Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 401/2022 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 30.11.2022
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Sociálna pomoc
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 401/2022 účinný od 01.01.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 401/2022 s účinnosťou od 01.01.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 551/2010 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 136/2013 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 263/2014 Z. z., zákona č. 375/2014 Z. z., zákona č. 353/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 191/2018 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 223/2019 Z. z., zákona č. 391/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 63/2020 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 124/2020 Z. z., zákona č. 275/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 374/2021 Z. z., zákona č. 485/2021 Z. z., zákona č. 92/2022 Z. z., zákona č. 199/2022 Z. z., zákona č. 232/2022 Z. z., zákona č. 345/2022 Z. z., zákona č. 352/2022 Z. z. a zákona č. 376/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 21 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

„Rozsah osobnej asistencie je možné určiť aj vopred podľa činností uvedených v prílohe č. 4, pre ktoré existuje predpoklad, že si ich fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím nemôže vykonávať sama v období po ukončení poskytovania celoročnej pobytovej sociálnej služby a počtu hodín, ktoré budú potrebné na ich vykonanie.“.

2.
V § 21 ods. 6 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ak bol rozsah osobnej asistencie určený na základe žiadosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej súčasťou bolo čestné vyhlásenie podľa § 55 ods. 4 písm. b) piateho bodu, opätovné posúdenie sa prvý raz vykoná po šiestich mesiacoch od ukončenia poskytovania celoročnej pobytovej sociálnej služby.“.
3.
V § 21 ods. 6 tretej vete sa slová „lehoty uvedenej v prvej“ nahrádzajú slovami „lehôt uvedených v prvej vete a druhej“.
4.
V § 22 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím podá žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na osobnú asistenciu, ktorej súčasťou je čestné vyhlásenie podľa § 55 ods. 4 písm. b) piateho bodu, peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa prizná najskôr od kalendárneho mesiaca, v ktorom sa

a)

podľa čestného vyhlásenia má ukončiť poskytovanie celoročnej pobytovej sociálnej služby,

b)

ukončilo poskytovanie celoročnej pobytovej sociálnej služby, ak sa poskytovanie celoročnej pobytovej sociálnej služby ukončilo pred dátumom ukončenia uvedeným v čestnom vyhlásení.“.

5.
V § 23 ods. 4 sa písmeno b) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

„3.
ukončenia poskytovania celoročnej pobytovej sociálnej služby uvedenej v čestnom vyhlásení podľa § 55 ods. 4 písm. b) piatom bode, predložiť doklad o ukončení poskytovania tejto služby.“.

6.
V § 43 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa vypláca najskôr od kalendárneho mesiaca, v ktorom sa ukončilo poskytovanie celoročnej pobytovej sociálnej služby uvedenej v čestnom vyhlásení podľa § 55 ods. 4 písm. b) piatom bode, ak bol peňažný príspevok na osobnú asistenciu priznaný na základe žiadosti, ktorej súčasťou bolo čestné vyhlásenie podľa § 55 ods. 4 písm. b) piateho bodu.“.
7.
V § 45 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa odníme aj vtedy, ak bol peňažný príspevok na osobnú asistenciu priznaný na základe žiadosti, ktorej súčasťou bolo čestné vyhlásenie podľa § 55 ods. 4 písm. b) piateho bodu a

a)

fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím nesplní povinnosť podľa § 23 ods. 4 písm. b) tretieho bodu alebo

b)

poskytovanie celoročnej pobytovej sociálnej služby uvedenej v čestnom vyhlásení podľa § 55 ods. 4 písm. b) piatom bode, sa neukončí do šiestich mesiacov od podania žiadosti o priznanie peňažného príspevku na osobnú asistenciu.“.

8.
V § 55 ods. 4 sa písmeno b) dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:

„5.
čestné vyhlásenie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, že poskytovanie celoročnej pobytovej sociálnej služby, ktorej je prijímateľom, sa ukončí najneskôr do šiestich mesiacov od podania žiadosti o priznanie peňažného príspevku na osobnú asistenciu.“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2023.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore