Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia dodávky plynu 450/2022 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 16.12.2022
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Oblasť: Energetika a priemysel
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 450/2022 s účinnosťou od 01.01.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

ktorou sa ustanovuje cenová regulácia dodávky plynu

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 40 ods. 1 písm. a) až e), i) a l) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1 - Základné pojmy

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a)

regulačným obdobím 6. regulačné obdobie od 1. januára 2023,

b)

rokom t rok, na ktorý sa určuje alebo platí cena,

c)

rokom t+n n-tý rok nasledujúci po roku t,

d)

rokom t-n n-tý rok predchádzajúci roku t,

e)

množstvom plynu množstvo plynu v jednotkách SI sústavy vyjadrené v metroch kubických alebo v jednotkách energie v kilowatthodinách alebo megajouloch a ich násobkoch.

Všeobecné ustanovenia o cenovej regulácii dodávky plynu
§ 2 - Rozsah cenovej regulácie

Cenová regulácia podľa tejto vyhlášky sa vzťahuje na

a)

dodávku plynu zraniteľným odberateľom, ktorí uzatvorili zmluvu o združenej dodávke plynu za cenu regulovanú úradom podľa osobitného predpisu,1)

b)

dodávku plynu dodávateľom poslednej inštancie.

§ 3 - Spôsob vykonávania cenovej regulácie

Cenová regulácia podľa § 2 sa vykonáva určením spôsobu výpočtu maximálnej ceny.

§ 4 - Rozsah, štruktúra a výška ekonomicky oprávnených nákladov
(1)

Ekonomicky oprávnenými nákladmi sú

a)

náklady na obstaranie plynu pri dodávke plynu zraniteľným odberateľom v primeranej výške,

b)

náklady na obstaranie plynu pri dodávke plynu v režime dodávky poslednej inštancie v primeranej výške,

c)

náklady na nákup energií, tovarov a služieb súvisiacich s výkonom regulovaných činností v primeranej výške,

d)

osobné náklady2) a priemerné osobné náklady na jedného zamestnanca na rok t zvýšené oproti určeným nákladom na rok t-1 najviac o výšku aritmetického priemeru zverejnených hodnôt ukazovateľa „Index nominálnej mzdy“ za obdobie od 3.Q roku t-2 po 2.Q roku t-1 zverejnených na webovom sídle Štatistického úradu Slovenskej republiky – http://datacube.statistics.sk/ v priečinku „Demografia a sociálne štatistiky“ v sekcii „Náklady práce“ a priečinku „Štvrťročné údaje“ a „Priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR [pr0204qs]“,

e)

náklady na plnenie povinností podľa osobitných predpisov,3)

f)

rovnomerné odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku využívaného výhradne na výkon regulovanej činnosti zohľadňujúc dobu technickej životnosti majetku,

g)

časti splátok za finančný prenájom hmotného majetku využívaného výhradne na výkon regulovanej činnosti podľa zmlúv o finančnom prenájme najviac vo výške odpisov podľa písmena f),

h)

nájomné za prenájom hmotného majetku a nehmotného majetku od tretích osôb, ktorý sa používa výhradne na regulovanú činnosť najviac vo výške odpisov podľa písmena f),

i)

náklady na opravu a údržbu majetku využívaného na zabezpečenie regulovanej činnosti v primeranej výške okrem nákladov vynaložených na technické zhodnotenie hmotného majetku a nehmotného majetku podľa osobitného predpisu,4)

j)

úrok z úveru poskytnutého bankou alebo pobočkou zahraničnej banky5) na obstaranie hmotného majetku alebo nehmotného majetku, ktorý sa používa výhradne na regulovanú činnosť.

(2)

Ekonomicky oprávnenými nákladmi nie sú

a)

sankcie,

b)

náklady spojené s nevyužitými prevádzkami a výrobnými kapacitami,

c)

odpisy nevyužívaného dlhodobého majetku, odpisy „goodwill“ a odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku vylúčeného z odpisovania,6)

d)

odmeny členov štatutárneho orgánu a iných orgánov regulovaného subjektu za výkon funkcie, ktorí nie sú v pracovnoprávnom vzťahu s regulovaným subjektom,

e)

platby poistného za poistenie zodpovednosti za škody spôsobené členmi štatutárneho orgánu a členmi iných orgánov regulovaného subjektu,

f)

príspevky na životné poistenie, príspevky na účelové sporenie zamestnanca a príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie7) platené zamestnávateľom okrem príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie podľa odseku 1 písm. e),

g)

odstupné a odchodné presahujúce výšku ustanovenú v § 76 a 76a Zákonníka práce,

h)

príspevky na stravovanie zamestnancov nad rozsah ustanovený v § 152 Zákonníka práce,

i)

cestovné náhrady nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,8)

j)

tvorba sociálneho fondu nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,9)

k)

náklady na poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,10)

l)

dobrovoľné poistenie osôb,

m)

manká a škody na majetku vrátane zníženia cien nevyužiteľných zásob a likvidácie zásob,

n)

náklady vyplývajúce z chýb vo výpočtoch, v kalkulačných prepočtoch alebo v účtovníctve, duplicitne účtované náklady,

o)

náklady na reprezentáciu a dary,

p)

odmeny a dary pri životných jubileách a pri odchode do dôchodku,

q)

náklady na starostlivosť o zdravie zamestnancov a na vlastné zdravotnícke zariadenia nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,11)

r)

príspevky a náklady na rekreačné, regeneračné, rekondičné a ozdravné pobyty, ak povinnosť ich uhrádzania neustanovuje osobitný predpis,12)

s)

náklady na údržbu a prevádzku školiacich zariadení a rekreačných zariadení a iných zariadení, ktoré nesúvisia s regulovanou činnosťou,

t)

náklady vynaložené na obstaranie materiálu, služieb a na činnosti nesúvisiace s výkonom regulovaných činností,

u)

daň z nehnuteľnosti platená za školiace zariadenia a rekreačné zariadenia,

v)

štipendiá poskytnuté žiakom stredných škôl a študentom,

w)

odpis nedobytnej pohľadávky,

x)

tvorba rezerv nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,13)

y)

rozdiely zo zmien použitých účtovných metód a účtovných zásad,14)

z)

tvorba opravných položiek,

aa)

náklady vynaložené na odstránenie nedostatkov zistených pri kolaudačnom konaní,

ab)

náklady spojené s prípravou a zabezpečením nerealizovanej investičnej výstavby,

ac)

straty z predaja dlhodobého majetku a zásob,

ad)

zostatková cena predaného alebo vyradeného hmotného majetku a nehmotného majetku,

ae)

náklady na reklamu alebo propagáciu uskutočňovanú formou sponzorovania športových, kultúrnych a zábavných podujatí a iných činností,

af)

spotreba pohonných látok nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,15)

ag)

náklady na výkon regulovanej činnosti, ktoré sú vyššie ako náklady zistené kontrolou úradu na základe overovania primeranosti vynaložených nákladov, ktorá je zabezpečovaná regulovaným subjektom, iným ako regulovaným subjektom alebo subjektom, ktorý je alebo bol súčasťou vertikálne integrovaného podniku,16)

ah)

straty z obchodov s finančnými derivátmi a komoditnými derivátmi,

ai)

náklady na náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku protiprávneho konania regulovaného subjektu,

aj)

vyplatené kompenzačné platby podľa osobitného predpisu,17)

ak)

náklady vynaložené na obstaranie materiálov, služieb a činnosti súvisiace s prevádzkovaním, údržbou a rozvojom siete vynaložené v rozpore s osobitným predpisom,18)

al)

náklady, ktorých vynaložením sa nezabezpečí udržanie alebo zlepšenie energetickej efektívnosti,19)

am)

iné náklady neuvedené v odseku 1.

§ 5
(1)

Peňažné hodnoty sa na účely výpočtu cien matematicky zaokrúhľujú na štyri desatinné miesta. Mesačná platba za jedno odberné miesto sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta.

(2)

Ceny podľa tejto vyhlášky sú bez dane z pridanej hodnoty.

(3)

Pri zmene ceny sa ustanovenia o spôsobe výpočtu ceny použijú primerane podľa zodpovedajúceho roku regulačného obdobia, v ktorom nastala zmena ceny.

(4)

Ustanovenia o návrhu ceny sa primerane vzťahujú aj na návrh na zmenu cenového rozhodnutia.

Cenová regulácia dodávky plynu zraniteľným odberateľom plynu v domácnosti a postup a podmienky uplatňovania ceny
§ 6
(1)

Cenová regulácia dodávky plynu zraniteľným odberateľom podľa § 2 písm. a), ktorými sú odberatelia plynu v domácnosti, sa vzťahuje na dodávateľa plynu, ktorý dodáva plyn odberateľom plynu v domácnosti v roku t.

(2)

Súčasťou návrhu ceny sú:

a)

ceny za dodávku plynu v tarifných skupinách podľa odseku 3 vrátane podmienok pridelenia druhu tarify a podmienok uplatnenia cien vrátane finančného vysporiadania záväzkov dodávateľa plynu voči odberateľovi plynu vyplývajúcich z vyúčtovania dodávky plynu,

b)

údaje potrebné na preverenie cien za dodávku plynu, najmä predpokladané množstvo dodaného plynu v jednotlivých druhoch taríf v jednotkách množstva plynu a počet odberných miest,

c)

tabuľky podľa príloh č. 1 až 4,

d)

maximálna cena za dodávku plynu vypočítaná podľa § 7,

e)

ďalšie podklady potrebné na posúdenie návrhu ceny.

(3)

Odberatelia plynu v domácnosti podľa odseku 1 sa zaradia do tarifných skupín určených na základe odberných pásiem zohľadňujúcich predpokladané ročné množstvo odobratého plynu podľa zaradenia do príslušných distribučných taríf prevádzkovateľa distribučnej siete, do ktorého distribučnej siete je odberné miesto odberateľa plynu v domácnosti pripojené.

(4)

Návrh ceny sa predkladá v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe elektronickým podaním do elektronickej schránky, pričom podklady podľa odseku 2 písm. b) až d) sa predkladajú vo formáte, ktorý zachováva úplnú funkčnosť tabuľkového editora.

§ 7
(1)

Maximálna cena za dodávku plynu odberateľom plynu v domácnosti CDODPt v eurách na jednotku množstva plynu na rok t bez nákladov obchodnej činnosti dodávateľa plynu sa vypočíta podľa vzorca

CDODPt = CKPt + CPZt,

kde

a)

CKPt sú náklady na nákup plynu v eurách na jednotku množstva plynu na rok t, ktoré sa vypočítajú podľa vzorca

kde

1.

CETHE,t je aritmetický priemer denných cien s dodaním v roku t burzy EEX (European Energy Exchange) zverejnených na webovom sídle www.powernext.com/futures-market-data, v časti All contracts, Settlement prices on Seasons and Calendars, produktu THE Calendar + X v eurách na megawatthodinu za obdobie od 1. októbra roku t-2 do 30. septembra roku t-1, pričom hodnota X je dva pre každý deň tohto obdobia v roku t-2 okrem posledných dvoch dní roku t-2, v ktorých sa obchoduje na burze, a hodnota X je jedna pre každý deň tohto obdobia v roku t-1 a posledné dva dni roku t-2, v ktorých sa obchoduje na burze,

2.

kspd je koeficient korigujúci rozdiel medzi cenou CETHE,t a diagramom dodávky plynu zraniteľným odberateľom plynu podľa § 6 ods. 1 najviac v hodnote 10; ak dodávateľ plynu preukáže skutočné náklady na diagram, v cenovom konaní sa môže zohľadniť hodnota skutočných nákladov na diagram, najviac do hodnoty 15, pričom zvýšenie hodnoty kspd sa preukazuje najmä platnými zmluvami na nákup plynu obstaraného formou verejného obstarávania20) alebo verejnou obchodnou súťažou podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka a údajmi preukazujúcimi skutočné a predpokladané náklady na obstaranie plynu pre zabezpečenie dodávok plynu pre zazmluvnených odberateľov plynu v domácnosti,

b)

CPZt je najvyššia miera primeraného zisku, ktorý je možné zahrnúť do maximálnej ceny za dodávku plynu odberateľom plynu v domácnosti, jeho hodnota je 10 % z CKPt, maximálne však 3 eurá/MWh.

(2)

Cena za dodávku plynu v jednotlivých tarifných skupinách podľa § 6 ods. 3 sa určuje ako maximálna cena. Maximálna cena sa skladá z fixnej maximálnej mesačnej sadzby a maximálnej sadzby za odobratý plyn. Fixná maximálna mesačná sadzba obsahuje náklady obchodnej činnosti dodávateľa plynu v eurách na jednotku množstva plynu na rok t najviac vo výške 1,50 eura na odberné miesto odberateľa plynu v domácnosti a mesiac. Maximálna cena za dodávku plynu pre odberateľov plynu v domácnosti na rok t sa navrhuje tak, že vážený priemer maximálnych cien za dodávku plynu neprekročí maximálnu cenu za dodávku plynu na rok t vypočítanú ako súčet maximálnej sadzby za odobratý plyn určený podľa odseku 1 a fixnej maximálnej mesačnej sadzby za odobratý plyn podľa predchádzajúcej vety.

(3)

Ak je odberné miesto odberateľa plynu v domácnosti pripojené do distribučnej siete, do ktorej je pripojených viac ako 100 000 odberateľov plynu, k maximálnym cenám sa dodávateľom plynu pripočíta podľa cenového rozhodnutia úradu na rok t cena za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu podľa príslušných taríf za distribúciu plynu. Cena za prístup do distribučnej siete pre odberateľov plynu v domácnosti zohľadňuje výšku ich podielu na celkových nákladoch dodávateľa plynu za prístup do distribučnej siete pre všetkých odberateľov plynu na vymedzenom území, pre ktorých je dodávateľom plynu zabezpečovaná distribúcia plynu do odberného miesta, ktoré sú vypočítané na základe plánovaných denných maximálnych množstiev plynu a plánovaného množstva dodaného plynu. Ak má dodávateľ plynu ustanovenú povinnosť uskladňovania plynu, k maximálnym cenám za dodávku plynu sa pripočíta cena za prístup do zásobníka a uskladňovanie plynu. Zohľadňujú sa náklady na uskladňovanie plynu potrebného na zabezpečenie dodávky plynu pre odberateľov plynu v domácnosti v súlade s výškou zmluvne dohodnutej uskladňovacej kapacity a s cenami uvedenými v zmluve o uskladňovaní plynu. Cena za uskladňovanie plynu pre odberateľov plynu v domácnosti zohľadňuje výšku ich podielu na celkových nákladoch dodávateľa plynu za uskladňovanie plynu pre všetkých odberateľov plynu vypočítaných na základe plánovaných denných maximálnych množstiev plynu a plánovaného množstva dodaného plynu. K maximálnym cenám za dodávku plynu sa pripočíta cena za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu. Cena za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu pre odberateľov plynu v domácnosti CPSt sa vypočíta podľa vzorca

CPSt =[ PNt × (PDPKZO,t /PDPKt) ] / QZO,t ,

kde

1.

PNt sú plánované náklady za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu pre koncových odberateľov plynu na vymedzenom území na rok t podľa cenového rozhodnutia úradu,

2.

PDPKZO,t je plánovaná objednaná denná prepravná kapacita pre odberateľov plynu v domácnosti podľa § 6 ods. 1 na vymedzenom území na rok t,

3.

PDPKt jeplánovaná objednaná denná prepravná kapacita pre koncových odberateľov plynu na vymedzenom území na rok t,

4.

QZO,t je plánované množstvo dodaného plynu odberateľom plynu v domácnosti podľa § 6 ods. 1 na rok t.

(4)

Ak je odberné miesto odberateľa plynu v domácnosti pripojené do distribučnej siete, do ktorej je pripojených viac ako 100 000 odberateľov plynu a dodávateľ plynu nemá uzatvorenú samostatnú zmluvu o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu s prevádzkovateľom prepravnej siete, ktorá by samostatným objednaním prepravnej kapacity zabezpečovala pokrytie požadovanej prepravy plynu na zabezpečenie dodávky plynu pre všetkých odberateľov plynu v domácnosti podľa § 6 ods. 1, a z tohto dôvodu dodávateľ plynu nevie vyčísliť celkové náklady na prístup do prepravnej siete a prepravu plynu na zabezpečenie dodávky plynu odberateľov plynu v domácnosti, a ak v zmluve o nákupe plynu pre týchto odberateľov nie je možné vyčleniť náklady za prístup do prepravnej siete a prepravy plynu, k maximálnym cenám sa dodávateľom plynu pripočíta okrem ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu aj cena za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu pre odberateľov plynu v domácnosti podľa § 6 ods. 1, ktorá sa vypočíta podľa vzorca

CPSt = PNt / QPOt ,

kde

a)

CPSt je cena za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu pre odberateľov plynu v domácnosti podľa § 6 ods.1 v eurách na megawatthodinu,

b)

PNt sú plánované ročné náklady dodávateľa plynu v eurách za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu pre odberateľov plynu v domácnosti podľa § 6 ods. 1 na vymedzenom území na rok t, ktoré sa vypočítajú podľa vzorca

PNt = [(EUS1t + EUS2t) × DMMDOMt] + (CKPt × FG × QPOt) + (NPt × DMMDOMt × 365) + (SoSt × DMMDOMt × 365),

c)

QPOt je plánované množstvo dodaného plynu odberateľom plynu v domácnosti podľa § 6 ods. 1 v megawatthodinách na rok t.

(5)

Na účely výpočtu plánovaných ročných nákladov PNt podľa vzorca v odseku 4 písm. b) je

a)

EUS1t priemer cien tarify v tarifnej skupine Ten1 prevádzkovateľa prepravnej siete eustream, a.s. na vstupnom bode „Veľké Kapušany“ a tarify na vstupnom bode „Lanžhot“ podľa cenového rozhodnutia úradu pre rok t,

b)

EUS2t cena tarify v tarifnej skupine Tex1 prevádzkovateľa prepravnej siete eustream, a.s. na výstupnom bode „Domáci bod“ podľa cenového rozhodnutia úradu pre rok t,

c)

FG náklad na plyn na prevádzkové účely prepravnej siete pre vstupný bod ,,Veľké Kapušany“, „Lanžhot“ a výstupný bod „Domáci bod“, určený podľa cenového rozhodnutia úradu pre rok t,

d)

NPt výška neutralizačného poplatku podľa cenového rozhodnutia úradu pre rok t,

e)

DMMDOMt plánovaná denná maximálna spotreba odberateľov plynu v domácnosti podľa § 6 ods. 1 v megawatthodinách, ktorá zohľadňuje plánované množstvo dodaného plynu v roku t a koeficient vplyvu typového diagramu a počasia, určená podľa odseku 6,

f)

SoSt výška poplatku pre zvýšenie úrovne bezpečnosti dodávok plynu podľa cenového rozhodnutia úradu pre prevádzkovateľa prepravnej siete na rok t.

(6)

Plánovaná denná maximálna spotreba DMMDOM,t na rok t sa vypočíta podľa vzorca

DMMDOMt = QPOt × KfXt,

kde

a)

QPOt je plánované množstvo dodaného plynu odberateľom plynu v domácnosti podľa § 6 ods. 1 v megawatthodinách na rok t,

b)

KfXt je koeficient vplyvu typového diagramu a výkyvu počasia, ktorý sa vypočíta podľa vzorca

KfXt = MaxTDDDOMt × KfPoc,

kde

1.

MaxTDDDOMt je denná maximálna hodnota typových diagramov „domo1“ pre prvú tarifnú skupinu príslušných distribučných taríf prevádzkovateľa distribučnej siete, do ktorého distribučnej siete je odberné miesto odberateľa plynu v domácnosti pripojené a „domo3“ pre ostatné tarifné skupiny za posledných osem rokov vrátane roku t vyjadrená v percentách, zverejnených na webovom sídle prevádzkovateľa distribučnej siete SPP – distribúcia, a.s. vo výške 0,47 % pre prvú tarifnú skupinu príslušných distribučných taríf prevádzkovateľa distribučnej siete, do ktorého distribučnej siete je odberné miesto odberateľa plynu v domácnosti pripojené a vo výške 0,74 % pre ostatné tarifné skupiny prevádzkovateľa distribučnej siete, do ktorého distribučnej siete je odberné miesto odberateľa plynu v domácnosti pripojené,

2.

KfPoc je koeficient na zohľadnenie výkyvov chladného počasia na dennú spotrebu plynu odberateľov plynu v domácnosti podľa § 6 ods. 1; hodnota koeficientu sa určuje ako maximálna hodnota vykonanej korekcie normálového typového diagramu dodávky plynu, ktorú prevádzkovateľ siete vykonáva v súvislosti so zmenou reálnej vonkajšej teploty voči pôvodnej meteorologickej predpovedi, a to za obdobie ôsmich rokov vo výške 1,2.

(7)

Cena za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu CPSt podľa odseku 4 pre odberateľov plynu v domácnosti sa určuje osobitne pre prvú tarifnú skupinu príslušných distribučných taríf prevádzkovateľa distribučnej siete, do ktorého distribučnej siete je odberné miesto odberateľa plynu v domácnosti pripojené, a osobitne pre ostatné tarifné skupiny prevádzkovateľa distribučnej siete, do ktorého distribučnej siete je odberné miesto odberateľa plynu v domácnosti pripojené. Maximálna cena za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu pre prvú tarifnú skupinu príslušných distribučných taríf prevádzkovateľa distribučnej siete, do ktorého distribučnej siete je odberné miesto odberateľa plynu v domácnosti pripojené, je 2,03 eura/MWh a pre ostatné tarifné skupiny prevádzkovateľa distribučnej siete do ktorého distribučnej siete je odberné miesto odberateľa plynu v domácnosti pripojené, je 2,86 eura/MWh.

(8)

Ak sa zmení cena za dodávku plynu odberateľom plynu v domácnosti podľa § 6 ods. 1 v priebehu roka, ustanovenia odsekov 4 až 6 sa pri výpočte ceny za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu pre odberateľov plynu v domácnosti podľa § 6 ods. 1 použijú primerane.

(9)

Ak je dodávka plynu zabezpečovaná prostredníctvom distribúcie plynu cez viacero nadväzujúcich distribučných sietí, k maximálnym cenám sa dodávateľom plynu pripočíta podľa cenového rozhodnutia úradu na rok t cena za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu, cena za prístup do zásobníka a uskladňovanie plynu podľa odseku 3, ak má dodávateľ plynu ustanovenú povinnosť uskladňovania plynu a cena za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu podľa cenových rozhodnutí úradu pre prevádzkovateľov týchto distribučných sietí a podľa uzatvorených zmlúv o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu a zmlúv o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu. Cena za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu pre odberateľov plynu v domácnosti sa vypočíta podľa odsekov 3 až 5.

§ 8 - Cenová regulácia dodávky plynu zraniteľným odberateľom okrem odberateľov plynu v domácnosti a postup a podmienky uplatňovania ceny
(1)

Cenová regulácia dodávky plynu zraniteľným odberateľom podľa § 2 písm. a) okrem odberateľov plynu v domácnosti sa vzťahuje na dodávateľa plynu, ktorý dodáva plyn týmto zraniteľným odberateľom v roku t.

(2)

Zraniteľní odberatelia podľa odseku 1 sa zaradia do tarifných skupín určených na základe odberných pásiem zohľadňujúcich predpokladané ročné množstvo odobratého plynu podľa zaradenia do príslušných distribučných taríf prevádzkovateľa distribučnej siete, do ktorého distribučnej siete je odberné miesto zraniteľného odberateľa podľa odseku 1 pripojené. Maximálna cena za dodávku plynu podľa odseku 3 sa skladá z dvoch zložiek, a to z fixnej maximálnej mesačnej sadzby a z maximálnej sadzby za odobratý plyn. Fixná maximálna mesačná sadzba obsahuje náklady dodávateľa plynu podľa odseku 3 písm. b) v eurách na odberné miesto odberateľa plynu za mesiac. Maximálna cena za dodávku plynu zraniteľným odberateľom podľa odseku 1 na rok t sa navrhuje tak, že vážený priemer maximálnych sadzieb za odobratý plyn neprekročí maximálnu cenu za odobratý plyn na rok t, vypočítanú ako súčet nákladov podľa odseku 3 písm. a) a primeraného zisku podľa odseku 3 písm. c).

(3)

Maximálna cena za dodávku plynu zraniteľným odberateľom podľa odseku 1 sa skladá z

a)

nákladov na nákup plynu pre zabezpečenie dodávky plynu pre zraniteľných odberateľov plynu podľa odseku 1 v eurách na megawatthodinu CDOMDt, ktoré sa vypočítajú

1.

na prvý rok regulačného obdobia podľa vzorca

2.

na ďalšie roky regulačného obdobia podľa vzorca

b)

nákladov dodávateľa plynu nevyhnutne vynaložených na zabezpečenie regulovanej činnosti dodávky plynu pre zraniteľných odberateľov plynu podľa odseku 1 maximálne vo výške 1,50 eura na odberné miesto odberateľa plynu a mesiac,

c)

primeraného zisku z dodávky pre zraniteľných odberateľov plynu podľa odseku 1, ktorého hodnota je 10 % z nákladov na nákup plynu podľa písmena a), maximálne však 3 eurá/MWh.

(4)

Na účely výpočtu nákladov na nákup plynu pre zabezpečenie dodávky plynu podľa vzorca v odseku 3 písm. a) je

a)

CETHE,t aritmetický priemer denných cien s dodaním v roku t burzy EEX (European Energy Exchange) zverejnených na webovom sídle www.powernext.com/futures-market-data, v časti All contracts, Settlement prices on Seasons and Calendars, produktu THE Calendar + X v eurách na megawatthodinu za obdobie od 1. októbra roku t-2 do 30. septembra roku t-1, pričom hodnota X je dva pre každý deň tohto obdobia v roku t-2 okrem posledných dvoch dní roku t-2, v ktorých sa obchoduje na burze, a hodnota X je jedna pre každý deň tohto obdobia v roku t-1 a posledné dva dni roku t-2, v ktorých sa obchoduje na burze,

b)

CETHE,t-1 aritmetický priemer denných cien s dodaním v roku t burzy EEX (European Energy Exchange) zverejnených na webovom sídle www.powernext.com/futures-market-data, v časti All contracts, Settlement prices on Seasons and Calendars, produktu THE Calendar + 1 v eurách na megawatthodinu za obdobie od 1. mája roku t-1 do 30. septembra roku t-1,

c)

ksmd koeficient korigujúci rozdiel medzi cenou CETHE,t a diagramom dodávky plynu odberateľom plynu podľa odseku 1 najviac v hodnote 10,

d)

Qmp plánované množstvo dodaného plynu v megawatthodinách pre zraniteľných odberateľov plynu mimo domácnosti podľa § 2 písm. k) štvrtého bodu zákona v roku t,

e)

Qdss plánované množstvo dodaného plynu v megawatthodinách pre zraniteľných odberateľov plynu mimo domácnosti podľa § 2 písm. k) šiesteho bodu zákona v roku t,

f)

Qsvb plánované množstvo dodaného plynu v megawatthodinách pre zraniteľných odberateľov plynu mimo domácnosti podľa § 2 písm. k) siedmeho bodu zákona v roku t,

g)

QMD plánované množstvo dodaného plynu v megawatthodinách pre všetkých odberateľov plynu podľa odseku 1 v roku t.

(5)

Súčasťou návrhu ceny za dodávku plynu zraniteľným odberateľom podľa odseku 1 sú:

a)

ceny za dodávku plynu podľa odsekov 2 a 3 vrátane podmienok pridelenia jednotlivého druhu tarify a podmienok finančného vysporiadania záväzkov dodávateľa plynu voči odberateľovi plynu vyplývajúcich z vyúčtovania dodávky plynu,

b)

údaje potrebné na preverenie cien za dodávku plynu, najmä predpokladané množstvo dodaného plynu v jednotlivých druhoch taríf v jednotkách množstva plynu a počet odberných miest,

c)

tabuľky podľa príloh č. 1 až 4,

d)

maximálna cena za dodávku plynu vypočítaná podľa odsekov 2 a 3,

e)

ďalšie podklady potrebné na posúdenie návrhu ceny.

(6)

Návrh ceny sa predkladá v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe elektronickým podaním do elektronickej schránky, pričom podklady podľa odseku 5 písm. b) až d) sa predkladajú vo formáte, ktorý zachováva úplnú funkčnosť tabuľkového editora.

(7)

Ak je odberné miesto zraniteľného odberateľa plynu podľa odseku 1 pripojené do distribučnej siete, do ktorej je pripojených viac ako 100 000 odberateľov plynu, k maximálnej cene vypočítanej podľa odsekov 2 a 3 sa pripočítajú

a)

cena za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu pre zraniteľných odberateľov plynu podľa odseku 1 v súlade s uzatvorenou samostatnou zmluvou o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu a výškou zmluvne dohodnutej prepravnej kapacity dodávateľa plynu a cenami uvedenými v zmluve o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu podľa príslušného cenového rozhodnutia úradu pre prístup do prepravnej siete a prepravu plynu, vypočítaná podľa odseku 8; ak dodávateľ plynu nemá uzatvorenú samostatnú zmluvu o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu s prevádzkovateľom prepravnej siete, ktorá by samostatným objednaním prepravnej kapacity zabezpečovala pokrytie požadovanej prepravy plynu pre zabezpečenie dodávky plynu pre všetkých jeho zraniteľných odberateľov podľa odseku 1 a z tohto dôvodu dodávateľ plynu nevie vyčísliť celkové náklady na prístup do prepravnej siete a prepravu plynu pre zabezpečenie dodávky plynu zraniteľným odberateľom podľa odseku 1, a ak v zmluve o nákupe plynu pre týchto odberateľov nie je možné vyčleniť náklady za prístup do prepravnej siete a prepravy plynu, cena za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu pre zraniteľných odberateľov podľa odseku 1 sa vypočíta podľa odseku 9,

b)

náklady na prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu pre zraniteľných odberateľov podľa odseku 1 v súlade s cenami uvedenými v príslušnom cenovom rozhodnutí úradu pre prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu, pričom cena za prístup do distribučnej siete pre zraniteľných odberateľov podľa odseku 1 zohľadňuje výšku ich podielu na celkových nákladoch dodávateľa plynu za prístup do distribučnej siete pre všetkých odberateľov plynu na vymedzenom území, vypočítaných na základe plánovaných denných maximálnych množstiev plynu a plánovaného množstva dodaného plynu,

c)

náklady na uskladňovanie plynu potrebného na zabezpečenie dodávky plynu pre zraniteľných odberateľov podľa odseku 1 v súlade s výškou zmluvne dohodnutej uskladňovacej kapacity a s cenami uvedenými v zmluve o uskladňovaní plynu, pričom cena za uskladňovanie plynu pre zraniteľných odberateľov podľa odseku 1 zohľadňuje výšku ich podielu na celkových nákladoch dodávateľa plynu za uskladňovanie plynu pre všetkých odberateľov plynu so sezónne kolísajúcim odberom plynu vypočítaných na základe plánovaných denných maximálnych množstiev plynu a plánovaného množstva dodaného plynu.

(8)

Cena za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu pre zraniteľných odberateľov podľa odseku 1 sa vypočíta podľa vzorca

CPSt =[ PNt × (PDPKMP,t /PDPKt) ] / QMP,t ,

kde

1.

PNt sú plánované ročné náklady dodávateľa plynu v eurách za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu pre koncových odberateľov plynu na vymedzenom území podľa cenového rozhodnutia úradu na rok t,

2.

PDPKMP,t je plánovaná objednaná denná prepravná kapacita pre zraniteľných odberateľov plynu podľa odseku 1 na vymedzenom území na rok t,

3.

PDPKt je plánovaná objednaná denná prepravná kapacita pre koncových odberateľov plynu na vymedzenom území na rok t,

4.

QMP,t je plánované množstvo dodaného plynu zraniteľným odberateľom podľa odseku 1 na rok t.

(9)

Cena za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu pre zraniteľných odberateľov podľa odseku 1, ak dodávateľ plynu nemá uzatvorenú samostatnú zmluvu o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu s prevádzkovateľom prepravnej siete, ktorá by zabezpečovala pokrytie požadovanej prepravy plynu pre zabezpečenie dodávky plynu pre všetkých jeho zraniteľných odberateľov plynu podľa odseku 1 samostatným objednaním prepravnej kapacity, sa vypočíta podľa vzorca

CPSt = PNt / QPOt ,

kde

a)

CPSt je cena za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu pre zraniteľných odberateľov podľa odseku 1, v eurách na megawatthodinu na rok t,

b)

PNt sú plánované ročné náklady dodávateľa plynu v eurách za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu pre zraniteľných odberateľov podľa odseku 1 na vymedzenom území podľa cenového rozhodnutia úradu na rok t, ktoré sa vypočítajú podľa vzorca

PNt = [(EUS1t + EUS2t) × DMMDOMt] + (CEPt × FG x QPOt) + (NPt × DMMDOMt × 365) + (SoSt × DMMDOMt × 365),

c)

QPOt je plánované množstvo dodaného plynu zraniteľným odberateľom podľa odseku 1 v megawatthodinách na rok t.

(10)

Na účely výpočtu plánovaných ročných PNt podľa vzorca v odseku 9 písm. b) je

a)

EUS1t priemer cien tarify v tarifnej skupine Ten1 prevádzkovateľa prepravnej siete eustream, a.s. na vstupnom bode „Veľké Kapušany“ a tarify na vstupnom bode „Lanžhot“ podľa cenového rozhodnutia úradu na rok t,

b)

EUS2t cena tarify v tarifnej skupine Tex1 prevádzkovateľa prepravnej siete eustream, a.s. na výstupnom bode „Domáci bod“ podľa cenového rozhodnutia úradu na rok t,

c)

CEPt aritmetický priemer denných cien burzy EEX, navýšený o koeficient ksmd podľa odseku 3 písm. a),

d)

FG náklad na plyn na prevádzkové účely prepravnej siete pre vstupný bod „Veľké Kapušany“, „Lanžhot“ a výstupný bod „Domáci bod“, určený podľa cenového rozhodnutia úradu na rok t,

e)

NPt výška neutralizačného poplatku podľa cenového rozhodnutia úradu na rok t,

f)

SoSt výška poplatku pre zvýšenie úrovne bezpečnosti dodávok plynu podľa cenového rozhodnutia úradu pre prevádzkovateľa prepravnej siete na rok t,

g)

DMMDOMt plánovaná denná maximálna spotreba zraniteľných odberateľov podľa odseku 1 v megawatthodinách, ktorá zohľadňuje plánované množstvo dodaného plynu v roku t a koeficient vplyvu typového diagramu a počasia, ktorá sa vypočíta podľa vzorca

DMMDOMt = QPOt × KfXt,

kde

1.

QPOt je plánované množstvo dodaného plynu zraniteľným odberateľom podľa odseku 1 v megawatthodinách na rok t,

2.

KfXt je koeficient vplyvu typového diagramu a výkyvu počasia, ktorý sa vypočíta podľa vzorca

KfXt = MaxTDDDOMt × KfPoc,

kde

1.1.
MaxTDDDOMt je denná maximálna hodnota typových diagramov „domo1“ pre prvú tarifnú skupinu príslušných distribučných taríf prevádzkovateľa distribučnej siete, do ktorého distribučnej siete je odberné miesto zraniteľného odberateľa podľa odseku 1 pripojené a „domo3“ pre ostatné tarifné skupiny za posledných osem rokov vrátane roku t vyjadrená v percentách, zverejnených na webovom sídle prevádzkovateľa distribučnej siete SPP – distribúcia, a.s. vo výške 0,47 % pre prvú tarifnú skupinu príslušných distribučných taríf prevádzkovateľa distribučnej siete, do ktorého distribučnej siete je odberné miesto zraniteľného odberateľa pripojené, a vo výške 0,74 % pre ostatné tarifné skupiny prevádzkovateľa distribučnej siete do ktorého distribučnej siete je odberné miesto zraniteľného odberateľa pripojené,
1.2.
KfPoc je koeficient na zohľadnenie výkyvov chladného počasia na dennú spotrebu plynu zraniteľných odberateľov podľa odseku 1, pričom hodnota sa určuje ako najvyššia hodnota vykonanej korekcie normálového typového diagramu dodávky, ktorú prevádzkovateľ siete vykoná v súvislosti so zmenou reálnej vonkajšej teploty voči pôvodnej meteorologickej predpovedi, a to za obdobie ôsmich rokov vo výške 1,2.
(11)

Cena za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu CPSt podľa odseku 7 pre zraniteľných odberateľov podľa odseku 1 sa určí osobitne pre prvú tarifnú skupinu príslušných distribučných taríf prevádzkovateľa distribučnej siete, do ktorého distribučnej siete je odberné miesto zraniteľného odberateľa podľa odseku 1 pripojené a osobitne pre ostatné tarifné skupiny prevádzkovateľa distribučnej siete, do ktorého distribučnej siete je odberné miesto zraniteľného odberateľa pripojené. Maximálna cena za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu pre prvú tarifnú skupinu príslušných distribučných taríf prevádzkovateľa distribučnej siete, do ktorého distribučnej siete je odberné miesto zraniteľného odberateľa podľa odseku 1 pripojené, je 2,03 eura/MWh a pre ostatné tarifné skupiny prevádzkovateľa distribučnej siete, do ktorého distribučnej siete je odberné miesto zraniteľného odberateľa pripojené, je 2,86 eura/MWh.

(12)

Ak sa zmení cena za dodávku plynu pre zraniteľných odberateľov plynu podľa odseku 1 v priebehu roka, ustanovenia odsekov 7 až 9 sa pri výpočte ceny za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu pre zraniteľných odberateľov plynu podľa odseku 1 použijú primerane.

(13)

Pri dostatočnej zmluvne dohodnutej uskladňovacej kapacite dodávateľa plynu u prevádzkovateľa zásobníka pokrývajúcej dodatočnú požiadavku na uskladňovaciu kapacitu sa náklady na uskladňovanie plynu pre zraniteľných odberateľov plynu podľa odseku 1 určia podľa výšky ich podielu na celkových nákladoch dodávateľa plynu na uskladňovanie plynu pre všetkých odberateľov plynu na základe plánovaných denných maximálnych množstiev plynu odberateľov plynu.

(14)

Ak je dodávka plynu zabezpečovaná prostredníctvom distribúcie plynu cez viacero nadväzujúcich distribučných sietí, k maximálnej cene podľa odsekov 2 a 3 sa dodávateľom plynu pripočíta podľa cenového rozhodnutia úradu na rok t cena za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu podľa odseku 5 písm. a) a cena za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu podľa cenových rozhodnutí úradu pre prevádzkovateľov týchto distribučných sietí a podľa uzatvorených zmlúv o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu a ak je to potrebné, aj náklady podľa odseku 5 písm. c) pre zraniteľných odberateľov podľa odseku 1.

§ 9 - Cenová regulácia dodávky plynu dodávateľom poslednej inštancie
(1)

Cenová regulácia dodávky plynu dodávateľom poslednej inštancie sa vzťahuje na dodávku plynu, ktorú uskutočňuje dodávateľ poslednej inštancie podľa osobitného predpisu.21)

(2)

Súčasťou návrhu ceny za dodávku plynu dodávateľom poslednej inštancie sú podklady a údaje k navrhovanej cene.

(3)

Odberatelia plynu sa dodávateľom poslednej inštancie zaradia do tarifných skupín určených na základe odberných pásiem, zohľadňujúcich predpokladané ročné množstvo odobratého plynu určené v zmluve o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu, ktorú uzavrel pôvodný dodávateľ odberateľa plynu s prevádzkovateľom distribučnej siete podľa zaradenia do príslušných distribučných taríf v cenovom rozhodnutí úradu.

(4)

Maximálna cena za dodávku plynu dodávateľom poslednej inštancie pre odberateľov plynu sa skladá z

a)

nákladov na nákup plynu pre odberateľov plynu určených pre obdobie dodávky plynu v režime poslednej inštancie, ktoré sa vypočítajú podľa vzorca

kde

1.

CETHEM,t je aritmetický priemer denných cien s dodaním na tri po sebe nasledujúce mesiace burzy EEX (European Energy Exchange) zverejnených na webovom sídle www.powernext.com/futures-market-data, v časti All contracts, Settlement prices on Months and Quarters, produktu THE, pričom prvým mesiacom je mesiac, v ktorom sa začala dodávka plynu dodávateľom poslednej inštancie, v eurách na jednotku množstva plynu za obdobie kalendárneho mesiaca predchádzajúceho prvému dňu dodávky plynu dodávateľom poslednej inštancie,

2.

ksdpi je koeficient korigujúci rozdiel medzi cenou CETHEM,t a diagramom dodávky plynu odberateľom plynu najviac v hodnote 5,

b)

nákladov na prístup do prepravnej siete a prepravu plynu pre odberateľov plynu v režime dodávky poslednej inštancie v súlade s výškou zmluvne dohodnutej prepravnej kapacity dodávateľa plynu a cenami uvedenými v zmluve o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu podľa príslušného cenového rozhodnutia úradu pre prístup do prepravnej siete a prepravu plynu,

c)

nákladov na prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu pre odberateľov plynu v režime dodávky poslednej inštancie v súlade s cenami uvedenými v zmluve o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu s pôvodným dodávateľom plynu a s príslušným cenovým rozhodnutím úradu pre prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu,

d)

nákladov na uskladňovanie plynu potrebného na zabezpečenie dodávky plynu pre odberateľov plynu v režime dodávky poslednej inštancie v súlade so zmluvne dohodnutou uskladňovacou kapacitou a s cenami uvedenými v zmluve o uskladňovaní plynu,

e)

nákladov dodávateľa plynu spojených s dodávkou plynu pre odberateľov plynu v režime dodávky poslednej inštancie určených podľa § 4 ods. 1,

f)

primeraného zisku z dodávky plynu pre odberateľov plynu v režime dodávky poslednej inštancie najviac vo výške 3 eurá za megawatthodinu.

(5)

Pri dostatočnej zmluvne dohodnutej prepravnej kapacite dodávateľa plynu poslednej inštancie u prevádzkovateľa prepravnej siete pokrývajúcej dodatočnú požiadavku na prepravnú kapacitu sa náklady na prístup do prepravnej siete a prepravu plynu pre odberateľov plynu v režime dodávky poslednej inštancie určia podľa výšky ich podielu na celkových nákladoch dodávateľa plynu za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu pre všetkých odberateľov plynu na vymedzenom území, vypočítaných na základe plánovaných denných maximálnych množstiev plynu a plánovaného množstva dodaného plynu.

(6)

Pri dostatočnej zmluvne dohodnutej uskladňovacej kapacite dodávateľa plynu poslednej inštancie u prevádzkovateľa zásobníka pokrývajúcej dodatočnú požiadavku na uskladňovaciu kapacitu, sa náklady na uskladňovanie plynu pre odberateľov plynu v režime dodávky poslednej inštancie určia podľa výšky ich podielu na celkových nákladoch dodávateľa poslednej inštancie na uskladňovanie plynu pre všetkých odberateľov plynu na základe plánovaných denných maximálnych množstiev plynu odberateľov plynu v režime poslednej inštancie.

(7)

Ak je pre koncového odberateľa plynu v domácnosti uplatňovaná sadzba za odobratý plyn pri dodávke poslednej inštancie vyššia ako maximálna sadzba za odobratý plyn pri najdrahšej sadzbe regulovanej ceny za štandardnú dodávku plynu pre odberateľov plynu v domácnosti podľa cenníka dodávateľa plynu, ktorý poskytuje dodávku poslednej inštancie, najviac o 30 %, dodávateľ poslednej inštancie túto sadzbu za odobratý plyn pri dodávke poslednej inštancie uplatní pre odberateľa plynu v domácnosti v celom rozsahu. Ak sadzba za odobratý plyn pri dodávke plynu poslednej inštancie vyššia od maximálnej sadzby za odobratý plyn pri najdrahšom druhu tarify regulovanej ceny za dodávku plynu pre odberateľov plynu v domácnosti podľa cenníka dodávateľa plynu, ktorý poskytuje dodávku poslednej inštancie vyššia o viac ako 30 %, dodávateľ poslednej inštancie uplatní pre koncového odberateľa plynu v domácnosti sadzbu za odobratý plyn pri dodávke plynu poslednej inštancie v hodnote podľa predchádzajúcej vety, pričom vzniknuté náklady spojené so zabezpečením dodávky plynu poslednej inštancie pre odberateľa plynu v domácnosti v rozsahu neuplatnenom pre koncového odberateľa plynu v domácnosti si príslušný dodávateľ poslednej inštancie uplatní v konaní o cenovej regulácii. Ak odberateľ plynu v domácnosti po skončení dodávky poslednej inštancie uzatvorí zmluvu o združenej dodávke plynu s dodávateľom poslednej inštancie, odberateľovi plynu v domácnosti sa vráti 50 % sumy rozdielu medzi cenou za dodávku poslednej inštancie a cenou zmluvne dohodnutou v zmluve o združenej dodávke plynu platnou po skončení dodávky poslednej inštancie.

(8)

V cenovom rozhodnutí pre dodávateľa poslednej inštancie sa určí cena za dodávku plynu dodávateľom poslednej inštancie alebo spôsob jej výpočtu a podmienky uplatnenia ceny na rok t.

§ 10 - Prechodné ustanovenia
(1)

Podľa tejto vyhlášky sa prvýkrát postupuje pri vykonávaní cenovej regulácie na rok 2023.

(2)

Do dňa doručenia cenového rozhodnutia regulovanému subjektu na rok 2023 sa uplatní cena schválená cenovým rozhodnutím na roky 2017 až 2022; rovnako sa postupuje, ak cena nie je určená alebo zmenená.

(3)

Na posúdenie návrhu ceny na rok 2023 predloženého úradu do 16. decembra 2022 sa použije táto vyhláška.

§ 11 - Zrušovacie ustanovenia
(1)

Zrušuje sa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve v znení vyhlášky č. 206/2018 Z. z. a vyhlášky č. 376/2021 Z. z.

(2)

Zrušuje sa § 76 ods. 10 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení vyhlášky č. 318/2022 Z. z.

§ 12 - Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 16. decembra 2022 okrem § 11, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2023.

Andrej Juris v. r.

Prílohy

Poznámky

 • 1)

  § 17b ods. 6 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 85/2022 Z. z.

 • 2)

  § 66 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23 054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 740/2002 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

 • 3)

  Napríklad zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, § 13 ods. 3 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 318/2013 Z. z., zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 4)

  § 29 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

 • 5)

  § 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 213/2014 Z. z.

 • 6)

  § 23 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 7)

  Zákon č. 650/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 8)

  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

 • 9)

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.

 • 10)

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 400/2021 Z. z.

 • 11)

  Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 12)

  Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 13)

  § 20 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 14)

  § 59 ods. 14 opatrenia č. 23054/2002-92 (oznámenie č. 740/2002 Z. z.) v znení opatrenia č. MF/26312/2009-74 (oznámenie č. 518/2009 Z. z.).

 • 15)

  § 19 ods. 2 písm. l) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 16)

  § 3 písm. a) šiesty bod zákona č. 251/2012 Z. z.

 • 17)

  Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 278/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu v znení vyhlášky č. 233/2016 Z. z.

 • 18)

  § 32 ods. 3 písm. c) zákona č. 251/2012 Z. z.

 • 19)

  § 31 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 20)

  Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 21)

  § 18 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Načítavam znenie...
MENU
Hore