Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 106/2018 účinný od 01.01.2023 do 01.01.2023

Platnosť od: 13.04.2018
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 01.01.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana spotrebiteľa, Živnostenské podnikanie, Správne poplatky, Cestná doprava, Dopravné prostriedky, Pozemné komunikácie, Odpady, nakladanie s odpadmi
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST19JUD9DS9EUPP1ČL1

Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 106/2018 účinný od 01.01.2023 do 01.01.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 106/2018 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 455/2021

Legislatívny proces k zákonu 455/2021
Legislatívny proces k zákonu 106/2018§ 13
Register osvedčení o zhode COC

(1)
Register osvedčení o zhode COC je vnútroštátny register štruktúrovaných údajov v spoločnom elektronickom formáte údajov z vystaveného osvedčenia o zhode COC podľa § 12 ods. 1 a dodatočných technických údajov potrebných na prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel vyžadovaných jednotlivými členskými štátmi a zmluvnými štátmi. Základný elektronický formát, štruktúru a prostriedky na výmenu údajov prostredníctvom medzinárodného informačného systému vozidiel24) ustanovuje osobitný predpis.24a)
(2)
Záznamy z registra podľa odseku 1 sa prostredníctvom medzinárodného informačného systému vozidiel poskytujú jednotlivým členským štátom a zmluvným štátom
a)
pri prvom prihlásení vozidla do evidencie vozidiel alebo
b)
pri zmene evidencie vozidla do iného členského štátu alebo zmluvného štátu.
(3)
Do registra podľa odseku 1 sú výrobcovia vozidla povinní zasielať údaje o každom vyrobenom vozidle, ktoré má udelené typové schválenie celého vozidla podľa osobitných predpisov;18) náklady spojené so zasielaním údajov a s prevádzkou registra znášajú výrobcovia.
(4)
Údaje z registra podľa odseku 1 sa bezodplatne poskytujú prevádzkovateľovi vozidla na jeho vyžiadanie.
zobraziť paragraf
Poznámka
24a)
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/133 zo 4. februára 2021, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858, pokiaľ ide o základný formát, štruktúru a prostriedky na výmenu údajov týkajúcich sa osvedčení o zhode v elektronickej forme (Ú. v. EÚ L 42, 5. 2. 2021) v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
25)
Čl. 44 nariadenia (EÚ) č. 168/2013.
zobraziť paragraf
Poznámka
26)
Čl. 49 nariadenia (EÚ) 2018/858.
zobraziť paragraf
Poznámka
27)
Čl. 39 nariadenia (EÚ) č. 167/2013.
zobraziť paragraf
Poznámka
28)
Čl. 45 a 46 nariadenia (EÚ) č. 167/2013. Čl. 50 a 51 nariadenia (EÚ) č. 168/2013.Čl. 55 a 56 nariadenia (EÚ) 2018/858.
zobraziť paragraf
Poznámka
29)
Nariadenie (EÚ) 2016/1628.Delegované nariadenie (EÚ) 2017/654.Delegované nariadenie (EÚ) 2017/655.Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/656.
zobraziť paragraf
Poznámka
30)
Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/656.
zobraziť paragraf
Poznámka
31)
Napríklad čl. 32 nariadenia (EÚ) č. 167/2013, čl. 37 nariadenia (EÚ) č. 168/2013, čl. 30 nariadenia (EÚ) 2016/1628, čl. 35 nariadenia (EÚ) 2018/858.
zobraziť paragraf
Poznámka
32)
Dohoda o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel v znení neskorších predpisov (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 176/1960 Zb.).Nariadenie (EÚ) č. 167/2013. Nariadenie (EÚ) č. 168/2013. Nariadenie (EÚ) 2016/1628.Nariadenie (EÚ) 2018/858.
zobraziť paragraf
Poznámka
33)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2004 Z. z. o dostupnosti spotrebiteľských informácií o spotrebe paliva a o emisiách CO2 pri predaji a leasingu nových osobných automobilov.
zobraziť paragraf
Poznámka
34)
Čl. 4 až 7 a čl. 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/740 z 25. mája 2020 o označovaní pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné parametre, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1369 a zrušuje nariadenie (ES) č. 1222/2009 (Ú. v. EÚ L 177, 5. 6. 2020).
zobraziť paragraf
Poznámka
34a)
§ 6 ods. 4 zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
34b)
Čl. 8 nariadenia (EÚ) 2020/740.
zobraziť paragraf
Poznámka
36)
Čl. 4, 5, 7 a 9 nariadenia (EÚ) 2020/740.
zobraziť paragraf
Poznámka
36a)
Čl. 59 a 60 nariadenia (EÚ) 2018/858.
zobraziť paragraf
Poznámka
36b)
Čl. 61 až 65 nariadenia (EÚ) 2018/858.
zobraziť paragraf
Poznámka
36c)
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/621 zo 17. apríla 2019 o technických informáciách potrebných na kontrolu technického stavu jednotlivých kontrolovaných položiek, o používaní odporúčaných kontrolných metód a o stanovení podrobných pravidiel týkajúcich sa formátu údajov a postupov prístupu k príslušným technickým informáciám (Ú. v. EÚ L 108, 23. 4. 2019).
zobraziť paragraf
Poznámka
37)
Čl. 3 ods. 54 nariadenie (EÚ) 2016/1628.
zobraziť paragraf
Poznámka
38)
§ 115 ods. 6 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
39)
§ 120 a 121 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
40)
§ 121 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
41)
Napríklad § 116 ods. 15 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
42)
Zákon č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
43)
§ 134 zákona č. 8/2009 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
44)
Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 154/2006 Z. z. o používaní zariadení obmedzujúcich rýchlosť určitých kategórií motorových vozidiel, zákon č. 461/2007 Z. z. o používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 113/2008 Z. z. o dodatočnej montáži zrkadiel na nákladné vozidlá určitých kategórií.
zobraziť paragraf
Poznámka
45)
§ 119a zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
46)
§ 64 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení zákona č. 313/2011 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
46a)
Čl. 61 až 66 nariadenia (EÚ) 2018/858.
zobraziť paragraf
Poznámka
46b)
§ 4 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 109/2018 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
47)
Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
48)
§ 127 ods. 6 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení zákona č. 106/2018 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
49)
§ 40 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
50)
§ 41 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení zákona č. 144/2010 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
51)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 154/2006 Z. z. Bod 4.1 prílohy III delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/208.
zobraziť paragraf
Poznámka
52)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 zo 4. februára 2014 o tachografoch v cestnej doprave, ktorým sa ruší nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy (Ú. v. EÚ L 60, 28. 2. 2014).
zobraziť paragraf
Poznámka
53)
Čl. 3 ods. 10 nariadenia (ES) č. 715/2007. Čl. 3 ods. 8 nariadenia (ES) č. 595/2009.
zobraziť paragraf
Poznámka
54)
§ 40 ods. 2 a 3 zákona č. 8/2009 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
55)
§ 8b zákona č. 135/1961 Zb. v znení zákona č. 106/2018 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
56)
§ 30 zákona č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
57)
§ 34, § 38 a 39 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 387/2015 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
58)
Čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu nákladnej cestnej dopravy na medzinárodný trh (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 300, 14. 11. 2009) v platnom znení.Čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 561/2006 (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 300, 14. 11. 2009) v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
59)
§ 31 zákona č. 56/2012 Z. z..
zobraziť paragraf
Poznámka
60)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1100/2008 z 22. októbra 2008 o odstránení kontrol vykonávaných na hraniciach členských štátov v cestnej a vnútrozemskej vodnej doprave (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 304, 14. 11. 2008).
zobraziť paragraf
Poznámka
61)
Čl. 2 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým sa zrušuje smernica Rady 96/26/ES (Ú. v. EÚ L 300, 14. 11. 2009) v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
62)
Zákon č. 462/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
63)
§ 72 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
64)
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2205 z 29. novembra 2017 o podrobných pravidlách postupov oznamovania úžitkových vozidiel s vážnymi alebo nebezpečnými chybami zistenými počas cestnej technickej kontroly (Ú. v. EÚ L 314, 30. 11. 2017).
zobraziť paragraf
Poznámka
65)
Čl. 18 nariadenia (ES) č. 1071/2009.
zobraziť paragraf
Poznámka
66)
§ 30 ods. 2 zákona č. 462/2007 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
67)
§ 9 vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 124/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.
zobraziť paragraf
Poznámka
68)
§ 2 písm. h) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Poznámka
69)
§ 9 ods. 1 zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Poznámka
70)
§ 2 písm. d) zákona č. 505/2009 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
71)
Čl. 2 ods. 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008).
zobraziť paragraf
Poznámka
72)
Občiansky zákonník.
zobraziť paragraf
Poznámka
73)
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
74)
Napríklad nariadenie (EÚ) č. 167/2013, nariadenie (EÚ) č. 168/2013, nariadenie (EÚ) 2016/1628, nariadenie (EÚ) 2018/858.
zobraziť paragraf
Poznámka
75)
Dohoda o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel v znení neskorších predpisov (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 176/1960 Zb.). Čl. 63 nariadenia (EÚ) č. 167/2013. Čl. 67 nariadenia (EÚ) č. 168/2013. Čl. 50 nariadenia (EÚ) 2016/1628. Čl. 74 nariadenia (EÚ) 2018/858.
zobraziť paragraf
Poznámka
76)
Čl. 2 ods. 10 nariadenia (ES) č. 765/2008.
zobraziť paragraf
Poznámka
77)
Zákon č. 387/2015 Z. z. o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
78)
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016).
zobraziť paragraf
Poznámka
79)
§ 69 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
79a)
Čl. 10 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2021/392 zo 4. marca 2021 o monitorovaní a vykazovaní údajov týkajúcich sa emisií CO2 z osobných vozidiel a ľahkých úžitkových vozidiel podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/631 a o zrušení vykonávacích nariadení Komisie (EÚ) č. 1014/2010, (EÚ) č. 293/2012, (EÚ) 2017/1152 a (EÚ) 2017/1153 (Ú. v. EÚ L 77, 5. 3. 2021).
zobraziť paragraf
Poznámka
79b)
Čl. 11 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2021/392.
zobraziť paragraf
Poznámka
80)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
81)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
82)
STN ISO 37001 Systémy manažérstva proti korupcii. Požiadavky s návodom na použitie (01 0105).
zobraziť paragraf
Poznámka
83)
Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb.) v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
84)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
84a)
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1812 z 1. decembra 2020, ktorým sa stanovujú pravidlá online výmeny údajov a oznamovania typových schválení EÚ podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 (Ú. v. EÚ L 404, 2. 12. 2020) v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
85)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1024/2012 z 25. októbra 2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu a o zrušení rozhodnutia Komisie 2008/49/ES („nariadenie o IMI“) (Ú. v. EÚ L 316, 14. 11. 2012) v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
86)
Čl. 41 až 46 nariadenia (EÚ) č. 167/2013. Čl. 46 až 51 nariadenia (EÚ) č. 168/2013. Čl. 39 nariadenia (EÚ) 2016/1628.Čl. 51 až 54 nariadenia (EÚ) 2018/858.
zobraziť paragraf
Poznámka
87)
Čl. 47 nariadenia (EÚ) č. 167/2013. Čl. 52 nariadenia (EÚ) č. 168/2013. Čl. 40 nariadenia (EÚ) 2016/1628.Čl. 52 nariadenia (EÚ) 2018/858.
zobraziť paragraf
Poznámka
88)
§ 31 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 51/2017 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
88a)
Čl. 11 nariadenia (EÚ) 2018/858.
zobraziť paragraf
Poznámka
88b)
Čl. 10 nariadenia (EÚ) 2018/858.
zobraziť paragraf
Poznámka
88c)
Čl. 6 ods. 8 nariadenia (EÚ) 2018/858.
zobraziť paragraf
Poznámka
88d)
§ 2 písm. g) zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
88e)
Čl. 6 ods. 9 nariadenia (EÚ) 2018/858.
zobraziť paragraf
Poznámka
89)
Čl. 41 až 48 nariadenia (EÚ) č. 167/2013. Čl. 46 až 53 nariadenia (EÚ) č. 168/2013. Čl. 39 až 41 nariadenia (EÚ) 2016/1628. Čl. 51 až 54 nariadenia (EÚ) 2018/858.
zobraziť paragraf
Poznámka
89a)
§ 58 ods. 1 písm. e) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 412/2015 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
89b)
§ 58 ods. 1 písm. c) zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
90)
§ 119 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
91)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2004 Z. z. Čl. 4 až 9 nariadenia (EÚ) 2020/740.
zobraziť paragraf
Poznámka
92)
Napríklad zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 404/2007 Z. z. o všeobecnej bezpečnosti výrobkov.
zobraziť paragraf
Poznámka
92a)
Čl. 2 bod 15 nariadenia (ES) č. 765/2008 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
92b)
Čl. 2 bod 14 nariadenia (ES) č. 765/2008 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
96)
Napríklad čl. 39 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 167/2013, čl. 44 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 168/2013, čl. 49 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2018/858.
zobraziť paragraf
Poznámka
97)
§ 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
98)
§ 12 zákona č. 330/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
99)
Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 276/2017 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
100)
§ 116 ods. 8 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
101)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
102)
§ 19 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
102a)
Čl. 69 nariadenia (EÚ) 2018/858.
zobraziť paragraf
Poznámka
103)
Čl. 68 a dodatok 1 prílohy III nariadenia (EÚ) 2018/858.
zobraziť paragraf
Poznámka
104)
Čl. 65 nariadenia (EÚ) č. 168/2013 v platnom znení. Príloha XVII delegovaného nariadenia (EÚ) č. 44/2014 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
105)
Čl. 61 nariadenia (EÚ) č. 167/2013 v platnom znení. Príloha XXX delegovaného nariadenia (EÚ) č. 1322/2014 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
106)
STN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií.
zobraziť paragraf
Poznámka
107)
Čl. 48 nariadenia (EÚ) 2016/1628.
zobraziť paragraf
Poznámka
108)
STN EN ISO/IEC 17020 Posudzovanie zhody. Požiadavky na činnosť rôznych typov orgánov vykonávajúcich inšpekciu.
zobraziť paragraf
Poznámka
109)
Nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 z 18. júla 2008, ktorým sa vykonáva, mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel (Ú. v. EÚ L 199, 28. 7. 2008) v platnom znení. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 582/2011 z 25. mája 2011, ktorým sa vykonáva, mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 vzhľadom na emisie z ťažkých úžitkových vozidiel (Euro VI) a ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I a III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 167, 25. 6. 2011) v platnom znení. Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1151 z 1. júna 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 a nariadenie Komisie (EÚ) č. 1230/2012 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 692/2008 (Ú. v. EÚ L 175, 7. 7. 2017) v platnom znení.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore