie požadované na výkon funkcie vo vojenskej odbornosti, ktoré profesionálny vojak spĺňal podľa ...

§ 7

Na výkon funkcie vo vojenskej odbornosti vojenské spravodajstvo, do ktorej sa profesionálny vojak ustanoví ...

§ 8

Zrušuje sa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 4. decembra 2015 č. ÚLP-99-36/2015-OdL ...

§ 9

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2020.

Peter Gajdoš v. r.

Poznámky

  • 1)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho ...
  • 2)  § 24 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách v znení ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore