Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71332
Dôvodové správy: 2441
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
27.10.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov 385/2000 účinný od 08.09.2020


Platnosť od: 23.11.2000
Účinnosť od: 08.09.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Všeobecné súdnictvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST42 JUD86845 DS27 EU PP6 ČL9
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov 385/2000 účinný od 08.09.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 385/2000 s účinnosťou od 08.09.2020 na základe 241/2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet zákona

Tento zákon upravuje postavenie sudcov, ich práva a povinnosti, vznik a zánik funkcie sudcu, disciplinárnu ...

Postavenie sudcu a prísediaceho

§ 2
(1)

Sudca je predstaviteľ súdnej moci. Právomoc súdu sudca vykonáva na nezávislom a nestrannom súde oddelene ...

(2)

Sudca je pri výkone svojej funkcie nezávislý a zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy vykladá ...

(3)

Sudca je pri výkone svojej funkcie nezávislý a pri rozhodovaní viazaný len Ústavou Slovenskej republiky, ...

(4)

Za podmienok ustanovených osobitnými predpismi1) je sudca viazaný aj právnym názorom, ktorý vyslovil ...

§ 3
(1)

Sudca rozhoduje v senáte alebo ako jediný sudca, ak tak ustanovuje zákon. Zákon ustanovuje, kedy sa ...

(2)

Sudcovia a prísediaci sú si pri rozhodovaní rovní.

§ 4
(1)

Zákon poskytuje sudcom a prísediacim ochranu pred neoprávnenými zásahmi do ich činnosti.

(2)

Štát zabezpečuje nezávislosť sudcov aj ich hmotným zabezpečením.

DRUHÁ ČASŤ

SUDCOVIA

PRVÁ HLAVA
POSTAVENIE SUDCU

Prvý diel
Predpoklady na vymenovanie sudcu a vymenovanie sudcu

§ 5
Predpoklady na vymenovanie sudcu
(1)

Za sudcu môže byť vymenovaný občan, ktorý

a)
v deň vymenovania dosiahol vek aspoň 30 rokov,
b)
získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej ...
c)
má plnú spôsobilosť na právne úkony a je zdravotne spôsobilý na výkon funkcie sudcu,4)
d)
je bezúhonný,
e)
spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú záruku, že funkciu sudcu bude vykonávať riadne ...
f)
má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
g)
zložil odbornú justičnú skúšku,
h)
úspešne absolvoval výberové konanie, ak tento zákon neustanovuje inak,
i)
súhlasí s vymenovaním do funkcie sudcu a s pridelením na vopred určený súd alebo s pridelením pre obvod ...
(2)

Za sudcu nemožno vymenovať občana, ktorý už vykonával funkciu sudcu a bol z nej odvolaný z dôvodu uvedeného ...

(3)

Za odbornú justičnú skúšku podľa tohto zákona sa považuje aj advokátska skúška, prokurátorská skúška, ...

(4)

Predpoklady na vymenovanie sudcu uvedené v odseku 1 písm. c) až f) a podmienku štátneho občianstva Slovenskej ...

(5)

Za bezúhonnú sa na účely tohto zákona nepovažuje fyzická osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená za úmyselný ...

(6)

Predpokladmi sudcovskej spôsobilosti sú morálny štandard a integrita sudcu pre náležitý a zodpovedný ...

Vymenovanie sudcu a funkčné obdobie sudcu
§ 6

Sudcu vymenúva prezident Slovenskej republiky (ďalej len „prezident") na návrh súdnej rady; vymenúva ...

§ 7

Súdna rada podá prezidentovi návrh na vymenovanie sudcu, len ak ide o osobu, ktorá spĺňa predpoklady ...

§ 10
(1)

Sudca po svojom vymenovaní skladá Ústavou Slovenskej republiky predpísaný sľub do rúk prezidenta a potvrdzuje ...

(2)

Odmietnutie zloženia sľubu alebo zloženie sľubu s výhradou má za následok zánik funkcie.

(3)

Dňom zloženia sľubu sa sudca ujíma funkcie.

Druhý diel
Pridelenie, dočasné pridelenie a preloženie sudcu

§ 11
Pridelenie sudcu
(1)

Sudcu prideľuje na výkon funkcie na okresný súd alebo na výkon funkcie sudcu ako hosťujúceho sudcu pre ...

(2)

Na najvyšší súd možno prideliť len sudcu, ktorý vykonával právnickú prax po dobu najmenej 15 rokov.

(3)

Na krajský súd a Špecializovaný trestný súd možno prideliť len sudcu, ktorý vykonával právnickú prax ...

(4)

Pridelenie sudcu na výkon funkcie na určitý súd a pridelenie sudcu pre obvod krajského súdu ako hosťujúceho ...

§ 11a
Hosťujúci sudca
(1)

Hosťujúci sudca je sudca, ktorý vykonáva funkciu sudcu na určenom okresnom súde v obvode krajského súdu ...

(2)

Hosťujúci sudca vykonáva funkciu sudcu na okresnom súde, ktorý písomne určuje predseda krajského súdu ...

a)
zastupovania zákonného sudcu počas
1.
materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky,
2.
šesť týždňov presahujúcej práceneschopnosti,
3.
dočasného pridelenia,
4.
stáže,
5.
prerušenia výkonu funkcie podľa § 24 ods. 1 až 3,
6.
dočasného pozastavenia výkonu funkcie alebo
7.
poverenia plnením úloh v orgáne Európskej únie,
b)
dočasnej preťaženosti okresného súdu, a to len v prípade, ak nie je pre hosťujúceho sudcu určený výkon ...
(3)

Výkon funkcie sudcu ako hosťujúceho sudcu na okresnom súde podľa odseku 2 písm. a) sa skončí dňom, keď ...

(4)

Po štyroch rokoch výkonu funkcie sudcu ako hosťujúceho sudcu môže byť hosťujúci sudca na svoju žiadosť ...

(5)

Hosťujúci sudca je počas výkonu funkcie členom pléna toho súdu, na ktorom vykonáva funkciu.

(6)

Zoznam hosťujúcich sudcov vedie súdna rada a zverejňuje ho na svojom webovom sídle.

§ 12
Dočasné pridelenie sudcu
(1)

Ak nemožno riadny chod súdnictva zabezpečiť pridelením sudcu alebo preložením sudcu, sudcu možno s jeho ...

(2)

O dočasnom pridelení sudcu rozhoduje Súdna rada na návrh predsedu súdu, na ktorý má byť sudca dočasne ...

(3)

Dočasné pridelenie sudcu nesmie presahovať dva roky v období troch rokov. To neplatí, ak ide o sudcu, ...

(4)

Počas dočasného pridelenia je sudca členom pléna toho súdu, na ktorý je dočasne pridelený; nemá však ...

§ 12a
Dočasné pridelenie sudcu na výkon funkcie predsedu súdu
(1)

Na výkon funkcie predsedu súdu na súde nižšieho stupňa alebo súde toho istého stupňa súdna rada dočasne ...

(2)

Dočasné pridelenie sudcu na výkon funkcie predsedu súdu sa skončí zánikom funkcie predsedu súdu.

§ 13
Stáže sudcu
(1)

Sudca, ak s tým súhlasí, môže vykonávať stáž

a)
v Kancelárii Súdnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária súdnej rady“),
b)
na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),
c)
v inštitúcii, ktorá zabezpečuje vzdelávanie sudcov,5c) alebo
d)
ako súdny poradca6) na Ústavnom súde Slovenskej republiky.
(2)

Sudca počas stáže podľa odseku 1 nemôže vykonávať funkciu sudcu. Stáž sudcu podľa odseku 1 sa považuje ...

(3)

O stáži sudcu podľa odseku 1 písm. b) a c) rozhoduje minister po prerokovaní s predsedom súdu, na ktorom ...

(4)

Stáž sudcu trvá najviac dva roky, ak osobitný zákon neustanovuje inak; ak je to potrebné na zabezpečenie ...

(5)

Ustanovenia tohto zákona o dočasnom pridelení sudcu sa použijú primerane aj na stáž sudcu.

§ 13a
Poverenie sudcu plnením úloh v orgáne Európskej únie
(1)

Sudcu možno s jeho súhlasom poveriť plnením úloh v orgáne Európskej únie, ak sa podľa osobitného predpisu ...

(2)

O poverení sudcu plnením úloh v orgáne Európskej únie rozhoduje minister.

§ 13b
Vysielanie sudcu na výkon práce v aktivitách krízového manažmentu mimo územia Slovenskej republiky
(1)

Sudcu možno s jeho súhlasom vyslať ako civilného experta na výkon práce v aktivite krízového manažmentu ...

(2)

O vyslaní a ukončení vyslania sudcu podľa odseku 1 rozhoduje minister.

§ 14
Preloženie sudcu na iný súd
(1)

Súdna rada môže preložiť sudcu na iný súd len s jeho súhlasom, na jeho žiadosť alebo na základe rozhodnutia ...

(2)

Na krajský súd a Špecializovaný trestný súd možno preložiť len sudcu, ktorý vykonával právnickú prax ...

(3)

Na súd vyššieho stupňa sa sudca preloží na základe výsledkov výberového konania a v súlade so zásadami ...

(4)

Na súd nižšieho stupňa súdna rada sudcu preloží na základe rozhodnutia disciplinárneho senátu.

(5)

Sudcu možno preložiť na jeho žiadosť až po piatich rokoch odo dňa jeho vymenovania do funkcie sudcu; ...

Tretí diel
Ustanovenie do vyššej sudcovskej funkcie a odvolanie z nej

§ 15
Ustanovenie do vyššej sudcovskej funkcie
(1)

Do funkcie predsedu senátu vymenuje sudcu predseda príslušného súdu zo sudcov tohto súdu na základe ...

(2)

Predsedu grémia volia sudcovia príslušného grémia tajným hlasovaním na tri roky spomedzi predsedov senátov ...

(3)

Predsedu kolégia volia sudcovia príslušného kolégia tajným hlasovaním na tri roky spomedzi predsedov ...

(4)

Sudca okresného súdu je predsedom senátu okresného súdu odo dňa pridelenia alebo preloženia na okresný ...

(5)

Predseda kolégia, predseda grémia a predseda senátu nie sú predstaviteľmi správy súdov.

§ 16
Odvolanie a uvoľnenie z vyššej sudcovskej funkcie a jej zánik
(1)

Predsedu senátu možno z funkcie odvolať na základe právoplatného rozhodnutia disciplinárneho senátu.

(2)

Na návrh predsedu súdu alebo na návrh najmenej dvoch tretín členov grémia okresného súdu rozhoduje o ...

(3)

Na návrh predsedu súdu alebo na návrh najmenej dvoch tretín členov kolégia rozhoduje o odvolaní predsedu ...

(4)

Sudca bude na svoju žiadosť uvoľnený z funkcie predsedu senátu okrem predsedu senátu okresného súdu ...

(5)

Dňom, keď bolo sudcovi doručené rozhodnutie o uvoľnení alebo odvolaní z funkcie, do ktorej bol vymenovaný ...

(6)

Funkcia predsedu senátu zaniká preložením predsedu senátu na súd vyššieho stupňa.

Štvrtý diel
Zánik funkcie sudcu

§ 17
Dôvody zániku funkcie sudcu

Funkcia sudcu zaniká

a)
odvolaním z funkcie (§ 18),
b)
vzdaním sa funkcie (§ 19),
c)
pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony (§ 20 ods. 1),
d)
stratou štátneho občianstva Slovenskej republiky (§ 20 ods. 2),
e)
zmenou trvalého pobytu mimo územia Slovenskej republiky (§ 20 ods. 2),
f)
neodstránením dôvodov nezlučiteľnosti výkonu funkcie sudcu (§ 23 ods. 1),
g)
nezložením sľubu alebo zložením sľubu s výhradou (§ 10 ods. 2),
h)
vypovedaním sľubu (§ 151 ods. 4),
i)
smrťou.
§ 18
Odvolanie z funkcie sudcu
(1)

Prezident na návrh súdnej rady sudcu odvolá

a)
na základe právoplatného odsudzujúceho rozsudku za úmyselný trestný čin,
b)
ak bol právoplatne odsúdený za trestný čin a súd v jeho prípade nerozhodol o podmienečnom odložení výkonu ...
c)
na základe rozhodnutia disciplinárneho senátu pre čin, ktorý je nezlučiteľný s výkonom funkcie sudcu, ...
d)
ak zanikla jeho voliteľnosť do Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada").
(2)

Prezident na návrh súdnej rady môže sudcu odvolať, ak

a)
mu zdravotný stav dlhodobo nedovoľuje, najmenej počas jedného roka, riadne vykonávať sudcovské povinnosti, ...
b)
dosiahol vek 65 rokov.
(3)

Ak sú dôvody na odvolanie z funkcie sudcu podľa odseku 1 alebo 2, súdna rada musí predložiť prezidentovi ...

(4)

Dňom, keď bolo sudcovi doručené rozhodnutie o odvolaní, funkcia sudcu zaniká.

§ 19
Vzdanie sa funkcie sudcu

Sudca sa môže funkcie sudcu vzdať písomným oznámením prezidentovi. Funkcia sudcu v takom prípade zaniká ...

§ 20
Iné dôvody zániku funkcie
(1)

Funkcia sudcu zaniká dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bol sudca pozbavený spôsobilosti ...

(2)

Funkcia sudcu zaniká aj dňom straty štátneho občianstva Slovenskej republiky alebo zmenou trvalého pobytu ...

§ 21
Nároky súvisiace so skončením výkonu funkcie sudcu
(1)

Ak bol sudca odvolaný z funkcie sudcu podľa § 18 ods. 2 písm. a) alebo sa z týchto dôvodov vzdal funkcie ...

(2)

Pri skončení výkonu funkcie sudcu po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok ...

(3)

Odchodné sa vypláca najneskôr v deň splatnosti posledného platu sudcu. Odchodné sa kráti o sumu, ktorá ...

(4)

Ak sudca zomrie alebo bol vyhlásený za mŕtveho, pozostalý manžel má nárok na vyplatenie 50 % z výšky ...

(5)

Odchodné sudcovi nepatrí, ak bol odvolaný z funkcie sudcu podľa § 18 ods. 1 alebo ak bolo disciplinárne ...

Piaty diel
Dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu

§ 22
(1)

Sudcovi, ktorý je trestne stíhaný za úmyselný trestný čin alebo proti ktorému sa vedie disciplinárne ...

(2)

O dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu rozhoduje disciplinárny senát na návrh

a)
ministra, ak je proti sudcovi vznesené obvinenie za úmyselný trestný čin,
b)
toho, kto podal návrh na začatie disciplinárneho konania sudcu za čin, za ktorý môže byť odvolaný z ...
(3)

O návrhu na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu disciplinárny senát rozhodne v lehote 10 dní od ...

(4)

Rozhodnutie o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu môže disciplinárny senát,  ktorý rozhodol o ...

(5)

Sudca, ktorému je dočasne pozastavený výkon funkcie, má odo dňa pozastavenia nárok na plat vo výške ...

(6)

Dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu zaniká dňom právoplatnosti uznesenia o zastavení trestného ...

(7)

Ak dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu zanikne podľa odseku 6, doplatí sa sudcovi rozdiel, o ktorý ...

§ 22a
(1)

Dočasne pozastaviť výkon funkcie sudcu možno aj sudcovi, u ktorého existujú dôvodné pochybnosti o tom, ...

(2)

O dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu podľa odseku 1 rozhoduje súdna rada na návrh predsedu súdnej ...

(3)

O návrhu na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu podľa odseku 1 musí súdna rada rozhodnúť do 30 ...

(4)

Dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu podľa odseku 1 trvá, až kým nepominú dôvody na dočasné pozastavenie ...

(5)

Rozhodnutie o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu podľa odseku 1 a rozhodnutie o predĺžení dočasného ...

(6)

Sudca, ktorému je dočasne pozastavený výkon funkcie sudcu podľa odseku 1, má odo dňa pozastavenia nárok ...

(7)

Ak dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu podľa odseku 1 zanikne uplynutím lehoty podľa odseku 4, ...

§ 22b
(1)

Ak počas dočasného pozastavenia výkonu funkcie sudcu pre niektorý z dôvodov podľa § 22 alebo § 22a vznikne ...

(2)

Ak má sudca dočasne pozastavený výkon funkcie sudcu z viacerých dôvodov, rozdiel, o ktorý bol funkčný ...

Šiesty diel
Nezlučiteľnosť a prerušenie výkonu funkcie sudcu

§ 23
Nezlučiteľnosť výkonu funkcie sudcu
(1)

Výkon funkcie sudcu je nezlučiteľný s funkciou v inom orgáne verejnej moci vrátane funkcie predsedu ...

(2)

V prípade pochybností súdna rada rozhodne o povinnosti skončiť túto funkciu alebo činnosť okrem členstva ...

(3)

Sudca môže vykonávať funkciu v stavovskej organizácii sudcov a v odborovej organizácii.

§ 24
Prerušenie výkonu funkcie sudcu
(1)

Výkon funkcie sudcu sa prerušuje dňom, keď sa sudca stal

a)
prezidentom, členom vlády, predsedom alebo vedúcim ostatného ústredného orgánu štátnej správy, štátnym ...
b)
sudcom Ústavného súdu Slovenskej republiky,
c)
predsedom súdnej rady alebo
d)
generálnym prokurátorom alebo špeciálnym prokurátorom.
(2)

Výkon funkcie sudcu sa prerušuje aj dňom, keď sa sudca zaregistruje ako kandidát vo voľbách na prezidenta ...

(3)

Minister preruší výkon funkcie sudcovi, ktorý pôsobí v medzinárodnej organizácii alebo v medzinárodných ...

(4)

Minister preruší výkon funkcie sudcovi, ktorý spĺňa podmienky na vznik nároku na príplatok za výkon ...

(5)

Minister po vyjadrení sudcovskej rady môže vyhovieť žiadosti sudcu o prerušenie výkonu funkcie sudcu ...

(6)

Miesto sudcu, ktorému bol prerušený výkon funkcie podľa odseku 4, sa môže po určení ministra podľa osobitného ...

(7)

Sudca, ktorému bol prerušený výkon funkcie sudcu podľa odsekov 1 a 3 alebo odseku 5, sa môže znovu ujať ...

(8)

Sudca, ktorému bol prerušený výkon funkcie sudcu podľa odseku 4, sa so súhlasom predsedu súdu a sudcovskej ...

(9)

Sudca, ktorému bol prerušený výkon funkcie sudcu podľa odseku 4, sa dňom zvolenia za člena hodnotiacej ...

Siedmy diel
Vzťah sudcu a štátu

§ 25
Právne vzťahy sudcu
(1)

Vymenovaním za sudcu vzniká a zánikom funkcie sudcu zaniká osobitný vzťah sudcu k štátu, z ktorého vyplývajú ...

(2)

Výkon funkcie sudcu sa začína dňom zloženia sľubu a skončí sa v deň zániku funkcie sudcu alebo v deň ...

(3)

Osobný úrad sudcu vedie písomnosti týkajúce sa sudcu a výkonu jeho funkcie v osobnom spise sudcu. Sudca ...

(4)

Osobný úrad sudcu je súd, na ktorý bol sudca pridelený, preložený alebo dočasne pridelený podľa § 12a. ...

(5)

Sudcovi vystaví jeho osobný úrad preukaz sudcu dňom nástupu do výkonu funkcie. Sudca, ktorému bol výkon ...

§ 26
Sudcovské rady

Sudcovské rady zriadené podľa osobitného predpisu10) vystupujú aj na ochranu práv a oprávnených záujmov ...

Ôsmy diel
Hodnotenie sudcu a výberové konanie

§ 27
Ročný štatistický výkaz sudcu
(1)

Predseda súdu každoročne k 31. marcu vyhotovuje ročný štatistický výkaz sudcu (ďalej len „výkaz“) za ...

(2)

Výkaz obsahuje tieto údaje:

a)
označenie súdu,
b)
titul, meno a priezvisko sudcu,
c)
počet a zloženie nevybavených vecí pridelených sudcovi k prvému a poslednému dňu kalendárneho roka,
d)
počet vecí pridelených sudcovi v priebehu kalendárneho roka,
e)
počet a zloženie rozhodnutých vecí v priebehu kalendárneho roka,
f)
počet vybavených vecí v priebehu kalendárneho roka,
g)
počet verejne prejednaných vecí v priebehu kalendárneho roka,
h)
počet odpracovaných dní, počet určených pojednávacích dní vrátane počtu využitých pojednávacích dní ...
i)
počet rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktoré sa týkajú rozhodovacej činnosti sudcu a ...
j)
údaj o priemernej výkonnosti podľa písmen c) až g) v rovnakej súdnej agende na príslušnom súde a celoslovenský ...
k)
dôvod, pre ktorý sa sudca podieľa na výkone súdnictva v zníženom rozsahu,
l)
údaj o spôsobe rozhodnutia vecí pridelených sudcovi odvolacím alebo dovolacím senátom,
m)
údaj o účasti sudcu na vzdelávacích aktivitách podľa tohto zákona,
n)
údaje o výkonnosti sudcu podľa odseku 3,
o)
dátum vyhotovenia výkazu,
p)
titul, meno a priezvisko predsedu súdu,
q)
podpis predsedu súdu.
(3)

Predseda súdu ďalej vo výkaze uvedie porovnanie údajov podľa odseku 2 písm. c) až g) s údajmi podľa ...

(4)

Ak ide o senát, za vec pridelenú sudcovi sa považuje vec, ktorá je sudcovi pridelená ako spravodajcovi. ...

(5)

Vzor výkazu zverejňuje ministerstvo na svojom webovom sídle.

(6)

Písomné vyhotovenie výkazu je súčasťou osobného spisu sudcu. Predseda súdu zabezpečí zverejnenie výkazu ...

Hodnotenie sudcu
§ 27a
(1)

Hodnotenie sudcu sa uskutočňuje

a)
po piatich rokoch výkonu funkcie sudcu; hodnoteným obdobím je v tomto prípade obdobie piatich rokov, ...
b)
v súvislosti s výberovým konaním; to neplatí, ak ide o postup na súd vyššieho stupňa, keď postačuje ...
c)
na návrh osoby, ktorá je oprávnená podať návrh na začatie disciplinárneho konania (§ 120 ods. 2); hodnoteným ...
d)
ak sudca požiada o hodnotenie,
e)
po jednom roku, ak bolo bezprostredne predchádzajúce hodnotenie sudcu so záverom „nevyhovujúci“.
(2)

Na účely zabezpečenia hodnotenia sudcu podľa odseku 1 písm. b) ten, kto vyhlasuje výberové konanie, ...

(3)

Prvé hodnotenie sudcu podľa odseku 1 písm. a) sa vykonáva po piatich rokoch výkonu funkcie sudcu.

§ 27b
(1)

Hodnotenie sudcov v obvode krajského súdu vykonáva trojčlenná hodnotiaca komisia zložená zo sudcov. ...

(2)

Členov hodnotiacej komisie volí a odvoláva súdna rada. Pre obvod krajského súdu zvolí troch členov zo ...

(3)

Sudca zvolený za člena hodnotiacej komisie nevykonáva funkciu sudcu. Členstvo v hodnotiacej komisii ...

(4)

Hodnotenie sudcu najvyššieho súdu vykonáva predseda kolégia, ktorého je hodnotený sudca členom. Predsedu ...

§ 27c

Pri hodnotení sudcu sa vychádza

a)
z prieskumu rozhodovacej činnosti, plynulosti a dôstojnosti vedenia súdneho konania v hodnotenom období, ...
b)
zo stanovísk odvolacích senátov, prípadne dovolacích senátov,
c)
z vyjadrenia predsedu súdu o činnosti hodnoteného sudcu a ak je hodnoteným sudcom hosťujúci sudca, z ...
d)
z vlastných poznatkov osoby, ktorá vykonáva hodnotenie sudcu (§ 27b) a zo stanoviska predsedu senátu, ...
e)
zo stavu a príčin starších nevybavených vecí a prieťahov v konaní a z výkazov podľa § 27,
f)
zo stanoviska sudcovskej rady k dodržiavaniu zásad sudcovskej etiky a ak je hodnoteným sudcom hosťujúci ...
§ 27d
(1)

Prieskum podľa § 27c písm. a) vykonáva hodnotiaca komisia. Pri prieskume súdneho oddelenia sudcu vychádza ...

a)
dodržiavanie predpisov o konaní pred súdmi, náležitostí zápisníc a rozhodnutí, dodržiavanie zákonných ...
b)
včasnosť vyhotovovania a presvedčivosť rozhodnutí,
c)
úroveň prípravy súdnych pojednávaní a priebehu súdnych pojednávaní, využívanie pojednávacích dní a príčiny ...
(2)

Pri prieskume súdnych spisov hodnoteného sudcu hodnotiaca komisia vychádza z najmenej 10 a najviac 15 ...

(3)

Na základe vykonaného prieskumu pridelí hodnotiaca komisia hodnotenému sudcovi najviac 30 bodov.

(4)

Činnosti podľa odsekov 1 až 3 na najvyššom súde vykonáva trojčlenná komisia určená sudcovskou radou ...

(5)

Na základe stanovísk odvolacích senátov alebo dovolacích senátov, stanoviska sudcovskej rady k dodržiavaniu ...

(6)

Na základe výkazov podľa § 27 a vlastných poznatkov o činnosti hodnoteného sudcu pridelí predseda súdu ...

§ 27e
(1)

Výsledkom hodnotenia sudcu je výrok

a)
„výborný“, ak súčet bodov pridelených podľa § 27d je 86 až 100,
b)
„dobrý“, ak súčet bodov pridelených podľa § 27d je 60 až 85,
c)
„nevyhovujúci“, ak súčet bodov pridelených podľa § 27d je 59 a menej.
(2)

Výrok podľa odseku 1 musí byť odôvodnený.

(3)

Ten, kto vykonáva hodnotenie sudcu vypracuje písomné hodnotenie sudcu do 15 dní od predloženia písomných ...

(4)

Sudca je oprávnený žiadať doplnenie alebo spresnenie hodnotenia v lehote 15 dní od jeho doručenia. Ak ...

(5)

Ak ten, kto vykonáva hodnotenie sudcu námietkam sudcu úplne nevyhovie, sudcovská rada súdu, na ktorom ...

§ 27f
(1)

Ak ide o hodnotenie sudcu v súvislosti s výberovým konaním na funkciu predsedu súdu, pri hodnotení sudcu ...

(2)

Výrok podľa § 27e ods. 1 vychádza zo skutočností zistených podľa odseku 1.

(3)

Ak je uchádzačom o funkciu predsedu súdu predseda alebo podpredseda tohto súdu, vyjadrenie podľa § 27c ...

§ 27g

Sudca sa vo výberovom konaní na voľné miesto sudcu pri postupe na súd vyššieho stupňa zúčastňuje len ...

§ 27h

Ten, kto vykonáva hodnotenie sudcu, zabezpečí zverejnenie hodnotenia sudcu v plnom znení na webovom ...

Výberové konanie
§ 28
(1)

Každé voľné miesto sudcu a voľné miesto hosťujúceho sudcu určené ministrom podľa osobitného predpisu5a) ...

(2)

Výberové konanie na funkciu sudcu na okresnom súde sa vykonáva ako hromadné výberové konanie pre vopred ...

(3)

Výberové konanie na funkciu sudcu na krajskom súde, Špecializovanom trestnom súde a na najvyššom súde ...

(4)

Výberovým konaním na funkciu sudcu sa overujú odborné znalosti, všeobecný prehľad, ktorý treba požadovať ...

(5)

Výberové konanie je verejné okrem hlasovania výberovej komisie a psychologického posúdenia. Ak možno ...

(6)

Výberové konanie sa uskutočňuje v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania.7)

§ 28a
(1)

Hromadné výberové konanie vyhlasuje predseda súdnej rady aspoň raz ročne v jarnom období alebo jesennom ...

(2)

Výberové konanie sa vyhlasuje verejne na webovom sídle súdnej rady a ministerstva, v periodickej tlači ...

(3)

Výberové konanie administratívne a organizačne zabezpečuje

a)
predseda príslušného krajského súdu, ak ide o hromadné výberové konanie, alebo
b)
predseda príslušného súdu, ak ide o výberové konanie podľa § 28 ods. 3.
§ 28b
(1)

Výberového konania sa okrem sudcu môže zúčastniť ten, kto najneskôr v prvý deň výberového konania dosiahol ...

(2)

Uchádzač je povinný spolu so žiadosťou o zaradenie do výberového konania predložiť písomné vyhlásenie, ...

(3)

Predseda súdu podľa § 28a ods. 3 je povinný zabezpečiť zverejnenie všetkých žiadostí o zaradenie do ...

§ 28c
(1)

Výberové konanie pozostáva z písomného testu, prípadovej štúdie, vypracovania súdnych rozhodnutí, prekladu ...

(2)

Ústna časť výberového konania sa zaznamenáva aj s využitím technického zariadenia určeného na zaznamenávanie ...

(3)

Po skončení výberového konania predseda výberovej komisie zabezpečí vyhotovenie zoznamu uchádzačov podľa ...

(4)

Predseda výberovej komisie je povinný zabezpečiť zverejnenie zápisnice o priebehu výberového konania, ...

§ 28d
(1)

Na základe výsledkov hromadného výberového konania vytvára ministerstvo databázu kandidátov na funkciu ...

(2)

Voľné miesto sudcu na okresnom súde v obvode krajského súdu a voľné miesto hosťujúceho sudcu možno obsadiť ...

(3)

V databázach podľa odseku 1 sa kandidáti na funkciu sudcu zoradia podľa úspešnosti v hromadnom výberovom ...

(4)

Kandidát na funkciu sudcu je povinný absolvovať prípravné vzdelávanie zamerané na osvojenie si praktických ...

(5)

Databázy podľa odseku 1 sú zverejnené na webovom sídle ministerstva. Okrem titulu, mena a priezviska ...

§ 28e

Výberové konanie na obsadenie voľného miesta predsedu senátu súdu vyššieho stupňa sa vyhlasuje pre sudcov ...

§ 28f

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví náležitosti vyhlásenia výberového ...

§ 29
(1)

Výberové konanie podľa § 28 ods. 1 uskutočňuje päťčlenná výberová komisia. Členov výberovej komisie ...

a)
vymenuje predseda súdu z databázy kandidátov na členov výberovej komisie tak, aby jeden člen bol vymenovaný ...
b)
vymenuje predseda súdnej rady, ak ide o hromadné výberové konanie z databázy kandidátov na členov výberovej ...
(2)

Na účely vytvorenia databázy kandidátov na členov výberovej komisie súdna rada volí aspoň 16 kandidátov ...

(3)

Za kandidáta na člena výberovej komisie možno zvoliť alebo vymenovať len osobu, ktorá má morálne a odborné ...

(4)

Členovia výberovej komisie volia spomedzi seba predsedu výberovej komisie. Výberová komisia je uznášaniaschopná, ...

(5)

Spolu s vymenovaním členov výberovej komisie vymenuje predseda súdu alebo predseda súdnej rady aj náhradníkov ...

Deviaty diel
Rozsah imunity a podmienky trestného stíhania sudcov a prísediacich

§ 29a
(1)

Za rozhodovanie nemožno sudcu ani prísediaceho stíhať, a to ani po zániku ich funkcií.

(2)

Prísediaceho možno pre činy spáchané pri výkone sudcovskej funkcie alebo v súvislosti s výkonom tejto ...

DRUHÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ POVINNOSTI SUDCU A ZÁKLADNÉ PRÁVA SUDCU

§ 30
Základné povinnosti sudcu
(1)

V občianskom živote, pri výkone funkcie sudcu, aj po jeho skončení sa sudca musí zdržať všetkého, čo ...

(2)

V záujme záruky nezávislosti a nestrannosti výkonu sudcovskej funkcie je sudca povinný najmä

a)
presadzovať a obhajovať nezávislosť súdnictva a jeho dobrú povesť,
b)
odmietnuť akýkoľvek zásah, nátlak, vplyv alebo žiadosť, ktorých cieľom by mohlo byť ohrozenie nezávislosti ...
c)
nenechať sa pri výkone svojej funkcie ovplyvniť záujmami politických strán, politických hnutí, verejnou ...
d)
vystupovať nezaujato a k stranám alebo k účastníkom konania pristupovať bez ekonomických, sociálnych, ...
e)
dbať svojím správaním na to, aby jeho nestrannosť nebola dôvodne spochybňovaná,
f)
spĺňať predpoklady sudcovskej spôsobilosti po celý čas trvania funkcie sudcu,
g)
dodržiavať zásady sudcovskej etiky.
(3)

Sudca nesmie od strán alebo od účastníkov konania alebo od ich právnych zástupcov okrem prípadov ustanovených ...

(4)

Sudca je povinný vykonávať svoje povinnosti svedomito, v pridelených veciach konať plynulo bez zbytočných ...

(5)

Sudca je povinný plniť svoje povinnosti riadne a včas aj v prípade povolenia práce v domácom prostredí. ...

(6)

Sudca je povinný využívať určené pojednávacie dni a tak zabezpečovať riadne a včasné vybavovanie pridelených ...

(7)

Sudca je povinný prehlbovať si svoje odborné vedomosti a využívať ponúknuté možnosti na vzdelávanie. ...

(8)

Sudca nemá právo štrajkovať a nesmie konať tak, aby akýmkoľvek spôsobom znemožňoval činnosť súdnictva. ...

(9)

Sudca nesmie byť členom žiadnej politickej strany ani politického hnutia, ani vykonávať aktívnu politickú ...

(10)

Sudca je povinný zachovávať mlčanlivosť, a to aj po zániku funkcie sudcu, o veciach, o ktorých sa dozvedel ...

(11)

Sudca je povinný zdržať sa verejného vyslovovania svojho názoru o veciach prejednávaných súdmi, ktoré ...

(12)

Sudca je povinný dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa osobitného zákona;11aa) ...

§ 31
Písomné vyhlásenie sudcu
(1)

Sudca je povinný podať do 30 dní odo dňa, keď sa ujal funkcie sudcu, a počas jej výkonu vždy do 31. ...

a)
či spĺňa podmienky podľa § 23,
b)
aké funkčné alebo iné požitky mu plynú z činností a funkcií podľa § 23,
c)
zoznam jemu blízkych osôb,7a) ktoré sú sudcami, zamestnancami súdov alebo ministerstva vrátane rozpočtových ...
(2)

Súčasťou údajov o funkciách a činnostiach podľa odseku 1 sú aj tieto ďalšie údaje:

a)
ak ide o funkcie a činnosti označené v Ústave Slovenskej republiky alebo v tomto zákone za nezlučiteľné ...
b)
názov a sídlo právnickej osoby a meno, priezvisko a bydlisko fyzickej osoby, pre ktorú sudca činnosť ...
c)
vyčíslenie príjmov dosiahnutých v uplynulom kalendárnom roku z funkcií a činností, v ktorých bude ten, ...
(3)

Sudca je povinný oznámiť

a)
každú zmenu v skutočnostiach, ktoré podľa odsekov 1 a 2 uviedol vo svojom vyhlásení,
b)
každú funkciu alebo činnosť, ktorú začal alebo bude vykonávať po ustanovení do funkcie sudcu.
(4)

Oznámenie podľa odseku 3 treba podať do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť vznikla.

