Zákon o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 540/2021 účinný od 01.01.2023 do 05.12.2023

Platnosť od: 30.12.2021
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 05.12.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotná a liečebná starostlivosť, Zdravotnícke zariadenia
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5JUDDS2EUPPČL0

Zákon o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 540/2021 účinný od 01.01.2023 do 05.12.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 540/2021 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 518/2022

Legislatívny proces k zákonu 518/2022
Legislatívny proces k zákonu 540/2021§ 1

Tento zákon ustanovuje
a)
kategorizáciu ústavnej zdravotnej starostlivosti1) (ďalej len „ústavná starostlivosť“),
b)
podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti,
c)
podmienky pre tvorbu siete kategorizovaných nemocníc (ďalej len „sieť“),
d)
kategorizáciu nemocníc,2)
e)
vyhodnotenie siete,
f)
konania pri kategorizácii nemocníc,
g)
povinnosti zdravotnej poisťovne pri kategorizácii ústavnej starostlivosti a pri vedení zoznamu poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „zoznam čakajúcich poistencov“),
h)
povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice alebo povolenia na prevádzkovanie špecializovanej nemocnice3) (ďalej len „prevádzkovateľ nemocnice“) pri kategorizácii nemocníc a pri zozname čakajúcich poistencov,
i)
povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti, ktorý má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti6) a ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť, pre ktorú bol kategorizáciou ústavnej starostlivosti ustanovený minimálny počet medicínskych služieb (ďalej len „poskytovateľ jednodňovej zdravotnej starostlivosti“) pri zozname čakajúcich poistencov,
j)
správne delikty.
zobraziť paragraf
§ 2

(1)
Medicínska služba je ústavná starostlivosť uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia poskytnutá poistencovi počas pobytu v nemocnici, zoskupená podľa zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín4) (ďalej len „klasifikačný systém“), kódov chorôb, iných charakteristík poskytnutej zdravotnej starostlivosti, alebo iných charakteristík poistenca. Medicínska služba môže mať rôzne úrovne a rozdeľuje sa na povinnú medicínsku službu a nepovinnú medicínsku službu. Úroveň medicínskej služby je ustanovená kategorizáciou ústavnej starostlivosti ako minimálna úroveň medicínskeho programu (ďalej len „program“), v rámci ktorého je možné medicínsku službu poskytovať, a ustanovuje sa osobitne pre deti a osobitne pre dospelých.
(2)
Poistencom sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba verejne zdravotne poistená podľa osobitného zákona5) a fyzická osoba poistená v inom členskom štáte Európskej únie alebo v zmluvnom štáte Dohody o Európskom hospodárskom priestore a vo Švajčiarskej konfederácii (ďalej len „členský štát“).
(3)
Program je zoskupenie vecne súvisiacich medicínskych služieb, môže mať rôzne úrovne a rozdeľuje sa na povinný program, nepovinný program a doplnkový program. Úroveň programu je ustanovená kategorizáciou ústavnej starostlivosti. Rozsah poskytovanej ústavnej starostlivosti programu príslušnej úrovne je určený zoznamom medicínskych služieb zaradených do programu, ktoré majú určenú rovnakú alebo nižšiu úroveň medicínskej služby.
(4)
Programový profil je rozsah poskytovania ústavnej starostlivosti ustanovený kategorizáciou ústavnej starostlivosti pre každú úroveň nemocnice a tvorí ho zoznam povinných programov, nepovinných programov a doplnkových programov a ich úrovní.
(5)
Potreba ústavnej starostlivosti je celkový objem medicínskych služieb, ktorými sa zabezpečí predpokladaná ústavná starostlivosť pre poistencov príslušného územia. Potreba ústavnej starostlivosti je určená počtom poskytnutých medicínskych služieb v nemocniciach uvedených v zozname kategorizovaných nemocníc podľa § 11 a u poskytovateľa jednodňovej zdravotnej starostlivosti, v predchádzajúcom roku pre každý program v programovom profile navýšeným o počet poistencov zaradených v zozname čakajúcich poistencov (§ 40), so zohľadnením prípadnej krízovej situácie v predchádzajúcom kalendárnom roku, ako aj predpokladanej budúcej potreby ústavnej starostlivosti ovplyvnenej vývojom v demografii, chorobnosti a liečebných postupoch. Krízová situácia na účely toho zákona je výnimočný stav, núdzový stav alebo mimoriadna situácia vyhlásené vládou Slovenskej republiky.7)
(6)
Podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti sú podmienky ustanovené kategorizáciou ústavnej starostlivosti (§ 4 ods. 3), ktoré musí spĺňať prevádzkovateľ nemocnice pri poskytovaní programov v nemocnici.
(7)
Časová dostupnosť ústavnej starostlivosti je maximálny čas určený v dňoch medzi indikáciou poskytnutia medicínskej služby lekárom zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti8) a poskytnutím medicínskej služby v nemocnici.
(8)
Plánovanou zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „plánovaná starostlivosť“) sa na účely tohto zákona rozumie poskytnutie medicínskej služby, pre ktorú je kategorizáciou ústavnej starostlivosti určená časová dostupnosť ústavnej starostlivosti, ktorej poskytnutie je z dôvodu verejného záujmu potrebné plánovať tak, aby poistencom k nej bol zabezpečený dostatočný, trvalý a vyvážený prístup.
(9)
Lehota plánovanej starostlivosti je lehota určená lekárom, ktorý indikoval plánovanú starostlivosť, a ktorá musí vychádzať z objektívneho lekárskeho posúdenia zdravotného stavu poistenca v čase indikácie, jeho anamnézy a pravdepodobného priebehu jeho choroby, bolestivosti alebo povahy jeho ochorenia a kapacitných možností zdravotníckeho zariadenia. Lehota plánovanej starostlivosti v rámci liečebného postupu musí predstavovať medicínsky prijateľnú dobu s ohľadom na zdravotný stav a klinické potreby pacienta a nesmie prekročiť časovú dostupnosť ústavnej starostlivosti určenú pre túto medicínsku službu. Lehota plánovanej starostlivosti sa zapisuje do zdravotnej dokumentácie poistenca. Lehota plánovanej starostlivosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni indikácie plánovanej starostlivosti lekárom zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti.8)
(10)
Sieť tvoria nemocnice uvedené v zozname kategorizovaných nemocníc podľa § 11.
(11)
Podmienky pre tvorbu siete sú podmienky ustanovené týmto zákonom (§ 8), na základe ktorých Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“) rozhoduje o zaradení nemocnice do siete.
(12)
Geografická dostupnosť ústavnej starostlivosti je vzdialenosť z miesta prechodného pobytu poistenca, a ak ho poistenec nemá, tak z miesta jeho trvalého pobytu, do najbližšej nemocnice príslušnej úrovne vyjadrená časom dojazdu. Časom dojazdu sa na účely tohto zákona rozumie čas v minútach zaokrúhlený na dve desatinné miesta, ktorý zodpovedá efektívnej dostupnosti miesta poskytovania ústavnej starostlivosti minimálne pre 90 % populácie v spádovom území motorovým vozidlom rýchlosťou jazdy, ktorá je primeraná typu pozemnej komunikácie a je v súlade s osobitnými predpismi.9)
(13)
Spádové územie nemocnice na účely tohto zákona je časť územia Slovenskej republiky, v ktorom sa nachádza pevný bod a je tvorené obcami, pre ktoré je nemocnica najbližšou nemocnicou danej úrovne. Pevný bod na účely tohto zákona je mesto alebo obec, kde sa nachádza nemocnica.
(14)
Nemocnica zaradená do siete je nemocnica, ktorá poskytuje ústavnú starostlivosť v rozsahu vymedzenom programovým profilom ustanovenej úrovne a ktorá bola rozhodnutím ministerstva zdravotníctva zaradená do siete.
(15)
Úrovne nemocníc, úrovne programov a úrovne medicínskych služieb sú V. úroveň, IV. úroveň, III. úroveň, II. úroveň a I. úroveň; V. úroveň predstavuje najvyššiu úroveň a I. úroveň predstavuje najnižšiu úroveň.
(16)
Podmienené zaradenie je zaradenie nemocnice do siete, pri ktorom je stanovené prechodné obdobie, počas ktorého musí prevádzkovateľ nemocnice v nemocnici podmienene zaradenej do siete preukázať plnenie podmienok kategorizácie ústavnej starostlivosti.
(17)
Povinný program je program, ktorý musí poskytovať prevádzkovateľ nemocnice v nemocnici zaradenej do siete v rozsahu vymedzenom programovým profilom pre stanovenú úroveň nemocnice.
(18)
Nepovinný program je program, ktorý môže poskytovať prevádzkovateľ nemocnice v nemocnici v rozsahu vymedzenom programovým profilom pre stanovenú úroveň nemocnice.
(19)
Doplnkový program je program rovnakej úrovne alebo program vyššej úrovne, ktorý môže poskytovať prevádzkovateľ nemocnice v nemocnici zaradenej do siete a o ktorého poskytovaní rozhodlo ministerstvo zdravotníctva.
(20)
Hlavná nemocnica je nemocnica zaradená do siete, ktorá v spolupráci s partnerskou nemocnicou plní celý rozsah povinných programov v rámci programového profilu.
(21)
Partnerská nemocnica je nemocnica, ktorá dopĺňa celý rozsah povinných programov v rámci programového profilu hlavnej nemocnice.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 9
Vyhodnotenie siete

(1)
Vyhodnotením siete sa rozumie vyhodnotenie splnenia podmienok pre tvorbu siete, vyhodnotenie splnenia podmienok kategorizácie ústavnej starostlivosti nemocnicami zaradenými do siete a zistenie potreby ústavnej starostlivosti. Vyhodnotenie siete vykoná ministerstvo zdravotníctva každoročne do 31. júla z údajov podľa § 3 ods. 1 písm. d), § 37 a 39 za predchádzajúci kalendárny rok.
(2)
Ak kategorizácia ústavnej starostlivosti určila minimálne počty medicínskych služieb a v predchádzajúcom kalendárnom roku nastala krízová situácia, minimálne počty medicínskych služieb na účel vyhodnotenia siete sa znižujú o percento, ktoré zodpovedá percentu dní z predchádzajúceho kalendárneho roka, počas ktorých bola krízová situácia.
(3)
Ak prevádzkovateľ nemocnice prevádzkuje aj zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti a v nemocnici a v zariadení na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti sa poskytuje zdravotná starostlivosť, pre ktorú bol kategorizáciou ústavnej starostlivosti ustanovený minimálny počet medicínskych služieb, medicínske služby sa na účel vyhodnotenia siete sčítavajú.
(4)
Ministerstvo zdravotníctva vyhotoví návrh vyhodnotenia siete z údajov podľa § 37 a 39 na základe metodiky vyhodnotenia siete podľa § 44 ods. 1 písm. a) a zašle ho komisii pre tvorbu siete každoročne do 15. júna, ktorá výsledky vyhodnotenia siete odborne posúdi a svoje odborné posúdenie zašle ministerstvu zdravotníctva každoročne do 15. júla.
(5)
Výsledky vyhodnotenia siete ministerstvo zdravotníctva zverejní na svojom webovom sídle každoročne do 31. júla v elektronicky spracovateľnej podobe v rozsahu
a)
pre každú úroveň
1.
vyhodnotenie geografickej dostupnosti ústavnej starostlivosti,
2.
vyhodnotenie veľkosti spádového územia pre každú nemocnicu zaradenú do siete,
3.
vyhodnotenie zabezpečenia minimálneho počtu lôžok v sieti,
4.
vyhodnotenie plnenia verejného záujmu v nemocnici podľa § 10 ods. 4,
5.
potreba ústavnej starostlivosti,
b)
pre každú nemocnicu
1.
názov nemocnice a jej identifikačné číslo,
2.
miesto jej prevádzkovania, v ktorom sa poskytuje ústavná starostlivosť,
3.
úroveň nemocnice podľa § 7,
4.
zoznam partnerských nemocníc, ak s takými nemocnica plní programový profil,
5.
počet bodov, ktoré nemocnica dosiahla v každom povinnom programe,
6.
počet bodov, ktoré nemocnica dosiahla v každom doplnkovom programe, ak taký vykonáva,
7.
počet bodov, ktoré nemocnica dosiahla v každom nepovinnom programe, ak taký vykonáva,
8.
vyhodnotenie minimálneho počtu medicínskych služieb, ak bol ustanovený kategorizáciou ústavnej starostlivosti,
9.
vyhodnotenie časovej dostupnosti ústavnej starostlivosti, ak bola ustanovená kategorizáciou ústavnej starostlivosti,
10.
vyhodnotenie indikátorov kvality pre ústavnú starostlivosť,
11.
vyhodnotenie plnenia programového profilu,
12.
celkové vyhodnotenie plnenia podmienok kategorizácie ústavnej starostlivosti,
13.
zoznam zistených nedostatkov,
14.
lehota na odstránenie zistených nedostatkov.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 12
Žiadosť o podmienené zaradenie nemocnice do siete, žiadosť o podmienené zvýšenie úrovne nemocnice zaradenej do siete a žiadosť o podmienené poskytovanie doplnkového programu

(1)
Žiadosť o podmienené zaradenie nemocnice do siete, žiadosť o podmienené zvýšenie úrovne nemocnice zaradenej do siete a žiadosť o podmienené poskytovanie doplnkového programu podáva ministerstvu zdravotníctva prevádzkovateľ nemocnice za každú nemocnicu osobitne do 30. apríla kalendárneho roka. Žiadosť o podmienené zaradenie nemocnice do siete je oprávnená v lehote podľa prvej vety podať aj fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá podala žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice alebo špecializovanej nemocnice podľa osobitného predpisu17) alebo ktorej bolo vydané územné rozhodnutie na účel výstavby nemocnice18) (ďalej len „budúci prevádzkovateľ nemocnice“).
(2)
Žiadosť o podmienené zaradenie nemocnice do siete a žiadosť o podmienené zvýšenie úrovne nemocnice obsahujú
a)
identifikačné údaje o prevádzkovateľovi nemocnice alebo budúcom prevádzkovateľovi nemocnice v rozsahu podľa § 11 ods. 1 písm. a),
b)
názov a miesto prevádzkovania nemocnice alebo budúceho prevádzkovania nemocnice,
c)
návrh zoznamu povinných programov v rámci programového profilu,
d)
návrh zoznamu doplnkových programov v rámci programového profilu,
e)
návrh na zaradenie nemocnice do úrovne nemocnice podľa § 7,
f)
počet lôžok,
g)
údaje o partnerskej nemocnici v rozsahu údajov podľa písmen a) a b), ak prevádzkovateľ nemocnice alebo budúci prevádzkovateľ nemocnice žiada o podmienené zaradenie hlavnej nemocnice do siete,
h)
údaje o hlavnej nemocnici v rozsahu údajov podľa písmen a) a b), ak prevádzkovateľ nemocnice alebo budúci prevádzkovateľ nemocnice žiada o podmienené zaradenie partnerskej nemocnice do siete,
i)
návrh rozdelenia povinných programov a doplnkových programov medzi hlavnou nemocnicou a partnerskou nemocnicou, ak prevádzkovateľ nemocnice alebo budúci prevádzkovateľ nemocnice žiada o podmienené zaradenie hlavnej nemocnice alebo partnerskej nemocnice do siete,
j)
informáciu, či ide o nemocnicu podľa § 10 ods. 4 a označenie programov, ktoré sa v tejto nemocnici neposkytujú pre verejnosť,
k)
dátum, od ktorého žiada prevádzkovateľ nemocnice alebo budúci prevádzkovateľ nemocnice podmienene zaradiť nemocnicu do siete, podmienene zvýšiť úroveň nemocnice zaradenej do siete alebo podmienene poskytovať doplnkový program; tento dátum nesmie presiahnuť päť rokov odo dňa podania žiadosti.
(3)
Žiadosť o podmienené poskytovanie doplnkového programu obsahuje náležitosti podľa odseku 2 písm. a), b), d), f), j) a k).
(4)
Žiadateľ k žiadosti o podmienené zaradenie nemocnice do siete, k žiadosti o podmienené zvýšenie úrovne nemocnice zaradenej do siete a k žiadosti o podmienené poskytovanie doplnkového programu priloží
a)
doklad o špeciálnom personálnom zabezpečení pre programový profil nemocnice navrhovanej úrovne,
b)
doklady o splnení špeciálneho materiálno-technického vybavenia prislúchajúceho k programovému profilu, ktorý bude nemocnica vykonávať, a to
1.
doklad o užívacom práve k špeciálnemu materiálno-technickému vybaveniu,
2.
zmluvu o budúcej kúpe alebo inom spôsobe nadobudnutia vlastníckeho práva k špeciálnemu materiálno-technickému vybaveniu, alebo
3.
doklad o vinkulácii peňažných prostriedkov v banke, pobočke zahraničnej banky alebo v notárskej úschove vo výške zodpovedajúcej požiadavkám na zabezpečenie špeciálneho materiálno-technického vybavenia,
c)
projekt stratégie a rozvoja nemocnice,
d)
kópiu zmluvy o spolupráci medzi hlavnou nemocnicou a partnerskou nemocnicou [§ 19 ods. 3 písm. c)], ak prevádzkovateľ nemocnice žiada o podmienené zaradenie hlavnej nemocnice alebo partnerskej nemocnice do siete.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 13
Žiadosť o zmenu údajov o mieste prevádzkovania, o počte lôžok a o rozdelení povinných programov medzi hlavnou nemocnicou a partnerskou nemocnicou

(1)
Žiadosť o zmenu údajov o mieste prevádzkovania, o počte lôžok a o rozdelení povinných programov medzi hlavnou nemocnicou a partnerskou nemocnicou podáva ministerstvu zdravotníctva prevádzkovateľ nemocnice do 30. apríla kalendárneho roka.
(2)
Žiadosť o zmenu údajov o mieste prevádzkovania, o počte lôžok a o rozdelení povinných programov medzi hlavnou nemocnicou a partnerskou nemocnicou obsahuje
a)
identifikačné údaje o prevádzkovateľovi nemocnice v rozsahu podľa § 11 ods. 1 písm. a),
b)
názov a miesto prevádzkovania nemocnice,
c)
počet lôžok,
d)
údaje o partnerskej nemocnici v rozsahu údajov podľa písmen a) a b),
e)
údaje o hlavnej nemocnici v rozsahu údajov podľa písmen a) a b),
f)
návrh na nové rozdelenie povinných programov medzi hlavnou nemocnicou a partnerskou nemocnicou, ak je predmetom žiadosti nové rozdelenie povinných programov,
g)
dátum, od ktorého žiada prevádzkovateľ nemocnice zmeniť údaje o mieste prevádzkovania, o počte lôžok a o rozdelení povinných programov medzi hlavnou nemocnicou a partnerskou nemocnicou.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 14
Žiadosť o zníženie úrovne nemocnice zaradenej do siete, žiadosť o zrušenie doplnkového programu v nemocnici zaradenej do siete a žiadosť o vyradenie nemocnice zo siete

(1)
Žiadosť o zníženie úrovne nemocnice zaradenej do siete, žiadosť o zrušenie doplnkového programu v nemocnici zaradenej do siete a žiadosť o vyradenie nemocnice zo siete podáva ministerstvu zdravotníctva prevádzkovateľ nemocnice do 30. apríla kalendárneho roka.
(2)
Žiadosť o zníženie úrovne nemocnice zaradenej do siete obsahuje
a)
identifikačné údaje o prevádzkovateľovi nemocnice v rozsahu podľa § 11 ods. 1 písm. a),
b)
názov a miesto prevádzkovania nemocnice zaradenej do siete,
c)
návrh zoznamu povinných programov v rámci programového profilu,
d)
návrh zoznamu doplnkových programov v rámci programového profilu,
e)
návrh na zaradenie nemocnice do úrovne nemocnice podľa § 7,
f)
počet lôžok,
g)
údaje o partnerskej nemocnici v rozsahu údajov podľa písmen a) a b),
h)
údaje o hlavnej nemocnici v rozsahu údajov podľa písmen a) a b),
i)
návrh na nové rozdelenie povinných programov a doplnkových programov medzi hlavnou nemocnicou a partnerskou nemocnicou,
j)
dátum, od ktorého žiada prevádzkovateľ nemocnice znížiť úroveň nemocnice zaradenej do siete, zrušiť doplnkový program v nemocnici zaradenej do siete alebo vyradiť nemocnicu zo siete.
(3)
Žiadosť o zrušenie doplnkového programu v nemocnici zaradenej do siete obsahuje náležitosti podľa odseku 2 písm. a), b), d), f) a j).
(4)
Žiadosť o vyradenie nemocnice zo siete obsahuje náležitosti podľa odseku 2 písm. a), b) a j).
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore