Zákon o výrobe a uvádzaní liehu na trh 467/2002 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 09.08.2002
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Obchod a podnikanie, Štátne orgány, Potravinárstvo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST10JUD23DS7EUPP2ČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 467/2002 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 511/2021

Legislatívny proces k zákonu 511/2021

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov

K predpisu 511/2021, dátum vydania: 22.12.2021

 

D ô v o d o v á s p r á v a

A. Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Jarmila Halgašová, Gyӧrgy Gyimesi, Ondrej Dostál, Radovan Kazda, Marián Viskupič a Radovan Sloboda.

Cieľom návrhu zákona je:

a) upraviť podmienky prevádzkovania daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar a

b) povolenie domácky vyrábať pivo s nulovou sadzbou spotrebnej dane, vyrobené v množstve najviac 10 hl/rok a pre vlastnú konzumáciu súkromného výrobcu, pre členov jeho domácnosti a jemu blízkych osôb.

Návrh zákona ustanovuje osobitné podmienky prevádzkovania daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, najmä podmienky a doklady vyžadované pre jeho registráciu, evidencie, ktoré je jeho prevádzkovateľ povinný viesť, ako aj zábezpeku na daň, odňatie a zánik povolenia na prevádzkovanie malého samostatného liehovaru. Držiteľ povolenia na prevádzkovanie malého samostatného liehovaru bude oprávnený lieh iba vyrábať a tento spracúvať, skladovať a odosielať, a to výlučne v spotrebiteľskom balení. V tejto súvislosti sa navrhuje, aby sa znížená sadzba dane uplatnila i na lieh vyrobený v malom samostatnom liehovare na Slovensku alebo v inom členskom štáte, ktorý bude na územie Slovenskej republiky dopravený. V súvislosti s navrhovanou právnou úpravou malého samostatného liehovaru sa novelizuje aj zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh.

Oprávnenie pre členský štát Európskej únie vyňať zo spotrebnej dane pivo vyrábané súkromnými osobami a konzumované výrobcom, členmi jeho rodiny alebo jeho návštevami za predpokladu, že nedochádza k predaju tohto piva, priznáva členskému štátu čl. 6 smernice Rady 92/83/EHS z 19. októbra 1992 o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje (Ú. v. ES L 316 31.10.1992, s. 21): „Na základe tých podmienok, ktoré musia členské štáty stanoviť na zabezpečenie jednoznačnej aplikácie oslobodení od daní, sa môže zo spotrebnej dane vyňať pivo vyrábané súkromnými osobami a konzumované výrobcom, členmi jeho rodiny alebo jeho návštevami za predpokladu, že nedochádza k predaju tohto piva.“.

Slovenská republika túto možnosť danú európskou legislatívou v súčasnosti nevyužíva. Predložený návrh preto túto úpravu mení v prospech súkromných drobných výrobcov piva, z ktorých mnohí by výrobu piva radi vykonávali ako svoju voľnočasovú aktivitu a bráni im v tom ani nie tak finančná bariéra zdaňovania malého množstva piva, ktoré vyrobia, ako skôr nelegálny charakter prípadnej domáckej výroby podľa súčasných predpisov a mimoriadna administratívna náročnosť jeho prípadnej legalizácie.

Predložený návrh zákona bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie. Návrh zákona nebude mať negatívny sociálny vplyv, ani negatívny vplyv na životné prostredie a ani na informatizáciu

spoločnosti. Rovnako návrh zákona nebude mať negatívny vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu a na služby verejnej správy pre občana.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.

B. Osobitná časť

K čl. I

K bodu 1 (§ 6 ods. 3)

Dopĺňa sa ustanovenie, podľa ktorého sa znížená sadzba dane uplatní i na alkoholický nápoj, ktorým je lieh vyrobený v malom samostatnom liehovare za podmienok ustanovených zákonom.

K bodu 2 (§ 6 ods. 12)

Znížená sadzba dane sa uplatní aj na lieh vyrobený v malom samostatnom liehovare podľa príslušných právnych predpisov iného členského štátu, ak bude splnenie týchto podmienok preukázané potvrdením správcu dane tohto členského štátu.

K bodu 3 (§ 9 ods. 1)

Legislatívno-technická úprava v súvislosti s označením doterajšieho textu v § 65 ako odseku 1.

K bodu 3 (§ 49b)

Navrhuje sa doplnenie § 49b, ktorý upravuje prevádzkovanie daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar. Jeho prevádzkovateľom bude osoba, ktorá v rámci podnikania vyrába lieh, a ktorá dodrží nasledujúce podmienky: ročná výroba liehu nebude väčšia ako 10 hl a., táto osoba nebude majetkovo ani personálne, výrobne, prevádzkovo a technologicky prepojená s inou osobou, ktorá v rámci podnikania vyrába lieh, nebude vyrábať lieh na základe licencie, jej výrobné a prevádzkové priestory nebudú technologicky prepojené s výrobnými a prevádzkovými priestormi inej osoby, ktorá v rámci podnikania vyrába lieh, a zároveň táto osoba nebude prevádzkovateľom daňového skladu podľa § 15 a ani liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia podľa § 49. Prevádzkovanie malého samostatného liehovaru bude možné na základe žiadosti o registráciu a vydania povolenia colným úradom. Colný úrad po preverení splnenia zákonných podmienok a predložení ustanovených dokladov rozhodne o podanej žiadosti v lehote 60 dní odo dňa jej podania. Na prevádzkovateľa malého samostatného liehovaru sa budú rovnako vzťahovať vybrané ustanovenia zákona, napríklad ustanovenia o vzniku daňovej povinnosti 10), o osobe povinnej platiť daň 11), zdaňovacom období, daňovom priznaní, splatnosti dane 12), vrátení dane 13), atď. Prevádzkovateľ malého samostatného liehovaru bude mať povinnosť zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo liehu, ktoré predpokladá uviesť do daňového voľného obehu v priebehu jedného kalendárneho mesiaca, sledovať jej výšku a v zákonom stanovených prípadoch upraviť zloženú zábezpeku.

K bodu 5 (§ 39 ods. 1)

Rozširuje sa elektronická báza údajov, ktoré vedie colný úrad, a to o register prevádzkovateľov daňových skladov, ktorými sú malé samostatné liehovary.

K bodu 6 (§ 39 ods. 2)

Po obsahovej stránke sa rozširuje elektronická báza údajov vedených colným úradom o identifikačné údaje prevádzkovateľa malého samostatného liehovaru, jeho registračné číslo, dátum pridelenia a dátum zrušenia registračného čísla.

K bodu 7 (§ 56 ods. 1)

Povinnosť viesť evidenciu podľa § 31 ods. 9, § 33 ods. 1, § 34 38, uchovávať ju desať rokov a uzávierky tejto evidencie predkladať colnému úradu v určenej lehote na preverenie sa bude vzťahovať aj na prevádzkovateľa malého samostatného liehovaru.

K bodu 8 (§ 65 ods. 2)

V § 65 sa dopĺňa nový odsek, ktorým sa od spotrebnej dane oslobodzuje pivo vyrobené súkromným výrobcom piva.

K bodu 9 (§ 65a)

Navrhuje sa doplnenie nového § 65a, ktorým sa vymedzujú pravidlá pre súkromného výrobcu piva, oslobodenie od dane a oznamovacej povinnosti colnému úradu. Ide o nasledujúce podmienky: i) ročná výroba piva nesmie byť väčšia ako 10 hl, ii) pivo môže byť vyrobené výlučne pre vlastnú spotrebu, spotrebu domácnosti výrobcu, alebo pre spotrebu jemu blízkymi osobami, iii) takto vyrobené pivo nesmie byť predmetom predaja ani iného uvádzania na trh.

Ustanovuje sa oznamovacia povinnosť pre súkromného výrobcu piva súkromný výrobca bude podľa navrhnutej úpravy povinný oznamovať colnému úradu predpokladanú ročnú výrobu piva v hektolitroch.

K bodu 10 (§ 70 ods. 1 písm. i)

Za správny delikt právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa sa bude považovať i výroba liehu bez povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar.

K bodu 11 (§ 70 ods. 1 písm. af), k bodu 12 (§ 70 ods. 2 písm. ac)

Upravuje sa nový správny delikt právnickej osoby a fyzickej osoby podnikateľa spočívajúci v tom, že prevádzkovateľ malého samostatného liehovaru použije lieh na iné účely ako účely uvedené v § 49b ods. 18, za čo mu colný úrad uloží pokutu vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo liehu použitého na iný účel, najmenej však 2 500 eur.

K čl. II

K bodu 1 (§ 2 ods. 3 písm. r)

Medzi liehovarnícke závody na účely zákona o výrobe a uvádzaní liehu na trh sa dopĺňa i malý samostatný liehovar.

K bodu 2 (§ 2 ods. 5 písm. a), k bodu 3 (§ 3 ods. 11 a 12)

Legislatívno-technická úprava v súvislosti s vložením nového písmena r) do odseku 3 § 2.

K bodu 4 (§ 3 ods. 3 písm. n)

Legislatívno-technická úprava v súvislosti s prijatím definície prevádzkovateľa daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar.

K čl. III

Navrhuje sa nadobudnutie účinnosti na 1. januára 2022.

zobraziť dôvodovú správu
Načítavam znenie...
MENU
Hore