§ 32
Majetkové priznanie
(1)

Sudca je povinný počas celého obdobia výkonu funkcie sudcu deklarovať svoje majetkové pomery

a)
do 30 dní odo dňa, keď sa ujal výkonu funkcie sudcu,
b)
do 31. marca každého kalendárneho roka pôsobenia vo funkcii sudcu.
(2)

Majetkové priznanie musí obsahovať údaje o

a)
právnom dôvode a o dátume nadobudnutia nehnuteľného majetku a cene jeho obstarania, pri bezodplatnom ...
b)
každej hnuteľnej veci, ktorej hodnota presahuje 6 600 eur, právny dôvod a dátum nadobudnutia tejto veci, ...
c)
každom majetkovom práve a inej majetkovej hodnote, ktorej hodnota presahuje 6 600 eur, právny dôvod ...
d)
hnuteľných veciach, majetkových právach a iných majetkových hodnotách, aj keď ich hodnota jednotlivo ...
e)
príjmoch dosiahnutých v uplynulom kalendárnom roku z výkonu funkcie sudcu a z výkonu iných činností,
f)
záväzkových vzťahoch sudcu, ak ich hodnota presahuje 6 600 eur.
(3)

Sudca je povinný deklarovať v majetkovom priznaní aj majetkové pomery svojho neplnoletého dieťaťa a ...

(4)

Súčasťou majetkového priznania je aj čestné vyhlásenie sudcu, že nemá vedomosť o takých príjmoch osôb ...

(5)

Údaje o majetkových pomeroch deklarovaných podľa odsekov 1 až 4 sudca oznamuje súdnej rade elektronicky ...

(6)

Ustanoveniami odsekov 1 až 5 nie je dotknutá deklaračná povinnosť predsedu a podpredsedu najvyššieho ...

(7)

Predseda súdnej rady je povinný zabezpečiť zverejnenie vyhlásenia podľa § 31 ods. 1, oznámenia podľa ...

§ 33
Konanie vo veciach písomného vyhlásenia sudcu a majetkového priznania sudcu
(1)

Ak sudca nepodá včas písomné vyhlásenie podľa § 31 alebo majetkové priznanie podľa § 32, vyzve ho predseda ...

(2)

Súdna rada preskúma úplnosť písomného vyhlásenia a majetkového priznania a v prípade potreby vyzve sudcu, ...

(3)

Ak sa na základe vyhodnotenia majetkového priznania podľa § 32 ods. 5 zistia u sudcu majetkové prírastky, ...

(4)

Ak sudca nesplní niektorú z povinností uvedených v odsekoch 1 až 3, súdna rada môže podať ministrovi ...

§ 34
Základné práva sudcu
(1)

Každý sudca má za rovnakých podmienok rovnaké práva a povinnosti. Sudca nemôže byť zvýhodňovaný alebo ...

(2)

Každý sudca má právo voliť a byť volený za člena sudcovskej rady príslušnej pre obvod súdu, do ktorého ...

(3)

Sudca má právo na prideľovanie vecí podľa rozvrhu práce14b) tak, aby ich mohol prejednať a rozhodnúť ...

(4)

Sudca, ktorý vedie súdne pojednávanie, rozhoduje o tom, či je možné v priebehu pojednávania uskutočňovať ...

(5)

Sudca má právo zakladať záujmové stavovské organizácie sudcov a združovať sa v nich; ich cieľom je presadzovať ...

(6)

Sudca má v odôvodnených prípadoch právo na zabezpečenie ochrany svojej osoby, svojich rodinných príslušníkov ...

(7)

Bez súhlasu sudcu nemožno zverejňovať jeho tvár a bydlisko; to sa vzťahuje aj na rodinných príslušníkov ...

(8)

Práva uvedené v odsekoch 6 a 7 prislúchajú sudcovi Špecializovaného trestného súdu obligatórne. Sudcovi ...

(9)

Sudca nesmie byť disciplinárne stíhaný alebo inak prenasledovaný alebo postihovaný za to, že podá na ...

TRETIA HLAVA
PREHLBOVANIE A ZVYŠOVANIE KVALIFIKÁCIE SUDCU

§ 35
Vzdelávanie sudcu
(1)

Sudca má právo na zabezpečenie podmienok systematického a bezplatného vzdelávania po celý čas výkonu ...

(2)

Vzdelávanie sudcov zabezpečujú tuzemské a zahraničné vzdelávacie inštitúcie. Vzdelávanie sudcov sa vykonáva ...

(3)

Sudcovia, ktorí sa podieľajú na organizácii vzdelávania a na lektorskej činnosti pre sudcov a zamestnancov ...

§ 36
Prehlbovanie kvalifikácie
(1)

Prehlbovaním kvalifikácie sa rozumie systematické odborné vzdelávanie sudcov s cieľom priebežne si udržiavať, ...

(2)

Na prehlbovanie kvalifikácie patrí sudcovi študijné voľno v potrebnom rozsahu; za ten čas patrí sudcovi ...

§ 37
Zvyšovanie kvalifikácie
(1)

Zvyšovaním kvalifikácie sa rozumie nadobudnutie vedomostí a zručností potrebných na výkon funkcie sudcu ...

(2)

Zvyšovaním kvalifikácie sa ďalej rozumie ďalšie vysokoškolské štúdium v odbore potrebnom na výkon funkcie ...

(3)

Na žiadosť sudcu môže predseda súdu so súhlasom príslušnej sudcovskej rady a v prípade zvyšovania kvalifikácie ...

a)
určenie oblasti a spôsobu zvýšenia kvalifikácie,
b)
podmienky zvyšovania kvalifikácie,
c)
funkčné miesto alebo dôvod, pre ktorý sa zvýšenie kvalifikácie požaduje,
d)
čas platnosti vydaného súhlasu.
(4)

Sudcovi patrí študijné voľno na základe potvrdenia vzdelávacieho zariadenia o oblasti a dĺžke trvania ...

a)
v rozsahu potrebnom na účasť na vyučovaní,
b)
dva dni na prípravu a na vykonanie každej skúšky,
c)
desať dní na prípravu a na vykonanie záverečnej skúšky,
d)
desať dní na vypracovanie a obhajobu diplomovej alebo inej záverečnej práce.
(5)

Počas študijného voľna podľa odseku 4 patrí sudcovi funkčný plat.

§ 38
Náklady kvalifikácie
(1)

Náklady súvisiace s prehlbovaním kvalifikácie a so zvyšovaním kvalifikácie sudcu uhrádza správa súdov. ...

(2)

Sudca je povinný nahradiť úplne alebo čiastočne náklady zvyšovania kvalifikácie, ak nedodržal podmienky ...

ŠTVRTÁ HLAVA
PODMIENKY NA VÝKON FUNKCIE SUDCU

Prvý diel
Týždenný pracovný čas a denná pracovná doba

§ 39
(1)

Týždenný pracovný čas sudcu je najviac 40 hodín.

(2)

V rámci rozvrhu práce si sudca určuje svoju dennú pracovnú dobu po dohode s predsedom súdu v závislosti ...

§ 40
Pohotovosť a výkon funkcie nadčas
(1)

Sudca je povinný v záujme zabezpečenia plnenia úloh súdu podľa osobitných predpisov1) vykonávať nariadenú ...

(2)

Nariadená pohotovosť sa vykonáva v čase určenom rozvrhom práce. Nariadená pohotovosť sa začína po skončení ...

(3)

Sudcovi nemožno určiť pohotovosť bez jeho súhlasu častejšie ako raz za štyri týždne. Pohotovosť môže ...

§ 41
Miesto výkonu funkcie
(1)

Ak tento alebo osobitný zákon neustanovuje inak, sudca vykonáva svoju funkciu v úradných miestnostiach ...

(2)

Predseda súdu môže vykonávať kontrolu plnenia funkčných povinností sudcu v domácom prostredí. Predseda ...

a)
nedostatočného výkonu funkcie sudcu alebo pre porušenie sudcovských povinností, alebo
b)
právoplatného rozhodnutia disciplinárneho senátu, ktorým uznal sudcu za vinného zo spáchania disciplinárneho ...
(3)

Pri posudzovaní žiadosti podľa odseku 1 a zrušení povolenia podľa odseku 2 písm. a) si predseda súdu ...

Druhý diel
Pracovná cesta v súvislosti s výkonom funkcie sudcu a náhrada výdavkov

§ 42
(1)

Pracovnou cestou v súvislosti s výkonom funkcie sudcu (ďalej len „cesta“) sa rozumie čas od nástupu ...

(2)

Zahraničnou cestou sa rozumie čas od nástupu na cestu zo Slovenskej republiky do zahraničia, čas výkonu ...

(3)

Sudcu vysiela na cestu, ak nie je ustanovené inak, predseda súdu na čas nevyhnutnej potreby. Predseda ...

(4)

Ak ide o cestu, ktorú vyžadujú procesné úkony vo veci, ktorá je sudcovi pridelená na rozhodnutie, sudca ...

(5)

Na cestu mimo sídla súdu, ktorá bude trvať viac ako tri pracovné dni, môže predseda súdu vyslať sudcu ...

(6)

Sudca má právo použiť vnútroštátne dopravné prostriedky prvej triedy. Ak sudca požiada o vykonanie cesty ...

(7)

Osobitné podmienky pre sudcov na výkon funkcie podľa § 53 až 55 nie sú týmto dotknuté.

§ 43
Náhrada výdavkov súvisiacich s cestou
(1)

Sudcovi patrí náhrada výdavkov súvisiacich s cestou uskutočnenou podľa § 42 alebo ak to ďalej upravuje ...

(2)

Ak sudca vykoná cestu, ktorá súvisí s výkonom funkcie v rámci sídla súdu, považuje sa za cestu s nárokom ...

§ 43a
Náhrada výdavkov hosťujúceho sudcu

Hosťujúci sudca má nárok na náhradu zvýšených výdavkov za podmienok a v rozsahu, ktorý ustanoví všeobecne ...

§ 44
Náhrada výdavkov pri preložení, dočasnom pridelení a stáži

Sudca dočasne pridelený podľa § 12 a sudca vykonávajúci stáž podľa § 13 má nárok na náhradu zvýšených ...

Tretí diel
Dovolenka na zotavenie

§ 45
(1)

Základná výmera dovolenky sudcu je šesť týždňov v kalendárnom roku.

(2)

Sudca má nárok na dovolenku za kalendárny rok, ak vykonával funkciu sudcu celý kalendárny rok. Ak výkon ...

(3)

Sudcovi nevzniká nárok na dovolenku na zotavenie počas čerpania rodičovskej dovolenky. Sudcovi nevzniká ...

§ 46
(1)

Sudca časť svojej dovolenky čerpá v období súdnych prázdnin, a to v rozsahu najmenej dvoch týždňov, ...

(2)

Čerpanie dovolenky určuje predseda súdu po prerokovaní so sudcom tak, aby mal sudca možnosť vyčerpať ...

(3)

Sudcovi patrí náhrada preukázaných výdavkov, ak mu bez jeho zavinenia vznikli preto, že musel so súhlasom ...

(4)

Sudcovi nesmie byť určené čerpanie dovolenky na čas, keď sa pripravuje na prejednanie a rozhodnutie ...

§ 47
(1)

Ak si sudca nemohol vyčerpať dovolenku v kalendárnom roku z dôvodu naliehavého záujmu zabezpečiť výkon ...

(2)

Sudca má nárok na náhradu za nevyčerpanú dovolenku, ak ju nemohol vyčerpať ani do konca budúceho kalendárneho ...

(3)

Sudca je povinný vrátiť funkčný plat alebo jeho pomernú časť za dovolenku, na ktorú stratil nárok, prípadne ...

§ 48

Sudcovi patrí počas dovolenky funkčný plat. Za nevyčerpanú dovolenku alebo za jej pomernú časť mu patrí ...

§ 49

Základná výmera dovolenky sa predlžuje o týždeň sudcovi, ktorý aspoň dva týždne základnej dovolenky ...

Štvrtý diel
Zdravotná starostlivosť

§ 50
(1)

Sudca, ktorý v kalendárnom roku dosiahne vek 45 rokov a vykonáva funkciu sudcu najmenej 10 rokov, má ...

(2)

Preventívna rehabilitácia sudcovi nepatrí, ak mu bola v kalendárnom roku poskytnutá kúpeľná liečba.

(3)

Preventívna rehabilitácia sa vykonáva v rehabilitačných zariadeniach zriadených alebo spravovaných ministerstvom ...

(4)

Sudca má nárok na náhradu nákladov vynaložených v súvislosti s poskytovaním preventívnej rehabilitácie ...

(5)

Podmienky preventívnej rehabilitácie zabezpečuje správa súdov.

§ 51

Osobný úrad sudcu zabezpečí, ak o to sudca požiada, vybavenie záležitostí súvisiacich s uzavretím zmluvy ...

Piaty diel
Ďalšie podmienky na výkon funkcie sudcu

§ 52
(1)

Sudca má právo na poskytovanie odbornej literatúry a na zabezpečenie riadnych pracovných podmienok tak, ...

(2)

Sudcovi patrí mesačná paušálna náhrada nákladov spojených s výkonom funkcie17) vo výške 1/12 z 50 % ...

PIATA HLAVA
OSOBITNÉ PODMIENKY SUDKÝŇ NA VÝKON FUNKCIE

§ 53
(1)

Sudkyni starajúcej sa o dieťa mladšie ako jeden rok alebo tehotnej sudkyni môžu byť prideľované osobitne ...

(2)

Ak podľa lekárskeho posudku výkon funkcie sudcu ohrozuje tehotenstvo sudkyne a predseda súdu nemá možnosť ...

§ 54
(1)

Tehotná sudkyňa a sudkyňa, ktorá sa stará o dieťa mladšie ako jeden rok, nesmie vykonávať pohotovosť. ...

(2)

Tehotná sudkyňa a sudkyňa, ktorá sa stará o dieťa mladšie ako jeden rok, nesmie byť vyslaná na cestu ...

(3)

Ustanovenie odseku 2 neplatí, ak vykonanie cesty vyžaduje včasné a zákonné rozhodnutie veci, ktorá je ...

(4)

Ak požiada sudkyňa starajúca sa o dieťa mladšie ako 15 rokov alebo tehotná sudkyňa o kratší týždenný ...

(5)

Ak sudkyňa starajúca sa o dieťa mladšie ako osem rokov alebo tehotná sudkyňa požiada o povolenie práce ...

(6)

Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa za podmienok v nich uvedených primerane vzťahujú aj na osamelých sudcov. ...

(7)

Osamelými sa rozumejú slobodné, ovdovené alebo rozvedené ženy, slobodní, ovdovení alebo rozvedení muži, ...

§ 55
(1)

Sudkyni, ktorá dojčí svoje dieťa, patria okrem prestávky pri dennom výkone funkcie sudcu osobitné prestávky ...

(2)

Sudkyni, ktorá vykonáva funkciu sudcu po celý určený týždenný pracovný čas, patria na každé dieťa do ...

(3)

Ak vykonáva sudkyňa funkciu sudcu v kratšom týždennom pracovnom čase, patrí jej jedna polhodinová prestávka, ...

§ 56
(1)

V súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o narodené dieťa patrí sudkyni rodičovská dovolenka počas 34 ...

(2)

Na prehĺbenie starostlivosti o dieťa sa poskytne sudkyni alebo sudcovi, ktorý o to písomne požiada, ...

(3)

Počas rodičovskej dovolenky patrí sudkyni alebo sudcovi materské18) a príplatok k peňažnej pomoci v ...

(4)

Na rodičovskú dovolenku nastupuje sudkyňa spravidla od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom ...

(5)

Rodičovská dovolenka patrí aj sudcovi, ktorý prevzal do svojej starostlivosti nahradzujúcej rodičovskú ...

(6)

Rodičovská dovolenka sudkyne v súvislosti s pôrodom musí byť najmenej 14 týždňov a nesmie sa skončiť, ...

§ 57
(1)

Ak bolo dieťa zo zdravotných dôvodov umiestnené v zariadení zdravotníckej starostlivosti a sudkyňa zatiaľ ...

(2)

Sudkyni rodičovská dovolenka nepatrí, ak dieťa, o ktoré sa starala, bolo

a)
zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia príslušného ...
b)
umiestnené do zariadenia s celoročným, týždenným alebo denným pobytom; to neplatí, ak do zariadenia ...
(3)

Ak sa dieťa narodilo mŕtve, patrí sudkyni rodičovská dovolenka počas 14 týždňov.

(4)

Ak dieťa zomrie v čase, keď je sudkyňa na rodičovskej dovolenke alebo na ďalšej rodičovskej dovolenke, ...

ŠIESTA HLAVA
PREKÁŽKY VÝKONU FUNKCIE SUDCU

§ 58
Platené voľno
(1)

Sudcovi patrí platené voľno, ak nie je ustanovené inak, z týchto dôvodov a v tomto rozsahu:

a)
vyšetrenie alebo ošetrenie sudcu v zdravotníckom zariadení; pracovné voľno sa poskytne na nevyhnutne ...
b)
narodenie dieťaťa manželke sudcu; pracovné voľno sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na prevoz manželky ...
c)
sprevádzanie rodinného príslušníka sudcu na vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom ochorení alebo pri ...
d)
sprevádzanie zdravotne postihnutého dieťaťa sudcom do zariadenia sociálnej služby alebo do osobitnej ...
e)
účasť darcu pri odbere krvi a pri aferéze a účasť darcu pri odbere tkanív; pracovné voľno sa poskytne ...
f)
úmrtie rodinného príslušníka; pracovné voľno sa poskytne na
1.
tri dni pri úmrtí manžela alebo dieťaťa,
2.
jeden deň na účasť na pohrebe rodiča a súrodenca sudcu, rodiča a súrodenca jeho manžela a na ďalší deň, ...
3.
nevyhnutne potrebný čas, najviac na jeden deň, na účasť na pohrebe prarodiča sudcu alebo jeho vnuka ...
g)
vlastná svadba a svadba dieťaťa sudcu; pracovné voľno sa poskytne na dva dni na vlastnú svadbu, jeden ...
h)
presťahovanie sudcu v súvislosti so zmenou miesta výkonu funkcie; pracovné voľno sa poskytne v rozsahu ...
i)
znemožnenie dopravy sudcu do miesta výkonu funkcie; pracovné voľno sa poskytne na nevyhnutne potrebný ...
j)
na iné úkony vo všeobecnom záujme, o ktorých to ustanovujú osobitné predpisy; pracovné voľno sa poskytne ...
k)
účasť na pohrebe spolupracovníka; pracovné voľno sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas.
(2)

Na účely tohto zákona rodinným príslušníkom je manžel, vlastné deti, deti zverené sudcovi alebo jeho ...

(3)

Sudcovi patrí platené pracovné voľno z dôvodu výkonu občianskych povinností, najmä

a)
pri poskytovaní prvej pomoci,
b)
pri povinných lekárskych prehliadkach,
c)
pri opatreniam proti prenosným chorobám,
d)
pri iných naliehavých opatreniach liečebno-preventívnej starostlivosti,
e)
pri izolácii z dôvodu veterinárnych ochranných opatrení,
f)
pri poskytnutí osobnej pomoci pri požiarnej ochrane, živelných udalostiach, záchrannej akcii horskej ...
(4)

Sudcom, ktorí sú členmi a predstaviteľmi stavovskej organizácie sudcov, patrí v súvislosti s jej činnosťou ...

(5)

Počas voľna podľa odsekov 1, 3 a 4 patrí sudcovi funkčný plat.

§ 59
Neplatené voľno

Sudcovi na základe jeho písomnej žiadosti možno poskytnúť neplatené voľno z vážnych osobných dôvodov, ...

§ 60
Ospravedlnená neprítomnosť sudcu v mieste výkonu funkcie
(1)

Počas dočasnej neschopnosti na výkon funkcie sudcu pre chorobu alebo pre úraz, počas rodičovskej dovolenky, ...

(2)

Predseda súdu môže počas dočasnej neschopnosti na výkon funkcie sudcu pre chorobu alebo pre úraz požiadať ...

§ 61
Upovedomenie o pracovnom voľne a dĺžke jeho trvania
(1)

Ak je sudcovi vopred známy dôvod pracovného voľna, je povinný včas o ňom a o predpokladanom trvaní pracovného ...

(2)

Dôvod pracovného voľna a jeho trvanie je sudca povinný predsedovi súdu preukázať.

§ 62
Výkon funkcie sudcu

Ako výkon funkcie sudcu sa okrem výkonu činností vyplývajúcich z osobitných predpisov1) zabezpečujúcich ...

a)

čerpania dovolenky a preventívnej rehabilitácie,

b)

plateného pracovného voľna,

c)

zdokonaľovacej služby, výkonu civilnej služby namiesto vojenského cvičenia,

d)

prehlbovania kvalifikácie a zvyšovania kvalifikácie,

e)

prestávky na dojčenie,

f)

náhradného voľna za výkon funkcie nadčas a za výkon funkcie vo sviatok,

g)

ak sudca nevykonáva funkciu, pretože je sviatok,

h)

neprítomnosti sudcu v mieste výkonu funkcie z dôvodu

1.

dočasnej neschopnosti na výkon funkcie pre chorobu alebo pre úraz,

2.

karantény,

3.

rodičovskej dovolenky do troch rokov veku dieťaťa a v súvislosti so starostlivosťou o dlhodobo ťažko ...

4.

ošetrovanie chorého člena rodiny,

5.

starostlivosti o dieťa mladšie ako pätnásť rokov, ktoré nemôže byť z dôležitých dôvodov v starostlivosti ...

i)

dočasného pridelenia podľa § 12,

j)

dočasného pozastavenia výkonu funkcie (§ 22 alebo § 22a), ak je sudcovi doplatený plat podľa § 22 ods. ...

k)

stáže sudcu podľa § 13,

l)

poverenia sudcu plnením úloh v orgáne Európskej únie podľa § 13a,

m)

prerušenia výkonu funkcie sudcu podľa § 24 ods. 1 písm. b) až d) a odseku 3.

SIEDMA HLAVA
PLATOVÉ POMERY SUDCOV

§ 65
Plat sudcu
(1)

Sudcovi patrí za podmienok ustanovených týmto zákonom

a)
základný plat sudcu,
b)
príplatok
1.
funkčný,
2.
za výkon funkcie sudcu ako hosťujúceho sudcu,
3.
počas dočasného pridelenia,
4.
za vedenie justičného čakateľa,
5.
za pohotovosť,
6.
osobitný,
c)
plat za výkon funkcie sudcu nadčas,
d)
ďalší plat,
e)
vyrovnanie platu,
f)
odmena.
(2)

Sudcovi patria náhrady nákladov a iné hmotné výhody, ak tak ustanovuje zákon.

(3)

Ak je sudca poverený plnením úloh v orgáne Európskej únie, patrí mu od prvého dňa poverenia popri plate ...

(4)

Ak je sudca vyslaný na výkon práce v aktivite krízového manažmentu mimo územia Slovenskej republiky,6a) ...

(5)

Za uspokojenie platových nárokov sudcu zodpovedá štát.

Základný plat sudcu, platové skupiny a platové stupne
§ 66
(1)

Základným platom sudcu najvyššieho súdu a sudcu Špecializovaného trestného súdu je plat rovnajúci sa ...

(2)

Sudcovia okresných súdov a krajských súdov sa na potreby určenia základného platu zaraďujú do dvoch ...

(3)

Sudcovia okresných súdov a hosťujúci sudcovia sa zaraďujú do platovej skupiny I a sudcovia krajských ...

(4)

Do platových stupňov sa sudcovia uvedení v odseku 2 zaraďujú podľa dĺžky praxe rozhodujúcej na zaradenie ...

§ 67
(1)

Priemerným platom sudcu podľa osobitného predpisu19) sa rozumie plat v I. platovej skupine a v 3. platovom ...

(2)

Základný plat sudcov zaradených do jednotlivých platových stupňov a jednotlivých platových skupín sa ...

I II 1. do ukončenia 3. roku praxe 90 % 95 % 2. od začiatku 4. roku praxe 95 % 100 % 3. ...

§ 68
Funkčný príplatok za riadiacu činnosť
(1)

Funkčný príplatok za riadiacu činnosť patrí mesačne z priemerného platu sudcu podľa § 67 ods. 1

a)
predsedovi okresného súdu s počtom do desať sudcov vo výške 8 %, s počtom nad desať sudcov vo výške ...
b)
podpredsedovi okresného súdu s počtom do desať sudcov vo výške 5 %, s počtom nad desať sudcov vo výške ...
c)
predsedovi krajského súdu a predsedovi Špecializovaného trestného súdu vo výške 15 %,
d)
podpredsedovi krajského súdu a podpredsedovi Špecializovaného trestného súdu vo výške 10 %.
(2)

Počas zastupovania predsedu súdu patrí podpredsedovi príslušného súdu funkčný príplatok za riadiacu ...

(3)

Funkčný príplatok za riadiacu činnosť nepatrí predsedovi súdu a podpredsedovi súdu, ak je dočasne pridelený ...

(4)

Funkčný príplatok podľa odseku 2 patrí podpredsedovi zastupujúcemu predsedu súdu alebo sudcovi poverenému ...

(5)

Funkčný príplatok za riadiacu činnosť nepatrí predsedovi súdu, ak nevykonáva svoju funkciu po dlhší ...

(6)

Funkčné príplatky predsedu a podpredsedu najvyššieho súdu ustanovuje osobitný predpis.19)

§ 69
Funkčný príplatok za funkciu
(1)

Funkčný príplatok za vyššiu sudcovskú funkciu patrí mesačne z priemerného platu sudcu podľa § 67 ods. ...

a)
predsedovi senátu krajského súdu a predsedovi senátu Špecializovaného trestného súdu vo výške 5 %,
b)
sudcovi krajského súdu a sudcovi Špecializovaného trestného súdu, ktorý rozhoduje ako samosudca, vo ...
c)
predsedovi kolégia najvyššieho súdu vo výške 25 %,
d)
predsedovi senátu najvyššieho súdu vo výške 20 %,
e)
predsedovi kolégia krajského súdu vo výške 8 % a predsedovi grémia vo výške 5 %.
(2)

Funkčný príplatok za výkon funkcie patrí sudcovi Špecializovaného trestného súdu a sudcovi najvyššieho ...

(3)

Funkčný príplatok za funkciu nepatrí predsedovi grémia a predsedovi kolégia, ak je dočasne pridelený ...

(4)

Funkčný príplatok za výkon funkcie podľa odseku 2 patrí sudcovi najvyššieho súdu, ktorý podľa rozvrhu ...

(5)

Funkčný príplatok za výkon funkcie podľa odseku 1 písm. c) a e) patrí aj predsedovi senátu krajského ...

§ 69a
Funkčný príplatok za výkon funkcie člena alebo predsedu disciplinárneho senátu
(1)

Funkčný príplatok za výkon funkcie člena alebo predsedu disciplinárneho senátu patrí sudcovi, ktorý ...

a)
členom disciplinárneho senátu, v sume 44,26 eura mesačne,
b)
predsedom disciplinárneho senátu, v sume 66,39 eura mesačne.
(2)

Funkčný príplatok podľa odseku 1 nepatrí tomu členovi disciplinárneho senátu a predsedovi disciplinárneho ...

§ 70
Súbeh funkčných príplatkov

V prípade súbehu funkčných príplatkov podľa § 68 a § 69 ods. 1 patrí sudcovi funkčný príplatok, ktorý ...

§ 71
Funkčný plat
(1)

Základný plat sudcov najvyššieho súdu a ostatných sudcov a funkčný príplatok podľa tohto zákona tvoria ...

(2)

Funkčný plat, jeho výšku a zloženie, oznámi správa súdu sudcovi písomne.

§ 71a
Príplatok za výkon funkcie sudcu ako hosťujúceho sudcu

Hosťujúcemu sudcovi, ktorý vykonáva funkciu sudcu na okresnom súde, patrí príplatok za výkon funkcie ...

§ 72
Plat a príplatok počas dočasného pridelenia
(1)

Sudcovi počas dočasného pridelenia patrí funkčný plat podľa pôvodného zaradenia. To neplatí pri dočasnom ...

(2)

Ak je sudca dočasne pridelený na súd vyššieho stupňa, patrí mu príplatok počas dočasného pridelenia ...

§ 72a
Príplatok za vedenie justičného čakateľa

Sudcovi, ktorý vykonáva činnosť školiteľa justičného čakateľa, patrí osobitný príplatok vo výške 100 ...

§ 74
Príplatok za pohotovosť
(1)

Za každú hodinu pohotovosti sudcu nariadenú podľa § 40 v súlade s rozvrhom práce patrí sudcovi príplatok ...

a)
50 % zo sumy, ktorá je 1/165 jeho funkčného platu, ak ide o pohotovosť vykonávanú na súde, a 100 % z ...
b)
15 % zo sumy, ktorá je 1/165 jeho funkčného platu, ak ide o pohotovosť vykonávanú v mieste trvalého ...
(2)

Príplatok za pohotovosť nepatrí sudcovi za čas, v ktorom došlo počas trvania pohotovosti k výkonu funkcie ...

§ 75
Osobitný príplatok

Sudcovi, ktorý bol poverený výkonom činnosti podľa § 27d ods. 1, možno priznať osobitný príplatok, ktorého ...

§ 76
Plat za výkon funkcie sudcu nadčas

Ak sa sudcovi za výkon funkcie nadčas podľa § 40 neposkytne náhradné voľno, patrí mu za každú hodinu ...

§ 77
Ďalší plat
(1)

Sudcovi patrí v každom polroku kalendárneho roka ďalší plat vo výške funkčného platu patriaceho za mesiac ...

a)
vykonával funkciu sudcu aspoň 95 pracovných dní,
b)
osobitný vzťah sudcu k štátu trvá; to neplatí, ak sudca zomrel po splnení podmienky podľa písmena a), ...
c)
nebolo mu uložené disciplinárne opatrenie za závažné disciplinárne previnenie,
d)
nedošlo v jeho prípade k prerozdeleniu jemu pridelených vecí z dôvodu dlhodobej šesť týždňov presahujúcej ...
(2)

Plat podľa odseku 1 je splatný vo výplatnom termíne určenom na výplatu platu za mesiac máj a za mesiac ...

(3)

Výkonom funkcie sudcu na účely poskytnutia ďalšieho platu podľa odseku 1 písm. a) je aj čas

a)
čerpania dovolenky,
b)
plateného pracovného voľna,
c)
neprítomnosti pre úraz, ku ktorému došlo pri výkone funkcie alebo v súvislosti s výkonom funkcie,
d)
dočasného pozastavenia výkonu funkcie podľa § 22 alebo § 22a, ak sudcovi vznikne nárok na doplatok rozdielu ...
e)
prehlbovania kvalifikácie, čerpania študijného voľna pri zvyšovaní kvalifikácie.
§ 78
Vyrovnanie platu

Ak bol sudca na svoju žiadosť uvoľnený alebo odvolaný z vyššej sudcovskej funkcie, v ktorej mu patril ...

§ 78a
Odmena
(1)

Sudcovi možno priznať odmenu až do výšky jeho funkčného platu

a)
za vykonanie úloh nad rozsah povinností vyplývajúcich mu z § 30, najmä za zastupovanie dočasne neprítomného ...
b)
pri dosiahnutí veku 50 rokov.
(2)

Kritériá na priznávanie odmien prijme sudcovská rada vždy na začiatku rozpočtového obdobia a zverejní ...

(3)

O priznaní odmeny rozhodne predseda súdu na návrh sudcovskej rady alebo aj bez takéhoto návrhu po predchádzajúcom ...

(4)

O priznaní odmeny predsedovi okresného súdu rozhodne predseda príslušného krajského súdu a o priznaní ...

(5)

Odmenu možno priznať v mesiaci november a vyplatiť vo výplatnom termíne určenom na výplatu platu za ...

§ 81
Náhrady nákladov a hmotné výhody
(1)

Predseda najvyššieho súdu má počas výkonu svojej funkcie právo bezplatne užívať primerane vybavený byt ...

(2)

Podpredseda najvyššieho súdu má právo na bezplatné používanie služobného motorového vozidla a poskytnutie ...

(3)

Sudcovi sa počas nariadenej pohotovosti pridelí mobilný telefón.

§ 82
Započítateľná prax
(1)

Do času praxe rozhodujúcej na zaradenie do príslušného platového stupňa (ďalej len „započítateľná prax“) ...

a)
prípravnej služby justičného čakateľa,
b)
výkonu funkcie sudcu podľa § 62,
c)
inej právnickej praxe preukázanej sudcom po získaní vysokoškolského právnického vzdelania vo funkcii ...
(2)

Do času započítateľnej praxe podľa odseku 1 sa započítava aj čas

a)
výkonu povinnej vojenskej služby v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom platným v čase jej výkonu ...
b)
starostlivosti o dieťa zodpovedajúci dĺžke materskej dovolenky a ďalšej materskej dovolenky ustanovenej ...
c)
počas ktorého sudca nemohol vykonávať svoju funkciu z dôvodov uvedených v osobitnom predpise,21)
d)
prerušenia výkonu funkcie pre niektorý z dôvodov podľa § 24 ods. 1 písm. b) až d) a odseku 3,
e)
dočasného pozastavenia výkonu funkcie podľa § 22 alebo § 22a, ak sudcovi vznikne nárok na doplatok rozdielu ...
(3)

Z dôvodov hodných osobitného zreteľa môže minister so súhlasom súdnej rady rozhodnúť o započítaní iného ...

§ 83
Priznanie základného platu a príplatku
(1)

Sudcovi okresného súdu patrí základný plat odo dňa zloženia sľubu. Sudcovi krajského súdu patrí základný ...

(2)

Základný plat sudcu zaradeného do vyššieho platového stupňa patrí sudcovi od prvého dňa mesiaca nasledujúceho ...

(3)

Funkčný príplatok a príplatok podľa § 72 patria sudcovi odo dňa, v ktorom nastala rozhodujúca skutočnosť ...

§ 84
Zníženie funkčného platu

Znížiť funkčný plat sudcu možno len na základe právoplatného rozhodnutia disciplinárneho senátu.

§ 86
Krátenie funkčného platu
(1)

Ak sa sudcovi poskytne neplatené voľno, kráti sa mu funkčný plat primerane počtu dní, počas ktorých ...

(2)

Sudcovi s kratším pracovným časom patrí funkčný plat zodpovedajúci tomuto pracovnému času.

Splatnosť a vyplácanie platu
§ 87
(1)

Platové náležitosti sudcu podľa tohto zákona (ďalej len „plat“), ak nie je ustanovené inak, sú splatné ...

(2)

Ak je plat splatný v čase čerpania dovolenky sudcu, musí mu byť vyplatený na základe písomnej žiadosti ...

(3)

Osobný úrad sudcu vyplatí sudcovi jeho splatný plat v prípade skončenia výkonu funkcie sudcu vo výplatnom ...

§ 88
(1)

Plat sa vypláca v eurách.

(2)

Plat sa vypláca počas pracovnej doby stanovenej v rozvrhu práce na príslušnom súde, ak osobitný zákon ...

(3)

Plat sudcovi poverenému plnením úloh v orgáne Európskej únie vyplatí osobný úrad sudcu v dvoch častiach. ...

(4)

Plat sudcovi vyslanému na výkon práce v aktivite krízového manažmentu mimo územia Slovenskej republiky ...

§ 89

Ak to ustanovuje osobitný predpis, sudca je povinný určiť účet, na ktorý sa mu má poukazovať plat; inak ...

§ 90
(1)

Osobný úrad sudcu je povinný vydať sudcovi doklad obsahujúci údaje o jednotlivých zložkách platu a o ...

(2)

V platových veciach rozhoduje predseda súdu, na ktorom sudca vykonáva funkciu.

§ 91
Zrážky z platu
(1)

Zrážky z platu možno vykonať iba na základe písomného súhlasu sudcu o zrážkach z platu. Inak môže osobný ...

a)
poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové zabezpečenie a poistné na zdravotné poistenie, ...
b)
preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti,
c)
preddavok na plat, ktorý je sudca povinný vrátiť, pretože neboli splnené podmienky na priznanie tohto ...
d)
sumy postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa osobitného predpisu,22)
e)
plat za dovolenku, na ktorú sudca stratil nárok alebo na ktorú mu nárok nevznikol,
f)
nevyúčtované preddavky cestovných náhrad podľa osobitného predpisu,
g)
sumy pripadajúce štátu na základe disciplinárneho opatrenia, peňažného trestu alebo náhrady uložené ...
(2)

Poradie zrážok z platu ustanovuje osobitný predpis.

§ 92
(1)

Ochranu osobných údajov sudcu zabezpečuje osobný úrad sudcu.14a)

(2)

Ochranu osobných údajov uvedených v majetkových priznaniach sudcov zabezpečuje súdna rada.14a)

ÔSMA HLAVA
SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE SUDCU

§ 93
Príplatok k náhrade príjmu a príplatok k nemocenskému
(1)

Ak je sudca uznaný pre chorobu alebo úraz za dočasne neschopného na výkon funkcie a vznikol mu nárok ...

(2)

Príplatok k náhrade príjmu a príplatok k nemocenskému sudcovi nepatrí, ak dočasná neschopnosť sudcu ...

§ 94
Príplatok k peňažnej pomoci v materstve

Ak sudcovi vznikne nárok na peňažnú pomoc v materstve, patrí mu príplatok k peňažnej pomoci v materstve ...

§ 95
Príplatok za výkon funkcie sudcu a príplatok k dôchodku pozostalých
(1)

Sudca má za každý rok výkonu funkcie sudcu právo na príplatok za výkon funkcie sudcu, ak má nárok na ...

a)
súčasne požiadal ministra o prerušenie výkonu funkcie sudcu podľa § 24 ods. 4 a ministerstvo o priznanie ...
b)
súčasne požiadal ministerstvo o priznanie príplatku za výkon funkcie sudcu, ak mu zanikla funkcia sudcu ...
1.
odvolania z funkcie sudcu podľa § 18 ods. 2,
2.
vzdania sa funkcie sudcu podľa § 19.
(2)

Príplatok k dôchodku pozostalých patrí

a)
manželke k vdovskému dôchodku po zomretom manželovi, ktorý bol sudcom, vo výške 60 % z príplatku za ...
b)
manželovi k vdoveckému dôchodku po zomretej manželke, ktorá bola sudkyňou, vo výške 60 % z príplatku ...
c)
nezaopatrenému dieťaťu k sirotskému dôchodku po zomretom rodičovi alebo po zomretom osvojiteľovi, ktorý ...
(3)

Na účely príplatkov k dôchodku pozostalých podľa odseku 2 sa nevyžaduje splnenie podmienky uvedenej ...

(4)

Výška mesačného príplatku za výkon funkcie sudcu je za každý celý rok výkonu funkcie sudcu 0,8 % z priemerného ...

(5)

Príplatok za výkon funkcie sudcu patrí sudcovi najviac za 35 rokov výkonu funkcie.

(6)

Príplatok za výkon funkcie sudcu a príplatok k dôchodku pozostalých sa zvýšia, ak sa zvýši priemerný ...

(7)

O príplatku za výkon funkcie sudcu a o príplatku k dôchodku pozostalých rozhodne ministerstvo do 30 ...

(8)

Na účely určenia príplatkov podľa odsekov 1 a 2 sa za dôchodok podľa osobitného predpisu20a) považuje ...

Konanie o príplatku k náhrade príjmu, o príplatku k nemocenskému, o príplatku k materskému a o príplatku za výkon funkcie sudcu
§ 96

Úhrn príplatku k náhrade príjmu a náhrady príjmu, úhrn príplatku k nemocenskému a nemocenského a úhrn ...

§ 97

O príplatku podľa § 93 a 94 (ďalej len „príplatok“) rozhoduje osobný úrad sudcu.

§ 98
(1)

Nárok na príplatok vzniká splnením podmienok ustanovených týmto zákonom.

(2)

Konanie o priznanie príplatku sa začína na základe písomnej žiadosti sudcu, prípadne pozostalého po ...

(3)

Ak sa dodatočne zistí, že sa príplatok priznal alebo že sa vypláca v nižšej sume, aká sudcovi patrí, ...

(4)

Ak zanikol nárok na príplatok alebo ak sa zistí, že príplatok sa priznal neprávom, príplatok sa odníme. ...

(5)

Ak sa zistí, že príplatok sa priznal vo vyššej sume, aká sudcovi patrí, príplatok sa zníži. Sudca alebo ...

(6)

Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce pre nárok na výplatu príplatku, jeho výplata sa zastaví alebo obnoví ...

(7)

Nárok na príplatok uplynutím času nezaniká.

(8)

Nárok na výplatu príplatku alebo jeho časti sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa, za ktorý príplatok ...

§ 99
(1)

Príplatok k náhrade príjmu, príplatok k nemocenskému a príplatok k materskému sa vypláca pozadu za príslušný ...

(2)

Príplatok za výkon funkcie sudcu vypláca ministerstvo vopred v pravidelných mesačných lehotách ním určených, ...

(3)

Výška príplatkov uvedených v odsekoch 1 a 2 sa zaokrúhľuje na najbližších 50 eurocentov smerom nahor. ...

(4)

Príplatok uvedený v odseku 2 sa vypláca do cudziny pozadu v trojmesačných lehotách po predchádzajúcom ...

(5)

Poberateľom príplatku k dôchodku pozostalých po sudcovi je pozostalý alebo jeho zákonný zástupca.

§ 100
(1)

Právo na príplatok zaniká dňom smrti sudcu alebo pozostalého po sudcovi, ak má právo na príplatok.

(2)

Ak sudca zomrel po uplatnení nároku na príplatok, do ďalšieho konania o príplatok vstupujú a nadobúdajú ...

(3)

Ak sa príplatok priznal pred smrťou sudcu, vyplatia sa splatné sumy, ktoré sa nevyplatili do dňa smrti ...

(4)

Nároky prechádzajúce na osoby uvedené v odsekoch 2 a 3 nie sú predmetom dedičstva; predmetom dedičstva ...

§ 101
(1)

Proti rozhodnutiu osobného úradu sudcu o príplatku podľa § 93 a 94 možno podať do 15 dní od doručenia ...

(2)

Proti rozhodnutiu ministerstva o nároku na príplatok podľa § 95 ods. 5 možno podať rozklad, o ktorom ...

(3)

Sudca a osoby uvedené v § 100 ods. 2 môžu podať na súd návrh na preskúmanie rozhodnutia vo veciach príplatku ...

§ 102
(1)

Na účely zdravotného poistenia,24) nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia25) sa sudca posudzuje ...

(2)

Sudca neplatí príspevok na poistenie v nezamestnanosti. Za sudcu osobný úrad sudcu neplatí príspevok ...

DEVIATA HLAVA
NÁHRADA ŠKODY

§ 103
Predchádzanie škodám

Správa súdov je povinná bez zbytočného odkladu zabezpečiť odstránenie okolností ohrozujúcich život, ...

§ 104
Zodpovednosť za škodu spôsobenú rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom

Za škodu spôsobenú rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom súdu zodpovedá štát. Ak štát uhradí ...

§ 105
Požadovanie náhrady škody a určovanie jej výšky
(1)

Správa súdu je povinná vymáhať od sudcu náhradu škody, za ktorú zodpovedá.

(2)

Výška náhrady škody spôsobenej z nedbanlivosti nesmie presiahnuť u jednotlivého sudcu sumu rovnajúcu ...

(3)

O povinnosti nahradiť škodu a o výške požadovanej náhrady škody rozhoduje predseda súdu. Ak spôsobil ...

Zodpovednosť štátu
§ 106
(1)

Za škodu, ktorá vznikla sudcovi pri výkone funkcie alebo v súvislosti s ňou, zodpovedá štát. Štát zodpovedá ...

(2)

Za štát koná príslušná správa súdu.

§ 107
Štát sa nemôže zbaviť zodpovednosti, ak sudca utrpel škodu
a)

počas súdneho pojednávania alebo iného verejného úkonu,

b)

pri výsluchu účastníka konania mimo súdneho pojednávania v priestoroch súdu alebo na inom mieste, kde ...

c)

pri rozhodovaní o väzbe,

d)

pri odvracaní nebezpečenstva ohrozujúceho život alebo zdravie alebo škody hroziacej na majetku, ak tento ...

e)

pre výkon funkcie sudcu.

§ 108
Zodpovednosť za škodu na odložených veciach

Za veci, ktoré sa pri výkone funkcie obvykle nenosia, napríklad väčšie sumy peňazí, klenoty a iné cennosti, ...

§ 109
Náhrada škody pri úrazoch a chorobách z povolania

Sudca má právo na náhradu škody, ak pri výkone funkcie sudcu alebo v priamej súvislosti s ňou dôjde ...

§ 110
Náhrada za stratu na plate
(1)

Náhrada za stratu na plate počas dočasnej neschopnosti na výkon funkcie je rozdiel medzi posledným funkčným ...

(2)

Náhrada škody podľa odseku 1 patrí aj pri ďalšej neschopnosti na výkon funkcie z dôvodu toho istého ...

(3)

Náhrada za stratu na plate po skončení dočasnej neschopnosti na výkon funkcie sa pri uznaní invalidity ...

(4)

Ak je sudca neschopný na výkon funkcie napriek úľavám a skrátenému úväzku, patrí mu náhrada podľa odseku ...

(5)

Náhrada za stratu na plate podľa odsekov 1 a 2 patrí najdlhšie do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom ...

§ 111
Náhrada za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia

Ak sudca utrpel úraz v dôsledku trestného činu spáchaného inou osobou pre výkon funkcie sudcu alebo ...

§ 112
Jednorazové mimoriadne odškodnenie

Sudcovi, ktorý v dôsledku úrazu, ku ktorému došlo v dôsledku trestného činu spáchaného inou osobou pre ...

§ 113
Odškodnenie pozostalých a rodinných príslušníkov
(1)

Ak sudca, ktorý z dôvodu úrazu, ku ktorému došlo v dôsledku trestného činu spáchaného inou osobou pre ...

(2)

Náhrada vecnej škody patrí dedičom zomretého sudcu.

(3)

Nákladmi spojenými s pohrebom sa rozumejú najmä náklady účtované pohrebným ústavom, cintorínske poplatky, ...

(4)

Nároky upravené v § 109 až 112 patria aj manželovi, manželke alebo deťom sudcu, ak utrpeli škodu pre ...

§ 114
Konanie vo veciach náhrady škody
(1)

O náhrade škody podľa tohto zákona rozhoduje v prvom stupni predseda súdu, na ktorom sudca vykonáva ...

(2)

O odvolaní proti rozhodnutiu predsedu okresného súdu rozhoduje predseda príslušného krajského súdu, ...

(3)

Na konanie o náhrade škody sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.

(4)

Proti rozhodnutiu o odvolaní (rozklade) má právo podať sudca žalobu o preskúmanie rozhodnutia do 30 ...

(5)

Ak ide o náhradu škody spôsobenej úrazom alebo chorobou z povolania, rozhoduje v prvom stupni vždy predseda ...

TRETIA ČASŤ

DISCIPLINÁRNA ZODPOVEDNOSŤ

PRVÁ HLAVA
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA O DISCIPLINÁRNEJ ZODPOVEDNOSTI

§ 115
Rozsah disciplinárnej zodpovednosti sudcu

Sudca je disciplinárne zodpovedný za disciplinárne previnenie.

§ 115a
(1)

Na zodpovednosť za disciplinárne previnenie stačí zavinenie z nedbanlivosti, ak zákon výslovne neustanovuje, ...

(2)

Nedbanlivosťou sa na účely tohto zákona rozumie také konanie sudcu, kedy vedel alebo vedieť mal, že ...

§ 116
Disciplinárne previnenie
(1)

Disciplinárnym previnením je

a)
zavinené nesplnenie alebo porušenie povinností sudcu,
b)
správanie, ktoré vzbudzuje oprávnené pochybnosti o nezávislosti a nestrannosti sudcu pri rozhodovaní, ...
c)
nepreukázanie požadovaných výsledkov v práci sudcu na základe hodnotenia sudcu s výrokom „nevyhovujúci“, ...
d)
nesplnenie povinnosti podať majetkové priznanie podľa § 32 ods. 1 ani v lehote ustanovenej podľa § 33 ...
e)
prítomnosť na pracovisku pod vplyvom alkoholu, omamnej alebo psychotropnej látky, ak nejde o disciplinárne ...
f)
nesplnenie povinnosti podať písomné vyhlásenie podľa § 31 ods. 1 v ustanovenej lehote alebo uvedenie ...
(2)

Závažným disciplinárnym previnením je

a)
vedomé porušenie povinnosti sudcu rozhodovať nestranne a nezaujato,
b)
konanie uvedené v odseku 1 okrem konania uvedeného v písmenách c) a d), ak vzhľadom na povahu porušenej ...
c)
opakované nesplnenie povinnosti podať majetkové priznanie podľa § 32 ods. 1 ani v lehote ustanovenej ...
d)
zavinené konanie sudcu, ktoré má za následok prieťahy v disciplinárnom konaní,
e)
svojvoľné rozhodnutie sudcu, ktoré je v rozpore s právom, ak týmto rozhodnutím sudca spôsobí značnú ...
f)
zavinené konanie sudcu, ktoré má za následok prieťahy v súdnom konaní,
g)
opakované nesplnenie povinnosti podať písomné vyhlásenie podľa § 31 ods. 1 v ustanovenej lehote alebo ...
h)
opakované nepreukázanie požadovaných výsledkov v práci sudcu na základe hodnotenia sudcu s výrokom „nevyhovujúci“, ...
i)
porušenie povinnosti spĺňať predpoklady sudcovskej spôsobilosti po celý čas trvania funkcie sudcu.
(3)

Závažné disciplinárne previnenie nezlučiteľné s funkciou sudcu je

a)
výkon funkcie sudcu počas nariadenej pohotovosti sudcu a počas pracovného času pod vplyvom alkoholu, ...
b)
spáchanie závažného disciplinárneho previnenia napriek tomu, že už mu bolo za závažné disciplinárne ...
c)
nespôsobilosť sudcu hodnoverným spôsobom preukázať zdroj značných majetkových prírastkov, ktoré zjavne ...
d)
konanie uvedené v odseku 2 písm. a), c) a i), ak je vzhľadom na povahu porušenej povinnosti, spôsob ...
e)
porušenie zákonných podmienok náhodného prideľovania vecí senátom, sudcom a súdnym úradníkom a náhodného ...
f)
nepreukázanie požadovaných výsledkov v práci sudcu na základe hodnotenia sudcu s výrokom „nevyhovujúci“, ...
§ 117
Disciplinárne opatrenie
(1)

Za disciplinárne previnenie disciplinárny senát uloží niektoré z týchto disciplinárnych opatrení:

a)
napomenutie,
b)
zníženie funkčného platu až o 30 % na obdobie najviac troch mesiacov a pri opätovnom disciplinárnom ...
c)
vydanie a zverejnenie rozhodnutia o tom, že dotknutý sudca v príslušnom roku nepreukázal zákonom ustanoveným ...
(2)

Disciplinárne opatrenia podľa odseku 1 možno uložiť jednotlivo alebo popri sebe. Za disciplinárne previnenie ...

(3)

Za závažné disciplinárne previnenie disciplinárny senát uloží niektoré z týchto disciplinárnych opatrení: ...

a)
preloženie sudcu na súd nižšieho stupňa,
b)
zníženie funkčného platu o 50 % až 70 % na obdobie troch mesiacov až jedného roka,
c)
vydanie a zverejnenie rozhodnutia o tom, že dotknutý sudca v príslušnom roku nepreukázal zákonom ustanoveným ...
(4)

Disciplinárne opatrenia podľa odseku 3 možno uložiť jednotlivo alebo popri sebe. Odvolanie z funkcie ...

(5)

Disciplinárnym opatrením za závažné disciplinárne previnenie nezlučiteľné s funkciou sudcu je vždy odvolanie ...

(6)

Disciplinárny senát pri ukladaní disciplinárneho opatrenia prihliada najmä na rozsah a povahu porušenej ...

(7)

Nedostatky v práci menšieho významu alebo poklesky v správaní menšieho významu môže orgán, ktorý je ...

(8)

Dotknutý sudca sa môže v lehote 15 dní odo dňa, keď sa dozvie o udelení napomenutia, obrátiť na príslušný ...

§ 118
Zánik disciplinárnej zodpovednosti sudcu
(1)

Zodpovednosť sudcu za disciplinárne previnenie zaniká uplynutím premlčacej lehoty uvedenej v § 120 ods. ...

(2)

Premlčanie disciplinárneho previnenia sa prerušuje

a)
podaním návrhu na začatie disciplinárneho konania za disciplinárne previnenie, o ktorého premlčanie ...
b)
ak sa v premlčacej lehote sudca dopustí iného disciplinárneho previnenia.
(3)

Prerušením premlčania začína plynúť nová premlčacia lehota.

DRUHÁ HLAVA
DISCIPLINÁRNY SENÁT

§ 119
(1)

Disciplinárnu zodpovednosť zisťuje a disciplinárne opatrenia ukladá disciplinárny senát. Disciplinárne ...

(2)

Disciplinárny senát prvého stupňa je trojčlenný a jeho predseda a jeden člen musia byť sudcovia a jeden ...

(3)

Zákonným sudcom na účely disciplinárneho konania je predseda disciplinárneho senátu a člen disciplinárneho ...

(4)

Činnosť disciplinárnych senátov organizačne a technicky zabezpečuje kancelária súdnej rady.

(5)

Súdna rada dohliada na dodržiavanie zásad dôstojnosti disciplinárneho konania a plynulosti disciplinárneho ...

a)
dohliada na riadny chod disciplinárnych senátov,
b)
sleduje a hodnotí pravidelnosť práce predsedov disciplinárnych senátov a členov disciplinárnych senátov ...
c)
vykonáva previerky spisov disciplinárnych senátov a manipulácie s nimi,
d)
zúčastňuje sa na niektorých pojednávaniach,
e)
sleduje rozhodovaciu činnosť disciplinárnych senátov z hľadiska plynulosti disciplinárneho konania, ...
(6)

Ak súdna rada zistí, že došlo k porušeniu zásad dôstojnosti disciplinárneho konania a plynulosti disciplinárneho ...

§ 119a
(1)

Súdna rada volí na obdobie troch rokov 10 predsedov disciplinárnych senátov a 30 členov disciplinárnych ...

a)
databázy predsedov senátov zvolených z kandidátov navrhnutých sudcovskými radami,
b)
databázy, ktorá má 15 členov senátov zvolených z kandidátov navrhnutých ministrom, z ktorých je osem ...
c)
databázy, ktorá má 15 členov senátov zvolených z kandidátov navrhnutých národnou radou, z ktorých je ...
(2)

Sudcovské rady, minister a národná rada navrhujú súdnej rade kandidátov na základe žiadosti súdnej rady. ...

a)
počet členov disciplinárnych senátov alebo predsedov disciplinárnych senátov, ktorých bude voliť na ...
b)
databázu, do ktorej sa má voliť,
c)
či je potrebné zvoliť sudcu alebo inú osobu ako sudcu a
d)
lehotu na predloženie návrhov na kandidátov, ktorá nesmie byť kratšia ako 45 dní odo dňa doručenia žiadosti. ...
(3)

Sudcovské rady, minister a národná rada predložia súdnej rade kandidátov na členov disciplinárnych senátov ...

(4)

Ak nebol zvolený potrebný počet predsedov disciplinárneho senátu alebo členov disciplinárneho senátu ...

(5)

Predseda súdnej rady je povinný zabezpečiť zverejňovanie databáz podľa odseku 1 na webovom sídle súdnej ...

§ 119b
(1)

Za predsedu disciplinárneho senátu a za člena disciplinárneho senátu môže byť zvolený len sudca vrátane ...

a)
ktorý vo funkcii sudcu pôsobí najmenej päť rokov,
b)
proti ktorému sa nevedie disciplinárne konanie, alebo trestné stíhanie,
c)
ktorému nebolo uložené disciplinárne opatrenie,
d)
ktorý nie je členom súdnej rady, predsedom súdu alebo podpredsedom súdu.
(2)

Za člena disciplinárneho senátu môže byť zvolená aj iná osoba ako sudca, ktorá

a)
spĺňa podmienky na vymenovanie za sudcu podľa § 5 ods. 1 písm. a) až d) a f),
b)
vykonáva právnickú prax najmenej desať rokov,
c)
nie je členom súdnej rady.
(3)

Sudca môže byť zvolený za predsedu disciplinárneho senátu alebo člena disciplinárneho senátu a iná osoba ...

(4)

Iná osoba ako sudca, ktorá je zvolená za člena disciplinárneho senátu, vykonáva funkciu člena disciplinárneho ...

§ 119c
Počet a zloženie disciplinárnych senátov
(1)

Zloženie disciplinárnych senátov prvého stupňa a odvolacích disciplinárnych senátov určuje súdna rada ...

(2)

Súdna rada vytvára aspoň štyri disciplinárne senáty prvého stupňa a ich zloženie určuje tak, aby

a)
predseda disciplinárneho senátu bol vybratý z databázy podľa § 119a ods. 1 písm. a),
b)
jeden člen disciplinárneho senátu bol vybratý z databázy podľa § 119a ods. 1 písm. b),
c)
jeden člen disciplinárneho senátu bol vybratý z databázy podľa § 119a ods. 1 písm. c).
(3)

Súdna rada vytvára aspoň dva odvolacie disciplinárne senáty a ich zloženie určuje tak, aby

a)
predseda odvolacieho disciplinárneho senátu bol vybratý z databázy podľa § 119a ods. 1 písm. a),
b)
dvaja členovia odvolacieho disciplinárneho senátu boli vybratí z databázy podľa § 119a ods. 1 písm. ...
c)
dvaja členovia odvolacieho disciplinárneho senátu boli vybratí z databázy podľa § 119a ods. 1 písm. ...
§ 119d
Prideľovanie vecí disciplinárnym senátom
(1)

Ak tento zákon neustanovuje inak, návrh na začatie disciplinárneho konania, návrh na dočasné pozastavenie ...

(2)

Žiadosť o vydanie osvedčenia o zahladení disciplinárneho postihu sa prideľuje náhodným výberom predsedovi ...

(3)

Pridelenie vecí podľa odsekov 1 a 2 sa vykonáva pri ich zaevidovaní v podateľni kancelárie disciplinárnych ...

(4)

Ak bude vec prvostupňovému disciplinárnemu senátu vrátená na ďalšie konanie, bude pridelená tomu prvostupňovému ...

(5)

Každé ďalšie odvolanie podané v disciplinárnom konaní v tej istej disciplinárnej veci sa prideľuje tomu ...

(6)

Každá ďalšia námietka zaujatosti podaná v disciplinárnom konaní v tej istej disciplinárnej veci sa prideľuje ...

(7)

Z rozhodovania v odvolacom disciplinárnom senáte je vylúčený predseda disciplinárneho senátu a člen ...

§ 119da
Rozvrh práce disciplinárnych senátov
(1)

Rozvrh práce disciplinárnych senátov obsahuje

a)
zloženie disciplinárnych senátov s uvedením predsedu disciplinárneho senátu a ďalších členov disciplinárneho ...
b)
určenie spôsobu zastupovania disciplinárnych senátov tak, aby bolo možné zabezpečiť v súlade s týmto ...
c)
spôsob a podmienky vykonania zmien v rozvrhu práce v prípade dlhodobej neprítomnosti predsedu disciplinárneho ...
d)
spôsob prideľovania vecí disciplinárnym senátom v prípade nemožnosti využitia technických prostriedkov ...
(2)

Predseda súdnej rady je povinný návrh rozvrhu práce disciplinárnych senátov, predtým než ho predloží ...

(3)

Rozvrh práce disciplinárnych senátov a jeho zmeny schvaľuje súdna rada na návrh predsedu súdnej rady. ...

(4)

Ak súdna rada neschváli rozvrh práce včas, organizácia práce disciplinárnych senátov sa pri zabezpečovaní ...

(5)

Kancelária súdnej rady je povinná bezodkladne po jeho schválení zverejniť na webovom sídle súdnej rady ...

§ 119e
Zánik funkcie predsedu disciplinárneho senátu a člena disciplinárneho senátu
(1)

Funkcia predsedu disciplinárneho senátu a člena disciplinárneho senátu zanikne

a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
zánikom funkcie sudcu,
c)
ustanovením sudcu za predsedu alebo podpredsedu súdu,
d)
zvolením sudcu za člena súdnej rady,
e)
právoplatnosťou rozhodnutia disciplinárneho senátu o uložení disciplinárneho opatrenia,
f)
ak člen disciplinárneho senátu alebo predseda disciplinárneho senátu, ktorý je sudcom, prestane spĺňať ...
g)
ak člen disciplinárneho senátu, ktorý nie je sudcom, prestane spĺňať podmienky podľa § 119b ods. 2 alebo ...
h)
vzdaním sa funkcie člena disciplinárneho senátu alebo predsedu disciplinárneho senátu.
(2)

Ak v disciplinárnom konaní začatom pred uplynutím funkčného obdobia predsedu disciplinárneho senátu ...

(3)

Ak zanikne funkcia predsedu disciplinárneho senátu alebo člena disciplinárneho senátu a ak odsek 2 neustanovuje ...

TRETIA HLAVA
DISCIPLINÁRNE KONANIE

§ 120
Začatie disciplinárneho konania
(1)

Disciplinárne konanie sa začína na návrh.

(2)

Návrh na začatie disciplinárneho konania je oprávnený podať

a)
minister,
b)
predseda súdnej rady,
c)
verejný ochranca práv,
d)
predseda krajského súdu aj proti sudcovi okresného súdu v jeho obvode a hosťujúcemu sudcovi vykonávajúcemu ...
e)
predseda súdu proti sudcovi príslušného súdu a hosťujúcemu sudcovi vykonávajúcemu funkciu sudcu na príslušnom ...
f)
sudcovská rada proti sudcovi príslušného súdu vrátane predsedu tohto súdu a hosťujúcemu sudcovi vykonávajúcemu ...
(3)

Ak návrh na začatie disciplinárneho konania podáva oprávnený orgán podľa odseku 2 písm. b) až f), je ...

(4)

Návrh na začatie disciplinárneho konania možno podať na disciplinárnom senáte do jedného roka odo dňa, ...

(5)

Návrh musí obsahovať meno a priezvisko sudcu, proti ktorému návrh smeruje, opis skutku, pre ktorý sa ...

(6)

Opis skutku, pre ktorý sa navrhuje začatie disciplinárneho konania, musí s ohľadom na konkrétne okolnosti ...

(7)

Návrh na začatie disciplinárneho konania možno vziať späť až dovtedy, kým sa disciplinárny senát, prípadne ...

(8)

Ak je to potrebné na posúdenie disciplinárnej zodpovednosti sudcu za disciplinárne previnenie podľa ...

§ 121
Rozhodovanie o námietke zaujatosti
(1)

Ak nastanú okolnosti, ktoré môžu zakladať dôvod zaujatosti predsedu disciplinárneho senátu alebo jeho ...

(2)

O zaujatosti rozhodne iný disciplinárny senát rovnakého stupňa.

§ 122
Upovedomenie o začatí disciplinárneho konania a o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu

O začatí disciplinárneho konania upovedomí predseda disciplinárneho senátu sudcu, proti ktorému sa disciplinárne ...

§ 123
Predbežné šetrenie

Ak obsah návrhu na začatie disciplinárneho konania vyžaduje predbežné objasnenie uvádzaných skutočností, ...

§ 124
Zastavenie disciplinárneho konania
(1)

Disciplinárny senát bez ústneho pojednávania konanie zastaví, ak

a)
bol návrh na začatie disciplinárneho konania podaný oneskorene alebo vzatý späť,
b)
je sudca disciplinárne stíhaný za priestupok alebo za konanie, ktoré môže byť postihnuté sankciami podľa ...
c)
bol sudca odvolaný z funkcie, ak sa vzdal funkcie alebo ak jeho funkcia zanikla podľa § 19,
d)
zanikla zodpovednosť za disciplinárne previnenie,
e)
o skutku, pre ktorý sa disciplinárne konanie vedie, sa právoplatne rozhodlo v trestnom konaní.
(2)

Ak nastane niektorý z dôvodov zastavenia konania podľa odseku 1 písm. a) po začatí ústneho pojednávania, ...

§ 125
Prerušenie disciplinárneho konania
(1)

Ak sa disciplinárny senát domnieva, že skutočnosti, ktoré sa sudcovi kladú za vinu, majú znaky trestného ...

(2)

Disciplinárny senát preruší disciplinárne konanie aj vtedy, ak sa dozvie, že pre skutok, pre ktorý sa ...

(3)

Prerušenie disciplinárneho konania trvá do právoplatnosti rozhodnutia v trestnom konaní. Ak nie sú splnené ...

(4)

Disciplinárny senát preruší disciplinárne konanie aj vtedy, ak sa dozvie, že sudca proti ktorému je ...

§ 126
Nariadenie ústneho pojednávania
(1)

Po vykonaní predbežného šetrenia alebo ak nie je také šetrenie potrebné, určí predseda disciplinárneho ...

(2)

Ak treba vypočuť svedkov, predvolá ich predseda disciplinárneho senátu na ústne pojednávanie.

(3)

Termín ústneho pojednávania sa určí tak, aby sudca a jeho obhajca mali od upovedomenia aspoň päť pracovných ...

(4)

O termíne ústneho pojednávania sa upovedomí aj predseda súdu, na ktorom je sudca, proti ktorému sa disciplinárne ...

(5)

Sudca, proti ktorému sa disciplinárne konanie vedie, a orgán, ktorý návrh na začatie disciplinárneho ...

(6)

Ak je to potrebné na posúdenie disciplinárnej zodpovednosti sudcu za disciplinárne previnenie podľa ...

§ 127
Ústne pojednávanie
(1)

Ústne pojednávanie sa koná zásadne v prítomnosti sudcu, proti ktorému návrh smeruje. V jeho neprítomnosti ...

(2)

Na začiatku ústneho pojednávania prednesie navrhovateľ návrh na začatie disciplinárneho konania a odôvodní ...

(3)

Ak sa vykonalo predbežné šetrenie, predseda disciplinárneho senátu alebo ním určený člen disciplinárneho ...

(4)

Predseda disciplinárneho senátu vypočuje sudcu, proti ktorému sa disciplinárne konanie vedie, a vykoná ...

(5)

Sudca, proti ktorému sa disciplinárne konanie vedie, jeho obhajca a ten, kto návrh podal, majú právo ...

(6)

Po skončení dokazovania sa môže k veci vyjadriť ten, kto návrh podal, obhajca a sudca, proti ktorému ...

(7)

Ústne pojednávanie pred disciplinárnym senátom je verejné; to neplatí pre tú časť ústneho pojednávania, ...

§ 128
Zápisnica o ústnom pojednávaní a o porade

O ústnom pojednávaní pred disciplinárnym senátom a o porade disciplinárneho senátu sa vyhotovuje zápisnica. ...

§ 129
Rozhodnutie disciplinárneho senátu
(1)

Disciplinárny senát je povinný rozhodnúť o disciplinárnom previnení spravidla do troch mesiacov od podania ...

(2)

Ak disciplinárny senát dôjde k záveru, že sudca sa dopustil disciplinárneho previnenia, rozhodne, že ...

(3)

Ak disciplinárny senát dôjde k záveru, že sa sudca disciplinárneho previnenia nedopustil alebo že mu ...

(4)

Ak disciplinárny senát sudcu oslobodil, má sudca, proti ktorému sa disciplinárne konanie viedlo, nárok ...

(5)

Disciplinárny senát zastaví disciplinárne konanie, ak vyjde najavo niektorý z dôvodov zastavenia uvedených ...

(6)

Ak bolo disciplinárne konanie zastavené z dôvodov uvedených v § 124 ods. 1 písm. a) a disciplinárny ...

(7)

Predseda disciplinárneho senátu rozhodnutie vyhlási na ústnom pojednávaní a vždy verejne. Rozhodnutie ...

§ 130
Doručenie rozhodnutia

Rozhodnutie disciplinárneho senátu sa doručí sudcovi, proti ktorému sa disciplinárne konanie vedie, ...

§ 131
Odvolanie
(1)

Proti rozhodnutiu prvostupňového disciplinárneho senátu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa, keď ...

(2)

Odvolanie môže podať

a)
sudca, proti ktorému sa disciplinárne konanie vedie,
b)
predseda príslušného súdu, ktorý podal návrh na začatie disciplinárneho konania alebo ktorému vec postúpil ...
c)
aj orgán, ktorý návrh podal.
(3)

O odvolaní rozhoduje odvolací disciplinárny senát.

(4)

Ak odvolací disciplinárny senát odvolanie nezamietne, napadnuté rozhodnutie úplne alebo sčasti zruší ...

§ 132
Obnova disciplinárneho konania
(1)

V lehote troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia disciplinárneho senátu môže sudca podať návrh na ...

(2)

Iný mimoriadny opravný prostriedok proti právoplatnému rozhodnutiu disciplinárneho senátu nie je prípustný. ...

§ 133
Výkon rozhodnutia
(1)

Opatrenia potrebné na výkon uloženého disciplinárneho opatrenia vykoná osobný úrad sudcu.

(2)

Výnos pokút uložených v disciplinárnom konaní je príjmom štátneho rozpočtu. Vlastníkom prepadnutých ...

(3)

Rozhodnutie o povinnosti sudcu nahradiť škodu možno vykonať podľa osobitného predpisu.29)

Zahladenie disciplinárneho postihu
§ 134
(1)

K zahladeniu disciplinárneho postihu za disciplinárne previnenie alebo za iné porušenie zákona dochádza ...

(2)

K zahladeniu disciplinárneho postihu za závažné disciplinárne previnenie, za ktoré nebolo uložené disciplinárne ...

(3)

Ak sú splnené podmienky podľa odsekov 1 a 2, na žiadosť sudcu mu predseda disciplinárneho senátu bezodkladne ...

§ 135

Na sudcu, ktorému bolo uložené disciplinárne opatrenie podľa § 117 ods. 1 písm. c) a § 117 ods. 3 písm. ...

ŠTVRTÁ HLAVA
KONANIE DISCIPLINÁRNEHO SENÁTU V OSOBITNÝCH PRÍPADOCH

§ 138
(1)

Ak bol sudca právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti, disciplinárny senát rozhodne, ...

(2)

Konanie sa začína na návrh orgánu uvedeného v § 120 ods. 2.

(3)

O odvolaní z funkcie sudcu rozhodne prezident.

ŠTVRTÁ ČASŤ

PRÍSEDIACI

§ 139
Predpoklady na voľbu prísediaceho
(1)

Za prísediaceho môže byť zvolený občan, ktorý

a)
v deň zvolenia dosiahol vek najmenej 30 rokov,
b)
je spôsobilý na právne úkony a zdravotne spôsobilý na výkon funkcie prísediaceho,
c)
je bezúhonný a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu prísediaceho bude riadne vykonávať,
d)
má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
e)
súhlasí so svojou voľbou k určitému súdu.
(2)

Predpoklady na voľbu prísediaceho uvedené v odseku 1 písm. b) až e) a podmienku štátneho občianstva ...

Voľba prísediacich

§ 140
(1)

Prísediacich volia obecné zastupiteľstvá v obvode príslušného súdu z kandidátov z radov občanov, ktorí ...

(2)

Obecné zastupiteľstvo a zhromaždenie vydá zvolenému prísediacemu osvedčenie o zvolení.

§ 141
(1)

Prísediaci sú volení na obdobie štyroch rokov. Funkcia prísediaceho trvá aj po uplynutí tohto obdobia ...

(2)

Dňom zloženia sľubu sa prísediaci ujíma funkcie.

§ 142
Sľub
(1)

Po svojom zvolení alebo ustanovení do funkcie skladajú prísediaci sľub podľa § 10 ods. 1. Odmietnutie ...

(2)

Zloženie sľubu sa neopakuje, ak bol prísediaci zvolený znova.

(3)

Sľub skladá prísediaci do rúk predsedu príslušného súdu a potvrdzuje ho svojím podpisom.

§ 143
Odvolanie z funkcie prísediaceho
(1)

Na návrh predsedu príslušného súdu odvolá prísediaceho z funkcie obecné zastupiteľstvo, ktoré ho zvolilo, ...

a)
závažným spôsobom porušil povinnosti prísediaceho,
b)
prestal spĺňať predpoklady ustanovené týmto zákonom na výkon funkcie prísediaceho.
(2)

Pred rozhodnutím o odvolaní si obecné zastupiteľstvo vyžiada vyjadrenie prísediaceho.

(3)

Dňom, keď bolo prísediacemu doručené rozhodnutie o odvolaní, jeho funkcia zaniká.

§ 144
Vzdanie sa funkcie prísediaceho

Prísediaci sa môže vzdať svojej funkcie. Funkcia prísediaceho zaniká uplynutím troch kalendárnych mesiacov ...

§ 145
Zánik funkcie prísediaceho

Funkcia prísediaceho zaniká dňom právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bol prísediaci odsúdený za úmyselný ...

§ 146
Podmienky výkonu funkcie
(1)

Prísediacim, ktorí sú v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, patrí počas výkonu funkcie ...

(2)

Prísediacim, ktorí nie sú v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, patrí počas výkonu funkcie ...

(3)

Náhradu mzdy podľa odseku 1 a náhradu podľa odseku 2 je povinný poskytovať štát prostredníctvom správy ...

(4)

Prísediacim patrí okrem náhrady podľa odsekov 1 až 3 za každý deň pojednávania paušálna náhrada za výkon ...

(5)

Náhrady za výkon funkcie prísediaceho ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo. ...

(6)

Za výkon funkcie prísediaceho sa považuje aj jeho účasť na odbornom vzdelávaní prísediacich.

(7)

Prísediaci môže vykonávať funkciu najviac 12 pracovných dní v kalendárnom roku, ak vyšší počet dní na ...

§ 147
Základné práva a povinnosti prísediacich
(1)

Prísediaci má v súvislosti s výkonom funkcie právo na poskytnutie potrebnej literatúry a právnych predpisov ...

(2)

Prísediaci sú povinní vykonávať svoje povinnosti svedomito a pri výkone funkcie aj v občianskom živote ...

(3)

Prísediaci sú povinní zachovávať mlčanlivosť, a to aj po zániku funkcie, o veciach, o ktorých sa dozvedeli ...

(4)

Prísediaci, ktorý bol najmenej desať dní vopred upovedomený o svojej povinnosti zúčastniť sa na zasadaní ...

PIATA ČASŤ

OSOBITNÉ USTANOVENIA O JUSTIČNÝCH ČAKATEĽOCH

§ 148

Justičný čakateľ je štátny zamestnanec,30) ktorý sa pripravuje na výkon funkcie sudcu a podieľa sa na ...

§ 149
(1)

Do funkcie justičného čakateľa možno prijať len toho, kto

a)
spĺňa predpoklady na vymenovanie sudcu podľa § 5 ods. 1 písm. b) až d) a f) a ods. 2,
b)
vykonával právnickú prax aspoň tri roky a
c)
úspešne absolvoval výberové konanie na funkciu justičného čakateľa.
(2)

Do funkcie justičného čakateľa nemožno prijať toho,

a)
kto už zložil odbornú justičnú skúšku, advokátsku skúšku alebo notársku skúšku,
b)
kto bol odvolaný z funkcie justičného čakateľa alebo právneho čakateľa prokuratúry pre nezloženie opravnej ...
c)
komu skončil štátnozamestnanecký pomer na základe zákona uplynutím dočasnej štátnej služby z dôvodov ...
d)
kto ako vyšší súdny úradník neprospel pri ďalšej opravnej odbornej justičnej skúške.
§ 149a
(1)

Výberovým konaním na funkciu justičného čakateľa sa overujú schopnosti, odborné vedomosti, jazykové ...

(2)

Výberové konanie na funkciu justičného čakateľa vyhlasuje predseda súdnej rady pre obvod krajského súdu ...

(3)

Výberové konanie na funkciu justičného čakateľa administratívne a organizačne zabezpečuje predseda príslušného ...

§ 149b
(1)

Výberového konania na funkciu justičného čakateľa sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa predpoklady podľa ...

(2)

Uchádzač o funkciu justičného čakateľa je povinný spolu so žiadosťou o zaradenie do výberového konania ...

(3)

Predseda krajského súdu je povinný zabezpečiť zverejnenie všetkých žiadostí o zaradenie do výberového ...

(4)

Predseda súdnej rady na webovom sídle súdnej rady zabezpečí zverejnenie termínu a miesta výberového ...

§ 149c
(1)

Výberové konanie na funkciu justičného čakateľa pozostáva z písomného testu, prekladu z cudzieho jazyka ...

(2)

Ústna časť výberového konania na funkciu justičného čakateľa sa zaznamenáva aj s využitím technického ...

(3)

Po skončení výberového konania na funkciu justičného čakateľa predseda výberovej komisie zabezpečí vyhotovenie ...

(4)

Predseda výberovej komisie je povinný zabezpečiť zverejnenie zápisnice o priebehu výberového konania ...

§ 149d
(1)

Výberové konanie na funkciu justičného čakateľa uskutočňuje päťčlenná výberová komisia. Členov výberovej ...

(2)

Ustanovenia § 29 ods. 4 a 5 sa na výberovú komisiu podľa odseku 1 použijú rovnako.

§ 149e

Pri prevzatí služobnej zmluvy skladá justičný čakateľ do rúk predsedu krajského súdu sľub, ktorý znie: ...

§ 149f
(1)

Príprava justičného čakateľa sa skladá z odbornej prípravy a vykonania odbornej justičnej skúšky.

(2)

Obsahovú náplň odbornej prípravy justičného čakateľa schvaľuje súdna rada po dohode s ministrom.

(3)

Odbornú prípravu vykonáva justičný čakateľ na okresných súdoch v obvode krajského súdu a na krajskom ...

(4)

Počas odbornej prípravy justičný čakateľ najmä pripravuje rozhodnutia pre sudcu, zúčastňuje sa na pojednávaniach, ...

§ 149g
(1)

Odborná príprava justičného čakateľa je trojročná a nemožno ju skrátiť.

(2)

Ako výkon funkcie justičného čakateľa sa na účely odseku 1 posudzuje aj čas

a)
čerpania dovolenky,
b)
nevykonávania funkcie justičného čakateľa vo sviatok,
c)
náhradného voľna za výkon funkcie nadčas,
d)
služobného voľna s náhradou platu,
e)
študijného voľna na zvyšovanie kvalifikácie,
f)
prestávky na dojčenie,
g)
uznanej dočasnej neschopnosti na výkon funkcie pre chorobu alebo úraz,
h)
karantény,
i)
ošetrovania chorého člena rodiny,
j)
účasti na vzdelávacích aktivitách.
(3)

Do dĺžky odbornej prípravy podľa odseku 1 nemožno započítať čas

a)
materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky, ďalšej materskej dovolenky alebo ďalšej rodičovskej ...
b)
služobného voľna bez náhrady platu, ktoré presahuje dva týždne v kalendárnom roku.
(4)

Po skončení odbornej prípravy, najneskôr do šiestich mesiacov od jej skončenia, je justičný čakateľ ...

§ 149h

Predseda súdu, na ktorom justičný čakateľ vykonáva odbornú prípravu, prideľuje justičnému čakateľovi ...

§ 149i
(1)

Služobné hodnotenie justičného čakateľa vykonáva predseda krajského súdu na základe podkladov školiteľov, ...

(2)

Služobným hodnotením justičného čakateľa sa hodnotí plnenie účelu odbornej prípravy z hľadiska osvojovania ...

(3)

Ustanovenia osobitného predpisu30) o vykonaní služobného hodnotenia komisiou pre služobné hodnotenie ...

§ 149j
(1)

Pred vykonaním odbornej justičnej skúšky vypracuje predseda krajského súdu záverečné hodnotenie justičného ...

(2)

Záverečné hodnotenie justičného čakateľa sa vypracúva na základe podkladov školiteľov a predsedov súdov ...

(3)

K záverečnému hodnoteniu sa písomne vyjadrí justičný čakateľ.

§ 149k
(1)

Priebeh odbornej prípravy justičného čakateľa sa vyznačuje vo výkaze praxe, ktorý justičnému čakateľovi ...

(2)

Školiteľ vedie výkaz praxe justičného čakateľa, v ktorom vykonáva záznamy o činnosti justičného čakateľa. ...

(3)

Výkaz praxe justičného čakateľa je justičný čakateľ povinný predložiť predsedovi krajského súdu na jeho ...

§ 149l

Po úspešnom vykonaní odbornej justičnej skúšky sa justičný čakateľ podieľa na výkone súdnictva v rozsahu ...

§ 149m

Dočasná štátna služba justičného čakateľa trvá najneskôr

a)
do dňa neúspešného vykonania opravnej odbornej justičnej skúšky,
b)
do uplynutia dvoch rokov odo dňa úspešného vykonania odbornej justičnej skúšky a jeho nezaradenia do ...
c)
do dňa jeho vyradenia z databázy kandidátov na funkciu sudcu podľa osobitného predpisu.31)
§ 149n

Štátnozamestnanecký pomer justičného čakateľa sa skončí na základe zákona dňom, ktorý predchádza dňu ...

§ 149o

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví

a)
náležitosti vyhlásenia výberového konania na funkciu justičného čakateľa,
b)
zoznam dokladov, ktoré má uchádzač o funkciu justičného čakateľa predložiť,
c)
spôsob vykonania výberového konania na funkciu justičného čakateľa,
d)
podrobnosti o písomnom teste, preklade z cudzieho jazyka a o ústnej časti výberového konania na funkciu ...
e)
spôsob vyhodnotenia výsledkov výberového konania na funkciu justičného čakateľa,
f)
náležitosti zápisnice o priebehu výberového konania na funkciu justičného čakateľa,
g)
odmeňovanie členov výberovej komisie, ktorí nie sú sudcami,
h)
podrobnosti o postupe pri služobnom hodnotení justičného čakateľa, oblastiach služobného hodnotenia ...
i)
náležitosti výkazu praxe justičného čakateľa.

SIEDMA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 150
Spoločné ustanovenia
(1)

Na osobitný vzťah sudcu sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu,33) ak tento zákon neustanovuje ...

(2)

Pri posudzovaní disciplinárnej zodpovednosti sudcu sa primerane použije prvá časť Trestného zákona a ...

§ 151
Prechodné ustanovenia
(1)

Sudcovia a prísediaci ustanovení do funkcie podľa doterajších predpisov sa považujú za sudcov a prísediacich ...

(2)

Predsedovia senátov ustanovení do funkcie podľa doterajších predpisov sa považujú za ustanovených do ...

(3)

Predsedovia kolégií sa zvolia podľa tohto zákona do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto ...

(4)

Zloženie sudcovského sľubu podľa doterajších predpisov sa považuje za sľub podľa tohto zákona, ak ho ...

(5)

Za čas výkonu funkcie sudcu sa na účely ustanovené v § 21 ods. 2, § 50 ods. 1, § 95 ods. 4 považuje ...

(6)

Minister môže so súhlasom súdnej rady na odstránenie tvrdosti zákona započítať do času výkonu funkcie ...

(7)

Kde sa v tomto zákone používa pojem

a)
rodičovská dovolenka, rozumie sa tým na účely peňažnej pomoci v materstve materská dovolenka,
b)
ďalšia rodičovská dovolenka, rozumie sa tým na účely rodičovského príspevku ďalšia materská dovolenka. ...
(8)

Odborná skúška, ktorá bola predpokladom na výkon funkcie podľa doterajších predpisov a bola vykonaná ...

(9)

Funkčným platom sa do 1. januára 2003 na účely § 22 ods. 5, § 24 ods. 8, § 36 ods. 2, § 37 ods. 5, § ...

(10)

Disciplinárne konania začaté pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona a disciplinárne previnenia ...

(11)

Sudcovi nemožno uložiť za disciplinárne previnenie, ktorého sa dopustil pred dňom nadobudnutia účinnosti ...

(12)

Za právnické vzdelanie podľa § 5 ods. 1 písm. b) sa považuje aj vysokoškolské vzdelanie získané na právnickej ...

§ 151a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 16. apríla 2002
(1)

Do prijatia zásad súdnou radou podľa osobitného zákona35) sa zásady prijaté Radou sudcov Slovenskej ...

(2)

Sudcu zvoleného na štyri roky podľa doterajších predpisov po uplynutí jeho volebného obdobia prezident ...

(3)

Sudca zvolený podľa doterajších predpisov za sudcu bez časového obmedzenia sa považuje za sudcu vymenovaného ...

(4)

Sudca zvolený podľa odseku 2 alebo 3 môže uplatniť do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tohto zákona ...

(5)

Sudca disciplinárneho senátu zvolený podľa doterajších predpisov zostáva vo funkcii až do uplynutia ...

§ 151b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2003
(1)

Sudca zvolený do funkcie pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona nemusí preukazovať bezúhonnosť podľa ...

(2)

Ak voľné miesto sudcu určené ministrom podľa osobitného zákona možno obsadiť justičným čakateľom, ktorý ...

(3)

Sudcovia disciplinárnych senátov ustanovení do funkcie podľa doterajších predpisov zostávajú vo funkciách ...

(4)

Súdna rada požiada sudcovské rady, ministra a národnú radu o predloženie kandidátov za sudcov disciplinárneho ...

(5)

Disciplinárne previnenia a priestupky spáchané pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa posudzujú ...

(6)

Disciplinárne konania začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších ...

(7)

Disciplinárne konania začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona dokončia v prvom stupni doterajšie ...

(8)

Sudcovi nemožno uložiť za disciplinárne previnenie, ktorého sa dopustil pred dňom nadobudnutia účinnosti ...

§ 151c
(1)

Do zriadenia sudcovskej rady na Špeciálnom súde výberové konanie na Špeciálny súd na funkciu predsedu ...

(2)

Termín výberového konania podľa odseku 1 sa určí tak, aby výberová komisia pri rozhodovaní mala k dispozícii ...

(3)

O opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Špeciálneho súdu rozhoduje senát najvyššieho súdu určený ...

(4)

Ak podľa osobitného zákona36) vykonáva Krajský súd v Banskej Bystrici právomoc Špeciálneho súdu, funkčný ...

§ 151d
Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2004
(1)

Sudcovi patrí v roku 2004 ďalší plat vo výške funkčného platu patriaceho za mesiac november, ak v roku ...

a)
vykonával funkciu sudcu aspoň 180 pracovných dní,
b)
osobitný vzťah sudcu k štátu trvá,
c)
nebolo mu uložené disciplinárne opatrenie za závažné disciplinárne previnenie alebo sa nevedie proti ...
(2)

Plat podľa odseku 1 je splatný vo výplatnom termíne určenom na výplatu platu za mesiac november 2004. ...

(3)

Za výkon funkcie sudcu sa na účely poskytnutia ďalšieho platu podľa odseku 1 písm. a) považuje aj čas ...

a)
čerpania dovolenky,
b)
plateného pracovného voľna,
c)
neprítomnosti pre úraz, ku ktorému došlo pri výkone funkcie alebo v súvislosti s výkonom funkcie,
d)
dočasného pridelenia a poverenia sudcu plnením úloh v orgáne Európskej únie,
e)
prehlbovania kvalifikácie, čerpania študijného voľna pri zvyšovaní kvalifikácie.
§ 151e
Prechodné ustanovenie účinné od 1. novembra 2004
(1)

Výkon funkcie sudcu, ktorý bol poverený plnením úloh v orgáne Európskej únie, po 1. máji 2004 a pred ...

(2)

Plat a náhrady výdavkov sudcu, ktorý bol poverený plnením úloh v orgáne Európskej únie, vyplatené podľa ...

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2005

§ 151f
(1)

Výška príplatku za výkon funkcie sudcu je v roku 2005 1 % z priemerného platu sudcu. Ak výkon funkcie ...

(2)

Výška príplatku za výkon funkcie sudcu je v roku 2006 0,9 % z priemerného platu sudcu. Ak výkon funkcie ...

(3)

Výška príplatku k dôchodku pozostalých sa v roku 2005 určí podľa odseku 1 a § 95 ods. 2.

(4)

Výška príplatku k dôchodku pozostalých sa v roku 2006 určí podľa odseku 2 a § 95 ods. 2.

§ 151g
(1)

Právo na príplatok k dôchodku, ktoré vzniklo sudcovi do 1. januára 2005 a ktoré k tomuto dňu trvá, sa ...

(2)

Právo na príplatok k vdovskému, vdoveckému alebo sirotskému dôchodku, ktoré vzniklo pozostalým po sudcovi ...

(3)

Sudca, ktorý splnil podmienky nároku na výplatu príplatku k dôchodku za výkon funkcie sudcu do 1. januára ...

(4)

Pozostalí po sudcovi alebo sudkyni, ktorým vznikol nárok na výplatu príplatkov k vdovskému dôchodku, ...

(5)

Prerušenie výkonu funkcie sudcu z dôvodu odchodu sudcu na starobný dôchodok alebo z dôvodu priznania ...

§ 151h
Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2005
(1)

Sudcovi patrí v roku 2005 ďalší plat vo výške funkčného platu patriaceho za mesiac november, ak v roku ...

a)
vykonával funkciu sudcu aspoň 180 pracovných dní,
b)
osobitný vzťah sudcu k štátu trvá,
c)
nebolo mu uložené disciplinárne opatrenie za závažné disciplinárne previnenie.
(2)

Plat podľa odseku 1 je splatný vo výplatnom termíne určenom na výplatu platu za mesiac november 2005. ...

(3)

Za výkon funkcie sudcu sa na účely poskytnutia ďalšieho platu podľa odseku 1 písm. a) považuje aj čas ...

a)
čerpania dovolenky,
b)
plateného pracovného voľna,
c)
neprítomnosti pre úraz, ku ktorému došlo pri výkone funkcie alebo v súvislosti s výkonom funkcie,
d)
dočasného pridelenia,
e)
prehlbovania kvalifikácie, čerpania študijného voľna pri zvyšovaní kvalifikácie.
§ 151i
Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2006
(1)

Sudcovi patrí v roku 2006 ďalší plat vo výške funkčného platu patriaceho za mesiac november, ak v roku ...

a)
vykonával funkciu sudcu aspoň 180 pracovných dní,
b)
osobitný vzťah sudcu k štátu trvá,
c)
nebolo mu uložené disciplinárne opatrenie za závažné disciplinárne previnenie.
(2)

Plat podľa odseku 1 je splatný vo výplatnom termíne určenom na výplatu platu za mesiac november 2006. ...

(3)

Za výkon funkcie sudcu sa na účely poskytnutia ďalšieho platu podľa odseku 1 písm. a) považuje aj čas ...

a)
čerpania dovolenky,
b)
plateného pracovného voľna,
c)
neprítomnosti pre úraz, ku ktorému došlo pri výkone funkcie alebo v súvislosti s výkonom funkcie,
d)
dočasného pridelenia,
e)
prehlbovania kvalifikácie, čerpania študijného voľna pri zvyšovaní kvalifikácie.

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009

§ 151j
(1)

Ak sa proti sudcovi viedlo disciplinárne konanie podľa predpisov účinných do 31. decembra 2008 a z toho ...

(2)

Plat podľa odseku 1 je splatný v najbližšom výplatnom termíne nasledujúcom po účinnosti tohto zákona. ...

§ 151k
(1)

Sudcovia disciplinárnych senátov a predsedovia senátov disciplinárnych senátov zvolení podľa predpisov ...

(2)

Predsedovia kolégií zvolení podľa predpisov účinných do 31. decembra 2008 sa považujú za ustanovených ...

(3)

Predsedovia grémií okresných súdov zvolení podľa predpisov účinných do 31. decembra 2008 sa považujú ...

§ 151l
(1)

Stáž sudcu podľa § 13 vykonávaná podľa predpisov účinných do 31. decembra 2008 sa skončí najneskôr 31. ...

(2)

Povolenia na plnenie funkčných povinností v domácom prostredí vydané podľa predpisov účinných do 31. ...

§ 151m

Minister môže na žiadosť justičného čakateľa započítať do prípravnej praxe justičného čakateľa

a)
najviac v rozsahu dvoch rokov činnosť vyššieho súdneho úradníka, ktorú začal vykonávať najneskôr do ...
b)
výkon funkcie sudcu, ak justičný čakateľ vykonával funkciu sudcu; to neplatí, ak funkcia sudcu zanikla ...
§ 151n
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2009
(1)

Ak nie je ďalej ustanovené inak, prísediacemu vojenského obvodového súdu zaniká funkcia prísediaceho ...

(2)

Sľub justičného čakateľa zložený do rúk predsedu Vyššieho vojenského súdu pred 1. aprílom 2009 sa považuje ...

§ 151o
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2011

Sudkyni, ktorá nastúpila na rodičovskú dovolenku pred 1. januárom 2011 a sudcovi, ktorý nastúpil na ...

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2011

§ 151p

Ak bol sudca dočasne pridelený podľa predpisov účinných do 1. mája 2011 na výkon funkcie sudcu na súd ...

§ 151q

Predsedovia grémií a predsedovia kolégií ustanovení do funkcie pred 1. májom 2011 zostávajú v tejto ...

§ 151r

Prví kandidáti na členov výberových komisií podľa § 29 sa zvolia alebo vymenujú najneskôr do 31. júla ...

§ 151s

V disciplinárnom konaní začatom na návrh súdnej rady, ktoré nie je právoplatne skončené k 30. aprílu ...

§ 151t

Ak o návrhu na zrušenie rozhodnutia ministra alebo súdnej rady o dočasnom pozastavení výkonu funkcie ...

§ 151u
(1)

Justičný čakateľ, ktorý vykonáva k 30. aprílu 2011 štátnu službu od 1. mája 2011 je vyšším súdnym úradníkom ...

(2)

Ak justičný čakateľ požiada podľa odseku 1 o skončenie štátnozamestnaneckého pomeru, tento sa skončí ...

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2012

§ 151v
(1)

Predsedovia disciplinárnych senátov ustanovení do tejto funkcie pred 1. januárom 2012 sa od 1. januára ...

(2)

Členovia disciplinárnych senátov zvolení pred 1. januárom 2012 z kandidátov navrhnutých ministrom sa ...

(3)

Členovia disciplinárnych senátov zvolení pred 1. januárom 2012 z kandidátov navrhnutých národnou radou ...

(4)

Členovia disciplinárnych senátov zvolení ako sudcovia disciplinárneho súdu a určení k 31. decembru 2011 ...

a)
podľa § 119a ods. 1 písm. a), ak bol člen disciplinárneho senátu zvolený pred 1. januárom 2012 z kandidátov ...
b)
podľa § 119a ods. 1 písm. b), ak bol člen disciplinárneho senátu zvolený pred 1. januárom 2012 z kandidátov ...
c)
podľa § 119a ods. 1 písm. c), ak bol člen disciplinárneho senátu zvolený pred 1. januárom 2012 z kandidátov ...
(5)

Funkčné obdobie členov disciplinárnych senátov podľa odseku 4 sa skončí uplynutím ich funkčného obdobia ...

(6)

Disciplinárne konanie začaté pred 1. januárom 2012 dokončí disciplinárny senát v zložení podľa stavu ...

§ 151w
(1)

Prvýkrát vyhotoví predseda súdu výkaz podľa § 27 k 31. marcu 2012, a to za obdobie roku 2011, a zabezpečí ...

(2)

Prvé hodnotenie sudcu podľa § 27a ods. 1 písm. a) sa podľa predpisov účinných od 1. januára 2012 vykoná ...

a)
k 31. decembru 2013, ak ide o sudcu, ktorý k 1. januáru 2012 vykonáva funkciu sudcu 25 a viac rokov; ...
b)
k 31. decembru 2014, ak ide o sudcu, ktorý k 1. januáru 2012 vykonáva funkciu sudcu od 15 do 25 rokov; ...
c)
k 31. decembru 2015, ak ide o sudcu, ktorý k 1. januáru 2012 vykonáva funkciu sudcu od 5 do 15 rokov; ...
d)
k 31. decembru 2016, ak ide o sudcu, ktorý k 31. decembru 2016 vykonáva funkciu sudcu aspoň päť rokov ...
(3)

Ak v čase od 1. januára 2012 do 31. decembra 2016 sudca požiada podľa § 27a ods. 1 písm. d) o hodnotenie, ...

(4)

Hodnotenie sudcu podľa § 27a ods. 1 písm. c) možno po 1. januári 2012 vykonať len za obdobie, ktoré ...

§ 151x
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2013
(1)

Na účely určenia základného platu sudcu najvyššieho súdu a sudcu Špecializovaného trestného súdu v roku ...

(2)

V roku 2013 patrí sudcovi Špecializovaného trestného súdu a sudcovi najvyššieho súdu, ktorý rozhoduje ...

§ 151y
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2014
(1)

Na účely určenia základného platu sudcu najvyššieho súdu a sudcu Špecializovaného trestného súdu v roku ...

(2)

V roku 2014 patrí sudcovi Špecializovaného trestného súdu a sudcovi najvyššieho súdu, ktorý rozhoduje ...

§ 151z
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2014
(1)

Povolenia plniť funkčné povinnosti sudcu v domácom prostredí vydané podľa predpisov účinných do 31. ...

(2)

Ak odsek 3 neustanovuje inak, disciplinárne konanie začaté pred 1. septembrom 2014 dokončí disciplinárny ...

(3)

Ak disciplinárny senát podľa odseku 1 nerozhodne o disciplinárnom previnení sudcu do 30. novembra 2014, ...

(4)

Návrh prvého rozvrhu práce disciplinárnych senátov predloží súdnej rade predseda súdnej rady do 30. ...

(5)

Ak predseda súdnej rady nepredloží súdnej rade návrh prvého rozvrhu práce v lehote podľa odseku 4, predloží ...

§ 151za
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2017
(1)

Výberové konanie vyhlásené podľa predpisov účinných do 30. júna 2017 sa dokončí podľa predpisov účinných ...

(2)

Prvé hromadné výberové konania vyhlási predseda súdnej rady do 30. septembra 2017 tak, aby sa uskutočnili ...

(3)

Súdna rada zvolí prvých členov hodnotiacich komisií do 31. októbra 2017.

(4)

Databáza kandidátov na členov výberovej komisie vytvorená národnou radou podľa predpisov účinných do ...

(5)

Databáza kandidátov na členov výberovej komisie vytvorená súdnou radou a ministrom podľa predpisov účinných ...

(6)

Prípravné vzdelávanie absolvované podľa predpisov účinných do 30. júna 2017 sa považuje za prípravné ...

(7)

Ak bolo disciplinárne previnenie alebo konanie, ktoré môže byť postihnuté sankciami podľa osobitných ...

§ 151zb
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2018

Predseda súdu je povinný doručiť ministerstvu hodnotenie sudcu vykonané podľa § 151w ods. 2 až 4 v rozsahu ...

§ 151zc
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. novembra 2018

Kandidáti na funkciu sudcu zaradení do databázy kandidátov na funkciu sudcu k 14. novembru 2018 sú na ...

§ 151zd
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. októbra 2019

Stáž sudcu podľa § 13 ods. 1 v znení účinnom do 14. októbra 2019 sa skončí podľa tohto zákona v znení ...

§ 151ze
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2020

Na justičného čakateľa, ktorý vykonáva štátnu službu k 31. decembru 2019, sa vzťahuje tento zákon v ...

§ 152
Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 412/1991 Zb. o kárnej zodpovednosti sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...

2.

§ 4 ods. 3 zákona č. 420/1991 Zb. o platových pomeroch sudcov a justičných čakateľov v znení zákona ...

3.

§ 2, § 3, § 4 ods. 1 a 2, § 5 až 14, § 16 až 20 zákona č. 420/1991 Zb. o platových pomeroch sudcov a ...

4.

§ 28, § 30 až 33, § 36 zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1992 Zb. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2001 okrem čl. I § 35 ods. 1, § 44, § 50 ods. 4, § 52 a 94, ...

Rudolf Schuster v. r.Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 1)  Napríklad Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok, Správny súdny poriadok, Trestný poriadok. ...
 • 2)  Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 4)  § 16 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej ...
 • 4a)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v ...
 • 4b)  Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
 • 4c)  Čl. 141a ods. 9 a čl. 154d ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky v znení ústavného zákona č. 161/2014 Z. ...
 • 4e)  Čl. 141a ods. 5 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky v znení ústavného zákona č. 161/2014 Z. z.
 • 5)  Zákon č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení neskorších predpisov.
 • 5a)  Zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 5aa)  § 13 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 5b)  Zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 5c)  Zákon č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 6)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, ...
 • 6a)  Zákon č. 503/2011 Z. z. o vysielaní civilných expertov na výkon práce v aktivitách krízového manažmentu ...
 • 6b)  § 50 ods. 4 písm. a) a § 80 ods. 4 písm. d) zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného ...
 • 6c)  § 13 a nasl. zákona č. 180/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 7)  Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou ...
 • 7a)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 9)  § 34 zákona č. 757/2004 Z. z.
 • 10)  § 45 zákona č. 757/2004 Z. z. v znení zákona č. 517/2008 Z. z.
 • 10a)  § 42 ods. 3 a § 53 zákona č. 757/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 11)  Čl. 4 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov ...
 • 11a)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. ...
 • 11aa)  Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 11aaa)  § 3 písm. b) a c) zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti ...
 • 12)  § 143a Občianskeho zákonníka.
 • 13)  § 115 Občianskeho zákonníka.
 • 14)  Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z.
 • 14a)  Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 • 14b)  § 50 a 51 zákona č. 757/2004 Z. z. v znení zákona č. 517/2008 Z. z.
 • 15)  Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
 • 16)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
 • 17)  § 5 ods. 5 písm. g) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 • 18)  § 48 až 53 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
 • 18a)  Štvrtá časť zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.
 • 18b)  § 33b až 33k zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení zákona č. 503/2011 Z. z.
 • 19)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných ...
 • 19a)  § 51 ods. 4 písm. a) zákona č. 757/2004 Z. z.
 • 19aa)  § 17 ods. 2 a § 21 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z v znení zákona č. 282/2019 Z. z.
 • 20)  Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a ...
 • 20a)  Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
 • 21)  § 21 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov.
 • 21a)  Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 502/2010 Z. z., ktorým sa ustanovuje ...
 • 22)  Napríklad zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších predpisov, ...
 • 23a)  Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 24)  Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene ...
 • 25)  Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 28a)  § 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení ...
 • 28b)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. ...
 • 28c)  § 82a zákona č. 757/2004 Z. z. v znení zákona č. 33/2011 Z. z.
 • 29)  § 29 až 203 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 30)  Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 31)  § 27fa ods. 6 zákona č. 185/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 33)  Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
 • 35)  Zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 36)  § 64 zákona č. 335/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 37)  § 101 zákona č. 757/2004 Z. z. v znení zákona č. 517/2008 Z. z.
 • 38)  § 18g zákona č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 ...
 • 39)  § 26 ods. 4 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore